लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 95 names in this directory beginning with the letter B.
background training
पूर्वपीठिका प्रशिक्षण

Backward Class Commission
मागासवर्ग आयोग

bail
१ जमानतदार (पु.), जामीनदार (पु.) २ जमानत (स्त्री.), जामीन (पु.)

bail
जामिनावर सोडणे, जमानतीवर सोडणे

balance sheet
ताळेबंद (पु.)

balanced budget
समतोल अर्थसंकल्प, संतुलित अर्थसंकल्प

balanced technology
संतुलित तंत्रशास्त्र

balancing
संतुलन (न.)

ballot paper
मतपत्रिका (स्त्री.)

banish
हद्दपार करणे deport तडीपार करणे exile देशपार करणे expatriate स्वदेशनिष्कासित करणे extradite - चे प्रत्यर्पण करणे transport काळ्या पाण्यावर पाठवणे

bargain
सौदा करणे

bargain
१ सौदा (पु.), सौदेबाजी (स्त्री.) २ व्यवहार (पु.) ३ किफायतशीर सौदा (पु.)

bargain
सौदा करणे

bargaining agreement
सौदा करार

barrier
आडकाठी (स्त्री.)

bases of power
१ शक्तीचे आधार २ सत्तेचे आधार

basic training
मूलभूत प्रशिक्षण

battery
मारपीट (स्त्री.) breeze

behaviour
वागणूक (स्त्री.), वर्तन (न.)

behavioural
वागणूकविषयक

behavioural movement
वर्तनवादी चळवळ

behavioural pattern
वर्तनबंध (पु.), वर्तनरीति (स्त्री.)

behavioural postulats of bureaucracy
नोकरशहीची वर्तनविषयक आधारतत्त्वे

behavioural scientist
वर्तनवादी शास्त्रज्ञ

behavioural system
वर्तनवादी व्यवस्था

behaviouralism
वर्तनवाद (पु.)

belief system
समजूत व्यवस्था

bench
न्यायपीठ (न.), खंडपीठ (न.)

benefit
१ लाभ (पु.), फायदा (पु.) २ हित (न.)

benefit
लाभ करून देणे, लाभ होणे

benevolence
लोकहितेच्छा (स्त्री.), परहितेच्छा (स्त्री.), परोपकार (पु.)

bequest
१ (act of bequeathing) मृत्युपत्राने देणे (न.) २ (thing that is bequathed) मृत्युपत्रित दान (न.)

berevement pay
१ मृत आप्त वेतन २ वैधुर्य वेतन

bias
पूर्वग्रह (पु.)

bidding procedure
लिलावातील बोली बोलण्याची पद्धति

binding order
बंधनकारक आदेश

biological analogy
जीवशास्त्रीय सादृश्य दाखला

black listing
काळ्या यादीत नोंदणी

black-list
काळी यादी, वर्ज्य सूची

block
१ गट (पु.) २ खंड (पु.)

Block Development Officer
गट विकास अधिकारी

block grant
गट अनुदान, ठोक अनुदान, एकरकमी अनुदान

bloodless recolution
रक्तहीन क्रांति

bloody revolution
रक्तरंजित क्रांति

blunder
घोडचूक (स्त्री.) mistake

board
मंडळ (न.) association

body
संस्था (स्त्री.), निकाय (पु.) association

Bona vacanita
Law अस्वामिक मालमत्ता

bonafide mistake
सद्भावमूलक चूक mistake

bonus
अधिलाभांश (पु.), बोनस (पु.)

borough
बरो (पु.), नगरपरिषद (स्त्री.)

borrowing
कर्ज (न.), उसनवारी (स्त्री.)

boundary
सीमा (स्त्री.)

boundary charge
सीमा शुल्क आकार

bounded rationality
सीमित बुद्धिनिष्ठता, सीमित तर्कसंगति

brain-storming
बुद्धिभंजन करणे (न.)

branch
शाखा (स्त्री.) department

breach
१ Law भंग (पु.) २ खिंडार (न.)

breach
भंग करणे, तोडणे

breach of contract
संविदा भंग (पु.)

breach of duty
कर्तव्यभंग (पु.)

breakeven model
लाभहानि संतुलन प्रतिआमन, नफातोटा संतुलन प्रतिमान

breeze
झटपट (स्त्री.) affray दंगल battery मारपीट riot दंगा scuffle झोंबाझोंबी

bribary
लाचलुचपत (स्त्री.) corruption

brible
लाच (स्त्री.) corruption

brough status
बरो दर्जा, नगरपरिषद दर्जा

brutality
पाशवीपणा (पु.), पशुता (स्त्री.)

budget
अर्थसंकल्प (पु.) balanced budget समतोल अर्थसंकल्प, संतुलित अर्थसंकल्प capital budget महसुली अर्थसंकल्प revenue budget महसुली अर्थसंकल्प deficit budget तुटीचा अर्थसंकल्प revised budget सुधारित अर्थसंकल्प surplus budget शिलकी अर्थसंकल्प

budget analyst
अर्थसंकल्प विश्लेषक

budget audit
अर्थसंकल्पीय लेखापरीक्षा

budget division
अर्थसंकल्प विभाग

budget estimate
अर्थसंकल्पीय अंदाज

Budget Estimates Committee
अर्थसंकल्पीय अंदाज समिति

budget grant
अर्थसंकल्पीय अनुदान

budgeting
अर्थसंकल्पन (न.), अंदाजपत्रक करणे (न.)

budgetory allotment
अर्थसंकल्पीय वाटप

building regulation
बांधकाम विनिमय

burden of proff
शाबितीची जबाबदारी, सिद्धिभार (पु.)

bureau
१ केंद्र (न.) २ विभाग (पु.) ३ मंडल (न.) department

bureau of budget
ब्यूरो ऑफ बजेट (ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट) (office of management)

bureau of publicenterprises
सार्वजनिक उद्यम केंद्र, सार्वजनिक उद्योजन केंद्र

bureaucracy
१ नोकरशाही (स्त्री.) २ अधिकारतंत्र (न.)

bureaucratic
अधिकारीवर्गीय

bureaucratic commitment
नोकरशाहीची बांधीलकी

bureaucratic elite
अधिकारीवर्गीय शिष्टजन, अधिकारीवर्गीय अभिजन

bureaucratic infrastructure
अधिकारवर्गीय आधार संरचना

bureaucratic model
१ नोकरशाहीचे प्रतिमान २ अधिकारीवर्गविषयक प्रतिमान

bureaucratic power
१ नोकरशाही सत्ता २ अधिकारीवर्ग सत्ता

bureaucratisation
नोकरशाहीकरण (न.)

bureaupathic
नोकरशाहीग्रस्त

Business Advisory Committee
कामकाज सल्लागार समिति

business agent
व्यवसाय अभिकर्ता

business executive
व्यवसाय कार्यकारी

business interest
धंदेविषयक हितसंबंध

business organisation
व्यापारी संघटना