अर्थशास्त्र

Home » अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र

All | A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 9377 names in this directory
a canny
go slow

a priori
१ अनुभवपू्र्व २ सकृद्दर्शनी

A.O.B.
अ.वि.(अन्य विषय) (abbr. of any other business)

A/C payee crossing
आदाता खाते रेखन, खाती रेखन

abandon
परित्याग करणे

abandonee
त्यक्तग्राही (सा.)

abandonment
परित्याग (पु.), परित्याग करणे (न.)

ability
क्षमता (स्त्री.)

ability -to--pay principle
प्रदानक्षमता तत्त्व

ability to work
कार्यक्षमता(स्त्री.)

ability-to-pay tax
कर प्रदानक्षमता कर देण्याची क्षमता

ability-to-pay theory of taxation
कराधानाचा कर प्रदानक्षमता सिद्धांत faculty theory of taxation

abnormal demand
अपसामान्य मागणी

abnormal profit
supernormal profit

abolition of Zamindari
जमीनदारी निर्मूलन

above par value
अधिमूल्य(न.)

absentee landlord
अनुपस्थित जमीन मालक

absenteeism
अनुपस्थिती(स्त्री.) अनुपस्थिती पद्धति(स्त्री.)

absolute
केवल निरपेक्ष संपूर्ण नितांत परम

absolute monopoly
संपूर्ण मक्तेदारी संपूर्ण एकाधिकार परम मक्तेदारी  (also perfect monopoly)

absolute necessaries
नितांत आवश्यक गरजा (स्त्री.अ.व.) अत्यावश्यक गरजा(स्त्री.अ.व.)

absolute poverty
primary poverty

absolute price
केवल किंमत

absolute value
केवल मूल्य निरपेक्ष मूल्य

absolute wages
केवल वेतने(न.अ.व.)

absorbing banking company
एअंर्तलयी बँकिंग कंपनी

absorption
अवशोषण(न.) विलयन(न.) अंतर्लयन(न.)

abstinence
तितिक्षा(स्त्री.) भोगवर्जन(न.)

abstinence theory of interest
भोगवर्जन व्याज सिद्धांत

abstract
विवरण(न.) गोषवारा(पु.)

abstract
संक्षिप्त अमू्र्त केवल शुद्ध

abstract account
संक्षिप्त लेखा

abstract of title
हक्काचा गोषवारा

abundance
विपुलता(स्त्री.) वैपुल्य(न.)

acaessories
१उपसाधने (न.अ.व.) २ सहायक (सा.)

accelerate
त्वरण करणे त्वरण होणे

accelerated
त्वरणित

accelerated depreciation
त्वरणित घसारा

accelerated soil erosion
त्वरणित धूप त्वरणित झीज

acceleration
त्वरण(न.)

acceleration principle
त्वरण तत्त्व

acceleration principle
त्वरण तत्त्व

accelerator
त्वरक (पु.)

accelerator
त्वरक (पु.)

accept a bill
विपत्र स्वीकारणे हुंडी स्वीकारणे

accept a bill
विपत्र स्वीकारणे हुंडी स्वीकारणे

acceptance
स्वीकृती(स्त्री.) स्वीकार(पु.)

acceptance
स्वीकार (पु.) स्वीकृति (स्त्री.)

acceptance bill
स्वीकृत विपत्र स्वीकारलेली हुंडी also accepted bill

acceptance bill
स्वीकृत विपत्र स्वीकारलेली हुंडी also accepted bill

acceptance credit
स्वीकृति पत

acceptance credit
स्वीकृति पत

acceptance for honour
प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति

acceptance for honour
प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति

acceptance house
स्वीकार संस्था स्वीकृति संस्था विपत्र स्वीकृति संस्था also accepting house

acceptance house
स्वीकार संस्था स्वीकृति संस्था विपत्र स्वीकृति संस्था also accepting house

acceptance letter
स्वीकार पत्र

acceptance letter
स्वीकार पत्र

acceptance of a bill
विपत्र सीकृति हुंडी स्वीकृति

acceptance of a bill
विपत्र सीकृति हुंडी स्वीकृति

acceptance rate
स्वीकार दर

acceptance rate
स्वीकार दर

acceptance register
स्वीकृति नोंदवही

acceptance register
स्वीकृति नोंदवही

accepted bill
acceptance bill

accepting house
acceptance house

acceptor
स्वीकर्ता (पु.)

acceptor
स्वीकर्ता (पु.)

acceptor's ledger
स्वीकर्त्याची खातेवही

acceptor's ledger
स्वीकर्त्याची खातेवही

accessories
उउपसाधने(न.अ.व.) सहायक(सा.)

accessories
१ उपसाधने (न.अ.व.) २ सहायक (सा.)

accident benefit
अपघात लाभ

accident benefit
अपघात लाभ

accident insurance
अपघात विमा

accident risk
अपघाताची जोखीम

acclimatisation
१ वातावरणात रुळणे (न.) २ रुळणे (न.)

acclimatisation
१ वातावरणात रुळणे (न.) २ रुळणे (न.)

accommodation
निभाव(पु.) सोय(स्त्री.)

accommodation
निभाव (पु.), सोय (स्त्री.)

accommodation bill
निभाव विपत्र सोय हुंडी (also wind bill)

accommodation note
निभाव चिठ्ठी सोय चिठ्ठी

accommodation paper
निभाव पत्र, सोय पत्र

accommodation paper
निभाव पत्र, सोय पत्र

accommodition bill
निभाव विपत्र, साये हुंडी also wind bill

accomodation note
निभाव चिठ्ठी, सोय चिठ्ठी

accord & satisfaction
एऐकमत्य व पूर्ती

accord and satisfaction
ऐकमत्य व पूर्ती

account
१ लेखा (पु.) २ हिशेब (पु.), गणन (न.) ३ खाते (न.)

account
१ लेखा (पु.) २ हिशेब (पु.), गणन (न.) ३ खाते (न.)

account day
१ हिशेबपूर्ती दिन २ लेखा दिन

account day
१ हिशेबपूर्ती दिन २ लेखा दिन

account ledger
लेखा खातेवही लेखा खतावणी(स्त्री.)

account payee
आदात्याच्या खात्यावरच जमा

account payee
आदात्याच्या खात्यावरच जमा

account price
छाया किंमत also shadow price a

account-book
लेखापुस्तक(न.) वही-खाते(न.)

account-book
लेखापुस्तक (न.), वही खाते (न.)

account-holder
खातेदार (सा.)

account-holder
खातेदार (सा.)

accountability
जबाबदारी(स्त्री.)

accountability
जबाबदारी (स्त्री.)

accountable
जबाबदार

accountable
जबाबदार

accountancy
लेखाशास्त्र (न.)

accountancy
लेखाशास्त्र (न.)

accountant
लेखापाल(सा.) हिशेबनीस(सा.)

accountant
लेखापाल (सा.), हिशेबनीस (सा.)

accounting
लेखांकन(न.)

accounting
लेखांकन (न.)

accounting ledger
लेखा खातेवही, लेखा खतावणी (स्त्री.)

accounting price
छाया किंमत as shaow price

accounting procedure
लेखांकन कार्यप्रणाली, लेखांकन प्रक्रिया

accounting procedure
लेखांकन कार्यप्रणाली, लेखांकन प्रक्रिया

accounting rate of interest
छाया व्याज दर लेखांकनार्थ व्याज दर (also shadow rate of interest)

accounting rate of interst
१ छाया व्याज दर २ लेखांकनार्थ व्याज दर  also shaow rate of interest

accounting rate of return
छाया लाभ दर also shadow rate rate of return

accounting rate of return
छाया लाभ दर also shadow rate rate of return

accounts
प्रत्यक्ष रकमा(स्त्री.अ.व.) (as in budget)

accounts
प्रत्यक्ष रकमा (स्त्री.अ.व.) as, in budget

accounts
प्रत्यक्ष रकमा (स्त्री.अ.व.)

accounts & finance section
लेखा व वित्त विभाग

accounts and finance section
लेखा व वित्त विभाग

accounts receivable
प्राप्य लेखा

accounts receivable
प्राप्य लेखा

accreation
आंगिक वाढ (स्त्री.)

accretion
आंगिक वाढ(स्त्री.)

accrue
१ उपर्जित होणे २ प्रोद्भूत होणे

accrue
१ उपर्जित होणे २ प्रोद्भूत होणे

accrued
१ उपर्जित २ प्रोद्भूत

accrued
१ उपर्जित २ प्रोद्भूत

accrued capital gains
१ प्रोद्भूत भांडवली लाभ (पु.अ.व.) २ उपर्जित भांडवली लाभ (पु.अ.व.)

accrued income
१ उपर्जित आय,उपर्जित मिळकत २ प्रोदभूत आय,प्रोदभूत मिळकत

accrued interest
१ प्रोदभूत व्याज २ उपर्जित व्याज

accumulate
१ संचय करणे २ संचय होणे

accumulation
संचय (पु.), संचयन (न.), साचवणी (स्त्री.)

accumulative
संचयी

acid test ratio
निकषित गुणोत्तर  also current ratio

acknowledge
१ पोच देणे, २ अभिस्वीकार करणे

acknowledge as debt
ऋणरूपाने अभिस्वीकृत

acknowledgement due
पोच देय

acquisition
संपादन (न.)

acquisitive society
परिग्रही समाज

acquittance
१ अभिमुक्ती (स्त्री.) २ पावती (स्त्री.)

acre foot
ऐएकर फूट

acre inch
एकर इंच

activating finance
कार्यप्रेरक वित्तव्यवस्था

active
१ साक्षात २ सक्रिय ३ क्रियाशील

active balance
व्यवहारार्थ रोख शिल्लक, सक्रिय रोख शिल्लक

active balance of payments
अनुकूल आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद also favourable balance of payments

active capital
क्रियाशील भांडवल

active circulation
क्रियाशील परिचलन

active circulation of notes
नोटांचे क्रियाशील परिचलन

active delivery
साक्षात पोचवणी

active deposite
क्रियाशील ठेव

active market
१ तेज बाजार २ क्रियाशील बाजार

active money
क्रयाशील पैसा

active partner
क्रियाशील भागीदार

activity
१ व्यवहार (पु.), घाडामोड (स्त्री.) २ अर्थप्रक्रिया (स्त्री.) ३ क्रियाशीलता (स्त्री.)

