अर्थशास्त्र - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (613) | B (344) | C (982) | D (596) | F (494) | G (235) | H (148) | I (698) | J (55) | K (26) | L (428) | M (580) | N (307) | O (244) | P (790) | Q (43) | R (687) | S (1138) | T (446) | U (192) | V (135) | W (175) | X (1) | Y (10) | Z (10)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
a canny = go slow
a priori १ अनुभवपू्र्व २ सकृद्दर्शनी
A.O.B. अ.वि.(अन्य विषय)
(abbr. of any other business)
A/C payee crossing आदाता खाते रेखन, खाती रेखन
abandon परित्याग करणे
abandonee त्यक्तग्राही (सा.)
abandonment परित्याग (पु.), परित्याग करणे (न.)
ability क्षमता (स्त्री.)
ability -to--pay principle प्रदानक्षमता तत्त्व
ability to work कार्यक्षमता(स्त्री.)
ability-to-pay tax कर प्रदानक्षमता कर देण्याची क्षमता
ability-to-pay theory of taxation कराधानाचा कर प्रदानक्षमता सिद्धांत
faculty theory of taxation
abnormal demand अपसामान्य मागणी
abnormal profit = supernormal profit
abolition of Zamindari जमीनदारी निर्मूलन
above par value अधिमूल्य(न.)
absentee landlord अनुपस्थित जमीन मालक
absenteeism अनुपस्थिती(स्त्री.) अनुपस्थिती पद्धति(स्त्री.)
absolute केवल निरपेक्ष संपूर्ण नितांत परम
absolute monopoly संपूर्ण मक्तेदारी संपूर्ण एकाधिकार परम मक्तेदारी
(also perfect monopoly)
absolute necessaries नितांत आवश्यक गरजा (स्त्री.अ.व.) अत्यावश्यक गरजा(स्त्री.अ.व.)
absolute poverty = primary poverty
absolute price केवल किंमत
absolute value केवल मूल्य निरपेक्ष मूल्य
absolute wages केवल वेतने(न.अ.व.)
absorbing banking company एअंर्तलयी बँकिंग कंपनी
absorption अवशोषण(न.) विलयन(न.) अंतर्लयन(न.)
abstinence तितिक्षा(स्त्री.) भोगवर्जन(न.)
abstinence theory of interest भोगवर्जन व्याज सिद्धांत
abstract विवरण(न.) गोषवारा(पु.)
abstract संक्षिप्त अमू्र्त केवल शुद्ध
abstract account संक्षिप्त लेखा
abstract of title हक्काचा गोषवारा
abundance विपुलता(स्त्री.) वैपुल्य(न.)
acaessories १उपसाधने (न.अ.व.) २ सहायक (सा.)
accelerate त्वरण करणे त्वरण होणे
accelerated त्वरणित
accelerated depreciation त्वरणित घसारा
accelerated soil erosion त्वरणित धूप त्वरणित झीज
acceleration त्वरण(न.)
acceleration principle त्वरण तत्त्व
acceleration principle त्वरण तत्त्व
accelerator त्वरक (पु.)
accelerator त्वरक (पु.)
accept a bill विपत्र स्वीकारणे हुंडी स्वीकारणे
accept a bill विपत्र स्वीकारणे हुंडी स्वीकारणे
acceptance स्वीकृती(स्त्री.) स्वीकार(पु.)
acceptance स्वीकार (पु.) स्वीकृति (स्त्री.)
acceptance bill स्वीकृत विपत्र स्वीकारलेली हुंडी
also accepted bill
acceptance bill स्वीकृत विपत्र स्वीकारलेली हुंडी
also accepted bill
acceptance credit स्वीकृति पत
acceptance credit स्वीकृति पत
acceptance for honour प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति
acceptance for honour प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति
acceptance house स्वीकार संस्था स्वीकृति संस्था विपत्र स्वीकृति संस्था
also accepting house
acceptance house स्वीकार संस्था स्वीकृति संस्था विपत्र स्वीकृति संस्था
also accepting house
acceptance letter स्वीकार पत्र
acceptance letter स्वीकार पत्र
acceptance of a bill विपत्र सीकृति हुंडी स्वीकृति
acceptance of a bill विपत्र सीकृति हुंडी स्वीकृति
acceptance rate स्वीकार दर
acceptance rate स्वीकार दर
acceptance register स्वीकृति नोंदवही
acceptance register स्वीकृति नोंदवही
accepted bill = acceptance bill
accepting house = acceptance house
acceptor स्वीकर्ता (पु.)
acceptor स्वीकर्ता (पु.)
acceptor's ledger स्वीकर्त्याची खातेवही
acceptor's ledger स्वीकर्त्याची खातेवही
accessories उउपसाधने(न.अ.व.) सहायक(सा.)
