अौषधशास्त्र - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (601) | B (241) | C (571) | D (377) | E (279) | F (211) | G (180) | H (287) | I (278) | J (9) | K (17) | L (182) | M (236) | N (159) | O (115) | P (551) | Q (14) | R (230) | S (439) | T (230) | U (49) | V (86) | W (54) | X (8) | Y (4) | Z (12)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
ab अप-
abber resin ऍम्बर राळ, ऍम्बर रेझिन
abdomen उदर (न.)
abdominal distension उदरस्फीति (स्त्री.), उदर फुगार
aberrartion विपथन (न.)
ablate उच्छेदन करणे
ablation उच्छेदन (न.)
ABO antigen एबीओ प्रतिजन ( एबीओ रक्तगट प्रतिजन )
abortion गर्भपात (पु.)
miscarriage, गर्भस्त्राव
abrasion अपघर्षण (न.)
abrsion test अपघर्षण चाचणी
abscess विद्रधि (पु.) ,गळू (न.)
abscissa भुज (पु.)
absence अभाव (पु.)
absobbent शोषक,अवशोषक,अवशोषी
absobent cotton अवसोषी कापूस
absolute निरपेक्षव २ केवल
absolute activety निरपेक्ष सक्रियता
(wrt radioactivety-usu. expressed as distingration per minute-DPM)
absolute filter निरपेक्ष निस्यंदक
absolute humidity, १ निरपेक्ष आर्द्रता २ केवल आर्द्रता
absolute magnitude निरपेक्ष परिमाण
absolute temperature scale निरपेक्ष तापमाण श्रेणी (निरपेक्ष तापमापण मापनश्रेणी )
absolute temptature निरपेक्ष तापमान
absolute value निरपेक्ष मूल्य
absoption ,fate and excretion शोषण,भवितव्य आणि उत्सर्जन
absoption bae शोषण आधारक
absoption band अवशोषण पट्ट
absoption by villus उद्वर्धीय शोषण
absoption frequency शोषण वारंवारता
absoption of radiation प्रारण शोषण
absoption rate constant अवशोषण वेग स्थिरांक
absoption spectra, (uses pl.) शोषण पंक्ती (स्त्री.अ.व.)
absorb शोषणे, शोषण करणे, शोषण होणे
absorbable शोषणक्षम, शोष्य
absorbable haemostat, शोषणक्षम रक्तस्त्रावरोधी,शोष्य रक्तस्त्रारोधी
absorbable suture शोष्य सूत्र (शोष्य शिवणसूत्र)
absorbance शोषकता (स्त्री.) ,अवशोषकता (स्त्री.)
absorbed शोषित
absorbent bases अवशोषी आधारद्रव्ये (न.अ.व.)
absorption शोषण (न.) अवशोषण (न.)
absorption spectroscopy शोषण पंक्तिदर्शन
absorptivity शोषकता (स्त्री.)
abstainence वर्जन(पु.)
abstainer वर्जक(पु.)
acacia ऍकेशिआ (पु.)
acacia gum बाभळीचा डिंक
acacia syrup ऍकेशिआ सिरप , ऍकेशिआ अवलेह
acceleration त्वरण(न.)
accelerator त्वरक(पु.)
acceptable risk स्वीकार्य जोखीम
acceptance स्वीकार(पु.)
acceptance mechanism स्वीकारी यंत्रणा
acceptance sampling स्वीकृतिपूर्व नमुनाचाचणी
accessory उपसाधन (न.)
acclerant (one that accererates) त्वरक(पु.)
acclimatisation (also acclimatation) परिस्थिति-अनुकूलन (न.)
accreditation of pharmacy residencies निवासी औषधनिर्मात्यांची अधिकृती
accumulation curve संचय वक्र
accumulation plateau संचयन उच्चसमता
accuracy अचूकपणा (पु.) ,अचूकता (स्त्री.)
aceazolamide ऍसेटॅझोलॅमाइड(न.)
acebutolol ऍसिब्युटोलॉल (पु.)
acetaminophem poisoning ऍसिटॅमिनोफेनची विषबाधा
acetanillide (also acetanilid ) ऍसिटॅनिलिड (न.)
acetiv acid ऍसेटिक आम्ल
acetone ऍसिटोन (न.)
acetycholinesterase ऍसिटिलकोलीनेस्टरेस(न.)
acetylcholinesterase inhibitor ऍसेटिलकोलिनेस्टरेज संदमी ,ऍसेटिलकोलिनेस्टरेज अवरोधी
acetylycholine ऍसिटिलकोलीन (न.)
achlorhydria जठर आम्लहीनता (स्त्री.)
achylia (also achylosis) वसालसीकाहीनता(स्त्री.)
acid आम्ल (न.)
