गणितशास्त्र

Home » गणितशास्त्र
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(280) | B(100) | C(486) | D(215) | E(208) | F(101) | G(87) | H(112) | I(266) | J(13) | K(11) | L(132) | M(170) | N(187) | O(139) | P(271) | Q(52) | R(260) | S(7) | T(200) | U(110) | V(52) | W(33) | X(2) | Y(5) | Z(13) |

गणितशास्त्र


There are 2 names in this directory beginning with the letter X.
x axis
x अक्ष (पु.)

x coordinate
x निर्देशक (पु.)