लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 50 names in this directory beginning with the letter J.
jail
तुरुंगात टाकणे, तुरुंगात घालणे

jail
तुरुंग (पु.), कारागृह (न.)

jailor
तुरुंगाधिकारी (सा.), बंदीपाल (पु.), जेलर (पु.)

jib analysis
सेवाकार्य विश्लेषण

job
१ सोपीव काम (न.), नेमून दिलेले काम २ नोकरी, सेवाकार्य (न.)(स्त्री.)(न.) performance

job content
कार्य आशय

job description
कार्य वर्णन, सेवाकार्य वर्णन

job enlargement
सेवा परिवर्धन, रोजगार परिवर्धन

job enrichment
सेवा समृद्धि, सेवा संपन्नता, सेवाकार्य समृद्धिकरण

job expansion
सेवा विस्तार, रोजगार विस्तार

job instruction
सेवा निदेशन

job instructor
सेवाकार्य निदेशक

job involvement
कार्यव्यापृतता (स्त्री.)

job relation
सेवाकार्य संबंध

job rotation
कार्य आवर्तन

job satisfaction
सेवाकार्य संतोष

job specification
सेवाकार्य विनिर्देशन

job title
सेवाकार्य अभिधान

job work
उक्ते काम

joint accounting programme
संयुक्त लेखांकन कार्यक्रम

joint committee
संयुक्त समिति

joint sector
संयुक्त क्षेत्र

judge
न्यायाधीश (सा.)

judge
१ Law न्याय करणे, न्याय देणे २ मूल्यांकन करणे ३ (to form or pass an opinion) मानणे, वाटणे

judgement
१ न्यायनिर्णय (पु.) २ अभिप्राय (पु.) ३ निर्णयशक्ति (स्त्री.)

judicare service
न्यायसाहाय्य सेवा

judicial bias
न्यायिक पूर्वग्रह

judicial control of administrative action
प्रशासन कार्याचे न्यायालयीन नियंत्रण

judicial decision
न्यायिक निर्णय

judicial functions
न्यायिक कार्ये

judicial review
न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक आढावा

judicial sanction
१ न्यायिक अनुशास्ति २ न्यायिक मंजुरी

judicial settlement
न्यायिक निर्णय

judicial speration
न्यायिक अलगन, न्यायालयीन अलगन

judicialise
न्यायिकीकरण करणे

judiciary
१ न्यायांग (न.), न्यायमंडळ (न.) २ न्यायसेवा (स्त्री.)

jurisdiction
अधिकारिता (स्त्री.), अधिकारक्षेत्र (न.), अधिकारव्याप्ति (स्त्री.)

jurisdictional dispute
अधिकारिताविषयक विवाद

jurisprudence
विधितत्त्वमीमांसा (स्त्री.), विधिशास्त्र (न.)

jurist
विधिमीमांसक (पु.), विधिशास्त्रज्ञ (पु.)

juror
ज्युरी सदस्य (सा.)

jury
Law ज्युरी (सा.)

just and proper
न्याय्य आणि उचित

just cause
न्याय्य कारण (also justa causa)

justa causa
just cause

justiciable
न्यायविचारणीय

juvenile crime
किशोरांचे गुन्हे

juvenile delinquents
बाल गुन्हेगार

juvenile detention centre
बाल गुन्हेगार स्थानबद्धता केंद्र

juvenile diagnostic centre
बाल गुन्हेगार निदान केंद्र (also reception centre)