लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 302 names in this directory beginning with the letter A.
abdicate
पदत्याग करणे, सत्तात्याग करणे

abdication
१ सत्तात्याग (पु.), पदत्याग (पु.) २ त्यजन (न.)

aberration
१ मतिभ्रम (पु.) २ विपथन (न.)

ability
समर्थता (स्त्री.) capability शक्यता capacity सामर्थ्य competence क्षमता efficiency कार्यक्षमता eligibility पात्रता fitness योग्यता qualification अर्हता (capacity to perform)

ability standard
क्षमता मानक, समर्थता मानक

abolish
निरास करणे, नाहीसा करणे cancel

abridge
१. अधिकार संक्षेपणे,अधिकारांचा संक्षेप करणे २ संक्षेप करणे, संक्षिप्त करणे (as rights)

abrogate
विराकरण करणे cancel

abscond
फरारी होणे

absence
१ अभाव (पु.) २ अनुपस्थिति (स्त्री.) गैरहजेरी (स्त्री.)

absentee landlord
१ अन्यत्रवासी जमीनमालक २ अन्यत्रवासी घरमालक

absenteeism
१ गैरहजेरी (स्त्री.) अनुपस्थिति (स्त्री.) २ अनुपस्थितीचे प्रमाण (न.), अनुपस्थिति प्रवृत्ति (स्त्री.), अन्यत्रवासी पद्धति (स्त्री.)

abstract
१ संक्षेप (पु.) २ गोषवारा (पु.) ३ (as, a return) विवरण (न.)

acceptance theory of authority
प्राधिकाराचा स्वीकृति सिद्धांत

access
१ शिरकाव (पु.), पोच (स्त्री.) २ पहावयास मिळणे (न.) ३ प्रवेश (पु.) ४ वाट (स्त्री.) ५ उपागमन (न.)

accessible
प्रवेश्य

accession council
१ राज्यारोहण परिषद २ सामिलीकरण परिषद

accident prone
अपघातप्रवण

accommodation
१ जागा (स्त्री.) २ सामावणी (स्त्री.) ३ सोय लावणे (न.)

account
१ खाते (न.) २ हकिगत (स्त्री.) ३ लेखा (पु.), हिशेब (पु.) adjusting account समायोजन लेखा appropriation account परीक्षित लेखा capital and revenue account भांडवली व महसुली लेखा commercial account वाणिज्यिक लेखा departmental account विभागीय लेखा, विभागीय हिशेब

account head
लोखाशीर्ष (न.)

accountability
१ स्पष्टीकरण योग्यता (स्त्री.) २ उत्तरदायित्व (न.) ३ जिम्मदारी (स्त्री.)

accountable
१ जबाबदार, जिम्मेदार २ स्पष्टीकरणयोग्य ३ उत्तरदायी

accountant general
महालेखाकार (सा.) महालेखापाल (सा.)

accountant-cum-cashier
लेखापाल-नि-रोखपाल

accounting
लेखांकन (न.) accrual accounting उपार्जन लेखांकन cash accounting रोख लेखांकन commercial type accounting वाणिज्यसदृश लेखांकन cost accounting परिव्यय लेखांकन

accounting officer
लेखांकन अधिकारी

accounting principles
लेखांकन तत्त्वे

accounts code
लेखा संहिता

accounts department
लेखा विभाग

accredit
१ श्रेय देणे २ अधिस्वीकृती देणे ३ अधिकारपत्र देणे

accrual accounting
उपार्जन लेखांकन

accusation
आरोप (पु.), दोषारोपण (न.), आरोप करणे (न.)

accused
१ आरोपी (सा.) २ अभियुक्त (सा.) criminal

achievement
१ संपादणूक (स्त्री.), संपादन (न.) २ कामगिरी (स्त्री.)  १ performance २ performance

achievement motivatin
कर्तृत्वसिद्धी प्रेरणा

achievement orientation
संपादन अभिमुखता, कर्तृत्वसिद्धी अभिमुखता

acquiescent massess
१ मूकसंमतीदर्शी जनता २ नाखुषीची मूकसंमती देणारी जनता

acquired
१ अर्जित २ संपादित

acquisitiveness
परिग्रहशीलता (स्त्री.)

