लोकप्रशासन

Home » लोकप्रशासन
विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी
All | A(302) | B(95) | C(477) | D(256) | E(164) | F(124) | G(68) | H(50) | I(224) | J(50) | K(4) | L(121) | M(165) | N(63) | O(107) | P(398) | Q(17) | R(254) | S(359) | T(129) | U(40) | V(61) | W(52) | X(1) | Z(7) |

लोकप्रशासन


There are 359 names in this directory beginning with the letter S.
sabotage
१ घातपाती कृत्य करणे २ घात करणे ३ सुरुंग लावणे

sabotage
घातपाती कृत्य (न.)

salary
वेतन (न.)

sale of offices
पदांची विक्री, पदविक्री (स्त्री.)

sales tax
विक्री कर

sample
नमुना (पु.)

sample report
नमुना प्रतिवेदन

sampling
नमुना चाचणी (स्त्री.), नमुना घेणे (न.), नमुना निवड (स्त्री.), प्रतिदर्श (पु.), प्रतिचयन (न.), नमुनाचयन (न.)

sanction
१ मंजुरी (स्त्री.) २ अनुशास्ति (स्त्री.) ३ पाठबळ (न.), संमति (स्त्री.)

sanction
मंजूर करणे

sanitarium
आरोग्यधाम (न.)

sanitarium
आरोग्यधाम (न.)

sanitary cess
स्वच्छता उपकार

sanitation tax
स्वच्छता कर

sanwitched course training
सँडविच अभ्यासक्रम प्रशिक्षण

Sarpanch
सरपंच (सा.)

satisfaction
१ संतोष (पु.), समाधाम (न.) २ फेड (स्त्री.) ३ पूर्ति (स्त्री.)

satisfaction of needs theory
गरजपूर्तीचा सिद्धांत

satisficing
सीमित समाधान

saturation point
संपृक्ति बिंदु

saving
१ बचत करणे (न.) २ बचत (स्त्री.) ३ Law व्यावृत्ति (स्त्री.)

scalar chain
श्रेणी शृंखला

scalar principle
पदसोपान तत्त्व

scalar process
पदसोपान प्रक्रिया

scaling
प्रमाणमान (न.)

schedule
अनुसूची (स्त्री.)

schedule of work
१ कार्य अनुसूची २ कार्य वेळापत्रक

scheduled caste
अनुसूचित जाती

scheduled tribes
अनुसूचित जमाती

scheduling
१ कालानुक्रमण (न.) २ अनुसूचीकरण (न.)

schematic budget
आयोजनात्मक अर्थसंकल्प

scheme
आयोजना (स्त्री.) plan

school board
शाळा मंडळ

schools of administrative thoughts
प्रशासकीय विचार संप्रदाय

science of public administration
लोकप्रशासनाचे शास्त्र, लोकप्रशासन शास्त्र

scientific management
१ शास्त्रीय व्यवस्थापन २ वैज्ञानिक व्यवस्थापन

scrutiny
१ परिनिरीक्षण (न.) २ छाननी (स्त्री.)

scuffle
झोंबाझोंबी (स्त्री.) breeze

seal
मोहोर (स्त्री.), मुद्रा (स्त्री.)

sealing
प्रमाणमान (न.)

search
तपास (पु.), शोध (पु.) enquiry

search for optimum
इष्टतमाचा शोध

secrecy
गुप्तता (स्त्री.)

secret documents
गुप्त कागदपत्रे, गुप्त दस्ताइवज

secretarial practice
सचिवी कार्यपद्धति

secretarial reorganisation committee
सचिवालय पुनर्रचना समिति

secretariat
१ सचिवालय (न.) २ सचिव मंडळ (न.)

secretary
१ सचिव (सा.) २ चिचणीस (सा.), कार्यवाहक (सा.)

secretary of state
भारतमंत्री (पु.) (for India)

secretary-general
१ महासचिव (न.) २ सरचिटणीस (सा.)

section
१ उपविभाग (पु.) २ कक्ष (पु.) ३ अनुभाग (पु.) ४ कलम (न.) ५ शाखा (स्त्री.)