activity analysis
अर्थप्रक्रिया विश्लेषण

actual cost
वास्तविक परिव्यय

actual economic surplus
प्रत्यक्ष आर्थिक आधिक्य

actual money
वास्तविक पैसा

actual notice
१ प्रत्यक्ष नोटीस २ प्रत्यक्ष सूचना

actual price
प्रत्यक्ष किंमत

actual total loss
एकुण वास्तविक हानि

actuals
वास्तविके (न.अ.व.)

actuals
वास्तविके (न.अ.व.)

actuals
वास्तविके

actuarial
विमागणितीय

actuarial valuation
विमागणितीय मूल्यांकन

actuary
विमागणिती (सा.)

ad-hoc licence
तदर्थ अनुज्ञप्ति

ad-hoc securities
तदर्थ रोख (पु.अ.व.)

ad-hoc treasury bill
तदर्थ राजकोश पत्र

ad-valorem
यथामूल्य, मूल्यानुसार, मूल्यानुसारी

ad-valorem duty
मूल्यानुसार शुल्क, मूल्या नुसारी शुल्क

ad-valorem excise
यथामूल्य उत्पादन शुल्क

ad-valorem import duty
मूल्यनुसार आयात शुल्क

ad-valorem tax
मुल्यानुसार कर

adaptation
१ जुळणी (स्त्री.) २ अनुकूलन (न.)

adaptive
अनुकूलक

adaptive research
अनुकूलक संशोधन

adding machine
बेरीज यंत्र

adding up problem
वाट्यांच्या बेरजेचा प्रश्न

addition
बेरीज (स्त्री.)

additional
जादा, अतिरिक्त

additional banking facilities
बँकेच्या जादा सोयी (स्त्री.अ.व.)

additional capital
जादा भांडवल

additional invoice
जादा बीजक

adequate personal security
पुरेशी व्यक्तिगत प्रतिभूति

adjourn
स्थगित करणे, स्थगित होणे, तहकूब करणे

adjourned
स्थगित

adjournment
स्थगन (न.), तहकुबी (स्त्री.)

adjudicate
अभिनिर्णय करणे

adjudication
अभिनिर्णय (पु.) conciliation

adjudication order
अभिनिर्णय आदेश

adjustable currency
समायोज्य चलन

adjusted
समायोजित

adjusting
समायोजक, समायोजन

adjusting account
समायोजन लेखा

adjusting entry
समायोजन नोंद, समायोजक नोंद

adjustment
समायोजन (न.), जुळवून घेणे (न.), जमवून घेणे (न.)

adjustment account
समायोजन लेखा

adminisration
प्रशासन (न.), कारभार (पु.)

administered prices
१ प्रबंधित किंमती (स्त्री.अ.व.) २ प्रशासित किंमती (स्त्री.अ.व.)

administration chart
प्रशासन तक्ता

administration of public debt
लोक ऋणाचा कारभार

administrative lag
प्रशासकीय पश्चायन

administrative region
प्रशासकीय प्रदेश

administrative section
प्रशासकीय शाखा

administrator
१ प्रशासक (सा,) २ (of a will) प्रबंधक (सा.)

admission
१ प्रवेश (पु.) २ कबुली (स्त्री.)

admission card
प्रवेशपत्रिका (स्त्री.)

admission fee
प्रवेश फी

adoption
१ दत्तकग्रहण (न.) २ दत्तविधान (न.) ३ अंगीकार (पु.)

adsali
आडसाली

adult franchise
प्रौढ मताधिकार

adult suffrage
१ प्रौढ मताधिकार २ प्रौढ मतदान

adulteration
अपमिश्रण (न.), भेसळ (स्त्री.)

advance
१ कर्ज (न.), २ अग्रिम (न.)

advance account
अग्रिम लेखा

advance banking
प्रगत अधिकोषण, प्रगत बँक व्यवसाय

advance economics
अग्रिमारंभी अर्थमीमांसा (schumpter)

advance payment
अग्रिम भरणा, आगाऊ भरणा

advance refund
अग्रिम परतावा

advanced accountancy
प्रगत लेखाशास्त्र

advanced region
पुढारलेला प्रदेश

advancing of money
कर्ज देणे, पैसे कर्जाऊ देणे

adverse
प्रतिकूल

adverse balance of effect
unfavourable balance of payments

adverse balance of trade
unfavourable balance of trade

adverse possession
विरुद्ध कब्जा, प्रतिकूल कब्जा, विरुद्ध ताबा, प्रतिकूल ताबा

advertise
१ विज्ञापन देणे, जाहिरात देणे २ जाहीर करणे

advertisement
विज्ञापन (न.), जाहिरात (स्त्री.)

advertisement account
विज्ञापन लेखा, जाहिरात लेखा

advertising
१ विज्ञापन देणे (न.), जाहिरात देणे २ जाहिरात करणे (न.)

advice
सूचना (स्त्री.)

advice book
सूचना पुस्तक

advice fate
परिणाम सूचनार्थक

advice note
सूचना पत्र, सूचना चिठ्ठी (also active slip)

adviser
सल्लागार (सा.) (also adviser)

aerial irrigation
उपरिसिंचन (न.) (also overhead irrigation)

affiliate
संलग्न करून घेणे, संलग्न करणे

affluence
संपन्नता (स्त्री.)

affluent
संपन्न

affluent
संपन्न

affluent society
संपन्न समाज (also opulent society)

afforest
वनरोपण करणे

afforestation
वनरोपण (न.)

affreightment
भाडेपट्टी (पु.)

after crop
नंतरचे पीक (न.), दुबार पीक (न.)

after sight
दर्शनोत्तर

afterdate
तारखेनंतर, दिनांकानंतर

afterdate bill
गणन दिनांकित विपत्र

age admission
वय स्वीकार

age at marriage
लग्न वय, विवाह वय, लग्न वेळी वय

age composition
वय रचना

age distribution
वय वर्गीकरण

age distribution of capital
भांडवलाचे कालनियत वर्गीकरण

age specific fertility rate
वय विशिष्ट प्रसव दर

age structure
वय संरचना

agency
ईजन्सी (स्त्री.), अभिकरण (न.)

agency charges
एजन्सी खर्च, अभिकरण खर्च

agency house
एजन्सी हाऊस

agenda
१ कारक (पु.), २ एजंट (सा.), अभिकर्ता (पु.)

agent
१ एजंट (सा.), अभिकर्ता (पु.) २ कारक (पु.)

agent's ledger
अभिकर्त्याची खातेवही एजंटाची खातेवही

agents of production
उउत्पादन घटक (पु.अ.व.) उत्पादनाचे कारक(पु.अ.व.) (also factors of production)

agglomerate
समूहन करणे

agglomeration
समूहन(न.) संकुलन(न.)

agglomerative
समहित समूहकारी

aggregate
१ एकत्र करणे २ एकुणात करणे एकुणात होणे

aggregate
१ एकुणात (स्त्री.) २ समुच्चय (पु.) ३ संच (पु.)

aggregate
एकुण, एकत्रित

aggregate demand
एकत्रित मागणी

aggregate demand function
एकत्रित मागणीचा अनुवर्त

aggregate deposits
१ एकत्रित निक्षेप (पु.अ.व.) २ एकूण ठेवी (स्त्री.अ.व.)

aggregate money income
पैशातील एकूण प्राप्ति, एकूण मुद्रारुप प्राप्ती

aggregate saving
एकूण बचत

aggregate supply
एकूण पुरवठा

aggregate supply function
एकूण पुरवठा अनुवर्त

aggregate value
एकूण मूल्य

aggregation
१ एकत्रीकरण (न.) २ मथ् समुच्चयन (न.)

aggregative
एकत्रीकरणात्मक

agio
१ एजिओ (न.) २ (अस्, तिमे प्रेफ़ेरन्चे) उपभोगवर्जन अधिमान (न.) ३ मूल्यांतर (न.) ४ चलन विनिमय कमिशन (न.)

agio theory of interest
१ एजिओ व्याज सिद्धांत २ तितिक्षा व्याज सिद्धांत, व्याजाचा उपभोग वर्जन सिद्धांत

agiotage
१ कायदे बाजारातील रोख्यांचा सट्टा (पु.) २ विदेशी चलन विनिमय कमिशन (न.)

AGMARK
ऍगमार्क

agrarian
१ कृषि भूहक्कविषयक २ कृषि विषयक, शेतीसंबंधी

agrarian revolution
१ कृषि हक्कविषयक क्रांती २ शेती विषयक क्रांती

agreement
१ संमतिपत्र (न.), करार (पु.) २ मेळ (पु.) ३ एकवाक्यता (स्त्री.) compromise

agreement note
करारपत्र (न.)

agri-business
कृषिसंबद्ध व्यवसाय (पु.)

agricultural
कृषिसंबंधी, कृषी-, शेती संबंधी

agricultural bank
कृषि बँक, कृषि अधिकोष

agricultural chemistry
कृषि रसायन शास्त्र (also cultural chemistary)

agricultural co-operative credit society
कृषिसहकारी पतसंस्था

agricultural credit
शेतकी पत, कृषि पत

agricultural economics
कृषि अर्थशास्त्र, शेती अर्थशास्त्र

agricultural economy
कृषि अर्थव्यवस्था

agricultural engineering
कृषि अभियांत्रिकी

agricultural finance
कृषि वित्त, कृषि वित्तव्यवस्था

agricultural finance corporation
कृषि वित्त महामंडळ

agricultural fundamentalism
कृषि मूलतत्त्ववाद

agricultural income
कृषि आय, कृषि प्राप्ति

agricultural labour
कृषि कामगार, कृषि श्रमिक

agricultural marketing
कृषि विपणन, कृषि विषयक खरेदी-विक्री

agricultural produce
agricultural products

agricultural produce market
कृषि उत्पादन विपणि, कृषि उत्पादन विपणि, कृषि उपज विपणि, कृषि उत्पादन बाजार, कृषि उपज बाजार

agricultural production
कृषि उत्पादन, शेती उत्पादन

agricultural products
शेती माल, कृषि उपज, कृषि पदार्थ, कृषि उत्पादित वस्तू (also agricultural produce)