acid - fast staining आम्लस्थायी अभिरंजन
acid value आम्ल मूल्य
acid- base incompatibility आम्ल-आम्लारि असंयोज्यता
acid-fast staining आम्लस्थायी अभिरंजन
acid-forming salt आम्लकारी क्षार
acid-rebound आम्ल पुनरूत्प्लावन (न.)
acidity आम्लता (स्त्री.)
acidity constant आम्लता स्थिरांक
acidmetry आम्लमिति (स्त्री.)
acidosis रक्ताम्लता (स्त्री.) ,आम्लवृद्धि(स्त्री.)
acidulin ऍसिडयुलिन(न.)
acinobactet infection ऍसिनोबॅक्टर संसर्ग
acinus कोष्टक (न.)
acis -base disturbance आम्ल-आम्लारि व्यस्तता, आम्ल-आम्लारि असंतुलन
acis-base balance आम्ल-आम्लारी समतोल ,आम्ल- अल्क समतोल
acis-fast आम्लसाही, आम्लस्थायी
acne मुरूम(पु.)
acquired tolerance उपार्जित सह्यता
acquired toxicity अल्पकालिक विषाक्तता
acridine ऍक्रिडिन (न.)
acrocyanosis शाखा-नीलता(स्त्री.) (हातपाय निळे पडणे)
acrodynia ऍक्रोडिनिआ (पु.) शाखावेदना (स्त्री.)
acromegaly अतिशीर्षशाखता(स्त्री.)
acruired immunity उपार्जित प्रतिक्षमता
acrylic plastic ऍक्रिलिक प्लास्टिक
act and rules अधिनियम व नियम
actinomycosis किरणकवकरोग(पु.) ऍक्टिनोमायसेस रोग (पु.)
action potential कार्यकारी विभव
activated सक्रियित
activated charcoal सक्रियित कोळसा
activation analyasis सक्रियित विश्लेषण
activator सक्रियक (पु.)
active सक्रिय, क्रियाशील
active aquired immunity सक्रिय उपार्जित प्रतिक्षमता
active immunity स्वनिर्मित प्रतिक्षमता
active ingredient सक्रिय घटक
active principles १.क्रियाशील तत्त्वे(न.अ.व.) २.सत्त्वे(न.अ.व.)
active tranport सक्रिय परिवहन
activity क्रिया (स्त्री.) २.सक्रियता (स्त्री.)
activity cofficient क्रिया गुणांक
actometer क्रिया आमापी (पु.)
actute तीव्र २.अल्पकालिक
actute gangrene तीव्र कोथ
actute radiation syndrome तीव्र प्रारण संलक्षण
actute toxicity अल्पकालिक विषाक्तता
adaptation अनुकूलन (न.)
addiciting आसक्तिजनक,व्यसनजनक
addicition liability १.औषधासक्ति प्रवणता २.व्यसन प्रवणता
addicition to drugs औषधासक्ति(स्त्री.)
addiction आसक्ति(स्त्री.) व्यसन(न.)
addison's disease ऍडिसन रोग
addisonian anaemia (also called pernicious anaemia) ऍडिसन पांडुरोग
addition reaction समावेशी अभिक्रिया
additive समावेशी
additive effect समावेशी परिणाम
additive properties समावेशी गुणधर्म(पु.अ.व.)
additives समावेशी(पु.अ.व.)
additivity समावेशिता(स्त्री.)
addivity principles समावेशिता तत्त्व
adenohypophyseal hormone ग्रंथिपीयुषिका संप्रेरक
adenohypophysis ग्रंथिपीयूषिका(स्त्री.)
adenoma ग्रंथिअवुरद(पु.)
adernaline ऍड्रेनलिन(न.)
adhesion आसंजन(न.)
adhesive आसंजी, आसंजक
adhesive bandage आसंजनशील पट्टी, चिकट पट्टी(स्त्री.)
adhesive bandage plaster (औषधीयुक्त किंवा अन्यथा ) चिकट पटलेप
adhesive tape आसंजी फीत, चिकट पट्टी (स्त्री.)
adiabatic cooling समोष्ण शीतन
adiabatic process समोष्ण प्रक्रिया
adiabativ saturation समोष्ण संपृक्ति, समोष्ण संतृप्ति
adiabtic expansion, thermodynamics समोष्ण प्रसरण
adjunct उपांग(न.)
adjuvant साह्यकारी न्. सहयोगी(पु.)
adlibitum यथेच्छ, इच्छेनुसार
administration rate ( औषध) देण्याचा वेग
administration route ( औषध ) देण्याचा मार्ग
admission card प्रवेश पत्रिका(स्त्री.)
admission sheet प्रवेशपत्र(न.)
admixture अधिमिश्रण (न.)