sector
क्षेत्र (न.) co-operative sector सहकारी क्षेत्र joint sector संयुक्त क्षेत्र key-sector आधारभूत क्षेत्र private sector खाजगी क्षेत्र public sector सार्वजनिक क्षेत्र worker sector श्रमिक क्षेत्र

sectoral planning
क्षेत्रीय नियोजन

secularization
ऐहिकीकरण (न.)

security
१ सुरक्षितता (स्त्री.), सुरक्षा (स्त्री.) २ प्रतिभूति (स्त्री.) ३ (a surety) प्रतिभू (सा.)

security arrangement
सुरक्षा व्यवस्था

security check
सुरक्षा तपासणी

security check post
सुरक्षा तपासणी नाका

security cordon
सुरक्षा साखळी, सुरक्षा कडे

security restriction
सुरक्षा निर्बंध

security service
सुरक्षा ठेव

sedition
१ राजद्रोह (पु.) २ जनविक्षोभ (पु.), जनविक्षोभन (न.)

segmented society
सखंड समाज (एक राज्य)

segregate
वेगळे ठेवणे, वेगळे करणे

segregated appropriation
विलगित विनियोजन

seize
१ अभिग्रहण करणे, जप्त करणे २ संलग्न करणे, संलग्न होणे, जोडणे ३ ओढ असणे

seizure
Law अभिग्रहण (न.), जप्ती (स्त्री.)

select committee
प्रवर समिति

select grade
निवड श्रेणी selection grade

selection and certification
निवड आणि प्रमाणन

selective method
चयनात्मक पद्धति

selectivism
निवडकतावाद (पु.)

self administered
स्वयं प्रशासित

self autualisation
स्वयं प्रत्यक्षीकरण

self effacement
आत्मविलोपन (न.)

self-generative process
स्वयंप्रेरक प्रक्रिया

semantic
शब्दार्थमीमांसा (स्त्री.)

semantic
शब्दार्थमीमांसा (स्त्री.)

semi-ambulation
अर्धचलन (न.)

semi-autonomous bodies
अर्धस्वायत्त संस्था

semiotic structure
लक्षणदर्थी संरचना

seniority-cum fitness
ज्येष्ठतायुक्त पात्रता

seniority-cum-merit principle of promotion
ज्येष्ठता-नि-गुणवत्ता पदोन्नतीचे तत्त्व

sense of belonging
आपलेपणाची जाणीव, आपुलकीची जाणीव

sensitivity training
संवेदनक्षमता प्रशिक्षण, शीघग्राहिता प्रशिक्षण

sentence
१ Gram. वाक्य (न.), २ Law शिक्षा (स्त्री.), शिक्षादेश (पु.) ३ न्यायनिर्णय (पु.)

sentence bargaining
शिक्षेसंबंधी सौदा

sentenching council
शिक्षादेशी परिषद

sentiment
भाव (पु.), भावना (स्त्री.)

seperation of
-- चे विलगीकरण

sequestering
अटकाव (पु.) (of jurors)

service
१ (as service to people) सेवा (स्त्री.) २ (as employment) नोकरी (स्त्री.)

service ratings
सेवागुण निर्धारण, सेवा मूल्यांकन

service records
१ सेवा अभिलेख २ सेवा नोंद

service records and efficiency rating
सेवा अभिलेख व कार्य क्षमता प्रतवारी

set aside
१ बाजूस ठेवणे, (रक्कम) बाजूस काढून ठेवणे २ Law रद्द करणे ३ अपास्त करणे, बाजूस सारणे

settlement
जमाबंदी पद्धति (स्त्री.) permanent settlement जमाबंदीची कायमधारा पद्धति Rayatwari aettlement जमाबंदीची रयतवारी पद्धति survey sattlement सर्वेक्षण जमाबंदी पद्धति

settlement commissioner
जमाबंदी आयुक्त

shared taxes
सहभागित कर, वाटून घेतलेले कर

sheduled castes and scheduled tribes
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती

shift
१ बदल (पु.), पालट (पु.) २ अंतरण (न.) (removal from one person or thing to another, as transfer)

shift supervisor
पाळी पर्यवेक्षक

shirker
कामचुकार (पु.)

