वित्तीय-शब्दांवली - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (407) | B (138) | C (479) | D (258) | E (170) | F (196) | G (92) | H (55) | I (270) | J (25) | K (6) | L (159) | M (202) | N (117) | O (136) | P (388) | Q (16) | R (293) | S (432) | T (218) | U (77) | V (42) | W (88) | Y (7) | Z (4)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
Abatement of revenue महसूल कमी करणे, महसूल कमी होणे
Abnormal charges प्रमाणाबाहेर आकारलेला खर्च
Abnormal delay प्रमाणाबाहेर विलंब
Abnormal features अस्वाभाविक वैशिष्ट्ये
Abnormal variation प्रमाणाबाहेर तफावत
Abnormal variation in the average सरासरीतील प्रमाणाबाहेर तफावत
Abolition of post पद रद्द करणे
Above average सरासरीहून अधिक
Above par value अधिमूल्य
Absence from duty कामावरील अनुपस्थिति
Absentee allowance अनुपस्थिति भत्ता
Absentee landlord अन्यत्रवासी घरमालक
Absentee statement अनुपस्थिति विवरणपत्र
Absenteeism अनुपस्थिति पद्धति
Absolute title संपूर्ण हक्क
Absorbed सामावून घेतलेला
Absorption of post पद सामावून घेणे
Abstract १ गोषवारा २ विवरण
Abstract bill संक्षिप्त बिल
Abstract contingent bill आकस्मिक खर्चाचे संक्षिप्त बिल
Abstract of accounts लेख्यांचा गोषवारा
Abstract of Central cash account केंद्रीय रोख लेख्यांचा गोषवारा
Abstract of charges खर्चाचा गोषवारा
Abstract of major head totals प्रधान शीर्षाच्या एकूण बेरजांचा गोषवारा
Abstract of objections आक्षेपांचा गोषवारा
Abstract of receipts and expenditures जमाखर्चाचा गोषवारा
Abstract of State cash accounts राज्य रोख लेख्यांचा गोषवारा
Abstract return संक्षिप्त विवरण
Academic qualifications विद्याविषयक अर्हता
Acceptable security १ स्वीकार्य प्रतिभूती, स्वीकार्य तारण २ स्वीकार्य जामीन
Acceptance of debit खर्ची रकमांची स्वीकृति
Acceptance of tender निविदा स्वीकृति
Acceptance of transfer हस्तांतरण स्वीकृति
Accepted for Rs. .... for debit to the following head of account रू..... पुढील लेखा शीर्षाखाली खर्ची घालण्यास स्वीकृत
Accessories उपसाधने
Accomodation १ सोय २ जागा, स्थान ३ निवास व्यवस्था
Accompaniments १ सोबतची कागदपत्रे २ सहवस्तू
According to allocation rules नियत वाटप नियमान्वये
According to the specification ordered मागणी केलेल्या विनिर्देशाप्रमाणे
Account १ लेखा, हिशेब २ स्पष्टीकरण ३ खाते
Account balance हिशेबातील शिल्लक
Account circle लेखामंडल
Account for १ हिशेबात घेणेदर्शविणे २ स्पष्टीकरण देणे
Account for under the head शीर्षाखाली दर्शविणे
Account holder खातेदार
Account of material सामग्रीचा लेखा
Account of quantities परिमाण लेखा
Account of transactions व्यवहारांचा लेखा
Accountant's book लेखपालाचे पुस्तक
Accountants' balance sheet लेखपालांचा ताळेबंद
Accounting for losses हानीबद्दल स्पष्टीकरण देणे
Accounting procedure लेखांकन पद्धति
Accountrement charges साजसरंजाम खर्च
Accounts and returns लेखे व विवरणे
Accounts between different accounts circles भिन्न लेखामंडलांमधील लेखे
Accounts code लेखासंहिता
Accounts control लेखा नियंत्रण
Accounts form लेखा प्रपत्र, लेखा नमुना
Accounts of any perticular class or character कोणत्याही विशिष्ट वर्गाचे अथवा स्वरूपाचे लेखे
Accounts of commercial undertakings वाणिज्यिक उपक्रमांचे लेखे
