लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 398 names in this directory beginning with the letter P.
pact
१ करार (पु.) २ संधि (पु.) ३ संकेत (पु.) agreement

palpable error
धडधडीत चूक

panchayat
पंचायत (स्त्री.)

Panchayat Raj
पंचायत राज्य

Panchayat Samiti
पंचायत समिति

paradigm
निदर्शक रूपावली (स्त्री.)

parameter
परामितिक (पु.), प्राचल (पु.)

paraplegic
अधरपक्षाघाती, अधरघाती

parish council
पॅरिश परिषद

parish meeting
पॅरिश सभा

park
१ उपवन (न.) २ वाहनतळ (पु.)

parliament
संसद (स्त्री.)

parliamentary accountability
संसदीय उत्तरदायित्व

parliamentary commissioner
संसदीय समिति

parliamentary control
संसदीय नियंत्रण

parliamentary scrutiny
संसदीय छाननी, संसदीय परिनिरीक्षण

parmenant settlement
जमाबंदीची कायमधारा पद्धति

parochial
१ स्थानाभिनिवेशी, गटाभिनिवेशी २ चर्चानियंत्रित ३ चर्चाविषयक ४ स्थानिक शासनाच्या पॅरिश या घटकसंबंधी ५ संकुचित

parochial authorities
स्थानिक प्राधिकार

parole
१ पारोल (पु.), पॅरोल (पु.) २ परवलीचा शब्द (पु.) ३ तोंडी आश्वासन (न.)

parolee
पारोली (पु.), पॅरोली (पु.)

part time employee
अंशकालिक कर्मचारी

partiality
पक्षपात (पु.) corruption

participant observer
सहभागी निरीक्षक

participant political culture
सहभागप्रधान राजकीय संस्कृति

participate
भाग घेणे, वाटा उचलणे

participation
सहभाग (पु.)

participative management
सहभागी व्यवस्थापन

participative programme
सहभागात्मक प्रशासन

participatory
सहभागी

participatory administration
सहभागात्मक प्रशासन

particularism
विशिष्टतावाद (पु.)

partisan
पक्षाभिनिवेशी (सा.)

party
१ पक्ष (पु.) २ पक्षकार (पु.) ३ संबंधित व्यक्ति (स्त्री.)

party identification
पक्ष ओळख

passive recruitment policy
सेवक भरतीचे अकरणात्मक धोरण, सेवक भरतीचे उदासीन धोरण

passport
पासपोर्ट (पु.), पारपत्र (न.)

patent
Law एकस्व (न.), पेटंट (न.)

patent content
स्पष्ट आशय

paternalism
१ पितृभाव (पु.), पितृभावी प्रतिपाळ (पु.) २ पितृभावी शासनप्रणाली (स्त्री.)

pathology of organisation
संघटनात्मक वर्तनाची विकृतिचिकित्सा

pathology of organisational behaviour
संघटनात्मक वर्तनाची चिकित्सा व निदान

patria potestas
पैतूकी प्रतिष्ठा

patrial
रहिवास हक्कदार (पु.), निवास हक्कदार (पु.)

patriality
रहिवास हक्कदारी (स्त्री.), निवास हक्कदारी (स्त्री.)

patrimonial
पैतूक, वडिलोपार्जित

patrol
गस्त घालणे

patrol
१ गस्तवाला (पु.) २ गस्त (स्त्री.) ३

patron-client relationship
आश्रयदाता - आश्रित संबंध

patronage system
१ अनुग्रह पद्धति २ आश्रय पद्धति

pattern
आकृतिबंध (पु.), स्वरूप (न.), बंध (पु.)

pattern variables
आकृतिबंध चलघटक

pauperism
अकिंचनावस्था (स्त्री.), अकिंचनता (स्त्री.)

pay
वेतन (न.)

pay commission
वेतन आयोग

pay of establishment
आस्थापन वेतन

pay scale
वेतनश्रेणी (स्त्री.)

pay structure
वेतन संरचना

pay-off
१ लाच (स्त्री.) २ पूर्ण प्रदान (न.) ३ फेड करणे (न.), देऊन टाकणे (न.) ४ फलनिष्पत्ति (स्त्री.)