acquit
१ Law दोषमुक्त करणे २ ऋण चुकते करणे, कर्ज फेडणे ३ कामगिरी बजावणे

acquittal
दोषमुक्ति (स्त्री.)

acquittance roll
१ वेतनपट (पु.) २ पावती तक्ता (पु.)

act
१ अधिनियम (पु.) २ कृति (स्त्री.) performance

acting
कार्यकारी हंगामी in-charge प्रभारी officiating स्थानापन्न provisional तात्पुरता temporary अस्थायी working कार्यकारी

action
१ क्रिया (स्त्री.) २ कृति (स्त्री.) ३ कार्यवाही (स्त्री.) ४ कारवाई (स्त्री.) performance

action programme
कृति कार्यक्रम

action research
कृति संशोधन

active collaboration
सक्रिय सहयोग

active service
१ युद्धसेवा (स्त्री.) २ क्रियाशील सेवा ३ सक्रिय सेवा

activities
क्रियाकलाप (पु.)

activity
१ कार्य (न.) २ क्रियाशीलता (स्त्री.) ३ (in pl.) क्रियाकलाप (पु.)

actuarial reserve plan retirement
विमागणितीय राखीव योजना सेवानिवृत्ति

actuarial retirement system
विभागणितीय सेवानिवृत्ति पद्धति

ad-hoc grant
तदर्थ अनुदान

ad-valorem tax
मूल्यानुसार कर

adaptation
१ जुळवून घेणे (न.) २ रुपांतर (न.) ३ Law अनुकूल (न.) ४ अनुयोजन (न.)

adaptive function
अनुयोजी कार्य

adaptive model
अनुयोजी प्रतिमान

adaptive system
अनुयोजन पद्धति

addendum
पूरकपत्र (न.)

additional grant
समधिक अनुदान

adduce
१ (पुरावा) दाखल करणे २ प्रस्तुत करणे (evidence)

adequacy
पर्याप्ता (स्त्री.)

adjective law
पद्धतिनिष्ठ विधि

adjournment motion
स्थगन प्रस्ताव

adjudge
न्यायनिर्णित करणे

adjudication hearing
अभिनिर्णय सुनावणी

adjusting acount
समायोजन लेखा

adminiatrative audit
प्रशासनिक लेखापरीक्षा

adminiatrative behaviour
प्रशासनिक वर्तन. प्रशासकीय वर्तन

adminiatrative challenge
१ प्रशासकीय आक्षेप २ प्रशासनातील आव्हान

adminiatrative change
प्रशासनिक परिवर्तन, प्रशासनिक बदल

adminiatrative co-ordination
प्शासकीय समन्वय

adminiatrative control
प्रशासकीय नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण

adminiatrative corruption
प्रशासनिक भ्रष्टाचार

adminiatrative court
प्रशासनिक न्यायलय

adminiatrative decision
प्रशासकीय निर्णय, प्रशासनिक निर्णय

adminiatrative department
प्शासनिक विभाग

adminiatrative development
प्रशासनिक विकास

adminiatrative directions
प्रशासनिक निदेश, प्रशासकीय निदेश

adminiatrative effectiveness
प्रशासनिक परिणामकारकता

adminiatrative efficiency
प्रशासकीय कार्यक्षमता, प्रशासनिक कार्यक्षमता

Adminiatrative Enquiry Commission
प्रशासनिक चौकशी आयोग

Adminiatrative Enquiry Committee
प्रशासनिक चौकशी समिती

adminiatrative functionary
प्रशासकीय कार्यधारक

adminiatrative functions
प्रशासन कार्य, प्रशासनिक कार्य

adminiatrative hybrid
प्रशासनिक संतरित

adminiatrative instructions
प्शासनिक अनुदेश, प्रशासकीय अनुदेश

adminiatrative integration
प्रशासनिक एकात्मीकरण

adminiatrative integrity
प्रशासनिक नेकी, प्रशासनिक कसोटी

adminiatrative justice
प्रशासनिक न्याय, प्रशासकीय न्याय

adminiatrative law
प्रशासनिक विधि, प्रशासकीय विधि, प्रशासनिक कायदा, प्रशासकीय कायदा

