अर्थशास्त्र

Home » अर्थशास्त्र
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(613) | B(344) | C(982) | D(596) | F(494) | G(235) | H(148) | I(698) | J(55) | K(26) | L(428) | M(580) | N(307) | O(244) | P(790) | Q(43) | R(687) | S(1138) | T(446) | U(192) | V(135) | W(175) | X(1) | Y(10) | Z(10) |

अर्थशास्त्र


There are 344 names in this directory beginning with the letter B.
B-type series
प्रकार श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

back - wash effect
प्रत्याधावी परिणाम

back - yard farming
परसातली शेती

back a bill
विपत्र पृष्ठांकित करणे, विपत्र हमी देणे, हुंडीची हमी घेणे

back to back credit
भरपाई पत

backward bending curve
मागे झुकलेला वक्र

backward integration
अधस्तर उद्योग एकीकरण

backward linkage
मागचा दुवा, पश्चानुबंध (न.)

backward region
मागासलेला प्रदेश

backward shifting of a tax
कराचे पश्चांतरण

backwardation
विक्रेता मुदत वाटप (पु.)

backwarding shifting
पश्चांतरण (न.)

bad coin
हीणकस नाणे

bad debt
बुडीत कर्ज

bad debt reserv
बुडीत कर्ज राखीव निधि

bad debts account
बुडीत कर्ज लेखा

bad debts recovered account
बुडीत कर्ज वसुली लेखा

bad money
निकृष्ट पैसा

bads
दुर्वस्तू (स्त्री.) (also discommodity)

bail
१ जमानतदार (सा.), जामीनदार (सा.), २ जमानत (स्त्री.), जामीन (पु.)

bail - bound
जमानतपत्र (न.), जामीन खत (न.), जामीन बंधपत्र (न.)

bailee
१ उपनिहिती (पु.) २ जमानतदार (सा.)

bailer
ऋ बैलोर

bailor
१ उपनिधाता (न.) २ जमानत (स्त्री.) (also bailer)

balance
शेष (पु.) बाकी (स्त्री.)

balance
संतुलित करणे, संतुलित होणे (as in : balance of account )

balance in hand
रोख शिल्लक

balance ledger
शिल्लक खातेवही

balance of payments
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंद

balance of trade
१ आंतरराष्ट्रीय वस्तुव्यापार ताळेबंद २ वस्तुव्यापार शेष (also trade balance)

balance sheet authentication
ताळेबंदाचे अधिप्रमाण

balance ticket
भाग-शिलकी-पत्र(न.)

balance-sheet
ताळेबंद(पु.)

balanced budget
समतोल अर्थसंकल्प

balanced budget incidence
समतोल अर्थसंकल्प कोषज विभाजन परिवर्तन (समतोल अर्थसंकल्प कोविप)

balanced budget theorem
समतोल अर्थसंकल्प सिद्धांत, समतोल अर्थसंकल्प प्रमेय

balanced fertilizer
संतुलित रासायनिक खत

balanced growth
समतोल वृद्धि

balanced rtion
संतुलित मितवाटप

balancing
संतुलन(न.)

balancing the books
लेख्यांचा मेळ घालणे

ban
बंदी(स्त्री.) embargo

bancor
बॅकोर(पु.,न.)

band wagon effect
अनुसरण परिणाम

bank
बॅक(स्त्री.) अधिकोष(पु.)

bank acceptance
बँक स्वीकृती, अधिकोष स्वीकृती

bank account
बँक लेखा, बँक खाते, अधिकोष लेखा

bank advances
बँक अग्रिमे(न.अ.व.)

bank balance
बँकेतील शिल्लक

bank balance-sheet
बँक ताळेबंद

bank broker
बँक दलाल

bank cash
बँक रोकड, अधिकोष रोकड

bank charges
बँक आकार (पु.अ.व.)

bank clearing
बँक समाशोधन, अधिकोष समाशोधन

bank custody
बँक अभिरक्षा

bank deposits
बँक ठेवी (स्त्री.अ.व.)

bank endorsement
बँक पृष्ठांकन, अधिकोष पृष्ठांकन

bank failure
बँक बुडणे, बँकेचे दिवाळे

bank loan
बँक कर्ज

bank money
बँक पैसा

bank of circulation
नोट प्रचालन बँक bank of issue

bank pass-book
बँकेचे पासबुक

bank pay-order
बँक प्रदानादेश

bank post bill
अधिकोष प्रेष विपत्र

bank rate
बँक दर

bank rate policy
बँक दर धोरण

bank reconciliation statment
बँक मेळ विवरणपत्र

bank reserves
बँक राखीव निधी (पु.अ.व.)

