संख्याशास्त्र - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (299) | B (260) | C (582) | D (285) | E (230) | F (190) | G (132) | H (134) | I (253) | J (31) | K (42) | L (227) | M (386) | N (141) | O (114) | P (357) | Q (65) | R (281) | S (516) | T (205) | U (94) | V (48) | W (78) | X (4) | Y (11) | Z (18)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
a posteriori distribution अनुभवोत्तर वितरण
(also posterior distribution)
a posteriori probability अनुभवोत्तर संभाव्यता
(also posterior probability)
a priori distribution अनुभवपूर्व वितरण
(also prior distribution)
a priory probability अनुभवपूर्व संभाव्यता
(also prior probability)
abbe-Helmert criterion ऍऍबे-हेलमर्ट निकष
abnormal अपसामान्य
abnormal cure अपसामान्य वक्र
complex abnormal curve, जटिल अपसामान्य वक्र
abnormality अपसामान्यता (स्त्री.)
abrupt distribution त्रुटित वितरण ( संतत वारंवारता वितरणकक्षेच्या परिमित अंतिम बिंदूच्या ठिकाणी, वारंवारता व प्रथम अवकलज शून्य हे दोन्ही नसलेल्या वितरणाला 'त्रुटित वितरण' म्हणतात.)
abscissa भुज (पु.)
absolute १ केवल २ निरपेक्ष ३ परम
absolute barrier शोषक अटकाव
absolute coefficient निरपेक्ष गुणक
absolute deviation केवल विचलन
absolute difference केवल अंतर
absolute error केवल दोष
absolute frequency केवल वारंवारता
absolute maximum परम महत्तम
absolute measure निरपेक्ष मान
absolute measurement निरपेक्ष मापन
absolute minimum निरपेक्ष मापन
absolute moment केवल परिबल
absolute probabilities केवल संभाव्यता
absolute value केवल मूल्य
absolutely केवल निरपेक्ष
absolutely unbiassed estimator १ निरपेक्ष पूर्वग्रहमुक्त आकलक २ निपेक्ष निरभनत आकलक
absorbing Markov chain शोषक मार्कोव्ह मालिका
absorbing region शोषक क्षेत्र ( काही योगशील किंवा यादृच्छिक भ्रमण (random walk) प्रक्रमांत कणाच्या एका किंवा अधिक मितींतील भ्रमण क्षेत्रास मर्यादा घातल्यास कण त्या ठिकाणी पोचताच थांबतो. या भ्रमण क्षेत्रास 'शोषक भ्रमण' असे म्हणतात.)
absorbing state शोषक स्थिति
absorption distributions शोषण वितरणे
absorption probabilities शोषक संभाव्यता
abstract model अमूर्त प्रतिमान
accelerated stochatic approximation प्रवेगी प्रसंभाव्यता समीपन
acceleration by powerring प्रवेगी घात पद्धति
acceleration principle प्रवेग तत्त्व
accelerator १ त्वरक (पु.) २ प्रवेगक (पु.)
acceptable process level स्वीकार्य प्रक्रिया पातळी (स्वीप्रपा)
(abr. APL)
acceptable quality level स्वीकार्य प्रत पातळी (स्वीप्रपा)
(abbr. AQL)
acceptable reliability level स्वीकार्य विसंबनीयता पातळी
acceptance boundary १ स्वीकृति रेषा २ स्वीकरण रेषा, स्वीकरण सीमा, स्वीकरण मर्यादा
(also acceptance line
acceptance control chart स्वीकृति नियमन आलेख
acceptance error स्वीकृति दोष
(also called beta error)
acceptance inspection स्वीकृति परीक्षण
acceptance line acceptance boundary
acceptance number १ स्वीकृति संख्या २ स्वीकरण संख्या
acceptance region स्वीकरण क्षेत्र
acceptance sampling स्वीकृति नमुनानिवड
acceptance sampling by attributes गुणानुसारी स्वीकृति नमुनानिवड
accidental अभावित
accounting price छाया किंमत
(also shaddow price)
accumulated deviation संचित विचलन
accumulated process संचित प्रक्रम
accuracy १ अचुकता (स्त्री.) २ यथार्थता (स्त्री.)
