व्यवसाय व्यवस्थापन

Home » व्यवसाय व्यवस्थापन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(333) | B(237) | C(829) | D(389) | E(252) | F(337) | G(154) | H(73) | I(346) | J(98) | K(28) | L(225) | M(420) | N(85) | O(194) | P(650) | Q(41) | R(272) | S(720) | T(257) | U(97) | V(60) | W(123) | X(1) | Y(5) | Z(4) |

व्यवसाय व्यवस्थापन


There are 5 names in this directory beginning with the letter Y.
yearling
वर्ष-रोका (पु.)

yearly stovktaking
वार्षिक वस्तुसाठा पडताळणी

yellow-dog contract
कामगार संघटना अवरोधी करार

yield
१ प्राप्ति (स्त्री.) २ उत्पन्न (न.)

yield variance
१ उत्पन्न तफावत २ प्राप्ति तफावत