लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 61 names in this directory beginning with the letter V.
vacate
१ सोडणे २ रिकामा करणे, खाली करणे ३ विलोपन करणे cancel

vaccination
लस टोचणे (न.), लसटोचणी (स्त्री.)

vagrancy
भटकेपणा (पु.)

validation
विधिग्राह्य करणे (न.), विधिग्राह्यता (स्त्री.)

validity
१ विधिग्राह्यता (स्त्री.) २ सप्रमाणता (स्त्री.) ३ ग्राह्यता (स्त्री.)

valuation
१ मूल्यन (न.) २ मूल्यांकन (न.)

value
मूल्य (न.)

value added tax
cascade tax

value system
मूल्य व्यवस्था

vandalism
कालविध्वंसन (न.)

variability
१ चलनशीलता (स्त्री.) २ परिवर्तनशीलता (स्त्री.)

variable
चलघटक (पु.) dependent variable परतंत्र चलघटक independent variable स्वतंत्र चलघटक intervening variable मध्यभागी चलघटक, अंतःक्षेपी चलघटक qualitative variable गुणात्मक चलघटक quantitative variable संख्यात्मक चलघटक

variations
१ चढौतार (पु.) २ भिन्नता (स्त्री.), तफावत (स्त्री.), फरक (पु.) ३ विचरण (न.)

variations in estimates
१ अंदाजातील चढौतार २ अंदाजातील भिन्नता

variations in grants
अनुदानांतील भिन्नता

vehicle orders
तोंडी आदेश

vere dictums
truly say

version
१ भाषांतर (न.) २ पाठ (पु.) ३ सांगणे (न.), म्हणण (न.) ४ संस्करण (न.)

vertical committee
उदग्र समिति, ऊर्धवस्तर समिति

vertical organisation
उभी संघटना

vestibule training
प्रारंभिक प्रशिक्षण

via media
मध्य मार्ग

viable
१ स्वयंनिर्वाही २ जीवनक्षम ३ वर्धनक्षम

vice-chairman
१ उपसभापति (सा.) २ उपाध्यक्ष (सा.)

vice-president
१ उप राष्ट्रपति (सा.) २ उपाध्यक्ष (सा.)

victimise
बळी देणे, बळी घेणे

victimless crime
बळीरहित गुन्हा

victimless crime
बळीरहित गुन्हा

vigilance
दक्षता (स्त्री.)

vigilance commission
दक्षता आयोग

vigliance
दक्षता (स्त्री.)

vigliance commission
दक्षता आयोग

vigorous and dynamic management
जोमदार आणि गतिमान व्यवस्थापन

village
ग्राम (न.), खेडे (न.), गाव (न.)

village panchayat
ग्रामपंचायत (स्त्री.)

violate
१ उल्लंघन करणे, व्यतिक्रमण करणे २ भंग करणे

virement
अर्थसंकल्पीय निधीचे प्रशासकीय हस्तांतरण (न.)

vis-a-vis
समोर ठेवून, लक्षात घेऊन, समोरासमोर, तुलनेने

visa
व्हिसा (पु.), प्रवेशपत्र (न.)

vitcimisation
बळी घेणे (न.), बळी देणे (न.)

viva voce
तोंडी परीक्षा, मौखिक परीक्षा

vocation
व्यवसाय (पु.)

void
निरर्थक

void
शून्य (न.), पोकळी (स्त्री.)

voidable
शून्यकरणीय

voluntary organisation
स्वेच्छा संघटन

votable expenditure
दत्तमत खर्च, मतपात्र खर्च (also voted expenditure)

vote of credit
प्रत्ययानुदान (न.)

voted
दत्तमत

voted appropriation
दत्तमत विनियोजन

voted expenditure
votable expenditure

voted grant
दत्तमत अनुदान

voted supplies
दत्तमत पुरवठा

voter
मतदार (सा.), मतदाता (पु.)

voters' list
ऋ electoral roll

voters' praticipation
मतदारांचा सहभाग

voting behaviour
मतदान वर्तन

voting machine
मतदान यंत्र

voting of demends
मागण्यांवरील मतदान

voting rights
मतदान अधिकारी

vs
विरूद्ध (abbr. of versus)