शरंीर-परिभाषा - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (1004) | B (394) | C (959) | D (366) | E (385) | F (281) | G (267) | H (346) | I (576) | J (36) | K (36) | L (344) | M (660) | N (238) | O (289) | P (1050) | Q (21) | R (331) | S (959) | T (435) | U (115) | V (245) | W (25) | X (9) | Y (7) | Z (34)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
abdomen उदर
abdomen proper प्रत्यक्ष उदर
abdominal उदरीय, उदर-
abdominal aorta उदर महाधमनी
abdominal pregnancy उदर सगर्भता
abdominal wall उदर भित्ति
abducent अपवर्तनी
abduct अपवर्तन करणे
abduction अपवर्तन (न.)
abductor अपवर्तनी (पु.)
abembryoic pole अपभ्रूणी धुव
abembryonic अपभ्रूणी, अपभ्रूण-
aberrant विपथी
aberration विपथन (न.)
chromatic a., वर्णीय विपथन chromosomal a., गुणसूत्री विपथन induced a., प्रेरित विपथन optical a., प्रकाशीय विपथन sex a., लिंग विपथन sexual a., लिंगीय विपथन spontaneous a., उत्स्फूर्त विपथन
ablation उच्छेदन (न.)
cortical a., बाह्यांग उच्छेदन partial a., अंशोच्छेदन total a., पूर्णोच्छेदन
abnormal अपसामान्य
abnormality अपसामान्यता (स्त्री.)
ABO blood group, ABO रक्त गट
abortifacient गर्भपाती
abortion गर्भपात (पु.)
miscarriage = गर्भस्त्राव
abortive ova निष्फळ डिंब
abrasion अपघर्षण (न.)
abruptio placentae अपरा पृथकभवन
abscess विद्रधि (पु.), गळू (न.)
absolute परम, पूर्ण
absorb शोषणे
absorbent शोषी
absorption शोषण (न.)
absorptive शोषी
abstinence १ संयम (पु.) २ पथ्य (न.)
abstract सार (न.), सत्त्व (न.)
acanthion शूकपेशीवृद्धि (स्त्री.)
acaptation अनुकूलन (न.)
acardia हृदयहीनता (स्त्री.)
acardiac monster हृदयहीन राक्षस
acatalasia कॅटॅलेझहीनता (स्त्री.)
accelerated त्वरणित
acceleration त्वरण (न.)
accelerator त्वरक (पु.)
accentuated तीव्रीकृत
accessor १ सहायक २ अतिरिक्त
accessory pancreatic duct सहायक स्वादुपिंड वाहिनी
accetuation तीव्रीकरण (न.)
accident १ अपघात (पु.) २ यदृच्छा (स्त्री.)
accidental अपघाती, आकस्मिक
acclimatisation परिस्थिती अनुकूल (न.)
accommodation (as, of eyes) (नेत्र) समायोजन (न.)
accommodation reflex समायोजन प्रतिक्षेप
accouchement प्रसव (पु.), प्रसूति (स्त्री.)
accretion अभिवृद्धि (स्त्री.)
accumulate संचय करणे, संचय होणे
accumulation संचय (पु.), संचयन (न.)
accumulative संचयी
acellular अपशीय
acending palatine artery आरोही तालु धमनी
acentabular उलूखल-
acentric अकेंद्री
acentric chromosome अकेंद्री गुणसूत्र
acentric fragment अकेंद्री खंड
acetabular branch उलूखल शाखा
acetabular fossa उलूखल खात
acetabular notch उलूखल खाच
acetabulum उलूखल (न.)
acetate ऍसिटेट (न.)
acetone ऍसिटोन (न.)
acetylcholine ऍसिटीलकोलिन (न.)
achalasia शिथिलन अक्षमता (स्त्री.)
achalasia cardia १ आहृद शिथिलन अक्षमता २ अधिजठर शिथिलन-अक्षमता
achalasia of pharyngo-oesophageal sphincter ग्रसनी-ग्रासनली-समाकुंचनी शिथिलन अक्षमता
ache दुखी (स्त्री.)
achine दुखणे (न.)
achlia वसालसीकाहीनता (स्त्री.)
achlorhydria जठर आम्लहीनता (स्त्री.)
achondroplasia chondrodysplasia
achondroplastic कास्थिरूपातरहीन
achondroplastic dwarf कास्थिरूपांतरहीन वामन
achromatic अवर्णी
achromatopsia colour blindness
achromia मंदवर्णरक्तता (स्त्री.)
achylia gastrica जठरसहीनता (स्त्री.)
acid आम्ल (न.)
acid bath आम्ल मज्जनी
acid-base आम्ल-आम्लारि (पु.)
acid-base balance आम्ल-आम्लारि समतोल
acid-fast आम्लस्थायी
acid-resistant आम्लरोधी
acidaemia acidosis
acidification आम्लन (न.)
acidified आम्लित
acidify आम्लन करणे, आम्लन होणे
acidity आम्लता (स्त्री.)
acidophile आम्लरागी (पु.)
acidophilic आम्लरागी
acidosis आम्लरक्तता (स्त्री.)
acidaemia
acidotic respiration आम्लताजन्य श्वसन
acidphosphatase ऍसिडफॉस्फेटेज (न.)
aciduria आम्लमेह (पु.)
acinar कोष्ठक
acinous कोष्ठकीय
acinus कोष्ठक (न.)
acoustic auditory
acousticofacial श्रवणाननी
acquired उपार्जित
acrid तीक्ष्ण, झोंबणारा
acridine ऍक्रीडीन (न.)
acrocentric अग्रकेंद्री
acrocentric chromosome अग्रकेंद्री गुणसूत्र
acrocephalosyndactyly शंकुशीर्षक-युक्तांगुलिता (स्त्री.)
acrocephaly शंकुशीर्षता (स्त्री.)
acromegaly अतिशीर्षशाखता (स्त्री.)
acromial अंसकूटी, अंसकूट-
acromial end (of clavicle) (जत्रुक) अंसकूटी अंत, अंसकूटी बाजू, अंसकूटी टोक
acromio-clavicular अंसूकट-जत्रुक-
acromio-coracoid अंसूट-अंसतुंड-
acromio-humeral अंसकूट-प्रगंड-
acromion अंसकूट (पु.)
acromioscapular अंसकूट-अंसफलक-
acromiothoracic अंसकूट-वक्ष
acromiothoracic artery अंसकूट-वक्ष धमनी
acroparaesthesia शाखाअपसंवेदन (न.)
acrosomal अग्रपिंड-
acrosomal cesicle अग्रपिंड पुटिक
acrosomal granule अग्रपिंड कणिका
acrosome अग्रपिंड (पु.)
acrosome अग्रडिंडिक, अग्रिपिंड-
acrosomic अग्रिपिंड
acrosomic cap अग्रपिंड छत्रक
acteriostatic जीवाणुरोधी
actin ऍक्टिन (न.)
actinic ऍक्टिनी
actinomycosis ऍक्टिनोमायसिसता (स्त्री.)