Accounts of deposits and suspense transactions ठेवी व निलंबन व्यवहारांचे लेखे
Accounts of Reserve Bank of India remittances भारताच्या रिझर्व्ह बँकेत भरणा केलेल्या रकमांचे हिशेब
Accounts of small coin depots लहान नाणी पुरवठा विभागांचे लेखे
Accounts of States राज्य लेखे
Accounts of stores and stocks भांडारे व संग्रह यांचे लेखे
Accounts of workshop suspense कर्मशाळा निलंबन लेखे
Accounts relating to defence संरक्षण संबंधित लेखे
Accounts return लेखा विवरणपत्रे
Accounts should be thoroughly checked लेखे परिपूर्णपणे तपासावेत
Accounts with colonial Government वसाहतीच्या शासनाकडील लेखे
Accounts with Reserve Bank of India रिझर्व्ह बँकेकडे असलेले लेखे
Accrued income उपार्जित प्राप्ति
Accumulated cash संचित रोख रक्कम
Accuracy of budgeting अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील अचूकपणा
Accuracy of plus and minus memorandum न्यूनाधिक ज्ञापनाचा अचूकपणा
Achievements प्रत्यक्ष साध्ये
Acknowladgement पोच
Acknowladgement of the permanent advance स्थायी आगाऊ रकमेची पोच
Acquisition of land भूमिसंपादन
Acquit कर्ज फेडणे
Acquittance पावती
Acquittance in support of payments should be obtained प्रदानाच्या पुष्टयर्थ पावत्या घेण्यात याव्यात
Acquittance roll १ वेतनपट २ पावती तक्ता
Acreage rate एकरी दर
Act १ अधिनियम २ कृति ३ कार्य
Act or omission कृताकृत
Acting १ हंगामी २ कार्य करणारा
Acting allowance हंगामी सेवा भत्ता
Acting incumbent कार्यकारी पदधारक
Active lien चालू धारणाधिकार
Active partner क्रियाशील भागीदार
Actual cash balance प्रत्यक्ष रोख शिल्लक
Actual cost १ प्रत्यक्ष परिव्यय २ प्रत्यक्ष खर्च ३ प्रत्यक्ष किंमत
Actual credit प्रत्यक्ष पत
Actual expenditure प्रत्यक्ष खर्च
Actual expenses प्रत्यक्ष खर्च
Actual person in charge प्रत्यक्ष प्रभारी व्यक्ति
Actual shortage प्रत्यक्ष तूट
Actual surplus प्रत्यक्ष शिल्लक
Actual travelling expenses प्रत्यक्ष प्रवास खर्च
Actual trend of revenue or expenditure महसुलाचा किंवा खर्चाचा प्रत्यक्ष कल
Actuals प्रत्यक्ष रकमा
Actuals for the past three years मागील तीन वर्षांतील प्रत्यक्ष रकमा
Ad valorem यथामूल्य, मूल्यानुसार
Ad valorem duty यथामूल्य शुल्क
Ad-hoc benifit तदर्थ लाभ
Ad-hoc increment तदर्थ वेतनवाढ
Ad-hoc treasury bills तदर्थ कोषागार बिले
Ad-infinitum निरवधि
Added value भर घातलेली किंमत
Additional १ अतिरिक्त, जादा २ अपर
Additional and replacement reserve fund अतिरिक्त व पुनःस्थापन राखीव निधि
Additional financial liability अतिरिक्त वित्तीय दायित्व
Additional funds अतिरिक्त निधी
Additional grant अतिरिक्त अनुदान
Additional pay अतिरिक्त वेतन
Additional posts जादा पदे
Additional remuneration अतिरिक्त परिश्रमिक, जादा मोबदला
Additional surcharge अतिरिक्त अधिभार
Additions and alteration to treasury strong room कोषागार सुरक्षित कक्षाची वाढ आणि फेरफार
Additions and alterations वाढ व फेरबदल, वाढ व फेरफार, भर व फेरफार
Additions to disbursement संवितरित रकमांत भर टाकणे
Additions to receipts जमा रकमांत भर टाकणे
Adjudicate अभिनिर्णय करणे
Adjudication fees अभिनिर्णय फी
Adjurnment application तहकुबीचा अर्ज, स्थगन अर्ज
