मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश

Home » मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(1632) | B(935) | C(2256) | D(1067) | E(930) | F(647) | G(677) | H(722) | I(923) | J(105) | K(89) | L(739) | M(1168) | N(448) | O(485) | P(1941) | Q(77) | R(857) | S(2105) | T(971) | U(224) | V(331) | W(341) | X(18) | Y(27) | Z(57) |

मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश


There are 341 names in this directory beginning with the letter W.
waersnake
पाणसाप, विरोळा

wafer
चकती

Wagatea spicata Dalz.
वाकेरी

wage
वेतन

wage board
वेतन मंडळ

wage differentials
वेतनभेद

wage push
वेतनवाढ

wage structure
वेतन संरचना

wages
मजुरी, वेतन - daily- दैनिक - differential - विभेदक - efficiency - दक्षता - fair - न्याय्य, योग्य - incentive - प्रोत्साहक - living - निर्वाह - minimum - किमान - money - रोख - nominal - नगदी - piece - उक्ते - real - वास्तविक - subsistence- निर्वाह - time -

wages fund theory
मजुरी निधि सिद्धांत

wagon
मालडबा

wagtail
धोबी पक्षी

waiting period
प्रतीक्षाकाल

waiver
हक्क अधित्यजनविसर्जन

wake
अनुप्रवाह

walk out
सभात्याग

wall
तट, भित्ति, भित्तिका

wall attachment
भित्यासक्ति

wall effect
भित्ति प्रभाव

wall formation
तटनिर्मिति

wall painting
भित्तिचित्र

wall paper
भित्तिपत्र

wall tile
फरशी

walltie
भित्तिबंध

walnut
अक्रोड

wandering
परिभ्रामी, भ्रमंती

wandering cell
परिभ्रामी कोशिका

want
अभाव, गरज, वाण

war
युद्ध, महायुद्ध

war crime
युद्धगुन्हा

war risk insurance
युद्धज्य धोका विमा

wardrobe
वस्त्रकपाट

ware
द्रव्य, सामान, पात्र

warehouse
वखार

warfare
युद्धतंत्र

warhead
स्फोटक मुख, स्फोटकाग्र

warm blooded
नियतमापी

warning
इशारा, पूर्वसूचना, भयसूचक, भयसूचना

warning area
सावधान क्षेत्र

warrant
अधिपत्र

warrant of precedence
अग्रक्रम अधिपत्र

warranty
आश्वासन, जिम्मेदारी, समाश्वासन, वॉरंटी

wart
चामखीळ

wash basin
धावन कुंडी, प्रक्षालन पात्र

washer
वायसर, वॉशर

washing
रंगलेपन

wasp
गांधील माशी

waste
अपशिष्ट, अवशेष, अपव्यय

waste hot gas
अपशिष्ट उष्णवात

waste matter
क्षेप्यद्रव्य

waste pipe
मोरी नळ

waste water
सांडपाणी

waste weir
सांड, सांडवा

water balance
जलतोल

water bath
जलकुंड

water bloom
जलबहार

water boatman
जलमत्कुण

water cabbage
गोंडाळ

water channel
दांड

water chestnut
शिंगाडा

water circulation
जलपरिवहन

water clock
जलयंत्र

water closet pan
शौच पात्र w.c.pan

water coconut
गुलगा

water colour
जलरंग

water condenser
जलशीतक

water conducting system
जलवाहक तंत्र, जलवाहक संहति

water conservation
जलसंधारण

water culture
जलसंवर्धन

water dispersal
जलविकिरण

water ekquivalent
जलसममूल्य

water ferns
जल नेचे

water flea
पाणपिसू

water gap
पाणखिंड

water gas
पाणवायु

water hammer
जलाघात, जलमुद्गल, जलघण

water head
जलस्तंभ, जलशीर्ष

water jacket
जलवेष्टन

water jet
जलप्रधार

water line
पाण्याची कोर

water mark
जलचिन्ह

water melon
कलिंगड

water meter
जलराशिमापक

water mould
जलकवक, पाणबुरशी

water pollination
जल परागण

water pollution
जल प्रदूषण

water pore
जलरंध

water proof
जलनिरोधक, जलरोधी, जलाभेद्य

water retentivity
जलधारकता

water scum
पल्लव तरंग

water seal
जलबांध

water soluble
जलविद्राव्य

water solution
जलविद्राव

water spout
जलशुंडा

water stoma
जल त्वग्रंध

water table
जल रेषा, जलस्तर, पाण्याची पातळी, भूमिपृष्ठजल, अडुबांध

water tight
पाणबंध, जलविरोधक

water turbine
पाणचक्की

water vapour movement
बाष्पवाहकता

water vascular system
जलवाहिका तंत्र

water weed
जल तृण

water wheel
पाणचक्की

waterlogged
पाणथळ, पाणबोदाड

