अर्थशास्त्र

Home » अर्थशास्त्र
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(613) | B(344) | C(982) | D(596) | F(494) | G(235) | H(148) | I(698) | J(55) | K(26) | L(428) | M(580) | N(307) | O(244) | P(790) | Q(43) | R(687) | S(1138) | T(446) | U(192) | V(135) | W(175) | X(1) | Y(10) | Z(10) |

अर्थशास्त्र


There are 613 names in this directory beginning with the letter A.
a canny
go slow

a priori
१ अनुभवपू्र्व २ सकृद्दर्शनी

A.O.B.
अ.वि.(अन्य विषय) (abbr. of any other business)

A/C payee crossing
आदाता खाते रेखन, खाती रेखन

abandon
परित्याग करणे

abandonee
त्यक्तग्राही (सा.)

abandonment
परित्याग (पु.), परित्याग करणे (न.)

ability
क्षमता (स्त्री.)

ability -to--pay principle
प्रदानक्षमता तत्त्व

ability to work
कार्यक्षमता(स्त्री.)

ability-to-pay tax
कर प्रदानक्षमता कर देण्याची क्षमता

ability-to-pay theory of taxation
कराधानाचा कर प्रदानक्षमता सिद्धांत faculty theory of taxation

abnormal demand
अपसामान्य मागणी

abnormal profit
supernormal profit

abolition of Zamindari
जमीनदारी निर्मूलन

above par value
अधिमूल्य(न.)

absentee landlord
अनुपस्थित जमीन मालक

absenteeism
अनुपस्थिती(स्त्री.) अनुपस्थिती पद्धति(स्त्री.)

absolute
केवल निरपेक्ष संपूर्ण नितांत परम

absolute monopoly
संपूर्ण मक्तेदारी संपूर्ण एकाधिकार परम मक्तेदारी  (also perfect monopoly)

absolute necessaries
नितांत आवश्यक गरजा (स्त्री.अ.व.) अत्यावश्यक गरजा(स्त्री.अ.व.)

absolute poverty
primary poverty

absolute price
केवल किंमत

absolute value
केवल मूल्य निरपेक्ष मूल्य

absolute wages
केवल वेतने(न.अ.व.)

absorbing banking company
एअंर्तलयी बँकिंग कंपनी

absorption
अवशोषण(न.) विलयन(न.) अंतर्लयन(न.)

abstinence
तितिक्षा(स्त्री.) भोगवर्जन(न.)

abstinence theory of interest
भोगवर्जन व्याज सिद्धांत

abstract
विवरण(न.) गोषवारा(पु.)

abstract
संक्षिप्त अमू्र्त केवल शुद्ध

abstract account
संक्षिप्त लेखा

abstract of title
हक्काचा गोषवारा

abundance
विपुलता(स्त्री.) वैपुल्य(न.)

acaessories
१उपसाधने (न.अ.व.) २ सहायक (सा.)

accelerate
त्वरण करणे त्वरण होणे

accelerated
त्वरणित

accelerated depreciation
त्वरणित घसारा

accelerated soil erosion
त्वरणित धूप त्वरणित झीज

acceleration
त्वरण(न.)

acceleration principle
त्वरण तत्त्व

acceleration principle
त्वरण तत्त्व

accelerator
त्वरक (पु.)

accelerator
त्वरक (पु.)

accept a bill
विपत्र स्वीकारणे हुंडी स्वीकारणे

accept a bill
विपत्र स्वीकारणे हुंडी स्वीकारणे

acceptance
स्वीकृती(स्त्री.) स्वीकार(पु.)

acceptance
स्वीकार (पु.) स्वीकृति (स्त्री.)

acceptance bill
स्वीकृत विपत्र स्वीकारलेली हुंडी also accepted bill

acceptance bill
स्वीकृत विपत्र स्वीकारलेली हुंडी also accepted bill

acceptance credit
स्वीकृति पत

acceptance credit
स्वीकृति पत

acceptance for honour
प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति

acceptance for honour
प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति

acceptance house
स्वीकार संस्था स्वीकृति संस्था विपत्र स्वीकृति संस्था also accepting house

acceptance house
स्वीकार संस्था स्वीकृति संस्था विपत्र स्वीकृति संस्था also accepting house

acceptance letter
स्वीकार पत्र

acceptance letter
स्वीकार पत्र

acceptance of a bill
विपत्र सीकृति हुंडी स्वीकृति

acceptance of a bill
विपत्र सीकृति हुंडी स्वीकृति

acceptance rate
स्वीकार दर

acceptance rate
स्वीकार दर

acceptance register
स्वीकृति नोंदवही

acceptance register
स्वीकृति नोंदवही

accepted bill
acceptance bill

accepting house
acceptance house

acceptor
स्वीकर्ता (पु.)

acceptor
स्वीकर्ता (पु.)

acceptor's ledger
स्वीकर्त्याची खातेवही

acceptor's ledger
स्वीकर्त्याची खातेवही

accessories
उउपसाधने(न.अ.व.) सहायक(सा.)