bank treasury
banking treasury

bank-books
बँकेच्या नोंदवह्या(स्त्री.अ.व.)

bank-draft
बँक ड्राफ्ट(पु.), बँक धनाकर्ष(पु.) (also banker's draft)

bank-note
बँक-नोट(स्त्री.)

bank-return
बँक विवरण(न.), बँक विवरणपत्र(न.)

bank's cash scroll
बँक रोखपट

bank's deposit account
बँक ठेव लेखा

bank's financial position
बँकेची वित्तीय स्थिति

bank's investment account
बँक गुंतवणूक लेखा

bank's investment floating account
बँकेचा तरता गुंतवणूक लेखा

bank's investment permanent account
बँकेचा स्थायी गुंतवणूक लेखा

bank's obligations
बँकेची दायित्वे(न.अ.व.)

bankable proposal
कर्जयोग्य प्रस्ताव

banker
बँकर (सा.) बँक व्यवसायी (सा.)

banker's advance
बँक अग्रिम, अधिकोष अग्रिम

banker's bank
बँकांची बँक, अधिकोषांचा अधिकोष

banker's call rate
बँकेचा मागणी दर

banker's discount
बँक बट्टा, बँकेची कसर

banker's draft
bank draft

banker's inquiry
बँकरची ग्वाही, बँकरचे वित्तप्रमाण (also banker's reference)

banker's lien
बँक धारणाधिकार, बँक ग्रहणाधिकार

banker's reference
banker's inquiry

banking
बँक व्यवसाय(पु.), अधिकोषण(न.)

banking crisis
बँक व्यवसाय गंडांतर, बँक व्यवसाय अरिष्ट, अधिकोषण गंडांतर, अधिकोषण अरिष्ट अधिकोषण(न.)

banking firm
बँक व्यवसायी संस्था, अधिकोषण संस्था,

banking habit
बँक व्यवसायाची सवय

banking indicators
बँक व्यवसायातील निर्देशक, अधिकोषण निर्देशक(पु.अ.व.)

banking legislation
अधिकोषण् विधिविधान

banking operations
बँकचे व्यवहार (पु.अ.व.) (also bank transactions)

banking principle
banking doctrine

banking ratios
बँक व्यवसायातील गुणोत्तरे (न.अ.व.), अधिकोषण गुणोत्तरे (न.अ.व.)

banking reserves
बँक राखीव निधी(पु.अ.व,)

banking school
बँकींग स्कूल, अधिकोषण संप्रदाय, बँकिंग संप्रदाय

banking syndicate
बँक व्यवसायसंघ

banking system
बँक व्यवसाय पद्धति, अधिकोषण पद्धति

banking transactions
banking operations

banking treasury
अधिकोष कोषागार, बँक कोषागार (also bank treasury)

banking union
बँक व्यवसाय संघ

bankrupt
दिवाळखोर(सा.)

bankruptcy
दिवाळखोरी(स्त्री.)

bar diagram
दंड रेखाकृति

bargain
१ सौदा(पु.) २ व्यवहार (पु.) (also bargaining)

bargaining power
सौदा शक्ति

bargaining theory of wages
वेतनाचा सौदा सिद्धांत

barn
शेतवाडीवरील कोठार(न.)

barometric leadership
वातमापी नेतृत्व, वातावरण निदर्शक नेतृत्व

barren land
बंजर जमीन, बरड जमीन

barter
वस्तुविनिमय(पु.), निमय(पु.) (also truck)

barter economy
वस्तुविनिमय अर्थव्यवस्था

barter trade agreement
वस्तुविनिमय करार

base elasticity
कराधार लवचिकता (of tax)

base period
आधार कालखंड

base year
आधारवर्ष(न.)

basic crops
मूळ पिके(न.अ.व.) मूलभूत पिके(न.अ.व.)

basin
खोरे(न.), द्रोणी(स्त्री.)

basing-point system
स्थाननिरपेक्ष वाहणावळ पद्धति

basket of currency
विदेशी चलन सम्मुचय

bear
मंदीवाला(पु.)

