शासन-व्यवहार - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (1941) | B (1186) | C (2553) | D (1685) | E (1107) | F (1143) | G (578) | H (778) | I (1424) | J (206) | K (99) | L (936) | M (1328) | N (575) | O (582) | P (2134) | Q (115) | R (1260) | S (2361) | T (1092) | U (425) | V (378) | W (568) | X (7) | Y (47) | Z (19)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
a एखादा, एक
a fortiori बलवत्तर कारणासाठी
(with stronger reason)
a gratia अनुग्रह म्हणून
(by way of grace or favour; as a matter of indulgence and not as of right)
a posteriori अनुभवोत्तर, अनुभवसापेक्ष
a priori १ अनुभवपूर्व २ सकृद्दर्शनी
A.M. म.पू. (मध्यान्हपूर्व)
(ante meridiem)
A.N. म.उ. (मध्यानोत्तर)
(afternoon)
Ab ante पूर्वीच
(in advance)
ab extra बाहेरील
(from without)
ab initio आरंभत, प्रारंभापासून
(from the beginning)
ab initio mundi सृष्टीच्या प्रारंभापासून
abactor Law पशुचोर (सा.)
Abalienate = Alienate
Abalienation = Alienation
abandon १ Law परित्याग करणे २ (to give up) सोडणे, सोडून देणे
Desert अभित्याग करणे Forsake त्याग करणे Surrender स्वाधीन करणे Waive अधित्याग करणे
abandon बेभानपणा (पु.)
abandoned १ परित्यक्त २ सोडलेला, सोडून दिलेला ३ नादी लागलेला ४ बेभान
abandonee Law त्यक्तग्राही (सा.)
abandoner १ Law परित्यागी (सा.) २ सोडणारा (पु.), सोडून देणारा (पु.)
abandonment Law परित्याग (पु.)
abase खाली आणणे
abash लाजवणे
abatable १ कमी करण्याजोगा २ उपशमनीय
abate १ (to make or become less) कमी करणे, कमी होणे २ Law (to put an end to) समाप्त करणे, समाप्त होणे (as in suit abates वाद समाप्त होतो) ३ (as, nuisance etc.) उपशम करणे, उपशम होणे ४ ओसरणे, उतरणे (as in flood waters abated पूर ओसरला).
abatement १ कमी करणे (न.), कमी होणे (न.) २ समाप्ति (स्त्री.) ३ उपशम (पु.), उपशमन (न.)
abridgment संक्षेप commutation लघूकरण derogation अल्पीकरण
abater Law (a plea in abatement) समाप्तिनिमित्त (न.)
abator Law (one who abates a nuisance) उपद्रवशामक (सा.)
abattoir कसाईखाना (पु.)
abborrence घृणा (स्त्री.)
abbreviate संक्षेप करणे
abbreviated संक्षिप्त करणे
abbreviation १ संक्षेप (पु.) २ संक्षेपाक्षर (न.)
abbreviator संक्षेपक (सा.)
abbreviatory संक्षेपात्मक
abbreviature संक्षेप (पु.)
ABC १ (first rudiments) ओनामा (पु.) २ मुळाक्षरे (न.अ.व.)
abdicate पदत्याग करणे
abdication पदत्याग (पु.)
abdicator पदत्यागी (सा.)
abdomen उदर (न.)
abdominal उदराचा. उदरविषयक, उदर-
abdominal region उदरप्रदेश (पु.)
abdominal typhus Med. (typhoid fever) विषमज्वर (पु.)
abduct Law अपहरण करणे
abducted अपहृत
abduction Law अपहरण (न.)
kidnapping बालापहरण
abductor Law अपहारक (पु.)
aberrant विपथगामी
aberration १ मतिभ्रम (पु.) २ विपथन (न.)
abet १ प्रोत्साहन देणे २ Law अपप्रेरणा देणे
incite
abetment १ प्रोत्साहन (न.) २ Law अपप्रेरण (न.)
abettor १ प्रोत्साहक (सा.) २ Law अपप्रेरक (सा.)
conspirator
abeyance आस्थगन (न.)
abeyant आस्थगित
(in abeyance)
abhor घृणा वाटणे
abhorrent घृणास्पद
abhorrer घृणा करणारा (पु.)
abidance १ (compliance) पालन (न.) २ (state of abiding, continuance) टिकून राहणे
abide १ (with by) -चे पालन करणे, पाळणे २ स्थिर राहणे ३ टिकून राहणे
abiding १ स्थिर २ टिकाऊ
abiding conviction स्थिर धारणा (स्त्री.)
ability १ (capacity to perform) समर्थता (स्त्री.) २ (power to perform) क्षमता (स्त्री.) ३ (skill or competence in doing) कार्यकुशलता (स्त्री.)
capability शक्यता capacity सामर्थ्य competence क्षमता efficiency कार्यक्षमता eligibility पात्रता fitness योग्यता qualification अर्हता
abject १ (sunk to a low position) निकृष्ट २ (cast down in spirit or hope) हतोत्साह
abject poverty आत्यंतिक दारिद्र्य (न.)
abjection १ निकृष्टपणा (पु.) २ नीचपणा (पु.) ३ उत्साहहीनता (स्त्री.)
abjuration Law शपथपूर्वक त्याग (पु.)
abjure Law शपथपूर्वक त्याग करणे
abjurer Law शपथपूर्वक त्याग करणारा (पु.)
ablaze पेटलेला, भडकलेला
able १ समर्थ २ (competent) सक्षम ३ (capable) शक्त
qualified
able (used in comb.) -योग्य, - पात्र, -य, -ईय
able-bodied धडधाकट
ably १ समर्थपणे २ सक्षमपणे
abnegate १ (to deny) (स्वतसाठी) नाकारणे २ (to renounce) सोडून देणे
abnegation १ नकार (पु.) २ सोडून देणे (न.)
abnormal १ अपसामान्य २ प्रमाणाबाहेर ३ असामान्य (as in abnormal situation असामान्य परिस्थिति)
abnormal child अपसामान्य बालक (न.)
abnormality १ अपसामान्यता (स्त्री.) २ प्रमाणबाह्यता (स्त्री.) ३ असामान्यता (स्त्री.)
irregularity
abnormally १ अपसामान्यत २ प्रमाणाबाहेर
abnormity १ (abnormality) अपसामान्यत्व (न.) २ अस्वाभाविकता (स्त्री.)
aboard (जहाज, आगगाडीचा डबा, विमान इत्यादींच्या) वर, आत
abode वसतिस्थान (न.)
abolish १ Law (set aside, put an end to) निरास करणे, नाहीसा करणे २ नष्ट करणे
cancel
abolition १ निरास (पु.), नाहीसा करणे (न.) २ नाश (पु.)
abominable १ किळसवाणा २ तिरस्करणीय
abominate १ किळस वाटणे, किळस येणे २ तिरस्क आर वाटणे
abomination १ किळस (स्त्री.) २ तिरस्कार (पु.)
aboriginal १ आद्य २ आदिवासी-
Native
aboriginal आदिवासी (सा.)
aborigines आदिवासी लोक (पु.अ.व.), आदिवासी (सा अ.व.)
abortion १ (used in a general sense, including miscarriage) गर्भपात (पु.) २ (the immature product of an untimely delivery) अकालप्रसव (पु.) ३ Biol. अपूर्ण विकसन (न.)
miscarriage गर्भस्त्राव
abortive १ गर्भपाती, गर्भस्त्रावक २ अकालप्रसूत (as in abortive child अकालप्रसूत शिशु) ३ Biol. अपूर्ण विकसित ४ Fig. निष्फळ (as in abortive efforts निष्फळ प्रयत्न)
abortively निष्फलत
abortus पतितभ्रूण (पु.)
abound वैपुल्य असणे
abounding वैपुल्य असणारा, विपुल, समृद्ध
about १ सभोवती, जवळपास २ सुमारे ३ विषयी
about १ आसपास २ इकडे तिकडे ३ सुमाराने
above अधिक
above - वर
above average १ अधिसामान्य २ सरासरीहून अधिक
above mentioned उपरोल्लिखित, वर उल्लेखलेला
above par अधिमूल्याने, अधिमूल्यावर
above par value अधिमूल्य (न.)
above said उपरोक्त, उपर्युक्त
above written उपरिलिखित, वर लिहिलेला
above-board १ निर्व्याज २ संशयातीत
above-bounden Law उपरिबद्ध
above-cited उपरोद्धृत, वर उद्धृत केलेला
above-given उपरोल्लिखित, वर दिलेला
above-named उपरिनामित
above-noted वर नमूद केलेला
above-quoted उपरोद्धृत, वर उद्धृत केलेला
above-referred उपरिनिर्दिष्ट, वर निर्देशलेला
abrade घर्षण करणे, घासणे
abrasion १ घर्षण (न.) २ (place where the surface has been abraded) घर्षित स्थान (न.) ३ (substance rubbed off) घर्षित द्रव्य (न.) ४ खरचटणे
abrasive १ (any substance used for abrading) घर्षक द्रव्य (न.) २ (instrument used for abrading) घासण (स्त्री.), घासणी (स्त्री.)
abrasive घर्षक
abridge संक्षेपणे, संक्षेप करणे
abridgment संक्षेप (पु.)
abatement
= abridgement
abroad १ परदेशात २ (far and wide in all directions) सर्वत्र ३ बाहेर
abrogable निराकार्य
abrogate Law निराकरण करणे
cancel
abrogated निराकृत
abrogation निराकरण (न.)
abrogative निराकारक
abrogator निराकारक (सा.)
abrupt १ (sudden, unexpected) अकस्मात, अचानक २ त्रुटित (as in abrupt stype त्रुटित शैली) ३ (broke off, very steep or craggy) तुटलेला (कडा इत्यादि), विषम (उतार इत्यादि)
abruptly अकस्मात, अचानक
abscess Med. १ विद्रधि (पु.) (as in abscess of teeth दंत विद्रधि) २ व्रण (पु.)
abscind कापून काढणे
abscission छेदन (न.)
abscond Law फरार होणे, फरारी होणे
absconded Law फरारी, फरार झालेला
abscondence Law फरार होणे (न.), फरारी होणे (न.)
absconder Law फरार (सा.), फरारी (सा.)
Deserter पळून आलेला Escape निसटलेला Fugitive १ पळपुटा २ परागंदा Runaway पळपुटा Underground भूमिगत
absence १ (want, lack) अभाव (पु.) २ अनुपस्थिति (स्त्री.), गैरहजेरी (स्त्री.)
alibi अन्यत्र उपस्थिति non-appearance अनुपस्थिति non-attendance गैरहजेरी non- existance अनस्तित्व
absence of mind अन्यमनस्कता (स्त्री.)
absent अनुपस्थित राहणे, गैरहजर राहणे
absent १ अनुपस्थित, गैरहजर २ (not existing) अविद्यमान
absent-minded अन्यमनस्क
absentee १ (one who absents himself) अनुपस्थित (सा.) २ Law (one who lives away from his estate or office) अन्यत्रवासी (सा.)
absentee allowance अनुपस्थिती भत्ता (पु.)
absentee landlord Law १ अन्यत्रवासी क्षेत्रस्वामी (पु.) २ अन्यत्रवासी घरमालक (पु.)
absentee landlordism Law अन्यत्रवास क्षेत्रस्वामित्व पद्धति (स्त्री.)
absentee statement अनुपस्थिति विवरणपत्र (न.)
absenteeism अनुपस्थिती पद्धति (स्त्री.)
absolute १ अबाधित (as in absolute estate अबाधित संपदा, अबाधित इस्टेट) २ केवळ (as in absolute forest soil केवळ वनयोग्य जमीन) ३ दृढ (as in absolute conviction दृढ धारणा) ४ निरपवाद (as in absolute rule निरपवाद नियम) ५ पूर्ण (as in absolute occupancy right पूर्ण वहिवाटीचा अधिकार) ६ बिनशर्त (as in absolute conveyance बिनशर्त अभिहस्तांतरण) ७ कायम (as in absolute order कायम आदेश) ८ सर्वथैव (क्रि.वि.) (as in absolute contraband सर्वथैव निषिद्ध) ९ निरंकुश (as in absolute power निरंकुश सत्ता) १० नितांत (as in absolute faith नितांत श्रद्धा) ११ निरपेक्ष (as in absolute humidity निरपेक्ष आर्द्रता) १२ परम (as in absolute monopoly परम एकाधिकार) १३ संपूर्ण (as in absolute title संपूर्ण हक्क) १४ निर्विवाद (as in absolute majority निर्विवाद बहुमत)
absolute fee-simple Law निरुपाधिक दाय (पु.)
absolute liberty अबाधित स्वातंत्र्य (न.)
absolute occupancy tenant पूर्ण वहिवाटदार कूळ (न.)
absolute right पूर्ण अधिकार (पु.)
absolute value केवळ मूल्य (न.)
absolutely १ परिपूर्णतया, पूर्णपणे २ सर्वथा (as in absolutely forbidden सर्वथा निषिद्ध)
absolution १ Law दोष मुक्ति (स्त्री.) २ पापमोचन (न.)
absolve (दोष, पाप, जबाबदारी इत्यादींतून) मुक्त करणे
absolved - मुक्त
absorb १ शोषून घेणे २ Chem. Phys. शोषणे ३ Admin. सामावून घेणे (as in absorb in increment वेतनवाढीत सामावून घेणे (as in absorb in increment वेतनवाढीत सामावून घेणे, पगारवाढीत सामावुन घेणे), समावेशन करणे (as in absorb in a cadre) संवर्गात समावेशन करणे ४ मग्न असणे ५ Fig. (as knowledge etc.) आत्मसात करणे
absorbed १ शोषून घेतलेला २ सामावुन घेतलेला ३ मग्न (as in absorbed in work कार्यमग्न)
absorbent १ शोषक २ सामावुन घेणारा
absorbent १ शोषक (पु.) २ सामावुन घेणारा (पु.)
absorber शोषक (पु.)
absorption १ शोषण (न.) २ मग्नता (स्त्री.) ३ सामावणी (स्त्री.), समावेशन (न.)
amalgamation एकत्रीकरण assimilation आत्मसात करणे centralisation केंद्रीकरण consolidation एकत्रीकरण inclusion अंतर्भाव, अंतर्गत करणे incorporation समावेशन, अंतर्भाव integration एकात्मीकरण merger विलीनीकरण unification एकीकरण
absorption pit शोषण गर्ता (स्त्री.)
absorptive १ सामावणीकरण २ शोषणक्षम
absorptiveness १ सामावणीक्षमता (स्त्री.) २ शोषणक्षमता (स्त्री.)
= absorptivity
abstain दूर राहणे, अलग राहणे
abstainer दूर राहणारा (पु.)
abstention दूर राहणे (न.), वर्जन (न.)
abstinence १ वर्जन (न.) २ मदिरावर्जन (न.) ३ संयम (पु.)
abstinent संयमी
abstract १ संक्षिप्त करणे २ गोषवारा काढणे, सार काढणे
abstract १ संक्षिप्त, बिनतपशील २ (not concrete) अमूर्त ३ (abstruse) गूढ ४ (as applied to sciences) केवल, शुद्ध ५ Gram. भाववाचक
abstract १ संक्षेप (पु.) २ गोषवारा (पु.), सार (न.) ३ Admin. (as a return) विवरण (न.)
abstract bill संक्षिप्त बिल (न.)
abstract of account लेखा विवरण (न.)
abstract of cost मूल्य विवरण (न.)
abstract of estimate अंदाजाचा गोषवारा (पु.)
abstract of evidence पुराव्याचा गोषवारा (पु.)
abstract of expenditure १ खर्चाचा गोषवारा (पु.) २ खर्च विवरण
abstract of holdings धारणजमिनींचे विवरण (न.)
abstract of mortality मृत्युसंख्या विवरण (न.)
abstract of objections आक्षेपांचा गोषवारा (पु.)
abstract of pay वेतन विवरण (न.)
abstract of receipts and expenditure १ जमाखर्चाचा गोषवारा (पु.) २ जमाखर्च विवरण (न.)
abstract of registered transactions नोंदणीकृत व्यवहारांचे विवरण (न.)
abstract return संक्षिप्त विवरण (न.)
abstraction १ सार काढणे (न.) २ अन्यमनस्कता (स्त्री.) ३ Phil. विविक्त विचारणा (स्त्री.)
absurd १ असंगत २ असमंजस
absurdity १ असंगति (स्त्री.) २ असमंजसपणा (पु.)
abundance विपुलता (स्त्री.)
abundant भरपूर, विपुल
abuse १ दुरुपयोग करणे २ शिवीगाळ करणे
abuse १ (wrong use) दुरुपयोग (पु.) २ (a corrupt practice or custom) अनिष्ट रुढी (स्त्री.) ३ अपशब्द (पु.), शिवीगाळ (स्त्री.), शिवी (स्त्री.)
abuser १ दुरुपयोग करणारा (पु.) २ शिवीगाळ करणारा (पु.)
abusive १ दुरुपयुक्त २ शिवराळ
abusive language अपशब्द (पु.), शिवीगाळ (स्त्री.), शिवराळ भाषा (स्त्री.)
abut Law १ लगत असणे २ भिडलेला असणे
abutment Law लगत असणे (न.), सीमासंयोग (पु.)
abuttals Law चतुसीमा (स्त्री.अ.व.)
abutter Law (the owner of a ontignuous estate) लगतच्या संपत्तीचा स्वामी
abutting Law लगत असलेला, लगतचा
abutting owner Law लगतचा स्वामी (पु.)
academic विद्याविषयक
= academical
academic costume विद्योचित वेष (पु.)
academic council १ विद्यापरिषद (स्त्री.) २ विद्वत्सभा (स्त्री.)