Agricultural Refinance Corporation
कृषि पुनर्वित्तव्यवस्था महामंडळ

agricultural region
कृषि प्रदेश

agricultural stage
कृषि अवस्था

agricultural wage board
कृषि वेतन मंडळ

agriculture
१ शेती (स्त्री.) २ कृषिशास्त्र(न.)

agriculturist
कृषक(पु.) शेतकरी(पु.)

agro based industries
कृषि आधारित उद्योग

agro biology
कृषि जीवशास्त्र(न.)

agro ecology
कृषि पारिस्थितिकी(स्त्री.)

agro economic
कृषि आर्थिक

agro industry
कृषि आधारित उद्योग(पु.)

agrology
सस्यमृदविद्या(स्त्री.)

agronomy
कृषिविद्या(स्त्री.)

aid
१ साहाय्य(न.) २ साधन(न.)

aid to trade
व्यापार सहायके(न.अ.व.) (also ancillaries to trade)

aid with strings
हेतुपगर्भ साहाय्य

aim
ध्येय(न.)

air letter
हवाई पत्र, हवाई डाक

air route
हवाई मार्ग

air route
हवाई मार्ग

air transport
हवाई परिवहन, हवाई वाहतूक

air ways
हवाई मार्ग(पु.अ.व.)

airborne trade
हवाई व्यापार

airborne trade
हवाई व्यापार

alfalfa
लसूणघास(पु.) (also called Incerne) (animal fodder)

alien
१ अन्यदेशीय(सा.) २ परका(पु.)

alienation
१ अन्यक्रामण(न.) २ दूरिभाव(पु.)

allocated overheads cost
विल्हेवार अप्रत्यक्ष परिव्यय (managerial)

allocation
१ वाटणी(स्त्री.) २ विल्हेवार वाटप(न.)

allocation of articles
नियमावलीतील फेरफार

allonge
विपत्र सहपत्र(न.)

allot
१ नेमून देणे २ विभागणे, वाटून देणे, नियतवाटप करणे

allotment
नियतवाटप(न.) भागवाटप(न.)

allotment book
भागवाटणी पुस्तक

allotment letter
भागवाटणी पत्र

allotment money
भागवाटप रक्कम

allotment of money
निधीचे नियतवाटप

allotment of revenue
महसुलाचे नियतवाटप

allotment of shares
शेअर्सचे नियतवाटप, भागांचे नियतवाटप

allotted fund
नियतनिधि

allottee
नियतभागी(सा.)

allowance
१ भत्ता(पु.) २ सवलत (स्त्री.), सूट(स्त्री.) brokerage दलाली commission अडत concession सवलत deduction वजात discount बट्टा, कसर, कटमिति drawback करप्रतिग्रह, शुल्कप्रतिग्रह percentage टक्केवारी, शेकडेवारी rebate वटाव remission सूट एset-off वजावट

alloy
संमिश्र धातु(पु.) मिश्रधातु (पु.)

alteration
फेरफार(पु.) फेरबदल(पु.)

alternating series
ईकांतर श्रेणी(स्त्री.अ.व.)

alternation payee
पर्यायी आदाता

alternative
१ विकल्पी २ पर्यायी ३ पर्याय(पु.) (choice between two things)

alternative
१ विकल्पी २ पर्यायी

alternative cost
विकल्पी परिव्यय (also opportunity cost)

alternative cost
विकल्पी परिव्यय (also opportunity cost)

alternative demand
१ विकल्पी मागणी २ पर्यायी मागणी

alternative drawee
विकल्पी आदेशिती

alternative holder
१ विकल्पी धारक २ पर्यायी धारक

alternative standard
वैकल्पिक मान, वैकल्पिक मानक

alternative want
पर्यायी गरज

altruism
परार्थवृत्ति(स्त्री.) परार्थवाद(पु.)

amalgamated banking company
समामेलित अधिकोषण कंपनी, समामेलित बैंक व्यवसाय कंपनी

amalgamation
एकत्रीकरण (न.), समालेलन (न.)

amalgamation of banks
बँकांचे समामेलन

amalgamation of partnership
भागीदारी समामेलन

amendment
१ सुधारणा (स्त्री.)  compensation

amends
प्रतिपूर्ती (स्त्री.) compensation

amends
प्रतिपूर्ती (स्त्री.) compensation

amortisation
कर्जफेडीची तरतूद (स्त्री.)

amount
राशि (स्त्री.), रक्कम (स्त्री.)

amount deposited
ठरलेली रक्कम

amplitude & sequence
परमप्रसर आणि क्रमिका (stat.)

analysis
विश्लेषण (न.)

analysis of variance
प्रचरण विश्लेषण

analytical function
विश्लेषण फल, विश्लेषण अनुवर्त

analytical method of economics
अर्थशास्त्राची विश्लेषणात्मक पद्धति

anchorage
नांगरपट्टी (स्त्री.)

ancillaries to trade
aids to trade

ancillary industry
दुय्यम उद्याओग

angle
कोन (पु.)

animal hygiene
पशु आरोग्यशास्त्र

animal hygiene
पशु आरोग्यशास्त्र

animal hygine
पशु आरोग्यशास्त्र

animal industry
पशुउद्योग

animal industry
पशुउद्योग

announced
घोषित, जाहीर केलेला

announced
घोषित, जाहीर केलेला

announced dividend
घोषित लाभांश

announced dividend
घोषित लाभांश

announcement effect
(कराचा) घोषणा परिणाम  (of a tax)

announcement effect
(कराचा) घोषणा परिणाम  (of a tax)

annual
वार्षिक

annual
वार्षिक

annual account
वार्षिक लेखा, वार्षिक हिशेब

annual charge
१ वार्षिक भार २ वार्षिक आकार

annual charges
१ वार्षिक भार २ वार्षिक आकार

annual financial statement
वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र

annual financial statment
वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र

annual general meeting
वार्षिक सर्वसाधारण सभा

annual general meeting
वार्षिक सर्वसाधारण सभा

annual instalment of capital
भांडवलाचा वार्षिक हप्ता

annual instalment of capital
भांडवलाचा वार्षिक हप्ता

annual list & summary
वार्षिक यादी व सारांश

annual list of members
वार्षिक सदस्यसूची

annual meeting
वार्षिक सभा

annual net profit
वार्षिक निव्वळ लाभ, वार्षिक निव्वळ नफा

annual returns
१ वार्षिक विवरणे,वार्षिक विवरणपत्रे २ वार्षिक प्रप्ती

annual verification
वार्षिक पडताळणी

annuitant
वार्षिकीधारक (सा.)

annuity
१ वर्षासन (न.) २ वार्षिकी (स्त्री.)

annuity formula
वार्षिकी विवरणसूत्र

annuity fund
वार्षिकी निधी, वर्षासन निधी

annuity instalment
वार्षिकी हप्ता

annuity policy
वार्षिक विमापत्र

annuity present value
वार्षिकीचे वर्तमान मूल्य

annuity system
वार्षिकी पद्धती

annuity system of depreciation
घसाऱ्याची वार्षिकी पद्धति

antedate
पूर्वदिनांकित करणे, मागील तारीख टाकणे

antedated
पूर्वदिनांकित

antedated cheque
पूर्वदिनांकित धनादेश, पूर्वदिनांकित चेक

anthropic soil
कृत्रिम मृदा (artificial soil)

anti-dumping
मूल्यावपात विरोधी

anti-dumping duty
मूल्यावपात विरोधी शुल्क, प्रति राशिपातन शुल्क

anti-dumping legislation
मूल्यावपात विरोधी विधिविधान, प्रति राशिपातन विधिविधान

anti-dumping tariff
मूल्यावपात विरोधी प्रशुल्क

anti-inflationary
भावफुगवटा विरोधी

anti-inflationary policy
भावफुगवटा विरोधी धोरण

anti-trade growth
व्यापार-प्रतिकूल अभिवृद्धी

anti-trust
मक्तेदारी विरोधी

anticipated price
अपेक्षित किंमत

anticipation interest warrant
प्रत्याशित व्याज अधिपत्र

anticipatory revenue
प्रत्याशित महसुल

apex bank
शिखर बँक, शिखर अधिकोष

apiary
मधुमक्षिका घर(न.)

apiculture
मधुमक्षिकापालन(न.)

apparatus
उपकरण संच(पु.)

appeal
अपील(न.)

applciation book
आवेदन पुस्तक

appliance
उउपयंत्र(न.)

applicability
प्रयोज्यता (स्त्री.)

application
अर्ज(पु.), आवेदनपत्र(न.)

application and allotment book
आवेदन व भागवाटप पुस्तक

application money
आवेदन रक्कम

applied
१ उपयोजित २ व्यावहारिक

applied economics
१ उपयोजित अर्थशास्त्र २ व्यावहारिक अर्थशास्त्र

appoint
नियुक्ती करणे, नेमणूक करणे employ

appointed
नियुत (दिन) (as, a date)

appointment
नियुक्ती(स्त्री.), नेमणूक(स्त्री.)

appointment letter
नियुक्ति पत्र

apportioned tax
संविभाजित कर

apportioning the liabilities
दायित्व संविभाजन

apportionment
संविभाजन(न.)

appraisal
मूल्यन(न.)

appraisal of proposals
प्रस्ताव मूल्यन

appraiser
मूल्यनिर्णेता(पु.)

appreciated
अधिमूल्यित

appreciation
अधिमूल्यन(न.), मूल्यवृद्धि(स्त्री.)

appreciation of currency
चलन मूल्यवृद्धि, चलन अधिमूल्यन

appreciation of money
पैशाचे अधिमूल्यन

apprentice
शिकाऊ उमेदवार (सा.)

apprenticeship
शिकाऊ उमेदवारी(स्त्री.)

approach
१ अभिगम(पु.) २ दृष्टिकोन(पु.)

appropriability
विनियोज्यता(स्त्री.)