bear account
मंदीवाल्याचा लेखा

bear covering
मंदीवाल्याचे क्षतितारण

bear factor
मंदीचे कारण

bear raid
मंदीवाल्यांची धाड

bearer
१ वाहक (सा.) २ धारक (सा.)

bearer bond
धारक रोखा

bearer cheque
धारक धनादेश

bearer debenture
धारक ऋणपत्र

bearer promissory
धारक वचनचिठ्ठी

bearer securities
धारक रोखे(पु.अ.व.)

bearish
१ मंदीचे कारण २ मंदीवर्धक

bearish tendency
मंदीवर्धक प्रवृत्ति

beef
गोमांस(न.)

beggar-thy-neighbour policy
परधन हरण नीति

belongings
मालकीच्या वस्तू(स्त्री.अ.व.) wealth

below par
अवमूल्याने

below par value
अवमूल्य (न.), अवतुल्यमूल्य (न.)

benchmark survey
तलचिन्ही पहाणी

benckmark
तलचिन्ह (न.)

beneficial rates
हितकारी दर (पु.अ.व.) (also remunerative rates)

beneficiary
१ लाभाधिकारी (सा.), लाभग्राही (सा.) २ हिताधिकारी (सा.), हितग्राही (सा.)

benefit
१ लाभ (पु.), फायदा (पु.) २ हित (न.)

benefit approach
कराधनाचा लाभ दृष्टिकोन (to taxation)

benefit cost ratio
परिव्यय लाभ गुणोत्तर, लाभ परिव्यय गुणोत्तर (also cost benefit ratio)

benefit principle of taxation
कराधनाचे लाभ तत्त्व

benefit society
हितकारी संस्था

benefit theory
लाभ सिद्धांत

benefit theory of taxation
कराधान लाभ सिद्धांत

benefit view of taxation
कराधानाचा लाभ दृष्टिकोन

Benelux
बेनेल्यु(पु.)

benevolent
लोकहितैषी

benevolent fund
लोकहितैषी निधि, हितकारी निधि

Bernoulli's bypothesis
बनुरलाची परिकल्पना

betterment fund
सुधार निधि

betterment levy
सुधार पट्टी

betting tax
जुगार कर

beverage
पेय(न.)

bi-variate
द्विचल(पु.)

bias
अभिनति (स्त्री.)

bid
बोली बोलणे

bid
बोली (स्त्री.)

bid price
बोली किंमत

big-push approach
जोरधक्का दृष्टीकोन

bilateral
१ उभयपक्षी २ Math. द्विपार्श्व

bilateral balancing
१ द्विपार्श्व संतुलन २ उभयपक्षी संतुलन २ Math. द्विपार्श्व

bilateral flow
द्विपार्श्व प्रवाह उभयपक्षी प्रवाह

bilateral monopoly
उभयपक्षी एकाधिकार, उभयपक्षी मक्तेदारी

bilateral trade
द्विपार्श्व व्यापार, उभयपक्षी व्यापार, द्विपक्षी व्यापार

bilateral trade agreement
उभयपक्षी व्यापार करार

bilateralism
द्विपक्ष व्यापारवाद (पु.) उभयपक्षी व्यापारवाद (पु.)

bill
१ विपत्र(न.), हुंडी(स्त्री.), पत्र (न.) २ देयक (न.), बिल (न.)

bill book
विपत्र पुस्तक

bill diary
विपत्र नोंदपुस्तिका

bill market
हुंडी बाजार, विपत्र बाजार

bill of exchange
हुंडी(स्त्री.), विपत्र (न.)

bill of lading (B/L)
नौभरण पत्र

bill of sale
विक्रयाधिकार पत्र

bill of sight
प्रत्यक्ष मालनोंदपत्र

bill payable book
देय विपत्र पुस्तक

bill payable on demand
दर्शनी देय विपत्र

billo broker
विपत्र दलाल

bills receivable book
प्राप्य विपत्र पुस्तक

bimetallism
द्विधातुवाद (पु.)

bimodal
द्विबहुलक

Binet series
बिने श्रेणी(स्त्री.अ.व.)

biogas
जैववायु(पु.)

birth control
संतति नियमन

birth interval
जन्म अंतराल, पाळणा (पु.)

birth rate
१ जन्म दर, जनन दर २ जन्म प्रमाण, जनन प्रमाण (also natality rate)

birth right
जन्मसिद्ध अधिकार

black bourse
विदेशी चलनाचा काळा बाजार

black exchange rate
विदेशी चलनाचा काळ्या बाजारातील दर

black gram
उडीद (पु.)