payeur general tresorier
पेयर जेनेरल ट्रेझोरीए (फान्समधील कोषागाराचा मुख्य रोखपाल)

peculation
पैसा खाणे (न.) embezzelment

pecuminary interest
धनविषयक हितसंबंध

pecuniary bias
धनविषयक पूर्वग्रह

penalty
१ शास्ति (स्त्री.) २ दंड (पु.) ३ शिक्षा (स्त्री.)

pending
पडून राहिलेला, प्रलंबित, साचलेला, भिजत पडलेला

pension
निवृत्तिवेतन (न.)

peoples revolution
लोकक्रांति (स्त्री.), कम्युनिस्ट क्रांति

per capita
दरडोई, दर माणशी

per capita grant
दरडोई अनुदान

perception
बोध (पु.), बोधन (न.)

performance
निष्पादन (न.), कार्यमान (न.), कार्य (न.), कामगिरी (स्त्री.) achievement १ संपादन, संपादणूक २ कामगिरी act कृति action क्रिया, कृति, कार्यवाही, कारवाई assignment कामगिरी, नेमून दिलेले काम deed कृत्य job १ सोपीव काम २ नोकरी programme कार्यक्रम work काम

performance audit
कार्याभिमुख लेखापरीक्षा

performance budget
कार्यपरीक्षक अर्थसंकल्प, कार्यलक्षी अर्थसंकल्प

performance measurement
कार्यमान मापन

performance rating
कार्यानुमापन (न.)

performance review
कार्य पुनरीक्षण

performance role
कार्य भूमिका

performance standard
निष्पादन मानक

peripherai
सीमास्थित, परिसीमास्थित

periphery
परिसीमा (स्त्री.)

perjury
Law खोटी साक्ष (स्त्री.)

perpetrator
अयोग्य कृत्य करणारा (पु.)

perquisites
वेतनेतर सुविधा (स्त्री.), परिलब्धि (स्त्री.), परिलाभ (पु.), वेतनेतर प्राप्ति (स्त्री.)

personal bias
व्यक्तिगत पूर्वग्रह, वैयक्तिक पूर्वग्रह

personal interest
व्यक्तिहित (न.)

personalised relationship
व्यक्तिनिष्ठ संबंध

personnel
कर्मचारीवर्ग (पु.), सेवकवर्ग (पु.), कार्मिक (पु.)

personnel administration
सेवकवर्ग प्रशासन

personnel administrator
सेवकवर्ग प्रशासक

personnel agency
सेवकवर्ग अभिकरण

personnel functions
कर्मचारीविषयक कार्ये

personnel management
सेवकवर्ग व्यवस्थापन

personnel records
कर्मचारी अभिलेख

perspective planning
१ परिप्रेक्ष्य नियोजन २ सम्यकदर्शी नियोजन, यथार्थदर्शी नियोजन

persuasive power
मनवळाऊ शक्ति

perverse
१ विकृत २ विपर्यस्त

petition
विनंतीअर्ज (पु.)

petition
विनंतीअर्ज करणे

petitioner
विनंतीअर्जदार (सा.)

petitions committee
विनंतीअर्ज समिति

petty criminal
क्षुल्लक गुन्हे करणारा, भुरटा गुन्हेगार, किरकोळ गुन्हे करणारा

pharmacist
औषधनिर्माता (पु.)

phased grant
अवस्थाकल्पित अनुदान, अवस्थाबद्ध अनुदान

phased project planning
अवस्थाबद्ध प्रकल्प नियोजन

phasing of expenditure
खर्चाची टप्प्याटप्प्याने विभागणी

phenomenological
रूपविवेचनवादी दृष्टिकोन, रूपविवेचनवादी अभिगम

phenomenology
रूपविवेचनवाद (पु.)

physical appearance
प्रत्यक्ष उपस्थिति

physical model
१ भौतिक प्रतिमान २ प्राकृतिक प्रतिमान

physical planning
१ वस्तुविशिष्ट नियोजन, वस्तुरूप नियोजन २ प्राकृतिक नियोजन

physical presence
प्रत्यक्ष उपस्थिति, जातीने हजर

physical verification
प्रत्यक्ष पडताळणी

physician
भिषक (सा.)