accessories १ उपसाधने (न.अ.व.) २ सहायक (सा.)
accident benefit अपघात लाभ
accident benefit अपघात लाभ
accident insurance अपघात विमा
accident risk अपघाताची जोखीम
acclimatisation १ वातावरणात रुळणे (न.) २ रुळणे (न.)
acclimatisation १ वातावरणात रुळणे (न.) २ रुळणे (न.)
accommodation निभाव(पु.) सोय(स्त्री.)
accommodation निभाव (पु.), सोय (स्त्री.)
accommodation bill निभाव विपत्र सोय हुंडी
(also wind bill)
accommodation note निभाव चिठ्ठी सोय चिठ्ठी
accommodation paper निभाव पत्र, सोय पत्र
accommodation paper निभाव पत्र, सोय पत्र
accommodition bill निभाव विपत्र, साये हुंडी
also wind bill
accomodation note निभाव चिठ्ठी, सोय चिठ्ठी
accord & satisfaction एऐकमत्य व पूर्ती
accord and satisfaction ऐकमत्य व पूर्ती
account १ लेखा (पु.) २ हिशेब (पु.), गणन (न.) ३ खाते (न.)
account १ लेखा (पु.) २ हिशेब (पु.), गणन (न.) ३ खाते (न.)
account day १ हिशेबपूर्ती दिन २ लेखा दिन
account day १ हिशेबपूर्ती दिन २ लेखा दिन
account ledger लेखा खातेवही लेखा खतावणी(स्त्री.)
account payee आदात्याच्या खात्यावरच जमा
account payee आदात्याच्या खात्यावरच जमा
account price छाया किंमत
also shadow price a
account-book लेखापुस्तक(न.) वही-खाते(न.)
account-book लेखापुस्तक (न.), वही खाते (न.)
account-holder खातेदार (सा.)
account-holder खातेदार (सा.)
accountability जबाबदारी(स्त्री.)
accountability जबाबदारी (स्त्री.)
accountable जबाबदार
accountable जबाबदार
accountancy लेखाशास्त्र (न.)
accountancy लेखाशास्त्र (न.)
accountant लेखापाल(सा.) हिशेबनीस(सा.)
accountant लेखापाल (सा.), हिशेबनीस (सा.)
accounting लेखांकन(न.)
accounting लेखांकन (न.)
accounting ledger लेखा खातेवही, लेखा खतावणी (स्त्री.)
accounting price छाया किंमत
as shaow price
accounting procedure लेखांकन कार्यप्रणाली, लेखांकन प्रक्रिया
accounting procedure लेखांकन कार्यप्रणाली, लेखांकन प्रक्रिया
accounting rate of interest छाया व्याज दर लेखांकनार्थ व्याज दर
(also shadow rate of interest)
accounting rate of interst १ छाया व्याज दर २ लेखांकनार्थ व्याज दर
also shaow rate of interest
accounting rate of return छाया लाभ दर
also shadow rate rate of return
accounting rate of return छाया लाभ दर
also shadow rate rate of return
accounts प्रत्यक्ष रकमा(स्त्री.अ.व.)
(as in budget)
accounts प्रत्यक्ष रकमा (स्त्री.अ.व.)
as, in budget
accounts प्रत्यक्ष रकमा (स्त्री.अ.व.)
accounts & finance section लेखा व वित्त विभाग
accounts and finance section लेखा व वित्त विभाग
accounts receivable प्राप्य लेखा
accounts receivable प्राप्य लेखा
accreation आंगिक वाढ (स्त्री.)
accretion आंगिक वाढ(स्त्री.)
accrue १ उपर्जित होणे २ प्रोद्भूत होणे
accrue १ उपर्जित होणे २ प्रोद्भूत होणे
accrued १ उपर्जित २ प्रोद्भूत
accrued १ उपर्जित २ प्रोद्भूत
accrued capital gains १ प्रोद्भूत भांडवली लाभ (पु.अ.व.) २ उपर्जित भांडवली लाभ (पु.अ.व.)
accrued income १ उपर्जित आय,उपर्जित मिळकत २ प्रोदभूत आय,प्रोदभूत मिळकत
accrued interest १ प्रोदभूत व्याज २ उपर्जित व्याज
accumulate १ संचय करणे २ संचय होणे
accumulation संचय (पु.), संचयन (न.), साचवणी (स्त्री.)
accumulative संचयी
acid test ratio निकषित गुणोत्तर
also current ratio
acknowledge १ पोच देणे, २ अभिस्वीकार करणे
acknowledge as debt ऋणरूपाने अभिस्वीकृत
acknowledgement due पोच देय
acquisition संपादन (न.)
acquisitive society परिग्रही समाज
acquittance १ अभिमुक्ती (स्त्री.) २ पावती (स्त्री.)