adminiatrative leadership
प्रशासनिक नेतृत्व, प्रशासकीय नेतृत्व

adminiatrative machine
adminiatrative machinery, प्रशासनिक यंत्रणा

adminiatrative man
प्रशासनपरायण मानव

adminiatrative manpower
प्रशासकीय मनुष्यबळ

adminiatrative mechanism
प्रशासनिक कार्यतंत्र, प्रशासनिक यंत्रणा

adminiatrative ministry
प्रशासनिक मंत्रालय

adminiatrative models
प्रशासकीय प्रतिमान, प्रशासकीय नमुने

adminiatrative objective
प्रशासकीय समुद्दिष्ट

adminiatrative officer
प्रशासकीय अधिकारी

adminiatrative organisation
प्रशासनिक संघटना, प्रशासनिक संघटन, प्रशसकीय संघटना, प्रशासकीय संगटन

adminiatrative policy
प्रशासनिक धोरण

adminiatrative process
१ प्रशासनिक प्रक्रिया २ प्रशासनिक कार्यपद्धति

Adminiatrative Reform Movement
प्रशासकीय सुधारणा चळवळ

adminiatrative reforms
प्रशासकीय सुधारणा

Adminiatrative Reforms Commission
प्रसालन सुधार आयोग

adminiatrative sector
प्रशासनिक क्षेत्र

adminiatrative set-up
प्रशासनिक रचना

adminiatrative skill
प्रशासनिक कौशल्य, प्रशासकीय कौशल्य

Adminiatrative Staff Collage
प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय

adminiatrative state
प्रशासनिक राज्य

adminiatrative structure
प्रशासनिक संरचना

adminiatrative system
प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था

adminiatrative theory
प्रशासकीय सिद्धांत, प्रसासन सिद्धांत

adminiatrative tribunal
प्रशासन न्यायाधिकरण

administartive agency
प्रशासनिक अभिकरण, प्रशासनिक एजन्सी

administrative act
प्रशासकीय कृति

administrative action
१ प्रशासनिक कार्य २ प्रशासनिक कार्यवाही

administrative analysis
१ प्रशासनिक पृथक्करण २ प्रशासनिक विश्लेषण

administrator
प्रशासक (सा.)

admit
दाखल करून घेणे

admonish
१ कानौघडणी करणे, समज देणे २ उपदेश करणे chide

adulteration
भेसळ (स्त्री.)

advance action
आगाऊ कृति

advanced managemant
प्रगत व्यवस्थापन, प्रगत प्रबंधन

advancement
अभिवृद्धि (स्त्री.)

Adversary Process
प्रतिपक्षी प्रक्रिया

advertisemant tax
जाहिरात कर

advisory board
सल्लागार मंडळ advisory body

advisory committee
सल्लागार समिती

advisory function
सल्लागारी कार्य

Advisory Planning Board
सल्लागार नियोजन मंडळ

advisory staff
सल्लागार सहायकवृंद

advocate
समर्थन करणे

advocate
Law अधिवक्ता (पु.), ऍडव्होकेट (पु.) lawyer

aegacy duty
उत्तरदान शुल्क, मृत्युपत्रित संपत्ति कर

affdavit
Law शपथपत्र (न.), प्रतिज्ञालेख (पु.), ऍफिडेव्हिट (न.)

affect
भाववृत्ति (स्त्री.) (emotional disposition to the system)

affray
दंगल (स्त्री.) breeze

aftercare
अनुरक्षण (न.), नंतरची जपणूक (स्त्री.)

aftercare service
अनुरक्षण सेवा

agency
अभिकरम (न.), एजन्सी (स्त्री.)

aggravated assault
गंभीर हमला

aggregate pattern
सकल बंध

aggrieved individual
पीडित व्यक्ति

aggrieved party
पीडित पक्ष, पीडित व्यक्ति

agrarian society
शेतीप्रधान समाज (पु.), कृषिप्रधान समाज (पु.)

agreement
१ करार (पु.), २ संमतिपत्र (न.) ३ मेळ (पु.) compact ठराव contract संविदा covenant प्रसंविदा engagement अभिसंकेत indenture करारनामा pact करार

agricultural price support policy
शेतमाल किंमत आधार धोरण

aim
साध्य (न.), ध्येय (पु.) goal

aims and objective
साध्ये व समुद्दिष्टे

alcoholic
मद्यासक्त (सा.)

alcoholism
१ मद्यसक्ति (स्त्री.) २ मद्यरोग (पु.), मद्यव्याधि (स्त्री.)

