लोकप्रशासन - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (302) | B (95) | C (477) | D (256) | E (164) | F (124) | G (68) | H (50) | I (224) | J (50) | K (4) | L (121) | M (165) | N (63) | O (107) | P (398) | Q (17) | R (254) | S (359) | T (129) | U (40) | V (61) | W (52) | X (1) | Z (7)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
abdicate पदत्याग करणे, सत्तात्याग करणे
abdication १ सत्तात्याग (पु.), पदत्याग (पु.) २ त्यजन (न.)
aberration १ मतिभ्रम (पु.) २ विपथन (न.)
ability समर्थता (स्त्री.)
capability शक्यता capacity सामर्थ्य competence क्षमता efficiency कार्यक्षमता eligibility पात्रता fitness योग्यता qualification अर्हता
(capacity to perform)
ability standard क्षमता मानक, समर्थता मानक
abolish निरास करणे, नाहीसा करणे
cancel
abridge १. अधिकार संक्षेपणे,अधिकारांचा संक्षेप करणे २ संक्षेप करणे, संक्षिप्त करणे
(as rights)
abrogate विराकरण करणे
cancel
abscond फरारी होणे
absence १ अभाव (पु.) २ अनुपस्थिति (स्त्री.) गैरहजेरी (स्त्री.)
absentee landlord १ अन्यत्रवासी जमीनमालक २ अन्यत्रवासी घरमालक
absenteeism १ गैरहजेरी (स्त्री.) अनुपस्थिति (स्त्री.) २ अनुपस्थितीचे प्रमाण (न.), अनुपस्थिति प्रवृत्ति (स्त्री.), अन्यत्रवासी पद्धति (स्त्री.)
abstract १ संक्षेप (पु.) २ गोषवारा (पु.) ३ (as, a return) विवरण (न.)
acceptance theory of authority प्राधिकाराचा स्वीकृति सिद्धांत
access १ शिरकाव (पु.), पोच (स्त्री.) २ पहावयास मिळणे (न.) ३ प्रवेश (पु.) ४ वाट (स्त्री.) ५ उपागमन (न.)
accessible प्रवेश्य
accession council १ राज्यारोहण परिषद २ सामिलीकरण परिषद
accident prone अपघातप्रवण
accommodation १ जागा (स्त्री.) २ सामावणी (स्त्री.) ३ सोय लावणे (न.)
account १ खाते (न.) २ हकिगत (स्त्री.) ३ लेखा (पु.), हिशेब (पु.)
adjusting account समायोजन लेखा appropriation account परीक्षित लेखा capital and revenue account भांडवली व महसुली लेखा commercial account वाणिज्यिक लेखा departmental account विभागीय लेखा, विभागीय हिशेब pro forma account प्रपत्र लेखा public accounts लोकलेखा subsidiary account दुय्यम लेखा suspense account निलंबन लेखा
account head लोखाशीर्ष (न.)
accountability १ स्पष्टीकरण योग्यता (स्त्री.) २ उत्तरदायित्व (न.) ३ जिम्मदारी (स्त्री.)
accountable १ जबाबदार, जिम्मेदार २ स्पष्टीकरणयोग्य ३ उत्तरदायी
accountant general महालेखाकार (सा.) महालेखापाल (सा.)
accountant-cum-cashier लेखापाल-नि-रोखपाल
accounting लेखांकन (न.)
accrual accounting उपार्जन लेखांकन cash accounting रोख लेखांकन commercial type accounting वाणिज्यसदृश लेखांकन cost accounting परिव्यय लेखांकन
accounting officer लेखांकन अधिकारी
accounting principles लेखांकन तत्त्वे
accounts code लेखा संहिता
accounts department लेखा विभाग
accredit १ श्रेय देणे २ अधिस्वीकृती देणे ३ अधिकारपत्र देणे
accrual accounting उपार्जन लेखांकन
accusation आरोप (पु.), दोषारोपण (न.), आरोप करणे (न.)
accused १ आरोपी (सा.) २ अभियुक्त (सा.)
criminal
achievement १ संपादणूक (स्त्री.), संपादन (न.) २ कामगिरी (स्त्री.)