short range
अल्पकालीन, छोट्या पल्ल्याचा

short range theory
अल्पावधि सिद्धांत

short run results
अल्पावधीतील परिणाम

short term decision classification
अल्पावधि निर्णय वर्गीकरण

short term planning
अल्पकालीन नियोजन, अल्पावधि नियोजन

short-term
अल्पमुदती

sibling
सहोदर (सा.)

sick leave
आजारपणाची रजा

side payment
हप्ता (पु.), लाच (स्त्री.)

simplification and procedure standardisation
सरलीकरण आणि कार्यपद्धतींचे प्रमाणीकरण

simulate
बतावणी करणे

simulation
१ बतावणी (स्त्री.) २ मिथ्याभास (पु.) ३ अनुरूपण (न.)

single head of the department
एकल विभाग प्रमुख, एकल खातेप्रमुख

single headship
एकल विभागप्रमुखता, एकल खातेप्रमुखता

single level planning
एकसेतरीय नियोजन

single purpose agency
एकौद्देशीय अभिकरण

single purpose authority
एरौद्देशीय प्राधिकरण

single service
एकल सेवा

single tax
एकल कर

single versus plural budget
एकल विरूद्ध अनेकल अर्थसंकल्प

singlepoint tax
एकस्तर कर

skeleton legislation
आराखडा विधिविधान, विधिविधानाची रूपरेषा

skill
कौशल्य (न.)

slander
१ तोंडी बदनामी (स्त्री.) २ निंदा (स्त्री.), कुटाळकी (स्त्री.) ३ अपवचन (न.)

slander
१ तोंडी बदनामी करणे, आस्थायी बदनामी करणे २ नालस्ती करणे

slum
गलिच्छ वस्ती (स्त्री.), झोपडपट्टी (स्त्री.)

slum clearance
गलिच्छ वस्ती निर्मूलन

slum clearance and reconstruction
गलिच्छ वस्ती निर्मूलन व पूनर्रचना

slum improvement
गलिच्छ वस्ती सुधारणा

smuggler
तस्कर (पु.)

smuggling
तस्करी (स्त्री.)

social assistance
सामाजिक साहाय्य

social audit
सामाजिक परिणाम परीक्षा

social behaviour
सामाजिक वर्तन

social case work method
सामाजिक व्यक्ति कार्यतंत्र

social efficiency
सामाजिक कार्यक्षमता

social engineering
सामाजिक अभियोजन

social equality
सामाजिक समता

social equity
सामाजिक समन्याय

social equlibrium
सामाजिक संतुलन

social group work
सामाजिक समूह कार्यतंत्र

social indicator
सामाजिक दर्शक

social insurance
सामाजिक विमा

social interest
सामाजिक हित, समाज हित

social mobility
सामाजिक चलता, सामाजिक चलनशीलता, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक अभिसरण

social mobilization
सामाजिक संसंगीकरण, सामाजिक संसंजनता

social planning
सामाजिक नियोजन

social revolution
सामाजिक क्रांति

social science
सामाजिक शास्त्र

social security
सामाजिक सुरक्षा

social service
समाज सेवा, सामाजिक सेवा

social service expenditure
सामाजिक सेवा खर्च

social stratification
सामाजिक स्तरीभवन

social structure
समाजरचना (स्त्री.)

social welfare
समाज कल्याण, सामाजिक कल्याण

socialist pattern of society
समाजवादी समाजरचना

socialist revolution
समाजवादी क्रांति

socially disadvantaged
सामाजिक माहीरे वर्ग, सामाजिक दलित

society
संस्था (स्त्री.), मंडळी (स्त्री.) association

sociometric analysis
समाजमितीय विश्लेषण

sociometry
समाजमिति (स्त्री.)

soil convervation
मृद संधारण

sole guardian
एकमेव पालक

solicit
१ अभियाचना करणे २ प्रर्थना करणे

sophisticated
१ जटिल, अति गुंतागुंतीचा २ प्रकृष्ट

sophistication
१ जटिलीकरण २ सुसभ्यकरण ३ प्रकृष्टीकरण

soviet executive
सोव्हिएट कार्यकारिणी, सोव्हिएट कार्यपालिका

space
क्षेत्र (न.), पैस (पु.)

space layout
क्षेत्र मांडणी, पैस मांडणी

space layout and utilization
क्षेत्र मांडणी आणि उपयोजन, पैस मांडणी आणि उपयोजन

span
१ कक्षा (स्त्री.) २ विस्तार (पु.) ३ परिसीमा (स्त्री.)