Alderman
नगरश्रेष्ठी (पु.)

alien
अन्यदेशीय

alienate
१ दूर करणे २ दुरावा निर्माण करणे ३ अन्यसंक्रमित करणे

alienation
१ दूरीकरण (न.) २ दूरीभाव (पु.), परात्मभाव (पु.)

All India Mayor's Council
अखिल भारतीय महापौर परिषद

All Indial Radio
आकाशवाणी (स्त्री.)

All Indial Services
अखिल भारतीय सेवा

all-purpose authority
सर्वहेतू प्राधिकरण, सर्वोद्देशी प्राधिकरण

allegation
१ Law अभिकथन (न.) २ आरोप (पु.)

alleged
अभिकथित,कथित

alleged cause
अभिकथित कारण

allegiance
१ निष्ठा (स्त्री.) २ राजनिष्ठा (स्त्री.)

alliance
१ युति (स्त्री.),, मित्रसंबंध २ मैत्री (स्त्री.) ३ सख्यसंबंध (पु.), ऐक्यसंबंध (पु.)(पु.) coalition संयुति, युति fusion मिलाफ league जूट union एकजूट

allocation of appropriations
विनियोजनाच्या रकमांचे वाटप

allocation of work
कामाचे वाटप

allow the appeal
अपील मान्य करणे

almoner
१ दानाध्यक्ष (पु.) २ आमनर (पु.) (सध्याच्या इंग्लंडमधील वैद्यकीय समाजसेवक)

alternative system of management
व्यवस्थापनाची पर्यायी पद्धति

ambivalence
द्विधावृत्ति (स्त्री.), द्विधाभाव (पु.)

amenable
१ वळवता येण्याजोगा २ प्रभाव्य

amortise
कर्जफेडीची तरतूद करणे

analysis
विश्लेषणात्मक अमूर्तीकरण

analytic estimating
पृथक्करणात्मक अंदाज करणे

analytical approch
१ विश्लेषक अभिगम २ विश्लेषक दृष्टिकोन

analytical construct
विश्लेषणात्मक रचनालेख

ancillary
अनुषंगी, आनुषांगिक

Anglo Indian
ँग्लोइंडियन (सा.)

annexure
जोडपत्र (न.)

annual letting value
वार्षिक भाडे मूल्य

annuity
वर्षासन (न.), वार्षिकी (स्त्री.)

annul
विलोपन करणे cancel

anomise
१ अतिचार (पु.) २ प्रमामकशून्यता (स्त्री.) ३ निष्प्रमामकता (स्त्री.)

anti corruption bureau
भ्रष्टाचारविरोधी केंद्र, लाचलुचपतविरोधी केंद्र

anti-social
समाजद्रोही, समाजविरोधी

anti-social element
१ समाजकंटक (पु.), समाजविरोधी घटक २ समाजद्रोही घटक ३ समाजविघातक घटक

anticipated reaction
अपेक्षित प्रतिक्रिया

antiquated
जुनाट

apathetic partisan
उदासीन पक्षाभिनिवेशी

apocalyptic
भविष्यकथनकारी

apolitical person
राजकीय बाबतीत उदासीन व्यक्ति

appeal
१ Law अपील करणे २ आवाहन करणे

appeal
Law अपील (न.)

appellant
Law अपीलकर्ता (पु.), अपीलकार (पु.)

appellate
अपील, अपिलीय

appendix
परिशिष्ट (न.)

application
१ आवेदन (न.) अर्ज (पु.), आवेदनपत्र (न.) २ अनुप्रयोग (पु.), उपयोजन (न.), अनुप्रयोक्ति (स्त्री.) ३ प्रयुक्ति (स्त्री.) ४ तत्परता (स्त्री.)

application form
आवेदनपत्राचा नमुना, अर्जाचा नमुना

application of law
कायदा लागू करणे, कायदा लागू होणे, विधिप्रयुक्ती (स्त्री.)