adrenal cortex अधिवृक्क बाह्यांग
adrenal corticosteroid अधिवृक्क बाह्यांग स्टेरॉइड
adrenal hyperplasia अधिवृक्क अतिपेशिता
adrenal insufficiency ऍड्रेनलिन न्यूनता
adrenalectomy वृक्क उच्छेदन (न.)
adrenergic ऍड्रेनलिनधर्मी,ऍड्रेनलिन-(ऍड्रेनलिनशी संबंधित.उदॉहेतातंतु किंवा ग्राही )
adrenergic blocking drug ऍड्रिनलिनधर्मीरोधी औषध
adrenergic transmisson ऍड्रिनलिन पारेषण
adrenocortical carcinoma अधिवृक्क-बाह्यांग कर्काबुरद
adrenregic neuron ऍड्रिनलिन चेतापेशी
adsorb अधिशोषण करणे
adsorbent अधिशोषक
adsorption अधिशोषण (न.)
adsorption chormatography अधिशोषण वर्णलेखन
adsorption energetics अधिशोष ऊर्जा प्रकटनशास्त्र
adsorption equation अधिशोषण समीकरण
adsorption isotherm अधिशोषण समतारोषा
adulterant अपमिश्र (पु.)
adulterated अपमिश्रित, भेसळयुक्त
adulteration अपमिश्रित (न.), भेसळ (स्त्री.)
adverse reaction प्रतिकूल प्रतिक्रिया
adverseeffect प्रतिकूल परिणाम
advertising agency जाहिरात अभिकरण
advertising and display जाहिरात व प्रदर्शन
aeration १,वायुवेशन(न.) २.वातन (न.)
aerobic वातापेशी
anaerobic वातनिरपेशी
aerobic oxidation वातापेशी आऍक्सिडन
aerosol १.एरोसॉल(पु.) सूक्ष्मफवारा(पु.), .सूक्ष्मतुषार(पु.) २..सूक्ष्मतुषारित्र (न.)
co-dispensing aerosol औषध-वितरणसहित सूक्ष्मतुषारित्र, compressed gas aerosol संपीडित वायु सूक्ष्मतुषारित्र, foam dispensing aerosol फेन वितरक सूक्ष्मतुषारित्र, spray dispensing aerosol औषध सूक्ष्मतुषारित्र
aerosol propellant .सूक्ष्मतुषार प्रणोदक
aerosolproducer .सूक्ष्मतुषारित्र निर्माता
affective disorder भावात्मकविकार
afferent अभिवाही
affinity आसक्ति(स्त्री.)
affinity chromatography आसक्ति वर्णलेखन
afibrinogenaemia फायबिनोजेनहीनरक्तता(स्त्री.)
after-taste पश्चात्रूचि(स्त्री.)
afterload पश्चभार (पु.)
agammaglobulinaemia अल्प गॅमाग्लोब्युलिन रक्तता (स्त्री.)
agar-agar ऍगार- ऍगार (न.)
agent कारक (पु.)
aggeration number समूहातील कलिलकण संख्या, समूहांतर्गत कलिलकण संख्या
agglomeration संपिडन (न.)
agglutination समूहन (न.) संमीलन (न.)
agglutination test समूहन चाचणी
aggregate समुच्चय करणे , समुच्चय होणे
aggregate rate समुच्चयन प्रमाण
aggregatin in emulsion पायस समुच्चन करणे
aggressiveness आक्रमकता (स्त्री.)
aggrevate विकोपास नेणे, अधिक बिघडवणे
aging १.जीर्णन (न.) २.कालप्रभावन (न.)
agitation १. क्षोभ (पु.) २. क्षोभण (न.)
aglycone ऍग्लयकॉन (न.)
agonist प्रचालक (पु.)
agranulocytosis कणीपेशीन्यूनता(स्त्री.)
air embolism वायु अंतगुरलिता
air filter वात निस्पंदक, वात गाळणी
air lock १.वायु पाशन २.वायु पाश
air pollution वायु प्रदूउषण
air recirculation वायु पुनराभिसरण
air suspansion coating वात निलंबन विलेपण
airing =aerattion
akathisia antipsychotic drugs मनोदुर्दशारोधी औषधामुळे होणारा ऍकाथिशिआ
albminuria अल्ब्युमिनमेह (पु.) , अल्ब्युमिनमूत्रता (स्त्री.)
albumin binding अल्ब्युमिन बंधन
albuminus seed भ्रूणपोषी बीज
alcohol अल्कोहोल (न.) ,मद्यार्क(पु.)