waterlogged salt land
खाजण, खार

watershed management
जलोत्सारण व्यवस्था

watertight closure
जलाभेद्य बंदी

wattle
गलुली

wattmeter
शक्तिमापक, विद्युत

wave
तरंग

wave analyser
तरंग विश्लेषक

wave band
तरंग पटल

wave front
तरंग अग्र, तरंगमुख

wave function
तरंगफलन

wave guide
तरंग नियामक, तरंगमार्गदर्शक

wave leaved bignonia
रक्तरोहिडा

wave length
तरंगलांबी, तरंगायाम, तरंगविस्तार

wave mechanics
तरंगयामिकी

wave number
तरंगांक

wave profile
तरंगरेखा

wave soldering machine
तरंग डाखणी यंत्र

wave theory
तरंगवाद

wave winding
तरंग गुंडाळी

wavelet
तरंगिका

waver bird
सुगरण

wax
मेण

wax sheet
मेणकाम

waxmoth
मेणकिडा

waxy
मेणचट

we-group
अस्मत समूह

weak
दुर्बल, असंहत

wealth
धन, संपत्ति, अर्थ

weather
हवामान

weather shed
झापी

weathered
अपक्षीण, वातावरणक्षीण

weathered pointing
सलामी दरजा पद्धत

weathering
अपक्षय, वातावरणक्रिया, विदारण, ऋतुविदारण

weaving
विणकाम

web
(स्थाअ.) उभार, (यांअ.) जोडपाटणी, (कीवि.) जाळे

Wedelia calendulacea Less.
पिवळा माका

Wedelia chinensis Merill
पिवळा माका

Wedge
कील, पाचर

wedge of immersion
निमज्जित पाचर

wedge shaped
शंक्वाकृति, शंक्वाकार

weed
तण

weedicide
तणनाशक

weevil
टोका

weft
आडवा सूत, वानक

weighing machine
वजन यंत्र

weight
भार

weight batching plant
घाणा स्वमापी यंयंत्र

weight driven
वजन चालित

weighted average
भारित सरासरी

weighting
भारण

welded joint
वितळजोड सांधा

welding
वितळजोड, वितळजोडकाम

welfare scheme
कल्याणकारी योजना

welfare school
कल्याणकारी विद्यालय

welfare state
कल्याणकारी राज्य

well
कूप

well on river bank
बुडकी

well ordering
सुक्रमता

well ordering principle
सुक्रमण तत्त्व

werterlebnis
मूल्यानुभव

West Indian Cherry
लाल बोर

westerlies
पश्चिमी वारे

wet test
सद्रव परीक्षा

whale
तिमि, देवमासा

whalebone
तिमि अस्थि

whalebone whale
अस्थियुत तिमि

wheel alignment
चाक समरेषण

wheel blank
कोरे चाक

wheel organ
चक्रांग

wheel window
चक्रवातायन, चक्राकार खिडकी

wheelmade vessel
चाकनिर्मित भांडे

whip
प्रतोद

whip smut
चाबूक काणी

whip worm
प्रतोद कृमि

whipsnake
नानेटी,हरणटोळ

whirl
गरगरणे

whirl wind
वायधूळ, वावटळ

whispering gallery
बोलघुमट, कुजबुज सज्जा

white arsenic
सोमल

white blood corpuscle
श्वेत रुधिर कोशिका

white collar
पांढरपेशा

white dammar tree
धूप

white dwarf
लघुतम तारा, श्वेत लघुतम तारा

white fibrous tissue
श्वेत तंतु ऊतक

white magic
मंगल जादू, शुद्ध जादू

white mangrove
तिवर

white matter
श्वेत द्रव्य

white mulberry
तुती

white murdah tree
अर्जुन सादडा

white paper
श्वेत पत्रिका

white rust
पांढरा तांबेरा

white silk cotton tree
कपोक, शाल्मली, सफेद सावर, गणेरी

white siris
पांढरा शिरीष

white star
श्वेतवर्णीय तारा

white teak
शिवण

white valem bark
हिवर

whole
साकल्य

whole circle bearing
गोल दिगंश

whole life insurance
आजीव विमा

whole life policy
आजीव विमापत्र

whole number
पूर्णांक

wholesale trade
घाऊक व्यापार

whooping cough
डांग्या खोकला

whorl
मंडल

wicket gate
दरवाजा झडप, फाटक, दिंडी दरवाजा

wide band amplifier
रुंद कंप्रता पट्टा विविर्धक

widening
रुंदावण

width of masonry
आसर

wife hospitality
लैंगिक आतिथ्य

wild boar
रानडुक्कर

wild carrot
बाफळी

wild cinnamon tree
दालचिनी

wild date palm
शिंदी

wild gram
मुगवेल, जंगली माठ

wild guava
कुंभा

wild Himalayan cherry
पद्मक

wild ipecacunha
काकतुंडी

wild life conservation
रानटी जीवांचे रक्षण, वन्य जीवांचे रक्षण

wild lime
माकड लिंबू

wild mangosteen
टेंबुर्णी

wild orange tree
रानलिंबू

wild rhea
कापसी, बनऱ्हीया

wild rubber plant
विलायती वाकुंडी

