अौषधशास्त्र

Home » अौषधशास्त्र
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(601) | B(241) | C(534) | D(377) | E(279) | F(211) | G(180) | H(287) | I(278) | J(9) | K(17) | L(182) | M(236) | N(159) | O(115) | P(551) | Q(14) | R(230) | S(439) | T(230) | U(49) | V(86) | W(54) | X(8) | Y(4) | Z(12) |

अौषधशास्त्र


There are 8 names in this directory beginning with the letter X.
x-radiation
क्ष- किरणोत्सार (पु.)

x-ray
क्ष-किरण (पु.)

x-ray crystallographic analysis
क्ष-किरणाद्वारे स्फटिक विश्लेषण

x-ray diffraction
क्ष-किरण विवर्तन

xerogel
शुष्क जेल (न.)

xerophthalmia
शुष्कनेत्रता (स्त्री.)

xerosis
कोरड (स्त्री.) शुष्कता (स्त्री.)

xylenol
झायलेनॉल (न.)