Senate
academic distinction विद्याप्रावीण्य (न.)
academic freedom ज्ञानस्वातंत्र्य (न.)
academic institution विद्या संस्था (स्त्री.)
academic qualifictions विद्याविषयक अर्हता (स्त्री.)
academic rank विद्यापद (न.)
academic session विद्यासत्र (न.)
academic year विद्यावर्ष (न.)
academician विद्यैकनिष्ठ (सा.)
academy १ विद्वत्पीठ (न.), अकादमी (स्त्री.) २ (a school or place of training in which some special art is taught) प्रबोधिका (स्त्री.)
acccidentally १ दैववशात २ अकस्मात ३ यदृच्छ्या
accede १ (to come to office or dignity) -पदावर येणे २ (of States, parties etc.) प्रविष्ट होणे ३ (with to) रूकार देणे ४ Law (to become added by way of accession) वाढाळ होणे
acceding state प्रदेशी राज्य (न.)
accelerate १ वेग वाढवणे, वेग घेणे २ Phys. त्वरण करणे, त्वरण होणे
accelerated १ वेग वाढवलेला २ त्वरित (as in accelerated promotion त्वरित बढती)
acceleration १ वेग वाढवणे (न.) २ Phys. त्वरण (न.) ३ Law (of an estate) त्वरित प्राप्ति (स्त्री.)
acceleration note Finance त्वरणपत्र (न.)
accelerative १ वेगवर्धक २ त्वरणकारी
accelerator १ वेगवर्धक (पु.) २ त्वरक (पु.)
accelerometer १ (for measuring acceleration) वेगवृद्धिमापक (न.) २ Mil. (for measuring the gas pressure) वायुदाबमापक (न.)
accent १ (to bring out distinctly, to emphasise) उद्व्यक्त करणे, जोर करणे २ आघात देणे
accent १ उद्व्यक्ति (स्त्री.) २ आघात (पु.)
accent mark आघातचिन्ह (न.)
accentuate जोर देणे
accept स्वीकारणे
acknowledge अभिस्वीकार करणे acquiesce मूकसंमति देणे admit स्वीकार करणे adopt अंगीकार करणे agree संमती देणे assent अनुमति देणे concur सहमत होणे consent संमति देणे
acceptability स्वीकार्यता (स्त्री.)
acceptable स्वीकार्य
acceptance १ स्वीकृति (स्त्री.), स्वीकार (पु.) २ Com. (engagement to meet a bill) हुंडीची स्वीकृति (स्त्री.) ३ Com. (accepted bill) स्वीकृत हुंडी (स्त्री.)
Assent
acceptance note स्वीकृतिपत्र (न.)
acceptance of tender निविदा स्वीकृति (स्त्री.)
acceptance resolution स्वीकृति ठराव (पु.)
acceptation प्रचलित अर्थ (पु.)
accepted स्वीकृत
accepter स्वीकर्ता (पु.)
= acceptor
access १ (right or opportunity of reaching usu. approaching) शिरकाव (पु.), पोच (स्त्री.) २ (as an access to documents, books etc.) पहावयास मिळणे (न.) ३ प्रवेश (पु.) (as in open access खुला प्रवेश) ४ (the means, place or way by which a thing may be approached) वाट (स्त्री.) ५ Med.(onset or attach of illness) प्रादुर्भाव (पु.) ६ Matrimonial Law उपागमन (न.)
accessibility १ पोच (स्त्री.) २ सुगमता (स्त्री.)
accessible १ (approachable) सुगम २ (obtainable) सुलभ
accession १ Law (that mode of acquiring property by which the owner of a corporeal substance becomes the owner of an addition by growth, increase or labour) अनुवृद्धि (स्त्री.) २ (as to the throne) राज्यारोहण (न.) ३ ( a coming esp. to office or dignity) पदारोहण (न.) ४ Library (as an accession of a book to library) अवाप्ति (स्त्री.) ५ (of a state) प्रवेश (पु.) ६ (increase by something added) वाढ (स्त्री.)
accretion उपवृद्धि augmentation आवर्धन enlargement परिवर्धन increase वृद्धि, वाढ
accession number Library (the number assigned to a book etc. showing the order of its acquisition) अवाप्ति क्रमांक (पु.)
accession register अवाप्ति नोंदवही (स्त्री.)
accessories उपसाधने (न.अ.व.)
accessory उपसाधक, सहायक
adjunct उपांगभूत ancillary साहाय्यभूत appendant अनुबंधी auxiliar साहाय्यकारी, साह्यकारी subsidiary गौण, दुय्यम
accessory १ Law अपराधसहायक (सा.) २ सहायक (सा.), उपसाधक (सा.) ३ उपसाधन (न.)
conspirator apparatus
accessory right उप-अधिकार (पु.)
accident १ अपघात (पु.), दुर्घटना (स्त्री.) २ यदृच्छा (स्त्री.)
accident insurance अपघात विमा (पु.)
accidental १ अपघाती २ आकस्मित ३ अभावित
casual
accidental cause आकस्मित कारण (न.)
accidental death १ अपघाती मृत्यु (पु.) २ आकस्मित मृत्यु (पु.)
acclamation १ Parl.Practice (voting orally) आवाजी मतदान (न.) २ (usu. pl.) जयघोष (पु.)
acclimataion १ वातावरणात रुळणे (न.) २ Fig. रुळणे
= acclimation = acclimatisation
acclimate १ (to habituate to a climate not native) वातावरणात रुळवणे, वातावरणात रुळणे २ Fig. रुळणे
= acclimatise
acclimatised १ वातावरणात रुळलेला २ रुळलेला
accommodable सोयीचा
accommodate १ सोय करणे, सोय पाहणे २ (to adjust) जुळवुन घेणे ३ (to favour, to oblige) उपयोगी पडणे ४ (to furnish accommodation esp. sleeping quarters) स्थान देणे, राहावयास जागा देणे ५ Phys. समायोजन करणे
accommodating १ सोय करून देणारा २ (obliging) उपयोगी पडणारा
accommodation १ सोय (स्त्री.) २ स्थान (न.), जागा (स्त्री.) ३ निवास (पु.) ४ निवासव्यवस्था (स्त्री.) ५ Phys. समायोजन (न.)
accommodation bill Com. सोयहुंडी (स्त्री.)
accommodative १ सोय करणारा, सोय पाहणारा २ मेळ घालणारा ३ उपयोगी पडणारा
accommodator १ सोय करणारा (पु.) २ मेळ घालणारा (पु.) ३ उपयोगी पडणारा (पु.)
accompanier १ बरोबर जाणारा (पु.) २ सहगामी (सा.)
accompaniment १ सोबतचे कागदपत्र इत्यादि २ सहवस्तु (स्त्री.अ.व.) ३ Music साथ (स्त्री.)
accompany १ बरोबर जाणे, बरोबर येणे २ सोबत करणे ३ (to coexist with) सहवर्ती असणे
accompanying सोबतचा
accomplice १ (co-operator, associate) साथीदार (सा.) २ Law (an associate in crime) सहापराधी (सा.)
conspirator
accomplish तडीस नेणे, सिद्धीस नेणे
achieve
accomplished १ तडीस नेलेला, सिद्धीस नेलेला २ (complete in acquirements) गुणसंपन्न
accomplishment १ संसिद्धि (स्त्री.) २ गुणसंपन्नता (स्त्री.)
accord १ ऐकमत्य (न.), संवाद (पु.) २ Music स्वरमेळ (पु.) ३ स्वेच्छा (स्त्री.) ४ Law एकमत (न.)
accord १ (as approval, sanctions etc.) देणे (as in to accord approval मान्यता देणे) २ संवादी असणे (of one's own accord स्वेच्छेने)
accordance १ ऐकमत्य (न.) २ संवाद (पु.)
accordant संवादी
accordingly १ तदन्वये, तसाच, तदनुसार २ परिणामत
accost १ जवळ जाऊन बोलणे २ हटकणे
account १ (to place to one's account) खाती लिहिणे २ (to render or give an account) हिशेब देणे ३ (to give a reason or an explanation) खुलासा करणे, स्पष्टीकरण देणे ४ Book keeping लेखांकन करणे, जमाखर्च ठेवणे
account १ Acctt. लेखा (पु.), हिशेब (पु.) २ (a general statement of facts) कथन (न.), वृत्तांत (पु.) ३ (explanation of one's administration or conduct in money affairs etc.) स्पष्टीकरण (न.), खुलासा (पु.) ४ (as, in a bank) खाते (न.) ५ (importance or worth) महत्त्व (न.)
adjusting account समायोजन लेखा appropriation account विनियोजन लेखा audited account परीक्षित लेखा bank account बँक खाते book account पुस्तक लेखा capital and revenue account भांडवली व महसुली लेखा commercial account वाणिज्य लेखा cost account परिव्यय लेखा credit account उधारी खाते current account चालू खाते dead account बंद खाते debit account नावे लेखा debt account ऋण लेखा deficiency account तूट लेखा departmental account विभागीय लेखा, विभागीय हिशेब deposit account १ ठेव खाते २ निक्षेप खाते final call account अंतिम मागणी लेखा fixed deposit account नियत ठेव लेखा goods account मालाचा लेखा, मालाचा हिशेब government account सरकारी लेखा initial account प्रारंभिक लेखा joint account १ संयुक्त लेखा २ संयुक्त खाते proforma account प्रपत्र लेखा public account लोक लेखा remittance account वित्तप्रेषण लेखा sales account विक्री लेखा savings account बचत खाते sterling account स्टर्लिंग लेखा stock account संग्रह लेखा subsidiary account दुय्यम लेखा suspense account निलंबन लेखा
account for १ स्पष्टीकरण देणे, खुलासा करणे २ (to serve as an explanation of) स्पष्ट होणे ३ हिशेब देणे
account head लेखा शीर्ष (न.)
account holder खातेदार (सा.)
account ledger लेखा खातेवही (स्त्री.)
account-book Com. लेखापुस्तक (न.), वहीखाते (न.)
accountable १ (responsible) जबाबदार २ स्पष्टीकरणयोग्य
accountancy १ लेखाशास्त्र (न.) २ (post of an accountant) लेखापालपद (न.)
accountant लेखापाल (सा.), हिशेबनीस (सा.)
accounting procedure लेखांकन पद्धति (स्त्री.)
accountred सन्नद, सज्ज
accountrements साजसरंजाम (पु.)
accounts code लेखा संहिता (स्त्री.)
Accounts General महा लेखापाल (सा.)
accredit १ श्रेय देणे २ अधिकारपत्र देणे
accreditation १ (of a press correspondent) अधिस्वीकृति (स्त्री.) २ अधिकृति (स्त्री.)
accredited १ अधिस्वीकृत २ अधिकृत
accretion १ Econ. अर्थवृद्धि (स्त्री.) २ Law उपवृद्धि (स्त्री.)
accession
accretive उपवर्धी
accrual १ (accruing) उपार्जन (न.) २ (something accrued) उपार्जित (न.)
accrue १ Law (to come by way of increase or advantage- usu. with to) उपार्जित होणे २ (to come into existence as an enforceable claim) प्रोद्भूत होणे
accrued Law १ उपार्जित २ प्रोद्भूत
accruement उपार्जन (न.)
accruer Law (act of accruing) प्रोद्भूत होणे (न.)
accruing १ उपार्जित होणारा २ प्रोद्भूत होणारा
accumulable संचययोग्य
accumulate संचय करणे
collect साचवणे, संचय होणे, साचणे
accumulated संचित
accumulation संचय (पु.), संचयन (न.) साचणे (न.)
accumulative १ संचयी २ Law अनुभोग्य
accumulative judgment Law अनुभोग्य न्यायनिर्णय (पु.)
accumulative legacy = additional legacy
accumulative sentence Law अनुभोग्य शिक्षा (स्त्री.)
accumulator (an apparatus for storing energy) संचायक (न.)
accuracy अचूकपणा (पु.)
accurate अचूक
accurately १ अचूकपणे २ अचूक (वि.)
accurateness अचूकपणा (पु.)
accusable आरोपयोग्य
accusal आरोप (पु.)
accusation आरोप (पु.)
accusatory आरोपात्मक
accuse आरोप ठेवणे
charge
accused आरोप असलेला
accused आरोपी (सा.)
criminal
accuser आरोपक (सा.)
accustomed सरावलेला (to be accustomed to चा सराव असणे, -ला सरावणे)
acetate ऍसिटेट (न.)
acetic acid ऍसिटिक आम्ल (न.)
ache शूळ (पु.), ठणका (पु.)
achievable १ साध्य करण्याजोगा २ संपादित करण्याजोगा
achieve १ साध्य करणे २ संपादन करणे
accomplish तडीस नेणे, सिद्धीस नेणे discharge पार पाडणे effect घडवून आणणे execute अंमलबजावणी करणे fulfil पूर्ण करणे perform पार पाडणे
achieved १ साध्य केलेला २ संपादित
achievement १ संपादणूक (स्त्री.) २ कामगिरी (स्त्री.)
achievement test Educ. निपुणता परीक्षा (स्त्री.)
acid आम्ल (न.)
acid आम्ल-
acid action आम्ल क्रिया (स्त्री.)
acid taste आम्ल स्वाद (पु.)
acid test आम्ल परीक्षा (स्त्री.)
acid works आम्ल शाला (स्त्री.)
acid-proof आम्लरोधक
acidic १ (acid forming) आम्लकर २ Chem. आम्ल धर्मी ३ Geol. अधिसिलिक
acidity आम्लता (स्त्री.)
acidness आम्लत्व (न.)
acircular सूच्याकार, सुईसारखा
acknowledge १ अभिस्वीकार करणे २ कबूल करणे ३ पोच देणे
accept
acknowledged १ अभिस्वीकृत २ कबूल के लेला ३ पोच दिलेला
acknowledgement due पोच देय
acknowledgment १ अभिस्वीकृति (स्त्री.) २ कबुली (स्त्री.) ३ पोच (स्त्री.)
= acknowledgement
acoustic १ श्रवणविषयक २ ध्वनिविषयक
= acoustical
acoustician ध्वनिविद्यावेत्ता (पु.)
acoustics १ (as of a room) श्रवणगुण (पु.) २ Phys. ध्वनिकी (स्त्री.), ध्वनिविद्या (स्त्री.) ३ ध्वनिव्यवस्था (स्त्री.)
acquaint १ ओळख करून देणे, परिचय करून देणे २ माहिती करून देणे ३ (to communicate notice to) सूचना देणे
inform
acquaintance १ परिचय (पु.) २ परिचित (सा.)
acquainted १ ओळखीचा परिचित २ माहितगार
acquest = acquisitum
acquiesce मूकसंमती देणे
accept
acquiescence मूकसंमती (स्त्री.)
Assent
acquiescent मूकसंमतिदर्शक
acquiescer मूकसंमती देणारा (पु.)
acquire संपादन करणे
get
acquired संपादित
acquirement १ संपादन (न.) २ (as achievement) संपादणूक (स्त्री.) ३ (as accomplishment) गुणसंपन्नता (स्त्री.)
acquirer संपादन करणारा (पु.)
acquisible संपादनयोग्य
acquisition संपादन (न.)
acquisition of books (Library) ग्रंथार्जन (न.)
acquisitive संपादनशील, संपादनक्षम
acquisitum Law (property acquired by purchase) क्रयसंपादित संपत्ति (स्त्री.)
acquit १ Law दोषमुक्त करणे २ ऋण चुकते करणे, कर्ज फेडणे ३ कामगिरी बजावणे
acquittal Law दोषमुक्ति (स्त्री.)
Discharge आरोपमुक्ति
acquittance १ ऋणमुक्ति (स्त्री.) २ पावती (स्त्री.)
acquittance register वेतनप्राप्ति नोंदवही (स्त्री.)
acquittance roll १ वेतनपट (पु.) २ पावती तक्ता (पु.)
acquitted दोषयुक्त
acre एकर (पु.)
acreage १ एकूण एकर (पु.अ.व.) २ एकरी क्षेत्रफळ (न.)
acreage duty एकरी शुल्क (न.)
acreage fee एकरी फी (स्त्री.)
acreage rate एकरी दर (पु.)
acrid कडवट तिखट
acridity कडवट तिखटपणा (पु.)
acrimonious कटु (भाषण, स्वभाव वगैरे)
acrimony कटुता (स्त्री.)
acrobat कसरतपटु (सा.)
acrobatics कौशल्यपूर्ण कसरत (स्त्री.)
acronym आद्याक्षरसंज्ञा (स्त्री.)
(a word formed form the initial letters of other words, as Radar)
across १ पार २ मधून ३ आडवा
act १ कार्य करणे, कृती करणे २ (to do something in accordance with, as a result of) कार्यवाही करणे ३ अभिनय करणे
act १ कृत्य (न.), कृति (स्त्री.) २ (operation) क्रिया (स्त्री.), कार्य (न.) ३ (as of a drama) अंक (पु.) ४ (as of Parliament) अधिनियम (पु.)
bill विधेयक byelaw = bylaw उपविधि decree हुकूमनामा, डिक्री enactment अधिनियमिति law विधि, कायदा order नियमक्रम ordinance अध्यादेश, वटहुकूम regulation विनिमय rule नियम statute संविधि
act of commission and omission कृताकृत (न.)
act of God दैवी आपत्ति (स्त्री.)
act of grace कृपादान (न.)