appropriate technology
समुचित उत्पादनतंत्र

appropriation
१ विनियोजन(न.) २ विनियोग

appropriation account
विनियोजन लेखा

appropriation bill
विनियोजन विधेयक

appropriation of funds
निधींचे विनियोजन

approval
१ पसंती(स्त्री.) २ मान्यता(स्त्री.)

approved bill
मान्य हुंडी

approved currency
मान्य चलन

approved security
मान्य रोखा, मान्य कर्जरोखा

approved shares
मान्य भाग(पु.अ.व.) मान्य शेअर्स(पु.अ.व.)

approved society
मान्य संस्था

approved surety
१ मान्य जामीन २ मान्य जामीनदार

approved underwriter
मान्य हमीदार

approximate
अदमासे, सुमारे, अंदाजे

arable land
कृषियोग्य जमीन

arbitrage
मूल्यांतर पणन(न.)

arbitrage of exchange
विनिमय मूल्यांतर पणन

arbitrate
लवाद करणे, लवादी करणे

arbitrate dealing
मूल्यांतर पणन व्यवहार

arbitration
लवाद(पु.) conciliation

arbitration board
लवाद मंडळ

arbitration clause
लवाद खंड

arbitrator
लवाद(सा.) लवादी(सा,)

arc elasticity
(मागणीची) चाप लवचिकता (of demand)

arc elasticity
(मागणीची) चाप लवचिकता (of demand)

arch buttress dam
वप्र आधारित कमानी धरण

arch dam
कमानी धरण

arch gravity dam
कमानी जड धरण

area
१ क्षेत्र(न.) २ क्षेत्रफळ(न.)

arid climate
रुक्ष हवामान

arid region
रुक्ष प्रदेश, रखरखीत प्रदेश

arithmetic mean
गणितीय मध्य, गणितीय सरासरी

arithmetical progression
गणित श्रेढी, गणितीय श्रेढी (also arithmetic progression)

arithmetical series
गणित श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

array
क्रमबंध(पु.), विन्यास (पु.), अनुविन्यास(पु.)

arrear account
थकबाकी खाते, थकबाकी लेखा

arrear bill
थकबाकी बिल

arrear collection
थकबाकी वसुली

arrear due
देय थकबाकी

arrear payable
देय थकबाकी, प्रदेय थकबाकी

arrears
१ बाकी (स्त्री.) २ थकबाकी (स्त्री.)

arrivals
आगत वस्तू (स्त्री.अ.व.) आवक (स्त्री.)

Arrow's impossibility theorem
ऍरोचा अशक्यता सिद्धांत

article
१ वस्तु (स्त्री.), जिन्नस (पु.) २ (in pl.) नियमावली (स्त्री.)

articled clerk
सनदी लेखापाल उमेदवार

articles of association
संस्थापन नियमावली

articles of comfort
आराम वस्तू (स्त्री.अ.व.), सुखदायी वस्तू (स्त्री.अ.व.),

articles of luxury
विलास वस्तू (स्त्री.अ.व.), चैनीच्या वस्तू (स्त्री.अ.व.),

articles of merchandise
वाणिज्य वस्तू (स्त्री.अ.व.),

articles of partnership
भागीदारी नियमावली

artificer
कुसरी कारागीर (सा.), कसबी कारागीर (सा.),

artificial brooding
कृत्रिम अंडी उबवणी

artificial fertilizer
कृत्रिम रासायनिक खत

artificial hatching
कृत्रिम अंडी उबवणी

artificial insemination
कृत्रिम रेतन

artificial manure
कृत्रिम खत

artificial variable
कृत्रिम चल

artisan
कारागीर(सा.)

artist
कलाकार (सा.), कलावंत (सा.)

ascertained goods
निश्चित केलेला माल

assembling
जुळवणी (स्त्री.)

assent
अनुमती (स्त्री.)

assess
१ मूल्य निर्धारण करणे २ आकारणी करणे

assessable
१ मूल्य निर्धारणीय २ आकारणीयोग्य

assessee
१ करपात्र व्यक्ती (स्त्री.) २ निर्धारिती (सा.)

assessment
१ मूल्यनिर्धारण (न.) २ आकारणी (स्त्री.) ३ निर्धारित कर (पु.)

assessment of tax liability
करदेयता निर्धारण

assessor
निर्धारक (सा.)

asset money
मत्तार्थी पैसा

assets
१ मत्ता व दायित्व २ जिंदगी व दायित्वे

assign
१ नेमून देणे, सोपवणे २ अभिहस्तांकित करणे

assigned
१ नेमून दिलेला, सोपवलेला २ अभिहस्तांकित

assignee of a debt
ऋण अभिहस्तांकिती

assignment
१ सोपवणी (स्त्री.) २ अभिहस्तांकन (न.)

assignment deed
अभिहस्तांकन विलेख (also deed of assignment)

assignment of damages
नुकसान भरपाईचे अभिहस्तांकन

assignment of debt
ऋण अभिहस्तांकन

assignment of policy
विमापत्राचे अभिहस्तांकन

assignor
अभिहस्तांकनकर्ता (पु.)

associational migration
सहचारी स्थलांतरण

associations
१ संघ (पु.), संस्था (स्त्री.), monopoly

assumption
गृहीत (न.)

assurance
१ आश्वासन (न.), २ विमा (पु.)

assured
विमाबद्ध

assured person
विमेदार (सा.)

asymmetry hypothesis
असममिति परिकल्पना

asymptote
अनंतोपगा (पु.)

asymptotic
अपगामी, अनंतोपगामी

asymptotic series
अनंतवर्ती पद्धती

at constant price
स्थिर किंमतींनुसार

at current price
चालू किंमतीमनुसार

at discount
बट्ट्याने, अवमूल्याने

at factor cost
बाजार किंमतीमनुसार

at option
विकल्पानुसार

at par
सममूल्य, सममूल्याने

at premimum
अधिमूल्य, अधिमूल्याने

at sight
दर्शनी

at station rate
स्टेशनपर्यंतची किंमत

atomistic competition
शुद्ध स्पर्धा (also pure competition)

attachable assets
जप्तीयोग मत्ता

attainability boundary
प्रापणीयता सीमा

attendance money
उपस्थिती रोजी (स्त्री.) (also fall back pay)

auction
लिलाव

auctioneer
लिलाव करणारा (पु.)

auctioneer agent
लिलाव अभिकर्ता, लिलाव एजंट

audit
लेखापरीक्षा (स्त्री.), हिशेबतपासणी (स्त्री.)

audit report
लेखापरीक्षा अहवाल

audited account
परीक्षित लेखा

auditor
लेखापरीक्षक (सा.), हिशेबतपासनीस (सा.)

austerity
निग्रह (पु.)

autarchy
राष्ट्रीय आर्थिक स्वयंपूर्णता (स्त्री.)

authentication
अधिप्रमाणन (न.)

authorised
अधिकृत, प्रधिकरण

authorised capital
प्राधिकृत भांडवल (also nominal capital)

authorised clerk
अधिकृत लिपक

authorised dealer
अधिकृत व्यापारी, अधिकृत विक्रेता

auto correlation
स्वयं सहसंबध

automatic saving
आपोआप होणारी बच्चत

automatic stabilisers
अंतर्रचित स्थिरके (न.अ.व.) (also built - in stabilisers)

automation
स्वयंचलन (न.)

autonomous investment
स्वायत्त गुंतवणूक

autoregressive series
स्यंप्रतीगामी श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

auxiliary
साहाय्यकारी, साह्यकारी

auxiliary capital
साहाय्यभूत भांडवल (also instrumental capital)

available assets
उपलब्ध मत्ता

average
सरासरी (स्त्री.)

average
सर्वसामान्य, साधारण

average cost
सरासरी परिव्यय

average due date
सर्वसामान्य देय दिनांक

average factor cost
सरासरी घटक व्यय

average fire policy
सर्वसामान्य आग विमापत्र

average income
सरासरी आय, सरासरी प्राप्ति

average price
सरासरी किंमत

average propensity to consume
सरासरी उपभोग प्रवृत्ति

average rate
सरासरी दर

average revenue
सरासरी प्राप्ति

average revenue product
सरासरी प्राप्ति उत्पादित

average tare
सरासरी निव्वळ वजन

averaging
सरासरीकरण (न.)

aviculture
पक्षीपालन (न.)

avoidance of tax
कर टाळणे

avoidance ratio
कर टाळणी गुणोत्तर

ayacut
आयाकट (न.)

B-type series
प्रकार श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

back - wash effect
प्रत्याधावी परिणाम

back - yard farming
परसातली शेती

back a bill
विपत्र पृष्ठांकित करणे, विपत्र हमी देणे, हुंडीची हमी घेणे

back to back credit
भरपाई पत

backward bending curve
मागे झुकलेला वक्र

backward integration
अधस्तर उद्योग एकीकरण

backward linkage
मागचा दुवा, पश्चानुबंध (न.)

backward region
मागासलेला प्रदेश

backward shifting of a tax
कराचे पश्चांतरण

backwardation
विक्रेता मुदत वाटप (पु.)

backwarding shifting
पश्चांतरण (न.)

bad coin
हीणकस नाणे

bad debt
बुडीत कर्ज

bad debt reserv
बुडीत कर्ज राखीव निधि

bad debts account
बुडीत कर्ज लेखा

bad debts recovered account
बुडीत कर्ज वसुली लेखा

bad money
निकृष्ट पैसा

bads
दुर्वस्तू (स्त्री.) (also discommodity)

bail
१ जमानतदार (सा.), जामीनदार (सा.), २ जमानत (स्त्री.), जामीन (पु.)

bail - bound
जमानतपत्र (न.), जामीन खत (न.), जामीन बंधपत्र (न.)

bailee
१ उपनिहिती (पु.) २ जमानतदार (सा.)

bailer
ऋ बैलोर

bailor
१ उपनिधाता (न.) २ जमानत (स्त्री.) (also bailer)

balance
शेष (पु.) बाकी (स्त्री.)