action क्रिया (स्त्री.), कार्य (न.)
action potential क्रिया विभव
activate सक्रिय करणे
activate सक्रियीकृत, सक्रियित
activated carbon सक्रियित कार्बन
activating सक्रियकारी
activation सक्रियण (न.)
activator सक्रियकारी (पु.), सक्रियक (पु.)
active carrier क्रियाशील वाहक, सक्रिय वाहक, कार्यप्रवण वाहक
activity क्रिया (स्त्री.)
actove क्रियाशील, सक्रिय, कार्यप्रवण
acuity दृष्टितीक्ष्णता (स्त्री.)
acupuncture सूचीवेध (पु.)
acute आशुकारी, तीव्र
acute haemolytic anaemia तीव्र लोहित-पेशी विघटनी पांडुरोग
ad lib यथेच्छ, इच्छेनुसार
ad libitum
Adam's apple कंठमणि (पु.), कंठौत्सेध (पु.)
laryngeal prominence
adamantinoma दंतवल्क अर्बुद (पु.)
addict व्यसनी
addiction व्यसन (न.)
Addison's disease ऍडिसन रोग
additive समावेशी
adduct अभिवर्तन करणे
adduction अभिवर्तन (न.)
adductor अभिवर्तनी (पु.)
adenase ऍडिनेज (न.)
adenine uracil ऍडेनिन युरॅसिल
adenine-uridine ratio ऍडेनिन-युरिडीन गुणोत्तर
adenocarcinoma ग्रंथिकर्कार्बुद (पु.)
adenocystoma ग्रंथिपुटी अर्बुद (पु.)
adenohypophysis १ ग्रंथिपीयूष (न.), २ ग्रंथिपीयूषिका (स्त्री.)
adenoid (a hypertophic mass of glandular tissue in the nasopharynx of children) ग्रसनी गलवाताम (पु.)
adenoid ग्रंथिसदृश, ऍडेनाइडी
adenoid facies ऍडेनाइडी चेहरा
adenoid tissue ग्रंथिसदृश ऊति
adenolymphoma ग्रंथिलसीकार्बुद (पु.)
adenoma ग्रंथिअर्बुद (पु.)
adenoma ग्रंथिअर्बुद (पु.)
adenoma sebaceum वसा ग्रंथिअर्बुद
adenoma sebaceum वसा ग्रंथिअर्बुद
adenomatosis ग्रंथिअर्बुदता (स्त्री.)
adenomatosis ग्रंथिअर्बुदता (स्त्री.)
adenomyoma ग्रंथिस्नायुअर्बुद (पु.)
adenomyoma ग्रंथिस्नायुअर्बुद (पु.)
adenosine ऍडेनोसिन (न.)
adenosine diphosphate (ADP) ऍडेनोसिन डायफॉस्फेट (ADP)
adenosine monophosphate ऍडेनोसिन मोनोफॉस्फेट
adenosine triphosphate ऍडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट
adenosis ग्रंथिलता (स्त्री.)
adherent आसंगी
adhesion आसंग (पु.)
adiadokocinesis शीघपर्यायगतिभंग (पु.)
adiadokokinesis
adipocere शवमेदन (न.)
adipose मेद
adipose मेदयुक्त
adiposis मेदयुक्तता (स्त्री.), मेदता (स्त्री.)
adiposus मेदस्तर (पु.)
aditus प्रवेशिका (स्त्री.)
aditus laryngis स्वरयंत्रप्रवेशिका (स्त्री.), कंठद्वार (न.)
(also called inlete of larynx)
adjustment समायोजन (न.)
adjuvant सहयोगी
admixture अधिमिश्रण (न.)
admniculum श्वेत रेखा
adminiculum linea alba
adolesence पौगंडावस्था (स्त्री.), तारुण्यपूर्व अवस्था (स्त्री.)
adrenal अधिवृक्क ग्रंथि (स्त्री.)
adrenal अधिवृक्क-
(also called suprarental)
adrenal cortex अधिवृक्क बाह्यांग
adrenal hyperplasia अधिवृक्क अतिवृद्धि
adrenal virilism अधिवृक्क स्त्रीपुंबत्ता
adrenalectomy अधिवृक्क उच्छेदन (न.)
adrenalin ऍड्रिनलिन (न.)
adrenergic ऍड्रिनलिनस्त्रावी
adrenergic blocking agent ऍड्रिनलिन रोधी कारक
adrenocorticotrophic अधिवृक्क बाह्यांगपोषी
adrenocorticotrophic hormone (ACTH) अधिवृक्क बाह्यांगपोषी हॉर्मोन, अधिवृक्क बाह्यांगपोषी संप्रेरक
adrenocorticotrophin ऍड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिन (न.)
adrenogenital अधिवृक्कजनन-
adrenogenital syndrome अधिवृक्कजनन संलक्षण
(also called Cushing's disease)
adrenolytic ऍड्रिनलिनलयी
adrenotrophic अधिवृक्कप्रेरक
adrenotropic
adsorbent अधिशोषी (पु.)
adsorption अधिशोषण (न.)
adsorvent अधिशोषी
adult प्रौढ
adult haemoglobin प्रौढ हिमोग्लोबिन
adulteration अपमिश्रण (न.), भेसळ (स्त्री.)
adventitia बाह्यस्तर (पु.)
adventitial बाह्य, बाह्यस्तरीय
adventitious आगंतुक
adventitious bursa आगंतुक स्यून
aeration वातन (न.)
aerial वायवी, वायु-
aerobic वातापेक्षी
anaerobic वातनिरपेक्षी
aerophagia वायुभक्षण (न.)
aerophagy
aerosol एरोसॉल (न.)
aesthesiometer संवेदनामापी (पु.)
afer-birth अपराकला (स्त्री.), वार (स्त्री.)
afferent अभिवाही
afferent vessel अभिवाहिनी (स्त्री.) (अभिवाही वाहिनी)
affinity आसक्ति (स्त्री.)
afibrinogenaemia अफायबिनोजेनरक्तता (स्त्री.)
after-image अनुबिंब (न.)
afterpotential अनुविभव (न.)
afunction अक्रिया (स्त्री.)
agammaglobulinemia गॅमाग्लोब्यूलिनहीनता (स्त्री.), गॅमाग्लोब्यूलिनहीनरक्तता (स्त्री.), एगॅमाग्लोब्यूलिनिमिआ (पु.)
aganglionic अगंडिकीय
agar ऍगर (न.)
age वय (न.)
agenesia १ अपविकास (पु.), २ अजनन (न.)
agenesis
agent १ कारक (पु.), २ पदार्थ (पु.)
ageusia स्वादहीनता (स्त्री.)
agger nasi नासा शिखाग्र
agglomerate संपिंडित
agglutinable समूहनशील
agglutination समूहन (न.)
agglutinin समूहिका (स्त्री.)
agglutinogen समूहजन (न.)
aggregated समुच्चित
aggressive आक्रमी
aging वयोवृद्धि (स्त्री.)