accurate १ अचूक २ यथार्थ
accurately १ अचूकपणे २ यथार्थपणे
activity क्रिया (स्त्री.)
activity analysis १ (as, in indusry) अर्थप्रक्रिया विश्लेषण २ (as, in businessmanagement) क्रिया विश्लेषण
actuarial practice विमागणित व्यवसाय
acyclic network अचक्रीय जाळे
ad hoc enquiry तदर्थ चौकशी
ad infinitum अनंतापर्यंत
adaptive inference अनुयोगी अनुमान
adaptive optimisation अनुयोगी इष्टतमीकरण
adaptive quality control अनुयोगी प्रत नियमन
adaptive search अनुकूलक शोध
add १ बेरीज करणे ( संख्या वगैरे ) २ संकलित करणे ( कल्पना वगैरे )
addition बेरीज (स्त्री.)
addition of variates चलांची बेरीज
additional अतिरिक्त
additional constraint अतिरिक्त बंधन
constraint
additive बेरीजयोग्य बेरजी
additive (random walk) process बेरीजयोग्य ( यादृच्छिक भ्रमण ) प्रक्रम
additive algorithm बेरीजयोग्य रीत
additive model बेरीजयोग्य प्रतिमान
additive process बेरीजयोग्य प्रक्रम
differential process, process with independant increments
additive property of x2 x२ चा बेरीजयोग्य गुणधर्म
additivity बेरीजयोग्यता (स्त्री.)
additivity axiom बेरीजयोग्यता गृहीतक
additivity of means मध्यांची बेरीजयोग्यता
adherent probabilities आसंजी संभाव्यता
adjecent सन्निध
adjoining संलग्न
adjusted समायोजित
adjustment समायोजन (न.)
admissible अनुज्ञेय
admissible decision function अनुज्ञेय निर्णय फल
admissible defects अनुज्ञेय दोष
(also allowable defects)
admissible estimator अनुज्ञेय आकलक
admissible hypothesis अनुज्ञेय परिकल्पना
admissible number अनुज्ञेय संख्या
admissible strategy अनुज्ञेय डावपेच
admissible test अनुज्ञेय कसोटी
advanced start आगाऊ सुरूवात
affine alpha responsibility मितिरक्षी अल्फा वियोज्यता
affine resolvable balanced incomplete block design मितरक्षी वियोज्य संतुलित अपूर्ण खंड संकल्पन ( या वियोज्य संकल्पनात t + r - १ इतके उपचार दोन वेगवेगळ्या प्रतिकृतींतील कोणत्याही दोन खंडांमध्ये सामाईक असतात आणि b = t+r-१ असेही असते.)
affinity जवळीक (स्त्री.)
age dependent birth and death process वयावलंबी वृद्धि-क्षय प्रक्रम
age dependent branching process वयावलंबी शाखन प्रक्रम
age specific death rate वयविशिष्ट मृत्युमान
aggreegate समुच्चय (पु.)
aggreegation समुच्चयन (न.)
aggreegative index समुच्चयी निर्देशांक
aggreegative model समुच्चयी प्रतिमान
aggregation problem समुच्चयन समस्या
aggregative समुच्चयी
Aitken estimator आयटकेन आकलक
Ajne's An test ऍऍजने An कसोटी
algebra बीजगणित (न.)
algebra of events घटना बैजिकी
algebraic बैजिक
(also algebraical)
algorithm रीत (स्त्री.)
algorithmic convergence रीती अभिसरण
alias समधर्मी (पु.)
alligned systematic sample संरेखित क्रमबद्ध नमुना
allocation वाटप (न.)