alcoholic beverage अल्कोहोली पेय , मद्यार्कयुक्त पेय
alcoholic cardiomyopathy अल्कोहोलजन्य हृद्स्नायुविकृति
alcoholic goods अल्कोहोली माल
alcoholic neuritis अल्कोहोली चेताशोथ
alcoholic preparation अल्कोहोली सिद्ध पदार्थ, मद्यार्कजन्य पदार्थ
alcoholics anonymous अल्कोहोलिक्स ऍनानिमस
alcoholism मदात्यय (पु.) , मद्यातिरेक (पु.)
alcopar अल्कोपार (पु.)
aldehyde dehydrogenase अल्डिहाइड डीहायड्रोजनेज
aldosterone अल्डोस्टेरॉन (न.)
aldosteronism अल्डोस्टेरॉनता (स्त्री.)
aldrin आऍल्ड्रिन (न.)
alfalfa (lucerne) अल्फाल्फा (न.) लसूण गवत (न.)
alginate acid ऍल्जनिक आम्ल
alginate fibre ऍल्जिनित तंतु
alginate wool ऍल्जिनित लोकर
alginic acid ऍल्जिनित आम्ल
aliquot method of weighting and measuring वजन-मापांची अशेषभाजक पद्धती, वजन-मापांची बिनबाकी पद्धती
alkali अल्क (पु.)
alkalimetry अल्कमिती (स्त्री.)
alkaline अल्कधर्मी, अल्की, अल्कधर्मी, अल्की, अल्क-
alkalinity अल्कधर्मिता (स्त्री.)
alkalisation अल्कलीकरण(न.) अल्कलीभवन (न.)
also alkalinisation
alkalisation of urine मूत्राचे अल्कीकरण
alkaloid अल्काभ
alkaloidal assay अल्काभ आमापन
alkalosis अल्कवृद्धि (स्त्री.)
alkane अल्केन (न.)
alkylatin agent अल्किल मूलक दाता, अल्किल-दाता (पु.)
alkylation अल्किलीकरण (न.) अल्कीलीभवन (न.)
all or none effect पूर्ण वा शून्य प्रभाव
allergen ऍलर्जीकारी (पु.)
allergenic extract असात्मीयताकारी अर्क
allergenic potency असात्मीयताकारी विभव
allergic ऍलर्जीजन्य, असात्म
allergic dermatitics ऍलर्जीजन्य त्वचाशोथ, असात्मी त्वचाशोथ
allergic diseases ऍलर्जीजन्य रोग (पु.अ.व.)
allergist ऍलर्जीतज्ञ (सा.) असात्मीयतादोषतज्ञ (सा.)
allergy ऍलर्जी (स्त्री.) असात्मीयता (स्त्री.)
alligation प्रमिश्रण (न.)
allometic equation अंग-अंगांग वृद्धिमितीय समीकरण
allometry अंगांग वृद्धिमिती (स्त्री.)
relative growth of a part in regulation to an entire organism
allosteric reaction समनुरूप परिवर्तनकारी अभिक्रिया
allotropy अपरूपता (स्त्री.)
alocohol abuse अल्कोहोलचा दुरूपयोग
aloes कोरफड (स्त्री.)
alopecia केशऱ्हास (पु.)
alopecia areata चाई (स्त्री.)
alpha decay आल्फा ऱ्हास
alpha error आल्फा त्रुटी
alpha radiation आल्फा प्रारण
alpha-adrenergic receptor आल्फा-ऍड्रेनलिन ग्राही
alphatic alcohol ऍलिफॅटिक अल्कोहोल
alurnum रसकाष्ठ (न.)
alurone grain समिता कणी
alveolar excertion वायुकोशीय उत्सर्जन
amalahana filling पारदमिश्र भरण
amber glass ऍम्बर काच
amblyopia मंद दृष्टिता (स्त्री.)
ambulatory patient हिंडता फिरता रोगी, बाह्यरूग्ण (पु.) चलनक्षम रूग्ण
also out patient
ambulatory patient care चलनक्षम रूग्ण दक्षता
amebiasia अमीबारूग्णता (स्त्री.)
amebic dysentery अमीबाजन्य आमांश
amebicide अमीबानाशक (न.)
amenorrhea अनार्तव (न.)
amidase अमायडेज (न.)
amino-aciduria ऍमिनो-आम्लमूत्रता (स्त्री.)
ammoniated mercury ointment अमोनियायुक्त पारा-मलम
amniotic fluid उल्बजल (न.) गर्भोदक (न.), गर्भजल (न.)
amorphous drug अस्फटिकी औषध
amorphous solid अस्फटिकी घनपदार्थ
amorphus insulin zinc suspension अस्फटिकी इन्सुलिन जस्त निलंबन
amperometic titration ऍम्पिअरमितीय अनुमापन
amperometry ऍम्पिअरमिति (स्त्री.)