१ performance २ performance
achievement motivatin कर्तृत्वसिद्धी प्रेरणा
achievement orientation संपादन अभिमुखता, कर्तृत्वसिद्धी अभिमुखता
acquiescent massess १ मूकसंमतीदर्शी जनता २ नाखुषीची मूकसंमती देणारी जनता
acquired १ अर्जित २ संपादित
acquisitiveness परिग्रहशीलता (स्त्री.)
acquit १ Law दोषमुक्त करणे २ ऋण चुकते करणे, कर्ज फेडणे ३ कामगिरी बजावणे
acquittal दोषमुक्ति (स्त्री.)
acquittance roll १ वेतनपट (पु.) २ पावती तक्ता (पु.)
act १ अधिनियम (पु.) २ कृति (स्त्री.)
performance
acting कार्यकारी हंगामी
in-charge प्रभारी officiating स्थानापन्न provisional तात्पुरता temporary अस्थायी working कार्यकारी
action १ क्रिया (स्त्री.) २ कृति (स्त्री.) ३ कार्यवाही (स्त्री.) ४ कारवाई (स्त्री.)
performance
action programme कृति कार्यक्रम
action research कृति संशोधन
active collaboration सक्रिय सहयोग
active service १ युद्धसेवा (स्त्री.) २ क्रियाशील सेवा ३ सक्रिय सेवा
activities क्रियाकलाप (पु.)
activity १ कार्य (न.) २ क्रियाशीलता (स्त्री.) ३ (in pl.) क्रियाकलाप (पु.)
actuarial reserve plan retirement विमागणितीय राखीव योजना सेवानिवृत्ति
actuarial retirement system विभागणितीय सेवानिवृत्ति पद्धति
ad-hoc grant तदर्थ अनुदान
ad-valorem tax मूल्यानुसार कर
adaptation १ जुळवून घेणे (न.) २ रुपांतर (न.) ३ Law अनुकूल (न.) ४ अनुयोजन (न.)
adaptive function अनुयोजी कार्य
adaptive model अनुयोजी प्रतिमान
adaptive system अनुयोजन पद्धति
addendum पूरकपत्र (न.)
additional grant समधिक अनुदान
adduce १ (पुरावा) दाखल करणे २ प्रस्तुत करणे
(evidence)
adequacy पर्याप्ता (स्त्री.)
adjective law पद्धतिनिष्ठ विधि
adjournment motion स्थगन प्रस्ताव
adjudge न्यायनिर्णित करणे
adjudication hearing अभिनिर्णय सुनावणी
adjusting acount समायोजन लेखा
adminiatrative audit प्रशासनिक लेखापरीक्षा
adminiatrative behaviour प्रशासनिक वर्तन. प्रशासकीय वर्तन
adminiatrative challenge १ प्रशासकीय आक्षेप २ प्रशासनातील आव्हान
adminiatrative change प्रशासनिक परिवर्तन, प्रशासनिक बदल
adminiatrative co-ordination प्शासकीय समन्वय
adminiatrative control प्रशासकीय नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण
adminiatrative corruption प्रशासनिक भ्रष्टाचार
adminiatrative court प्रशासनिक न्यायलय
adminiatrative decision प्रशासकीय निर्णय, प्रशासनिक निर्णय
adminiatrative department प्शासनिक विभाग
adminiatrative development प्रशासनिक विकास
adminiatrative directions प्रशासनिक निदेश, प्रशासकीय निदेश
adminiatrative effectiveness प्रशासनिक परिणामकारकता
adminiatrative efficiency प्रशासकीय कार्यक्षमता, प्रशासनिक कार्यक्षमता
Adminiatrative Enquiry Commission प्रशासनिक चौकशी आयोग
Adminiatrative Enquiry Committee प्रशासनिक चौकशी समिती
adminiatrative functionary प्रशासकीय कार्यधारक
adminiatrative functions प्रशासन कार्य, प्रशासनिक कार्य
adminiatrative hybrid प्रशासनिक संतरित
adminiatrative instructions प्शासनिक अनुदेश, प्रशासकीय अनुदेश
adminiatrative integration प्रशासनिक एकात्मीकरण
adminiatrative integrity प्रशासनिक नेकी, प्रशासनिक कसोटी
adminiatrative justice प्रशासनिक न्याय, प्रशासकीय न्याय
adminiatrative law प्रशासनिक विधि, प्रशासकीय विधि, प्रशासनिक कायदा, प्रशासकीय कायदा