application of rule
नियम लागू करणे, नियम लागू होणे

apply
१ अर्ज करणे, आवेदनपत्र देणे २ (as, Acts) प्रयुक्त करणे, प्रयुक्त होणे (as, rules) लागू करणे, लागू होणे ३ उपयोजन करणे

appraisal
मूल्यन (न.)

apprehend
Law १ ताब्यात घेणे, पकडणे २ धास्ती वाटणे

apprehension
१ आकलन (न.), ग्रहण (न.), बोध (पु.) २ धास्ती (स्त्री.) ३ Law ताब्यात घेणे, पकडणे ३ Law ताब्यात घेणे (न.), पकडणे (न.)(न.)(न.)

apprentice training
शिकाऊ उमेदवाराचे प्रशिक्षण

appropriation
१ विनियोजन (न.) २ विनियोग (पु.)

appropriation account
विनियोजन लेखा

Appropriation Act
विनियोजन अधिनियमन

appropriation audit
विनियोजन लेखापरीक्षा

appropriation bill
विनियोजन विधेयक

appropriation committee
विनियोजन समिति

appropriation report
विनियोजन अहवाल

approval
१ पसंती (स्त्री.) २ मान्यता (स्त्री.)

approved list
मान्य सूची

approved procedure
मान्य क्रार्यपद्धति

aptitude
१ अभियोग्यता (स्त्री.) २ अभिवृत्ति (स्त्री.)

arbitrary
स्वेच्छानुसारी, मनमानी, लहरी

arbitration
१ लवाद (पु.) २ लवादनिर्णय (पु.)

area
क्षेत्र (न.)

Area Development Programme
क्षेत्रविकास कार्यक्रम

armed
सशस्त्र

armed revolution
सशस्त्र क्रांति

arraignment
न्यायालयासमोर खेचणे (न.), न्यायालयासमोर उभे करणे (न.), न्यायालयीन समुत्थापन (न.), जाहीर दोषारोपण (न.)

arrears
१ थकबाकी (स्त्री.) २ थकित काम (न.)

arrest
१ Law अटक करणे २ अटकाव करणे

arrest
अटक (स्त्री.), थोपवणूक (स्त्री.)

arrest procedure
अटकेसंबंधीची कार्यपद्धति

arrestable
१ अटकयोग्य २ अटकावयोग्य

arrestee
बंदी (सा.)

arrondissement
अराँदिस्माँ (पु.) (१ फान्समधील स्थानिक शासनाचा प्रशासनिक घटक २ फान्समधील स्थानिक शासनाचे निर्वाचन क्षेत्र)

ascription
१ सिद्ध (न.) २ लादवणूक (स्त्री.) ३ स्थितिदत्त (न.)

ascriptive
१ स्थितिदत्त २ लादलेला

ascriptive orientation
स्थितिदत्त अभिमुखता

ascriptive status
१ स्थितिदत्त दर्जा २ लादलेला दर्जा

asocial person
सामाजिक बाबतीत उदासीन व्यक्ति

aspiration
आकांक्षा (स्त्री.)

assault
हमला करणे

assault
हमला (पु.)

assembly
१ सभा (स्त्री.) (as in legislative assembly विधानसभा) २ Law जमाव (पु.) (as in unlawful assembly बेकायदेशीर जमाव) ३ जुळणी (स्त्री.), जुळवणी (स्त्री.), जोडणी (स्त्री.)

assembly line
१ जुळवणी साखळी २ जुळवणी यंत्रसमुच्चय, जुळवणी कार्ययंत्रणा

assent
अनुमती देणे

assent
अनुमती (स्त्री.)

assessee
१ करपात्र व्यक्ति (स्त्री.) २ निर्धारीत (सा.)

assessment
१ आकारणी (स्त्री.) २ निर्धारण (न.) ३ निर्धारीत कर (पु.)

assessment centre
१ मूल्यनिर्धारण केंद्र, निर्धारण केंद्र २ आकारणी केंद्र

assessment of performance
कामगिरीचे निर्धारण, कामगिरीचे मूल्यांकन

assessment of taxes
१ कर निर्धारण २ कर आकारणी

assessment of work
कामाचे निर्धारण, कामाचे मूल्यांकन

assessor
१ निर्धारक (पु.) २ Law न्यायसहायक (पु.), असेसर (पु.)