amphiphilic colloid उभयरागी कलिल
also called association colloid
amphiprotic solvant उभयप्रोटिक द्रावक, ऍम्फिप्रोटिक द्रावक.
amphophil उभयरागी (पु.)
amphoteric उभयधर्मी
amplitude आयाम (पु.)
ampule चंबुकी (स्त्री.) ऍम्पूल (स्त्री.)
also ampoule
ampule file ऍम्पूल कानस, ऍम्पूल फाईल
amtiparkinsoniam प्रतिपार्किन्सनी
amylum अमायलम (पु.) पिष्ठसत्त्व (न.)
anabolic उपचयी
anabolic steroids उपचयी स्टेरॉइड (न.अ.व.)
anabolism उपचयी (पु.)
anabolism promotion उपचय प्रचालन
anaemia पांडुरोग (पु.)
hemolytic anaemia लोहितपेशी विघटनी पांडुरोग hyperchromic anaemia अतीवर्णी पांडुरोग hypochromic anaemia अल्पवर्णी पांडुरोग megaloblastic anaemia महापेशी पांडुरोग microcyti anaemia लघुपेशी पांडुरोग nutrtional anaemia आपोषणजन्य पांडुरोग
also anemia
anaeroic anerobic
anaesthesia बधिरीकरण (न.)
also anesthesia
anaesthetise बधिर करणे
also anesthetis
anaesthic बधिरक,बधिरीकारी
also anesthetic
analeesic वेदनाहारी न् वेदनाहर (न.)
analeptic १ श्वसनोद्दीपक २ संजीवक
analgesia वेदनाहरण (न.)
analogue computer सादृश्य संगणक
analyser विश्लेषण (पु.)
analysis विश्लेषण (न.)
analysis of variance प्रचरण विश्लेषण
anamia = anaemia
anaphase पश्चावस्था (स्त्री.)
anaphyaxis अपप्रतिरक्षा (स्त्री.)
anaphylactic अपप्रतिरक्षी
anaphylactic sock अपप्रतिरक्षी आघात
anaphylactoid अपप्रतिरक्षाभ
anasthetic = anaesthetic
anastomosis संमीलन (न.) जोड (पु.)
anatomy शारीर (न.) शरीररचनाशास्त्र (न.)
ancillary supplies साह्यभूत पुरवठा
androgen पुंजन (पु.) पुंजनक(पु.) (as hormone) पुंजन्य संप्रेरक (पु.),ऍड्रोजेन (पु.)
androgenic action पुं-जनी क्रिया
anerobic (also anaerobic ) वातनिरपेक्षी
विनॉक्शि- aerobic
anerobic infection विनॉक्सि संक्रमण, वातनिरपेक्षी संक्रमण
anerobic oxidation वातनिरपेक्षी आऍक्सिडन
anesthesia
= anaesthesia
anesthetise = anaesthetise
angina index शूल निर्देशांक
angina pectoris उरशूल (पु.)
angioedema वाहिनी शोफ(पु.)
angiography रदिओलोग्य् वाहिनीचित्रण (न.)
angioneurtic edema वाहिनी-चेताजन्य शोफ
angiotensin convertig enzyme ँजिओटेंसिन-रूपांतरकारी विकार
angle of refraction अपवर्तनाचा क्रांतिक कोन
angle of repose १. विश्राम कोन २.angle of fraction घर्षण कोन
angstrom unit अँगस्ट्रॉम एकक
anhidrosis अस्वेदता (स्त्री.)
anhidrotic स्वेदरोधी स्वेदनरोधी
anidiuresis प्रतिमूत्रलता (स्त्री.)
animal प्राणि (पु.) पशु (पु.)
animal experiment प्राण्यांवरील प्रयोग
animal feed पशुखाद्य (न.)
animal studies (experiment on animal ) १. प्राण्यांवरील प्रयोग २. प्राण्यांवरील परिणाम अभ्यास
anion ऍनायन (पु.) ऋऋणायन (न.)
anion exchangers ऍनायन विनिमयके(न.अ.व.)
anionic ऍनायनी
anionic amulsifying agent ऍनायनी पायसकारी पदार्थ ऍनायनी पायसकारी द्रव्य
aniseed (अल्सो अनिसे फ़्रुइत् ) बडीशेप (स्त्री.) शोप (स्त्री.)
aniso (in comb ) विषम
anisotropic refractine index विषमदैशिक अपवर्तनांक
anisotropy (अल्सो अनिसोर्त्रोपिस्म् ) विषमदैशिकता (स्त्री.)
ankylosing दृढकारी
ankylosing spondlitis दृढकारी कशेरूसंधिशोथ
annealing अनुशीतन (न.) सावकाश निववणे (न.)
anorectic क्षुधानाशक (न.)
