लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 7 names in this directory beginning with the letter Z.
zero-based budget
शून्यधिष्ठित अर्थसंकल्प

zero-based budgeting
शून्याधिष्ठित अर्थसंकल्पन

Zilla Parishad
जिल्हा परिषद

zonal council
परिमंडलीय परिषद

zone
१ परिमंडल (न.) २ कटिबंध (पु.) ३ क्षेत्र (न.) ४ प्रदेश (पु.), झोन (पु.)

zone of indifference
उदासीनतेचे क्षेत्र

zoning
परिमंडल (न.), क्षेत्रनिश्चिति (स्त्री.)