लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 256 names in this directory beginning with the letter D.
D (defence) notice
डी नोटीस, डी सूचना, डी डी संसूचना

dacoit
दरवडेखोर (पु.)

damages
नुकसानभरपाई (स्त्री.)

data bank
आधारसामग्री कोष, आधारसामग्री भांडार

data processing system
आधार सामग्री प्रक्रिया व्यवस्था

deal
१ व्यवहार करणे, देवघेव करणे २ व्यापार करणे ३ (with) -शी संबंधित असणे ४ --चा परामर्श घेणे

deal
देवघेव (स्त्री.), व्यवहार (पु.)

death cum retirement
मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ति

death duty
मृत्युशुल्क

death-cum-retirement gratuity
मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ति उपदान

deathduty
मृत्युशुल्क (न.)

decentralisation
विकेंद्रीकरण (न.)

decentralised administration
विकेंद्रित प्रशासन

decentralised planning
विकेंद्रित नियोजन

decision classification
निर्णय वर्गीकरण

decision making mode
निर्णय प्रतिमान

decision making process
निर्णयन प्रक्रिया

decision science movement
निर्णयशास्त्र आंदोलन

decision-making
निर्णय घेणे (न.),, निर्णयनिर्मिति निर्णयन कार्ये (न.), निर्णयन (न.)(स्त्री.) (decision making function)

decisive action
निकाली कार्यवाही, निर्णाय कार्यवाही

declaratory judgement
घोषणात्मक न्यायनिर्णय

declaratory judgement
घोषणात्मक न्यायनिर्णय

declare null and void
शून्य ठरवणे cancel

declare null and void
शून्य ठरवणे cancel

decoding
संकेतवाचन करणे (न.), विसंकेत (पु.), संकेत उकल (स्त्री.)

decoding
संकेतवाचन करणे (न.), विसंकेत (पु.), संकेत उकल (स्त्री.)

deconcentration
विसंकेंद्रण (न.)

deconecentration
विसंकेंद्रण (न.)

decree
हुकूमनामा (पु.), डिक्री (स्त्री.)

decree
हुकूमनामा देणे, डिक्री देणे

decree
हुकूमनामा (पु.), डिक्री (स्त्री.)

decree
हुकूमनामा देणे, डिक्री देणे

deed
१ कृत्य (न.) २ दस्ताइवज (पु.) performance

defalcation
अफरातफर (स्त्री.) embezzelment

defamation
अबूनुकसानी (स्त्री.), मानहानि (स्त्री.)

defamatory
अबूनुकसानीकरण , मानहानी करणे

defame
अबूनुकसानी करणे, मानहानी करणे

default
कसूर (न.), बचाव (पु.)

defence
संरक्षण (न.), बचाव (पु.)

defence counsel
बचावपक्षाचा समुपदेशी

defendant
प्रतिवादी (सा.)

defensive organisational politics
बचावाचे संघटनात्मक राजकारण

deferential outlook
आदरनिष्ठ दृष्टिकोन

deferential stratification
आदरनिष्ठ स्तरीकरण

deferential traditionalist
आदरनिष्ठ परंपरावादी

deficit budget
तुटीची अर्थसंकल्प

deficit financing
तुटीचे वित्त व्यवस्थापन, तुटीची वित्तव्यवस्था

deficit grant
तूट अनुदान

definitive
अंतिम, निश्चित, नक्की

defy
अवगणना करणे, धुडकावणे

degenerative interaction sequence
ऱ्हासकारक अन्योन्यक्रिया अनुक्रम

degradation
स्तरावनति (स्त्री.)

degrading
दर्जा कमी करणे (न.), अवक्रमण (न.)

degrading
स्तरावनतिकारक

degressive tax
ऱ्हासमान क्रमवर्धी कर

delaration
प्रतिज्ञापन (न.), घाषणा (स्त्री.), अधिकथन (न.)

delegate
प्रतिनिधि (सा.), प्रत्यायुक्त (सा.)

delegate
१ प्रत्याययोजन करणे, प्रत्यायुक्त करणे २ प्रतिनिधी म्हणून पाठवणे ३ सोपवणे

delegated authority
१ प्रत्यायुक्त प्राधिकारी २ प्रत्यायुक्त प्राधिकरण

delegated legislation
प्रत्यायुक्त विधिविधान

delegatee
प्रत्यायुक्त (पु.)

delegation
प्रत्यायोजन (न.), प्रत्यायुक्ति (स्त्री.), प्रत्यायुक्त मंडळ

delegation of financial powers
वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन

delegator
प्रत्यायोजक (पु.)