acre foot ऐएकर फूट
acre inch एकर इंच
activating finance कार्यप्रेरक वित्तव्यवस्था
active १ साक्षात २ सक्रिय ३ क्रियाशील
active balance व्यवहारार्थ रोख शिल्लक, सक्रिय रोख शिल्लक
active balance of payments अनुकूल आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद
also favourable balance of payments
active capital क्रियाशील भांडवल
active circulation क्रियाशील परिचलन
active circulation of notes नोटांचे क्रियाशील परिचलन
active delivery साक्षात पोचवणी
active deposite क्रियाशील ठेव
active market १ तेज बाजार २ क्रियाशील बाजार
active money क्रयाशील पैसा
active partner क्रियाशील भागीदार
activity १ व्यवहार (पु.), घाडामोड (स्त्री.) २ अर्थप्रक्रिया (स्त्री.) ३ क्रियाशीलता (स्त्री.)
activity analysis अर्थप्रक्रिया विश्लेषण
actual cost वास्तविक परिव्यय
actual economic surplus प्रत्यक्ष आर्थिक आधिक्य
actual money वास्तविक पैसा
actual notice १ प्रत्यक्ष नोटीस २ प्रत्यक्ष सूचना
actual price प्रत्यक्ष किंमत
actual total loss एकुण वास्तविक हानि
actuals वास्तविके (न.अ.व.)
actuals वास्तविके (न.अ.व.)
actuals वास्तविके
actuarial विमागणितीय
actuarial valuation विमागणितीय मूल्यांकन
actuary विमागणिती (सा.)
ad-hoc licence तदर्थ अनुज्ञप्ति
ad-hoc securities तदर्थ रोख (पु.अ.व.)
ad-hoc treasury bill तदर्थ राजकोश पत्र
ad-valorem यथामूल्य, मूल्यानुसार, मूल्यानुसारी
ad-valorem duty मूल्यानुसार शुल्क, मूल्या नुसारी शुल्क
ad-valorem excise यथामूल्य उत्पादन शुल्क
ad-valorem import duty मूल्यनुसार आयात शुल्क
ad-valorem tax मुल्यानुसार कर
adaptation १ जुळणी (स्त्री.) २ अनुकूलन (न.)
adaptive अनुकूलक
adaptive research अनुकूलक संशोधन
adding machine बेरीज यंत्र
adding up problem वाट्यांच्या बेरजेचा प्रश्न
addition बेरीज (स्त्री.)
additional जादा, अतिरिक्त
additional banking facilities बँकेच्या जादा सोयी (स्त्री.अ.व.)
additional capital जादा भांडवल
additional invoice जादा बीजक
adequate personal security पुरेशी व्यक्तिगत प्रतिभूति
adjourn स्थगित करणे, स्थगित होणे, तहकूब करणे
adjourned स्थगित
adjournment स्थगन (न.), तहकुबी (स्त्री.)
adjudicate अभिनिर्णय करणे
adjudication अभिनिर्णय (पु.)
conciliation
adjudication order अभिनिर्णय आदेश
adjustable currency समायोज्य चलन
adjusted समायोजित
adjusting समायोजक, समायोजन
adjusting account समायोजन लेखा
adjusting entry समायोजन नोंद, समायोजक नोंद
adjustment समायोजन (न.), जुळवून घेणे (न.), जमवून घेणे (न.)
adjustment account समायोजन लेखा
adminisration प्रशासन (न.), कारभार (पु.)
administered prices १ प्रबंधित किंमती (स्त्री.अ.व.) २ प्रशासित किंमती (स्त्री.अ.व.)
administration chart प्रशासन तक्ता
administration of public debt लोक ऋणाचा कारभार
administrative lag प्रशासकीय पश्चायन
administrative region प्रशासकीय प्रदेश
administrative section प्रशासकीय शाखा
administrator १ प्रशासक (सा,) २ (of a will) प्रबंधक (सा.)
admission १ प्रवेश (पु.) २ कबुली (स्त्री.)
admission card प्रवेशपत्रिका (स्त्री.)
admission fee प्रवेश फी
adoption १ दत्तकग्रहण (न.) २ दत्तविधान (न.) ३ अंगीकार (पु.)
adsali आडसाली
adult franchise प्रौढ मताधिकार
adult suffrage १ प्रौढ मताधिकार २ प्रौढ मतदान
adulteration अपमिश्रण (न.), भेसळ (स्त्री.)
advance १ कर्ज (न.), २ अग्रिम (न.)