balance
संतुलित करणे, संतुलित होणे (as in : balance of account )

balance in hand
रोख शिल्लक

balance ledger
शिल्लक खातेवही

balance of payments
आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंद

balance of trade
१ आंतरराष्ट्रीय वस्तुव्यापार ताळेबंद २ वस्तुव्यापार शेष (also trade balance)

balance sheet authentication
ताळेबंदाचे अधिप्रमाण

balance ticket
भाग-शिलकी-पत्र(न.)

balance-sheet
ताळेबंद(पु.)

balanced budget
समतोल अर्थसंकल्प

balanced budget incidence
समतोल अर्थसंकल्प कोषज विभाजन परिवर्तन (समतोल अर्थसंकल्प कोविप)

balanced budget theorem
समतोल अर्थसंकल्प सिद्धांत, समतोल अर्थसंकल्प प्रमेय

balanced fertilizer
संतुलित रासायनिक खत

balanced growth
समतोल वृद्धि

balanced rtion
संतुलित मितवाटप

balancing
संतुलन(न.)

balancing the books
लेख्यांचा मेळ घालणे

ban
बंदी(स्त्री.) embargo

bancor
बॅकोर(पु.,न.)

band wagon effect
अनुसरण परिणाम

bank
बॅक(स्त्री.) अधिकोष(पु.)

bank acceptance
बँक स्वीकृती, अधिकोष स्वीकृती

bank account
बँक लेखा, बँक खाते, अधिकोष लेखा

bank advances
बँक अग्रिमे(न.अ.व.)

bank balance
बँकेतील शिल्लक

bank balance-sheet
बँक ताळेबंद

bank broker
बँक दलाल

bank cash
बँक रोकड, अधिकोष रोकड

bank charges
बँक आकार (पु.अ.व.)

bank clearing
बँक समाशोधन, अधिकोष समाशोधन

bank custody
बँक अभिरक्षा

bank deposits
बँक ठेवी (स्त्री.अ.व.)

bank endorsement
बँक पृष्ठांकन, अधिकोष पृष्ठांकन

bank failure
बँक बुडणे, बँकेचे दिवाळे

bank loan
बँक कर्ज

bank money
बँक पैसा

bank of circulation
नोट प्रचालन बँक bank of issue

bank pass-book
बँकेचे पासबुक

bank pay-order
बँक प्रदानादेश

bank post bill
अधिकोष प्रेष विपत्र

bank rate
बँक दर

bank rate policy
बँक दर धोरण

bank reconciliation statment
बँक मेळ विवरणपत्र

bank reserves
बँक राखीव निधी (पु.अ.व.)

bank treasury
banking treasury

bank-books
बँकेच्या नोंदवह्या(स्त्री.अ.व.)

bank-draft
बँक ड्राफ्ट(पु.), बँक धनाकर्ष(पु.) (also banker's draft)

bank-note
बँक-नोट(स्त्री.)

bank-return
बँक विवरण(न.), बँक विवरणपत्र(न.)

bank's cash scroll
बँक रोखपट

bank's deposit account
बँक ठेव लेखा

bank's financial position
बँकेची वित्तीय स्थिति

bank's investment account
बँक गुंतवणूक लेखा

bank's investment floating account
बँकेचा तरता गुंतवणूक लेखा

bank's investment permanent account
बँकेचा स्थायी गुंतवणूक लेखा

bank's obligations
बँकेची दायित्वे(न.अ.व.)

bankable proposal
कर्जयोग्य प्रस्ताव

banker
बँकर (सा.) बँक व्यवसायी (सा.)

banker's advance
बँक अग्रिम, अधिकोष अग्रिम

banker's bank
बँकांची बँक, अधिकोषांचा अधिकोष

banker's call rate
बँकेचा मागणी दर

banker's discount
बँक बट्टा, बँकेची कसर

banker's draft
bank draft

banker's inquiry
बँकरची ग्वाही, बँकरचे वित्तप्रमाण (also banker's reference)

banker's lien
बँक धारणाधिकार, बँक ग्रहणाधिकार

banker's reference
banker's inquiry

banking
बँक व्यवसाय(पु.), अधिकोषण(न.)

banking crisis
बँक व्यवसाय गंडांतर, बँक व्यवसाय अरिष्ट, अधिकोषण गंडांतर, अधिकोषण अरिष्ट अधिकोषण(न.)

banking firm
बँक व्यवसायी संस्था, अधिकोषण संस्था,

banking habit
बँक व्यवसायाची सवय

banking indicators
बँक व्यवसायातील निर्देशक, अधिकोषण निर्देशक(पु.अ.व.)

banking legislation
अधिकोषण् विधिविधान

banking operations
बँकचे व्यवहार (पु.अ.व.) (also bank transactions)

banking principle
banking doctrine

banking ratios
बँक व्यवसायातील गुणोत्तरे (न.अ.व.), अधिकोषण गुणोत्तरे (न.अ.व.)

banking reserves
बँक राखीव निधी(पु.अ.व,)

banking school
बँकींग स्कूल, अधिकोषण संप्रदाय, बँकिंग संप्रदाय

banking syndicate
बँक व्यवसायसंघ

banking system
बँक व्यवसाय पद्धति, अधिकोषण पद्धति

banking transactions
banking operations

banking treasury
अधिकोष कोषागार, बँक कोषागार (also bank treasury)

banking union
बँक व्यवसाय संघ

bankrupt
दिवाळखोर(सा.)

bankruptcy
दिवाळखोरी(स्त्री.)

bar diagram
दंड रेखाकृति

bargain
१ सौदा(पु.) २ व्यवहार (पु.) (also bargaining)

bargaining power
सौदा शक्ति

bargaining theory of wages
वेतनाचा सौदा सिद्धांत

barn
शेतवाडीवरील कोठार(न.)

barometric leadership
वातमापी नेतृत्व, वातावरण निदर्शक नेतृत्व

barren land
बंजर जमीन, बरड जमीन

barter
वस्तुविनिमय(पु.), निमय(पु.) (also truck)

barter economy
वस्तुविनिमय अर्थव्यवस्था

barter trade agreement
वस्तुविनिमय करार

base elasticity
कराधार लवचिकता (of tax)

base period
आधार कालखंड

base year
आधारवर्ष(न.)

basic crops
मूळ पिके(न.अ.व.) मूलभूत पिके(न.अ.व.)

basin
खोरे(न.), द्रोणी(स्त्री.)

basing-point system
स्थाननिरपेक्ष वाहणावळ पद्धति

basket of currency
विदेशी चलन सम्मुचय

bear
मंदीवाला(पु.)

bear account
मंदीवाल्याचा लेखा

bear covering
मंदीवाल्याचे क्षतितारण

bear factor
मंदीचे कारण

bear raid
मंदीवाल्यांची धाड

bearer
१ वाहक (सा.) २ धारक (सा.)

bearer bond
धारक रोखा

bearer cheque
धारक धनादेश

bearer debenture
धारक ऋणपत्र

bearer promissory
धारक वचनचिठ्ठी

bearer securities
धारक रोखे(पु.अ.व.)

bearish
१ मंदीचे कारण २ मंदीवर्धक

bearish tendency
मंदीवर्धक प्रवृत्ति

beef
गोमांस(न.)

beggar-thy-neighbour policy
परधन हरण नीति

belongings
मालकीच्या वस्तू(स्त्री.अ.व.) wealth

below par
अवमूल्याने

below par value
अवमूल्य (न.), अवतुल्यमूल्य (न.)

benchmark survey
तलचिन्ही पहाणी

benckmark
तलचिन्ह (न.)

beneficial rates
हितकारी दर (पु.अ.व.) (also remunerative rates)

beneficiary
१ लाभाधिकारी (सा.), लाभग्राही (सा.) २ हिताधिकारी (सा.), हितग्राही (सा.)

benefit
१ लाभ (पु.), फायदा (पु.) २ हित (न.)

benefit approach
कराधनाचा लाभ दृष्टिकोन (to taxation)

benefit cost ratio
परिव्यय लाभ गुणोत्तर, लाभ परिव्यय गुणोत्तर (also cost benefit ratio)

benefit principle of taxation
कराधनाचे लाभ तत्त्व

benefit society
हितकारी संस्था

benefit theory
लाभ सिद्धांत

benefit theory of taxation
कराधान लाभ सिद्धांत

benefit view of taxation
कराधानाचा लाभ दृष्टिकोन

Benelux
बेनेल्यु(पु.)

benevolent
लोकहितैषी

benevolent fund
लोकहितैषी निधि, हितकारी निधि

Bernoulli's bypothesis
बनुरलाची परिकल्पना

betterment fund
सुधार निधि

betterment levy
सुधार पट्टी

betting tax
जुगार कर

beverage
पेय(न.)

bi-variate
द्विचल(पु.)

bias
अभिनति (स्त्री.)

bid
बोली बोलणे

bid
बोली (स्त्री.)

bid price
बोली किंमत

big-push approach
जोरधक्का दृष्टीकोन

bilateral
१ उभयपक्षी २ Math. द्विपार्श्व

bilateral balancing
१ द्विपार्श्व संतुलन २ उभयपक्षी संतुलन २ Math. द्विपार्श्व

bilateral flow
द्विपार्श्व प्रवाह उभयपक्षी प्रवाह

bilateral monopoly
उभयपक्षी एकाधिकार, उभयपक्षी मक्तेदारी

bilateral trade
द्विपार्श्व व्यापार, उभयपक्षी व्यापार, द्विपक्षी व्यापार

bilateral trade agreement
उभयपक्षी व्यापार करार

bilateralism
द्विपक्ष व्यापारवाद (पु.) उभयपक्षी व्यापारवाद (पु.)

bill
१ विपत्र(न.), हुंडी(स्त्री.), पत्र (न.) २ देयक (न.), बिल (न.)

bill book
विपत्र पुस्तक

bill diary
विपत्र नोंदपुस्तिका

bill market
हुंडी बाजार, विपत्र बाजार

bill of exchange
हुंडी(स्त्री.), विपत्र (न.)

bill of lading (B/L)
नौभरण पत्र

bill of sale
विक्रयाधिकार पत्र

bill of sight
प्रत्यक्ष मालनोंदपत्र

bill payable book
देय विपत्र पुस्तक

bill payable on demand
दर्शनी देय विपत्र

billo broker
विपत्र दलाल

bills receivable book
प्राप्य विपत्र पुस्तक

bimetallism
द्विधातुवाद (पु.)