adminiatrative leadership प्रशासनिक नेतृत्व, प्रशासकीय नेतृत्व
adminiatrative machine = adminiatrative machinery, प्रशासनिक यंत्रणा
adminiatrative man प्रशासनपरायण मानव
adminiatrative manpower प्रशासकीय मनुष्यबळ
adminiatrative mechanism प्रशासनिक कार्यतंत्र, प्रशासनिक यंत्रणा
adminiatrative ministry प्रशासनिक मंत्रालय
adminiatrative models प्रशासकीय प्रतिमान, प्रशासकीय नमुने
adminiatrative objective प्रशासकीय समुद्दिष्ट
adminiatrative officer प्रशासकीय अधिकारी
adminiatrative organisation प्रशासनिक संघटना, प्रशासनिक संघटन, प्रशसकीय संघटना, प्रशासकीय संगटन
adminiatrative policy प्रशासनिक धोरण
adminiatrative process १ प्रशासनिक प्रक्रिया २ प्रशासनिक कार्यपद्धति
Adminiatrative Reform Movement प्रशासकीय सुधारणा चळवळ
adminiatrative reforms प्रशासकीय सुधारणा
Adminiatrative Reforms Commission प्रसालन सुधार आयोग
adminiatrative sector प्रशासनिक क्षेत्र
adminiatrative set-up प्रशासनिक रचना
adminiatrative skill प्रशासनिक कौशल्य, प्रशासकीय कौशल्य
Adminiatrative Staff Collage प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय
adminiatrative state प्रशासनिक राज्य
adminiatrative structure प्रशासनिक संरचना
adminiatrative system प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था
adminiatrative theory प्रशासकीय सिद्धांत, प्रसासन सिद्धांत
adminiatrative tribunal प्रशासन न्यायाधिकरण
administartive agency प्रशासनिक अभिकरण, प्रशासनिक एजन्सी
administrative act प्रशासकीय कृति
administrative action १ प्रशासनिक कार्य २ प्रशासनिक कार्यवाही
administrative analysis १ प्रशासनिक पृथक्करण २ प्रशासनिक विश्लेषण
administrator प्रशासक (सा.)
admit दाखल करून घेणे
admonish १ कानौघडणी करणे, समज देणे २ उपदेश करणे
chide
adulteration भेसळ (स्त्री.)
advance action आगाऊ कृति
advanced managemant प्रगत व्यवस्थापन, प्रगत प्रबंधन
advancement अभिवृद्धि (स्त्री.)
Adversary Process प्रतिपक्षी प्रक्रिया
advertisemant tax जाहिरात कर
advisory board सल्लागार मंडळ
= advisory body
advisory committee सल्लागार समिती
advisory function सल्लागारी कार्य
Advisory Planning Board सल्लागार नियोजन मंडळ
advisory staff सल्लागार सहायकवृंद
advocate Law अधिवक्ता (पु.), ऍडव्होकेट (पु.)
lawyer
advocate समर्थन करणे
aegacy duty उत्तरदान शुल्क, मृत्युपत्रित संपत्ति कर
affdavit Law शपथपत्र (न.), प्रतिज्ञालेख (पु.), ऍफिडेव्हिट (न.)
affect भाववृत्ति (स्त्री.)
(emotional disposition to the system)
affray दंगल (स्त्री.)
breeze
aftercare अनुरक्षण (न.), नंतरची जपणूक (स्त्री.)
aftercare service अनुरक्षण सेवा
agency अभिकरम (न.), एजन्सी (स्त्री.)
aggravated assault गंभीर हमला
aggregate pattern सकल बंध
aggrieved individual पीडित व्यक्ति
aggrieved party पीडित पक्ष, पीडित व्यक्ति
agrarian society शेतीप्रधान समाज (पु.), कृषिप्रधान समाज (पु.)
agreement १ करार (पु.), २ संमतिपत्र (न.) ३ मेळ (पु.)
compact ठराव contract संविदा covenant प्रसंविदा engagement अभिसंकेत indenture करारनामा pact करार
agricultural price support policy शेतमाल किंमत आधार धोरण
aim साध्य (न.), ध्येय (पु.)
goal
aims and objective साध्ये व समुद्दिष्टे
alcoholic मद्यासक्त (सा.)
alcoholism १ मद्यसक्ति (स्त्री.) २ मद्यरोग (पु.), मद्यव्याधि (स्त्री.)