black money
काळा पैसा

black-lsit
काळी यादी (स्त्री.)

black-market
काळाबाजार (also parallel market)

black-market price
काळाबाजार किंमत

blackleg
संपफोड्या (पु.)

blank
कोरी जागा(स्त्री.), रिकामी जागा (स्त्री.)

blank
निरंक

blank bill
निरंक विपत्र

blank cheque
कोरा धनादेश

blank credit
खुली पत

blank endorsement
निनावी पृष्ठांकन, कोरे पृष्ठांकन

blank form
कोरा नमुना

blank transfer
अनाम हस्तांतरण

blanket licence
व्यापक अनुज्ञप्ति

bliss point
परमसुख बिंदु

block grant
एकगठ्ठा अनुदान

blockade
नाकेबंदी(स्त्री.) embargo

blocked
अवरुद्ध

blocked account
अवरुद्ध खाते

blocked assets
अवरुद्ध मत्ता

blocked balance
अवरुद्ध शिल्लक, अवरुद्ध बाकी

blocked capital
अवरुद्ध भांडवल

blocked exchange
अवरुद्ध विदेशीचलन

blue chip
उत्तम शेअर, उत्तम भाग

board
मंडळ(न.)

board of director
संचालक मंडळ

board of trade
व्यापार मंडळ (also trade board)

bonafide
१ सद्भावपूर्ण २ खराखुरा, वास्तविक

bond
१ बंधपत्र(न.), खत (न.) २ रोखा(पु.) ३ बंध (पु.)

bond note
बंधपत्र(न.)

bond-holder
रोखाधारक (सा.)

bonded debt
बंधपत्रित ऋण

bonded goods
शुल्कबंध माल

bonded labour
१ बंधपत्रित कामगार, बंधपत्रित श्रमिक २ करारबद्ध कामगार

bonded warehouse
शुल्कबंध वखार

bonus
बोनस (पु.) अधिलाभांश(पु.)

bonus fund
बोनस निधि अधिलाभांश निधि

bonus issue
अधिलाभांश भाग bonus share

book
पुस्त (न.), पुस्तक(न.) (न.)(न.)(न.)

book accounts
पुस्तक लेखे (पु.अ.व.)

book cost
पुस्तकी परिव्यय, वही परिव्यय

book credit
पुस्तकी जमा

book debt
पुस्तकी ऋण

book deposit
पुस्तकी ठेव

book of accounts
लेखा पुस्तक

book of original entry
मूळ नोंद पुस्तक

book transfer
पुस्तकी खातेबदल

book value
पुस्तकी मूल्य

bookkeeper
पुस्तपाल (सा.)

bookkeeping
पुस्तपालन (न.)

boom
१ तेजी(स्त्री.) २ तेजीची लाट (स्त्री.)

borrow
कर्ज घेणे

borrowed fund
कर्जाउ रक्कम, उधार निधि

borrower's account
ऋणकोचे खाते

borrowing
१ कर्ज घेणे(न.) २ कर्जाउ देणे (न.) ३ कर्ज (न.)

bottle-neck
कोंडी(स्त्री.)

bottom price
निर्धारित किमान किंमत, न्युनतम किंमत, किमान किंमत, (also floor price or minimum price)

bottomry bond
नौतारण बंधपत्र respondentia bond

bought day-book
क्रय पुस्तक

bought ledger
क्रय खातेवही, खरेदी खतावणी

bought note
क्रीत पत्र (अडत्याने मालकाला पाठवलेले)

bounded function
परिबद्ध फल

bounties
निर्यातसंवर्धक अर्थसाहाय्य (न.)

bounty
अर्थसाहाय्य (न.)

bourgeoisie
बुझर्वा वर्ग(पु.)

bovine animal
गोजातीय प्राणि

box diagram
पेटिका रेखाकृति

boycott
बहिष्कार(पु.) embargo

bran
कोंडा(पु.)

branch account
शाखा लेखा

branch account system
शाखा लेखा पद्धति

branch adjustment
शाखा समालोचन

branch banking
शाखा अधिकोषण

branch banking policy
शाखा अधिकोषण नीति

branch ledger
शाखा खातेवही

branch manager
शाखा व्यवस्थापक

branch transfer scroll
शाखांतरण लेखपट

brand
छाप (पु.), चिन्ह (न.)