agitator क्षोभकारी (पु.)
agnathia हनुहीनता (स्त्री.)
agnosia ज्ञानाक्षमता (स्त्री.)
agnosis
agonadism जननग्रंथिहीनता (स्त्री.)
agonist प्रचालक (पु.)
agoraphobia अवकाशभीति (स्त्री.)
agranulocyte अकणीपेशी (स्त्री.)
agranulocytosis अकणीपेशीता (स्त्री.)
agraphia लेखनाक्षमता (स्त्री.)
ague ज्वर (पु.), शीतज्वर (पु.)
aid साहाय्य (न.)
aid साहाय्य करणे
air वायु (पु.), हवा (स्त्री.), वात (पु.)
air cell वात पेशी
air passage श्वास मार्ग
air sac वायु कोश
air saccule वायु लघुकोश
air sinus वायु विवर
air-borne वायुवाहित
air-conditioning वातानुकूलन (न.)
air-washer वायु-धावक (पु.)
air-way श्वसन मार्ग (पु.)
akinesia गतिअक्षमता (स्त्री.)
akinesis
ala पक्षक (पु.)
ala magna महा पक्षक ala nasi नासा पक्षक
(pl. alae)
ala parva लघु पक्षक
alanine ऍलेनिन (न.)
alar पक्षकी, पक्ष-, पक्षक-
alar artery पक्ष धमनी
alar lamina पक्ष फलक
alar thoracic artery वक्ष पक्ष धमनी
alastrin ऍलॅस्ट्रीन (न.)
alba श्वेत (पु.)
albinism १ धवलता (स्त्री.), २ वर्णकहीनता (स्त्री.)
albino धवलरोगी (पु.)
albino धवल
albuginea श्वेत (पु.)
albumen श्विति (स्त्री.), अल्ब्युमिन (न.)
albumin
albumin-globulin अल्ब्युमिन-ग्लोब्युलिन (न.)
albuminate अल्ब्युमिनेट (न.)
albuminoid अल्ब्युमिनाभ
albuminoid अल्ब्युमिनाभ (न.)
albuminous श्वेतक, अल्ब्युमिनी
albuminous material श्वेतक द्रव्य
albuminuria अल्ब्युमिनमेह (पु.)
albuminuric अल्ब्युमिनमेही
alcohol अल्कोहोल (न.)
alcoholic अल्कोहोली
alcoholised अल्कोहोलित
aldehyde अल्डिहाइड (न.)
aldosterone अल्डोस्टेरॉन (न.)
alecithal लेसिथिनरहित
alexia वाचनाक्षम वाचाघात (पु.)
(also word blindness)
algae शैवाल (न.), शेवाळ (न.)
algesia वेदना (स्त्री.)
algesimeter वेदनामापी (पु.)
algesiometer
alignment पंक्तिबद्धता (स्त्री.)
alimentary अन्न-
alimentary canal अन्न नलिका
alimentary tract
alisphenoid जतुकपक्षक (पु.)
alkalaemia अल्करक्तता (स्त्री.)
alkali अल्क (न.)
alkaline अल्कधर्मी
alkaline bath अल्क मज्जनी
alkaline phosphatase अल्कधर्मी फॉस्फेटेज
alkaliser अल्ककारी (पु.)
alkaloid अल्काभ, अल्कलॉईड
alkalosis अल्कमयता (स्त्री.)
alkaptonuria अल्कॅप्टोनमेह (पु.)
alkylation अल्किलीयन (न.)
allantoenteric diverticulum अपरापोषिका आंत्र अंधवर्ध
allantoic अपरापोषिका-
allantoic canal अपरापोषिका नाल
allantoin ऍलँटॉइन (न.)
allantois अपरापोषिका (स्त्री.)
allele allelomorph
allelic युग्मविकल्पी
allelic gene युग्मविकल्पी जीन
allelism युग्मविकल्पता (स्त्री.)
allelomorph युग्मविकल्पी (पु.)
allele
allergen ऍलर्जीकारी (पु.)
allergic phenomenon ऍलर्जी घटना
allergy ऍलर्जी (स्त्री.)
allocortex पुराबाह्यांग (न.) (पुराप्रमस्तिष्क बाह्यांग)
allograft homograft
allosome लिंगगुणसूत्र (न.)
alloxan ऍलॉक्सान (न.)
alopecia चाई (स्त्री.)
alpha आल्फा-
alpha particle आल्फा कण
alphabet वर्णमाला (स्त्री.)
alteration बदल (पु.), परिवर्तन (न.)
altitude उच्चता (स्त्री.)
alum तुरटी (स्त्री.)
alveo-labial alveolo-labial
alveo-lingual दंतौलूखल-जिवा-
alveolo-lingual
alveolar १ दंतौलूखल- २ गुहिका- ३ वायुकोश-
alveolar air वायुकोशातील हवा
alveolar border दंतौलूखल किनार
alveolar canal दंतौलूखल नलिका
alveolar duct वायूकोश नाल
alveolar epithelium वायुकोश अभिस्तर
alveolar index gnathic index
alveolar point prosthion
alveolar septa वायुकोश पट
alveolar wall वायुकोश भित्ति
alveolo-labial दंत-उलूखल-ओष्ठ-
alveo-labial
alveolus १ (as of gland) गुहिका (स्त्री.), २ (as of lung) वायुकोश (पु.), ३ (as of organ) खळगी (स्त्री.), ४ (as of tooth) दंतौलूखल (न.)
amacrine cell लघुप्रवर्धी चेता पेशी
amalgam पारदसंमिश्र (न.)
amastia amazia
amaurosis अंधता (स्त्री.)
amaurotic अंधतामय
amazia स्तनहीनता (स्त्री.)
amastia
ambidextrous सव्यसाची
ambiguous संदिग्ध
ambivalence उभयवृत्तिता (स्त्री.)
amblyope मंददृष्टि-
amblyopia मंददृष्टिता (स्त्री.)
amblyopia alcoholica अल्कोहोली मंददृष्टिता
amblyopia crapulosa
amblyoscope मंददृष्टिदर्शी (पु.)
ambulant चलनक्षम
amelanotic मिलेनिनरहित
amelia अंगहीनता (स्त्री.), शाखाहीनता (स्त्री.)
amelioration १ उपशम (पु.), २ सुखावह करणे (न.)
ameloblast दंतवल्क जनकपेशी (स्त्री.), इनॅमल जनकपेशी (स्त्री.)
amelodental junction दंतवल्क-दंतिन संधि
=amelodentinal junction
amelogenesis दंतवल्कजनन (न.)
amenorrhoea अनार्तव (न.)
amentia अमनस्कता (स्त्री.)
amethopterin ऍमेथोप्टेरिन (न.)
ametic selection युग्मकी निवड
ametropia अपसामान्य दृष्टि (स्त्री.)
ametropic अपसामान्य दृष्टि-
amino- ऍमिनो-
(in comb.)
amino-acid ऍमिनो आम्ल (न.)
amino-acid ऍमिनो आम्ल (न.)
amino-acid sequence ऍमिनोआम्ल मेह (पु.)
amino-acid synthetase ऍमिनो ऍसिड सिंथेटेज
amino-homologue ऍमिनो-समजात (पु.)
amino-nucleoside ऍमिनो-न्युक्लिओसाइड (न.)
amino-oxypurine ऍमिनो-ऑक्सिप्युरीन (न.)
aminobenzene ऍमिनोबेंझिन (न.)
aminopeptidase ऍमिनोपेप्टिडेज (न.)
aminopherase ऍमिनोफिरेज (न.)
aminopolypeptidase ऍमिनोपॉलिपेप्टिडेज (न.)
aminopterin ऍमिनॉप्टेरिन (न.)
amitosis असूत्री विभाजन (न.), प्रत्यक्ष विभाजन (न.)
