वित्तीय शब्दांवली

Home » वित्तीय शब्दांवली
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(594) | B(454) | C(881) | D(543) | E(445) | F(364) | G(208) | H(278) | I(517) | J(34) | K(48) | L(427) | M(403) | N(135) | O(136) | P(428) | Q(51) | R(443) | S(995) | T(524) | U(102) | V(170) | W(158) | X(11) | Y(13) | Z(18) |

वित्तीय शब्दांवली


There are 11 names in this directory beginning with the letter X.
X operation
क्ष परिकर्म (न.) (in telegraphy)

x plate
क्ष पट्टिका (स्त्री.)

x ray analysis
क्ष किरण विश्लेषण

X ray crystallography
क्ष किरण स्फटिकालेखनिकी

x ray fluorescope
क्ष किरण प्रतिदीप्तिदर्शिकी

X ray shield
क्ष किरण परिरक्षी

x ray spectrometer
क्ष किरण पिसारामापी

x ray spectrum
क्ष किरण पिसारा

x ray tube
क्ष किरण नलिका

X rays
क्ष किरण (पु.अ.व.), राँटेजन किरण (पु.अ.व.) (also called Rontgen rays)

xerography
शुष्कआलेखन (न.)