(clemency of offenders)
act of honour Com. १ (an acceptance or payment for honour of a protested bill of exchange) आदरार्थ स्वीकृति (स्त्री.), आदरार्थ देणे (न.) २ (an instrument reciting such protest) मानलेख (पु.)
act of justice न्याय कार्य (न.)
act of law विधि कार्य (न.)
act of parliament संसद अधिनियम (पु.)
act of supremacy सर्वाएच्चता अधिनियम (पु.)
act of violence हिंसक कृत्य (न.)
act or omission कृताकृत
acting अभिनय (पु.)
acting १ कार्यकारी २ Admin. हंगामी
in-charge प्रभारी officiating स्थानापन्न provisional तात्पुरता temporary अस्थायी ऐworking कार्यकारी
acting allowance हंगामी सेवा भत्ता (पु.)
acting appointment हंगामी नियुक्ति (स्त्री.)
acting incumbent कार्यकारी पदधारक (सा.)
actio bonae fidei Law सद्भावकृति (स्त्री.)
action १ कार्य (न.), कृति (स्त्री.), कृत्य (न.) २ (operation) क्रिया (स्त्री.) ३ Admin. कार्यवाही (स्त्री.) ४ (a lawsuit) वाद (पु.) ५ (proceedings in a court of law) कारवाई (स्त्री.) ६ Mil. सैनिकी कारवाई
case battle
action song अभिनयगीत (न.)
actionable Law कारवाईयोग्य
actionable chaim Law कारवाईयोग्य दावा (पु.)
actionable wrong Law कारवाईयोग्य अपकृति (स्त्री.)
damage
activate क्रियाशील करणे
activation सक्रियीकरण (न.)
active १ सक्रिय २ प्रत्यक्ष ३ क्रियाशील ४ उद्योगी ५ Gram. कर्तरी
active army खडे सैन्य (न.)
active bond Finance (a bond bearing a fixed rate of interest from the date of issue) चालू व्याजी रोखा (पु.)
active campaign सक्रिय मोहीम (स्त्री.)
active captial १ क्रियाशील भांडवल (न.) २ यंत्रगत भांडवल (न.)
active confidence कर्तव्यापेक्ष विश्वास (पु.)
active consideration विशेष लक्ष देउन विचार (पु.)
active current जिवंत प्रवाह (पु.)
active growth जोमदार वाढ (स्त्री.)
active interest सक्रिय रुचि (स्त्री.)
active lien चालू धारणाधिकार (पु.)
active life क्रियाशील जीवन (न.)
active member क्रियाशील सभासद (सा.)
active money क्रियाशील पैसा (पु.)
active partner क्रियाशील भागीदार (सा.)
active service १ Admin. क्रियाशील सेवा (स्त्री.) २ Mil. (service on the field) युद्धसेवा (स्त्री.)
active step प्रत्यक्ष उपाय (पु.)
active trade balance अनुकूल व्यापारशेष (पु.)
active trust Law सक्रिय न्यास (पु.)
active value प्रत्यक्ष मूल्य (न.)
actively सक्रिय (वि.)
activity १ कार्य (न.), काम (न.) २ क्रियाशीलता (स्त्री.) ३ हालचाल (स्त्री.) ४ (in pl.) कार्यक्रम (पु.) (as in extracurricular activities) पाठ्येतर कार्यक्रम)
actor १ (guardian or tutor or agent) पालक (सा.), अभिकर्ता (पु.) २ (manager) व्यवस्थापक (सा.), प्रबंधक (सा.) ३ अभिनेता (पु.), नट (पु.)
actress अभिनेत्री (स्त्री.), नटी (स्त्री.)
actual प्रत्यक्ष, वास्तविक
True
actual expenditure प्रत्यक्ष खर्च (पु.)
actual occupancy Law प्रत्यक्ष वहिवाट (स्त्री.)
actual possession Law वास्तविक कब्जा (पु.)
actual price प्रत्यक्ष किंमत (स्त्री.)
actualise प्रत्यक्षात उतरवणे
realise
actuality वास्तविकता (स्त्री.)
actually प्रत्यक्ष, वास्तविक
actuals Finance प्रत्यक्ष रकमा (स्त्री.अ.व.)
actuarial Insurance विमागणित शास्त्रीय, विमागणितीय, विमागणित-
actuarial science विमागणितशास्त्र (न.)
actuary Insurance (one who calculates insurance risks and premia) विमागणक (सा.)
actuate प्रवृत्त करणे
actuated प्रवृत्त
actuation चालन (न.)
acuity तीक्ष्णता (स्त्री.)
acumen कुशाग्र बुद्धि (स्त्री.)
acute १ तीक्ष्ण २ तीव्र ३ अतीव, अतिशय
acutely तीव्रपणे, तीव्रतापूर्वक
acuteness १ तीक्ष्णता (स्त्री.) २ तीव्रता (स्त्री.)
acuteness of vision दृष्टितीक्ष्णता (स्त्री.)
ad hoc तदर्थ (on ad hoc basis तदर्थ म्हणून)
ad hoc committee तदर्थ समिति (स्त्री.)
ad infinitum Law निरवधि
ad interim अंतरिमकालीन
ad libitum (at pleasure) हवा तितका
ad litem Law वादावधि, वादावधिपर्यंत
ad nouseam वीट येईतो
ad valorem यथामूल्य, मूल्यानुसार
ad valorem tax मूल्यानुसार कर (पु.)
adamant अविचल, वज्रसम
adapt १ जुळता करून घेणे २ Law अनुकूलन करणे
reconcile modify
adaptability १ जुळता करून घेण्याची शक्यता (स्त्री.) २ अनुकूलनक्षमता (स्त्री.)
adaptable १ जुळता करून घेण्याजोगा २ अनुकूलनक्षम
adaptation १ जुळणी (स्त्री.) २ (something made by adapting as a novel for the stage) रुपांतर (न.) ३ Law अनुकूलन (न.)
adaptation order Law अनुकूलन आदेश
adapter अनुकूलक (न.)
add १ भर घालणे, भर पडणे २ (with up) बेरीज करणे
addenda er corrigenda भर आणि शुद्धिपत्र
addendum पूरकपत्र (न.)
annexure
addict १ अधीन होणे २ (usu. passive with to)-चे व्यसन जडणे, -चे व्यसन असणे
addict व्यसनी (सा.), व्यसनाधीन (सा.)
addicted व्यसनी
addiction चटक (स्त्री.), व्यसन (न.)
adding machine बेरीज यंत्र (न.)
addition १ भर (स्त्री.) २ Math. बेरीज (स्त्री.) (additions to a persons's name माणसाचे नाव व तपशील)
additional १ अधिक, जास्तीचा २ (when prefixed to designations) अपर ३ (extra) जादा, अतिरिक्त
additional legacy Law अतिरिक्त मृत्युपत्रित संपत्ति (स्त्री.)
address १ पत्ता (पु.) २ (formal document embodying a request) विनंतीपत्र (न.) ३ मानपत्र (न.) ४ (a formal speech) अभिभाषण (न.), भाषण (न.) ५ (deportment) चालचर्या (स्त्री.)
address १ संबोधणे २ -ला उद्देशून लिहिणे ३ अभिभाषण करणे, भाषण करणे ४ पत्ता लिहिणे
address of welcome स्वागतपर भाषण (न.)
address of welcome स्वागतपर भाषण (न.)
addressed १ संबोधित २ -ला उद्देशून लिहिलेला
addressed tag पत्तापत्रिका (स्त्री.)
addressee प्रेषिती (सा.)
addresser १ प्रेषक (सा.) २ विनंती करणारा (पु.)
adduce १ (पुरावा वगैरे) दाखल करणे २ प्रस्तुत करणे
adeem Law रद्द करणे
ademption Law रद्द करणे (न.)
adept निष्णात
adequacy १ पर्याप्तता (स्त्री.) २ समुचितता (स्त्री.)
adequate १ पर्याप्त, पुरेसा २ समुचित, योग्य
adequately १ पर्याप्त रीतीने, पुरेसे २ समुचित रीतीने
adequateness १ पर्याप्तता (स्त्री.) २ समुचितता (स्त्री.)
adhere चिकटून राहणे
adherence अनुषक्ति (स्त्री.), चिकटून राहणे (न.)
adherent अनुषक्त
adherent अनुषक्त (सा.), अनुयायी (सा.)
adhesion संसक्ति (स्त्री.)
adhesive चिकटणारा (पु.)
adhesive संसक्तिशील, चिकट
adhesive tape चिकटपट्टी (स्त्री.)
adjacent लगतचा
adjective Gram. विशेषण (न.)
adjective (dependent) परावलंबी
adjective law कार्यपद्धति विधि (पु.)
adjoin लागून असणे
adjoining लागून असलेला
adjourn स्थगित करणे, स्थगित होणे
adjournment १ (time or interval for which a body adjourns) स्थगनकाल (पु.) २ स्थगन (न.)
dissolution विसर्जन prorogation सत्रसमाप्ति
adjournment motion Parl. Practice स्थगन प्रस्ताव (पु.)
adjudge Law न्यायनिर्णीत करणे
judge
adjudged Law न्यायनिर्णीत
adjudgment Law न्यायनिर्णय (पु.)
adjudgement
adjudicable Law अभिनिणेरय
adjudicate Law अभिनिर्णय करणे
judge
adjudication Law अभिनिर्णय (पु.)
adjudicator Law अभिनिर्णेता (पु.)
adjunct उपांग (न.)
adjunct उपांगभूत
accessory
= adjunctive
adjuration १ Law अभिशपथ (स्त्री.) २ अभ्यर्थना (स्त्री.)
adjure Law १ अभिशपथ घालणे २ शपथबद्ध करणे २ अभ्यर्थना करणे
adjust १ समायोजन करणे २ जुळवून घेणे, जमवुन घेणे ३ Phys. अनुयोजन करणे
adjustable १ समायोज्य २ अनुयोज्य
adjusted १ समायोजित २ अनुयोजित
adjusting account समायोजन लेखा (पु.)
adjusting entry समायोजन नोंद (स्त्री.)
adjustment १ समायोजन (न.) २ Phys. अनुयोजन (न.)
adjustor १ समायोजक (सा.) २ अनुयोजक (सा.) ३ अनुयोजित्र (न.)
adjutant Mil. समादेशक साहाय्यक (सा.)
adminicle Law (corroborative or explanatory proof) पोषक पुरावा (पु.), खुलाशाचा पुरावा (पु.)
adminicular पोषक
administer १ (as a territory etc.) प्रशासन करणे २ (as a medicine etc.) (औषध इत्यादि) देणे ३ Law (as a fund, property) प्रबंध करणे, कारभार पाहणे ४ (as Law, Act etc.) अंमलबजावणी करणे
control
administer an oath शपथ देणे
administer justice न्याय देणे
administered Law १ प्रशासित २ संबंधित
administration १ प्रशासन (न.) २ (of public debt, property etc.) प्रबंध (पु.), कारभार (पु.) ३ (management of a business) व्यवस्था (स्त्री.) ४ (of act etc.) अंमलबजावणी (स्त्री.) ५ Law (the right of management conferred by what are called letters of administration) प्रबंधाधिकार (पु.)
administration of justice १ न्यायदान (न.) २ न्यायप्रशासन (न.)
administration report प्रशासन अहवाल (पु.)
administrative प्रशासनिक, प्रशासकीय, प्रशासन-
administrative approval प्रशासनिक मान्यता (स्त्री.)
administrative body प्रशासन संस्था (स्त्री.)
administrative officer प्रशासन अधिकारी (सा.)
administrative power प्रशासकीय शक्ति (स्त्री.)
administrator Law १ प्रशासक (सा.) २ कारभारी (पु.) ३ (of a will) प्रबंधक (सा.)
Administrator General महा प्रशासक (सा.)
administratorship प्रशासकत्व (न.)
administratrix Law प्रशासिका (स्त्री.)
admirable प्रशंसनीय
Admiral नौसेनाधिपति (पु.)
Admiralty १ (office of an admiral) नौसेनाधिपतिपद (न.), नौसेनाधिपति कार्यालय (न.) २ (jurisdiction of an admiral) नौसेनाधिपति क्षेत्र (न.) ३ (्department having authority over naval affairs) नौ अधिकरण (न.) ४ (the court having jurisdiction of maritime questions and offences) नौ अधिकरण न्यायालय (न.)
admiralty (of pertaining to, or designating maritime law) नाविक-, नौ अधिकरण-
admiralty cause Law नौ अधिकरण (पु.)
admiralty jurisdiction नाविक अधिकारिता (स्त्री.)
admiration प्रशंसा (स्त्री.)
admire प्रशंसा करणे
admirer प्रशंसक (सा.)
admissibility १ अनुज्ञेयता (स्त्री.) २ ग्राह्यता (स्त्री.), स्वीकार्यता (स्त्री.)
admissible १ अनुज्ञेय २ ग्राह्य, स्वीकार्य
admissible evidence Law ग्राह्य पुरावा (पु.)
admission १ प्रवेश (पु.) २ अनुज्ञा (स्त्री.) ३ Law स्वीकृति (स्त्री.), कबुली (स्त्री.)
admission card प्रवेशपत्रिका (स्त्री.)
admission fee प्रवेश फी (स्त्री.)
admission register प्रवेश नोंदवही (स्त्री.)
admit १ (to allow to enter, to let in) प्रवेश देणे, २ दाखल करून घेणे ३ (to confess) कबूल करणे ४ (to acknowledge) स्वीकार करणे ५ (to have space enough for) जागा असणे
accept
admittable प्रवेशयोग्य
admittance १ (permission to enter) प्रवेशानुज्ञा (स्त्री.) २ Law प्रवेश (पु.)
admitted १ अनुज्ञात २ स्वीकृत, कबूल केलेला ३ प्रवेशित, प्रवेश दिलेला ४ दाखल करून घेतलेला
admittedly सर्वमान्य (वि.) (as in admittedly it is a wrong ही अपकृति आहे हे सर्वमान्य आहे)
admix अवमिश्रण करणे
admixture अवमिश्रण (न.)
admonish १ कानौघडणी करणे, समज देणे २ उपदेश करणे
Chide
admonishment १ कानौघडणी (स्त्री.), समज (स्त्री.) २ उपदेश करणे (पु.)
= admonition
admonitor समज देणारा (पु.)
ado स्तोम (न.), अवडंबर (न.)
adoiescent पौगंड (सा.)
adolescency पौगंडावस्था (स्त्री.)
adolescene पौगंडावस्था (स्त्री.)
adolescent पौगंड
adopt १ Law दत्तक घेणे २ (as a resolution, measure etc.) स्वीकृत करणे ३ (as system, byelaws etc.) अंगीकार करणे
accept
adopted १ Law दत्तक घेतलेला, दत्तक २ स्वीकृत ३ अंगीकृत
adopted son दत्तकपुत्र (पु.)
adoptee Law दत्तक (पु.)
adopter Law दत्तकग्रहीता (पु.)
adoption १ Law दत्तकग्रहण (न.) २ दत्तविधान (न.) ३ स्वीकृति (स्त्री.) ४ अंगीकार (पु.)
adoption deed दत्तकपत्र (न.). दत्तकविधानपत्र (न.)
adoptive दत्तक
adoptive father दत्तक पिता (पु.)
adoptive mother दत्तक माता (स्त्री.)
adorable स्तवनीय
adoration स्तवनीय
adoration गुणगान (न.)
adore गुणगान करणे
adorn भूषवणे
adrema पत्तायंत्र (न.), ऍड्रेमा (पु.)
adrift तरंगाधीन, प्रवाहाधीन
adroit १ चतुर २ कुशल
adroitness १ चातुर्य (न.) २ कौशल्य (न.)
adult प्रौढ (सा.)
adult प्रौढ
adult education प्रौढ शिक्षण
adult franchise प्रौढ मताधिकार (पु.)
adult suffrage प्रौढ मताधिकार (पु.)
adulterant अपमिश्र (न.)
adulterate १ (to admix baser substance) अपमिश्रण करणे, भेसळ करणे २ (to make corrupt or impure) दूषित करणे
adulterated अपमिश्रित, भेसळ केलेला
adulteration अपमिश्रण (न.), भेसळ (स्त्री.)
adulterator अपमिश्रक (सा.)
adulterer Law जार (पु.)
adulteress Law जारिणी (स्त्री.)
adulterine १ जारकर्मविषयक २ (spurious) बनावट, नकली
adulterine (an illegitimate child) जारसंतति (स्त्री.)
adulterous जारकर्मी, जारकर्मविषयक
adulterous connection Law परस्त्रीसंबंध (पु.), जारसंबंध (पु.)
adultery Law जारकर्म (न.)
criminal intimacy गुन्हेगारी सलगी criminal liasion गुन्हेगारी संबंध fornication व्यभिचार illicit intercourse निषिद्ध संभोग incest अविवाह्य स्त्रीसंबंध prostitution वेश्यावृत्ति, वेश्याकर्म rape जबरी संभोग, बलात्कार
advance १ पुढे सरकणे २ प्रगत होणे ३ (as, an arugment, theory etc.) प्रतिपादणे, पुढे मांडणे ४ (as a scheme) पुरस्कृत करणे ५ (to put forward) पुढे आणणे, पुढे नेणे ६ अग्रिम देणे, आगाऊ रक्कम देणे ७ कर्ज देणे
advance १ (progress) प्रगति (स्त्री.) २ (a payment beforehand) अग्रिम (न.), आगाऊ रक्कम (स्त्री.) ३ Law (a loan) कर्ज (न.) ४ (a forward move) पुरसरण (न.)
advance अग्रिम, आगाऊ
advance bill अग्रिम बिल (न.)
advance copy आगाऊ प्रत (स्त्री.)
advance increment अग्रिम वेतनवाढ (स्त्री.)
advance intimation आगाऊ सूचना (स्त्री.)
advance money विसार (पु.), बयाणा (पु.)