(also called direct division)
amitotic असूत्री विभाजनी
ammonia अमोनिआ (पु.)
ammonification अमोनिआयन (न.)
amnesia स्मृतिलोप (पु.)
amnesic aphasia विस्मरणी वाचाघात
amnioembryonic cavity उल्व-भ्रूणीय गुहिका
amnioembryonic cavity उल्व-भ्रूणीय गुहिका
amniogenesis उल्वजनन (न.)
amniogenesis उल्वजनन (न.)
amniogenic उल्वजनक
amnion उल्व (न.)
amniotic उल्वी, उल्व-
amniotic adhesion उल्व आसंग
amniotic cavity उल्व गुहिका
amniotic duct उल्व वाहिनी
amniotic vesicle उल्व पुटिका
amoeba अमीबा (पु.)
amoebiasis अमीबारुग्णता (स्त्री.)
amoebocyte अमीबापेशी (स्त्री.)
amoeboid अमीबासदृश, अमीबाभ
amoeboid cell अमीबासदृश पेशी
amorph निष्क्रिय जीन (न.)
amorphous १ अरूपी २ अस्फटिक, अस्फटिकी, अरवकी
amorphous material अस्फटिकी पदार्थ
amphiarthrosis अल्पचलसंधि (पु.)
Amphibia भू-जलचर (पु.), उभयचर (पु.), ऍफीबिआ (पु.)
amphibian उभयचर, भू-जलचर
amphibious उभयचर, भ-जलचर
amphicyte उपग्रहपेशी (स्त्री.)
(also called satellite cell)
amphioxus ँफिऑक्सस (पु.)
amphitene =zygotene
amphoteric उभयधर्मी
amplitude आयाम (पु.)
ampulla तुंबिका (स्त्री.)
(pl. ampullae)
ampulla of bile-duct पित्तवाहिनी तुंबिका
(also called ampulla of Vater)
ampulla of vas deference शुक्रवाहिनी तुंबिका
ampulla of Vater व्हेटर तुंबिका
ampullar crest तुंबिका शिखा
=ampullary crest
ampullary end तुंबिका अंत्य
amputation १ अवयवौच्छेदन (न.), २ विच्छेदन (न.), ३ अंगोच्छेदन (न.)
amputation of breast स्तन उच्छेदन
amputation of cervix गर्भाशयग्रीवा उच्छेदन
amygdaloid बदामाकार
amylase अमायलेज (न.)
amyloid bodies मंडाभ पिंड (पु.अ.व.)
amyloid nephrosis = renal amyloidosis
amyloidosis मंडाभता (स्त्री.)
amyotrophic १ स्नायुअपुष्टिजन्य २ स्नायुअपुष्टि-
amyotrophy स्नायुअपुष्टि (स्त्री.)
anabolism उपचय (पु.)
anacrine बहिःस्त्रावी
apecrine=merocrine eccrine=anacrine=exocrine endocrine अतःस्त्रावी exocrine बहिःस्त्रावी holocrine पूर्णस्त्रावी merocrine अंशस्त्रावी
anacrotic विषमआरोही
anaemia anernia
anaerobe वातनिरपेक्षी (पु.)
anaerobic वातनिरपेक्षी
aerobic
anaesthesia = anesthesia
anaesthesiology बधिरीकरणशास्त्र (न.)
anaesthetic बधिरकारी
anal गुद-
anal canal गुद नलिका
anal column गुद स्तंभिका
anal membrane गुद पटल
anal orifice गुद द्वार
anal sinus गुद सुषि
anal tubercle गुद गुलिका
anal valve गुद वल्ल
analogous सदृश, समधर्मी, समान, कार्यसदृश
analogue सादृश्य (न.), समधर्मता (स्त्री.)
analysis विश्लेषण (न.)
anamniotic उल्वरहित
anaphase पश्चावस्था (स्त्री.)
anaphylaxis तीव्रग्राहिता (स्त्री.)
anaplasia अविकसन (न.)
anarthria अस्पष्ट उच्चारण (न.)
anastomosing संमीलनी
anastomosing channel संमीलनी नलिका
anastomosing space संमीलनी पैस
anastomosis संमीलन (न.)
anastomotic संमीलनी
anastomotic artery संमीलन धमनी
anastomoticum cruciate क्रूसाकार संमीलन
(also called cruciate anastomosis)
anatomical शरीररचनेसंबंधी, शारीरी, शारीरिक
anatomical dead space air संरचनात्मक शोषण अक्षम श्वसन मार्गातील हवा
anatomical neck शारीरी ग्रीवा
anatomical topography शारीरी संस्थिति
anatomy १ शारीर (न.) २ शरीर रचनाशास्त्र (न.)
ancestral पूर्वज-
ancestral form पूर्वज रूप
androgen १ पुंजन (न.), २ (as hormone) ँड्रोजेन (न.)
androgenic पुंजनी
androgenic पुंजनी क्षेत्र
anemia १ पांडुरोग (पु.), २ (when local) अरक्तता (स्त्री.)
anencephaly अमस्तिष्कता (स्त्री.)
anesthesia १ बधिरण (न.), बधिरीकरण (न.), २ बधिरावस्था (स्त्री.)