Adjusting accounts between Central and State Governments केंद्र व राज्य शासनांमधील समायोजन लेखे
Adjusting entries समायोजन नोंदी
Adjusting heads समायोजन शीर्षे
Adjustment समायोजन
Adjustment by transfer खाते बदलाद्वारा समायोजन
Adjustment chalan समायोजन चलान
Adjustment of account लेख्याचे समायोजन
Adjustment of pensionary charges निवृत्तिवेतनविषयक खर्चाचे समायोजन
Adjustment of transaction between differnt Governments भिन्न शासनांमधील देवघेवीचे समायोजन
Adjustment register समायोजन नोंदवही
Administration of Justice न्यायदान
Administrative प्रशासकीय, प्रशासनिक, प्रशासन-
Administrative and supervisory staff प्रशासकीय व पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग
Administrative approval प्रशासनिक मान्यता
Administrative authority प्रशासकीय प्राधिकारी
Administrative body प्रशासन संस्था
Administrative control प्रशासकीय नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण
Administrative convenience प्रशासकीय सौकर्य
Administrative department प्रशासकीय विभाग, प्रशासनिक विभाग
Administrative efficiency प्रशासकीय कार्यक्षमता
Administrative expenses प्रशासकीय खर्च
Administrative inconvenience प्रशासकीय गैरसोय
Administrative power प्रशासकीय शक्ति
Administrative report प्रशासन अहवाल
Administrative sanction प्रशासनिक मंजुरी
Admissible allowence अनुज्ञेय भत्ता
Admitted स्वीकृत
Adopt अंगीकार करणे, स्वीकारणे
Advance action आगाऊ कार्यवाही
Advance copy आगाऊ प्रत
Advance for tour is permissible from permanent advance to Class IV Government servants चतुर्थ वर्ग सरकारी कर्मचाऱ्यांना दौऱ्याकरिता स्थायी अग्रिमातून आगाऊ रक्कम अनुज्ञेय आहे
Advance hazard fund आगाऊ जोखीम निधि
Advance increment आगाऊ वेतनवृद्धी
Advance of pay वेतनाची आगाऊ रक्कम
Advance on transfer बदलीनिमित्त आगाऊ रकमा
Advance payment आगाऊ प्रदान
Advance payment of tax कराची रक्कम आगाऊ चुकती करणे
Advance repayble परतफेडयोग्य अग्रिम, परतफेडयोग्य आगाऊ रक्कम
Advanced आगाऊ दिलेला
Advances अग्रिम धन, आगाऊ रकमा
Advances bearing interest व्याजी आगाऊ रकमा
Advances for rest camps विश्रांति शिबिरांसाठी आगाऊ रकमा
Advances made and recovered देण्यात आलेल्या व वसुल करण्यात आलेल्या आगाऊ रकमा
Advances not bearing interest बिनव्याजी आगाऊ रकमा
Advances of pay and travelling allowance वेतन व प्रवासभत्त्याच्या आगाऊ रकमा
Advertisment charges जाहिरातीचा खर्च
Advice note सूचनापत्र
Advices of transfer debit बदली करावयाच्या खर्ची रकमांबाबतची सूचनापत्रे
Advisory committee सल्लागार समिति
Aerodromes and air route service विमानतळ व विमानमार्ग वाहतूक
Aeronautical communication service वैमानिक दळणवळण सेवा
Aforesaid पूर्वी सांगितलेला, पूर्वोक्त
Age limit वयोमर्यादा
Age of retirement सेवानिवृत्तीचे वय
Age of superannuation नियतसेवा वयमान, नियत सेवावधीचे वय
Agency basis अभिकरणाच्या तत्त्वावर
Agency charges अभिकरण खर्च
Agency work अभिकरणाचे काम
Agent for Government consignments सरकारी मालपाठवणी अभिकर्ता
Aggregate amount एकूण रक्कम
Aggregate of repayble deposit परतफेडयोग्य ठेवीची एकूण बेरीज
Aggregate pay एकूण वेतन
Agrarian १ क्षेत्रिक २ कृषिभूमिविषयक
Agreement १ मेळ २ संमतिपत्र ३ करार
Agreement bond १ करारनामा, करारपत्र २ संमतिपत्र संमतिनामा
