लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 224 names in this directory beginning with the letter I.
ideal type
आदर्श नमुना, आदर्श प्रकार

ideal type methodology
आदर्शस्वरूप रीतिप्रणाली, आदर्शस्वरूप पद्धति मीमांसा

idealised pattern
आदर्शीकृत आकृतिबंध

identification
१ ओळख (स्त्री.), अभिज्ञान (न.) २ तादात्म्य (न.)

identity
१ ओळख (स्त्री.) २ अभिन्नता (स्त्री.) ३ समरूपता (स्त्री.) ४ विशेषरूपता (स्त्री.)

ideological abstraction
तत्त्वप्रणालीविषयक अमूर्तीकरण

ideology
विचारप्रणाली (स्त्री.)

illustrative case
निदर्शी प्रकरण

imbalance
असमतोल (पु.), असंतुलन (न.)

immediate boss
निकट वरिष्ठ

immediate subordinate
निकट दुय्यम

immediatesuperior
निकट वरिष्ठ

immigration
आप्रवास (पु.), स्थायिक होण्यासाठी देशात प्रवास करणे

immune
१ अबाध्य २ उन्मुक्त ३ प्रतिक्षम

immunity
१ उन्मुक्ति (स्त्री.), उन्मुक्तता (स्त्री.) २ प्रतिक्षमता (स्त्री.)

immunization
१ उन्मुक्तीकरण (न.) २ प्रतिक्षमता निर्मिति (स्त्री.), प्रतिक्षमण (न.)

impact
समाघात (पु.), आघात (पु.), संघात (पु.)

impartiality
निःपक्षपातीपणा (पु.)

impeachment power
महाभियोग शक्ति

impediment
अडथळा (पु.), व्यत्यय (पु.), प्रत्यवाय (पु.)

imperative
आज्ञापन (न.)

imperative
आज्ञापक

imperative planning
आज्ञार्थी नियोजन

impersonal procedure
व्यक्तिनिरपेक्ष कार्यपद्धति

impinge
धडकणे, घुसणे

implement
कार्यान्वयन करणे

implementation
कार्यान्वयन (न.)

implication
अनुस्यूत (न.), ध्वनितार्थ (पु.), अभिप्रेत अर्थ (पु.)

import
१ आयात (स्त्री.) २ आशय (पु.), तात्पर्य (न.)

import
१ --चा अर्थ होणे, -- चा अभिप्राय असणे २ आयात करणे

import duty
आयात शुल्क

impost
आयातकर (पु.) duty

impotent poor
असमर्थ गरिब (also disable poor)

impound
१ अडकवून ठेवणे २ अवरूद्ध करणे ३ कोंडवाड्यात ठेवणे

improvisation
तात्पुरती सोय (स्त्री.), तात्पुरती व्यवस्था (स्त्री.)

impugn
१ शाब्दिक हल्ला चढवणे २ आक्षेप घेणे, विरोध करणे

impugned
आक्षेपित

impute
आरोपित करणे, चा संबंध जोडणे

imspection
१ निरीक्षण (न.) २ तपासणी (स्त्री.), तपासणी करणे (न.)

in camera
गुप्तरीत्या, बंदिस्त, कक्षांतर्गत (hearing)

in limine
आरंभी, प्रारंभी, प्रथमारंभी (at the begining)

in service training
सेवांतर्गत प्रशिक्षण

in-charge
प्रभारी acting

in-migration
देशांतर्गत स्थलांतर (न.)

incarceration
बंदीकरण (न.)

incentive
प्रोत्साहक, प्रेरक

incentive
प्रोत्साहन (न.), प्रेरणा (स्त्री.)

incentive scheme
प्रात्साहक योजना

inchoate
अर्धाकच्चा, नुकताच आरंभ झालेला (recent or just begun)

incidental
आनुषंगिक

incite
चिथावणे, चिथावणी देणे

incitement
चिथावणी (स्त्री.)

Income Tax Appellate Tribunal
आयकर अपील न्यायाधिकरण

Income Tax Service
आयकर सेवा

incompatible
विजोड, न जुळणारा, विरुद्धधर्मीर, विधर्मी

incongruity
विसंगति (स्त्री.)

incorporation
१ समावेशन (न.), अंतर्भाव (पु.) २ Law (act of creating a corporation) विधिद्वारा संस्थापन (न.), कायद्याने संस्थापन (न.)

incremental approach
संवर्धी दृष्टिकोन

incremental budgeting
संवर्धी अर्थसंकल्प, कणवर्धी अर्थसंकल्प

incrementalism
कणवर्धनवाद (पु.)

incumbent
आवश्यकर्तव्य

incumbent
१ पदधारक (सा.) २ धारक (सा.)

indemnify
क्षतिपूरण करणे, हानिरक्षित करणे, हानिरक्षण करणे

indenture
करारनामा (पु.) agreement

independent authority
स्वतंत्र प्राधिकार

independent regulatory agency
स्वतंत्र नियामक अभिकरण

independent regulatory commission
स्वायत्त नियामक आयोग

independent variable
स्वतंत्र चलघटक

indepth interview
सखोल मुलाखत (also intensive interview)

index
१ दर्शक (पु.) २ निर्देशांक (पु.) ३ सूची (स्त्री.)