pick-pocket
खिसेकापू (पु.)

picketing
धरणे (न.), पिकेटिंग (न.), निरोधन (न.)

pilgrim tax
यात्रा कर

pilot project
पथदर्शी प्रकल्प

pilot study
पथदर्शी अभ्यास, मार्गदर्शी अभ्यास

placement
स्थाननियुक्ति (स्त्री.)

plain-clothesmen
साध्य वेषातील पोलीस (पु.अ.व.), साध्य पोशाखातील पोलीस (पु.अ.व.), मुफ्तीतील पोलीस (पु.अ.व.)

plaintiff
वादी (सा.)

plan
योजना (स्त्री.) programme कार्यक्रम project प्रकल्प scheme आयोजना

planned
नियोजित

planned economy
नियोजित अर्थव्यवस्था

planner
नियोजक (सा.)

planning
नियोजन (न.) centralised planning केंद्रित नियोजन corrective planning सुधारणारूप नियोजन decentralised planning विकेंद्रित नियोजन developmental planning विकासात्मक नियोजन destrict planning जिल्हा नियोजन economic planning अर्थिक नियोजन environmental planning

planning commission
नियोजन आयोग

planning-programming
नियोजन-कार्यक्रमण अर्थसंकल्पन-पद्धति

plea
१ युक्तिवाद (पु.) २ Law प्रतिकथन (न.) ३ सबब (स्त्री.) ४ विनंती (स्त्री.) ५ म्हणणे (न.), आक्षेप (पु.)

pleader
वकील (सा.), प्लीडर (पु.) lawyer

plebiscite
सार्वमत (न.)

plentitude
पूर्णता (स्त्री.)

plural head of the department
बहुल विभागप्रमुख

plural headship
बहुल विभागप्रमुखता, बहुल खातेप्रमुखता

pluralism
बहुलवाद (पु.), बहुत्ववाद (पु.)

pluralist model
बहुलवादी प्रतिमान

Police Act
पोलीस अधिनियम

police custody
पोलीस कोठडी

police power
पोलीस शक्ति, पोलीस सत्ता

police state
पोलीस राज्य

policy administration
पोलीस प्रशासन

policy decision
धोरणात्मक निर्णय

policy formation
धोरण आखणी, धोरण निर्मिति, धोरण निर्धारण policy marketing

policy process
धोरण प्रक्रिया

policy thinking
धोरण विचार

political accountability
राजकीय उत्तरदायित्व

political appointee
राजकीय नियुक्त

political communication
राजकीय संसूचना

political controversy
राजकीय वाद

political culture
राजकीय संस्कृति

political cussword
राजकीय अपशब्द

political elite
राजकीय शिष्टजन, राजकीय अभिजन

political group
राजकीय गट

political impartiality
राजकीय निष्पक्षपातीपणा, राजकीय निष्पक्षता

political institutionalism
राजकीय सांस्थिकीकरण

political integrity
राजकीय दानत

political mobilization
राजकीय संसंजन

political modernization
राजकीय अधुनिकीकरण

political neturality
राजकीय तटस्थता

political partiality
राजकीय पक्षपातीपणा

political party
राजकीय पक्ष

political planning
राजकीय नियोजन

political power
राजकीय सत्ता, राजकीय शक्ति, राजनैतिक शक्ति

political recruitment
राजकीय भरती

political socialization
राजकीय सामाजिकीकरण

political sterilisation
राजकीय खच्चीकरण

politicalisation
राजकीयीकरण (न.), राजकारणीकरण (न.)

politicaliy divorced
राजकीय दृष्ट्या विलगित

politico-administrative system
राजकीय प्रशासन पद्धति

politico-military
राजकीय-लष्करी

politics
१ राजकारण (न.) २ राज्यशास्त्र (न.)

politics-administration continuum
राजकारण - प्रशासन सातत्यक

polity
१ राज्यव्यवस्था (स्त्री.), राज्यतंत्र (न.), राजनीति (स्त्री.) २ राजकीय समाज (पु.) ३ (ऍरिस्टॉटसप्रणित) जनसत्ता (स्त्री.)