span of administration
प्रशासन कक्षा

span of attention
अवधान कक्षा

span of control
नियंत्रण कक्षा

spatial planning
स्थलीय नियोजन

speaker
१ अध्यक्ष (पु.) २ वक्ता (पु.) ३ सभापति (पु.)

speaking order
सकारण आदेश

special allotment
विशिष्ट वाटप

special appropriation
विशिष्ट विनियोजन

special district
(इंग्लिश वा अमेरिकन स्थानिक प्रशासनातील) विशेष विभाग

special fund
विशेष निधि

special grant
विशेष अनुदान

special leave
१ विशेष रजा २ विशेष परवानगी

special police establishment
विशेष पोलीस आस्थापना

special reorganisation unit
विशेष पुनर्रचना पथक

special review area
विशेष पुनर्निरीक्षण क्षेत्र

specialisation
विशेषीकरण (न.), विशेषज्ञता (स्त्री.)

specialist
विशेषज्ञ (सा.)

specific grant
विनिर्दिष्ट अनुदान

specific tax
विशिष्ट कर

specificity
विवक्षितता (स्त्री.), विनिर्दिष्टता (स्त्री.)

speculative litigation
परिकल्पी वाद

spiral
१ आवर्त (पु.) २ मळसूत्र (न.) (a continuously spreading and accelerating increase or decrease as in costs, prices or wages)

spiralling
१ अवर्ती २ मळसूत्री

spoils system
खैरात पद्धति, स्वैर वाटप पद्धति

sponsor
पुरस्कार करणे

sponsored
पुरस्कृत

squad
तुकडी (स्त्री.), पथक (न.)

stabilizing mechanism
स्थैर्यकारी यंत्रणा, स्थैर्यकारी कार्यतंत्र

staff
१ सहायक (पु.), सहायकवंऋद (पु.) २ कर्मचारीवृंद (पु.), कर्मचारीवर्ग (पु.) ३ दंड (पु.) ४ सल्लागार (पु.)

staff agency
साह्यकारी अभिकरण

staff assistant
प्रशासिक सहायक, सहायक अधिकारी

staff authority
१ सल्लागार प्राधिकार २ सल्लागार प्राधिकरण

staff college
अधिकारी महाविद्यालय

staff function
सल्लागार कार्य

staff inspection unit
कर्मचारी निरीक्षण पथक

staff unit
साह्यकारी कर्मचारी घटक

staffing
कर्मचारी (सा.), सेवक प्रबंधन (न.)

stance
पवित्रा (पु.)

standard
१ मानक (न.) २ दर्जा (पु.) ३ प्रमाण (न.)

standard form
प्रमाण पपत्र, प्रमाण नमुना

standardisation
१ प्रमाणीकरण (न.) २ मानकीकरण (न.)

standardised test
प्रमाणीभूत चाचणी

standarised examination
प्रमामीकृत परीक्षा

standing charges
स्थायी आकार

standing committee
स्थायी समिति

Standing Finance Committee
स्थायी वित्त समिति

standing order
स्थायी आदेश

state
१ राज्य (न.) २ राष्ट्र (न.) ३ स्थिति (स्त्री.), अवस्था (स्त्री.) ४ संस्थान (न.) ५ थाटमाट (पु.), राजैश्वर्य (न.) ६ प्रतिष्ठा (स्त्री.)

state
१ निवेदित करणे २ नमूद करणे

State Board Education
राज्य शिक्षण मंडळ

state corporation
राज्य महामंडळ

state corporation
राज्य महामंडळ

state revenue
राज्य महसूल

State Social Welfare Board
राज्य समाज कल्याण मंडळ

state subvention
राज्य अर्थसाहाय्य

state-local relations
राज्य-स्थनिक संबंध

state-local relationship
राज्य-स्थानिक संबंध

statement
विवरणपत्र (न.)

static model
सैतिक प्रतिमान

statical methods
सांख्यिकी पद्धति

statical report
सांख्यिकी अहवाल

statistics
१ सांख्यिकी (स्त्री.) २ आकडेवारी (स्त्री.)