branded goods
चिन्हांकित माल

branding
चिन्हांकन(न.), चिन्हन (न.)

brassage
नाणे पाडणी आकार(पु.)

breach of contract
संविदाभंग(पु.), करारभंग (पु.)

breach of trust
विश्वासघात (पु.)

breach of warranty
प्राश्वासन भंग, आश्वासन भंग

break even point
संबिंदु (पु.) ना नफा-तोटा बिंदु

break-even
संबिंदूपर्यंत नेणे

break-even
संबिंदुक

break-even chart
संबिंदु आलेख, ना नफा-तोटा आलेख

break-through
पारवेधन (न.)

break-up
१ विभागणी (स्त्री.) २ तपशील देणे

break-up value
विभागणी मूल्य

breakage
फूटतूट (स्त्री.), मोडतोड (स्त्री.)

breakdown
१ कोसळणे (न.) २ तपशील देणे (न.) ३ मोडणे (न.)

breakdown of gold standard
सुवर्ण प्रमाणाचे विघटन

breed
निपज (स्त्री.) पैदास (स्त्री.)

breeder
पैदासकार (पु.)

breeding
पैदास(स्त्री.) प्रजनन

bridge finance
अंतरिम वित्तव्यवस्था

broken period interest warrant
खंडावधि व्याज अधिपत्र

broker
दलाल(पु.)

broker's bought not
दलालाचे खरेदी क्रीतपत्र

broker's sold note
दलालाचे विक्रीतपत्र

brokerage
दलाली (स्त्री.) allowance

brood
पिलावळ (स्त्री.), पिल्लांचा समूह (पु.)

brought down
पुढे नेलेले

brought forward (b/f)
पुढे आणलेला

budget
अर्थसंकल्प(पु.)

budget financing
अर्थसंकल्पी वित्तव्यवस्थापन

budget head
अर्थसंकल्पी शीर्ष

budget incidence
अर्थसंकल्पी आपात

budgetary balance
अर्थसंकल्पीय शिल्लक

budgetary constraint
अर्थसंकल्पीय संरोध

budgetary control
अर्थसंकल्पीय नियंत्रण

budgetary policy
अर्थसंकल्पीय धोरण

budgeting
अर्थसंकल्पन (न.)

buffer fund
१ प्रत्यारोधी निधि २ भावस्थिरक निधि

buffer stock
भावस्थिरक साठा

buffer strip
बफर पट्टी, उभयान्तरवर्ती पट्टी

building society
घरबांधणी मंडळ, घरबांधणी संस्था

built-in flexibilities
अंतर्रचित नम्यता (स्त्री.अ.व.)

built-in stabilisers
automatic stabilisers

bulge effect
उत्फुल्लन परिणाम

bulk fertilizer
भर रासायनिक खत

bulk manure
भर खत

bulkline cost
अधिकांश परिव्यय

bull
तेजीवाला(पु.)

bull compaign
तेजीची मोहीम

bull factor
तेजीचे कारण

bulldozer
बलीवर्दयंत्र (न.)

bulletin
बुलेटिन (न.) वृत्तक (न.)

bullion
१ सोनेचांदीच्या लगडी(स्त्री.अ.व.) २ धातु (पु.)

bullion account
सोनेचांदी विनिमय

bullion account
सोनेचांदी विनिमय

bullion market
सोनेचांदी बाजार

bullionism
धातुवाद(पु.) (व्यापारवादातील एक मतप्रणाली)

bullish
१ तेजीसूचक २ तेजीवर्धक

bullish tendency
तेजीसूचक प्रवृत्ति

bumper crop
अमाप पीक, विपुल पीक, भरघोस पीक

buoyancy of taxation
कराधनाची उदवर्धनशीलता

bureau
१ केंद्र (न.) २ विभाग (पु.)

bureaucracy
१ नोकरशाही (स्त्री.) २ अधिकारीवर्ग (पु.)

burglary insurance
घरफोडी विमा

business
१ कामकाज (न.) २ धंदा (पु.) ३ व्यापार (पु.) ४ कामधंदा (पु.) trade employment नोकरी occupation व्यवसाय profession पेशा service नोकरी vocation व्यवसाय, वृत्ति ऐwork काम, कार्य

business barometer
व्यापार स्थितिमापक

business cycle
trade cycle