advance account अग्रिम लेखा
advance banking प्रगत अधिकोषण, प्रगत बँक व्यवसाय
advance economics अग्रिमारंभी अर्थमीमांसा
(schumpter)
advance payment अग्रिम भरणा, आगाऊ भरणा
advance refund अग्रिम परतावा
advanced accountancy प्रगत लेखाशास्त्र
advanced region पुढारलेला प्रदेश
advancing of money कर्ज देणे, पैसे कर्जाऊ देणे
adverse प्रतिकूल
adverse balance of effect unfavourable balance of payments
adverse balance of trade unfavourable balance of trade
adverse possession विरुद्ध कब्जा, प्रतिकूल कब्जा, विरुद्ध ताबा, प्रतिकूल ताबा
advertise १ विज्ञापन देणे, जाहिरात देणे २ जाहीर करणे
advertisement विज्ञापन (न.), जाहिरात (स्त्री.)
advertisement account विज्ञापन लेखा, जाहिरात लेखा
advertising १ विज्ञापन देणे (न.), जाहिरात देणे २ जाहिरात करणे (न.)
advice सूचना (स्त्री.)
advice book सूचना पुस्तक
advice fate परिणाम सूचनार्थक
advice note सूचना पत्र, सूचना चिठ्ठी
(also active slip)
adviser सल्लागार (सा.)
(also adviser)
aerial irrigation उपरिसिंचन (न.)
(also overhead irrigation)
affiliate संलग्न करून घेणे, संलग्न करणे
affluence संपन्नता (स्त्री.)
affluent संपन्न
affluent संपन्न
affluent society संपन्न समाज
(also opulent society)
afforest वनरोपण करणे
afforestation वनरोपण (न.)
affreightment भाडेपट्टी (पु.)
after crop नंतरचे पीक (न.), दुबार पीक (न.)
after sight दर्शनोत्तर
afterdate तारखेनंतर, दिनांकानंतर
afterdate bill गणन दिनांकित विपत्र
age at marriage लग्न वय, विवाह वय, लग्न वेळी वय
age admission वय स्वीकार
age composition वय रचना
age distribution वय वर्गीकरण
age distribution of capital भांडवलाचे कालनियत वर्गीकरण
age specific fertility rate वय विशिष्ट प्रसव दर
age structure वय संरचना
agency ईजन्सी (स्त्री.), अभिकरण (न.)
agency charges एजन्सी खर्च, अभिकरण खर्च
agency house एजन्सी हाऊस
agenda १ कारक (पु.), २ एजंट (सा.), अभिकर्ता (पु.)
agent १ एजंट (सा.), अभिकर्ता (पु.) २ कारक (पु.)
agent's ledger अभिकर्त्याची खातेवही एजंटाची खातेवही
agents of production उउत्पादन घटक (पु.अ.व.) उत्पादनाचे कारक(पु.अ.व.)
(also factors of production)
agglomerate समूहन करणे
agglomeration समूहन(न.) संकुलन(न.)
agglomerative समहित समूहकारी
aggregate १ एकत्र करणे २ एकुणात करणे एकुणात होणे
aggregate १ एकुणात (स्त्री.) २ समुच्चय (पु.) ३ संच (पु.)
aggregate एकुण, एकत्रित
aggregate demand एकत्रित मागणी
aggregate demand function एकत्रित मागणीचा अनुवर्त
aggregate deposits १ एकत्रित निक्षेप (पु.अ.व.) २ एकूण ठेवी (स्त्री.अ.व.)
aggregate money income पैशातील एकूण प्राप्ति, एकूण मुद्रारुप प्राप्ती
aggregate saving एकूण बचत
aggregate supply एकूण पुरवठा
aggregate supply function एकूण पुरवठा अनुवर्त
aggregate value एकूण मूल्य
aggregation १ एकत्रीकरण (न.) २ मथ् समुच्चयन (न.)
aggregative एकत्रीकरणात्मक
agio १ एजिओ (न.) २ (अस्, तिमे प्रेफ़ेरन्चे) उपभोगवर्जन अधिमान (न.) ३ मूल्यांतर (न.) ४ चलन विनिमय कमिशन (न.)
agio theory of interest १ एजिओ व्याज सिद्धांत २ तितिक्षा व्याज सिद्धांत, व्याजाचा उपभोग वर्जन सिद्धांत
agiotage १ कायदे बाजारातील रोख्यांचा सट्टा (पु.) २ विदेशी चलन विनिमय कमिशन (न.)