status
१ दर्जा (पु.), स्थान (न.) २ स्थिति (स्त्री.) ३ प्रतिष्ठा (स्त्री.)

status quo
जैसे थे स्थिति, विद्यमान स्थिति (the existing state)

status quo ante
यथापूर्व स्थिति

status syatem
दर्जा व्यवस्था

statute law
सांविधिक कायदा

statutory
१ सांविधिक २ सांविधिमान्य ३ कायदेशीर

statutory appeal
सांविधिक अपील

statutory civil service
वैधानिक नागरी सेवा

statutory control
सांविधिक नियंत्रण

stay
१ थोपवून धरणे २ तहकूब करणे

stay
१ स्थगिती (स्त्री.) २ राहणे (न.)

stimulation
उद्दीपन (न.)

stimulus
१ उद्दीपन (न.), चेतक (न.) २ चेतना (स्त्री.)

stock exchange
शेअर बाजार, रोखे बाजार

storage
साठवण (स्त्री.), बेगमी (स्त्री.)

stores account
भांडार लेखा

stores and stock audit
भांडारे व संग्रह लेखापरीक्षा

strategy
१ रचनाकौशल्य (न.) २ डावपेच (पु.) ३ रणनीति (स्त्री.)

stremlining operations
सुवहनकारी क्रिया

stress
१ ताण (पु.) २ दडपण (न.) ३ जोर (पु.)

strictures
प्रखर टिका (स्त्री.), ताशेरे झाडणे (न.)

strike down
रद्द करणे  cancel

string diagram
रेषा आकृति, सूत्रा (स्त्री.)

strong mayour form
(यु.एस.ए. मधील) प्रबल मेयर पद्धति

strongarm
बलदंड (पु.) कृति

structural
उगरयामसकबा

structural change
रचनात्मक बदल, संरचनात्मक परिवर्तन

structural functional approch
रचनात्मक कार्यवादी दृष्टिकोन, रचनात्मक कार्यवादी अभिगम

structural pattern
संरचनात्मक आकृतिबंध

structural planning
संरचनात्मक नियोजन

structuralism
संरचनावाद (पु.)

structuralist
संरचनावादी (सा.)

structure
१ संरचना (स्त्री.) २ बंधकाम (न.)

structured interview
संरचित मुलाखत

structuring
संरचन (न.)

style
१ शैली (स्त्री.) २ व्यापारी अभिधान (न.)

sub area
उपक्षेत्र (न.)

sub government
दुय्यम शासन (न.)

sub-delegated legislation
उपप्रत्यायुक्त विधिविधान

sub-division
१ उपविभाग (पु.) २ पोटविभागणी (स्त्री.)

sub-objectives
उप उदिष्ट (न.अ.व.)

sub-optimisation
१ गौणैष्टमीतीकरण (न.)

sub-prefect
उप-प्रिफेक्ट (पु.)

sub-process
उपप्रक्रिया (स्त्री.)

subculture
उपसंस्कृति (स्त्री.)

subject committee
विषय समिति

subject political culture
अधीन राजकीय संस्कृति

subjective analysis
व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण

subjective class identification
व्यक्तिनिष्ठ वर्ग ओळख

submission
१ अधीनता (स्त्री.) २ Admn. सादर निवेदन (न.) ३ सादर करणे (न.)

submission
नमणे, मान तुकवणे, -- ला मान देणे, निमूटपणे सहन करणे, सादर करणे

subordinate
१ दुय्यम, हाताखालील २ गौण, अप्रधान ३ आधीन

subordinate office
१ दुय्यम कार्यालय २ अधीन कार्यालय

subpoena
साक्षीसमन्स (न.), सपोना (पु.)

subservient
अनुसेवी

subsidary committee
दुय्यम समिति

subsidiary account
दुयय्म लेखा

substantial impact
भरीव समाधान

substantive
भरीव, कायम

substantive due process
आशयात्मक यथोचित प्रक्रिया

substantive law
सरात्मक विधि

substantive pay
कायमपद वेतन

substantive post
कायम पद

substantive rationality
आशयात्मक बुद्धिनिष्ठता

subsystem autonomy
उपव्यवस्था स्वायत्तता

suburbia
उपनगरवासी (पु.)