Agricultural commodity कृषिविषयक वस्तु
Agricultural economy कृषि अर्थव्यवस्था
Agricultural improvement fund कृषि सुधारणा निधि
Agricultural income कृषिविषयक उत्पन्न, कृषिउत्पन्न
Ahead of schedule वेळापत्रकापूर्वी
Aided hostel प्राप्तानुदान वसतिगृह
Air freight विमान वाहणावळ
Alienation office अन्यसंक्रामण कार्यालय
All India average consumer price index अखिल भारतीय सरासरी ग्राहक भाव निर्देशांक
All India Civil list अखिल भारतीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांची सूची
All India Service अखिल भारतीय सेवा
Allied data संलग्न आधारसामग्री
Allocated वाटपप्राप्त
Allocated area वाटपप्राप्त क्षेत्र
Allocation १ विभागणी, वाटणी २ विल्हेवार वाटप वाटप व वास्तव लक्ष्ये
Allocation and physical targets वाटप व वास्तव लक्ष्ये
Allocation between capital and revenue heads भांडवली व महसुली शीर्षांमधील वाटप
Allocation of expenditure खर्चाचे वाटप
Allocation of pensionary charges निवृत्तिवेतनाच्या खर्चाचे वाटप
Allocation of the civil pay of the Government servent सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मुलकी वेतनाचे वाटप
Allotment १ नियत रक्कम २ नियत वाटप ३ भाग वाटप
Allotment of funds निधीचे नियत वाटप
Allotment for loss by exchange विनिमयाद्वारे झालेल्या नुकसानीसाठी नियत रकमा
Allotment letter नियत वाटप पत्र
Allotted grant तरतूद केलेले अनुदान
Allowance भत्ता
Allowences and honoraria भत्ते व मानधन
Alterations फेरफार
Alterations of pay वेतनातील फेरफार
Alternative पर्यायी, विकल्प adj. पर्यायी, वैकल्पिक
Alternative nominee पर्यायी नामनिर्देशित व्यक्ति
Amalgamate एकत्रीकरण करणे
Ambulance fee रूग्णवाहिका फी
Amendment १ दुरूस्ती २ सुधारणा
Amenities reserve fund सुखसोयी राखीव निधि
Amortisation charges १ संस्थेला भूमिदान करण्याबाबतचा खर्च २ कर्जफेडीच्या तरतुदीबाबतचा खर्च
Amortisation fund कर्जफेड निधि
Amortisation of the debt ऋणाच्या परतफेडीसाठी तरतूद
Amount disbursed संवितरित रक्कम
Amount due देय असलेली रक्कम
Amount met from reserve funds and deposit accounts राखीव निधी व ठेव लेख्यांतून भागविण्यात आलेली रक्कम
Amount of credit जमेची रक्कम
Amount of leave .... दिवसांची रजा
Amount of subscription deducted वजा केलेली वर्गणीची रक्कम
Amount paybale देय रक्कम
Amount realised वसूल झालेली रक्कम
Amount sanctioned मंजूर रक्कम
Amount surrendered परत केलेली रक्कम
Amount written off निर्लेखित केलेली रक्कम
Amounts transfered from ---- ----मधून बदली केलेल्या रकमा
Analysis १ विश्लेषण २ पृथःकरण
Ancillary साहाय्यभूत, साहाय्यकारी
Animal husbandary पशुसंवर्धन
Annexure जोडपत्र
Annual outturn वार्षिक उत्पादन
Annual audit वार्षिक लेखापरीक्षा
Annual certificate of verification पडताळणीचे वार्षिक प्रमाणपत्र
Annual depreciation वार्षिक घसारा
Annual enquiry वार्षिक चौकशी
Annual financial accounts वार्षिक वित्त लेखे
Annual financial statement वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र
Annual increment वार्षिक वेतकनवाढ, वार्षिक वेतनवृद्धि
Annual maintenance estimate for the year ---- ---- वर्षाचा परिरक्षण अंदाज
Annual outlay वार्षिक खर्च
Annual physical verification प्रत्यक्ष वार्षिक पडताळणी
Annual progress report वार्षिक प्रगतीचा अहवाल