AGMARK ऍगमार्क
agrarian १ कृषि भूहक्कविषयक २ कृषि विषयक, शेतीसंबंधी
agrarian revolution १ कृषि हक्कविषयक क्रांती २ शेती विषयक क्रांती
agreement १ संमतिपत्र (न.), करार (पु.) २ मेळ (पु.) ३ एकवाक्यता (स्त्री.)
compromise
agreement note करारपत्र (न.)
agri-business कृषिसंबद्ध व्यवसाय (पु.)
agricultural कृषिसंबंधी, कृषी-, शेती संबंधी
agricultural bank कृषि बँक, कृषि अधिकोष
agricultural chemistry कृषि रसायन शास्त्र
(also cultural chemistary)
agricultural co-operative credit society कृषिसहकारी पतसंस्था
agricultural credit शेतकी पत, कृषि पत
agricultural economics कृषि अर्थशास्त्र, शेती अर्थशास्त्र
agricultural economy कृषि अर्थव्यवस्था
agricultural engineering कृषि अभियांत्रिकी
agricultural finance कृषि वित्त, कृषि वित्तव्यवस्था
agricultural finance corporation कृषि वित्त महामंडळ
agricultural fundamentalism कृषि मूलतत्त्ववाद
agricultural income कृषि आय, कृषि प्राप्ति
agricultural labour कृषि कामगार, कृषि श्रमिक
agricultural marketing कृषि विपणन, कृषि विषयक खरेदी-विक्री
agricultural produce agricultural products
agricultural produce market कृषि उत्पादन विपणि, कृषि उत्पादन विपणि, कृषि उपज विपणि, कृषि उत्पादन बाजार, कृषि उपज बाजार
agricultural production कृषि उत्पादन, शेती उत्पादन
agricultural products शेती माल, कृषि उपज, कृषि पदार्थ, कृषि उत्पादित वस्तू
(also agricultural produce)
Agricultural Refinance Corporation कृषि पुनर्वित्तव्यवस्था महामंडळ
agricultural region कृषि प्रदेश
agricultural stage कृषि अवस्था
agricultural wage board कृषि वेतन मंडळ
agriculture १ शेती (स्त्री.) २ कृषिशास्त्र(न.)
agriculturist कृषक(पु.) शेतकरी(पु.)
agro based industries कृषि आधारित उद्योग
agro biology कृषि जीवशास्त्र(न.)
agro ecology कृषि पारिस्थितिकी(स्त्री.)
agro economic कृषि आर्थिक
agro industry कृषि आधारित उद्योग(पु.)
agrology सस्यमृदविद्या(स्त्री.)
agronomy कृषिविद्या(स्त्री.)
aid १ साहाय्य(न.) २ साधन(न.)
aid to trade व्यापार सहायके(न.अ.व.)
(also ancillaries to trade)
aid with strings हेतुपगर्भ साहाय्य
aim ध्येय(न.)
air letter हवाई पत्र, हवाई डाक
air route हवाई मार्ग
air route हवाई मार्ग
air transport हवाई परिवहन, हवाई वाहतूक
air ways हवाई मार्ग(पु.अ.व.)
airborne trade हवाई व्यापार
airborne trade हवाई व्यापार
alfalfa लसूणघास(पु.)
(also called Incerne) (animal fodder)
alien १ अन्यदेशीय(सा.) २ परका(पु.)
alienation १ अन्यक्रामण(न.) २ दूरिभाव(पु.)
allocated overheads cost विल्हेवार अप्रत्यक्ष परिव्यय
(managerial)
allocation १ वाटणी(स्त्री.) २ विल्हेवार वाटप(न.)
allocation of articles नियमावलीतील फेरफार
allonge विपत्र सहपत्र(न.)
allot १ नेमून देणे २ विभागणे, वाटून देणे, नियतवाटप करणे
allotment नियतवाटप(न.) भागवाटप(न.)
allotment book भागवाटणी पुस्तक
allotment letter भागवाटणी पत्र
allotment money भागवाटप रक्कम
allotment of money निधीचे नियतवाटप
allotment of revenue महसुलाचे नियतवाटप
allotment of shares शेअर्सचे नियतवाटप, भागांचे नियतवाटप
allotted fund नियतनिधि
allottee नियतभागी(सा.)
allowance १ भत्ता(पु.) २ सवलत (स्त्री.), सूट(स्त्री.)
brokerage दलाली commission अडत concession सवलत deduction वजात discount बट्टा, कसर, कटमिति drawback करप्रतिग्रह, शुल्कप्रतिग्रह percentage टक्केवारी, शेकडेवारी rebate वटाव remission सूट एset-off वजावट
alloy संमिश्र धातु(पु.) मिश्रधातु (पु.)
alteration फेरफार(पु.) फेरबदल(पु.)
alternating series ईकांतर श्रेणी(स्त्री.अ.व.)
alternation payee पर्यायी आदाता
alternative १ विकल्पी २ पर्यायी ३ पर्याय(पु.)