allocation of sample नमुना वाटप
allokurtic अनेकवशिंडी
allowable defects admissible defects
almost certain प्रायः निश्चित, जवळजवळ निश्चित
(also most sure)
almost certainly प्रायः निश्चितपणे, जवळजवळ निश्चितपणे
(also almost surely)
almost complementary basis प्रायः परिपूरक पायाधार
almost everywhere बव्हंशी सर्वत्र
almost stationary जवळजवळ स्थिर
almost sure almost certain
almost sure convergence प्रायः निश्चित अभिसरण
almost surely almost certainly
almost surely continuous process बव्हंशी निश्चित अखंडित प्रक्रम
alpha Beta Gamma quene system अल्फा, बीटा, गॅमा रांग पद्धति (अल्फा, बीटा, गॅमा रांग प्रतिमान हे तीन चिनिहांनी दर्शविले जाते. पहिले चिन्ह अल्फा हे आदान प्रक्रिया दर्शविते, दुसरे बीटा सेवा वितरण दाखवते व तिसरे गॅमा सेवाकेंद्राची संख्या दाखवते.)
alpha error अल्फा दोष (पु.), अल्फा दोष (पु.)
(also called rejection error)
alpha index of parato पॅरेटोचा अल्फा घातांक, पॅरेटोचा अल्फा घातांक
alphabet वर्णमाला (स्त्री.) (अवगमशास्त्रातील समष्टी
Alter periodogram ऑल्टर आवर्तनी आलेख
alternate form पर्यायी रूप
parallel form
alternating renewal process एकांतर नवीकरण प्रक्रम
alternative constraint पर्यायी बंधन
constraint
alternative hypothesis पर्यायी परिकल्पना
ambiguous संदिग्ध
amount of information अवगम प्रमाण
amount of inspection परीक्षण संख्या
amplitude दोलविस्तार (पु.) ( कमालविस्तार )
amplitude ratio दोलविस्ताराचे गुणोत्तर
analogue computer सदृश संगणक (पु.)
analysis विश्लेषण (न.)
analysis of covariance covariance analysis
analysis of dispersion अपस्करण विश्लेषण
multivariate analysis of variance
analysis of variance variance analysis
analytic वैश्लेषिक
analytic regression वैश्लेषिक समाश्रयण
analytic survey वैश्लेषिक सर्वेक्षण
analytic trend वैश्लेषिक कल
Anasov's theorm ऍनॉसॉव प्रमेय
anciallary साहाय्यभूत
anciallary information साहाय्यभूत अवगम
anciallary statistic साहाय्यभूत नमुनाफल
Anderson's classification statistic ँडरसन वर्गीकरण नमुनाफल
Anderson-darling statistic ँडरसन-डार्लिंग नमुनाफल
Andrew's Fourier-type plot ँड्र्यूज फुरिए प्रकारची मांडणी
angle कोन (पु.)
angular region कोनीय क्षेत्र
angular transformation कोनीय रूपांतरण
angular variable कोनीय चल
animal litters पिलावळ (स्त्री.)
anisotropic distribution एकदिक वितरण
annuitant वार्षिकीधारक (सा.)
Ansari-Bradley dispersion test अन्सारी-बॅडले अपस्करण कसोटी
anti-logarithm विलाग (पु.)
antimode प्रतिबहुलक (पु.)
antiseries व्यस्तश्रेणी (स्त्री.)
antithetic transformers विधर्मी रूपांतरे
antithetic variates विधर्मी चले
antitonic function अवरोही फल
antitonic regression function अवरोही समाश्रयण फल
AOQL सबप्रसी ( सरासरी बहिर्गामी प्रत सीमा )
(abbr. of average outgoing quality limit)
aperiodic अनावर्तनी
aperiodic state अनावर्तनी स्थिति
APL स्वीप्रपा ( स्वीकार्य प्रक्रिया पातळी )
(abbr. of acceotable process level
applied statistic उपयोजित संख्याशास्त्र
approximate समीप
approximately समीपतेने
approximation समीपता (स्त्री.)
approximation error समीपता दोष
(error due to approximation)
AQL स्वीप्रपा ( स्वीकार्य प्रत पातळी )
(abbr. of acceptable quality level
arbitrarily स्वेच्छेने
arbitrary स्वेच्छ
arbitrary but fixed कोणताही परंतु निश्चित
arbitrary origin स्वेच्छ आरंभबिंदू
working mean
arbitrary probabilities स्वेच्छ संभाव्यता
arc sine distribution व्यस्त ज्या वितरण
(also inverse sine distribution)
arc sine transformation व्यस्त ज्या रूपांतरण
(also inverse sine transformation)
area १ (a part of region) क्षेत्र (न.) २ (in geometry, measure of extent) क्षेत्रफळ (न.)
area comparability factor क्षेत्र तुलनीयता गुणक
area sampling क्षेत्र नमुनानिवड
area statistics क्षेत्र आकडेवारी
Arfwedson distribution अर्फवेडसन वितरण
argument १ कोनांक (पु.) २ युक्तिवाद (पु.) ३ मूळ चल (पु.)