anorexia क्षुधानाश (पु.)
anorexia nervosa मनोजन्य क्षुधानाश
anorexiant क्षुधानाशक
anosmia अघाणता (स्त्री.)
anovulatory cycle डिंब अनुत्सारी चक्र
anoxemia ऍनॉक्सिरक्तता (स्त्री.) रक्तातील आऍक्सिन्यूनता (स्त्री.)
antacid प्रत्याम्ल (न.) आम्लरोधी (न.)
antagoinst विरोधी (पु.)
antagonism विरोधिता (स्त्री.)
ante partum प्रसवपूर्व
ante,- पूर्व
antecedent पूर्ववर्ती
anterior अग्र-
anterior pituitary insuffciency अग्र पीयुषिका अपर्याप्तता
anthelmintic कृमिविरोधी
anthelmintic action कृमिविरोधी क्रिया
anthracosis (फुप्फुस ) कर्वकणता (स्त्री.)
anti-, pfx प्रति-, -रोघी
anti-acrodynia rat factor प्रति-आसंजके(न.अ.व.)
= vitamin B6 anti-adherents n pl.
anti-infective संसर्गरोधी
anti-inflammatory शोथरोधी
anti-obesity agent स्थूलतारोधक (पु.)
antianaemia principle पांडुरोगरोधी द्रव्य
antiandrogen पंउजनरोधी (पु.)
antiapasmodic स्नायु-संकोचरोधी
antiarryhythmic अतालतारोधी
antiaxiety चिंतारोधी
antibacterial जीवाणुविरोधी , जंतुविरोधी
antibacterial activety जीवाणुरोधी कारक , जंतुविरोधी कारक
antibiotics प्रतिजैविके (न.अ.व.)
antibody प्रतिपिंड (पु.)
antibonding moleculer orbital प्रतिबंधी रेणु कक्षिका
anticonvulsant property आकडीरोधी गुणधर्म
anticonvulsant property आकडीरोधी गुणधर्म
antidepessant पतिअवसादी (पु.)
antidepressant प्रतिअवसादी (पु.)
antidiarrheal रेचनरोधी, अतिसाररोधी
antidiarrheal रेचनरोधी, अतिसाररोधी
antidiruretic प्रतिमूत्रल
antidiuresis प्रतिमूत्रलता (स्त्री.)
antidiurtic harmone प्रतिमूत्रल संप्रेरक
antidote विषघ्न (न.) उतारा (पु.) ,विषरोधी (न.)
antieczematous agent इसबरोधी औषध इसबप्रतिरोधक (न.) ,इसबप्रतिरोधी (न.)
antiepileptic अपस्माररोधी (न.)
antiestrogen प्रतिइस्ट्रोजन (न.) इस्ट्रोजनरोधी (न.)
antifatigue test श्रांतिरोध चाचणी
antifibrinolytic drugs फायबिनल्यरोधी औषधे (न.अ.व.)
antifoaming agent फेननाशक (न.) फेनरोधी (पु.)
antifoams प्ल्. प्रतिफेन (न.अ.व.)
antifungal कवकरोधी प्रतिकवकी
antigen प्रतिजन (न.)
antigen -RNA complex प्रतिजन-आरएनए संकुल
antigen transplantation प्रतिजन प्रतिरोपण
antihemorrhagic रक्तस्त्रावरोधी
antihistamine प्रतिहिस्टॅमिन (न.)
antihypertensive अतिरक्तदाबरोधी
antillipolytic action वसाल्यनरोधी क्रिया
antilog प्रतिलाग (पु.)
(antilogarithm )
antilogrithm प्रतिलाग (पु.)
(antilog)
antilymphocytic serum लसीता प्रतिरक्तलस
antimetabolite प्रतिचयापचयज (न.) २. प्रतिचयापचयक (पु.)
antimetic वांतिरोधी
antimicrobial प्रतिसूक्ष्मजीवी न्. प्रतिसूक्ष्मजैविक (न.)
antimicrobial agent प्रतिसूक्ष्मजीवी कारक
antioxidant आऍक्सिडनरोधी
antiperpirant स्वेदनरोधी, स्वेदरोधी
antipolymeric action प्रतिबहुवारिक क्रिया
antiprothrombin प्रतिप्रोथाँबिन (न.)
antipsychotic मनोदुर्दशारोधी-
antipsychotic agent मनोदुर्दशारोधी द्रव्य
antipyretic ज्वरहर (न.) , अद्ज्. ज्वरहारी
antirachatic मुडदूसरोधी
antiseborrheic त्वगवसास्त्रावरोधी
antisecretory प्रतिस्त्रावी
antiseptic पूतिरोधी
antiserum प्रतिसीरम (स्त्री.) प्रतिरक्तलस (स्त्री.)