(choice between two things)
alternative १ विकल्पी २ पर्यायी
alternative cost विकल्पी परिव्यय
(also opportunity cost)
alternative cost विकल्पी परिव्यय
(also opportunity cost)
alternative demand १ विकल्पी मागणी २ पर्यायी मागणी
alternative drawee विकल्पी आदेशिती
alternative holder १ विकल्पी धारक २ पर्यायी धारक
alternative standard वैकल्पिक मान, वैकल्पिक मानक
alternative want पर्यायी गरज
altruism परार्थवृत्ति(स्त्री.) परार्थवाद(पु.)
amalgamated banking company समामेलित अधिकोषण कंपनी, समामेलित बैंक व्यवसाय कंपनी
amalgamation एकत्रीकरण (न.), समालेलन (न.)
amalgamation of banks बँकांचे समामेलन
amalgamation of partnership भागीदारी समामेलन
amendment १ सुधारणा (स्त्री.)
compensation
amends प्रतिपूर्ती (स्त्री.)
compensation
amends प्रतिपूर्ती (स्त्री.)
compensation
amortisation कर्जफेडीची तरतूद (स्त्री.)
amount राशि (स्त्री.), रक्कम (स्त्री.)
amount deposited ठरलेली रक्कम
amplitude & sequence परमप्रसर आणि क्रमिका
(stat.)
analysis विश्लेषण (न.)
analysis of variance प्रचरण विश्लेषण
analytical function विश्लेषण फल, विश्लेषण अनुवर्त
analytical method of economics अर्थशास्त्राची विश्लेषणात्मक पद्धति
anchorage नांगरपट्टी (स्त्री.)
ancillaries to trade = aids to trade
ancillary industry दुय्यम उद्याओग
angle कोन (पु.)
animal hygiene पशु आरोग्यशास्त्र
animal hygiene पशु आरोग्यशास्त्र
animal hygine पशु आरोग्यशास्त्र
animal industry पशुउद्योग
animal industry पशुउद्योग
announced घोषित, जाहीर केलेला
announced घोषित, जाहीर केलेला
announced dividend घोषित लाभांश
announced dividend घोषित लाभांश
announcement effect (कराचा) घोषणा परिणाम
(of a tax)
announcement effect (कराचा) घोषणा परिणाम
(of a tax)
annual वार्षिक
annual वार्षिक
annual account वार्षिक लेखा, वार्षिक हिशेब
annual charge १ वार्षिक भार २ वार्षिक आकार
annual charges १ वार्षिक भार २ वार्षिक आकार
annual financial statement वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र
annual financial statment वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र
annual general meeting वार्षिक सर्वसाधारण सभा
annual general meeting वार्षिक सर्वसाधारण सभा
annual instalment of capital भांडवलाचा वार्षिक हप्ता
annual instalment of capital भांडवलाचा वार्षिक हप्ता
annual list & summary वार्षिक यादी व सारांश
annual list of members वार्षिक सदस्यसूची
annual meeting वार्षिक सभा
annual net profit वार्षिक निव्वळ लाभ, वार्षिक निव्वळ नफा
annual returns १ वार्षिक विवरणे,वार्षिक विवरणपत्रे २ वार्षिक प्रप्ती
annual verification वार्षिक पडताळणी
annuitant वार्षिकीधारक (सा.)
annuity १ वर्षासन (न.) २ वार्षिकी (स्त्री.)
annuity formula वार्षिकी विवरणसूत्र
annuity fund वार्षिकी निधी, वर्षासन निधी
annuity instalment वार्षिकी हप्ता
annuity policy वार्षिक विमापत्र
annuity present value वार्षिकीचे वर्तमान मूल्य
annuity system वार्षिकी पद्धती
annuity system of depreciation घसाऱ्याची वार्षिकी पद्धति
antedate पूर्वदिनांकित करणे, मागील तारीख टाकणे
antedated पूर्वदिनांकित
antedated cheque पूर्वदिनांकित धनादेश, पूर्वदिनांकित चेक
anthropic soil कृत्रिम मृदा
(artificial soil)
anti-dumping मूल्यावपात विरोधी
anti-dumping duty मूल्यावपात विरोधी शुल्क, प्रति राशिपातन शुल्क
anti-dumping legislation मूल्यावपात विरोधी विधिविधान, प्रति राशिपातन विधिविधान
anti-dumping tariff मूल्यावपात विरोधी प्रशुल्क
anti-inflationary भावफुगवटा विरोधी
anti-inflationary policy भावफुगवटा विरोधी धोरण
anti-trade growth व्यापार-प्रतिकूल अभिवृद्धी
anti-trust मक्तेदारी विरोधी
anticipated price अपेक्षित किंमत
anticipation interest warrant प्रत्याशित व्याज अधिपत्र
anticipatory revenue प्रत्याशित महसुल
apex bank शिखर बँक, शिखर अधिकोष
apiary मधुमक्षिका घर(न.)
apiculture मधुमक्षिकापालन(न.)
apparatus उपकरण संच(पु.)
appeal अपील(न.)
applciation book आवेदन पुस्तक
appliance उउपयंत्र(न.)
applicability प्रयोज्यता (स्त्री.)
application अर्ज(पु.), आवेदनपत्र(न.)