Alderman नगरश्रेष्ठी (पु.)
alien अन्यदेशीय
alienate १ दूर करणे २ दुरावा निर्माण करणे ३ अन्यसंक्रमित करणे
alienation १ दूरीकरण (न.) २ दूरीभाव (पु.), परात्मभाव (पु.)
All India Mayor's Council अखिल भारतीय महापौर परिषद
All Indial Radio आकाशवाणी (स्त्री.)
All Indial Services अखिल भारतीय सेवा
all-purpose authority सर्वहेतू प्राधिकरण, सर्वोद्देशी प्राधिकरण
allegation १ Law अभिकथन (न.) २ आरोप (पु.)
alleged अभिकथित,कथित
alleged cause अभिकथित कारण
allegiance १ निष्ठा (स्त्री.) २ राजनिष्ठा (स्त्री.)
alliance १ युति (स्त्री.),, मित्रसंबंध २ मैत्री (स्त्री.) ३ सख्यसंबंध (पु.), ऐक्यसंबंध (पु.)(पु.)
coalition संयुति, युति fusion मिलाफ league जूट union एकजूट
allocation of appropriations विनियोजनाच्या रकमांचे वाटप
allocation of work कामाचे वाटप
allow the appeal अपील मान्य करणे
almoner १ दानाध्यक्ष (पु.) २ आमनर (पु.) (सध्याच्या इंग्लंडमधील वैद्यकीय समाजसेवक)
alternative system of management व्यवस्थापनाची पर्यायी पद्धति
ambivalence द्विधावृत्ति (स्त्री.), द्विधाभाव (पु.)
amenable १ वळवता येण्याजोगा २ प्रभाव्य
amortise कर्जफेडीची तरतूद करणे
analysis विश्लेषणात्मक अमूर्तीकरण
analytic estimating पृथक्करणात्मक अंदाज करणे
analytical approch १ विश्लेषक अभिगम २ विश्लेषक दृष्टिकोन
analytical construct विश्लेषणात्मक रचनालेख
ancillary अनुषंगी, आनुषांगिक
Anglo Indian ँग्लोइंडियन (सा.)
annexure जोडपत्र (न.)
annual letting value वार्षिक भाडे मूल्य
annuity वर्षासन (न.), वार्षिकी (स्त्री.)
annul विलोपन करणे
cancel
anomise १ अतिचार (पु.) २ प्रमामकशून्यता (स्त्री.) ३ निष्प्रमामकता (स्त्री.)
anti corruption bureau भ्रष्टाचारविरोधी केंद्र, लाचलुचपतविरोधी केंद्र
anti-social समाजद्रोही, समाजविरोधी
anti-social element १ समाजकंटक (पु.), समाजविरोधी घटक २ समाजद्रोही घटक ३ समाजविघातक घटक
anticipated reaction अपेक्षित प्रतिक्रिया
antiquated जुनाट
apathetic partisan उदासीन पक्षाभिनिवेशी
apocalyptic भविष्यकथनकारी
apolitical person राजकीय बाबतीत उदासीन व्यक्ति
appeal Law अपील (न.)
appeal १ Law अपील करणे २ आवाहन करणे
appellant Law अपीलकर्ता (पु.), अपीलकार (पु.)
appellate अपील, अपिलीय
appendix परिशिष्ट (न.)
application १ आवेदन (न.) अर्ज (पु.), आवेदनपत्र (न.) २ अनुप्रयोग (पु.), उपयोजन (न.), अनुप्रयोक्ति (स्त्री.) ३ प्रयुक्ति (स्त्री.) ४ तत्परता (स्त्री.)
application form आवेदनपत्राचा नमुना, अर्जाचा नमुना
application of law कायदा लागू करणे, कायदा लागू होणे, विधिप्रयुक्ती (स्त्री.)