(earnest money)
advance party आगाऊ पथक (न.)
advance pay अग्रिम वेतन (न.)
advance payment आगाऊ भरणा (पु.)
advanced उच्च, प्रगत
advanced course प्रगत पाठ्यक्रम (पु.)
advanced studies उच्च अभ्यास (पु.)
advancement १ अभिवृद्धि (स्त्री.) २ Law प्राग्दायांश (पु.)
development
advantage १ फायदा (पु.) २ (goods, avail, use) उपयोग (पु.) ३ (superiority, precedence) वर्चस्व (न.)
advantageous १ फायदेशीर २ उपयोगी
advent १ आगमन (न.) २ आरंभ (पु.)
adventitious १ आगंतुक २ (accidental) आकस्मिक
adventure साहस (न.)
adventurer १ साहसी (सा.) २ उलाढाली करणारा (पु.)
adventurist साहसवादी (सा.)
radicalist
adventurously साहसपूर्वक
adverb Gram. क्रियाविशेषण (न.)
adversary प्रतिपक्षी (सा.)
adverse १ अनिष्ट २ प्रतिकूल
adverse party प्रतिपक्ष (पु.), प्रतिकूल पक्ष (पु.)
adverse possession Law प्रतिकूल कब्जा (पु.)
adverse remark प्रतिकूल शेरा (पु.)
adversely प्रतिकूलतेने, प्रतिकूल (वि.)
adversity विपत्ति (स्त्री.)
advert (with to) -संबंधात निर्देश करणे
advertise १ जाहिरात देणे २ जाहिरात करणे
advertisement जाहिरात (स्त्री.)
advice १ सल्ला (पु.) २ उपदेश (पु.) ३ सूचना (स्त्री.)
recommendation
advice note Com. सूचनापत्र (न.)
advisability औचित्य (न.)
advisable उचित
advise १ सल्ला देणे २ उपदेश करणे ३ सूचना देणे, कळवणे
adviser सल्लागार (सा.)
consultant संमंत्रक counsellor समुपदेष्टा guide मार्गदर्शक mentor सदुपदेशक
= advisor
advisory सल्लागार
advisory board सल्लागार मंडळ (न.)
advisory committee सल्लागार समिति (स्त्री.)
advisory council सल्लागार परिषद (स्त्री.)
advocacy १ समर्थन (न.) २ पक्षसमर्थन (न.)
advocate १ समर्थन करणे २ पक्षसमर्थन करणे
advocate अधिवक्ता (पु.)
lawyer
Advocate General महा अधिवक्ता (पु.)
advocator समर्थक (सा.)
aerated वायुमिश्रित
aerated waters वायुमिश्रित पेये (न.अ.व.)
aeration वायुमिश्रण (न.)
aerial १ विमानासंबंधी, विमान-, हवाई २ आकाशीय ३ हवेसंबंधी, वातसंबंधी
aerial (of a radio) आकाशी (स्त्री.)
aerial navigation विमानचालन (न.)
aerial railway हवाई रेल्वे (स्त्री.)
aerial ropeway हवाई रज्जुमार्ग (पु.)
aerial survey हवाई पाहणी (स्त्री.)
aerobatics हवाई कसरत (स्त्री.)
aerodrome विमानतळ (पु.)
aeronaut वैमानिक (सा.)
aeronautical वैमानिक
aeronautical communication वैमानिक दळणवळण (न.)
aeronautical engineering विमान अभियांत्रिकी (स्त्री.)
aeronautics विमानविद्या (स्त्री.)
aeroplane विमान (न.)
aesthete सौंदर्यप्रेमी (सा.)
aesthetic सौंदर्यविषयक, सौंदर्यशास्त्रीय
= aesthetical
aesthetic sense सौंदर्यदृष्टि (स्त्री.)
aesthetic value सौंदर्य मूल्य (न.)
aesthetically सौंदर्यशास्त्रदृष्ट्या (पु.)
aesthetician सौंदर्यशास्त्रवेत्ता (पु.)
aesthetics सौंदर्यशास्त्र (न.)
affair १ कार्य (न.), काम (न.) २ प्रकरण (न.), बाब (स्त्री.)
affairs १ कारभार (पु.), व्यवहार (पु.) २ घडामोडी (स्त्री.अ.व.) (as in world affairs जागतिक घडामोडी)
affairs of the state राज्यव्यवहार (पु.), राज्यकारभार (पु.)
affect १ बाधक होणे, बाधणे २ (to have an effect on, to act on) परिणाम करणे, - चा परिणाम होणे
affect adversely - चा प्रतिकूल परिणाम होणे
affect materially -चा म्हणण्यासारखा परिणाम होणे
affect prejudicially -चा बाधक परिणाम होणे
affected १ बाधित, बाधा पोचलेला २ (as with flood, disease etc.) त्रस्त
affection १ प्रेम (न.), ममता (स्त्री.), स्नेह (पु.) २ बाधा (स्त्री.)
affectionate प्रेमळ, ममताळू
affectionately प्रेमपूर्वक, ममतापूर्वक, स्नेहपूर्वक
affiance Law (promise between man and woman upon agreement of marraiage) विवाहवचन (न.)
affiant Law (one who makes an affidavit) शपथपत्रकर्ता (पु.)
affidavit Law शपथपत्र (न.)
evidence
affiliate १ संलग्न करून घेणे २ Law (to assign a child to its father by legal authority) पितृनिश्चय करणे
affiliated संलग्न
affiliation १ संलग्नीकरण (न.) २ Law पितृनिश्चय (पु.)
affinity १ संबंध (पु.) २ सजातीयता (स्त्री.) ३ chem. रासायनिक आकर्षण (न.) ४ Law आप्तभाव (पु.)
cognation
affirm १ (to make firm, confirm, establish) दृढ करणे २ Law (to make solemn promise before an authorised magistrate)प्रतिज्ञेवर सांगणे ३ (to assert positively) निश्चयपूर्वक सांगणे
assert ठाम सांगणे, प्रपादन करणे aver ठासून सांगणे avouch खचित सांगणे avow प्रतिज्ञापूर्वक सांगणे declare प्रतिज्ञापन करणे protest आवर्जून सांगणे warrant खात्री देणे
affirmant Law प्रतिज्ञेवर सांगणारा (पु.)
affirmation १ प्रतिज्ञाकथन (न.) २ दृढीकरण (न.) ३ होकार (पु.)
= affirmance
affirmative १ होकारार्थी, अस्तित्वाची २ दृढकारी
affix १ जोडणे २ (as a seal, stamp etc.) लावणे
affix Gram. प्रत्यय (पु.) (to affix a signature सही करणे)
afflict पीडा देणे
afflicting पीडादायक
affliction पीडा (स्त्री.)
afflux १ (a flowing of anything to or towards) लोंढा (पु.), वाहवण (स्त्री.) २ Med. (as of blood) प्रवाह (पु.) ३ Irrig. तुंबा (पु.), तुंबारा (पु.)
afford १ परवडणे २ मिळवून देणे
give
afforest वनरोपण करणे
afforestation वनरोपण (न.)
affray दंगल (स्त्री.)
Breeze
affront उपमर्द करणे
affront उपमर्द (पु.)
insult
afiable भला
aflame पेटलेला, ज्वालांनी वेढलेला
afloat १ तरंगता, तरता २ प्रस्तृत
afloat तरत असता
afoot १ पायी २ (in operation) चालू
aforementioned पूर्वाएल्लेखित
aforesaid पूर्वी सांगितलेला, पूर्वाएक्त
afraid भयभीत
afresh नव्याने
after नंतरची जपणूक (स्त्री.), अनुरक्षण (न.)
after sight Com. दर्शनोत्तर
after-effect पश्चात्परिणाम (पु.)
aftermath नंतरचे परिणाम (पु.अ.व.)
afternoon मध्यान्होत्तर वेळ (स्त्री.), अपरान्ह (पु.)
afternoon मध्यान्होत्तर
afterthought पश्चातबुद्धि (स्त्री.)
afterwards नंतर
again आणखी, फिरुन, पुन्हा
against १ प्रतिकूल, विरुद्ध २ नावे ३ समोर ४ - अनुसार (as in against allocation वाटणीनुसार) ५ - च्या बदली
age १ वय (न.) २ वृद्धावस्था (स्त्री.) ३ Hist. Geol. युग (न.)
age and nationality certificate वय व राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र (न.)
age group वयमान गट (पु.)
age limit वयोमर्यादा (स्त्री.)
age of superannuation Admin. नियत सेवावधि वय (न.)
age-barred वयरोधित
aged १ वयाचा २ वयोवृद्ध
agedness वार्धक्य (न.)
agency अभिकरण (न.) एजन्सी (स्त्री.) (through the agency of, by the agency of -च्या मार्फत, -च्या द्वारा)
agenda कार्यसूची (स्त्री.)
agent १ अभिकर्ता (पु.), एजंट (सा.) २ प्रतिनिधि (सा.)
representative
aggrandise १ महत्त्व, पदवी इत्यादि वाढवणे २ बडेजाव माजवणे
aggrandisement बडेजाव (पु.)
aggravate विकोपास नेणे, अधिक बिघडवणे
aggravation विकोप (पु.), अधिक बिघाड (पु.)
aggregate एकुणात करणे, एकुणात होणे
aggregate एकुणात (स्त्री.)
aggregate एकूण
aggregate marks एकुण गुण (पु.अ.व.)
aggregate total एकूण बेरीज (स्त्री.)
aggregation १ एकूण समूह (पु.) २ एकुणात (स्त्री.)
aggress आक्रमण करणे
aggression आक्रमण (न.)
assault हमला attack हल्ला charge निकराचा हल्ला, तुटून पडणे incursion आकस्मित चढाई inroad धाड invasion स्वारी onset जोराचा हल्ला, चाल करून जाणे onslaught घाला, भीषण हल्ला raid छापा
aggressive आक्रमक
aggressively आक्रमक रीतीने
aggressiveness आक्रमकता (स्त्री.)
aggressor आक्रमक (सा.)
aggrieve पीडा देणे
oppress जुलूम करणे persecute छळ करणे wrong अन्याय करणे
aggrieved पीडित, व्यथित
agile चपळ
agitate १ आंदोलन करणे २ क्षुब्ध करणे ३ क्षोभणे
agitation १ आंदोलन (न.) २ (excitement of public feelings) क्षोभ (पु.)
agitator आंदोलन करणारा (पु.)
agnate १ (relations on the father's side) पितृबंधु (पु.) २ Law गोत्रज (पु.)
agnatic १ पितृबंधुविषयक २ Law गोत्रजविषयक
agnetion १ (kinship by the father's side) पितृबंधुता (स्त्री.) २ Law गोत्रजसंबंध (पु.)
agnostic अज्ञेयवादी (सा.)
ago पूर्वी, मागे
agony व्यथा (स्त्री.)
agrarian कृषिभूमिविषयक, कृषिभूमि-
agrarian structure कृषिभूमिसंरचना (स्त्री.)
agree १ संमती देणे, संमती असणे २ एकमत होणे ३ Acctt. जुळणे ४ करार करणे
accept
agreeable अभिमत, अनुकूल
agreeably इष्ट, यथायोग्य
agreed संमत, संमती दिलेला
agreement १ संमति (स्त्री.) २ एकवाक्यता (स्त्री.) ३ मेळ (पु.) ४ करार (पु.)
compact ठराव contract संविदा covenant प्रसंविदा engagement अभिसंकेत indenture करारनामा pact करार
agreement bond १ करारनामा (पु.), करारपत्र २ संमतिनामा (पु.), संमतिपत्र (न.)
agreement of balance शिलकीचा मेळ (पु.)
agricultural कृषिसंबंधी, कृषि-, शेतीसंबंधी, शेतकीसंबंधी
agricultural botany कृषि वनस्पतीशास्त्र (न.)
agricultural chemistry कृषि रसायनशास्त्र (न.)
agricultural college कृषि महाविद्यालय (न.)
agricultural economics कृषि अर्थशास्त्र (न.)
agricultural engineering कृषि अभियांत्रिकी (स्त्री.)
agricultural entomology कृषि कीटकशास्त्र (न.)
agricultural equipment कृषिसाधन (न.)
agricultural extension कृषि विस्तार (पु.)
agricultural farm कृषिक्षेत्र (न.)
agricultural graduate कृषि स्नातक (सा.)
agricultural labourer शेतमजूर (पु.)
agricultural land शेतजमीन (स्त्री.), कृषिभूमि (स्त्री.)
agricultural marketing कृषि पणन (न.), कृषिविषयक खरेदीविक्री (स्त्री.)
agricultural produce कृषि उत्पादन (न.)
agricultural school कृषि शाळा (स्त्री.)
agriculture १ कृषि (स्त्री.), शेती (स्त्री.) २ कृषिशास्त्र (न.)
cultivation लागवड farming शेती husbandry शेतीकाम, कृषिकर्म tillage शेतकसणी, कास्तकारी
agriculturist शेतकरी (पु.), कृषक (पु.)
farmer
agro-industrial कृषिऔद्योगिक
agronomic कृषिविद्या (स्त्री.)
agronomics कृषिविद्या (स्त्री.)
agronomist कृषिविद्यावेत्ता (पु.)
agronomy कृषिविद्या (स्त्री.)
agrostologist तृणविद्यावेत्ता (पु.)
agrostology तृणविद्या (स्त्री.)
ague हिवताप (पु.)
ahead पुढे
ahead पुढचा, पुढील
aid साह्य करणे, मदत देणे
aid १ साहाय्य (न.), साह्य (न.) २ साधन (न.)
aide-de-camp परिसहायक (सा.)
aide-memorire स्मरणपत्र (न.)
aided १ साह्य दिलेला, साहाय्यित २ साह्य मिळालेला ३ प्राप्तानुदान-
aided school प्राप्तानुदान शाळा (स्त्री.)
ailing आजारी, दुखणाईत
ailment आजार (पु.), दुखणे (न.)
aim १ साध्य (न.), ध्येय (न.) २ नेम (पु.)
goal
aim १ साध्य असणे, ध्येय असणे २ नेम धरणे
aimless निरुद्देश, उद्देशरहित
air हवा (स्त्री.), वायु (पु.), वात (पु.)
air compressor वायुसंपीडक (न.)
air crew विमान कर्मचारी (सा.)
air defence हवाई संरक्षण (न.)
air field विमानक्षेत्र (न.)
air force १ विमान बल (न.) २ वायु सेना (स्त्री.)
air hole Mil. वायु-छिद्र (न.), झरोका (पु.)
air letter हवाईपत्र (न.)
air line १ (a system of transportation by aircraft) हवाई परिवहन (न.) २ (a company owning such a system) विमान कंपनी (स्त्री.) ३ (the route covered) विमानमार्ग (पु.)
air mail हवाई डाक (स्त्री.)
air mechanic विमान यांत्रिक (सा.)
air navigation विमान चालन (न.)
air passage १ विमान प्रवास (पु.) २ विमान भाडे
air pocket विरल वायुक्षेत्र (न.)
air port हवाई बंदर (न.)
air raid हवाई हल्ला (पु.)
air route विमानमार्ग (पु.)
air service विमान वाहतुक व्यवस्था (स्त्री.)
air ship हवाई जहाज (न.)
air traffic हवाई वाहतूक (स्त्री.)
air transport विमान परिवहन (न.)
air travel विमान प्रवास (पु.)
air-base Mil. हवाई तळ (पु.)
air-conditioned वातानुकूलित
air-conditioning वातानुकूलन (न.)
aircraft विमान (न.)
airman वैमानिक (पु.)
airtight हवाबंद
airways विमानमार्ग (पु.अ.व.)
airworthy हवाई प्रवासक्षम
airy १ हवेशीर २ वायफळ, अनावस्थेवाईक
akin सजातीय
alacrity तत्परता (स्त्री.)
alarm १ भयसूचता (स्त्री.), धोक्याचा इशारा (पु.) २ भयग्रस्तता (स्त्री.) ३ (घड्याळाचा) गजर (पु.)
fear
alarm १ भयसूचना देणे २ भयभीत करणे
alarmed भयग्रस्त, हबकलेला
alarming भयकारी, भयसूचक
album १ चित्रसंग्रह (पु.) २ (a blank book in which a collection of photographs, autographs, postage stamps etc. can be kept) संग्राहिका (स्त्री.)
alchemy १ रसविद्या (स्त्री.) २ किमया (स्त्री.)
= alchymy
alcholism मद्यरोग (पु.)
alcohol अल्कोहोल (न.)
alcoholic अल्कोहोलयुक्त
alcoholic मद्यासक्त (सा.)
alderman नगरश्रेष्ठी (पु.)
ale एल (स्त्री.)
liquor
ale-house गुत्ता (पु.)
alert दक्ष, सावध
vigilant
alert सावध करणे
alertness दक्षता (स्त्री.), सावधपणा (पु.)
algebra बीजगणित (न.)
algebric बीजीय, बीज-
= algebrical
alias ऊर्फ
alibi Law अन्यत्र उपस्थिति (स्त्री.)
absence
alibi अन्यत्र
alien अन्यदेशीय (सा.)
alien अन्यदेशीय
alienability Law अन्यसंक्राम्यता (स्त्री.)
alienable Law अन्यसंक्राम्य
alienage अन्यदेशीयता (स्त्री.)
alienate १ Law अन्यसंक्रामित करणे २ (to estrage-with from) दुरावा निर्माण करणे
assign अभिहस्तांकित करणे convey अभिहस्तांतरित करणे transfer हस्तांतरण करणे, नावावर करून देणे
alienated Law १ अन्यसंक्रामित २ दुमाला (as in alienated land दुमाला जमीन)
alienation Law अन्यसंक्रामण (न.)
alienee Law अन्यसंक्रामिती (सा.)
alieni juris अन्याधीन
Sui juris आत्माधीन
(under the other's authority)
alienism अन्यदेशीयता (स्त्री.)
alienor Law अन्यसंक्रामक (सा.)
alight उतरणे
align १ आखणी करणे २ एका ओळीत आणणे ३ Phys. संरेखणे, संरेखन करणे
aligned १ एकरेखित २ पंक्तिबद्ध ३ Phys. संरेखित
alignment १ -च्या बाजूस जाणे (न.) २ एका ओळीत आणणे (न.) ३ पंक्तिरचना (स्त्री.) ४ Phys. संरेखन (न.)
alike सारखा
alike सारखेपणाने
alimentary canal Anat. अन्ननलिका (स्त्री.)
alimony Law पोटगी (स्त्री.), अन्नवस्त्र (न.)
aline = align
alive १ जिवंत २ जाणीव असलेला
alkali Chem. अल्क (पु.)
alkaline अल्कधर्मी
all १ सर्व, सकल २ अखिल, संपूर्ण
all along १ सर्वकाळ २ सर्वत्र
all concerned सर्व संबंधित
All India Radio आकाशवाणी (स्त्री.)