accessories
१ उपसाधने (न.अ.व.) २ सहायक (सा.)

accident benefit
अपघात लाभ

accident benefit
अपघात लाभ

accident insurance
अपघात विमा

accident risk
अपघाताची जोखीम

acclimatisation
१ वातावरणात रुळणे (न.) २ रुळणे (न.)

acclimatisation
१ वातावरणात रुळणे (न.) २ रुळणे (न.)

accommodation
निभाव(पु.) सोय(स्त्री.)

accommodation
निभाव (पु.), सोय (स्त्री.)

accommodation bill
निभाव विपत्र सोय हुंडी (also wind bill)

accommodation note
निभाव चिठ्ठी सोय चिठ्ठी

accommodation paper
निभाव पत्र, सोय पत्र

accommodation paper
निभाव पत्र, सोय पत्र

accommodition bill
निभाव विपत्र, साये हुंडी also wind bill

accomodation note
निभाव चिठ्ठी, सोय चिठ्ठी

accord & satisfaction
एऐकमत्य व पूर्ती

accord and satisfaction
ऐकमत्य व पूर्ती

account
१ लेखा (पु.) २ हिशेब (पु.), गणन (न.) ३ खाते (न.)

account
१ लेखा (पु.) २ हिशेब (पु.), गणन (न.) ३ खाते (न.)

account day
१ हिशेबपूर्ती दिन २ लेखा दिन

account day
१ हिशेबपूर्ती दिन २ लेखा दिन

account ledger
लेखा खातेवही लेखा खतावणी(स्त्री.)

account payee
आदात्याच्या खात्यावरच जमा

account payee
आदात्याच्या खात्यावरच जमा

account price
छाया किंमत also shadow price a

account-book
लेखापुस्तक(न.) वही-खाते(न.)

account-book
लेखापुस्तक (न.), वही खाते (न.)

account-holder
खातेदार (सा.)

account-holder
खातेदार (सा.)

accountability
जबाबदारी(स्त्री.)

accountability
जबाबदारी (स्त्री.)

accountable
जबाबदार

accountable
जबाबदार

accountancy
लेखाशास्त्र (न.)

accountancy
लेखाशास्त्र (न.)

accountant
लेखापाल(सा.) हिशेबनीस(सा.)

accountant
लेखापाल (सा.), हिशेबनीस (सा.)

accounting
लेखांकन(न.)

accounting
लेखांकन (न.)

accounting ledger
लेखा खातेवही, लेखा खतावणी (स्त्री.)

accounting price
छाया किंमत as shaow price

accounting procedure
लेखांकन कार्यप्रणाली, लेखांकन प्रक्रिया

accounting procedure
लेखांकन कार्यप्रणाली, लेखांकन प्रक्रिया

accounting rate of interest
छाया व्याज दर लेखांकनार्थ व्याज दर (also shadow rate of interest)

accounting rate of interst
१ छाया व्याज दर २ लेखांकनार्थ व्याज दर  also shaow rate of interest

accounting rate of return
छाया लाभ दर also shadow rate rate of return

accounting rate of return
छाया लाभ दर also shadow rate rate of return

accounts
प्रत्यक्ष रकमा(स्त्री.अ.व.) (as in budget)

accounts
प्रत्यक्ष रकमा (स्त्री.अ.व.) as, in budget

accounts
प्रत्यक्ष रकमा (स्त्री.अ.व.)

accounts & finance section
लेखा व वित्त विभाग

accounts and finance section
लेखा व वित्त विभाग

accounts receivable
प्राप्य लेखा

accounts receivable
प्राप्य लेखा

accreation
आंगिक वाढ (स्त्री.)

accretion
आंगिक वाढ(स्त्री.)

accrue
१ उपर्जित होणे २ प्रोद्भूत होणे

accrue
१ उपर्जित होणे २ प्रोद्भूत होणे

accrued
१ उपर्जित २ प्रोद्भूत

accrued
१ उपर्जित २ प्रोद्भूत

accrued capital gains
१ प्रोद्भूत भांडवली लाभ (पु.अ.व.) २ उपर्जित भांडवली लाभ (पु.अ.व.)

accrued income
१ उपर्जित आय,उपर्जित मिळकत २ प्रोदभूत आय,प्रोदभूत मिळकत

accrued interest
१ प्रोदभूत व्याज २ उपर्जित व्याज

accumulate
१ संचय करणे २ संचय होणे

accumulation
संचय (पु.), संचयन (न.), साचवणी (स्त्री.)

accumulative
संचयी

acid test ratio
निकषित गुणोत्तर  also current ratio

acknowledge
१ पोच देणे, २ अभिस्वीकार करणे

acknowledge as debt
ऋणरूपाने अभिस्वीकृत

acknowledgement due
पोच देय

acquisition
संपादन (न.)

acquisitive society
परिग्रही समाज

acquittance
१ अभिमुक्ती (स्त्री.) २ पावती (स्त्री.)