application of rule नियम लागू करणे, नियम लागू होणे
apply १ अर्ज करणे, आवेदनपत्र देणे २ (as, Acts) प्रयुक्त करणे, प्रयुक्त होणे (as, rules) लागू करणे, लागू होणे ३ उपयोजन करणे
appraisal मूल्यन (न.)
apprehend Law १ ताब्यात घेणे, पकडणे २ धास्ती वाटणे
apprehension १ आकलन (न.), ग्रहण (न.), बोध (पु.) २ धास्ती (स्त्री.) ३ Law ताब्यात घेणे, पकडणे ३ Law ताब्यात घेणे (न.), पकडणे (न.)(न.)(न.)
apprentice training शिकाऊ उमेदवाराचे प्रशिक्षण
appropriation १ विनियोजन (न.) २ विनियोग (पु.)
appropriation account विनियोजन लेखा
Appropriation Act विनियोजन अधिनियमन
appropriation audit विनियोजन लेखापरीक्षा
appropriation bill विनियोजन विधेयक
appropriation committee विनियोजन समिति
appropriation report विनियोजन अहवाल
approval १ पसंती (स्त्री.) २ मान्यता (स्त्री.)
approved list मान्य सूची
approved procedure मान्य क्रार्यपद्धति
aptitude १ अभियोग्यता (स्त्री.) २ अभिवृत्ति (स्त्री.)
arbitrary स्वेच्छानुसारी, मनमानी, लहरी
arbitration १ लवाद (पु.) २ लवादनिर्णय (पु.)
area क्षेत्र (न.)
Area Development Programme क्षेत्रविकास कार्यक्रम
armed सशस्त्र
armed revolution सशस्त्र क्रांति
arraignment न्यायालयासमोर खेचणे (न.), न्यायालयासमोर उभे करणे (न.), न्यायालयीन समुत्थापन (न.), जाहीर दोषारोपण (न.)
arrears १ थकबाकी (स्त्री.) २ थकित काम (न.)
arrest १ Law अटक करणे २ अटकाव करणे
arrest अटक (स्त्री.), थोपवणूक (स्त्री.)
arrest procedure अटकेसंबंधीची कार्यपद्धति
arrestable १ अटकयोग्य २ अटकावयोग्य
arrestee बंदी (सा.)
arrondissement अराँदिस्माँ (पु.) (१ फान्समधील स्थानिक शासनाचा प्रशासनिक घटक २ फान्समधील स्थानिक शासनाचे निर्वाचन क्षेत्र)
ascription १ सिद्ध (न.) २ लादवणूक (स्त्री.) ३ स्थितिदत्त (न.)
ascriptive १ स्थितिदत्त २ लादलेला
ascriptive orientation स्थितिदत्त अभिमुखता
ascriptive status १ स्थितिदत्त दर्जा २ लादलेला दर्जा
asocial person सामाजिक बाबतीत उदासीन व्यक्ति
aspiration आकांक्षा (स्त्री.)
assault हमला करणे
assault हमला (पु.)
assembly १ सभा (स्त्री.) (as in legislative assembly विधानसभा) २ Law जमाव (पु.) (as in unlawful assembly बेकायदेशीर जमाव) ३ जुळणी (स्त्री.), जुळवणी (स्त्री.), जोडणी (स्त्री.)
assembly line १ जुळवणी साखळी २ जुळवणी यंत्रसमुच्चय, जुळवणी कार्ययंत्रणा
assent अनुमती देणे
assent अनुमती (स्त्री.)
assessee १ करपात्र व्यक्ति (स्त्री.) २ निर्धारीत (सा.)
assessment १ आकारणी (स्त्री.) २ निर्धारण (न.) ३ निर्धारीत कर (पु.)
assessment centre १ मूल्यनिर्धारण केंद्र, निर्धारण केंद्र २ आकारणी केंद्र
assessment of performance कामगिरीचे निर्धारण, कामगिरीचे मूल्यांकन
assessment of taxes १ कर निर्धारण २ कर आकारणी
assessment of work कामाचे निर्धारण, कामाचे मूल्यांकन
assessor १ निर्धारक (पु.) २ Law न्यायसहायक (पु.), असेसर (पु.)