application and allotment book आवेदन व भागवाटप पुस्तक
application money आवेदन रक्कम
applied १ उपयोजित २ व्यावहारिक
applied economics १ उपयोजित अर्थशास्त्र २ व्यावहारिक अर्थशास्त्र
appoint नियुक्ती करणे, नेमणूक करणे
employ
appointed नियुत (दिन)
(as, a date)
appointment नियुक्ती(स्त्री.), नेमणूक(स्त्री.)
appointment letter नियुक्ति पत्र
apportioned tax संविभाजित कर
apportioning the liabilities दायित्व संविभाजन
apportionment संविभाजन(न.)
appraisal मूल्यन(न.)
appraisal of proposals प्रस्ताव मूल्यन
appraiser मूल्यनिर्णेता(पु.)
appreciated अधिमूल्यित
appreciation अधिमूल्यन(न.), मूल्यवृद्धि(स्त्री.)
appreciation of currency चलन मूल्यवृद्धि, चलन अधिमूल्यन
appreciation of money पैशाचे अधिमूल्यन
apprentice शिकाऊ उमेदवार (सा.)
apprenticeship शिकाऊ उमेदवारी(स्त्री.)
approach १ अभिगम(पु.) २ दृष्टिकोन(पु.)
appropriability विनियोज्यता(स्त्री.)
appropriate technology समुचित उत्पादनतंत्र
appropriation १ विनियोजन(न.) २ विनियोग
appropriation account विनियोजन लेखा
appropriation bill विनियोजन विधेयक
appropriation of funds निधींचे विनियोजन
approval १ पसंती(स्त्री.) २ मान्यता(स्त्री.)
approved bill मान्य हुंडी
approved currency मान्य चलन
approved security मान्य रोखा, मान्य कर्जरोखा
approved shares मान्य भाग(पु.अ.व.) मान्य शेअर्स(पु.अ.व.)
approved society मान्य संस्था
approved surety १ मान्य जामीन २ मान्य जामीनदार
approved underwriter मान्य हमीदार
approximate अदमासे, सुमारे, अंदाजे
arable land कृषियोग्य जमीन
arbitrage मूल्यांतर पणन(न.)
arbitrage of exchange विनिमय मूल्यांतर पणन
arbitrate लवाद करणे, लवादी करणे
arbitrate dealing मूल्यांतर पणन व्यवहार
arbitration लवाद(पु.)
conciliation
arbitration board लवाद मंडळ
arbitration clause लवाद खंड
arbitrator लवाद(सा.) लवादी(सा,)
arc elasticity (मागणीची) चाप लवचिकता
(of demand)
arc elasticity (मागणीची) चाप लवचिकता
(of demand)
arch buttress dam वप्र आधारित कमानी धरण
arch dam कमानी धरण
arch gravity dam कमानी जड धरण
area १ क्षेत्र(न.) २ क्षेत्रफळ(न.)
arid climate रुक्ष हवामान
arid region रुक्ष प्रदेश, रखरखीत प्रदेश
arithmetic mean गणितीय मध्य, गणितीय सरासरी
arithmetical progression गणित श्रेढी, गणितीय श्रेढी
(also arithmetic progression)
arithmetical series गणित श्रेणी (स्त्री.अ.व.)
array क्रमबंध(पु.), विन्यास (पु.), अनुविन्यास(पु.)
arrear account थकबाकी खाते, थकबाकी लेखा
arrear bill थकबाकी बिल
arrear collection थकबाकी वसुली
arrear due देय थकबाकी
arrear payable देय थकबाकी, प्रदेय थकबाकी
arrears १ बाकी (स्त्री.) २ थकबाकी (स्त्री.)
arrivals आगत वस्तू (स्त्री.अ.व.) आवक (स्त्री.)
Arrow's impossibility theorem ऍरोचा अशक्यता सिद्धांत
article १ वस्तु (स्त्री.), जिन्नस (पु.) २ (in pl.) नियमावली (स्त्री.)
articled clerk सनदी लेखापाल उमेदवार
articles of association संस्थापन नियमावली
articles of comfort आराम वस्तू (स्त्री.अ.व.), सुखदायी वस्तू (स्त्री.अ.व.),
articles of luxury विलास वस्तू (स्त्री.अ.व.), चैनीच्या वस्तू (स्त्री.अ.व.),
articles of merchandise वाणिज्य वस्तू (स्त्री.अ.व.),
articles of partnership भागीदारी नियमावली
artificer कुसरी कारागीर (सा.), कसबी कारागीर (सा.),
artificial brooding कृत्रिम अंडी उबवणी
artificial fertilizer कृत्रिम रासायनिक खत
artificial hatching कृत्रिम अंडी उबवणी
artificial insemination कृत्रिम रेतन
artificial manure कृत्रिम खत
artificial variable कृत्रिम चल
artisan कारागीर(सा.)