All India Services अखिल भारतीय सेवा (स्त्री.अ.व.)
all sea route केवळ समुद्र मार्ग (पु.)
all state cadre संपूर्ण राज्य संवर्ग (पु.)
all-inclusive सर्वसमावेशी, सर्वसमावेशक
all-round १ सर्वांगीण २ अष्टपैलू
all-weather बारमाही
allay १ दूर करणे २ शमवणे
allegation १ Law अभिकथन (न.) २ आळ (पु.)
allege १ Law अभिकथन करणे २ कारण म्हणून सांगणे
alleged अभिकथित
allegedly अभिकथनपूर्वक
allegiance १ निष्ठा (स्त्री.) २ राजनिष्ठा (स्त्री.)
alleviate कमी करणे
alleviation कमी करणे (न.)
alley बोळ (पु.), आळी (स्त्री.)
alliance १ सख्यसंबंध (पु.) २ (union of persons, families e,g, by marriage or of states by treaty) मैत्री, ऐक्यसंबंध (पु.)
coalition युति fusion मिलाफ league जूट union एकजूट
allied संबद्ध, संलग्न
allied countries दोस्त राष्ट्रे (न.अ.व.), मित्र राष्ट्रे (न.अ.व.)
allocable वाटपयोग्य
= allocatable
allocate वाटप करणे
allot
allocated government servant वाटपप्राप्त सरकारी कर्मचारी (सा.)
allocation १ वाटप (न.), वाटणी (स्त्री.) २ विल्हेवार वाटप (न.)
allodial Law पूर्ण मालकीचा
allodium Law (estates held in absolute ownership) पूर्ण मालकीची संपत्ति (स्त्री.)
allopathic विषमचिकित्सीय
allopathy विषमचिकित्सा (स्त्री.)
allot नेमून देणे
allocate वाटप करणे apportion संविभाजन करणे assign वाट्यास देणे distribute वाटणी करणे
allotment १ नियत रक्कम (स्त्री.) २ नियत वाटप (न.) ३ भागवाटप (न.)
allotment money नियत वाटप रक्कम (स्त्री.)
allotted नेमून दिलेला
allotted fund नियत निधि (पु.)
allow १ मुभा देणे २ (to admit, to agree that something is right or just) मान्य करणे ३ (ठरलेली रक्कम, वाटा इत्यादी) देणे ४ (as petitions, suits etc.) दाखल करून घेणे
permit
allowance १ सवलत (स्त्री.), सूट (स्त्री.) २ मुभा (स्त्री.) ३ भत्ता (पु.)
absentee allowance अनुपस्थिति भत्ता acting allowance हंगामी सेवा भत्ता bad climate allowance वाईट हवामान भत्ता cash allowance रोखपाल भत्ता charge allowance कार्यकार भत्ता city allowance शहर भत्ता clothing allowance पोषाख भत्ता compassionate allowance अनुकंपा भत्ता compensatory local allowance स्थानिक पूरक भत्ता conveyance allowance वाहन भत्ता daily allowance दैनिक भत्ता dearness allowance महागाई भत्ता diet allowance आहार भत्ता halting allowance मुक्काम भत्ता hill allowance गिरि भत्ता holiday allowance सुटी भत्ता house rent allowance घरभाडे भत्ता leave allowance रजा भत्ता mileage allowance मैल भत्ता motor car allowance मोटार भत्ता motor cycle allowance मोटार सायकल भत्ता non-practising allowance व्यवसायरोध भत्ता overtime allowance अतिकालीक भत्ता permanent travelling allowance स्थायी प्रवास भत्ता subsistence allowance निर्वाह भत्ता sumptuary allowance आतिथ्य भत्ता superannuation allowance नियत सेवावधि भत्ता tentage allowance राहुटी भत्ता transfer travelling allowance स्थानांतरण प्रवास भत्ता travelling allowance प्रवास भत्ता wahing allowance धुलाई भत्ता
allowed अनुज्ञात, अनुमत
alloy संमिश्र (न.), संमिक्ष धातु (स्त्री.)
alloy धातुमिश्रण करणे
allude अनुलक्षून असणे
allure विमोहित करणे
allurement विमोहन (न.)
allurer विमोहक (सा.)
alluring विमोहक, लोभस
allusion संदर्भ (पु.), निर्देश (पु.)
alluvial जलोढ-, जलोढीय, गाळाचा
alluvium जलोढ (पु.), गाळाची माती (स्त्री.), गाळाची जमीन (स्त्री.)
= alluvion
ally १ सहयोगी (सा.) २ मित्रराष्ट्र (न.)
ally संबंध जोडणे, संलग्न होणे
alma mater मातृपीठ (न.)
almanac पंचांग (न.)
almighty सर्वशक्तिमान
almirah आलमारी (स्त्री.), कपाट (न.)
almost प्राय, बहुधा, जवळजवळ, बहुतेक, बहुतकरून
alms भिक्षा (स्त्री.)
aloft वर, उंच
alone १ एकमेव, एकटा २ (-and no other) केवळ
along सह, बरोबर, सहित, बाजूने
along पुढे
alongside अगदी लगत, तर्फेने
aloof अलग, अलिप्त
aloof अलगपणे, अलग
aloofness अलगपणा (पु.), अलिप्तता (स्त्री.), दूरभाव (पु.)
aloud मोठ्याने
alphabet वर्णमाला (स्त्री.)
alphabetical वर्णक्रमी
alphabetical order वर्णक्रम (पु.)
alphabetically वर्णानुक्रमे
already अगोदर, आधीच, आधी, पूर्वी
also आणखी, सुद्धा, ही, देखील, तसा
alter वेदी (स्त्री.)
alter फेरफार करणे
alterable फेरफारयोग्य
alteration फेरफार (पु.)
altercate बाचाबाची करणे
altercation बाचाबाची (स्त्री.)
bickering
alternate एक सोडून एक, एकांतरित, ईकांतर-
alternately आलटून पालटून, एकांतरित रीतीने
alternating एकांतर-, प्रत्यावर्ती
alternating current प्रत्यावर्ती धारा (स्त्री.)
alternative १ (a choice between two things) विकल्प (पु.) २ (one of more than two possibilities) पर्याय (पु.)
choice निवड election निवडणे option विकल्प preference पसंती selection निवड
alternative १ वैकल्पिक २ पर्यायी
alternatively १ एक सोडून एक २ आलटून पालटून, विकल्पाने
although यद्यपि, जरी, तरी
altimeter उंचीमापी (पु.)
altitude समुद्रसपाटीपासून उंची (स्त्री.)
altogether १ सर्वथा, अगदी २ सर्व मिळुन, एकंदरीत
altruism परार्थवृत्ति (स्त्री.), परार्थवाद (पु.)
(as opposed to egoism)
altruist परार्थवादी (सा.)
altruistic परार्थवादी
always सदैव, सदा, नेहमी, सर्वदा, नित्यश
amalgamate एकत्रीकरण करणे
amalgamated एकत्रीकृत
amalgamation १ एकत्रीकरण (न.) २ Phys. पारदसंमिश्रण (न.)
absorption
amanuensis अनुलेखक (पु.)
scrivener
(a person whose employment is to write from dictation or to copy what another has written)
amass १ पुंजी करणे २ साठवणे
collect
amateurish १ हौशी २ अपरिपक्व
amature हौशी (सा.)
amaze स्तिमित होणे
amazement विस्मय (पु.), अचंबा (पु.)
ambassador राजदूत (सा.)
ambassador plenipotentiary पूर्णाधिकारी राजदूत (सा.)
ambiguity १ अनेकार्थता (स्त्री.) २ संदिग्धता (स्त्री.)
ambiguous १ अनेकार्थी २ संदिग्ध
euqivocal द्वयर्थी obscure दुर्बाएध vague अस्पष्ट, मोघम
ambiguously १ संदिग्धपणे २ द्वयर्थी
ambit कक्षा (स्त्री.)
ambition महत्त्वाकांक्षा (स्त्री.)
ambitious महत्त्वाकांक्षी
ambulance १ (a vehicle for transporting the wounded or sick) रुग्णवाहिका (स्त्री.) २ Mil. (a mobile hospital) फिरता सैनिकी दवाखाना (पु.)
ambulance corps उपचार पथक (न.)
ambulance room उपचार कक्ष (पु.)
ambulatory १ Law (alterable) परिवर्त्य (as in ambulatory will परिवर्त्य मृत्युपत्र) २ फिरता ३ Zool. चलनक्षम
ambulatory court फिरते न्यायालय (न.)
ambush १ दबा धरुन हल्ला करणे २ दबा धरुन बसणे
ameliorate सुखावह करणे
amelioration १ सुखावह करणे (न.) २ स्थितिसुधार (पु.)
betterment
ameliorative १ सुखावह करणारा २ स्थितिसुधारविषयक
amenable १ वळवता येण्याजोगा २ प्रभाव्य
amend १ Law दुरुस्ती करणे, दुरुस्ती सुचपणे २ सुधारणे
modify
amendatory दुरुस्ती करणारा, दुरुस्ती सुचवणारा
amended १ दुरुस्ती केलेला २ सुधारलेला
amending bill Law दुरुस्ती विधेयक (न.)
amendment १ Law दुरुस्ती (स्त्री.) २ सुधारणा (स्त्री.)
amends Law परिपूर्ति (स्त्री.)
compensation
amenity १ (in pl.) सुखसोयी (स्त्री.अ.व.) २ (archaeol.) (a pleasing feature) (मूर्ती, स्थळ वगैरेची) रमणीयता (स्त्री.)
amerce द्रव्यदंड करणे
amercement द्रव्यदंड (पु.)
fine
= amerciament
amiability मनमिळाऊपणा (पु.)
amiable मनमिळाऊ
amiably मनमिळाऊपणाने
amicable सलोख्याचा
amicable settlement सलोख्याचा समझोता (पु.)
amicable suit सलोख्याचा वाद (पु.)
amicably सलोख्याने
amicus curiae Law (a disinterested friend of the court) न्यायमित्र (पु.)
amid -मध्ये
amidst
amiss चूक, भलता
amiss चुकीच्या पद्धतीने
amity स्नेहभाव (पु.)
ammunition दारुगोळा (पु.)
ammunition depot दारुगोळ्याचे कोठार (न.)
amnesia स्मृतिलोप (पु.)
amnesty सर्वक्षमा (स्त्री.)
among -मध्ये, -मधील, -पैकी, -आत (among other things इतर गोष्टींच्या बरोबर, इतर गोष्टींबरोबर)
amorphous १ (having no determined form) अनियतरुप २ (shapeless, formless) अनाकृति ३ Phys. Chem. अस्फटिकी, अरवकी
amortisation कर्जफेडीची तरतुद (स्त्री.)
amortise (to provide for the gradual extinction of a future obligation in advance of maturity) कर्जफेडीची तरतुद करणे
amount १ रक्कम (स्त्री.) २ (as quantity) प्रमाण (न.)
amount १ एकूण जमा होणे २ -च्या रकमेइतका असणे ३ (with to) -च्या सारखा होणे, -च्या सारखा असणे ४ Law -त जमा होणे (as in culpable homicide amounting to murder) खुनात जमा होणारा सदोष मनुष्यवध
amount claimed मागणीची रक्कम (स्त्री.)
amount drawn काढलेली रक्कम (स्त्री.)
amount due देय असलेली रक्कम (स्त्री.)
amount payable देय रक्कम (स्त्री.)
amount realised वसूल रक्कम (स्त्री.)
amount sanctioned मंजूर रक्कम (स्त्री.)
amount secured प्रतिभूत रक्कम (स्त्री.)
amount surrendered प्रत्यार्पित रक्कम (स्त्री.)
amphibian भू-जलचर-
amphibian १ Zool. भू-जलचर, उभयचर (पु.) २ (an airplane) भू-जल-विमान (न.)
amphibious भू-जलचर-, उभयचर-
ample १ विपुल, भरपूर, पुष्कळ, मुबलक २ (with plenty of space) प्रशस्त
amplification १ विस्तार (पु.) २ Phys. प्रवर्धन (न.)
amplifier १ ध्वनिवर्धक (पु.) २ Phys. प्रवर्धक (पु.)
amplify १ विस्तार करणे २ वर्धन करणे
amply भरपूर प्रमाणात, पुष्कळ, मुबलकपणे
ampoute कुपी (स्त्री.)
= ampul
amputate (अंग, अवयव इत्यादि) कापून काढणे, अंगच्छेदन करणे
amputation कापून काढणे (न.) अंगच्छेदन करणे (न.)
amputee छिन्नावयव (पु.)
amuse मनोरंजन करणे
amusement मनोरंजन (न.)
amusing मजेदार, मनोरंजक
An = A
anachronism कालविपर्यय (पु.)
anachronous कालविपर्ययी
anaemia १ रक्तक्षय (पु.), रक्तहीनता (स्त्री.) २ पंडुरोग (पु.)
= anemia
anaemic रक्तहीन
anaesthesia १ बधिरीकरण (न.) २ बधिरीकरणशास्त्र (न.) ३ बधिरावस्था (स्त्री.)
= anesthesia
anaesthetic १ बधिरक २ बधिरीकरण- (as in anesthetic department बधिरीकरण विभाग)
= anesthetic
anaesthetic बधिरक (न.)
anaesthetist बधिरीकरण शास्त्रज्ञ (सा.)
= anesthetist
analogous सदृश, समान
analogy १ सादृश्य (न.) २ Zool. समधर्मता (स्त्री.), समवृत्तिता (स्त्री.)
analyse १ पृथक्करण करणे २ Chem. Phys. विश्लेषण करणे
analyser विश्लेषक (सा.)
analysis १ पृथक्करण (न.) २ Chem. Phys. विश्लेषण (न.)
analyst विश्लेषक (सा.)
analytic विश्लेषणात्मक, वैश्लेषिक, विश्लेषण-
= analytical
analytical chemist विश्लेषण रसायनशास्त्रज्ञ (सा.)
analytical chemistry वैश्लेषिक रसायनशास्त्र (न.)
analytical jurisprudence विश्लेषणात्मक विधितत्त्वमीमांसा (स्त्री.)
anarchism अराज्यवाद (पु.)
anarchist १ अराजक माजवणारा (पु.) २ अराज्यवादी (सा.)
anarchy अराजक (न.), अराजकता (स्त्री.)
anathema तिरस्कार्य वस्तु (स्त्री.)
anatomy शरीररचनाशास्त्र (न.), शारीर (न.)
ancestor पूर्वज (पु.)
ancestorship पूर्वजपरंपरा (स्त्री.)
ancestral पैतृक, पौर्वज, वडिलोपार्जित
ancestral debt पैतृक ऋण (न.)
ancestral estate पैतृत संपदा (स्त्री.), वडिलोपार्जित इस्टेट (स्त्री.)
ancestral property १ Law पैतृक संपत्ति (स्त्री.) २ वडिलोपार्जित मालमत्ता (स्त्री.)
ancestry १ पूर्वज (पु.अ.व.) २ पूर्वजपरंपरा (स्त्री.)
anchor १ (an implement for retaining a ship by chaining it to the bottom) नांगर (पु.) २ Fig. (source of confidence) आसरा (पु.)
anchor नांगर टाकणे
anchorage १ (anchoring ground) नांगरवाडा (पु.) २ (duty imposed for anchoring) नांगरपट्टी (स्त्री.)
ancient प्राचीन
ancient mounment प्राचीन स्मारक (न.)
ancillary साहाय्यभूत
accessory
ancillary administration साहाय्यभूत प्रशासन (न.)
(that which is subordinate to the principal administration)
ancillary jurisdiction Law साहाय्यभूत अधिकारिता (स्त्री.)