poll tax
head tax

polling offer
मतदान अधिकारी

poly clinic
बहुविध चिकित्सालय (न.)

poly-communalism
बहुजातीयवाद (पु.)

poly-functionalism
बहुकार्यवाद (पु.)

poly-normativism
बहुप्रमाणकवाद (पु.)

polyarchal-competitive
बहुसत्ताक स्पर्धक पद्धति

pool
१ कोष (पु.), संकोष (पु.) २ संचय (न.)

pooling
एकत्रीकरण (न.)

populism
लोकानुनय (पु.)

populist
लोकानुनयी (सा.)

pork barrel
पोर्क बॅरल

portfolio
१ कार्यविभाग (पु.), खाते (न.) २ अधिकारपद (न.)

POSDCORB formula
निसंकनिसंप्रार्थ सूत्र (नियोजन, संघटन, कर्मचारी आस्थापन,निदेशक, संयोजन, प्रतिवेदन व अर्थसंकल्प)

position
१ स्थळ (न.), स्थान (न.) २ स्थिति (स्त्री.) ३ दर्जा (पु.) ४ पद (न.)

position classification plan
पदवर्गीकरण योजना

positional locale
अधिकारपद स्थान

positive feed-back
कारणात्मक प्रतिभरण

positive recruitment
कारणात्मक सेवक भरती, अनुरूप सेवा भरती

positivism
प्रत्यक्षार्थवाद (पु.)

post mortem
मरणोत्तर परीक्षा, शव परीक्षा

post-audit
कार्योत्तर लेखापरीक्षा

post-budget scrutiny
अर्थसंकल्पोत्तर परिनिरीक्षण

post-entry training
प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण

postpositivism
प्रत्यक्षार्थवादोत्तर विचार (पु.)

potentiality
अंतःक्षमता (स्त्री.)

potentials
संभाव्य साधनसंपत्ति (स्त्री.), संभाव्य संसाधने (न.अ.व.) (as, potential resources)

power
१ शक्ति (स्त्री.) २ सत्ता (स्त्री.) ३ वीज (स्त्री.) ४ प्रबलराष्ट्र (न.) ५ अधिकार (पु.) bureaucratic power नोकरशाही सत्ता, अधिकारीवर्ग सत्ता legal power वैध सत्ता police power पोलीस सत्ता political power राजकीय सत्ता

power and authority
शक्ति व प्राधिकार

practicable
सुसाध्य

pradhan
प्रधान (पु.)

pragmatic
१ फलप्रामाण्यवादी (पु.) २ व्यवहारवादी (पु.)

pragmatism
१ फलप्रामाण्यवाद (पु.) २ व्यवहारवाद (पु.) ३ फलवाद (पु.)

pre-audit
पूर्व-लेखा परीक्षा (स्त्री.)

pre-budget scrutiny
अर्थसंकल्पपूर्व परिनिरीक्षण

pre-entry training
प्रवेशपूर्व प्रशिक्षण

precede
आगोदर देणे

precedent
पूर्वोदाहरण (न.), पूर्वदाखला (पु.)

precedent
पूर्ववर्ती

precenorship
प्रसिद्धिपूर्वनियंत्रण (न.), प्रिसेन्सॉरशिप (स्त्री.), पूर्वाभ्यवेक्षण (न.)

precensor
प्रसिद्धिपूर्वकनियंत्रक (सा.), प्रिसेन्सॉर (सा.)

prefect
१ प्रिफेक्ट (पु.) (फान्समधील एक प्रादेशिक अधिकारी, फान्समधील विभागाचा मुख्य अधिकारी) २ छात्रप्रमुख (पु.)

preference ordering
पसंतीक्रम लावणे, पसंतीक्रमानुसार व्यवस्था लावणे

prejudice
१ पूर्वग्रह (पु.) २ बाध (पु.)

prejudice
पूर्वग्रहदूषित करणे

prejudicial
पूर्वग्रहदूषित, बाधक

preliminary grant
प्रारंभिक अनुदान

preliterate
लिपिपूर्व, अक्षरपूर्व

premature
१ मुदतपूर्व, कालपूर्व २ अकाली, अकालिक

premature decision
मुदतपूर्व निर्णय

premature retirement
मुदतपूर्व सेवानिवृत्ति

preponderance of evidence
पुराव्याचे प्राधान्य

prerequisites
पूर्वावशक्यता (स्त्री.)

president
१ राष्ट्राध्यक्ष (पु.) २ सभापति (पु.) ३ अध्यक्ष (पु.), सभाध्यक्ष (पु.)