antistatic additive प्रतिस्थितिक समावेशी
antithixotropy प्रतिचालन प्रवाहिता (स्त्री.)
antithroboplastin थाँबोप्लास्टिनरोधी (न.)
antithrombin थाँबिनरोधी (न.) प्रतिथाँबिन् (न.)
antithrombotic प्रतिघनास्त्री, घनास्त्ररोधी
antithymocytic प्रतिउरोधिष्ठग्रंथि-
antithyroid अवटुरोधी
antitussive कासरोधी ( कास = चोल्द् )
antivenin सर्पविष (न.) ( विषारी सर्प आणि किटक दंशावरील प्रतिरोधक रक्तलस )
(also antivenene )
antiviral विषाणुरोधी
antocholinergic प्रतिकोलिनधर्मी
antocoagulant साकळरोधी (पु.) अद्ज्. साकळणरोधी
anxiety चिंता (स्त्री.)
anxiety state चिंतातुरता (स्त्री.)
aphasia वाचाघात (पु.)
aphrodisiac वाजीकर, कामोत्तेजक
aplastic anaemia अविकसनी पांडुरोग
apnoea अश्वसन (न.)
( also apnea )
apothecaries system of weight ऍपॉथेकरी वजन पद्धति
apparatus उपकरण (न.) यंत्रणा (स्त्री.)
apparent आभासी
apparent dendity आभासी घनता
apparent volume of ditribution = fictive volume of distribution
apparent zero-order आभासी शुन्य कोटि
appestier क्षुधावर्धक (न.)
appetite क्षुधा (स्त्री.)
appitite suppressants क्षुधाऱ्हासके (न.अ.व.)
applicator १. विलेपक (पु.) २. योजित्र (न.) ( as in radium applicator रेडिअम योजित्र )
apprentice phamacist शिकाऊ औषधनिर्माता
approval of institution संस्थेची मान्यता
approval of institution for analysis विश्लेषणासाठी संस्थामान्यता
approximation निकटन (न.)
apptite stimulants क्षुधावर्धके (न.अ.व.)
apricot kernal जरदाळू गाभा
aprotic solvent ऍप्रोटिक द्रावक
aprrient सौम्य रेचक (न.)
aquametry जलमिति (स्त्री.)
aqueous जलीय
aqueous injection जलीय अंत क्षेपण
arabian senna अरेबिअन सोनामुखी
arachnoiditis जालआवरणशोथ (पु.)
araroba ऍरारोबा (पु.)
arbitrary स्वेच्छ
arbutin आब्युरटिन (न.)
areas under curves वक्रांकित क्षेत्रे (न.अ.व.) ( अंकित खालील )
areca nut सुपारी (स्त्री.), पोकळ (स्त्री.)
argyria रजतमयता (स्त्री.)
arithmatic mean गणित मध्य
arnica अर्निका (स्त्री.)
aromatic ऍरोमॅटिक संयुगे (न.अ.व.)
aromatic ammonia spirit ऍरोमॅटिक अमोनिआ स्पिरिट
aromatic water सुवासिक पाणी
arrest संरोध (पु.)
arrhenius equation ऍऱ्हेनिअस समीकरण
arrowroot आरारूट (न.)
arteriole धमनिका (स्त्री.)
arteriosclerosis धमनीकाठिण्य (न.)
arterography धमनीचित्रण (न.)
artery धमनी धमनी
arthralgia संधिवेदना (स्त्री.)
arthritis संधिशोथ (पु.) ( as in osteoarthritis अस्थिसंधिशोथ )
arthus reaction आर्थस प्रतिक्रिया
artificial कृत्रिम
artificial respirator कृत्रिम श्वसनित्र
asafoetida हिंग (पु.)
ascites जलोदर (पु.)
aseending limb आरोही अवयव आरोह भाग
aseptic drying अपूतिक शुष्कन
aseptic laboratory अपूतिक प्रयोगशाळा
aseptic process अपूतिक प्रक्रिया
aseptic production अपूतिक उत्पादन
aseptic teahnique अपूतिक तंत्र, पूतिरहित तंत्र
ash value रक्षा मूल्य
aspiration चूषण(न.)
aspiration bronchopneumonia चूषणजन्य श्वसनी-फुप्फुसशोथ
aspiration pneumonitis चूषणजन्य फुप्फुसशोथ
aspirator ऍस्परिन (न.)
aspirator ऍस्परिन (न.)
assam musk कस्तुरी (स्त्री.)
assay १ंइकष मूल्यन (न.) २. आमापन (न.)
assay and quality control division निकष-मूल्यन व गुणवियंत्रण विभाग
assign score गुण देणे
associated संबंद्ध
association colloid संयोजन कलिल
( also called amphiphillic colloid )
assocition १.साहचर्य (न.) २. संयोजन (न.)