Annual returns वार्षिक विवरणे
Annual review वार्षिक आढावा
Annual review वार्षिक आढावा
Annual sinking fund वार्षिक कर्जनिवारण निधि
Annual solvency certificate वार्षिक पतदारी प्रमाणपत्र
Annual statement वार्षिक विवरणपत्र
Annual statement of balances शिल्लक रकमांचे वार्षिक विवरणपत्र
Annual stipend वार्षिक पाठ्यवेतन
Annual store return वार्षिक भांडार विवरण
Annual verification वार्षिक पडताळणी
Annual verification of solvency वार्षिक पतदारी पडताळणी
Annuity वर्षासन, वार्षिकी
Annuity certificate वार्षिकी प्रमाणपत्र
Annuity fund वार्षिकी निधि
Anomaly असंगति
Antecedents पूर्वचरित्र
Antedated पूर्व दिनांकित
Antedated cheque पूर्वदिनांकित धनादेश
Anthropological survey मानववंशशास्त्रविषयक सर्वेक्षण
Anticipated expenditure अपेक्षित खर्च
Anticipated receipts अपेक्षित जमा रकमा
Anticipated recovery अपेक्षित वसुली
Anticipated recovery अपेक्षित वसुली
Anticipated saving अपेक्षित बचत
Anticipation of a supplementary grant or appropriation पूरक अनुदानाची किंवा विनियोजनाची अपेक्षा
Anticipatory pension प्रत्याशित निवृत्तिवेतन
Antiquiated जुनाट
Appeal १ अपील २ आवाहन
Appellant अपीलदार, अपीलकर्ता
Appellate authority अपील प्राधिकारी
Appellate Controller of estate duty संपत्तिशुल्क अपील नियंत्रक
Appended statement सोबतचे विवरणपत्र
Appendix परिशिष्ट
Appliances उपयंत्रे
Appointing authority नियुक्ति प्राधिकारी
Appointment नियुक्ति, नेमणुक
Appointment of liabilities दायित्वे ठरविणे, दायित्वे निश्चित करणे
Apportionment संविभाजन
Appraisal मूल्यन
Apprentice शिकाऊ उमेदवार
Appropriate Government समुचित सरकार
Appropriate head of account योग्य लेखा शीर्ष
Appropriate sanctioning authority समुचित मंजुरी प्राधिकारी
Appropriation विनियोजन, विनियोग
Appropriation account विनियोजन लेखा
Appropriation Act विनियोजन अधिनियम
Appropriation bill विनियोजन विधेयक
Appropriation of funds निधींचे विनियोजन
Appropriation to revenue reserve fund महसुली राखीव निधीकडे विनियोजन
Appropriation within the grant अनुदानांतर्गत विनियोजन
Approval मान्यता
Approved मान्य केलेला, मान्य
Approved by Government शासनाने मान्य केलेला
Approved list मान्य सूची
Approved rate मान्य दर
Approved service मान्य सेवा
Approximate अंदाजे
Arbitral tribunal लवाद न्यायाधिकरण
Arbitration लवादी, लवाद
Arbitrator लवाद
Arduous nature of duties जिकिरीच्या स्वरूपाची कर्तव्ये
Arithmatical calculation अंकगणितीय परिगणना, आकडेमोड
Arithmatical error आकडेमोडीतील चूक
Arithmatical inaccuracy आकडेमोडीतील चूक
Arms and accountments शस्त्रे व साजसरंजाम
Arrears थकबाकी, बाकी
Arrears bills थकबाकीची देयके
Arrears claim थकबाकीची मागणी
Arrears list थकित सूची, शिल्लक कामाची सूची
Arrears of pension निवृत्तिवेतनाची बाकी, निवृत्तिवेतनाची थकित रक्कम
Arrears of posting थकित खातेनोंद
Arrears report थकित काम अहवाल
Arrears statement थकित काम विवरणपत्र
Article १ अनुच्छेद २ वस्तु, जिन्नस ३ लेख ४ (in pl.) नियमावली
Article should be allowed to stand on the register till it is written off the register वस्तू नोंदवहीतून निर्लेखित करण्यात येईपर्यंत ती त्या नोंदवहीतच लिहिलेली असू द्यावी
As per cash balance report रोख शिल्लक प्रतिवेदनानुसार