delegeta Potestas non-potest
दुसऱ्यास प्रत्यायोजित करू नये (may not delegate to another)

deliberative function
विमर्शी कार्य, विमर्शकारी कार्य

delinquent
अपचारी

delinquent
अपचारी (सा.) criminal

demand
मागणी (स्त्री.)

demand
मागणी करणे

demand draft
दर्शनी हुंडी, मागणी धनाकर्ष

demand for grants
अनुदानांसाठी मागणी

demand notice
मागणी सूचना

dementad
अवमनस्क

dementia
अवमनस्कता (स्त्री.)

democratic
लोकशाही, लोकतांत्रिक

democratic decentralisation
लोकशाही विकेंद्रीकरण

democratic revolution
लोकशाहीवादी क्रांति

democratization
लोकशाहीकरण (न.)

demonstration
१ प्रात्यक्षिक (न.), २ प्रयोगनिर्देशन (न.) ३ निदर्शन (न.)

demoralisation
१ अवसानघात (पु.), मनोधैर्यहरण (पु.) २ नैतिक पतन (न.)

demoralising effect
मनोधैर्यहारी परिणाम

demystification
विगूढीकरण (न.)

denationalization
विराष्ट्रीकरण (न.)

denotation
वस्तुनिर्देश (पु.), वस्तुअर्थ (पु.)

department
१ विभाग (पु.), खाते (न.) २ दिपार्तामा (फान्समधील शासनाचा प्रशासनिक विभाग) branch शाखा bureau केंद्र cell सेल division उपविभाग section उपविभाग wing १ शाखा, विभाग २ दल

department of administrative reform
प्रशासकीय सुधारणा विभाग

departmental account
विभागीय लेखा, विभागीय हिशेब

departmental controlling officer
विभागीय नियंत्रण अधिकारी

departmental organisation
विभागीय संघटना

departmental structure
विभागनिहाय संरचना, खातेनिहाय संरचना, विभागाची संरचना

departmentalization
विभागीकरण (न.)

departmentation
विभागीकरण (न.)

dependence syndrome
अवलंबिता लक्षणसमूह

dependency
पराश्रितता (स्त्री.)

dependency period
अवलंबितता काळ

dependent variable
परतंत्र चलघटक

deport
१ (to transport, to exile) तडीपार करणे २ (to behave) वागणे banish

depose
अभिसाक्ष देणे, जबानी देणे (स्त्री.)

depresed
underdog

depression
मंदीची लाट (स्त्री.)

deprivation
वंचन (न.), वंचित स्थिति (स्त्री.), वंचित अवस्था (स्त्री.)

deprofessionalisation
निर्व्यावसायिकीकरण (न.)

deputation
१ प्रतिनियुक्ति (स्त्री.), २ शिष्टमंडळ (न.)

deputationist
१ प्रतिनियुक्त (सा.) २ शिष्टमंडळ सदस्य (सा.)

deputy minister
उपमंत्री (सा.)

dereliction
कर्तव्यच्युति (स्त्री.) (in case of duties)

derivative evidence
साधित पुरावा

derivative evidence rule
ऋ ईहिगू दि ऊपा जदगेदला् ऊईआआ मदलमाजू

desirable qualification
इष्ट अर्हता

destitution
निराधारता (स्त्री.), निराश्रितता (स्त्री.)

detectable error
तपासक्षम चूक

detection
तपास (पु.)

detective
गुप्त पोलीस (पु.), गुप्तचर (पु.), डिटेक्टिव्ह (पु.)

detective
तपास लावणारा

detention centre
स्थानबद्धता केंद्र

detention system
स्थानबद्धता व्यवस्था

deteriorate
१ ऱ्हास करणे, ऱ्हास होणे २ घसरत जाणे, बिघडणे

determinant
निर्धारक (पु.), सारणिक (पु.)

deterministic model
निर्धार्य प्रतिमान

deterministic system
निर्धारी व्यवस्था

developed political culture
विकसित राजकीय संस्कृति

development
विकास (पु.)

development
विकास (पु.)

development assignment
विकासविषयक कामगिरी

Development Authority
विकास प्राधिकरण

Development Board
विकास मंडळ

Development Commissioner
विकास आयुक्त

development plan
विकास योजना

development syndrome
विकास लक्षणसमूह

development-oriented
विकासाभिमुख

development-oriented attitude
विकासाभिमुख अभिवृत्ति

developmental budget
विकासाभिमुख अर्थसंकल्प

developmental expenditure
विकासाभिमुख खर्च

developmental goal
विकास ध्येय

developmental planning
विकासात्मक नियोजन

deviationist
revisionist

device
१ क्ळ्^इप्ति (स्त्री.), २ युक्ति (स्त्री.), साधन (न.)