bimodal
द्विबहुलक

Binet series
बिने श्रेणी(स्त्री.अ.व.)

biogas
जैववायु(पु.)

birth control
संतति नियमन

birth interval
जन्म अंतराल, पाळणा (पु.)

birth rate
१ जन्म दर, जनन दर २ जन्म प्रमाण, जनन प्रमाण (also natality rate)

birth right
जन्मसिद्ध अधिकार

black bourse
विदेशी चलनाचा काळा बाजार

black exchange rate
विदेशी चलनाचा काळ्या बाजारातील दर

black gram
उडीद (पु.)

black money
काळा पैसा

black-lsit
काळी यादी (स्त्री.)

black-market
काळाबाजार (also parallel market)

black-market price
काळाबाजार किंमत

blackleg
संपफोड्या (पु.)

blank
कोरी जागा(स्त्री.), रिकामी जागा (स्त्री.)

blank
निरंक

blank bill
निरंक विपत्र

blank cheque
कोरा धनादेश

blank credit
खुली पत

blank endorsement
निनावी पृष्ठांकन, कोरे पृष्ठांकन

blank form
कोरा नमुना

blank transfer
अनाम हस्तांतरण

blanket licence
व्यापक अनुज्ञप्ति

bliss point
परमसुख बिंदु

block grant
एकगठ्ठा अनुदान

blockade
नाकेबंदी(स्त्री.) embargo

blocked
अवरुद्ध

blocked account
अवरुद्ध खाते

blocked assets
अवरुद्ध मत्ता

blocked balance
अवरुद्ध शिल्लक, अवरुद्ध बाकी

blocked capital
अवरुद्ध भांडवल

blocked exchange
अवरुद्ध विदेशीचलन

blue chip
उत्तम शेअर, उत्तम भाग

board
मंडळ(न.)

board of director
संचालक मंडळ

board of trade
व्यापार मंडळ (also trade board)

bonafide
१ सद्भावपूर्ण २ खराखुरा, वास्तविक

bond
१ बंधपत्र(न.), खत (न.) २ रोखा(पु.) ३ बंध (पु.)

bond note
बंधपत्र(न.)

bond-holder
रोखाधारक (सा.)

bonded debt
बंधपत्रित ऋण

bonded goods
शुल्कबंध माल

bonded labour
१ बंधपत्रित कामगार, बंधपत्रित श्रमिक २ करारबद्ध कामगार

bonded warehouse
शुल्कबंध वखार

bonus
बोनस (पु.) अधिलाभांश(पु.)

bonus fund
बोनस निधि अधिलाभांश निधि

bonus issue
अधिलाभांश भाग bonus share

book
पुस्त (न.), पुस्तक(न.) (न.)(न.)(न.)

book accounts
पुस्तक लेखे (पु.अ.व.)

book cost
पुस्तकी परिव्यय, वही परिव्यय

book credit
पुस्तकी जमा

book debt
पुस्तकी ऋण

book deposit
पुस्तकी ठेव

book of accounts
लेखा पुस्तक

book of original entry
मूळ नोंद पुस्तक

book transfer
पुस्तकी खातेबदल

book value
पुस्तकी मूल्य

bookkeeper
पुस्तपाल (सा.)

bookkeeping
पुस्तपालन (न.)

boom
१ तेजी(स्त्री.) २ तेजीची लाट (स्त्री.)

borrow
कर्ज घेणे

borrowed fund
कर्जाउ रक्कम, उधार निधि

borrower's account
ऋणकोचे खाते

borrowing
१ कर्ज घेणे(न.) २ कर्जाउ देणे (न.) ३ कर्ज (न.)

bottle-neck
कोंडी(स्त्री.)

bottom price
निर्धारित किमान किंमत, न्युनतम किंमत, किमान किंमत, (also floor price or minimum price)

bottomry bond
नौतारण बंधपत्र respondentia bond

bought day-book
क्रय पुस्तक

bought ledger
क्रय खातेवही, खरेदी खतावणी

bought note
क्रीत पत्र (अडत्याने मालकाला पाठवलेले)

bounded function
परिबद्ध फल

bounties
निर्यातसंवर्धक अर्थसाहाय्य (न.)

bounty
अर्थसाहाय्य (न.)

bourgeoisie
बुझर्वा वर्ग(पु.)

bovine animal
गोजातीय प्राणि

box diagram
पेटिका रेखाकृति

boycott
बहिष्कार(पु.) embargo

bran
कोंडा(पु.)

branch account
शाखा लेखा

branch account system
शाखा लेखा पद्धति

branch adjustment
शाखा समालोचन

branch banking
शाखा अधिकोषण

branch banking policy
शाखा अधिकोषण नीति

branch ledger
शाखा खातेवही

branch manager
शाखा व्यवस्थापक

branch transfer scroll
शाखांतरण लेखपट

brand
छाप (पु.), चिन्ह (न.)

branded goods
चिन्हांकित माल

branding
चिन्हांकन(न.), चिन्हन (न.)

brassage
नाणे पाडणी आकार(पु.)

breach of contract
संविदाभंग(पु.), करारभंग (पु.)

breach of trust
विश्वासघात (पु.)

breach of warranty
प्राश्वासन भंग, आश्वासन भंग

break even point
संबिंदु (पु.) ना नफा-तोटा बिंदु

break-even
संबिंदूपर्यंत नेणे

break-even
संबिंदुक

break-even chart
संबिंदु आलेख, ना नफा-तोटा आलेख

break-through
पारवेधन (न.)

break-up
१ विभागणी (स्त्री.) २ तपशील देणे

break-up value
विभागणी मूल्य

breakage
फूटतूट (स्त्री.), मोडतोड (स्त्री.)

breakdown
१ कोसळणे (न.) २ तपशील देणे (न.) ३ मोडणे (न.)

breakdown of gold standard
सुवर्ण प्रमाणाचे विघटन

breed
निपज (स्त्री.) पैदास (स्त्री.)

breeder
पैदासकार (पु.)

breeding
पैदास(स्त्री.) प्रजनन

bridge finance
अंतरिम वित्तव्यवस्था

broken period interest warrant
खंडावधि व्याज अधिपत्र

broker
दलाल(पु.)

broker's bought not
दलालाचे खरेदी क्रीतपत्र

broker's sold note
दलालाचे विक्रीतपत्र

brokerage
दलाली (स्त्री.) allowance

brood
पिलावळ (स्त्री.), पिल्लांचा समूह (पु.)

brought down
पुढे नेलेले

brought forward (b/f)
पुढे आणलेला

budget
अर्थसंकल्प(पु.)

budget financing
अर्थसंकल्पी वित्तव्यवस्थापन

budget head
अर्थसंकल्पी शीर्ष

budget incidence
अर्थसंकल्पी आपात

budgetary balance
अर्थसंकल्पीय शिल्लक

budgetary constraint
अर्थसंकल्पीय संरोध

budgetary control
अर्थसंकल्पीय नियंत्रण

budgetary policy
अर्थसंकल्पीय धोरण

budgeting
अर्थसंकल्पन (न.)

buffer fund
१ प्रत्यारोधी निधि २ भावस्थिरक निधि

buffer stock
भावस्थिरक साठा

buffer strip
बफर पट्टी, उभयान्तरवर्ती पट्टी

building society
घरबांधणी मंडळ, घरबांधणी संस्था

built-in flexibilities
अंतर्रचित नम्यता (स्त्री.अ.व.)

built-in stabilisers
automatic stabilisers

bulge effect
उत्फुल्लन परिणाम

bulk fertilizer
भर रासायनिक खत

bulk manure
भर खत

bulkline cost
अधिकांश परिव्यय

bull
तेजीवाला(पु.)

bull compaign
तेजीची मोहीम

bull factor
तेजीचे कारण

bulldozer
बलीवर्दयंत्र (न.)

bulletin
बुलेटिन (न.) वृत्तक (न.)

bullion
१ सोनेचांदीच्या लगडी(स्त्री.अ.व.) २ धातु (पु.)

bullion account
सोनेचांदी विनिमय

bullion account
सोनेचांदी विनिमय

bullion market
सोनेचांदी बाजार

bullionism
धातुवाद(पु.) (व्यापारवादातील एक मतप्रणाली)

bullish
१ तेजीसूचक २ तेजीवर्धक

bullish tendency
तेजीसूचक प्रवृत्ति

bumper crop
अमाप पीक, विपुल पीक, भरघोस पीक

buoyancy of taxation
कराधनाची उदवर्धनशीलता

bureau
१ केंद्र (न.) २ विभाग (पु.)

bureaucracy
१ नोकरशाही (स्त्री.) २ अधिकारीवर्ग (पु.)

burglary insurance
घरफोडी विमा

business
१ कामकाज (न.) २ धंदा (पु.) ३ व्यापार (पु.) ४ कामधंदा (पु.) trade employment नोकरी occupation व्यवसाय profession पेशा service नोकरी vocation व्यवसाय, वृत्ति ऐwork काम, कार्य

business barometer
व्यापार स्थितिमापक

business cycle
trade cycle

C and F price
परिव्यय व वाहणावळीसह किंमत

c.o.d.
मा.पो.प्र. (माल पोचताक्षणी प्रदान) (abbr. of cash on delivery)

cabinet
मंत्रिमंडळ (न.)

cadastral survey
भकूर सर्वेक्षण

cafetaria approch
मुक्त निवड पद्धत

cah
रोख

calculate
१ परिगणना करणे, गणना करणे २ अजमावणे

calculated
परिगणित

calculating machine
परिगणन यंत्र

calculation
१ परिगणना (स्त्री.), गणना (स्त्री.) २ पिशेब (पु.)

calculator
परिगणित्र (न.), परिगणन यंत्र (न.)

calender year
कॅलेंडर वर्ष

call
मागणी (स्त्री.)

call - money
मागणी देय रक्कम (स्त्री.)

call - money market
मागणीदेय पैसा बाजार, मागणीदेय पैसा विपणी

call deposit
मागणीदेय ठेव

call in arrears
अवशिष्ट मागण्या (स्त्री.अ.व.), थकित मागण्या (स्त्री.अ.व.)