acre foot
ऐएकर फूट

acre inch
एकर इंच

activating finance
कार्यप्रेरक वित्तव्यवस्था

active
१ साक्षात २ सक्रिय ३ क्रियाशील

active balance
व्यवहारार्थ रोख शिल्लक, सक्रिय रोख शिल्लक

active balance of payments
अनुकूल आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद also favourable balance of payments

active capital
क्रियाशील भांडवल

active circulation
क्रियाशील परिचलन

active circulation of notes
नोटांचे क्रियाशील परिचलन

active delivery
साक्षात पोचवणी

active deposite
क्रियाशील ठेव

active market
१ तेज बाजार २ क्रियाशील बाजार

active money
क्रयाशील पैसा

active partner
क्रियाशील भागीदार

activity
१ व्यवहार (पु.), घाडामोड (स्त्री.) २ अर्थप्रक्रिया (स्त्री.) ३ क्रियाशीलता (स्त्री.)

activity analysis
अर्थप्रक्रिया विश्लेषण

actual cost
वास्तविक परिव्यय

actual economic surplus
प्रत्यक्ष आर्थिक आधिक्य

actual money
वास्तविक पैसा

actual notice
१ प्रत्यक्ष नोटीस २ प्रत्यक्ष सूचना

actual price
प्रत्यक्ष किंमत

actual total loss
एकुण वास्तविक हानि

actuals
वास्तविके (न.अ.व.)

actuals
वास्तविके (न.अ.व.)

actuals
वास्तविके

actuarial
विमागणितीय

actuarial valuation
विमागणितीय मूल्यांकन

actuary
विमागणिती (सा.)

ad-hoc licence
तदर्थ अनुज्ञप्ति

ad-hoc securities
तदर्थ रोख (पु.अ.व.)

ad-hoc treasury bill
तदर्थ राजकोश पत्र

ad-valorem
यथामूल्य, मूल्यानुसार, मूल्यानुसारी

ad-valorem duty
मूल्यानुसार शुल्क, मूल्या नुसारी शुल्क

ad-valorem excise
यथामूल्य उत्पादन शुल्क

ad-valorem import duty
मूल्यनुसार आयात शुल्क

ad-valorem tax
मुल्यानुसार कर

adaptation
१ जुळणी (स्त्री.) २ अनुकूलन (न.)

adaptive
अनुकूलक

adaptive research
अनुकूलक संशोधन

adding machine
बेरीज यंत्र

adding up problem
वाट्यांच्या बेरजेचा प्रश्न

addition
बेरीज (स्त्री.)

additional
जादा, अतिरिक्त

additional banking facilities
बँकेच्या जादा सोयी (स्त्री.अ.व.)

additional capital
जादा भांडवल

additional invoice
जादा बीजक

adequate personal security
पुरेशी व्यक्तिगत प्रतिभूति

adjourn
स्थगित करणे, स्थगित होणे, तहकूब करणे

adjourned
स्थगित

adjournment
स्थगन (न.), तहकुबी (स्त्री.)

adjudicate
अभिनिर्णय करणे

adjudication
अभिनिर्णय (पु.) conciliation

adjudication order
अभिनिर्णय आदेश

adjustable currency
समायोज्य चलन

adjusted
समायोजित

adjusting
समायोजक, समायोजन

adjusting account
समायोजन लेखा

adjusting entry
समायोजन नोंद, समायोजक नोंद

adjustment
समायोजन (न.), जुळवून घेणे (न.), जमवून घेणे (न.)

adjustment account
समायोजन लेखा

adminisration
प्रशासन (न.), कारभार (पु.)

administered prices
१ प्रबंधित किंमती (स्त्री.अ.व.) २ प्रशासित किंमती (स्त्री.अ.व.)

administration chart
प्रशासन तक्ता

administration of public debt
लोक ऋणाचा कारभार

administrative lag
प्रशासकीय पश्चायन

administrative region
प्रशासकीय प्रदेश

administrative section
प्रशासकीय शाखा

administrator
१ प्रशासक (सा,) २ (of a will) प्रबंधक (सा.)

admission
१ प्रवेश (पु.) २ कबुली (स्त्री.)

admission card
प्रवेशपत्रिका (स्त्री.)

admission fee
प्रवेश फी

adoption
१ दत्तकग्रहण (न.) २ दत्तविधान (न.) ३ अंगीकार (पु.)

adsali
आडसाली

adult franchise
प्रौढ मताधिकार

adult suffrage
१ प्रौढ मताधिकार २ प्रौढ मतदान

adulteration
अपमिश्रण (न.), भेसळ (स्त्री.)

advance
१ कर्ज (न.), २ अग्रिम (न.)

