मानसशास्त्र

Home » मानसशास्त्र
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(827) | B(277) | C(860) | D(489) | E(437) | F(274) | G(227) | H(266) | I(458) | J(30) | K(40) | L(265) | M(625) | N(292) | O(296) | P(1037) | Q(26) | R(437) | S(1026) | T(380) | U(103) | V(200) | W(100) | X(12) | Y(8) | Z(19) |

मानसशास्त्र


There are 12 names in this directory beginning with the letter X.
X axis
X अक्ष (न.), क्ष अक्ष (न.)

X chromosome
X गुणसूत्र (न.), क्ष गुणसूत्र (न.)

X-coordinate
X सहनिर्देशक (पु.), X सहनिर्देशक मूल्य (न.) क्ष-सहनिर्देशक (पु.), क्ष सहनिर्देशक मूल्य (न.)

X-O test
फुली-वर्तुळ चाचणी

X-value
X मूल्य (न.), क्ष मूल्य (न.)

xanthocyanopsia
पीतनील दृष्टि (स्त्री.)

xanthopsia
पीत अतिसंवेदिता (स्त्री.)

xenoglossophilia
अपरिचित शब्द प्रीति (स्त्री.)

xenoglossophobia
परभाषा भयगंड (पु.)

xenophobia
अपरिचित (व्यक्ति) भयगंड (पु.)

XYZ pattern
XYZ गुणसूत्र संघात (पु.), क्षयझ गुणसूत्र संघात (पु.)

XYZ syndrome
XYZ संलक्षण (न.)