subvariables
उप चलघटक (पु.अ.व.)

succeed
पाठीमागून येणे (any outgoing offical)

sue
दावा लावणे

sufficient cause
पुरेसे कारण

suit
वाद (पु.), दावा (पु.), कब्जा (पु.), मुकदमा (पु.)

suit for damages
नुकसानीबाबतचा दावा

suitable action
योग्य कारवाई

summary trial
संक्षिप्त न्यायचौकशी

summon
१ अभिनिमंत्रित करणे २ बोलावणे ३ -- ला समन्स पाठवणे

summons
समन्स (न.), आवाहनपत्र (न.)

suo motu
स्वयंप्रेरणेने

superannuate
वयनिवृत्त करणे, वयनिवृत्त होणे

superannuation pension
नियतसेवावधि वेतन

superior
श्रेष्ठ

superior
वरिष्ठ (सा.)

superordinate goals resolution technique
अधिसामान्य उद्दिष्टे निर्णय तंत्र

supersede
१ डालवणे २ अधिक्रमण करणे ३ निष्प्रभावित करणे ४ -- ची जागा घेणे

supersession
१ अधिक्रमण (न.) २ निष्प्रभावन (न.) ३ डावलणूक (स्त्री.) ४ निष्प्रभावित करणे (न.)

superstructure
अधिसंरचना (स्त्री.)

supervision
पर्यवेक्षण (न.), देखरेख (स्त्री.) dual supervision द्विकल पर्यवेक्षण functional supervision कार्यात्मक पर्यवेक्षण

supervisory
पर्यवेक्षकीय, पर्यवेक्षी

supervisory training
पर्यवेक्षीय प्रशिक्षण

supplement
पुरवणी (स्त्री.)

supplementary appropriation
पूरक विनियोजन

supplementary budget
पूरक अर्थसंकल्प

supplementary demend for grants
अनुदानांसाठी पूरक मागणी

supplementary grant
पूरक अनुदान

supplementary or special grant
पूरक किंवा विशेष अनुदान

supraministrail
मंत्रालयोपरि

supreme court
सर्वेच्च न्यायलय

surcharge
अधिभार (पु.)

surplus budget
शिलकी अर्थसंकल्प

surrender of funds
निधींचे प्रत्यर्पण

surrogate court
प्रतिनियुक्त न्यायालय

survey
१ सर्वेक्षण करणे २ पाहणी करणे

survey
१ भूमापन (न.) २ सर्वेक्षण (न.) ३ पाहणी (स्त्री.)

survey method
सर्वेक्षण पद्धति

survey research
सर्वेक्षण संशोधन

survey settlement
सर्वेक्षण जमाबंदी पद्धति

survival
उत्तरजीवित अवशेष (पु.), उत्तरजीवित्व (न.), टिकाव (पु.)

suspense account
निलंबन लेखा

suspension
निलंबन (न.)

symbol
१ प्रतीक (न.) २ संकेतचिन्ह (न.) ३ निशाणी (स्त्री.)

symbolic function
प्रतीकात्मक कार्य

symbolic structure
प्रतीकात्मक संरचना

synchronization
संकालन (न.)

syndicate
१ संहति (स्त्री.) ( पूर्वीच्या काँग्रेसमधील एक गट) २ व्यवसाय संघ (पु.) ३ सिंडिकेट (न.) ४ कार्यकारिणी (स्त्री.)

syndicate method
गट अभ्यासपद्धति

syndrome
ळक्षणसमूह (पु.)

system
व्यवस्था (स्त्री.), पद्धति (स्त्री.) adaptive system अनुयोजी पद्धति behavioural system वर्तनवादी व्यवस्था belief system समजूत व्यवस्था co-operative system सहकारी व्यवस्था data processing system आधारसामग्री प्रक्रिया व्यवस्था deterministic system निर्धारी

system analysis
व्यवस्था विश्लेषण

system approach
व्यवस्थाधिष्ठित दृष्टिकोन, व्यवस्थात्मक दृष्टिकोन

system planning
पद्धत नियोजन

system variation
व्यवस्था विचरण

systematic observation
व्यवस्थित निरीक्षण

systematisation
व्यवस्थितीकरण (न.)

systems theory
व्यवस्था सिद्धांत