अर्थशास्त्र

Home » अर्थशास्त्र
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(613) | B(344) | C(982) | D(596) | F(494) | G(235) | H(148) | I(698) | J(55) | K(26) | L(428) | M(580) | N(307) | O(244) | P(790) | Q(43) | R(687) | S(1138) | T(446) | U(192) | V(135) | W(175) | X(1) | Y(10) | Z(10) |

अर्थशास्त्र


There are 10 names in this directory beginning with the letter Z.
zamindari
जमीनदारी (स्त्री.)

zamindari abolition
जमीनदारी निरास, जमीनदारी नाहिशी करणे

zamindari system
जमीनदारी पद्धति

zero slope
शून्य प्रवणता, शून्य ढाळ

zero-sum game
शून्य बेरीज खेळ

zichri chit
जिकरी चिठ्ठी

zilla parishad
जिल्हा परिषद

zonal system
परिमंडल पद्धति, झोन पद्धति

zone
१ परिमंडल (न.) झोन (पु.) २ (area with particular features, purpose or use) क्षेत्र (न.) ३ Geog. कटिबंध (पु.)

zoning
१ परिमंडलन (न.) २ क्षेत्र निश्चिति (स्त्री.)