मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश

Home » मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(1632) | B(935) | C(2256) | D(1067) | E(930) | F(647) | G(677) | H(722) | I(923) | J(105) | K(89) | L(739) | M(1168) | N(448) | O(485) | P(1941) | Q(77) | R(857) | S(2105) | T(971) | U(224) | V(331) | W(341) | X(18) | Y(27) | Z(57) |

मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश


There are 27 names in this directory beginning with the letter Y.
yam
सुरण, गोराडू

yard stick method
दंडक पद्धति

yarn
सूत

yatching
शीडजहाज शर्यत

yawing
नागमोडी चाल

yearbook
वार्षिक

yeast
किण्व, खमीर, यीस्ट

yellow cell
पीतकोशिका

yellow champa
सोनचाफा

yellow disease
पीत रोग

yellow elder
फटाकडी, फुटाणी

yellow fever
पीत ज्वर

yellow journalism
सनसनाटी वृत्तपत्र व्यवसाय

yellow month
पीत मास

yellow olender
बिट्टी, पिवळी कण्हेर

yellow spot
पिवळा ठिपका रोग

yellow teak
हेदी

yellow vein mosaic
केवडा रोग

yellows
केवडा रोग

yield
उतारा, निपज, प्राप्ति

yield point
शरण बिंदु

yield pressure
शरण दाब

yield stress
शरण प्रतिबल

yoke gall
खंद येणे, जू व्रण

yolk
पीतक

yolk granule
पीतक कण

yolk sac
पीतक कोश