President of U.S.A.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष

presiding officer
मतदान केंद्राध्यक्ष

press information bureau
१ पत्र संसूचना केंद्र २ वृत्त माहिती केंद्र

press relations
वृत्तपत्रीय संबंध, वृत्तपत्रीय संपर्क

press-note
प्रसिद्धिपत्रक (न.)

pressure
दाब (पु.)

pressure group
दबाव गट, प्रभाव गट

Prevention of Corruption Act
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम

Preventive Detention Act
प्रतिबंधक स्थानबद्धता अधिनियम

preventive justic
प्रतिबंधक न्याय

preventive measures
प्रतिबंधक उपाय

price index
किंमत निर्देशांक

Prime Minister's secretarial
प्रधानमंत्र्यांचे सचिवालय

principal financial officer
प्रमुख वित्तीय अधिकारी

principle of merit
गुणवत्तेचे तत्त्व

principle of promotion
पदोन्नतीचे तत्त्व, बढतीचे तत्त्व

principle recoupment
हानी भरून काढण्याचे तत्त्व, पुनर्भरण तत्त्व

priority
१ प्राथम्य (न.), पूर्वता (स्त्री.) २ अगक्रम (पु.), पूर्वताक्रम (पु.)

priority pattern
अग्रक्रमाचा आकृतिबंध, अग्रक्रम आकृतिबंध

prismatic bureau
लोककी कार्यालय

prismatic society
लोलकस्थित समाज

prismatic-sala model
लोककी कार्यालय प्रतिमान

prison
कारागृह (न.), बंदीशाळा (स्त्री.), तुरुंग (पु.)

prisoner
कैदी (सा.), बंदीवान (पु.), बंदी (पु.)

private administration
खाजगी प्रशासन, निजी प्रशासन

private charity
खजगी दान

private citizen
सामान्य नागरिक

private corporation
खाजगी महामंडळ

private law
खाजगी कायदा, वैयक्तिक विधि

private monopoly
खाजगी एकाधिकार, निजी एकाधिकार

private sector
खाजगी क्षेत्र

privateer
स्वयंसैनिक (पु.)

prize court
१ पारितोषिक न्यायालय २ सागरी अपहार न्यायालय

pro forma
प्रपत्र (न.)

pro forma account
प्रपत्र लेखा

probabilistic model
संभाव्यतावादी प्रतिमान

probation
परिवीक्षा (स्त्री.), उमेदवारी (स्त्री.)

probe
बारीक तपासणी (स्त्री.), सूक्ष्म तपासणी (स्त्री.), बारीक छाननी (स्त्री.), सूक्ष्म छाननी (स्त्री.), बारीक शोध (पु.), सूक्ष्म शोध (पु.) enquiry

problem
१ प्रमेय (पु.) २ समस्या (स्त्री.)

problem identification
समस्या निर्धारण

problem solving
समस्या उकल

problem solving approch
समस्या उकल अभिगम, समस्या उकल दृष्टिकोन

problem solving resolution techniques
समस्या उकल निर्णय तंत्र

problem solving response
समस्या उकलकारी प्रतिसाद

procedural due process
कार्यपद्धतिसंबंधी यथोचित प्रक्रिया

procedural fairness
कार्यपद्धतिविषयक न्यायता

procedure
१ प्रक्रिया (स्त्री.) २ कार्यपद्धति (स्त्री.)

procedure-orientation
कार्यपद्धति अभिमुखता (स्त्री.)

proceedings
१ कार्यवाही (स्त्री.) २ कामकाज (न.) ३ कार्यवृत्त (न.)

process
१ संस्करण (न.) २ आदेशिका (स्त्री.) ३ प्रक्रिया (स्त्री.)

