मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश

Home » मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(1632) | B(935) | C(2256) | D(1067) | E(930) | F(647) | G(677) | H(722) | I(923) | J(105) | K(89) | L(739) | M(1168) | N(448) | O(485) | P(1941) | Q(77) | R(857) | S(2105) | T(971) | U(224) | V(331) | W(341) | X(18) | Y(27) | Z(57) |

मराठी विश्ववकोश परीभाषा कोश


There are 57 names in this directory beginning with the letter Z.
Zea mays L.
मका maize, Indian corn

zedoary
कचोरा

zeneith
खस्वस्तिक, शिखर, शिखरबिंदू, शिखर

zenith angle
शिरोबिंदु कोन

zenith distance
नतांश

zenith telescope
खस्वस्तिक दूरदर्शक

zenithal angle
नतांश

zenithal projection
खमध्य प्रक्षेपण

zero
शून्य

zero affix
शून्य प्रत्यय

zero deflection
शून्य संकेत स्थिति

zero ending
शून्य प्रत्यय

zero error
शून्यस्थान त्रुटि, शून्यस्थान दोष

zero hour
आक्रमण वेळा

zero line
शून्य रेषा

zero reading
शून्य वाचन

zerol bevel wheel
शून्यांश शकुचक्र

zigzag ridge
नागमोडी कटक

Zinziber officinale Rosc.
आले ginger

zionism
यहुदी राष्ट्रीय आंदोलन

zircon
गोमेद, झिर्कान

Zizyphus jujuba Lamk.
बोर jujube

Zizyphus nummularia W.& A.
जंगली बोर

Zizyphus rugosa Lamk.
तोरण

zodiac
ग्रहपथ, राशिचक्र

zodiacal light
क्रांतिवृत्तीय प्रकाश, ग्रहपथप्रकाश

zodiacal sign
राशि, रास

zona fasciculata
कोशिका स्तंभ मंडल

zona glomerulosa
केशिका गुच्छमंडल

zona pallucida
स्वच्छक्षेत्र

zona reticularis
जालमंडल

zonal structure
मंडलित रचना

zone
टप्पा, क्षेत्रविभाग

zone plate
वृत्तपटल

zone refining
विभाग शुद्धीकरण

zone therapy
स्थान चिकित्सा

zoning
निर्बंधित विभाग

zonular
मंडलिका

zooecium
जीवकधानी

zooid
जीवक

zoological garden
प्राणिसंग्रहोद्यान

zoologist
प्राणिशास्त्रज्ञ

zoology
प्राणिविज्ञान

zoophily
प्राणिपरागण

zoophyte
प्राणिद्रुम

zoosporangium
चरबीजुक कोश

zoospore
चरबीजुक

zoroastrianism
पारशी धर्म

zoster
मेखला

Zunthoxylon rhesta DC.
तिरफळ

zwitterion
द्विधुवी आयन

zygomatic bone
कपोलास्थि, गंडास्थि

zygomorphic
एकसमात्र

zygophyllaceae
गोक्षुर कुल, झायगोफायलेसी

zygospore
गंतुबीजुक

zygote
युग्मज, (प्रावि.) युग्मनज, (ववि.) रंदुक

zymogen
एंझाइमजनक