advance account
अग्रिम लेखा

advance banking
प्रगत अधिकोषण, प्रगत बँक व्यवसाय

advance economics
अग्रिमारंभी अर्थमीमांसा (schumpter)

advance payment
अग्रिम भरणा, आगाऊ भरणा

advance refund
अग्रिम परतावा

advanced accountancy
प्रगत लेखाशास्त्र

advanced region
पुढारलेला प्रदेश

advancing of money
कर्ज देणे, पैसे कर्जाऊ देणे

adverse
प्रतिकूल

adverse balance of effect
unfavourable balance of payments

adverse balance of trade
unfavourable balance of trade

adverse possession
विरुद्ध कब्जा, प्रतिकूल कब्जा, विरुद्ध ताबा, प्रतिकूल ताबा

advertise
१ विज्ञापन देणे, जाहिरात देणे २ जाहीर करणे

advertisement
विज्ञापन (न.), जाहिरात (स्त्री.)

advertisement account
विज्ञापन लेखा, जाहिरात लेखा

advertising
१ विज्ञापन देणे (न.), जाहिरात देणे २ जाहिरात करणे (न.)

advice
सूचना (स्त्री.)

advice book
सूचना पुस्तक

advice fate
परिणाम सूचनार्थक

advice note
सूचना पत्र, सूचना चिठ्ठी (also active slip)

adviser
सल्लागार (सा.) (also adviser)

aerial irrigation
उपरिसिंचन (न.) (also overhead irrigation)

affiliate
संलग्न करून घेणे, संलग्न करणे

affluence
संपन्नता (स्त्री.)

affluent
संपन्न

affluent
संपन्न

affluent society
संपन्न समाज (also opulent society)

afforest
वनरोपण करणे

afforestation
वनरोपण (न.)

affreightment
भाडेपट्टी (पु.)

after crop
नंतरचे पीक (न.), दुबार पीक (न.)

after sight
दर्शनोत्तर

afterdate
तारखेनंतर, दिनांकानंतर

afterdate bill
गणन दिनांकित विपत्र

age admission
वय स्वीकार

age at marriage
लग्न वय, विवाह वय, लग्न वेळी वय

age composition
वय रचना

age distribution
वय वर्गीकरण

age distribution of capital
भांडवलाचे कालनियत वर्गीकरण

age specific fertility rate
वय विशिष्ट प्रसव दर

age structure
वय संरचना

agency
ईजन्सी (स्त्री.), अभिकरण (न.)

agency charges
एजन्सी खर्च, अभिकरण खर्च

agency house
एजन्सी हाऊस

agenda
१ कारक (पु.), २ एजंट (सा.), अभिकर्ता (पु.)

agent
१ एजंट (सा.), अभिकर्ता (पु.) २ कारक (पु.)

agent's ledger
अभिकर्त्याची खातेवही एजंटाची खातेवही

agents of production
उउत्पादन घटक (पु.अ.व.) उत्पादनाचे कारक(पु.अ.व.) (also factors of production)

agglomerate
समूहन करणे

agglomeration
समूहन(न.) संकुलन(न.)

agglomerative
समहित समूहकारी

aggregate
१ एकत्र करणे २ एकुणात करणे एकुणात होणे

aggregate
१ एकुणात (स्त्री.) २ समुच्चय (पु.) ३ संच (पु.)

aggregate
एकुण, एकत्रित

aggregate demand
एकत्रित मागणी

aggregate demand function
एकत्रित मागणीचा अनुवर्त

aggregate deposits
१ एकत्रित निक्षेप (पु.अ.व.) २ एकूण ठेवी (स्त्री.अ.व.)

aggregate money income
पैशातील एकूण प्राप्ति, एकूण मुद्रारुप प्राप्ती

aggregate saving
एकूण बचत

aggregate supply
एकूण पुरवठा

aggregate supply function
एकूण पुरवठा अनुवर्त

aggregate value
एकूण मूल्य

aggregation
१ एकत्रीकरण (न.) २ मथ् समुच्चयन (न.)

aggregative
एकत्रीकरणात्मक

agio
१ एजिओ (न.) २ (अस्, तिमे प्रेफ़ेरन्चे) उपभोगवर्जन अधिमान (न.) ३ मूल्यांतर (न.) ४ चलन विनिमय कमिशन (न.)

agio theory of interest
१ एजिओ व्याज सिद्धांत २ तितिक्षा व्याज सिद्धांत, व्याजाचा उपभोग वर्जन सिद्धांत

agiotage
१ कायदे बाजारातील रोख्यांचा सट्टा (पु.) २ विदेशी चलन विनिमय कमिशन (न.)