process analysis
प्रक्रिया विश्लेषण

process-oriented development
प्रक्रिया अभिमुख विकास, प्रक्रियाभिमुख विकास

processing communication
संस्करण संसूचन

proceurement
प्रापण (न.), मिळवणे (न.), प्राप्त करणे (न.)

product
१ निर्मिति (स्त्री.) २ पदार्थ (पु.) ३ उत्पादित वस्तु (स्त्री.)

production
१ उत्पादन (न.) २ निर्मिति (स्त्री.)

productivity
उत्पादकता (स्त्री.), उत्पादिता (स्त्री.)

productivity index
उत्पादकता निर्देशांक

profession tax
व्यवसाय कर

professional
व्यावसायिक, व्यावसायी

professional criminal
धंदेवाईक गुन्हेगार

professional interest
व्यावसायिक हितसंबंध

professional organisation
व्यावसायिक संघटना

professionalisation
व्यावसायिकीकरण (न.)

professionalism
व्यावसायिकतावाद (स्त्री.)

profitability
फायदेशीरपणा (पु.), लाभप्रदता (स्त्री.), लाभदायकता (स्त्री.)

programme
१ कार्यक्रम (पु.) २ प्रयोजन (न.) ३ प्रक्रिया योजन (न.) performance, plan

programme aappraisal
कार्यक्रमाचे मूल्यन

programme administrator
कार्यक्रम प्रशासक

programme adviser
कार्यक्रम सल्लागार

programme budget
कार्यक्रम अर्थसंकल्प

programme budgeting
कार्यक्रमात्मक अर्थसंकल्प

programme development
कार्यक्रम विकास

programme evaluation
कार्यक्रम मूल्यांकन

Programme Evaluation and Review
कार्यक्रम मूल्यांकन व पुनरीक्षण तंत्र (का.मू.पु.तं) Technique (PERT)

Programme Evaluation Organisation
कार्यक्रम मूल्यांकन संघटना

programme planning
कार्यक्रम नियोजन

programmed decision classification
प्रायोजित निर्णय वर्गीकरण

programmed instruction training
यंत्रचलित प्रशिक्षण

programmer
प्रयोजक (पु.), प्रक्रियायोजक (पु.)

programming
प्रक्रिया योजन (स्त्री.), प्रयोजना (स्त्री.), कार्यकलापाचे संयोजन

programming of activity
कार्यकलापाचे प्रक्रिया संयोजन

progressive grant
वाढते अनुदान

progressive tax
graduated tax

prohibition
१ प्रतिषेध (पु.), बंदी (स्त्री.) २ दारूबंदी (स्त्री.), नशाबंदी (स्त्री.) ३ मनाई (स्त्री.)

prohibition and injuction
प्रतिषेध आणि मनाईहुकूम

prohibition order
प्रतिषेधक आदेश

project
प्रकल्प (पु.) plan

project
प्रक्षेपित करणे, प्रक्षेपित होणे, योजना करणे, आराखडा काढणे, पुढे येणे

project manager
प्रकल्प व्यवस्थापक

project officer
प्रकल्प अधिकारी

project organisation
प्रकल्प संघटना

project planning
प्रकल्प नियोजन

project technique
प्रकल्पन तंत्र

projected achievement
प्रकल्पित संपादणूक

projected reduction
प्रकल्पित घट

projection
प्रकल्पन (न.), प्रक्षेपण (न.)

proliferation
प्रसर (पु.), प्रसार (पु.)

promotion
पदोन्नति (स्त्री.), बढती (स्त्री.)

promotion process
पदोन्नति प्रक्रिया, बढती प्रक्रिया

promotional services
संवर्धी सेवा

proof
१ प्रमाण (न.) २ पुरावा (पु.) ३ मुद्रित (न.)

proper action
उचित कार्यवाही

proper channel
योग्य मार्ग

property tax
१ मालमत्ता कर २ संपत्ति कर

propoganda
प्रचार (पु.)

proportional tax
क्रय कर, खरेदी कर

proportionate grant
प्रमाणानुसार अनुदान

proposal
१ प्रस्ताव (पु.) २ सूचना (स्त्री.)

proposition
१ प्रश्न (पु.) २ प्रमेय (पु.) ३ प्रस्ताव (पु.)

proposition
१ प्रश्न (पु.) २ प्रमेय (पु.) ३ प्रस्ताव (पु.)