ARIMA process स्वसंसम प्रक्रम ( स्वयमाश्रयी संकलित सरकता मध्य प्रक्रम )
backward process
(abbr. of autoregressive integrated moving average process)
arithmatic distribution गणितश्रेणी वितरण
arithmatic mean गणित मध्य
arithmatic probability paper गणितीय संभाव्यता पत्र
ARL सधालां ( सरासरी धाव लांबी )
(abbr. of average run length)
ARMA process स्वसम प्रक्रम ( स्वमयाश्रयी सरकता मध्य प्रक्रम )
(abbr. of autoregressive moving average process)
Armitege's restricted procedure अर्मिटेज निर्बंधित कार्यपद्धति
Arnold distribution आरनॉल्ड वितरण
array रचना (स्त्री.)
arrayed रचलेला
arrival distribution आगमन वितरण
artifice युक्ति (स्त्री.)
artificial inbreeding कृत्रीम बुद्धि
artificial variable कृत्रिम चल
ascending order चढता क्रम
ascertainment error कारणनिश्चिति दोष
non-sampling error
ASN सनसं फल ( सरासरी नमुना संख्या फल )
(abbr. of average sample number function)
assay आमापन (न.)
assignable causes निर्देशनीय कारणे
assignable variation निर्देशनीय विचरण ( ज्या विचरणाचे कारण निश्चित सांगता येते त्याला 'निर्देशनीय विचरण' म्हणतात. उदा. यंत्राची चुकीची ठेवण, वाईट कच्चा माल, कामगारांचे कमी प्रशिक्षण वगैरे.)
assignment problem सोपवणी समस्या
associable design सहयोगक्षम संकल्पन
associate class सहयोग वर्ग ( प्रायोगिक संकल्पनांतील (design of experiments) उपचारांमध्ये (treatments) निरनिराळ्या प्रारच्या साहचर्य गुणधर्मांकरिता ही संज्ञा वापरतात. उदा. अंसंअखंसं (PBIBD) मध्ये.)
association साहचर्य (न.)
colligation
association analysis साहचर्य विश्लेषण
association scheme साहचर्य योजना
assortative mating समगुणी समागम
(also called extreme non-random mating)
assortment problem विल्हेवारी समस्या
assumed mean गृहीत मध्य ( कोणतीही कामचलाऊ किंमत. वितरणाची परिबले सुलभ रीतीने काढण्यासाठी ज्या कामचलाऊ किंमतीचा उपयोग केला जातो तिला 'गृहीत मध्य' म्हणतात. खरे पाहता हा चुकीचा वाक्प्रयोग असून, नवीन आरंभबिंदू (new origin) ही संज्ञा अधिक योग्य आहे.)
assumption गृहीत (न.)
asymmetrical असममित
asymmetrical distribution असममित वितरण
asymmetrical factorial design असममित बहुघटकी संकल्पन
asymmetrical test असममित कसोटी
asymmetry असममिति (स्त्री.)
asymptotic Bayes procedure अनंतवर्ती बेज कार्यपद्धति
asymptotic behaviour of Markov transition probabilities मार्कोव्ह संक्रमण संभाव्यतांचे अनंतवर्ती वर्तन
asymptotic distribution अनंतवर्ती वितरण
asymptotic efficiency अनंतवर्ती कार्यक्षमता
asymptotic Normality अनंतवर्ती प्रसामान्यता
asymptotic relative efficiency अनंतवर्ती सापेक्ष कार्यक्षमता
asymptotic standard error अनंतवर्ती प्रमाण दोष
asymptotic stationarity अनंतवर्ती स्थैर्यता
asymptotically अनंतवर्ती
asymptotically efficient estimator अनंतवर्ती कार्यक्षम आकलक
asymptotically locally optimal design अनंतवर्ती स्थानिक इष्टतम संकल्पन
asymptotically most powerful test अनंतवर्ती प्रबलतम कसोटी
asymptotically stationary अनंतवर्ती स्थिर
asymptotically subminimax अनंतवर्ती अव-किमानकमाल
asymptotically unbiased estimator अनंतवर्ती निरभिनत आकलक
attack rate आपात प्रमाण
incidence rate
attenuation अवगणन (न.)