call loan
मागणी कर्ज (also demand loan)

call option
क्रय विकल्पधिकार

call rate
अल्प मुदतीचा व्याज दर

called up capital
मागणी केलेले भांडवल

calls in advance
आगाऊ मागण्या (स्त्री.अ.व.)

caloric
ऊष्मांकीय

cambist
१ विपत्रविज्ञ (सा.), २ विपत्रव्यवसायी (सा.), ३ विनिमयमूल्यसारिणी (स्त्री.)

cambridge equation
केंबिज समिकरण

cameralism
कॅमेरालिझम (पु.)

cameralist
कॅमेरालिस्ट (सा.)

canal
कालवा

canal inundation
पूरवाही कालवा

canalisation of savings
बचतीचे प्रणालन (also channelisation of savings)

canalised trade
प्रणालीत व्यापार

cancel
रद्द करणे

cancellation
रद्द करणे(न.)

cancellation statement
रद्दबाबी विवरण

cancelled cheque
रद्द धनादेश

cancelled note
रद्द नोट

canning industry
डबाबंदन उद्योग, डबाबंदकरण उद्योग

canny
कार्यमंदन(न.), संथकाम (न.) (also go slow)

canon
प्रनियम (पु.)

canon of certainty
निश्चितता प्रनियम

canon of convenience
सोय प्रनियम

canon of diversity
विविधता प्रनियम, विविधता सूत्र

canon of economy
काटकसरीचे सूत्र

canon of elasticity
लवचिकपणाचा प्रनियम

canon of equality
समता प्रनियम

canon of neutrality
तटस्थता प्रनियम, तटस्थता सूत्र

canon of productivity
उत्पादकता प्रनियम

canon of public expenditure
लोकव्यय प्रनियम

canon of simplicity
सरलता प्रनियम

canon of taxation
कराधान प्रनियम

canvasser
प्रचारक (सा.)

capacity
१ क्षमता (स्त्री.) २ धारकता (स्त्री.)

capacity utilisation
उत्पादनक्षमता वापर

capacity utilisation rate
operating rate

capital
१ भांडवल (न.) २ मुद्दल (न.)

capital account
भांडवली लेखा

capital accumulation
१ भांडवल संचय २ भांडवल संचयन

capital allowance
भांडवली सूट

capital and revenue expenditure
भांडवली व महसुली खर्च

capital appreciation
भांडवलाचे अधिमूल्यन

capital appropriation
भांडवलाचे विनियोजन

capital budget
भांडवली अर्थसंकल्प

capital charges
भांडवलखाती खर्च (पु.अ.व.)

capital consumption
living on capital

capital consumption allowance
घसारा सवलत (also depriciation allowance)

capital depletion
भांडवल क्षय, भांडवल कमी होणे

capital duty
भाग मुद्रांक शुल्क

capital expenditure
भांडवली व्यय

capital flight
भांडवलाचे पलायन (also flight of capital)

capital formation
भांडवलाची निर्मिती

capital gain
भांडवली लाभ

capital gain tax
भांडवली लाभ कर

capital goods
भांडवली वस्तू (स्त्री.अ.व.)

capital input
भांडवली निर्विष्टी

capital intensity
भांडवल घनता

capital intensive
capital using

capital intensive technique
भांडवल घन तंत्र

capital investment
भांडवली गुंतवणूक

capital levy
सकृत संपत्तीकर

capital liability
भांडवली दायित्व

capital loss
भांडवली हानि, भांडवली नुकसान

capital market
भांडवल बाजार

capital money
भांडवली रक्कम

capital movement
भांडवल स्थलांतर, भांडवल स्थानांतरण

capital outflow
भांडवल बहिप्रवाह

capital outlay
भांडवली खर्च

capital output ratio
भांडवल उत्पादन गुणोत्तर, भांडवल उत्पादन अनुपात

capital payments
भांडवली प्रदाने (न.अ.व.)

capital receipts
भांडवली प्राप्ती (स्त्री.अ.व.)

capital reserve fund
भांडवली राखीव निधि

capital saving inventions
भांडवल बचतकारी नवशोध

capital structure
भांडवलाची संरचना

capital taxation
भांडवली कराधान, भांडवलाचे कराधान

capital using
भांडवल वापरणारा (also capital intensive)

capital utility
मूल्यदर्शी उपयोगिता

capital-saving
भांडवल वाचवणारा-

capitalisation
भांडवलीकरण (न.), भांडवलन (न.) मुद्दलीकरण (न.)

capitalisation issue
अधिकार भाग, अधिकार भाग प्रचालन (also stock dividend or stock split or rights issue or scrip issue)

capitalisation of assets
मत्तेचे भांडवलीकरण

capitalisation of income
प्राप्तीचे भांडवलीकरण

capitalisation of interest
व्याजाचे भांडवलीकरण

capitalisation of reserves
संचितींचे भांडवलन

capitalisation of tax
कराचे भांडवलन (also tax capitalisation)

capitalised
भांडवलीकृत, भांडवलित नफा

capitalised tax
भांडवलित कर

capitalised value
भांडवलीकृत मूल्य, भांडवलित मूल्य, भांडवली मूल्य

capitalism
भांडवलशाही (स्त्री.)

capitalist
भांडवलदार (सा.) पुंजीपति (पु.)

capitalistic
भांडवलशाही-, भांडवलदारी-

capitalistic enterprise
भांडवलदारी उपक्रम

capitalistic farming
भांडवलशाही शेती

capitalistic production
भांडवलदारी उत्पादन, भांडवलशाही उत्पादन

capitation tax
प्रतिव्यक्ति कर, डोइकर(पु.)

capitl saving technique
भांडवल बचत तंत्र

captain of industries
उद्योगाधिपति(पु.)

car elasticity
चाप लवचिकता

carat
कॅरट(न.)

card
पत्रिका (स्त्री.), कार्ड (न.)

card ledger
कार्ड खातेवही

card-index
कार्डसूची (स्त्री.)

cardinal utility analysis
मूल्यदर्शी उपयोगिता विश्लेषण

cardinalism
मूल्यदर्शित्ववाद (पु.)

cargo
(परिवहनासाठी) भरलेला माल (पु.)

cargo insurance
जहाजी माल विमा, परिवहनासाठी माल विमा

carriage
१ वाहन (न.) २ वहन (न.) ३ वाहणावळ (स्त्री.), वहनखर्च (पु.)

carriage account
वहन लेखा

carriage inward
आवक वहन खर्च

carriage outward
जावक वहन खर्च

carried down
अधोनीत

carried forward
अग्रेनीत

carrier
१ वाहक (सा.) २ वाहन (न.)

carrier's risk
वाहकाची जोखीम, वाहक जोखीम (also company's risk)

carry over
१ पुढे नेणे, पुढे ओढणे २ Stock Exc.खुले ठेवणे

carry-over stock
अग्रेनीत साठा

carrying trade
वहन व्यवसाय

cartage
गाडीभाडे (न.)

cartel
विक्रय नियंत्रण संघ (पु.) monopoly

cascade tax
turnover tax

cascading
(of tax) (कराचे) सोपानन(न.)

case study
व्यक्तिगत अभ्यास, प्रकरण अभ्यास, प्रकरण अध्ययन, दाखला अभ्यास

cash
रोकड (स्त्री.), रोख रक्कम (स्त्री.) नगदी रोख रक्कम (स्त्री.)

cash at bank
बँकेतील रोकड

cash crop
नगदी पीक, विकाऊ पीक, (also money crop)

cash deposit
रोख ठेव, नगदी ठेव

cash deposit ratio
रोकड ठेवी गुणोत्तर (also cash ratio)

cash discount
रोख बट्टा, रोख कसर

cash flow
रोख प्रवाह

cash holding
रोख धारण

cash income
रोख आय, रोकड उत्पन्न

cash loan
नगदी कर्ज

cash money
रोख पैसा (also common money)

cash nexus
रोख अभिबंध (where money is the bond of connection)

cash on delivery,
माल पोचताक्षणी प्रदान (मा.पो.प्र.) (abbr. c.o.d.)

cash order
रोख आदेश

cash position
रोखीची स्थिति

cash preference
रोख पसंती

cash purchase
रोख खरेदी, रोख क्रय

cash ratio
cash deposit ratio

cash refund warrant
रोख परतावा अधिपत्र

cash reserve
रोकड संचिति, रोखदायित्व निधि

cash sales
रोख विक्रि, रोख विक्रय

cash scroll
रोखपट (पु.)

cash transfer clearing
रोख स्थानांतरण समाशोधन

cash-account
रोख लेखा (पु.)

cash-balance
रोख शिल्लक (स्त्री.), रोकड बाकी (स्त्री.)

cash-balance equation
रोखशिल्लक समीकरण

cash-book
रोकड वही (स्त्री.), रोख पुस्तक (न.) (also cash register)

cash-box
रोखपेटी (स्त्री.)

cash-certificate
रोख प्रमाणपत्र (न.)

cash-credit
रोखपत (स्त्री.), कॅश क्रेडीट (न.)

cash-register
cash-book

cash-security
१ रोख प्रतिभूति (स्त्री.) २ रोख तारण

cashier
रोखपाल (सा.)

cast
हिशेब करणे, बेरजा करणे

castings
बेरजा (स्त्री.अ.व.)

casual income
किरकोळ आय, किरकोळ प्राप्ति, सहज प्राप्ति, सहज आय, प्रासंगिक प्राप्ति, प्रासंगिक आय

casual indent
१ नैमित्तिक मागणीपत्र २ नैमित्तिक मागणी

casual relations
कार्यकारण संबंध

catalogue
सूचिपत्र(न.)

catch crop
उचल पीक

catching-up-process
गाठण्याची क्रिया

catchment basin
पाणलोटाचे खोरे

catchment-area
जलग्रहण क्षेत्र (न.)

category
प्रवर्ग(पु.)

cattalactics
विनिमयशास्त्र (न.)

cattle
पशू (पु.अ.व.)

cattle wealth
पशुधन (न.)