prosecntor
अभियोक्ता (पु.) lawyer

prosecution
Law अभियोग (पु.), खटला (पु.)

prospective
१ भावी २ संभवनीय ३ भविष्यलक्षी

prospective
१ भावी २ संभवनीय ३ भविष्यलक्षी

prospectivity
१ संभवनीयता (स्त्री.) २ भविष्यलक्षिता (स्त्री.)

prosthetics
कृत्रिम अवयव योजनाशास्त्र (न.)

protection
१ संरक्षण (न.) (e.g. protection of Art ३१) २ रक्षण (न.)

protective discrimination
संरक्षणात्मक भेदभाव

protocol
१ राजशिष्टाचार (पु.) २ (राष्ट्राराष्ट्रंआतील) कराराचा मूळ मसुदा (पु.)

provident fund scheme
भविष्यनिर्वाह निधि योजना

provincial budget
प्रांतिक अर्थसंकल्प

provincialism
प्रांतिकतावाद (पु.), प्रांतवाद (पु.)

provision
१ (as of an budget etc) तरतूद (स्त्री.) २ (as of an act) उपबंध (पु.) ३ अन्नसामग्री (स्त्री.) ४ साठा (पु.)

provisional
तात्पुरता acting

provisional Constitutional order
तात्पुरता सांविधानिक आदेश

psychological approach
मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन

psychological test
मानसशास्त्रीय चाचणी, मानसशास्त्रीय परीक्षा

psychosematic approch
मनोशरीरिक दृष्टिकोन, मनोशरीरिक उपगम

public accountability
सार्वजनिक उत्तरदायित्व

public accounts
लोकलेखा (पु.)

Public Accounts Committee
लोकलेखा समिति

public acoounts committee on supplies department
पुरवठा विभागासाठी लोकलेखा समिति

public administration
लोक प्रशासन

public body
सार्वजनिक मंडळ, सार्वजनिक निकाय

public corporation
सार्वजनिक महामंडळ

public debt
राष्ट्रीय ऋण, लोक ऋण, सरकारी ऋण, सरकारी कर्ज (also national debt)

public defender
लोक प्रतिरक्षक

public enterprice
सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम

Public Expenditure Committee
सरकारी व्यय समिति

public guardian
सार्वजनिक पालक

public health
सार्वजनिक आरोग्य

Public Health and Engineering Organisation
सार्वजनिक आरोग्य व अभियांत्रिकी संघटना

public interest
लोकहित (न.)

public law
सार्वजनिक कायदा

public offical
शासकीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी

public opnion poll
लोकमत चाचणी, जनमत चाचणी

public organisation
लोक संघटना

public policy marketing
सार्वजनिक धोरण निर्धारण

public procecutor
सरकारी अभियोक्ता

public relations
जनसंपर्क (पु.), जनसंबंध (पु.)

public relations officer
जनसंपर्क अधिकारी (जसंअ) (PRO)

public reporting
सार्वजनिक प्रतिवेदन, जाहीर अहवाल देणे

public sector
सार्वजनिक क्षेत्र

public servant training
लोकसेवक प्रशिक्षण

public service
लोकसेवा (स्त्री.)

public welfare
१ लोककल्याण २ सार्वजनिक कल्याण

public works
सार्वजिक बांधकाम

Public Works Department
सार्वजिक बांधकाम विभाग

publication
प्रकाशन (न.)

publication division
प्रकाशन विभाग

publicity
१ प्रसिद्धि (स्त्री.) २ जाहिरातबाजी (स्त्री.)

publicity media
प्रसिद्धीची माध्यमे

publicity organisation
प्रसिद्दि संघटना

puisne
अनुवर्ती (न्यायाधीश), कनिष्ठ (न्यायाधीश) (judge)

punitive
शिक्षात्मक

punitive
शिक्षात्मक

purpose
१ प्रयोजन (न.) २ हेतु (पु.) goal

purposive grant
१ सहेतुक अनुदान २ सप्रयोजना अनुदान

purposive socialization
सहेतुक सामाजिकीकरण

purview
१ सांविधिकाय (पु.) २ कक्षा (स्त्री.)