devolution
१ अवक्रांति २ प्रक्रांति (स्त्री.)

devolution of powers and functions
शक्तींची व कार्यांची प्रक्रांति

devolution rules
प्रक्रांति नियम

devolutionary
१ अवक्रामक २ प्रक्रामक

Dfence Services
संरक्षण सेवा

dialouge
संवाद (पु.), सुसंवाद (पु.)

dictum
अधिवचन (न.)

diffracted bureau
विवर्तन कार्यालय

diffuse
१ विखुरणे, विसरित होणे, विकीर्ण होणे २ प्रसार करणे, प्रसार होणे ३ विकिरित करणे, विकिरणे

diffused
पसरलेला, प्रसर, प्रसृत

diffuseness
विकीर्णता (स्त्री.), धूसरता (स्त्री.)

diffusion of information
माहितीचा प्रसार

direct election
प्रत्यक्ष निवडणूक

direct grant
प्रत्यक्ष अनुदान

direct recruitment
प्रत्यक्ष सेवाभरती

direct tax
प्रत्यक्ष कर

direction
निदेशन (न.), संचालन (न.)

directive
निदेश (पु.)

directive
निदेशक

directive counselling
निदेशक समुपदेशन

directorate
संचालनालय (न.)

Directorate of Muncipal Administration
नगरपालिका प्रशासन संचालनालय

directory
निदेशवजा, निदेशक

disabled poor
impotent poor

disaffection
अप्रीति (स्त्री.)

disarmed
शस्त्र हिरावून घेतलेला, निःशस्त्रीकृत, निःशस्त्र केलेला

discharge
१ (as, a debt, liability) (ऋण) फेडणे, (ऋण) चुकते करणे, २ (as, one's function, duties) पार पडणे ३ (to allow to leave) सुटका करणे, सोडून देणे, उन्मुक्त करणे ४ (as form service) मुक्त करणे, मुक्त होणे ५ Law आरोपमुक्त करणे

discharge
१ भारमुक्तता (स्त्री.) २ मुक्ततता (स्त्री.), उन्मुक्ति (स्त्री.), ३ Law आरोपमुक्ति विमुक्ति (स्त्री.)(स्त्री.) ४ फेड (स्त्री.)

disciplinary action
शिस्तभंगाची कार्यवाही, शिस्तभंगाची कारवाई

disciplinary process
शिस्तभंगाची प्रक्रिया, शिस्तभंगाची कार्यपद्धति

discipline
१ शिस्त (स्त्री.), अनुशासन (न.) २ अभ्यासशाखा (स्त्री.)

disciplinging of employees
कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावणे

discountinuity
आसातत्य (न.), सातत्यविच्छेद (पु.), सातत्यभंग (पु.)

discretion
१ स्वेच्छानिर्णय (पु.) २ विवेकाधिकार (पु.)

discretionary
स्वेच्छानिर्णयी, स्वेच्छाधीन, यथाबुद्धि, विवेकाधीन

discretionary powers
स्वेच्छाधीन अधिकार

discretionery audit
स्वेच्छाधीन लेखापरीक्षा

discrimination
१ भेदभाव (पु.) २ चारतम्य (न.)

disentitle
हक्क काढून घेणे, हक्कवंचित करणे

disintegrated administration system
विघटित प्रशासन पद्धति

disintegration
विघटन (न.)

dismiss
(अपील) खारीज करणे, (अपील) फेटाळणे, (अपील) काढून टाकणे (an appeal)

dismissal
१ बडतर्फी (स्त्री.) २ पदच्युति (स्त्री.), पदच्युत करणे (न.)

disoganisation
विसंघटन (न.)

disorderly conduct
गैरशिस्त वर्तवणूक

displacement of organisation
संघटनेचे विस्थापन

disposal
१ व्यवस्था (स्त्री.), २ विल्हेवाट (स्त्री.), विनियोग (पु.), निकालात काढणे (न.), कामाचा उरक (पु.)

disposal of file
फाईल निकालात काढणे

disposition hearing
(बाल गुन्हेगार) व्यवस्थाविषयक सुनावणी

dispute
१ विवाद करणे २ तंटा करणे ३ अमान्य करणे

dispute
१ विवाद (पु.) २ तंटा (पु.)

disqualification
अनर्हता (स्त्री.)

dissensus
स्थूल मतभिन्नता (स्त्री.)

dissent
१ भिन्नमत असणे, भिन्नमत होणे २ अमान्य करणे

dissent
१ असंमति (स्त्री.), अमान्यता (स्त्री.) २ मतभिन्नता (स्त्री.), भिन्नमत (न.)

dissolution
विसर्जन (न.), बरखास्त करणे (न.), विलयन (न.)