=anaesthesia
anesthetic १ बधिरकारी (औषध इ.) २ बधिर
anesthetised बधिर, बधिरीकृत
anestrus =anoestrus
aneuploid असमगुणित
aneuploidy असमगुणितता (स्त्री.)
aneurogenic चेताहीन
aneurogenic limb चेताहीन शाखा
aneurysm १ (of artery) धमनी-अर्बुद (पु.) २ (of vein) शीरार्बुद (पु.) ३ वार्बुद (पु.) (वाहिनी+अर्बुद)
aneurysmal वार्बुदी
aneurysmorrhaphy वार्बुदसीवन (न.)
angiitis वाहिनीशोथ (पु.)
angina १ (general) वेदना (स्त्री.) २ (pectoris) हृदशूल (पु.) ३ (Vincent's) गलार्ति (स्त्री.)
angioblast अंतस्तर जनकपेशी (स्त्री.)
angiocardiography वाहिनीहृदचित्रण (न.)
angiogram वाहिनीचित्र (न.)
angiography वाहिनीचित्रण (न.)
angiology वाहिनीशास्त्र (न.)
angioma वाहिनीअर्बुद (पु.)
angiospasm वाहिनी आकुंचन (न.)
angiotensin ँजिओटेंसिन (न.)
angle कोन (पु.), कोण (पु.)
angle of anterior chamber अग्रकक्ष कोन
angle of bone अस्थि कोन
angle of decussation व्यत्यास कोन
angle of mouth मुख कोन
angular कोनीय, कोणीय
angular artery कोनीय धमनी
angular movement कोनीय हालचाल
ani externus बाह्यगुद (न.)
ani internus आभ्यंतरगुद (न.)
aniline ऍनिलिन (न.)
animal पशु (पु.), प्राणि (पु.)
animal cell प्राणिपेशी (स्त्री.)
animal pole जीव धुव
animalcule प्राणिक (पु.), लहान प्राणी (पु.)
aniridia अपरितारकता (स्त्री.)
anisochromasia विषमवर्णता (स्त्री.)
anisocoria असमबाहुली (स्त्री.)
anisocyte असमपेशी (स्त्री.)
anisocytosis असमदृष्टिता (स्त्री.)
anisotropic विषमदैशिक, असमदिक्वर्ती
anisotropy विषमदैशिक (स्त्री.), असमादिकता (स्त्री.)
ankle गुल्फ (न.)
ankyloblepharon बद्धनेत्रच्छद (न.)
ankyloglossia बद्धजिवा (स्त्री.)
ankylosis संधिग्रह (पु.)
ankylostoma बद्धमुख (न.)
ankylostoma duodenale अंकुश कृमि
(also called hookworm)
ankylostomiasis अंकुशकृमिरोग (पु.)
anlage मूलरूप (न.)
annular =anular
annulospiral सर्पिलवलयी
annulus fibrosus तंतुक वलय
anococcygeal गुद-अनुत्रिक-
anodontia अदंतता (स्त्री.)
anoestrus स्त्रीमदहीनता (स्त्री.)
=anestrus
anomalous असंगत
anomaly असंगति (स्त्री.)
anonymous artery अनामी धमनी
anoopsia दृष्टि अयोग (पु.)
(also anopsia)
anophthalmia अनेत्रता (स्त्री.)
anopia अंधता (स्त्री.)
anopsia =anoopsia
anorchism अवृषणता (स्त्री.)
anorectal गुद-मलाशय-
anorectal atresia गुद-मलाशय अविवरता
anorexia क्षुधानाश (पु.)
anosmia अघाणता (स्त्री.)
anosognosia स्वरोगज्ञान अभाव (पु.)
anovular menstrual cycle डिंब अनुत्सारी चक्र
anovulatory डिंब अनुत्सारी
anovulatory cycle डिंब अनुत्सारी चक्र
anoxaemia अनॉक्सिरक्तता (स्त्री.), रक्तातील ऑक्सिन्यूनता (स्त्री.)
anoxia अनॉक्सिता (स्त्री.), ऊतीमधील ऑक्सिन्यूनता (स्त्री.)
ansa पाश (पु.)
ansa cervicalis ग्रीवा पाश ansa hypoglossi अधोजिवा पाश ansa lenticularis मसूरिका पाश ansa peduncularis वृंतिक पाश ansa subclavia अधोजत्रुक पाश
ansiform पाशाकार
antacid प्रत्याम्ल (न.), आम्लरोधी (पु.)
antagonis विरोधी (पु.)
antagonistic विरोधी
antasthmatic = antiasthmatic
antecedent पूर्ववर्ती
anteflexed पुराकुंचित
anteflexion पुराकुंचन (न.)
antenatal प्रसवपूर्व, जन्मपूर्व
antenatal care प्रसवपूर्व जपणूक
(also prenatal care)
antepartum प्रसवपूर्व
anterior अग्र
anterior abdominal wall उदर अग्रभित्ति
anterior arch अग्र चाप
anterior artery अग्र धमनी
anterior canaliculus अग्र सूक्ष्मनलिका
anterior carpal artery अग्र मणिबंध धमनी
anterior centriole अग्र तारककेंद्र
anterior cerebral artery अग्र प्रमस्तिष्क धमनी
anterior chamber अग्र कक्ष
anterior choroid artery अग्र रक्तकपटल धमनी
anterior ciliary artery अग्र रोमक धमनी
anterior circumflex humeral artery अग्र परिवेष्टी प्रगंड धमनी
anterior column अग्र स्तंभ
anterior commissure अग्र संयोजी
anterior condylar canal अग्र स्थूलक नलिका
anterior cranial fossa अग्र कर्पर खात
anterior dental artery अग्र दंत धमनी
anterior ethmoidal artery अग्र झर्झरिका धमनी
anterior ethmoidal canal अग्र झर्झरिका नलिका
anterior ethmoidal foramen अग्र झर्झरिका रंध
anterior ethmoidal sinus अग्र झर्झरिका विवर
anterior fontanelle = frontal fontanelle
anterior incisive foramen अग्रकृंतकी रंध
anterior inferior cerebellar artery अग्र निम्न अनुमस्तिष्क धमनी
anterior intercavernous sinus अग्र आंतर-गवर शिरानाल
anterior intercostal artery अग्र पर्शुकांतर धमनी
anterior interosseous artery अग्र आंतर अस्थिल धमनी
anterior interventricular artery अग्र आंतरनिलय धमनी
anterior interventricular groove अग्र आंतर निलय प्रखात
anterior intestinal portal अग्र आंत्र प्रतिहारी
anterior labial artery अग्र ओष्ठ धमनी
anterior lateral malleolar artery (of ankle) अग्र पार्श्व गुल्फ धमनी
anterior medial malleolar artery (of ankle) अग्र उपमध्य गुल्फ धमनी
anterior median fissure अग्र उपमध्य विदर
anterior nasal apeture अग्र नासा रंध
anterior nerve root अग्र चेता मूल
anterior neuropore अग्र चेतारंध
anterior oblique line अग्र तिर्यक रेषा
anterior obturator tubercle अग्र गवाक्ष गुलिका
anterior palatine अग्र तालु
anterior pole अग्र धुव
anterior primary ramus (ventral) अग्रमूल प्रशाखा
anterior ramus of lumbar कटिचेतेची अग्र प्रशाखा
(also called ventral ramus of lumbar)
anterior spinal artery अग्र मेरु धमनी
anterior superior alveolar artery अग्र ऊर्ध्व दंतौलूखल धमनी
anterior superior dental artery अग्र ऊर्ध्व दंत धमनी
anterior tibial artery अग्र अंतजँघिका धमनी
anterior tubercle अग्र गुलिका
anterior tympanic artery अग्र मध्यकर्ण धमनी
antero-interior अग्र-निम्न
antero-interior border अग्र-निम्न किनार
antero-posterior अग्र-पश्च
antero-posterior flexures अग्र-पश्च बाक (पु.अ.व.)