And आणि, व
anger क्रोध (पु.), राग (पु.)
angle १ कोन (पु.) २ (a fish hook) गळ (पु.)
anglo आंग्ल-
anglo Indian school आंग्ल भारतीय शाळा (स्त्री.) ँग्लो इंडियन शाळा (स्त्री.)
anglo-Indian आंग्ल भारतीय ँग्लो इंडियन
anglo-Indians आंग्ल भारतीय (सा.), ँग्लो इंडियन (सा.)
angrily रागाने
angry रागाने, कोधी
anguish मनस्ताप (पु.)
angular १ कोनीय २ टोकदार
animal १ प्राणी (पु.) २ (quadruped) पशु (पु.)
animal १ प्राणी- २ पशु-
animal geneticist पशु प्रजननवेत्ता (पु.)
animal house प्राणिघर (न.)
animal husbandry पशुसंवर्धन (न.)
animal kingdom प्राणिसृष्टि (स्त्री.)
animal lymph पशुलसिका (स्त्री.)
animal nutrition पशुपोषण (न.)
animal product पशुज पदार्थ (पु.)
animal stock पशुधन (न.)
animal transport पशुपरिवहन (न.)
animalia ferae nature हिंस्त्र पशु (पु.)
animate चैतन्य आणणे
animate सजीव, चेतन
animated चैएतन्ययुक्त
animated चैतन्ययुक्त
animation चैतन्य (न.), उत्साह (पु.)
animism चेतनवाद (पु.)
animosity वैरभाव (पु.)
animus आकस (पु.)
ankle पायाचा घोटा (पु.)
annals १ वार्षिक (न.) २ ऐतिहासिक वृत्तांत (पु.)
annex १ जोडणे, अनुबद्ध करणे २ (as province, country) सामील करून घेणे, खालसा करणे
annexation जोडणे (न.)
annexe १ (supplementary building) विस्तारगृह (न.) २ (supplementary building- when apart) उपभवन (न.)
annexure Admin. जोडपत्र (न.)
addendum पूरकपत्र appendix परिशिष्ट enclosure सहपत्र schedule अनुसूची supplement पुरवणी table तक्ता, सारणी, कोष्टक
annihilate सर्वनाश करणे
annihilation सर्वनाश (पु.)
annihilator सर्वनाशक (सा.)
anniversary १ (of institution) वर्धापन दिन (पु.) २ (of death) पुण्यतिथि (स्त्री.) ३ (of birth) जयंती (स्त्री.) ४ (general) वर्षदिन (पु.)
annotate टीपा देणे, टीपा लिहिणे
annotated सटीप
annotations टीपा (स्त्री.अ.व.)
annotator टीपालेखक (पु.)
announce १ घोषणा करणे २ (to make known) जाहीर करणे
declare
announced १ घोषित २ जाहीर केलेला
announcement घोषणा (स्त्री.)
announcer १ घोषक (सा.) २ (in radio) वृत्तनिवेदक (सा.)
annoy त्रास देणे, त्रस्त करणे, त्रस्त होणे
annoyance Law त्रास (पु.)
annual १ वार्षिक २ Bot. वर्षजीवी
annual administration report वार्षिक प्रशासन प्रतिवृत्त (न.)
annual financial statement वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (न.)
annual general meeting वार्षिक सर्वसाधारण सभा (स्त्री.)
annual report वार्षिक प्रतिवृत्त (न.)
annual ring Bot. वार्षिक वलय (न.)
annually दरवर्षी
annuitant वर्षासन घेणारा (पु.), वार्षिकीधारक (सा.)
annuity वर्षासन (न.), वार्षिकी (स्त्री.)
annuity bond वार्षिकी बंधपत्र (न.)
annul Law विलोपन करणे
cancel
annulment विलोपन (न.)
anomalous १ असंगत २ विलक्षण
anomalous mortgage law अनामी गहाण (न.)
anomaly असंगति (स्त्री.)
irregularity
anonymous निनावी
anonymously निनावी (वि.)
another दुसरा
answer उत्तर (न.)
answer १ उत्तर देणे २ (with for) उत्तरदायी असणे
answer book उत्तरपत्रिका (स्त्री.)
answerable उत्तरदायी
antagonism विरोधभाव (पु.)
antagonist विरोधी (सा.)
antagonistic १ विरोधी २ (of forces) प्रतिरोधी
ante प्राक्, पूर्व
(before)
ante meridiem मध्यान्हपूर्व
ante-room = antechamber
antecedent पूर्वीचा, पूर्ववर्ती
antecedent debt पूर्ववर्ती ऋण (न.)
antecedents पूर्वचरित्र (न.)
antechamber अंत कक्ष (पु.)
antedate पूर्वदिनांकित करणे, मागील तारीख टाकणे
antedated पूर्वदिनांकित, मागील तारीख टाकलेला
antedated cheque पूर्वदिनांकित धनादेश (पु.)
antenatal प्रसूतिपूर्व
antenna संवेदनाग्र (न.), स्पृशा (स्त्री.)
antenuptial विवाहपूर्व
anterior पूर्वीचा, अगोदरचा
preceding
anthem स्मृतिगीत (न.)
anthologist साहित्यसंग्रहकार (सा.)
anthology साहित्यसंग्रह (पु.)
anthropological मानवशास्त्रीय
anthropologist मानवशास्त्रज्ञ (सा.)
anthropology मानवशास्त्र (न.)
anthropometrical system मानवमितीय पद्धति (स्त्री.)
anthropometry मानवमिति (स्त्री.)
anthropomorphism मानवत्वारोप (पु.)
(ascription of human characteristics to things not human)
anti- प्रति-, -निवारक, -विघातक, -द्रोही, -विरोधी, -प्रतिबंधक
anti-aircraft gun विमानवेधी तोफ (स्त्री.)
anti-clockwise प्रतिघटि, प्रतिघटिवत्
anti-corruption लाचलुचपतविरोधी
anti-corruption bureau लाचलुचपतविरोध केंद्र (न.)
anti-infective संक्रमणरोधी
anti-leprosy work कुष्ठनिवारण कार्य (न.)
anti-malaria हिवताप प्रतिबंधक
anti-national राष्ट्रविरोधी, राष्ट्रदोही
anti-rabic treatment १ श्वानदंश उपचार (पु.) २ आलर्कविरोधी उपचार (पु.)
anti-serum प्रतिरक्तजल (न.)
anti-social समाजविरोधी, समाजविघातक
anti-tank Mil. रणगाडानाशक
antibiotic प्रतिजैविक
antibiotic प्रतिजैविक पदार्थ (पु.)
anticipate प्रत्याशा करणे, अपेक्षा करणे
anticipated प्रत्याशित, अपेक्षित
anticipated expenditure प्रत्याशित खर्च (पु.)
anticipated savings प्रत्याशित बचत (स्त्री.), अपेक्षित बचत (स्त्री.)
anticipation प्रत्याशा (स्त्री.), अपेक्षा (स्त्री.)
antidote विषघ्न (न.), उतारा (पु.)
antipathy सहजवैर (न.)
antiquarian पुरातत्त्वविद (सा.)
antiquarian पुरातत्त्वविद (सा.)
antiquarian पुरातत्त्वविषयक
antiquated जुनाट
antique पुरातन
antique पुरातन वस्तु (स्त्री.)
antiquities पुरातन वस्तु (स्त्री.अ.व.), पुरातन अवशेष (पु.अ.व.)
antiquity १ प्राचीनता (स्त्री.) २ प्राचीन काळ (पु.)
antiseptic प्रतिपूतिक
antiseptic प्रतिपूतिक (न.)
antonym विरुद्धार्थी शब्द (पु.)
(a word of opposite meaning)
anvil ऐरण (स्त्री.)
anxiety १ घोर (पु.) २ चिंता (स्त्री.)
anxious १ आतुर २ चिंतातुर
anxiously आतुरतेने
anxiousness १ आतुरता (स्त्री.) २ घोर (पु.),चिंता (स्त्री.)
any कोणीही, कोणताही
any काही
any काही
any more अधिक काही
anybody कोणीही
anyhow कसेही करून
anyone कोणताही, कोणीही
anything काहीही
anyway = anyhow
anywhere कोणत्याही ठिकाणी, कोठेही
aorta Anat.महाधमनी (स्त्री.)
apace जलद गतीने
apart अलग, अलाहिदा
apartheid १ वर्णविद्वेष (पु.)
aparthied १ वर्णविद्वेश २ वर्णविलगन (न.)
apartment १ (a suite or set of rooms) वेश्म (न.) २ (especially a room in a building) दालन (न.)
flat
apathetic उदासीन
apathy उदासीनता (स्त्री.)
aperture १ छिद्र (न.), रंध (न.), द्वारक (न.) २ (an opening) उदघाटन (न.)
apex १ शीर्ष (न.) २ शिखर (न.) (as in apex society शिखर संस्था)
apex juris विधिसूक्ष्मता (स्त्री.)
(an extreme point or subtlety of law)
aphorism सूत्र (न.)
apiarist मधुमक्षिकापाल (सा.)
apiary मधुमक्षिका घर (न.)
apiculture मधुमक्षिकापालन (न.)
apologetic क्षमाप्रार्थक, क्षमायाचनेचा
apologetically क्षमस्व वृत्तीने
apologise क्षमायाचना करणे, क्षमा मागणे
apology १ क्षमायाचना (स्त्री.) २ कैफियत (स्त्री.)
apostasy स्वधर्मत्याग (पु.)
(renunciation of one's religion)
apothecary औषधविक्रेता (पु.)
appal भयभीत करणे
appalling भीषण
apparatus उपकरण संच (पु.)
accessory उपसाधन appliance उपयंत्र contrivance यंत्रक device साधन gadget कळयंत्र implement अवजार instrument उपकरण tool हत्यार
apparel परिधान (न.)
apparent १ उघड उघड दिसून येणारा, उघड, प्रत्यक्ष, प्रकट २ (as opposed to real) दर्शनी ३ भासमान
clear स्पष्ट distinct सुस्पष्ट evident उघड manifest अभिव्यक्त obvious उघड palpable धडधडीत patent प्रकट plain खुला ostensible
appeal १ Law अपील करणे २ आवाहन करणे ३ प्रार्थना करणे
appeal Law अपील (न.)
reference निर्देश rehearing फेरसुनावणी review पुर्नर्विलोकन revision पुनरीक्षण
appealable अपीलयोग्य, अपिलीय
appealing १ वेधक २ आवाहनकारी
appear १ उपस्थित राहणे, उपस्थित होणे २ दिसुन येणे ३ प्रकट होणे ४ (as for an examination) (परीक्षेला) बसणे
appear by pleader वकील पाठवणे, वकीलामार्फत उपस्थित राहणे
appear in person जातीने उपस्थित होणे, स्वत उपस्थित राहणे
appear on behalf of -च्या तर्फे उपस्थित राहणे
appearance १ उपस्थिति (स्त्री.) २ स्वरुप (न.)
appearance by representative प्रतिनिधिद्वारा उपस्थिति (स्त्री.)
appease १ शमवणे २ अनुयय करणे
appeasement १ शमन (न.) २ अनुयय (पु.)
appeliate jurisdiction अपील अधिकारिता (स्त्री.)
appellant Law अपीलकार (पु.)
appellate अपील-
appellate authority अपील प्राधिकारी (सा.)
appellate court अपील न्यायालय (न.)
appellate decree अपील डिक्री (स्त्री.)
appellate power अपील शक्ति (स्त्री.)
appellate power अपील शक्ति (स्त्री.)
appellate side Law अपील शाखा (स्त्री.)
appellate tribunal अपील न्यायाधिकरण (न.)
appellation अभिधान (न.)
append सोबत जोडणे
appendage १ जोडभाग (पु.) २ जोडवस्तु (स्त्री.)
appendant उपांग (न.)
appendant अनुबंधी
accessory
appended सोबत जोडलेला, सोबतचा
appendicitis Med. आंत्रपुच्छदाह (पु.)
appendix १ परिशिष्ट (न.) २ Anat. आंत्रपुच्छ (न.)
annexure
appertain -शी संबंध असणे
appertaining thereto तत्संंबद्ध
appertaining to -शी संबद्ध
appetite १ भूक (स्त्री.) २ वासना (स्त्री.)
applaud टाळ्या वाजवणे, टाळ्या देणे
applause टाळ्यांचा गजर (पु.)
appliance १ (instrument) उपयंत्र (न.) २ (application) वापर करणे (न.)
apparatus
applicability प्रयोज्यता (स्त्री.)
applicable लागू, प्रयोज्य
applicant अर्जदार (सा.) आवेदक (सा.)
application १ अर्ज (पु.), आवेदनपत्र (न.) २ Law (of Acts) प्रयुक्ति (स्त्री.) (as in short title, extent and application संयुक्त नाव, व्याप्ति व प्रयुक्ति) (of a rule) लागू करणे (न.), लागू होणे (न.) ३ (to duties) (कार्य, कर्तव्य) तत्परता(स्त्री.)
memorial विज्ञापन petition विनंतीअर्ज plaint वादपत्र prayer प्रार्थना representation अभिवेदन
application form आवेदनपत्राचा नमुना (पु.), अर्जाचा नमुना (पु.)
applied १ आवेदित २ (as opposed to pure) उपयोजित (as in applied arts उपयोजित कला) ३ प्रयुक्त
applied chemistry उपयोजित रसायनशास्त्र (न.)
applied economics उपयोजित अर्थशास्त्र (न.)
applied mechanics उपयोजित यंत्रशास्त्र (न.)
apply १ अर्ज करणे, आवेदनपत्र देणे २ Law (as acts) प्रयुक्त करणे, प्रयुक्त होणे (as rules) लागू करणे, लागू होणे ३ (to use or employ for a particular purpose) उपयोजन करणे
enforce जारी करणे, अंमलात आणणे, प्रवर्तन करणे implement कार्यान्वित करणे operate प्रवर्तित होणे
appoint १ नियुक्ती करणे, नेमणूक करणे २ (as a date) नियत करणे
employ
appointed १ नियुक्त २ नियत
appointed day नियत दिवस (पु.)
appointee नियुक्त (सा.)
appointing authority नियुक्ति प्राधिकारी (सा.)
appointment १ नियुक्ति (स्त्री.), नेमणूक (स्त्री.) २ संकेत (पु.) ३ Law दायनियोजन (न.)
officiating appointment स्थानापन्न नियुक्ति permanent appointment स्थायी नियुक्ति provisional appointment तात्पुरती नियुक्ति substantive appointment कायम नियुक्ति temporary appointment अस्थायी नियुक्ति
apporpriator विनियोजक (सा.)
apportion संविभाजन करणे
allot
apportioned संविभाजित
apportioned tax संविभाजित कर (पु.)
apportionment संविभाजन (न.)
apposite समुचित
(appropriate)
apposition १ अभिस्थापन (न.) २ Gram. समानाधिकरण (न.)
appraisal मूल्यन (न.)
appraisal of progress प्रगतीचे मूल्यन (न.)
appraise १ (to value) मूल्यन करणे २ (to estimate the amount of) आगणन करणे
assess
appraisement १ मूल्यन (न.) २ आगणन
valuation
appraiser मूल्यनिर्णेता (पु.)
appreciable १ उल्लेखनीय २ पुष्कळसा ३ परिदृश्य
perceptible
appreciably उल्लेखनीय रीतीने
appreciate १ गुणगौरव करणे २ रसग्रहण करणे ३ आकलन करणे, आकलन होणे ४ समजु शकणे ५ Eco. अधिमूल्यन करणे, अधिमूल्यन होणे
appreciation १ गुणगौरव (पु.) २ रसग्रहण (न.) ३ आकलन (न.) ४ Eco.अधिमूल्यन (न.)
appreciative १ गुणज्ञ २ रसज्ञ (as in appreciative audience रसज्ञ श्रोतृवर्ग)
apprehend १ (to anticipate, especially with dread or fear) धास्ती वाटणे २ Law ताब्यात घेणे, पकडणे ३ Phil. बोध होणे
detain
apprehension १ धास्ती (स्त्री.) २ बोध (पु.), आकलन (न.) ३ Law ताब्यात घेणे (न.), पकडणे (न.)
apprehensive साशंक, धास्तावलेला
apprentice शिकाऊ उमेदवार (सा.)
apprenticeship शिकाऊ उमेदवारी (स्त्री.)
apprise कळवणे
inform
apprize किंमत ठरवणे
approach १ (to come near) जवळ येणे २ पोचणे ३ (to go with a request or offer) जवळ जाणे, -कडे जाणे
approach १ पोच (स्त्री.) २ प्रवेशमार्ग (पु.) ३ दृष्टिकोन (पु.)
approach road उपमार्ग (पु.), पोचमार्ग (पु.)
approachable उपागम्य
approbate अनुशंसा करणे
approbation अनुशंसा (स्त्री.)
approimation अदमास (पु.)
appropriable विनियोज्य
appropriate १ विनियोग करणे २ (in case of budget) विनियोजन करणे
appropriate १ समुचित २ योग्य
apt समर्पक fit योग्य fitting अनुरुप proper उचित suitable योग्य, उचित
appropriate government Law समुचित सरकार (न.)
appropriated विनियोजित
appropriateness समुचितता (स्त्री.)
appropriation १ विनियोग (पु.) २ (in case of budgetary appropriations) विनियोजन (न.)
appropriation account विनियोजन लेखा (पु.)
appropriation bill विनियोजन विधेयक (न.)
appropriation committee विनियोजन समिति (स्त्री.)
approval १ मान्यता (स्त्री.) २ पसंती (स्त्री.)
approve १ मान्य करणे २ पसंत करणे
accept
approved १ मान्य २ पसंत
approver १ मान्य करणारा (पु.) २ Law माफीचा साक्षीदार (सा.)
approvingly मान्यतापूर्वक
approximate अदमासे
approximately अदमासे
appurtenance १ अनुलग्नक (न.) २ Law उपांग (न.)
appurtenant अनुलग्न
apron ऍप्रन (न.)
apropos संबद्ध
relevant
apropos (with of) अनुलक्षून, - च्या संबंधात
apt समर्पक
appropriate
aptitude १ स्वाभाविक प्रवृत्ति (स्त्री.) २ Educ. अभियोग्यता (स्त्री.)
aptness समर्पकता (स्त्री.)
aquarium मत्स्यालय (न.)
aquatic जल-
aquatic जलचर (पु.)
aquatic rights Law जलाधिकार (पु.अ.व.)
aqueduct सेतुप्रणाल (पु.)
aqueous जल, जलीय
arable कृषियोग्य
arbiter १ Law (arbitrator) लवाद (पु.) २ निर्णयकर्ता (पु.)
arbitrable लवादयोग्य
arbitrage Com. (trading in difference) मूल्यांतर पणन (न.)
arbitral tribunal लवाद न्यायाधिकरण (न.)
arbitrarily १ स्वच्छंदत २ स्वेच्छेनुसार
arbitrariness स्वच्छंदता (स्त्री.)
arbitrary १ स्वच्छंद २ Law स्वेच्छानुसारी
arbitrary action स्वेच्छानुसारी कारवाई (स्त्री.)
arbitrate १ (to judge as arbiter) लवाद करणे, लवादी करणे २ Law (to decide by arbitration) लवादाने निर्णय करणे
judge
arbitration लवाद (पु.), लवादी (सा.)
arbitration award लवाद निवाडा (पु.)
arbitration board लवाद मंडळ (न.)
arbitration clause लवाद खंड (पु.)
arbitration proceedings लवाद कार्यवाही (स्त्री.)
arbitrator लवाद (पु.)
judge
arbitratorship लवादी (स्त्री.)
arboriculture वृक्षविज्ञान (न.)
arc १ Math. चाप (पु.) २ Phys. प्रज्योत (स्त्री.)
arch कमान (स्त्री.)
archaeological पुरातत्त्वशास्त्रीय, पुरातत्त्वशास्त्र-, पुरातत्त्वीय
archaeologist पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ(सा.)
archaeology पुरातत्त्वशास्त्र (न.)
architect वास्तुशास्त्रज्ञ (सा.)
craftsman
architectural १ वास्तुशास्त्रीय २ वास्तुशिल्पीय, वास्तु-
architectural engineering वास्तु अभियांत्रिकी (स्त्री.)
architecture १ वास्तुशास्त्र (न.) २ (as, design or style of buildings) वास्तुशिल्प (न.)
archives १ पुराभिलेख (पु.) २ अभिलेखागार (न.)
archivist पुराभिलेख अधिकारी (सा.)
ardent १ उत्कट २ उत्साही
ardently १ उत्कटतेने २ उत्साहीपणाने
ardity रुक्षता (स्त्री.) रखरखीतपणा (पु.)