Ascertain by physical count प्रत्यक्ष मोजून खात्री करून घेणे
Assay fee पारख फी
Assessable profits निर्धारणीय लाभ
Assessee १ निर्धारिती २ करपात्र व्यक्ति
Assessment १ आकारणी २ मूल्यनिर्धारण, निर्धारण ३ निर्धारित कर
Assessor निर्धारक
Assets मत्ता
Assets and liabilities मत्ता व दायित्वे
Assigned १ अभिहस्तांकित २ नियुक्त, नेमून दिलेला
Assigned policy अभिहस्तांकित विमापत्र
Assignee अभिहस्तांकिती
Assignment अभिहस्तांकन
Assignments and compensations अभिहस्तांकित व भरपाईच्या रकमा
Assignor अभिहस्तांकनकर्ता
Asylum १ उपचारगृह २ आश्रय
At discount बट्ट्याने
At par सममूल्य, सममूल्याने
At premium अधिमूल्य, अधिमूल्याने
At the expense of Government शासनाच्या खर्चाने
Attached offices संलग्न कार्यालये
Attachment order जप्ती आदेश
Attest १ साक्षांकन करणे २ अनुप्रमाणित करणे
Attestation १ साक्षांकन २ अनुप्रमाणन
Attestation or entries in the cash book रोकड वहीतील नाओंदीचे साक्षांकन
Attested copy १ साक्षांकित प्रत २ अनुप्रमाणित प्रत
Auction proceeds लिलावाचे उत्पन्न
Auction sale लिलावाद्वारे विक्री
Audit १ लेखापरीक्षा २ हिशेबतपासणी
Audit and accounts order लेखापरीक्षा व लेखा आदेश
Audit board लेखापरीक्षा मंडळ
Audit certificate लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र
Audit circle लेखापरीक्षा मंडल
Audit code लेखापरीक्षा संहिता
Audit department लेखापरीक्षा विभाग
Audit enfacement लेखापरीक्षा मुखांकन
Audit enquiry लेखापरीक्षाविषयक चौकशी
Audit Expenditure लेखापरीक्षा खर्च
Audit memorandum लेखापरीक्षा ज्ञापन
Audit note लेखापरीक्षा टिप्पणी
Audit objections लेखापरीक्षेतील आक्षेप
Audit observations लेखापरीक्षा अभिप्राय
Audit office लेखापरीक्षा कार्यालय
Audit register लेखापरीक्षा नोंदवही
Audit report लेखापरीक्षा अहवाल
Audit report on the accounts for 19---- 19---- १९---- १९---- पर्यंतच्या लेख्यांवरील लेखापरीक्षा अहवाल
Audit scrutiny लेखापरीक्षा परिनिरीक्षण
Audit staff लेखापरीक्षा कर्मचारीवर्ग
Audited contingencies लेखापरीक्षित आकस्मिक खर्च
Auditor General's rules महालेखापरीक्षकाची नियमावली
Augmentation आवर्धन
Authentic copy अधिप्रमाणित प्रत
Authenticate अधिप्रमाणन करणे
Authorisation १ प्राधिकरण २ प्राधिकारपत्र
Authorisation certificate प्राधिकार प्रमाणपत्र
Authorisation of appropriation विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देणे
Authorisation of the Legislature विधानमंडळाची अधिकृत मंजुरीए
Authorised capital प्राधिकृत भांडवल
Authorised dealer प्राधिकृत विक्रेता
Autonomous bodies स्वायत्त संस्था
Availability उपलब्धता
Availability of funds निधींची उपलब्धता
Average सरासरी
Average cost १ सरासरी खर्च २ सरासरी अपव्यय
Average expenditure सरासरी खर्च
Average of the normal actuals नेहमीच्या प्रत्यक्ष रकमांची सरासरी
Average pay सरासरी वेतन
Average pay statement सरासरी वेतन विवरणपत्र
Average rate of the exchange विनिमयाचा सरासरी दर
Average run per litre दर लिटरमागे केलेल्या प्रवासाचे सरासरी अंतर
Average salary सरासरी वेतन
Aviation विमानचालन
Aviation ground facilities विमानचालनासंबंधीच्या जमिनीवरील सोयी
Aviation receipts विमान वाहतुकीपासून मिळालेल्या जमा रकमा
Awaiting settlement प्रतीक्षाधीन तडजोड