AGMARK
ऍगमार्क

agrarian
१ कृषि भूहक्कविषयक २ कृषि विषयक, शेतीसंबंधी

agrarian revolution
१ कृषि हक्कविषयक क्रांती २ शेती विषयक क्रांती

agreement
१ संमतिपत्र (न.), करार (पु.) २ मेळ (पु.) ३ एकवाक्यता (स्त्री.) compromise

agreement note
करारपत्र (न.)

agri-business
कृषिसंबद्ध व्यवसाय (पु.)

agricultural
कृषिसंबंधी, कृषी-, शेती संबंधी

agricultural bank
कृषि बँक, कृषि अधिकोष

agricultural chemistry
कृषि रसायन शास्त्र (also cultural chemistary)

agricultural co-operative credit society
कृषिसहकारी पतसंस्था

agricultural credit
शेतकी पत, कृषि पत

agricultural economics
कृषि अर्थशास्त्र, शेती अर्थशास्त्र

agricultural economy
कृषि अर्थव्यवस्था

agricultural engineering
कृषि अभियांत्रिकी

agricultural finance
कृषि वित्त, कृषि वित्तव्यवस्था

agricultural finance corporation
कृषि वित्त महामंडळ

agricultural fundamentalism
कृषि मूलतत्त्ववाद

agricultural income
कृषि आय, कृषि प्राप्ति

agricultural labour
कृषि कामगार, कृषि श्रमिक

agricultural marketing
कृषि विपणन, कृषि विषयक खरेदी-विक्री

agricultural produce
agricultural products

agricultural produce market
कृषि उत्पादन विपणि, कृषि उत्पादन विपणि, कृषि उपज विपणि, कृषि उत्पादन बाजार, कृषि उपज बाजार

agricultural production
कृषि उत्पादन, शेती उत्पादन

agricultural products
शेती माल, कृषि उपज, कृषि पदार्थ, कृषि उत्पादित वस्तू (also agricultural produce)

Agricultural Refinance Corporation
कृषि पुनर्वित्तव्यवस्था महामंडळ

agricultural region
कृषि प्रदेश

agricultural stage
कृषि अवस्था

agricultural wage board
कृषि वेतन मंडळ

agriculture
१ शेती (स्त्री.) २ कृषिशास्त्र(न.)

agriculturist
कृषक(पु.) शेतकरी(पु.)

agro based industries
कृषि आधारित उद्योग

agro biology
कृषि जीवशास्त्र(न.)

agro ecology
कृषि पारिस्थितिकी(स्त्री.)

agro economic
कृषि आर्थिक

agro industry
कृषि आधारित उद्योग(पु.)

agrology
सस्यमृदविद्या(स्त्री.)

agronomy
कृषिविद्या(स्त्री.)

aid
१ साहाय्य(न.) २ साधन(न.)

aid to trade
व्यापार सहायके(न.अ.व.) (also ancillaries to trade)

aid with strings
हेतुपगर्भ साहाय्य

aim
ध्येय(न.)

air letter
हवाई पत्र, हवाई डाक

air route
हवाई मार्ग

air route
हवाई मार्ग

air transport
हवाई परिवहन, हवाई वाहतूक

air ways
हवाई मार्ग(पु.अ.व.)

airborne trade
हवाई व्यापार

airborne trade
हवाई व्यापार

alfalfa
लसूणघास(पु.) (also called Incerne) (animal fodder)

alien
१ अन्यदेशीय(सा.) २ परका(पु.)

alienation
१ अन्यक्रामण(न.) २ दूरिभाव(पु.)

allocated overheads cost
विल्हेवार अप्रत्यक्ष परिव्यय (managerial)

allocation
१ वाटणी(स्त्री.) २ विल्हेवार वाटप(न.)

allocation of articles
नियमावलीतील फेरफार

allonge
विपत्र सहपत्र(न.)

allot
१ नेमून देणे २ विभागणे, वाटून देणे, नियतवाटप करणे

allotment
नियतवाटप(न.) भागवाटप(न.)

allotment book
भागवाटणी पुस्तक

allotment letter
भागवाटणी पत्र

allotment money
भागवाटप रक्कम

allotment of money
निधीचे नियतवाटप

allotment of revenue
महसुलाचे नियतवाटप

allotment of shares
शेअर्सचे नियतवाटप, भागांचे नियतवाटप

allotted fund
नियतनिधि

allottee
नियतभागी(सा.)

allowance
१ भत्ता(पु.) २ सवलत (स्त्री.), सूट(स्त्री.) brokerage दलाली commission अडत concession सवलत deduction वजात discount बट्टा, कसर, कटमिति drawback करप्रतिग्रह, शुल्कप्रतिग्रह percentage टक्केवारी, शेकडेवारी rebate वटाव remission सूट एset-off वजावट

alloy
संमिश्र धातु(पु.) मिश्रधातु (पु.)

alteration
फेरफार(पु.) फेरबदल(पु.)

alternating series
ईकांतर श्रेणी(स्त्री.अ.व.)

alternation payee
पर्यायी आदाता

alternative
१ विकल्पी २ पर्यायी ३ पर्याय(पु.) (choice between two things)

alternative
१ विकल्पी २ पर्यायी

alternative cost
विकल्पी परिव्यय (also opportunity cost)

alternative cost
विकल्पी परिव्यय (also opportunity cost)

alternative demand
१ विकल्पी मागणी २ पर्यायी मागणी

alternative drawee
विकल्पी आदेशिती

alternative holder
१ विकल्पी धारक २ पर्यायी धारक

alternative standard
वैकल्पिक मान, वैकल्पिक मानक

alternative want
पर्यायी गरज

altruism
परार्थवृत्ति(स्त्री.) परार्थवाद(पु.)

