अौषधशास्त्र

Home » अौषधशास्त्र
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(601) | B(241) | C(534) | D(377) | E(279) | F(211) | G(180) | H(287) | I(278) | J(9) | K(17) | L(182) | M(236) | N(159) | O(115) | P(551) | Q(14) | R(230) | S(439) | T(230) | U(49) | V(86) | W(54) | X(8) | Y(4) | Z(12) |

अौषधशास्त्र


There are 4 names in this directory beginning with the letter Y.
yaws
यॉज (पु.) यॉज रोग (पु.)

yellow card reporting adverse drug reaction
विपरीत औषध प्रतिक्रिया पत्र

yellow fever vaccine
पीत ज्वर लस

yield value
प्राप्ति मूल्य