Indian Administrative Service
भारत प्रशासन सेवा

Indian Audit and Accounts Service
भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा सेवा

Indian Foregin Service
भारतीय विदेश सेवा

Indian Panel Code
भारतीय दंड संहिता

Indian Police Service
भारतीय पोलीस सेवा

indicative planning
निर्देशी नियोजन, सूचक नियोजन

indicator
१ दर्शक (पु.), निर्देशक (पु.) २ दर्शक काटा (पु.) ३ निर्देशफलक (पु.)

indict
अभ्यारोप करणे

indictment
Law अभ्यारोप (पु.), अभ्यारोपण (न.)

indigency
दारिद्रय (न.)

indigenous
१ देशीय २ मूळचा

indigenous culture
देशीय संस्कृति

indigent
दरिद्री (सा.)

indirect election
अप्रत्यक्ष निवडणूक

indirect grant
अप्रत्यक्ष अनुदान

indirect recruitment
अप्रत्यक्ष सेवाभारती

inducement
प्रलोभन (न.), लालूच (स्त्री.)

induction
पदप्रवेश (पु.), पदाधिष्ठान (न.)

industria
औद्योगिक समाज (पु.)

industrial dynamics
औद्योगिक गतिशास्त्र, औद्योगिक गतिकी

industrial environment
औद्योगिक पर्यावरण

industrial estate
औद्योगिक वसाहत

industrial organisation
औद्योगिक संघटना

industrial policy resolution
औद्योगिक धोरणविषयक ठराव

industrial township
औद्योगिक नगरवसाहत

ineffective space planning
अयोग्य स्थळनियोजन

inflation
१ चलन फुगवटा (पु.) २ अतिवृद्धि (स्त्री.)

influence
प्रभाव (पु.), वजन (न.)

influence
वजन पाडणे

influence group
प्रभाव गट

informal communication
अनौपचारिक संसूचन, अनौपचारिक संचरण

informal consultation
अनौपचारिक विचारविनिमय, अनौपचारिक सल्लामसलत

informal group
अनौपचारिक गट

informal organisation
अनौपचारिक संघटना

informal planning
अनौपचारिक नियोजन

information bureau
माहिती कार्यालय

information centre
माहिती केंद्र

information flow
सूचना प्रवाह, माहिती ओघ

information office
माहिती कार्यालय

information theory
माहिती सिद्धांत

information-energy model
माहिती-ऊर्जा प्रतिमान

infra-structure
आधारभूत संरचना (स्त्री.)

infraction
व्यतिक्रमण (न.)

infringe
उल्लंघन करणे, भंग करणे

infringement
१ उल्लंघन (न.) २ भंग (पु.) ३ संकोच (पु.)

injuction
१ (authoritative order) व्यादेश (पु.) २ निषेधाज्ञा (स्त्री.), मनाई हुकूम (पु.)

inmate
संस्थावसी (सा.)

inner circuit
आतील परिपथ

innovation
नवलक्ळ्^इप्ति (स्त्री.), नवाचार (पु.)

innovative
नवकारी

input
निविष्टि (स्त्री.), आदान (न.) (also withinput)

input elements
आदानकारक, आदान घटक

inquest
१ मरणान्वेषण (न.) २ तपास (पु.) enquiry

insolvent
नादार (सा.)

insolvent
नादाक

inspection and investigation
निरीक्षण आणि अन्वेषण

inspection des finance
वित्तीय निरीक्षण, ऍस्पेक्सिया दे फिनाँस

inspector
निरीक्षक (पु.)

Inspector General
महानिरीक्षक (पु.)

inspectorate
निरीक्षणालय (न.)

installation
अधिष्ठापन (न.)

institute an enquiry
चौकशी चालू करणे

institutional building
संस्था उभारणी

institutional placement
संस्थागत स्थानन

institutional pluralism
सांस्थिक अनेकवाद

institutional services
संस्थात्मक सेवा

institutuonalist
संस्थावादी (सा.)

instruction
१ अनुदेश (पु.) २ सूचना (स्त्री.) ३ शिक्षण (न.)

instructor training
निदेशक प्रशिक्षण

instrument
१ साधन (न.), आयुध (न.) २ संलेख (पु.) ३ लेख (पु.), दस्ताइवज (पु.)

instrumental
१ साधनभूत २ साहाय्यभूत ३ निमित्तभूत

instrumental technique
साधनात्मक तंत्र

instrumentality
अभिकरण (न.), माध्यम (न.)

insurance cover`
विमा संरक्षण

intake
१ प्रवेश (पु.) २ ग्रहण (न.)

intake capacity
१ प्रवेश क्षमता २ ग्रहण क्षमता

integral view of administration
प्रशासन विषयक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन, प्रशासनविषयक समग्र दृष्टिकोन

integrated administrative system
एकात्मीकृत प्रशासन पद्धति

Integrated personnel system
unified personnel system

integration
एकात्मीकरण (न.)