amalgamated banking company
समामेलित अधिकोषण कंपनी, समामेलित बैंक व्यवसाय कंपनी

amalgamation
एकत्रीकरण (न.), समालेलन (न.)

amalgamation of banks
बँकांचे समामेलन

amalgamation of partnership
भागीदारी समामेलन

amendment
१ सुधारणा (स्त्री.)  compensation

amends
प्रतिपूर्ती (स्त्री.) compensation

amends
प्रतिपूर्ती (स्त्री.) compensation

amortisation
कर्जफेडीची तरतूद (स्त्री.)

amount
राशि (स्त्री.), रक्कम (स्त्री.)

amount deposited
ठरलेली रक्कम

amplitude & sequence
परमप्रसर आणि क्रमिका (stat.)

analysis
विश्लेषण (न.)

analysis of variance
प्रचरण विश्लेषण

analytical function
विश्लेषण फल, विश्लेषण अनुवर्त

analytical method of economics
अर्थशास्त्राची विश्लेषणात्मक पद्धति

anchorage
नांगरपट्टी (स्त्री.)

ancillaries to trade
aids to trade

ancillary industry
दुय्यम उद्याओग

angle
कोन (पु.)

animal hygiene
पशु आरोग्यशास्त्र

animal hygiene
पशु आरोग्यशास्त्र

animal hygine
पशु आरोग्यशास्त्र

animal industry
पशुउद्योग

animal industry
पशुउद्योग

announced
घोषित, जाहीर केलेला

announced
घोषित, जाहीर केलेला

announced dividend
घोषित लाभांश

announced dividend
घोषित लाभांश

announcement effect
(कराचा) घोषणा परिणाम  (of a tax)

announcement effect
(कराचा) घोषणा परिणाम  (of a tax)

annual
वार्षिक

annual
वार्षिक

annual account
वार्षिक लेखा, वार्षिक हिशेब

annual charge
१ वार्षिक भार २ वार्षिक आकार

annual charges
१ वार्षिक भार २ वार्षिक आकार

annual financial statement
वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र

annual financial statment
वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र

annual general meeting
वार्षिक सर्वसाधारण सभा

annual general meeting
वार्षिक सर्वसाधारण सभा

annual instalment of capital
भांडवलाचा वार्षिक हप्ता

annual instalment of capital
भांडवलाचा वार्षिक हप्ता

annual list & summary
वार्षिक यादी व सारांश

annual list of members
वार्षिक सदस्यसूची

annual meeting
वार्षिक सभा

annual net profit
वार्षिक निव्वळ लाभ, वार्षिक निव्वळ नफा

annual returns
१ वार्षिक विवरणे,वार्षिक विवरणपत्रे २ वार्षिक प्रप्ती

annual verification
वार्षिक पडताळणी

annuitant
वार्षिकीधारक (सा.)

annuity
१ वर्षासन (न.) २ वार्षिकी (स्त्री.)

annuity formula
वार्षिकी विवरणसूत्र

annuity fund
वार्षिकी निधी, वर्षासन निधी

annuity instalment
वार्षिकी हप्ता

annuity policy
वार्षिक विमापत्र

annuity present value
वार्षिकीचे वर्तमान मूल्य

annuity system
वार्षिकी पद्धती

annuity system of depreciation
घसाऱ्याची वार्षिकी पद्धति

antedate
पूर्वदिनांकित करणे, मागील तारीख टाकणे

antedated
पूर्वदिनांकित

antedated cheque
पूर्वदिनांकित धनादेश, पूर्वदिनांकित चेक

anthropic soil
कृत्रिम मृदा (artificial soil)

anti-dumping
मूल्यावपात विरोधी

anti-dumping duty
मूल्यावपात विरोधी शुल्क, प्रति राशिपातन शुल्क

anti-dumping legislation
मूल्यावपात विरोधी विधिविधान, प्रति राशिपातन विधिविधान

anti-dumping tariff
मूल्यावपात विरोधी प्रशुल्क

anti-inflationary
भावफुगवटा विरोधी

anti-inflationary policy
भावफुगवटा विरोधी धोरण

anti-trade growth
व्यापार-प्रतिकूल अभिवृद्धी

anti-trust
मक्तेदारी विरोधी

anticipated price
अपेक्षित किंमत

anticipation interest warrant
प्रत्याशित व्याज अधिपत्र

anticipatory revenue
प्रत्याशित महसुल

apex bank
शिखर बँक, शिखर अधिकोष

apiary
मधुमक्षिका घर(न.)

apiculture
मधुमक्षिकापालन(न.)

apparatus
उपकरण संच(पु.)

appeal
अपील(न.)

applciation book
आवेदन पुस्तक

appliance
उउपयंत्र(न.)

applicability
प्रयोज्यता (स्त्री.)

application
अर्ज(पु.), आवेदनपत्र(न.)