artist कलाकार (सा.), कलावंत (सा.)
ascertained goods निश्चित केलेला माल
assembling जुळवणी (स्त्री.)
assent अनुमती (स्त्री.)
assess १ मूल्य निर्धारण करणे २ आकारणी करणे
assessable १ मूल्य निर्धारणीय २ आकारणीयोग्य
assessee १ करपात्र व्यक्ती (स्त्री.) २ निर्धारिती (सा.)
assessment १ मूल्यनिर्धारण (न.) २ आकारणी (स्त्री.) ३ निर्धारित कर (पु.)
assessment of tax liability करदेयता निर्धारण
assessor निर्धारक (सा.)
asset money मत्तार्थी पैसा
assets १ मत्ता व दायित्व २ जिंदगी व दायित्वे
assign १ नेमून देणे, सोपवणे २ अभिहस्तांकित करणे
assigned १ नेमून दिलेला, सोपवलेला २ अभिहस्तांकित
assignee of a debt ऋण अभिहस्तांकिती
assignment १ सोपवणी (स्त्री.) २ अभिहस्तांकन (न.)
assignment deed अभिहस्तांकन विलेख
(also deed of assignment)
assignment of damages नुकसान भरपाईचे अभिहस्तांकन
assignment of debt ऋण अभिहस्तांकन
assignment of policy विमापत्राचे अभिहस्तांकन
assignor अभिहस्तांकनकर्ता (पु.)
associational migration सहचारी स्थलांतरण
associations १ संघ (पु.), संस्था (स्त्री.),
monopoly
assumption गृहीत (न.)
assurance १ आश्वासन (न.), २ विमा (पु.)
assured विमाबद्ध
assured person विमेदार (सा.)
asymmetry hypothesis असममिति परिकल्पना
asymptote अनंतोपगा (पु.)
asymptotic अपगामी, अनंतोपगामी
asymptotic series अनंतवर्ती पद्धती
at constant price स्थिर किंमतींनुसार
at current price चालू किंमतीमनुसार
at discount बट्ट्याने, अवमूल्याने
at factor cost बाजार किंमतीमनुसार
at option विकल्पानुसार
at par सममूल्य, सममूल्याने
at premimum अधिमूल्य, अधिमूल्याने
at sight दर्शनी
at station rate स्टेशनपर्यंतची किंमत
atomistic competition शुद्ध स्पर्धा
(also pure competition)
attachable assets जप्तीयोग मत्ता
attainability boundary प्रापणीयता सीमा
attendance money उपस्थिती रोजी (स्त्री.)
(also fall back pay)
auction लिलाव
auctioneer लिलाव करणारा (पु.)
auctioneer agent लिलाव अभिकर्ता, लिलाव एजंट
audit लेखापरीक्षा (स्त्री.), हिशेबतपासणी (स्त्री.)
audit report लेखापरीक्षा अहवाल
audited account परीक्षित लेखा
auditor लेखापरीक्षक (सा.), हिशेबतपासनीस (सा.)
austerity निग्रह (पु.)
autarchy राष्ट्रीय आर्थिक स्वयंपूर्णता (स्त्री.)
authentication अधिप्रमाणन (न.)
authorised अधिकृत, प्रधिकरण
authorised capital प्राधिकृत भांडवल
(also nominal capital)
authorised clerk अधिकृत लिपक
authorised dealer अधिकृत व्यापारी, अधिकृत विक्रेता
auto correlation स्वयं सहसंबध
automatic saving आपोआप होणारी बच्चत
automatic stabilisers अंतर्रचित स्थिरके (न.अ.व.)
(also built - in stabilisers)
automation स्वयंचलन (न.)
autonomous investment स्वायत्त गुंतवणूक
autoregressive series स्यंप्रतीगामी श्रेणी (स्त्री.अ.व.)
auxiliary साहाय्यकारी, साह्यकारी
auxiliary capital साहाय्यभूत भांडवल
(also instrumental capital)
available assets उपलब्ध मत्ता
average सरासरी (स्त्री.)
average सर्वसामान्य, साधारण
average cost सरासरी परिव्यय
average due date सर्वसामान्य देय दिनांक
average factor cost सरासरी घटक व्यय
average fire policy सर्वसामान्य आग विमापत्र
average income सरासरी आय, सरासरी प्राप्ति
average price सरासरी किंमत
average propensity to consume सरासरी उपभोग प्रवृत्ति
average rate सरासरी दर
average revenue सरासरी प्राप्ति
average revenue product सरासरी प्राप्ति उत्पादित
average tare सरासरी निव्वळ वजन
averaging सरासरीकरण (न.)
aviculture पक्षीपालन (न.)
avoidance of tax कर टाळणे
avoidance ratio कर टाळणी गुणोत्तर
ayacut आयाकट (न.)