integration of functions
कार्यांचे एकात्मीकरण, कार्य एकतामीकरण

integration versus within organisation
सेधटनेतील एकात्मता

integrative
एकात्मकारी

integrative process
एकात्मकारी प्रक्रिया

integrity
१ एकात्मता (स्त्री.) २ (moral soundness honesty) सचोटी (स्त्री.) ३ (state of being complete; entirety) साकल्य (न.)

intelligence
गुप्तवार्ता (स्त्री.)

intemperance
१ अमिताचार (पु.), असंयम (पु.) २ अतिपान (न.)

inten
उद्देश (पु.) goal

intense partisan
उत्कट पक्षाभिनिवेशी

intensive interview
indepth interview

intent
intention

inter changeable job
अदलाबदलयोग्य काम

inter partes
आंतरपक्षीय  (as, judgment)

inter-govermental relations
आंतरशासकीय संबंध

inter-governmental
आंतरशासकीय

inter-local relations
आंतरस्थानिक संबंध

inter-personal relations
आंतरव्यक्ति संबंध

inter-personal relationship
आंतरव्यक्ति संबंध

inter-regional planning
आंतर प्रादेशिक नियोजन

interaction sequence
अन्योन्यक्रिया अनुक्रम

interdisciplinary communication
आंतराभ्यासविषयक संसूचन

interest
हितसंबंध (पु.)

interest agreegation
हितसंबंधाचे समुच्चयन

interest articulation
हितसंबंधांची अभिव्यक्ति

interest group
हितसंबंधी गट

interference complex
हस्तक्षेपगंड (पु.)

interim
अंतरिम

interim grant
अंतरिम अनुदान

interim injuction
१ अंतरिम व्यादेश २ अंतरिम निषेधाज्ञा

interlocking
अंतर्ग्रथन (न.)

intermediate-term decision classification
प्रायोजित निर्णय वर्गीकरण

intern
अंतर्वासी (पु.)

internal
अंतर, आंतरिक, अंतर्गत

internal audit
अंतर्गत लेखापरीक्षा

internal check
अंतर्गत नियंत्रण

internal communication
अंतर्गत संसूचन

internal control
अंतर्गत नियंत्रण

Internal Economy Board
अंतर्गत मितव्यय मंडळ

Internal Financial Adviser
अंतर्गत वित्त सल्लागार

internal organisation
अंतर्गत संघटना

International Organisation
आंतरराष्ट्रीय संघटना

internment
१ स्थानबद्धता (स्त्री.), नजरकैद (स्त्री.) २ अंतर्वासिता (स्त्री.)

interorganisation conflict
संघटनांतर्गत संघर्ष

interorganisational behaviour
आंतरसंघटना वर्तन

interpretation
१ निर्वचन (न.), विशदीकरण (न.), अर्थौकल (स्त्री.), अर्थाविष्कार (पु.), अर्थबोधन (न.) २ भाष्य (न.)

interpretation of status
संविधि निर्वचन, संविधिची अर्थौकल

interrogation
१ चौकशीप्रश्न (पु.) २ पूसतपास (पु.)

interstate compact
आंतरराज्यीयकरार

intervening variable
अंतःक्षेपी चलघटक, मध्यागामी चलघटक

intervention
हस्तक्षेप (पु.), मध्ये पडणे (न.)

interview
मुलाखत घेणे

interview
मुलाखत (स्त्री.)

interviewee
मुलाखतदार (सा.)

interviewer
मुलाखतकार (सा.)

intra vires
शक्तिगत, प्राधिकारांतर्गत वर्तन Law (within the powers of authority)

intra-organisational behaviour
संघटनांतर्गत वर्तन

intrinsic motivation
आंतरिक प्रेरणा

invalidate
१ विधिअग्राह्य ठरवणे २ अगाह्य ठरवणे cancel

invalidism
दुबळेपणा (पु.)

inventory
सूची (स्त्री.), वस्तुसूची (स्त्री.), यादी (स्त्री.)

inventory control
वस्तुसूची नियंत्रण

inventory models
वस्तुसूची नमुने, सूची नमुने

investigation
१ अन्वेषण (न.) २ बारीक तपास (पु.), शोध (पु.) enquiry

investigatory power
अन्वेषण शक्ति

invoke
१ आवाहन करणे, मदतीची याचना करणे २ धावा करणे

involved observer
गुंतलेला निरीक्षक

involvement
१ गोवणूक (स्त्री.) २ समरस होणे (न.), समरसता (स्त्री.)

irregularity
१ अनियमितपणा (पु.) २ नियमबाह्यता (स्त्री.) ३ नियमबाह्य गोष्ट

issuance of notification
अधिसूचना काढणे

issue
१ निर्गम (पु.) २ (a question awaiting decision) प्रश्न (पु.) ३ Law (point in question between contending parties) वादप्रश्न (पु.) ४ जावक (स्त्री.) ५ (putting into circulation as, of bank notes) काढणे (न.), प्रचालन (न.)

issue
निर्गमित करणे

item analysis
बाब विश्लेषण

item veto
बाब नकाराधिकार

itemised estimates
बाबवार अंदाज