= aridness
ardour १ उत्कटता (स्त्री.) २ उत्साह (पु.)
arduous १ जिकीरीचा २ कष्टाचा
arduous work १ जिकीरीचे काम (न.) २ कष्टाचे काम (न.)
area १ क्षेत्र (न.) २ Math. क्षेत्रफळ (न.) ३ व्याप्तिक्षेत्र (न.)
area under cultivation लागवडीखालील क्षेत्र (न.)
area under irrigation सिंचन क्षेत्र (न.)
arena १ रंगण (न.) २ Fig. स्पर्धाक्षेत्र (न.)
argue युक्तिवाद करणे
dispute
argument युक्तिवाद (पु.)
argumentation युक्तिवादपद्धति (स्त्री.)
argumentative १ युक्तिवादात्मक २ (fond of arguing) वादशील
arid रुक्ष, रखरखीत
arise १ उद्भवणे २ प्राप्त होणे
arising १ उद्भवणारा २ प्राप्त होणारा
aristocracy १ अभिजातवर्ग (पु.), खानदानवर्ग (पु.) २ अभिजातसत्ता (स्त्री.), खानदानवर्ग सत्ता (स्त्री.)
aristocrat अभिजातवर्गीय (सा.)
aristocratic १ अभिजात २ खानदानी
arithmetic अंकगणित (न.)
arithmetical अंकगणितीय
arithmetical calculation अंकगणितीय परिगणना (स्त्री.)
arithmetical progression Math. गणित श्रेढी (स्त्री.)
arm १ हात (पु.), बाहु (पु.) २ (of military services) सेनांग (न.) ३ (a weapon) शस्त्र (न.), आयुध (न.)
arm of the court न्यायालयाची सत्ता (स्त्री.)
armada आरमारी तांडा (पु.)
armament १ शस्त्रसंभार (पु.), युद्धसामग्री (स्त्री.) २ युद्धसज्जता (स्त्री.)
armature Elec. आर्मेचर (पु.), प्रवाहवलय (न.)
armed सशस्त्र
armed and equipped सशस्त्र आणि सुसज्ज
armed at all points सर्वत शस्त्रसज्ज
armed constabulary सशस्त्र पोलीस दल (न.)
armed forces सशस्त्र बल (न.)
armed guards सशस्त्र रक्षक (पु.अ.व.)
armed insurrection सशस्त्र बंडखोरी (स्त्री.)
armed neutrality सशस्त्र तटस्थता (स्त्री.)
armistice युद्धविराम (पु.)
treaty
(cessation of hostilities by agreement)
armless निशस्त्र
armour कवच (न.), चिलखत (न.)
armoured चिलखती
armoured vehicle चिलखती गाडी (स्त्री.)
armourer आयुधिक (पु.)
armoury शस्त्रागार (न.)
armpit काख (स्त्री.)
army सेना (स्त्री.), सैन्य (न.)
army council सेना परिषद (स्त्री.)
army headquarters सेना मुख्यालय (न.)
army purchase organisation सेना क्रय संघटना (स्त्री.)
army service corps सेना सेवा निकाय (पु.)
aroma सुगंध (पु.)
aromatic सुगंधी
around १ सभोवती २ अदमासे
arouse १ उठवणे, जागे करणे २ जागृत करणे ३ कार्यप्रवृत्त करणे
arraign न्यायालयासमोर आणणे
arraigner न्यायालयासमोर आणणारा (पु.)
arraignment न्यायालयासमोर आणणे (न.)
arrange १ व्यवस्थित लावणे २ क्रमाने लावणे ३ व्यवस्था करणे
organise
arrangement १ व्यवस्था (स्त्री.) २ क्रम (पु.)
arrangement of seats आसनव्यवस्था (स्त्री.)
arrant अट्टल, इरसाल
array १ (as of troops) व्यूह रचणे २ विन्यास करणे
array १ (battle array) व्यूहरचना (स्त्री.) २ विन्यास (पु.) ३ (an order of impanelling jury) ज्यूरी क्रमनामिका (स्त्री.)
arrayed Stat. (क्रम) विन्यस्त
arrears १ थकबाकी (स्त्री.) २ Admin. थकित काम (न.)
balance शिल्लक, शेष, बाकी dues १ देय, देणी २ आदेय, घेणी outstanding amount अदत्त रक्कम, शिल्लक रक्कम
arrears of posting Acctt. थकित खातेनोंद (स्त्री.)
arrears statement थकित काम विवरणपत्र (न.)
arrest १ Law अटक करणे २ (to put a stop to a process or movement) अटकाव करणे, खुंटवणे
detain
arrest अटक (स्त्री.)
arrest and confine Law अटक करून परिरुद्ध करणे
arrested १ अटक केलेला २ खुंटलेला, खुरटलेला
arresting authority अटक करणारा प्राधिकारी (सा.)
arrestment Law १ अटक (स्त्री.) २ अटकाव (पु.)
arret Law (a judgement, decision or decree of a court or high tribunal) अधिनिर्णय (पु.)
arrival येणे (न.), आगमन (न.)
arrival date आगमन दिनांक (पु.)
arrivals आगत वस्तू (स्त्री.अ.व.), आवक (स्त्री.)
arrive येणे, पोचणे
arrogance उद्धटपणा (पु.)
arrogant उद्धट
arrogate अनधिकारत ग्रहण करणे, अनधिकारत दावा सांगणे
arrow बाण (पु.)
arrow head बाणाग्रव्यूह (पु.)
formation
arrow-head बाणाग्र (न.)
arsenal दारुगोळा कारखाना (पु.)
arson जाळपोळ (स्त्री.)
art कला (स्त्री.)
art college वाङ्मय महाविद्यालय (न.)
art gallery कलाविथि (स्त्री.)
art museum कला संग्रहालय (न.)
art school कला शाळा (स्त्री.)
art studio = studio
artery Anat. धमनी (स्त्री.)
artful १ युक्तिबाज २ (cunning, deceitful) कावेबाज
article १ वस्तु (स्त्री.), जिन्नस (पु.) २ (piece of writing, complete in itself in a newspaper or periodical) लेख (पु.) ३ Law अनुच्छेद (पु.) ४ (in pl.- as of association etc.) नियमावली (स्त्री.) ५ Gram. उपपद (न.)
section
articles of association Law संस्थापन नियमावली (स्त्री.)
articles of faith श्रद्धास्थाने (न.अ.व.)
(the main or essential points of religious belief)
articles of impeachment महाभियोग लेख (पु.)
(the formal statement of the charges against a public officer)
articles of navy नौसेना नियमावली (स्त्री.)
(system of rules prescribed by law for the governance of the navy)
articles of peace शांतिबंध (पु.)
(an obligation to keep the peace for a certain time)
articles of war सेना नियमावली (स्त्री.)
articulate १ (to join, to unite by means of a joint) सांधणे २ (to form into distinct sounds, syllables or words) उच्चारणे
articulation १ सांधणे (न.) २ सांधा (पु.) ३ उच्चारण (न.)
artifice हिकमत (स्त्री.)
(crafty device)
artificer हिकमती कारागीर (सा.)
craftsman
artificial १ कृत्रिम २ (created by law) विधिनिर्मित (as in artificial person विधिनिर्मित व्यक्ति)
artificial insemination कृत्रिम रेतन (न.)
artificial silk कृत्रिम रेशीम (न.)
artificiality कृत्रिमता (स्त्री.)
artillery Mil. तोफखाना (पु.)
artisan कारागीर (सा.)
craftsman
artist १ कलावंत (पु.), कलाकार (पु.) २ चित्रकार (पु.)
craftsman
artist photographer छायाचित्र कलाकार (पु.)
artiste व्यावसायिक कलावंत (पु.)
artistic कलात्मक, कला-
artistic skill कलाकौशल्य (न.)
artistic work कलाकृति (स्त्री.)
artless निष्कपट
arts वाङ्मय (न.)
(as opposed to science)
as प्रमाणे
as जसे
as pron. - जो conj. म्हणून
ascend आरोहण करणे, वर चढणे
ascendancy वर्चस्व (न.)
= ascendency
ascendant Law पूर्वज (पु.)
ascender आरोहक (पु.)
ascending line Law पूर्वपरंपरा (स्त्री.)
ascent १ आरोहण (न.) २ चढण (स्त्री.) (line of ascent पूर्वजपरंपरा)
ascentic तपस्वी (पु.)
ascentic तपस्वी (as in ascentic life तपस्वी जीवन)
ascertain १ खात्री करून घेणे २ (to make certain) निश्चित करून घेणे
ascertained १ खात्री करून घेतलेला २ निश्चित करून घेतलेला
ascertainment १ खात्री (स्त्री.) २ निश्चिति (स्त्री.)
ascribe १ (कारण, कर्ता, मूळ वगैरे म्हणून) निर्देश करणे २ Law अध्यारोप करणे
ash राख (स्त्री.), रक्षा (स्त्री.)
ash-tray रक्षापात्र (न.)
ashamed ओशाळा, खजील, लज्जित
ashore किनाऱ्यावर, किनाऱ्यास
aside बाजूस
ask १ विचारणे २ मागणे, याचना करणे ३ (to demand, to require) सांगणे
asleep निद्रित (वि.)
aspect १ (्direction of facing) अभिमुखता (स्त्री.) २ (phase) बाजू (स्त्री.), पैलू (पु.) ३ स्वरुप (न.) ४ दृष्टिकोन (पु.)
asperse १ शिंतोडे उडवणे २ लांछन लावणे
defame
aspersion १ शिंतोडा (पु.) २ लांछन (न.)
asphalt डांबर (न.)
= asphaltum
asphyxia श्वासावरोध (पु.), गुदमरणे (न.)
asphyxiating श्वासावरोधक
asphyxiation श्वासावरोधन (न.)
aspiration आकांक्षा (स्त्री.)
aspire आकांक्षा बाळगणे
aspirin ऍस्पिरिन (न.)
assail Lit. Fig. तुटून पडणे, हल्ला चढवणे
assailant तुटून पडणारा (पु.) हल्ला चढवणारा (पु.)
assassin = assassinator
assassinate हत्या करणे
assassination हत्या (स्त्री.)
assassinator हत्यारा (पु.), मारेकरी (पु.)
assault हमला (पु.)
aggression
assault हमला करणे
assaulter हमला करणारा (पु.)
assay पारख करणे
assay पारख (स्त्री.)
assayer पारखी (सा.)
assemblage १ (concourse of persons) समुच्चय (पु.) २ (fitting together the parts of) जुळवणी (स्त्री.)
assembly
assemble १ (to fit together the parts of) जुळवणी करणे २ एकत्र करणे ३ एकत्र जमणे
assembled १ जुळवणी केलेला, जुळवलेला २ एकत्र जमलेला
assembling जुळवणी (स्त्री.)
assembly १ सभा (स्त्री.) (as in legislative assembly विधान सभा) २ Law जमाव (पु.) (as in unlawful assembly बेकायदेशीर जमाव) ३ (as, assembling a machine or its parts) जुळवणी (स्त्री.)
assemblage समुच्चय collection समूह congregation घोळका gathering समुदाय
assembly ballot paper विधानसभा मतपत्रिका (स्त्री.)
assembly line Mach. जुळवणी यंत्रसमुच्चय (पु.)
assembly question विधानसभा प्रश्न (पु.)
assent अनुमती देणे
accept
assent अनुमति (स्त्री.)
acceptance स्वीकृति, स्वीकार acquiescence मूकसंमति concurrence सहमति consent संमति ratification अनुसमर्थन
assert ठाम सांगणे, प्रपादन करणे
affirm
assert oneself स्वतची बाजू हिरीरीने मांडणे
assertion ठाम विधान (न.), प्रपादन (न.)
assertively ठामपणाने
assess १ (to fix the amount of, as a tax or fine) आकारणी करणे २ (to estimate the value of esp. for taxation) मूल्यनिर्धारण करणे, निर्धारण करणे
appraise मूल्यन करणे determine निर्धारित करणे estimate अंदाज करणे, अंदाजणे evaluate मूल्यमापन करणे
assessability निर्धारणीयता (स्त्री.)
assessable १ आकारणीयोग्य २ निर्धारणीय
assessed १ आकारित, आकारलेला २ निर्धारित
assessee १ करपात्र व्यक्ति (स्त्री.) २ निर्धारिती (सा.)
assessment १ (act of assessing) आकारणी करणे (न.) २ मूल्यनिर्धारण (न.), निर्धारण (न.) ३ (the amount assessed) आकारणी (स्त्री.) ४ (as a tax) निर्धारित कर (पु.)
valuation duty
assessor १ (one who makes an assessment) निर्धारक (सा.) २ Law (one appointed to assist a judge or magistrate with his speial knowledge) न्यायसहायक (सा.)
Jury
assets मत्ता (स्त्री.)
estate
assets and liabilities मत्ता व दायित्वे
asseverate Law दृढतापूर्वक सांगणे
asseveration दृढवचन (न.)
assiduity उद्योगपरायणता (स्त्री.)
assiduous उद्योगपरायण
assign १ नेमून देणे २ (as duty, task etc.) सोपवणे ३ वाट्यास देणे ४ Law अभिहस्तांकित करणे
allot alienate
assign Law अभिहस्तांकिती (सा.)
assignable Law अभिहस्तांकनीय
assigned १ Law अभिहस्तांकित २ नेमून दिलेला
assignee Law अभिहस्तांकिती (सा.)
assignment १ नेमून दिलेले काम (न.) २ Law अभिहस्तांकन (न.) ३ सोपवणी (स्त्री.)
assignments Finance अभिहस्तांकित रकमा (स्त्री.अ.व.)
assignor Law अभिहस्तांकनकर्ता (पु.)
assimilable आत्मसात करण्यायोग्य, आत्मसात होण्यायोग्य
assimilate आत्मसात करणे, आत्मसात होणे
assimilation आत्मसात करणे(न.) आत्मसात होणे (न.)
absorption
assist साहाय्य देणे
assistance साहाय्य (न.)
assistant साहाय्यक (सा.)
assistant सहायक
associate सहयोगी (सा.)
partner
associate १ (to join) सहयोगी होणे (अ.क्रि.) २ (to connect) संबंध जोडणे, संबंध असणे ३ (to be often in the company of- with with) बरोबर राहणे
associated १ सहयोगी २ एकत्रित झालेला ३ संबंधित
association १ संघ (पु.) २ साहचर्य (न.)
board मंडळ body संस्था, निकाय committee समिति corporation महामंडळ, निगम organisation संघटना society संस्था, मंडळी syndicate संहति union संघ
association of facts तथ्यसाहचर्य (न.)
association of ideas Psych. कल्पनासाहचर्य (न.)
assort विल्हेवारी लावणे
assorted १ (classified) विल्हेवारी लावलेला २ (made up of various sorts) प्रकीर्ण
assortment विल्हेवारी (स्त्री.)
assuage उपशम करणे
assume १ गृहीत धरणे २ हाती घेणे (as in to assume management व्यवस्थापन हाती घेणे) ३ (as charge) ग्रहण करणे (as in to assume charge कार्यभार ग्रहण करणे ४ आव आणणे
assumed १ गृहीत २ बनावट (as in assumed character बनावट स्परुप)
assumption १ Law गृहीत (न.) २ (as of charge, office etc.) ग्रहण (न.) ३ आव आणणे (न.) ४ समजूत (स्त्री.)
assurance १ आश्वासन (न.) २ Law (act of conveying real property) हस्तांतरण (न.) ३ Law (the instrument or other legal evidence of the conveyance of real property) हस्तांतरणपत्र (न.) ४ विमा (पु.)
assure १ आश्वासन देणे २ विमा उतरणे, विमा उतरवणे
assured विमेदार (सा.)
assurer १ आश्वासक (सा.) २ विमाकार (पु.)
asterisk ताराचिन्ह (न.)