assign अभिहस्तांकित करणे
assignee १ सोपवणूक (स्त्री.) २ अभिहस्तांकन (न.) ३ अभिहस्तांकिती (सा.)
assignment १ कामगिरी (स्त्री.), नेमून दिलेले काम (न.) २ अभिहस्तांकन (न.) ३ सोपवणी (स्त्री.), सोपवलेले काम (न.)
performance
assistance साहाय्य (न.)
assistent सहायक (सा.)
assistent mayor सहायक महापौर
associate १ सहयोग करणे, सहयोगी होणे २ संबंध जोडणे, संबंध असणे ३ बरोबर राहणे
associate सहयोगी (सा.)
association संघ (पु.), संस्था (स्त्री.)
board मंडळ body संस्था, निकाय committee समिति confederation (of unions) बृहत्संघ coroporation महामंडळ, निगम federation (of unions) महासंघ organisation संघटना society संस्था, मंडळी syndicate संहति union संघ
association of employees कर्मचारी संघ
assumption १ गृहीतक (न.), गृहीत (न.) २ (as of charge, office etc.) ग्रहण (न.)
assumption of responsibility जबाबदारी स्वीकारणे
assurance committee आस्वासन समिति
Attaached Financial Adviser Scheme संलंग्न वित्तीय सल्लागार योजना
attach जप्ती आणणे, टाच आणणे
confiscate अधिहरण करणे, सरकारजमा करणे distrain (माल वगैरे) अटकावून ठेवणे distress (कर,भाटक वगैरेच्या वसुलीसाठी मालावर) अटकावणी लावणे forefit १ समपहरण करणे २ गमावणे seize अभिग्रहण करणे, जप्त करणे
attached office संलग्न कार्यालय
attachment १ संलग्नता (स्त्री.) २ संबद्धता (स्त्री.) ३ टाच (स्त्री.), जप्ती (स्त्री.)
attainment १ प्राप्त होणे (न.) २ नैपुण्य (न.)
attitude अभिवृत्ति (स्त्री.)
attitudinal change अभिवृत्तीय बदल, अभिवृत्तीय परिवर्तन
attribute listing गुणविशेष सूचीकरण
attrition झीज (स्त्री.)
audi alteram partem दुसरी बाजूही ऐका
audio-visual aid दृक-श्राव्य साधन
audit लेखापरीक्षा (स्त्री.)
Audit and Accounts Department लेखापरीक्षा व लेखा विभाग
audit and accounts order लेखापरीक्षा व लेखा आदेश
Audit Board लेखापरीक्षा मंडळ
Audit Code ल्खापरीक्षा संहिता
audit control लेखापरीक्षा नियंत्रण
audited report लेखापरीक्षा अहवाल
authorisation १ प्राधिकृत करणे (न.) २ प्राधिकारपत्र (न.)
authoritarian १ प्राधिकारवादी (पु.) २ स्वमित्वप्रधान (पु.) ३ सत्तावादी (पु.)
authorities प्रधिकारीवर्ग (पु.अ.व.)
authority १ प्राधिकारी (सा.) २ प्राधिकरण (न.) ३ प्राधिकारपत्र (न.) ४ प्राधिकार (पु.) ५ प्रामाण्य (न.), प्रमाण (न.)
authority and power प्राधिकार आणि सत्ता
autocratic एकतंत्री, एकतंत्र-, एकतांत्रिक
autocratic democratic continuum एकतांत्रिक ते लोकतंआत्रिक सातत्यक
automation स्वयंचलन (न.)
autonomous body स्वायत्त संस्था
autonomy स्वायत्तता (स्त्री.)
auxiliary १ साहाय्यकारी, सहायक २ पूरक
auxiliary agency साहाय्यकारी अभिकरण, साधन साहाय्यक अभिकरण
auxiliary service साधन साहाय्यक सेवा
auxiliary staff १ साधम सहायक २ पूरक सहायकवृंद
auxiliary staff functions साधन सहायक कार्ये
auxiliary unit १ साधन सहायक पथक २ साधन सहायक घटक
aversion १ विमुखता (स्त्री.) २ तिटकारा (पु.) ३ सहजवैर (न.)
award demeges नुकसान भरपाई देववणे