application and allotment book
आवेदन व भागवाटप पुस्तक

application money
आवेदन रक्कम

applied
१ उपयोजित २ व्यावहारिक

applied economics
१ उपयोजित अर्थशास्त्र २ व्यावहारिक अर्थशास्त्र

appoint
नियुक्ती करणे, नेमणूक करणे employ

appointed
नियुत (दिन) (as, a date)

appointment
नियुक्ती(स्त्री.), नेमणूक(स्त्री.)

appointment letter
नियुक्ति पत्र

apportioned tax
संविभाजित कर

apportioning the liabilities
दायित्व संविभाजन

apportionment
संविभाजन(न.)

appraisal
मूल्यन(न.)

appraisal of proposals
प्रस्ताव मूल्यन

appraiser
मूल्यनिर्णेता(पु.)

appreciated
अधिमूल्यित

appreciation
अधिमूल्यन(न.), मूल्यवृद्धि(स्त्री.)

appreciation of currency
चलन मूल्यवृद्धि, चलन अधिमूल्यन

appreciation of money
पैशाचे अधिमूल्यन

apprentice
शिकाऊ उमेदवार (सा.)

apprenticeship
शिकाऊ उमेदवारी(स्त्री.)

approach
१ अभिगम(पु.) २ दृष्टिकोन(पु.)

appropriability
विनियोज्यता(स्त्री.)

appropriate technology
समुचित उत्पादनतंत्र

appropriation
१ विनियोजन(न.) २ विनियोग

appropriation account
विनियोजन लेखा

appropriation bill
विनियोजन विधेयक

appropriation of funds
निधींचे विनियोजन

approval
१ पसंती(स्त्री.) २ मान्यता(स्त्री.)

approved bill
मान्य हुंडी

approved currency
मान्य चलन

approved security
मान्य रोखा, मान्य कर्जरोखा

approved shares
मान्य भाग(पु.अ.व.) मान्य शेअर्स(पु.अ.व.)

approved society
मान्य संस्था

approved surety
१ मान्य जामीन २ मान्य जामीनदार

approved underwriter
मान्य हमीदार

approximate
अदमासे, सुमारे, अंदाजे

arable land
कृषियोग्य जमीन

arbitrage
मूल्यांतर पणन(न.)

arbitrage of exchange
विनिमय मूल्यांतर पणन

arbitrate
लवाद करणे, लवादी करणे

arbitrate dealing
मूल्यांतर पणन व्यवहार

arbitration
लवाद(पु.) conciliation

arbitration board
लवाद मंडळ

arbitration clause
लवाद खंड

arbitrator
लवाद(सा.) लवादी(सा,)

arc elasticity
(मागणीची) चाप लवचिकता (of demand)

arc elasticity
(मागणीची) चाप लवचिकता (of demand)

arch buttress dam
वप्र आधारित कमानी धरण

arch dam
कमानी धरण

arch gravity dam
कमानी जड धरण

area
१ क्षेत्र(न.) २ क्षेत्रफळ(न.)

arid climate
रुक्ष हवामान

arid region
रुक्ष प्रदेश, रखरखीत प्रदेश

arithmetic mean
गणितीय मध्य, गणितीय सरासरी

arithmetical progression
गणित श्रेढी, गणितीय श्रेढी (also arithmetic progression)

arithmetical series
गणित श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

array
क्रमबंध(पु.), विन्यास (पु.), अनुविन्यास(पु.)

arrear account
थकबाकी खाते, थकबाकी लेखा

arrear bill
थकबाकी बिल

arrear collection
थकबाकी वसुली

arrear due
देय थकबाकी

arrear payable
देय थकबाकी, प्रदेय थकबाकी

arrears
१ बाकी (स्त्री.) २ थकबाकी (स्त्री.)

arrivals
आगत वस्तू (स्त्री.अ.व.) आवक (स्त्री.)

Arrow's impossibility theorem
ऍरोचा अशक्यता सिद्धांत

article
१ वस्तु (स्त्री.), जिन्नस (पु.) २ (in pl.) नियमावली (स्त्री.)

articled clerk
सनदी लेखापाल उमेदवार

articles of association
संस्थापन नियमावली

articles of comfort
आराम वस्तू (स्त्री.अ.व.), सुखदायी वस्तू (स्त्री.अ.व.),

articles of luxury
विलास वस्तू (स्त्री.अ.व.), चैनीच्या वस्तू (स्त्री.अ.व.),

articles of merchandise
वाणिज्य वस्तू (स्त्री.अ.व.),

articles of partnership
भागीदारी नियमावली

artificer
कुसरी कारागीर (सा.), कसबी कारागीर (सा.),

artificial brooding
कृत्रिम अंडी उबवणी

artificial fertilizer
कृत्रिम रासायनिक खत

artificial hatching
कृत्रिम अंडी उबवणी

artificial insemination
कृत्रिम रेतन

artificial manure
कृत्रिम खत

artificial variable
कृत्रिम चल

artisan
कारागीर(सा.)