antero-superior अग्र-ऊर्ध्व
antero-superior border अग्र-ऊर्ध्व किनार
anterorade amnesia घटनोत्तर स्मृतिलोप
anteversion पुरोनति (स्त्री.)
anteverted पुरोनत
anthracosis (फुप्फुस) कोलकणता (स्त्री.)
anthrax ँथॅक्स (न.)
anthropology मानवशास्त्र (न.)
anthropometry मानवमिति (स्त्री.)
anti- प्रति-, -रोधी
antiagglutinant प्रतिचयी
antianaphylaxis तीव्रग्राहितारोध (पु.)
antiasthmatic दमारोधी
= antasthmatic
antibiotic प्रतिजैविक
antibody प्रतिद्रव्य (न.)
anticholinergic कोलिनधर्मरोधी
anticholinesterase ँटिकोलिनस्टरेझ (न.)
anticipation प्रत्याशा (स्त्री.), अपेक्षा (स्त्री.)
anticoagulant साकळणरोधी
anticonvulsant आकडीरोधी
antidiabetic मधुमेहरोधी
antidiuretic मूत्रलरोधी
antidiuretic hormone प्रतिमूत्रल संप्रेरक, मूत्रलरोधी संप्रेरक
antigen प्रतिजन (न.), ँटिजेन (न.)
antigenic potency प्रतिजन क्षमता
antigravity गुरुत्वरोधी
antiholix प्रतिआंत्रयोजी
antimesenteric border प्रतिआंत्रयोजी किनार
antimetabolite प्रतचयापचयी (पु.)
antimony ँटिमनी (न.)
antiperistalsis प्रतिपुरस्सरण (न.)
antiserum प्रतिसोरम (न.)
antitrago-helicine fissure प्रतितुंगक कुंतल विदर
= fissura antitrago-helicina
antitragus प्रतितुंगक (पु.)
antivacterial जंतुरोधी
antral musculature गवरी स्नायु
antrostomy गवरछिद्रण (न.)
antrum गवर (न.)
antrum folliculi पुटक गवर
anuclear अकेंद्रक-
anular वलयाकार, वलयी
= annular
anular fibre वलयाकार तंतु
anulus वलय (न.)
= annulus
anuria अमूत्रता (स्त्री.)
anus गुदद्वार (न.)
aorta महाधमनी (स्त्री.)
aortal महाधमनी-
= aortic
aortic arch १ प्रचाप (पु.), २ महाधमनी चाप
aortic body महाधमनी पिंड
aortic knuckle महाधमनी गुलिका
aortic orifice महाधमनी रंध
aortic ring महाधमनी वलय
aortic sac महाधमनी कोश
aortic sinus महाधमनी वल्ल
aortic vestibule महाधमनी प्रघाण
aortico-pulmonary septum = aortopulmonary septum
aortico-renal महाधमनी-वृक्क-
aortitis महाधमनीशोथ (पु.)
aorto-pulmonary septum महाधमनी-फुप्फुस पट
= (also called spiral septum)
apathy भावहीनता (स्त्री.), उदासीनता (स्त्री.)
aperiodic अनियतकालिक
aperture रंध (न.)
apex शिखर (न.), अग्र (न.)
apex beat हृदयाग्र स्पंद
apex of heart हृदयाग्र (न.)
aphakia भिंगहीनता (स्त्री.)
aphasia वाचाघात (पु.)
amnesic aphasia विस्मरणी वाचाघात auditory aphasia श्राव्य वाचाघात central aphasia = cortical aphaisa, केंद्रीय वाचाघात, बाह्यांग वाचाघात expressiv aphasia अभिव्यक्ति वाचाघात global aphasia पूर्ण वाचाघात jargon aphasia अस्पष्ट वाचाघात, अनर्थक वाचा motor aphasia प्रेरक वाचाघात nominal aphasia नाममात्र वाचाघात optic aphasia दृश्य वाचाघात sensory aphasia = receptive aphasia, संवेदी वाचाघात
aphasic attact वाचाघात (पु.)
aphonia स्वरहानि (स्त्री.)
apical शिखर-
apical notch शिखर खाच
aplasia अविकसन (न.)
aplasia of bone-morrow अस्थिमज्जा अविकसन
aplastic अविकसित, अविकासी
aplastic anemia अविकासी पांडुरोग
apnea अश्वसन (न.)
= apnoea
apocrine अंशस्त्रावी
anacrine
aponeurosis पृथुकंडरा (स्त्री.)
apoplectic १ पक्षाघाती २ अपसन्यास-
apoplexy १ पक्षाघात (पु.) २ अपसन्यास (पु.)
apparatus १ उपकरणसंच (पु.) २ यंत्रणा (स्त्री.), संस्था (स्त्री.)
appearance स्वरूप (न.), रूप (न.)
appendage उपांग (न.)
appendicentomy आंत्रपुच्छ-उच्छेदन (न.)
appendices epiploicae बृहदांत्र वपा उपांग
appendicitis आंत्रपुच्छशोथ (पु.)
appendicular १ आंत्रपुच्छ- २ उपांग
appendicular abscess आंत्रपुच्छ विद्रधि
appendicular artery आंत्रपुच्छ धमनी
appendix १ आंत्रपुच्छ (न.) २ उपांग (न.) ३ पुच्छ (न.)
appendix of epididymis अधिवृषण पुच्छ appendix of testix = appendix testis वृषण पुच्छ appendix vermiformis = vermiform appendix कृमिरूप आंत्रपुच्छ
appetite क्षुधा (स्त्री.)
appetite centre क्षुधा केंद्र
applied उपयोजित
applied anatomy उपयोजित शारीर
apposition अभिस्थापन (न.)
appreciation १ आकलन (न.), २ अधिमूल्यन (न.)
approach १ प्रवेशमार्ग (पु.), २ दृष्टिकोन (पु.)
approximate संनिकट आणणे, संनिकट येणे
approximated संनिकट
approximation संनिकटन (न.)
apraxia क्रियाअक्षमता (स्त्री.)
apron ऍप्रन (पु.)
aquatic जलचर (पु.)
aquatic जल-
aqueduct वाहिनी (स्त्री.)
aqueduct of mid-brain मध्यमस्तिष्क वाहिनी
aqueduct of vestibule प्रघाणाची वाहिनी
aqueous १ जलीय २ नेत्रोद-
aqueous chamber नेत्रोद कक्ष
aqueous humour नेत्रोद (न.)
arachnodactyly दीर्घागुलिता (स्त्री.)
arachnoid जालआवरण (न.)
arachnoid granulation जालआवरण कणिका
arachnoid mater जालआवरण (न.)
arachnoid villi जालआवरण उद्वर्ध
arachnoiditis जालआवरणशोथ (पु.)
arbor-vitae शाखीरूपता (स्त्री.)
arborization प्रशाखन (न.)
arcade तोरणिका (स्त्री.)
arch चाप (पु.)
