शासन व्यवहार

Home » शासन व्यवहार
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(1941) | B(1186) | C(2553) | D(1685) | E(1107) | F(1143) | G(578) | H(778) | I(1424) | J(206) | K(99) | L(936) | M(1328) | N(575) | O(582) | P(2134) | Q(115) | R(1260) | S(2360) | T(1090) | U(425) | V(378) | W(568) | X(7) | Y(47) | Z(19) |

शासन व्यवहार


There are 7 names in this directory beginning with the letter X.
x ray
क्ष किरण

x ray photograph
क्ष किरण छायाचित्र (न.)

x ray therapy
क्ष किरण उपचार (पु.)

x rays
क्ष किरण (पु.अ.व.)

xylograph
काष्ठचित्र (न.)

xylographer
काष्ठचित्र कारागीर (पु.)

xylography
१ काष्ठचित्र कला (स्त्री.) २ काष्ठचित्र छपाई (स्त्री.)