Attenuation correction अवगणन दुरूस्ती
attribute गुण (पु.)
attribute distribution गुणात्मक वितरण
attributes sampling plan गुणानुसारी नमुना निवड योजना
atypical characteristic अप्रतिरूप लक्षण
auto spectrum स्वयं मानपंक्ती
auto-catalytic curve स्वयंप्रेरक चक्र
growth curve वृद्धि चक्र
autocorrelated populations स्वयंसंबंधित समष्टि
autocorrelation स्वयंसंबंध (पु.) ( स्वयंसहसंबंध )
autocorrelation coefficient स्वयंसंबंध गुणक
autocorrelation function स्वयंसंबंध फल
autocovariance स्वयंसहप्रचरण (न.)
autocovariance function स्वयंसहप्रचरण फल
autocovariance generating function स्वयंसहप्रचरण जनक फल
automatic interaction detection स्वयंचलित आंतरक्रिया ओळख
autonomous equation स्वायत्त समीकरण
autonomous expenditure स्वायत्त खर्च
autoregression स्वयमाश्रयण (न.) ( स्वयंसमाश्रयण )
autoregressive स्वयमाश्रयी
autoregressive integrated moving average process स्वयमाश्रयी संकलित सरकता मध्य प्रक्रम ( स्वसंसम प्रक्रम )
(abbr. ARIMA process)
autoregressive model स्वयमाश्रयी प्रतिमान
autoregressive moving average process स्वयमाश्रयी सरकता मध्य प्रक्रम ( स्वसम प्रक्रम )
(abbr. ARMA process)
autoregressive process स्वयमाश्रयी प्रक्रम
autoregressive series स्वयमाश्रयी श्रेणी
autoregressive transformation स्वयमाश्रयी रूपांतरण
auxilliary variable सहायक चल
average १ माध्य (न.) २ (as, in arithmatic mean) सरासरी (स्त्री.)
average amount of inspection परीक्षण संख्या माध्य
average article run length सरासरी वस्तुधाव संख्या
average corrections (for grouping) गटज दोष सुधार माध्य
average critical value method सरासरी निर्णयन मूल्य पद्धति
average deviation विचलन माध्य
average extra defectives limit सरासरी जादा सदोष वस्तु सीमा
average fraction of produce units passed under sampling नमुनानिवडीनुसार संमत केलेल्या उत्पादित एककांचे सरासरी प्रमाण
average inaccuracy सरासरी अयथार्थता
average of relatives १ सापेक्ष मूल्यांचे माध्य २ सापेक्ष मूल्यांची सरासरी
average outgoing quality level सरासरी बहिर्गामी प्रत पातळी
average outgoing quality limit सरासरी बहिर्गामी प्रत सीमा ( सबप्रसी )
(abbr. of AOQL)
average overall possible samples एकूण संभाव्य नमुन्याची सरासरी
average quality protection सरासरी प्रत रक्षण
average return per period प्रति अवधि सरासरी प्रत्याय
average run length सरासरी धाव लांबी ( सधालां)
(abbr. of ARL)
average sample number सरासरी नमुना संख्या (सनसं)
(abbr. ASN)
average sample number curve सरासरी नमुना संख्या वक्र
average sample number function सरासरी नमुना संख्या फल (सनस फल )
(abbr. of ASN function)
average sample run length सरासरी नमुना धाव लांबी
average value problem सरासरी मूल्य समस्या
average-backlog penalty cost सरासरी अपुर्त दंड परिव्यय
axial distribution अक्षीय वितरण
axiom गृहीतक (न.)
axiomatically गृहीतकरीत्या
axonometric chart धनचित्र (न.)