archencephalic structure आदिमस्तिष्क संरचना
archenteric canal आद्यआंत्र नलिका
archenteron आद्यआंत्र (न.)
archi-cerebellum आद्यानुमस्तिष्क (न.)
archicortex आद्यबाह्यांग (न.) (आद्यप्रमस्तिष्कबाह्यांग)
archipallium आद्यप्रावार (न.)
arciform artery चापाकार धमनी
= arcuate artery
arcuate चापाकार
arcuate eminence चाप उत्सेध
arcuate ligament १ चापाकार बंध २ चापाकार अस्थिरज्जु
arcuate ligament of publis जघनाचा चापाकार अस्थिरज्जु
arcuate line चापाकार रेषा
arcus चाप (पु.)
area क्षेत्र
cribrosa चालनी क्षेत्र opaca अपारदर्शी क्षेत्र pellucida पारदर्शी क्षेत्र postrema पश्च क्षेत्र vestibularies inferior निम्न प्रघाण vestibularis superior ऊर्ध्व प्रघाण क्षेत्र
area of liver dullness यकृत अननुसारी क्षेत्र
areola परिवेश (पु.)
areolar १ अंतरालित, विरल २ परिवेश-
argentaffin cell रजतरागी पेशी
(also called enterochromaffin cell)
arginine आर्जिनिन (न.)
argininosuccinic aciduria आर्जिनिनोसक्सिनिक आम्लमेह
argyrophilic jelly रजतरागी जेली
arithmetic test अंकगणित परिक्षा
arm बाहु (पु.)
aroma सुवास (पु.), सुगंध (पु.)
aromatic ऍरोमॅटिक
arrangement रचना (स्त्री.)
arrectores pilorum रोमहर्षणी (स्त्री.), रोमांचनी (स्त्री.)
arrest संरोध (पु.)
arrest of sexual development लैंगिक विकास संरोध
arrhythmia अतालता (स्त्री.)
artefact = artifact
arterial blood धमनी रक्त, शुद्ध रक्त
arterial blood pressure धमनी रक्तदाब
arterial trunk धमनी प्रकांड
arteries of kidney वृक्क धमन्या
arteriogram धमनीचित्रण (न.)
arteriolae rectae सरल धमनिका
arteriolar धमनिका-
arteriole धमनिका (स्त्री.)
arteriolitis धमनिकाशोथ (पु.)
arteriosclerosis धमनीकाठिण्य (न.)
arteriosclerotic धमनीकाठिण्यजन्य
arteriosum धमनी (स्त्री.)
= arteriosus
arteriovenous धमनी-शिरा-
arteriovenous aneurysm धमनी-शिरार्बुद
arteritis धमनीशोथ (पु.)
artery धमनी
aberrant artery विपथी धमनी accessory hepatic artery सहायक यकृत धमनी accessory meningeal artery सहायक मस्तिष्कारण धमनी accessory obturator artery सहायक गवाक्षिक धमनी accessory pudendal artery सहायक गुह्य धमनी accessory renal artery सहायक वृक्क धमनी acetabular artery उलूखल धमनी acromial artery अंसकूट धमनी anterior tympanic artery अग्र मध्यकर्ण धमनी
artery of bulb of penis शिश्नकंद धमनी
artery of cerebral haemorrhage प्रमस्तिष्क रक्तस्त्रावी धमनी
artery of clioris शिश्निका धमनी
artery of penis शिश्न धमनी
artery of pterygoid canal पक्षाभनलिका धमनी
= vividian artery
artery of pulp मज्जा धमनी
artery of vas deferense शुक्रवाहिका धमनी
arthralgia संधिवेदना (स्त्री.)
arthrodia विसर्पोसंधि (पु.)
arthrodial सरकता, विसर्पी
arthrology संधिशास्त्र (न.)
arthroplasty संधिसंधान (न.)
arthrosis संधि (पु.)
= articulation
arthrotomy संधिच्छेदन (न.)
articular संधि-
articular eminence संधि उत्सेध
articular fossa संधि खात
articular pillar संधि स्तंभ
articular surface संधि पृष्ठ
articularis संधिका (स्त्री.)
articularis cubiti कफोणि संधिका articularis genu जानु संधिका
articulate सांधणे, जोडणे
articulatio trochoidea कीलक संधि, खुंटी सांधा
= pivot joint
articulation १ (as joint) संधि (पु.), सांधा (पु.) २ उच्चारण (न.)
articulatory उच्चारणसंबंधी
artifact कृत्रिम (न.), कृतक (न.)
= artefact
artifical denture कवळी (स्त्री.)
artificial कृत्रिम
artificial respiration कृत्रिम श्वसन
aryepiglottic दर्वीकंठच्छद-
aryepiglottic fold = arytenoepiglottidean fold
aryepiglotticus दर्वीकंठच्छदिका (स्त्री.)
arytenoepiglottidean fold दर्वीकंठच्छद वलि
= aryepiglottic fold
arytenoid दर्विका (स्त्री.)
arytenoid दर्वी
arytenoid swelling दर्विका शोथ
asccharide सॅकराईड (न.)
ascending आरोही
ascending aorta आरोही महाधमनी
ascending cervical artery आरोही ग्रीवा धमनी
ascending limb आरोही भाग
ascending palatine branch आरोही तालु शाखा
ascending part आरोही भाग
ascending pharyngeal artery आरोही ग्रसनी धमनी
ascending pyelography आरोही द्रोणिकाचित्रण
(also called retrograde pyelography)
ascent अरोहण (न.)
ascertainment जलोदर (पु.)
ascites tumor जलोदरकारी अर्बुद
asepsis अपूति (स्त्री.), अपूतिता (स्त्री.)
aseptic पू-रहित, अपूतित, अपूतिक, अपूति-
aspect अंग (न.)
aspermia शुक्रपेशीहीनता (स्त्री.)
asphyxia श्वासावरोध (पु.)
aspiration चूषण (न.)
aspiration bronchopneumonia चूषणज श्वसनी-फुप्फुसशोथ
assay निकषमूल्यन (न.), निर्धारण (न.)
assessment निर्धारण (न.)
assimilation सात्मीकरण (न.)
associated संयोजित
association साहचर्य (न.), संयोजन (न.)
association संयोजी
association area संयोजी क्षेत्र
association centre संयोजी केंद्र
associative सहचारी, साहचर्य-
assortment विल्हेवारी (स्त्री.)
aster तारका (स्त्री.)
aster of fertilisation फलन-तारका (स्त्री.)
astereognosis त्रिमितिज्ञानहीनता (स्त्री.)
asterion तारकाबिंदु (पु.)
asthenia दुर्बलता (स्त्री.)
asthenic दुर्बल
asthma दमा (पु.), श्वास (पु.), तमक (पु.)
astigmatism अबिंदुकता (स्त्री.)
= astigmia
astigmatism अबिंदुकता (स्त्री.)
= astigmia
astragalus = talus
astroblast = astrocytoblast
astroblastoma तारकाजनक अर्बुद (पु.)
astrocyte तारकापेशी (स्त्री.)
astrocytoblast तारकाजनकपेशी (स्त्री.)