asthma दमा (पु.) अस्थमा (पु.)
astresia अविवरता (स्त्री.) अच्छिद्रता (स्त्री.)
astringent कषाम तुरट
astrophy अपुष्टि (स्त्री.) शोष (पु.)
asymmetry potential असममिति विभव
asytolic अनाकुंचनी
atactic अव्यवस्थ ( रेणू रचनेच्या संदर्भात )
ataxia गतिविभ्रम (पु.)
atelectasis ऍथेरोकाठिण्य (न.) करंभकाठिण्य (न.)
atheroma करंभाबुरद (पु.)
atmospheric pressure वातावरणीय दाब
atomic अणु- , अण्वीय
atomic absorption analysis अणु-अवशोषण विश्लेषण
atomic bond आण्विक बंध
atomic fission अणु विखंडन
atomic mass unit अणु वस्तुमान एकक
atomic nucleus अणु केंद्रक
atomic number अणु अंक
atomic orbital अणु कक्षिका
atomic refraction अणु अपवर्तन
atomic weight अणुभार (पु.)
atomiser सूक्ष्मतुषारक (पु.)
atrial अलिंदी, अलिंद
atrial fibrillation अलिंदी विकंपन
atrial flutter अलिंद आस्फारण, अलिंद स्फुरण
atrieventrieulr node अलिंदनिल्य पर्वसंधि
atrophic अपुष्टि-, शोष-, शोषकर
atrophic vagintis अपुष्टि- योनिशोथ (पु.)
attack आवेग (पु.) झटका (पु.)
attenuated micro organisms दुर्बलित सूक्ष्मजीव (पु.अ.व.) दुर्बलित सूक्ष्मजंतू (पु.अ.व.)
attenuation दुर्बलकारी (न.) क्षीणन (न.) सौम्यीकरण (न.)
attenuator दुर्बलकारी (पु.)
attractive potintial आकर्षी विभव
atttition mill घर्षण दळणयंत्र
atypical प्ररूपबाह्य
atypical infection प्ररूपबाह्य संक्रमण
auomated process control स्वयंचलित प्रक्रिया नियंत्रण
australian sandarce आऍस्ट्रेलिअन सँडरॅक
autacoid आत्मागद (पु.)
auto -oxidation reaction स्वयं-आऍक्सिडन अभिक्रिया
auto- regulation स्वयंनियमन (न.)
auto-immune स्वयंप्रतिदीप्तिदर्शी (पु.)
auto-immune disease स्वयं-प्रतिक्षम रोग
auto-immune thyroidditis स्वयं-प्रतिक्षम मवटुशोथ
auto-inducttion स्वंयप्रेरण (न.)
auto-oxidation स्वयं आऍक्सिडन (न.)
( also autoxidation )
auto-oxidative reaction स्वयं-आऍक्सिडनी अभिक्रिया
autochrome वर्णवर्धक (पु.)
autoclave आऍटोक्लेव (पु.)
autoclaving आऍटोक्लेवन (न.)
autocytometer स्वयंपेशाकामापी (पु.)
( meter for studying cell structure )
autolysis स्वयंल्यन (न.)
automatic date processing स्वयंचलित आधारसामग्री संस्करण
automatic effector स्वायत्त परिणामक
automation स्वयंतलन (न.)
autonomic nervous system स्वायत्त चेता संस्था
autoprotolysis constant स्वयंप्रोटॉन हस्तामतरण स्थिरांक
autoprotolysis, स्बयंप्रोटॉन हस्तांतरण(न.)
autopsy = necropsy
autoradiograph = radipautograph
autoradiography स्वयंकिरणोत्सारचित्रण (न.)
autosomal dominant अलिंगी प्रभावी
autosomal reccive अलिंगी अप्रभावी
autosome अलिंगी गुणसूत्र (न.)
autotroph स्वयमपोषी (पु.)
autoxidation = auto-oxidation
autumn crocus हेमंतीय कोकस
auxochromw वर्णवर्धक (पु.)
auxotonic lever विशिष्ट प्रकारची तरफ
available over the counter खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध
aversion therapy विमुखता उपचार, अपवर्जन उपचार
aversive threshold विमुखता प्रभावसीमा
ayurvedic and unani drugs आयुर्वेदीय आणि युनानी औषधे(न.अ.व.)
azeotropic distillation सहबाष्पी ऊध्वपातन
azeotropic mixture सहबाष्पी मिश्रण
azerotrope सहबाष्पी (पु.)
( wrt boiling point of solutions )
azotaemia नत्ररक्तात (स्त्री.)
azotometer ऍझोमीटर (न.) नत्रमापक (न.)