distortion
विपर्यास (पु.), विरूपीकरण (न.)

distortion communication
विपर्यास संसूचन

distrain
(माल वगैरे) अटकावून ठेवणे attach

distress
१ दुःखी करणे, क्लेश देणे २ (कर, भाटक वगैरेंच्या वसुलीसाठी मालावर) अटकावणी लावणे, मालाची अटकावणी लावणे attach

distress
१ क्लेश (पु.) २ अटकावणी (स्त्री.)

distress committee
अपद्साहाय्य समिति

distributive process
वितरणात्मक प्रक्रिया, वाटप प्रक्रिया

district
१ जिल्हा (पु.) २ क्षेत्र (न.)

district auditer
जिल्हा लेखापरीक्षक

district collector
जिल्हाधिकारी (पु.)

district council
जिल्हा परिषद

District Development Council
जिल्हा विकास परिषद

district officer
जिल्ह्याचा अधिकारी

district planning
जिल्हा नियोजन

distrust
१ विश्वास नसणे २ अविश्वास दाखवणे

distrust
अविश्वास (पु.)

divergent
१ विभिन्न २ भिन्नमार्गी

diverse
नानाविध

diversion of funds
निधीचा ओघ वळवणे

divided head
विभाजित शीर्ष

division
१ Mil. डिव्हिजन (न.) २ भाग (पु.), विभाग (पु.) ३ खंड (पु.) ४ मतविभाजन (न.) ५ उपविभाग (पु.) ६ संभाग (पु.) ७ श्रेणी (स्त्री.) department

divisional commissioner
विभागीय आयुक्त

divisional of fund
निधीची विभागणी

divissional officer
विभागीय अधिकारी

doctrinaire approch
तत्त्वाग्रही दृष्टिकोन, तत्त्वाग्रही उपागम, सैद्धांतिक दृष्टिकोन, सैद्धांतिक उपागम

doctrine
सिद्धांत (पु.), तत्त्ववाद (पु.)

Doctrine of Estoppel
प्रतिष्टंभ सिद्धांत

Doctrine of state decisis
निर्णयानुसरण सिद्धांत

Doctrine of Unity
एकतेचा सिद्धांत, ऐक्य सिद्धांत

document
१ दस्ताइवज (पु.) २ लेख (पु.) ३ कागदपत्र (न.)

dog squad
श्वान पथक

dominant-party semicompetitive system
प्रभावी पक्ष निम-स्पर्धात्मक पद्धति

donation
देणगी (स्त्री.)

donative expenditure
दानात्मक खर्च

double jeopardy
दुबार धोका, दुहेरी धोका

double point tax
द्विस्तर कर

double talk
दुतोंडी बोलणे

downgrading
अधःस्तरण (न.)

droit administratif
प्रशासनिक कायदा, प्रशासनिक विधि

Drought Prone Areas Programme
अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

drug
मादक द्रव्य (न.)

drugging
मादक द्रव्य देणे (न.)

dual authority
१ द्विकल प्राधिकारिता २ दुहाती प्राधिकारिता

dual economy
द्विकल अर्थव्यवस्था, दुहेरी अर्थव्यवस्था

dual hierarchy
द्विकल अधिकारश्रेणी, दुहेरी अधिकारश्रेणी

dual supervision
द्विकल प्रयवेक्षण

due process
रीतसर प्रक्रिया

due process of law
रीतसर विधि प्रक्रिया

duopoly
द्वयाधिकार (पु.)

duplicate
दुसरी प्रत (स्त्री.), प्रतिलिपि (स्त्री.)

duplicate
दुसरी प्रत करणे

duplication
१ दुबार करणे (न.) २ द्विगुणन (न.)

dutiable articles
शुल्कयोग्य वस्तू, शुल्कदेय वस्तू

duty
१ कर्तव्य (न.) २ कार्य (न.) ३ शुल्क (न.) ४ (as, a tax) कर (पु.)  cess उपकर custom सीमाशु्ल्क impost आयातकर levy वसुली rate पट्टी, स्थानीय कर tariff प्रशुल्क tax कर toll पथकर

duty to act fairly
रास्तकृती करण्याचे कर्तव्य

dyarchy
द्विदल राज्यपद्धति (स्त्री.)

dynamic
गतिशील

dynamic model
गतिक प्रतिमान

dynamics
१ गतितत्त्व (न.) २ गतिविज्ञान (न.), गतिकी (स्त्री.)

dynastic elite
घराण्यातील शिष्टजन, घराण्यातील अभिजन

dysfunctional
अपकार्यात्मक

dysfunctional conflict
१ अपकार्यात्मक संघर्ष २ अपकार्यात्मक विरोध