(a star-shaped mark *)
asterisk तारांकित करणे
asterism नक्षत्रपुंज (पु.)
astheistic निरीश्वरवादी
asthma Med. दमा (पु.)
asthmatic १ दमेकरी २ दम्याचा
astonish विस्मित करणे
astonishing विस्मयकारक
astonishingly विस्मयपूर्वक
astonishment विस्मय (पु.)
astound थक्क करणे
astounding थक्क करणारा
astray उत्पथ, आडवाटेने
astringent १ तुरट २ Med. स्तंभक
astrologer फलज्योतिषी (सा.)
astrology फलज्योतिष (न.)
astronomer खगोलशास्त्रज्ञ (सा.)
astronomical खगोलशास्त्रीय
astronomical day सौरदिवस (पु.)
astronomical year ज्योतिषवर्ष (न.)
astronomy खगोलशास्त्र (न.)
astute १ चाणाक्ष २ धूर्त
asunder पृथक
asylum १ (any place of refuge or protection) आश्रय (पु.) २ (an institution for the are or relief of the unfortunate, as the blind or insane etc.) उपचारगृह (न.)
hospital
at -पाशी, -जवळ, -कडे, -ला
at all मुळीच, बिलकुल
at large १ (without restraint) मोकळा २ (in general) सामान्येकरून
at last शेवटी, अखेर, अखेरीस
at law विधीनुसार
(according to law)
at least कमीतकमी, निदान
at length १ सविस्तर २ सरतेशेवटी
at once ताबडतोब, लगेच, तत्क्षणी
at par सममूल्य, सममूल्याने
at premium अधिमूल्य, अधिमूल्याने
at random वाटेल तसे, कोणतेही
at the bar न्यायासनासमोर
(before the court)
at times कधी कधी, मधून मधून, केव्हा केव्हा
at will मर्जीनुरुप
at-home १ अल्पोपहार (पु.) २ (a reception for guests) स्नेहोपाहार (पु.)
atheism निरीश्वरवाद (पु.)
atheist निरीश्वरवादी (सा.)
athlete व्यायामपटु (सा.)
athletic १ व्यायाम-, व्यायामविषयक २ धट्टाकट्टा
athletics व्यायामाते खेळ (पु.अ.व.)
atlas १ नकाशापुस्तक (न.) २ Anat. शिरोधरास्थि (स्त्री.)
atmosphere वातावरण (न.)
atmospheric वातावरणाचा, वातावरण-
atmospheric pressure वातावरण दाब (पु.)
atom अणु (पु.)
atom bomb अणु बाँम्ब (पु.)
atomic अणु-
atomic energy अणुशक्ति (स्त्री.)
atomic reactor अणु भट्टी (स्त्री.)
atone १ (with for) प्रायाश्चित घेणे २ परिमार्जन करणे
atonement १ प्रायश्चित (न.) २ परिमार्जन (न.) ३ निष्कृति (स्त्री.)
atrocious अत्याचारी
atrociously अत्याचारीपणाने
atrociousness अत्याचारीपणा (पु.)
atrocity अत्याचार (पु.)
attach १ Law जप्ती आणणे, टाच आणणे २ संलग्न करणे, संलग्न होणे, जोडणे ३ ओढ असणे
confiscate अधिहरण करणे, सरकारजमा करणे distrain (माल वगैरे) अटकावून ठेवणे distress (कर, भाटक वगैरेंच्या वसुलीसाठी मालावर) अटकावणी लावणे forfeit १ समपहरण करणे २ गणावणे seize अभिग्रहण करणे, जप्त करणे
attachable जप्तीयोग्य
attache राजदूत सहायक (सा.)
attache-case लघुपेटिका (स्त्री.), पत्रधानी (स्त्री.)
attached १ Law जप्त केलेला, टाच आणलेला २ संलग्न, जोडलेला ३ ओढ असलेला
attached office संलग्न कार्यालय (न.)
attached paper संलग्न पत्र (न.)
attached to the earth Law भूबद्ध
attachment १ Law जप्ती (स्त्री.), टाच (स्त्री.) २ अनुराग (पु.) ३ ओढ (स्त्री.)
attack १ हल्ला करणे २ (of diseases etc.) पछाडणे ३ Fig. कडक टीका करणे
attack १ हल्ला (पु.) २ (as of disease) झटका (पु.), पछाडणे (न.) ३ Fig. कडक टीका (स्त्री.)
aggression
attain १ मिळवणे २ (as a standard) प्राप्त करणे, प्राप्त होणे ३ (with to) -प्रत पोचणे (as in attain to perfection) परिपूर्णतेप्रत पोचणे) (to attain the age of - वयाचा होणे)
attainable १ मिळवण्यासारखा २ प्राप्त होण्याजोगा
attainder Law घोर कलंक (पु.)
attainment १ प्राप्त होणे (न.) २ नैपुण्य (न.)
attaint कलंकित करणे
attainted कलंकित
attempt प्रयत्न करणे
attempt प्रयत्न (पु.)
attemptable प्रयत्नयोग्य
attend १ हजर होणे, उपस्थित होणे, हजर असणे, उपस्थित असणे, हजर राहणे, उपस्थित राहणे २ (with to) लक्ष देणे ३ (with upon) शुश्रुषा करणे, सेवा करणे
attendance १ उपस्थिति (स्त्री.), हजेरी (स्त्री.) २ परिचर्या (स्त्री.), शुश्रूषा (स्त्री.)
attendance register हजेरी पुस्तक (न.)
attendant सहवर्ती, आनुषंगिक
attendant परिचर (सा.)
attention लक्ष (न.), अवधान (न.)
attentive सावधान, लक्ष देणारा
attentiveness सावधानता (स्त्री.), सावधवृत्ति (स्त्री.)
attest १ Law साक्षांकित करणे २ अनुप्रमाणित करणे
certify
attestation १ Law साक्षांकन (न.) २ अनुप्रमाणन (न.)
attested १ साक्षांकित २ अनुप्रमाणित
attested copy १ Law साक्षांकित प्रत (स्त्री.) २ अनुप्रमाणित प्रत (स्त्री.)
attesting १ साक्षांकन (न.) २ अनुप्रमाणन (न.)
attesting १ साक्षांकन करणारा २ अनुप्रमाणक
attesting witness Law साक्षांकनकर्ता (पु.)
attestor १ साक्षांकनकर्ता (पु.) २ अनुप्रमाणक (सा.)
attic पोटमाळ्यावरची खोली (स्त्री.)
attire पेहराव करणे
attire पेहराव (पु.)
attitude वृत्ति (स्त्री.)
attorney Law १ (one legally authorised to act for another i.e. attorney in fact) मुखत्यार (सा.) २ (one legally qualified to manage cases in a court of law i.e. attorney at law) न्यायप्रतिनिधि (सा.)
Lawer
attorney general महा न्यायप्रतिनिधि (सा.)
attornment Law नवस्वामिस्वीकार (पु.)
attract आकर्षित करणे
attraction १ आकर्षण (न.) २ आकर्षणशक्ति (स्त्री.)
attractive आकर्षक
attractiveness आकर्षकता (स्त्री.)
attribute १ (inherent quality) धर्म (पु.), अंगगुण (पु.) २ गुणविशेष (पु.)
attribute १ (to refer effect to its cause) संबंध लावणे २ (to consider as coming from) श्रेय देणे ३ (to ascribe) (कारण, कर्ता, मूळ वगैरे म्हणून) निर्देश करणे
attribution आरोपण (न.)
attributive गुणवाचक
attrition १ जेरीस आणणे (न.) २ झीज (स्त्री.)
auction लिलाव (पु.)
auction लिलाव करणे
sell
auction purchaser लिलाव खरीददार (सा.)
auctionary लिलावासंबंधी
auctioneer लिलाव करणारा (पु.)
auctioneer लिलाव करणे
audacious धृष्ट
audacity धृष्टता (स्त्री.)
audibility श्रव्यता (स्त्री.), श्रवणयोग्यता (स्त्री.)
audible श्रव्य
audibly ऐकू येईल अशा तऱ्हेने
audience १ (assembly of hearers) श्रोतृवर्ग (पु.) २ (opportunity of being heard) श्रवणसंधि (स्त्री.) ३ (interview with a sovereign ort a ceremonial interview) दर्शनलाभ (पु.)
audio-visual दृक् श्रुति- दृक् श्रव्य
audio-visual education दृक्श्रुति शिक्षण (न.)
audiometer श्रवणमापक (न.)
audit लेखापरीक्षा करणे
audit लेखापरीक्षा (स्त्री.)
audit board लेखापरीक्षा मंडळ (न.)
audit note लेखापरीक्षा टिपण्णी (स्त्री.)
audit objection लेखापरीक्षा आक्षेप (पु.)
audit para लेखा आक्षेप परिच्छेद (पु.)
audit report लेखापरीक्षा अहवाल (पु.)
audited लेखापरीक्षित, लेखापरीक्षा केलेला
audited account परीक्षित लेखा (पु.)
audited figures लेखापरीक्षित आकडे (पु.अ.व.)
auditing लेखापरीक्षण (न.)
audition आवाजपरीक्षा (स्त्री.)
auditor १ लेखापरीक्षक (सा.) २ श्रोता (पु.)
auditor general महा लेखापरीक्षक (सा.)
auditorium श्रोतृगृह (न.)
augment आवर्धित करणे, आवर्धित होणे
augmentation आवर्धन (न.)
accession
augmentative आवर्धी
augmenter आवर्धक (न.)
august १ महानुभाव २ महनीय
majestic
aunt १ (father's sister) आत्या (स्त्री.) २ (mother's sister) मावशी (स्त्री.) ३ (uncle's wife) काकू (स्त्री.) ४ (maternal uncle's wife) मामी (स्त्री.)
aural कर्ण-, कानासंबंधी, कानाचा
auspices आश्रय (पु.), कृपाछत्र (न.) (under the auspices of -च्या विद्यमाने)
auspicious मंगल, शुभ
austere १ (severe in self discipline) निग्रही २ (severely simple) अतिशय साधा ३ उग्र
austerity १ निग्रहीपणा (पु.) २ अतिशय साधेपणा (पु.) ३ उग्रता (स्त्री.)
austerity measures निग्रही उपाय (पु.अ.व.)
authentic १ खरा २ विश्वसनीय ३ Law अधिप्रमाणित
true
authentic copy अधिप्रमाणित प्रत (स्त्री.)
authentically १ खरोखर २ विश्वसनीयरीत्या
authenticate Law अधिप्रमाणन करणे
certify
authenticated Law अधिप्रमाणित
authenticating signature Law अधिप्रमाणन स्वाक्षरी (स्त्री.)
authentication Law अधिप्रमाणन (न.)
authentication of bills Law विधेयकांचे अधिप्रमाणन (न.)
authenticity १ अधिप्रमाणता (स्त्री.) २ खरेपणा (पु.) ३ विश्वसनीयता (स्त्री.)
author १ लेखक (पु.), लेखिका (स्त्री.), ग्रंथकार (पु.) २ (as of a trust, plan etc.) कर्ता (पु.)
author card लेखक पत्रिका (स्त्री.), ग्रंथकार पत्रिका (स्त्री.)
author catalogue Library ग्रंथकार सूची (स्त्री.)
authorisation १ प्राधिकरण (न.) २ प्राधिकारपत्र (न.)
authorise प्राधिकार देणे, प्राधिकृत करणे
authorised १ प्राधिकृत २ अधिकृत
authorised agent १ प्राधिकृत अभिकर्ता (पु.), प्राधिकृत एजंट (सा.) २ प्राधिकृत प्रतिनिधि (सा.)
authorised capital प्राधिकृत भांडवल (न.)
authorised copy अधिकृत प्रत (स्त्री.)
authoritarian सत्तावादी
authoritarianism सत्तावाद (पु.)
authoritative १ प्राधिकृत २ अधिकृत (as in authoritative text अधिकृत पाठ)
authoritatively प्राधिकृतपणे
authority १ (as a person) प्राधिकारी (सा.) २ (as a body) प्राधिक रण (न.) ३ Law (a legal power or right) प्राधिकार (पु.) ४ (in pl.) प्राधिकारी वर्ग (पु.) ५ (as a letter of authority) प्राधिकारपत्र (न.) ६ प्रामाण्य (न.), प्रमाण (न.)
right
authorship लेखकत्व (न.), ग्रंथकर्तुत्व (न.)
auto = automobile
auto- १ स्वयं- २ आत्म-
autobiography आत्मचरित्र (न.)
autocracy स्वयंसत्तापद्धति (स्त्री.)
autocrat स्वयंसत्ताधीश (सा.)
autocratic स्वयंसत्ताक
autograph १ हस्ताक्षर (न.) २ स्वाक्षरी (स्त्री.)
automatic स्वयंचलित
automatic machine स्वयंचलित यंत्र (न.)
automatic weigher स्वयंतोलक (न.)
automatically आपोआप
automation स्वयंचलन (न.)
automatism स्वयंचलत्व (न.)
automaton १ स्वयंचलित्र २ यंत्रमानव (पु.)
automobile स्वयंचल
automobile मोटार (स्त्री.), मोटारगाडी (स्त्री.)
autonomous स्वायत्त
autonomous body स्वायत्त संस्था (स्त्री.)
autonomous region स्वायत्त प्रदेश (पु.)
autonomy स्वायत्तता (स्त्री.)
autopsy शवपरीक्षा (स्त्री.), मरणोत्तर परीक्षा (स्त्री.)
post-mortem examination
autotype मूळ प्रतिकृति (स्त्री.)
autumn शरदऋतु (पु.)
autumn harvest खरीपाचे पीक (न.)
autumnal शारदीय, शरत्कालीन
auxiliary साहाय्यकारी, साह्यकारी
accessory
auxiliary cadet corps साह्यकारी छात्रसेना (स्त्री.)
auxiliary capital साहाय्यकारी भांडवल (न.)
auxiliary force साह्यकारी बल (न.)
auxiliary legislation साहाय्यकारी विधिविधान (न.)
avail १ उपयोग करून घेणे, फायदा करून घेणे २ (to be of value or help) उपयोगी पडणे
avail १ उपयोग (पु.) २ फायदा (पु.)
availability उपलब्धता (स्त्री.)
available उपलब्ध
available उपलब्ध
available assets उपलब्ध मत्ता (स्त्री.)
available capital उपलब्ध भांडवल (न.)
avalanche अवधाव (पु.)
avarice लालसा (स्त्री.)
avaricious लालची, अतिलोभी
avenge बदला घेणे
avenge बदला (पु.)
avenue मार्ग (पु.)
aver १ ठासून सांगणे २ Law दृढ कथन करणे
average सरासरी (स्त्री.)
average १ सरासरी २ साधारण
average income सरासरी मिळकत (स्त्री.), सरासरी आय (पु.)
average pay सरासरी वेतन (न.)
average price सरासरी किंमत (स्त्री.)
average return सरासरी प्राप्ति (स्त्री.)
average yield सरासरी उत्पन्न (न.)
averment १ ठाम विधान (न.) २ Law दृढ कथन (न.)
averse विमुख
aversion १ विमुखता (स्त्री.) २ (strong dislike) तिटकारा (पु.) ३ (antipathy) सहजवैर (न.)
avert टाळणे
aviation विमानचालन (न.)
aviation department विमानचालन विभाग (पु.)
aviator वैमानिक (सा.)
aviculture पक्षिपालन (न.)
avid लोभी
avidity लोभ (पु.)
avocation १ उपव्यवसाय (पु.) २ (loosely) व्यवसाय (पु.)
business
avoid टाळणे
avoidable टाळता येण्याजोगा
avoidance टाळाटाळ (स्त्री.), टाळणे (न.)
avouch १ स्वीकारणे २ खचित सांगणे
affirm
avow १ उघड कबूल करणे २ प्रतिज्ञापूर्वक सांगणे
affirm
avowal प्रकट स्वीकार (पु.), उघड कबुली (स्त्री.)
avowed प्रतिज्ञात
avowed policy प्रतिज्ञात धोरण (न.)
avowedly १ उघड उघड २ प्रतिज्ञापूर्वक
avuision Law (separation of land by inundation, flood etc.) अपदारण (न.)
avulse १ Law अपदारण करणे २ फाडणे, जोराने विलग करणे
await वाट पाहणे, प्रतीक्षा करणे
await (waiting) प्रतीक्षाधीन (as in await cases प्रतीक्षाधीन प्रकरणे)
awaited प्रतीक्षित
awake १ जागे करणे, जागे होणे २ Fig. सावध करणे
awake जागा
vigilant
awaken जागवणे, जागे करणे
award १ Law निवाडा देणे २ (as compensation, costs etc.) प्रदान करणे, देणे
judge
award १ निवाडा (पु.) २ पुरस्कार (पु.) (as in national award राष्ट्रीय पुरस्कार)
aware सावध (to be aware of १ ची जाणीव असणे २ विदित असणे, माहीत असणे)
away दूर
awe दरारा (पु.), भयचकितपणा (पु.)
awe भयचकित करणे
awesome १ भयचकित करणारा २ भयंकर
awful भयंकर
awfully भयंकर रीतीने
awhile काही काळपर्यंत
awkward अवघड, विचित्र
awkward situation विचित्र परिस्थिति (स्त्री.)
axe कुऱ्हाड (स्त्री.)
axiom १ स्वतसिद्ध तत्त्व (न.) २ Math. गृहीतक (न.)
axiomatic स्वत सिद्ध
axiomatic economic law स्वत सिद्ध आर्थिक सिद्धांत (पु.)
axis अक्ष (पु.), आस (पु.)
axle अक्षदंड (पु.)
ayes Parl.Practice १ होय वादी (सा.) २ होय (as in ayes have it होय चे बहुमत आहे)
ayurvedic आयुर्वेद-, आयुर्वेदिक