(also called astroblast)
astrocytoma तारकापेशी अर्बुद
asymmetrical असममित
asymmetry असममिति (स्त्री.)
asymptomatic लक्षणरहित
asynchrony असंकालिकता (स्त्री.)
asynergia असहयोगिता (स्त्री.)
= asynergy
atavism पूर्वजता (स्त्री.)
ataxia गतिविभ्रम (पु.)
= ataxy
atelectasis फुप्फुस निमीलन (न.)
atheroma ऍथेरोमा (स्त्री.)
atherosclerosis ऍथेरोकाठिण्य (न.)
athetosis अनैच्छिक शाखावलन (न.)
atlanto-axial शीर्षधर-अक्ष-
atlanto-occipital शीर्षधर-पश्च-करोटी
atlas = first vertebra
atom अणु (पु.)
atomic अणु-
atonia ताणहीनता (स्त्री.)
atony अताणता (स्त्री.)
atopy ऍटोपी (स्त्री.)
atresia अछिद्रता (स्त्री.), अविवरता (स्त्री.)
atresia of pulmonary artery फुप्फुस धमनी अछिद्रता
atretic १ अछिद्र-, अविवर- २ (as, in ovary) शुष्क
atretic follicle शुष्क पुटक
atrial अलिंद-
atrial canal अलिंद नलिका
atrial node bradicardia अलिपर्व हृदमंदता
(also sinus bradicardia)
atrial septal defect अलिंद पट दोष
atrial septum अलिंद पट
atriobentricular bundle अलिंदनिलय पूल
atrioventricular अलिंदनिलय-
atrioventricular blister अलिंदनिलय रोध
atrioventricular endocardial cushion अलिंदनिलय अंतर्हृअद उपधानी
atrioventricular node अलिंदनिलय पर्वसंधि
atrioventricular opening अलिंदनिलय द्वार, अलिंदनिलय रंध
atrioventricular valve अलिंदनिलय वल्ल, अलिंदनिलय झडप
atrium अलिंद (पु.)
atrium of heart हृदालिंद (पु.)
atrophic अपुष्टि (स्त्री.), शोष (पु.)
atrophy bulbi नेत्रगोलक शोष
= pthisis bulbi
attached संबद्ध, संलग्न
attachment संबद्धता (स्त्री.), संलग्नता (स्त्री.)
attack आक्रमण (न.), झटका (पु.), आवेग (पु.), आघात (पु.)
attenuated तनूकृत, दुर्बल
attenuation तनूकरण (न.), दुर्बलीकरण (न.)
attic अधिमध्यकर्ण दरी (स्त्री.)
(also epitympanic recess)
attitude १ संस्थिति (स्त्री.), २ वृत्ति (स्त्री.)
atypical अप्ररूपी
audiometer श्रव्यतामापी (पु.)
audito-sensory श्रवणसंवेदी क्षेत्र, श्रवणसंवेदन क्षेत्र
auditopsychic श्रवणमन-
auditopsychic area श्रवणमन क्षेत्र
auditory श्रवण-
= acoustic
auditory aphasia श्राव्य वाचाघात
auditory apparatus श्रवण यंत्रणा
auditory capsule श्रवण संपुट
auditory pit श्रवण गर्त
auditory placode श्रवण स्थालि
auditory plate श्रवण पट्टिका
auditory projection area श्रवण ग्रहणक्षेत्र
auditory tube श्रवण नली
auditory vesicle श्रवण पुटिका
audometry श्रव्यतामिति (स्त्री.)
augmentation आवर्धन (न.)
auricle १ (as of ear) बहिष्कर्ण (पु.), २ (as of heart) अलिंद (पु.)
auricula (pl. auriculae) बहिष्कर्णिका (स्त्री.)
auricular बहिष्कर्ण-
auricular fold बहिष्कर्ण वलि
auricular point बहिष्कर्ण बिंदु
auricular tubercle बहिष्कर्ण गुलिका
auriscope = otoscope
auscultation श्रवणपरीक्षा (स्त्री.)
auto-transplantation स्वयं-प्रतिरोपण (न.)
auto-vaccine स्वतःची लस (स्त्री.)
autoantibody स्वयंप्रतिद्रव्य (न.)
autocatalytic स्वयंउत्प्रेरक
autograft स्वयंचित्र (न.)
autography स्वयंचित्रण (न.)
autoimmune स्वयंप्रतिक्षम
autoimmune disease स्वयंप्रतिक्षम रोग
autoimmunity स्वयंप्रतिक्षमता (स्त्री.)
autoimmunizaion स्वयंप्रतिक्षमन (न.)
autointoxication स्वयंविषाक्तता (स्त्री.)
autolysin स्वयंलयिका (स्त्री.)
autolysis स्वयंलयन (न.)
automatic स्वयंचलित
automatic action स्वयंचलित क्रिया
autonomic स्वायत्त
autonomic nervous system स्वायत्त चेता संस्था
autonomic system स्वायत्त संस्था
autonomous स्वायत्त
autonomy स्वायत्तता (स्त्री.)
autopsy शवपरीक्षा (स्त्री.)
autoradiograph किरणोत्सारी क्ष-किरणलेख (पु.)
autoradiography किरणोत्सारी क्ष-किरण लेखन (न.)
autosomal अलिंगगुणसूत्री, अलिंग गुणसूत्रीय
autosomal dominant inheritance प्रभावी अलिंग गुणसूत्रीय वंशागति
autosomal inheritance अलिंग गुणसूत्री वंशागति
autosomal sex-limited inheritance लिंगसीमित अलिंग गुणसूत्री वंशागति
autosomal trisomy अलिंग त्रिगुणसूत्रता
autosome अलिंगी गुणसूत्र (न.)
(also called non-sex chromosome)
auxano differentiation वृद्धि विभेदन
avascular रक्तवाहिनीहिन
avian पक्षीसंबंधी, खग-, पक्षी-
avirulent कमजोर
avitaminosis व्हिटॅमिनहीनता (स्त्री.)
axial अक्षीय, अक्ष-
axial artery = axis artery
axial filament अक्षीय तंतु
axilla कक्षा (स्त्री.)
axillary कक्षा-
axillary artery कक्षा धमनी
axis अक्ष (पु.)
(as second vertebra)
axis artery अयुग्म धमनी
axis cylinder अक्ष दंड
axolemma अक्षावरण (न.)
axon अक्षतंतु (पु.)
axon flow अक्षतंतु वाह
axonal hillock अक्षदंड उंचवटा
axoneme अक्षतंतुक (पु.)
axoplasm अक्षतंतुद्रव्य (न.)
axosome अक्षकाय (स्त्री.)
azoospermia शुक्रपेशीहीनता (स्त्री.)
azurophilic अझुररागी
azygos = azygous
azygos fissure अयुग्म विदर
azygos line अयुग्म रेषा
azygous अयुग्म
= azygos