artist
कलाकार (सा.), कलावंत (सा.)

ascertained goods
निश्चित केलेला माल

assembling
जुळवणी (स्त्री.)

assent
अनुमती (स्त्री.)

assess
१ मूल्य निर्धारण करणे २ आकारणी करणे

assessable
१ मूल्य निर्धारणीय २ आकारणीयोग्य

assessee
१ करपात्र व्यक्ती (स्त्री.) २ निर्धारिती (सा.)

assessment
१ मूल्यनिर्धारण (न.) २ आकारणी (स्त्री.) ३ निर्धारित कर (पु.)

assessment of tax liability
करदेयता निर्धारण

assessor
निर्धारक (सा.)

asset money
मत्तार्थी पैसा

assets
१ मत्ता व दायित्व २ जिंदगी व दायित्वे

assign
१ नेमून देणे, सोपवणे २ अभिहस्तांकित करणे

assigned
१ नेमून दिलेला, सोपवलेला २ अभिहस्तांकित

assignee of a debt
ऋण अभिहस्तांकिती

assignment
१ सोपवणी (स्त्री.) २ अभिहस्तांकन (न.)

assignment deed
अभिहस्तांकन विलेख (also deed of assignment)

assignment of damages
नुकसान भरपाईचे अभिहस्तांकन

assignment of debt
ऋण अभिहस्तांकन

assignment of policy
विमापत्राचे अभिहस्तांकन

assignor
अभिहस्तांकनकर्ता (पु.)

associational migration
सहचारी स्थलांतरण

associations
१ संघ (पु.), संस्था (स्त्री.), monopoly

assumption
गृहीत (न.)

assurance
१ आश्वासन (न.), २ विमा (पु.)

assured
विमाबद्ध

assured person
विमेदार (सा.)

asymmetry hypothesis
असममिति परिकल्पना

asymptote
अनंतोपगा (पु.)

asymptotic
अपगामी, अनंतोपगामी

asymptotic series
अनंतवर्ती पद्धती

at constant price
स्थिर किंमतींनुसार

at current price
चालू किंमतीमनुसार

at discount
बट्ट्याने, अवमूल्याने

at factor cost
बाजार किंमतीमनुसार

at option
विकल्पानुसार

at par
सममूल्य, सममूल्याने

at premimum
अधिमूल्य, अधिमूल्याने

at sight
दर्शनी

at station rate
स्टेशनपर्यंतची किंमत

atomistic competition
शुद्ध स्पर्धा (also pure competition)

attachable assets
जप्तीयोग मत्ता

attainability boundary
प्रापणीयता सीमा

attendance money
उपस्थिती रोजी (स्त्री.) (also fall back pay)

auction
लिलाव

auctioneer
लिलाव करणारा (पु.)

auctioneer agent
लिलाव अभिकर्ता, लिलाव एजंट

audit
लेखापरीक्षा (स्त्री.), हिशेबतपासणी (स्त्री.)

audit report
लेखापरीक्षा अहवाल

audited account
परीक्षित लेखा

auditor
लेखापरीक्षक (सा.), हिशेबतपासनीस (सा.)

austerity
निग्रह (पु.)

autarchy
राष्ट्रीय आर्थिक स्वयंपूर्णता (स्त्री.)

authentication
अधिप्रमाणन (न.)

authorised
अधिकृत, प्रधिकरण

authorised capital
प्राधिकृत भांडवल (also nominal capital)

authorised clerk
अधिकृत लिपक

authorised dealer
अधिकृत व्यापारी, अधिकृत विक्रेता

auto correlation
स्वयं सहसंबध

automatic saving
आपोआप होणारी बच्चत

automatic stabilisers
अंतर्रचित स्थिरके (न.अ.व.) (also built - in stabilisers)

automation
स्वयंचलन (न.)

autonomous investment
स्वायत्त गुंतवणूक

autoregressive series
स्यंप्रतीगामी श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

auxiliary
साहाय्यकारी, साह्यकारी

auxiliary capital
साहाय्यभूत भांडवल (also instrumental capital)

available assets
उपलब्ध मत्ता

average
सरासरी (स्त्री.)

average
सर्वसामान्य, साधारण

average cost
सरासरी परिव्यय

average due date
सर्वसामान्य देय दिनांक

average factor cost
सरासरी घटक व्यय

average fire policy
सर्वसामान्य आग विमापत्र

average income
सरासरी आय, सरासरी प्राप्ति

average price
सरासरी किंमत

average propensity to consume
सरासरी उपभोग प्रवृत्ति

average rate
सरासरी दर

average revenue
सरासरी प्राप्ति

average revenue product
सरासरी प्राप्ति उत्पादित

average tare
सरासरी निव्वळ वजन

averaging
सरासरीकरण (न.)

aviculture
पक्षीपालन (न.)

avoidance of tax
कर टाळणे

avoidance ratio
कर टाळणी गुणोत्तर

ayacut
आयाकट (न.)