assign
अभिहस्तांकित करणे

assignee
१ सोपवणूक (स्त्री.) २ अभिहस्तांकन (न.) ३ अभिहस्तांकिती (सा.)

assignment
१ कामगिरी (स्त्री.), नेमून दिलेले काम (न.) २ अभिहस्तांकन (न.) ३ सोपवणी (स्त्री.), सोपवलेले काम (न.) performance

assistance
साहाय्य (न.)

assistent
सहायक (सा.)

assistent mayor
सहायक महापौर

associate
सहयोगी (सा.)

associate
१ सहयोग करणे, सहयोगी होणे २ संबंध जोडणे, संबंध असणे ३ बरोबर राहणे

association
संघ (पु.), संस्था (स्त्री.) board मंडळ body संस्था, निकाय committee समिति confederation (of unions) बृहत्संघ coroporation महामंडळ, निगम federation (of unions) महासंघ organisation संघटना society संस्था, मंडळी syndicate संहति union संघ

association of employees
कर्मचारी संघ

assumption
१ गृहीतक (न.), गृहीत (न.) २ (as of charge, office etc.) ग्रहण (न.)

assumption of responsibility
जबाबदारी स्वीकारणे

assurance committee
आस्वासन समिति

Attaached Financial Adviser Scheme
संलंग्न वित्तीय सल्लागार योजना

attach
जप्ती आणणे, टाच आणणे confiscate अधिहरण करणे, सरकारजमा करणे distrain (माल वगैरे) अटकावून ठेवणे distress (कर,भाटक वगैरेच्या वसुलीसाठी मालावर) अटकावणी लावणे forefit १ समपहरण करणे २ गमावणे seize अभिग्रहण करणे, जप्त करणे

attached office
संलग्न कार्यालय

attachment
१ संलग्नता (स्त्री.) २ संबद्धता (स्त्री.) ३ टाच (स्त्री.), जप्ती (स्त्री.)

attainment
१ प्राप्त होणे (न.) २ नैपुण्य (न.)

attitude
अभिवृत्ति (स्त्री.)

attitudinal change
अभिवृत्तीय बदल, अभिवृत्तीय परिवर्तन

attribute listing
गुणविशेष सूचीकरण

attrition
झीज (स्त्री.)

audi alteram partem
दुसरी बाजूही ऐका

audio-visual aid
दृक-श्राव्य साधन

audit
लेखापरीक्षा (स्त्री.)

Audit and Accounts Department
लेखापरीक्षा व लेखा विभाग

audit and accounts order
लेखापरीक्षा व लेखा आदेश

Audit Board
लेखापरीक्षा मंडळ

Audit Code
ल्खापरीक्षा संहिता

audit control
लेखापरीक्षा नियंत्रण

audited report
लेखापरीक्षा अहवाल

authorisation
१ प्राधिकृत करणे (न.) २ प्राधिकारपत्र (न.)

authoritarian
१ प्राधिकारवादी (पु.) २ स्वमित्वप्रधान (पु.) ३ सत्तावादी (पु.)

authorities
प्रधिकारीवर्ग (पु.अ.व.)

authority
१ प्राधिकारी (सा.) २ प्राधिकरण (न.) ३ प्राधिकारपत्र (न.) ४ प्राधिकार (पु.) ५ प्रामाण्य (न.), प्रमाण (न.)

authority and power
प्राधिकार आणि सत्ता

autocratic
एकतंत्री, एकतंत्र-, एकतांत्रिक

autocratic democratic continuum
एकतांत्रिक ते लोकतंआत्रिक सातत्यक

automation
स्वयंचलन (न.)

autonomous body
स्वायत्त संस्था

autonomy
स्वायत्तता (स्त्री.)

auxiliary
१ साहाय्यकारी, सहायक २ पूरक

auxiliary agency
साहाय्यकारी अभिकरण, साधन साहाय्यक अभिकरण

auxiliary service
साधन साहाय्यक सेवा

auxiliary staff
१ साधम सहायक २ पूरक सहायकवृंद

auxiliary staff functions
साधन सहायक कार्ये

auxiliary unit
१ साधन सहायक पथक २ साधन सहायक घटक

aversion
१ विमुखता (स्त्री.) २ तिटकारा (पु.) ३ सहजवैर (न.)

award damages
नुकसान भरपाई देववणे