wild species
वन्यजात

wild tobacco
देवनळ

will
संकल्प, मृत्युपत्र

will power
संकल्पशक्ति

will to believe
विश्वास संकल्प

will to power
स्वामित्व संकल्प

wilt
उबळ, उभळ, कोमेजणे, मर, म्लान होणे

wilting coefficient
म्लानिगुणक

wilting point
म्लानिबिंदु

wilting range
म्लानिकक्षा

winch
यांत्रिक रहाट, रहाटयंत्र

wind break
निवारा, वातरोधी

wind chamber
हवापेटी

wind dispersal
वायुविकिरण

wind erosion
वाराधूप

wind indicator
पवनदर्शक

wind instrument
सुषिर वाद्य

wind pollination
वायु परागण

wind screen
वातरोधक

wind tunnel
वातसुरंग, वातविवर

wind vane
पवनदिशादर्श

wind worn
वातविशीर्ण

windfall profit
अनपेक्षित नफा

winding
कुंडलन, गुंडाळी

windmill
पवनचक्की

window
छिद्र, खिडकी

window dressing
दिखाऊ हिशेब, द्वारशोभन, गवाक्षशोभन

window sill
तळसरी

windward
पवनाभिमुख, वाताभिमुख

wing
पंख, पक्ष, पक्षपट, पार्श्वपट

wing nut
पंखी नट

wing valve
पंखी झडप

wing wall
पक्षभिंत

winged scapula
पक्षाभ असफलक

winged seed
पक्षधारी बी

wingleaf prickly ash
नेपाळी धनिया

winnowing
उफणणे, वारवणे

winnowner
उफणेर, सूप

winter cherry
अश्वगंधा

winter sleep
शिशिरसुप्ति, शीतनिद्रा, शीतसुप्ति

winter solstics
अवष्टंभ, दक्षिण संस्तंभ, दक्षिणायनान्त

wintergreen
गंधपुरा, विंटरग्रीन

wipe
(चवि.) वेध संक्रमण

wire drawing
तार निर्मिती

wire gauge
व्यास अंकदर्शन, तारेचा

wire nail
तारचूक

wire rope
तारदोर

wired glass
तारयुक्त काच

wireless telegraphy
बिनतारी संदेश व्यवस्था

wireman
तार कामगार

wiring
तारकाम, तार जोडणी

witchcraft
चेटूकविद्या, चेटूक, अभिचार

witches' broom
केरसूणी रोग, गोसावी रोग

Withania somnifera Dunal.
अश्वगंधा winter cherry

without beginning
अनादि

witness
साक्षीदार

wolf snake
कवड्या साप

wolf spider
लांडगा कोळी

wood apple
कवठ

wood block
काष्ठठसा

wood carving
काष्ठतक्षण

wood casing
खाचपट्टी, लाकडी पट्टी

wood cut
काष्ठठसा

wood fibre
प्रकाष्ठ सूत्र

wood panel
काष्ठफलक

wood print
काष्ठमुद्रा

wood sculpture
काष्ठशिल्प

wood work
काष्ठकाम

wood worm
काष्ठकीटक

wooden floor
पटई

Woodfordia floribunda salisb.
धायटी

Woodfordia fruticosa Kurz.
धायटी

woodlouse
काष्ठयूका

woodpecker
सुतार पक्षी

woody
काष्ठमय

woody nightshade
कडूगोड

woolly headed guidia
रामेठा

work coil
कार्यकारी वेटोळे

work function
कार्यफलन

work sampling
कामाचे प्रतिदर्शन, नमुना चाचणी, नमुना तपासणी

workhouse
कंगालांचे श्रमगृह

working committee
कार्यकारी समिति

working drawing
कार्यकारी आरेख

working edge
कामाची कडा

working fluid
कार्यकारी द्रायु

working journalist
श्रमिक पत्रकार

working medium
कार्य माध्यम

working pressure
ठरवलेला दाब

working stress
ठरवलेले प्रतिबल, युक्त प्रतिबल

workman's compensation
कामगार हानिपूर्ति

workpiece
कार्यखंड, डाग

works committee
मालक कामगार समिति

workshop
कर्मशाळा, कृति अभ्यास निकेतन

world line
विश्वरेषा

worm
(जीवि.) अळी, कृमि, डिंभ (यांअ.) मळसूत्र, वर्म

worm gear
मळसूत्र व चाक जोड

wormwood
किरमाणी ओवा

worth fundamental
मूल्याधार

wound
क्षत

wrench
पाना

wrench fault
प्रपीडित विभंग

wrestling
कुस्ती

Wrightia tinctoria R.Br.
काळा कुडा blue dyeing roseberry

Wrightia tomentosa Roem.& Sch.
तांबडा कुडा (downy oleander)

wringer
पिळणी

wrist
मणिबंध, मनगट

writ
न्यायलेख

writ of certiorari
उत्प्रेषण न्यायलेख

writ of mandamus
परमादेश न्यायलेख

writ of prohibition
प्रतिषेध न्यायलेख

writ of quo warranto
अधिकारपृच्छा न्यायलेख

written constitution
लिखित संविधान

written statement
प्रतिवाद, प्रतिवादकथन, प्रतिवादलेख, कैफियत

wrong
(विधि) दुष्कृति

wrought iron
घडीव लोखंड