caveat emptor
क्रेता सावधान तत्त्व, क्रेता सावधान (सूचना)

ceiling
कमाल मर्यादा (स्त्री.)

ceiling on property
मालमत्तेवरील कमाल मर्यादा

ceiling on purchas price
खरेदी किंमतीवरील कमाल मर्यादा

ceiling on quota
कोट्यावरील कमाल मर्यादा

ceiling price
कमाल किंमत (also maximum price)

celibacy
बह्मचर्य (न.)

census
१ जनगणना (स्त्री.),शिरगणती (स्त्री.), २ (as a method) प्रगणना (स्त्री.), प्रगणन (न.)

census of income
आय प्रगणना, उत्पन्न प्रगणन

census of population
जनगणना (स्त्री.), शिरगणती (स्त्री.)

census of production
उत्पादन प्रगणना

central account
क्रेंद्रीय लेखा

central bank
क्रेंद्र बँक, क्रेंद्र अधिकोष, मध्यवर्ती बँक, प्राधिकोष (पु.)

central banking
क्रेंद्रीय अधिकोषण, प्राधिकोषण (न.), मध्यवर्ती बँक व्यवसाय

central debt section
क्रेंद्रीय ऋण उपविभाग

central exchanger
क्रेंद्रीय राज्यकोष

Central Government business
क्रेंद्र शासनाचे कामकाज

central place theory
ग्राम क्रेंद्रस्थळ सिद्धांत

central treasury
क्रेंद्रीय कोषागार

central village
मध्यवर्ती गाव, मध्यवर्ती खेडे

centralisation
क्रेंद्रण(न.)

centralise
क्रेंद्रण करणे, क्रेंद्रण होणे

centralised planning
क्रेंद्रित नियोजन

centrifugal
अपक्रेंद्री

centripetal
अभिक्रेंद्री

cereal
तृणधान्य (न.)

certain annuity
निश्चित वार्षिकी

certainty of incidence
भार निश्चिती

certainty of liability
दायित्व निश्चिति

certificate
प्रमाणपत्र (न.)

certificate of charge
प्रभार प्रमाणपत्र

certificate of cheque
चेक प्रमाणपत्र, धनादेश प्रमाणपत्र

certificate of commencement
प्रारंभ प्रमाणपत्र

certificate of credit
पत प्रमाणपत्र

certificate of damage
नुकसान प्रमाणपत्र

certificate of deposit
जमा प्रमाणपत्र

certificate of incorporation
निगमन प्रमाणपत्र, विधि संस्थापन प्रमाणपत्र

certificate of origin
उदगम प्रमाणपत्र

certificate of posting
प्रेषण प्रमाणपत्र

certificate of registration
नोंदणी प्रमाणपत्र

certificate of share
भाग प्रमाणपत्र

certified accountant
प्रमाणित लेखापाल

certified cheque
प्रमाणित धनादेश

certified seed
प्रमाणित बियाणे, प्रमाणिकृत बियाणे

certified voucher
प्रमाणित प्रमाणक

certify
प्रमाणपत्र देणे, प्रमाणित करणे

certifying
प्रमाणन (न.)

certifying endorsement
प्रमाणन पृष्ठांकन

certiorari
उत्प्रेषण लेख (पु.)

cess
उपकर (पु.) duty

ceteris paribus
इतर सर्व स्थिरत्वे (इ.स.स्थि.)

chain banking
साखळी अधिकोषण (operation by group of banks under substantially common ownership and control)

chain rule
शृंखला सूत्र, शृंखला नियम, साखळी नियम

chain stores
multiple shops

chairman
सभापति (पु.), अध्यक्ष (पु.)

chamber
१ मंडळ (न.) २ कक्ष (पु.)

chamber of commerce
वणिक मंडळ

champarty
जयांशभागिता (स्त्री.)

chance
probability

change in cash reserve ratio
रोख संचिति प्रमाणातील बदल

change of name
नाव बदलणे, नामांतर (न.)

channel irrigation
दांडपाणी ओलित, पाटाचे ओलित

channel of distribution
वितरण मार्ग

channelisation of saing
canalisation of saving

characteristic
विशिष्ट

characteristics of wants
गरजांची वैशिष्ट्ये (न.अ.व.)

characterstic
लक्षण (न.), वैशिष्टय (न.)

charge
१ प्रभार (पु.) २ भार (पु.) ३ आकार (पु.) ४ खर्च (पु.) ५ विशिष्ट गहाण (न.) mortgage

charged
१ प्रभारित २ आकारित ३ भारित

charges collection
वसुली आकार

charter
सनद (स्त्री.)

charter party
भाटक लेख, नौभाटक लेख

chartered
सनदी

chartered accountant
सनदी लेखापाल

chartered company
सनदी कंपनी

charterer
भाटकी (सा.)

chattel
१ चीजवस्त उ(स्त्री.) २ जंगममत्ता (स्त्री.) ३ हितसंबंध (पु.)

cheap money
अल्पव्याजी पैसा, सुलभ पैसा (also easy money)

cheap money policy
अल्पव्याजी पैसा धोरण, सुलभ पैसा धोरण (also easy money policy)

check
संरोध (पु.)

check dam
रोधी धोरण

check register
पडताळा नोंदवही

chemical fertilizer
कृत्रिम रासायनिक खत

chemical manure
रासायनिक खत

chemicals
रासायनिक द्रव्ये (न.अ.व.)

cheque
धनादेश (पु.), चेक (पु.)

cheque ledger
धनादेश खातेवही, चेक खातेवही

cheque ledger
धनादेश खातेवही, चेक खातेवही

cheque-book
धनादेश- पुस्तिका (स्त्री.), चेकबुक (न.)

chest
१ तिजोरी (स्त्री.) २ पेटी (स्त्री.)

chest money
तिजोरी रोकड, तिजोरीतील पैसा (also till money)

chief
प्रमुख (सा.)

chief
मुख्य

child labour
बाल कामगार, बाल श्रमिक

chit-fund
चिट फंड, चिठ्ठी निधि

choice indicator
पसंती दर्शक, निवड दर्शक

CIF price
परिव्यय विमा वाहणावळीसह किंमत (abbr. of cost insurance and freight)

circle
वतुरळ (न.), वृत्त (न.)

circuitous arbitrage
चक्रीय मूल्यांतर पणन

circular
परिपत्रक (न.)

circular causation
चक्राकार कार्यकारण, चक्रीय कार्यकारण

circular combination
चक्राकार संयोग

circular flow
चक्रगति प्रवाह

circular letter of credit
प्रवासी पत पत्र

circulating
फिरता

circulating capital
१ खेळते भांडवल २ फिरते भांडवल

circulation of currency
चलनाचे परिचलन (also currency circulation)

circulation of money
पैशाचे परिचलन

circulation of notes
नोटांचे परिचलन

civil
नागरी, दिवाणी

civilisation
१ नागरता (स्त्री.) २ सभ्यता (स्त्री.) ३ संस्कृति (स्त्री.)

claim
दावा (पु.), मागणी (स्त्री.)

claim form
दावा पत्र

claimant
दावा सांगणारा (पु.), मागणीदार (सा.), अध्यर्थी (पु.)

claims comission account
दावा अडत लेखा

clan
कुल (न.)

class
वर्ग (पु.)

class interval
वर्ग अंतराल

class meeting
वर्ग सभा

classic
१ अभिजात २ प्रतिष्ठित (also classical)

classical school
अभिमत संप्रदाय, क्लासिकल स्कूल

classification
वर्गीकरण (न.)

classification of goods
मालाचे वर्गीकरण

clause
खंड (पु.)

clean acceptance
निर्दाएष स्वीकृति, पूर्ण स्वीकृति, बिनशर्त स्वीकृति

clean advance
विनातारण अग्रिम

clean bill
हक्कपत्ररहित विपत्र, भारमुक्त विपत्र, बिनशर्त हुंडी

clean overdraft
बिनशर्त अधिकर्ष

clearance sale
निष्कासन विक्री

clearing
१ निष्कासन (न.) २ समाशोधन (न.), वटवणी (स्त्री.)

clearing agent
१ निष्कासन अभिकर्ता २ समाशोधन अभिकर्ता, वटवणी अभिकर्ता

clearing agreement
समाशोधन करार

clearing bank
समाशोधन बँक

clearing exchange
विदेशी चलन समाशोधन

clearing member bank
समाशोधन सदस्य बँक, समाशोधन सदस्य अधिकोष

clearing-house
समाशोधन गृह (न.)

clearing-house balance account
समाशोधन गृह शेष लेखा

clerical error
लेखन प्रमाद, लिपिकीय चूक, कारकुनी चूक

climate
हवामान (न.)

climatic theory of trade cycle
व्यापारचक्राचा हवामान सिद्धांत

close breeding
घनिष्ठ प्रजनन

close substitute
निकटचा पर्याय

closed account
बंद लेखा, बंद खाते

closed economy
बंदिस्त अर्थव्यवस्था

closed fund
संवृत्त निधि

closed indent
नामनिर्देशित मागणीपत्र

closed shop
बंदिस्त व्यवसाय

closed system
बंदिस्त पद्धति

closed union
बंदिस्त श्रमिक संघ

closely held company
अविस्तीर्ण-धृत कंपनी

closing
१ अखेरचा, अंतिम २ संवरण-

closing balance
अखेरची शिल्लक

closing capital
अखेरचे भांडवल

closing collection
अखेरची वसुली

closing entry
१ अखेरची नोंद २ संवरण नोंद

closing price
बंद भाव, बंद किंमत

closing stock
शेषमाल (पु.)

cluster analysis
समूह विश्लेषण

co-adventurer
सहसाहसी (सा.), सहौद्यमी (सा.)

co-operation
१ सहकार्य (न.), २ सहकार (पु.), सहकारिता (स्त्री.)

co-operative
सहकारी

co-operative
सहकारी संस्था (स्त्री.)

Co-operative Act
सहकार अधिनियम

co-operative bank
सहकारी बँक, सहकारी अधिकोष

co-operative credit
१ सहकारी पत २ सहकारी पतपैसा, सहकारी पतकर्ज

co-operative credity society
सहकारी पतपेढी, सहकारी पतसंस्था

co-operative enterprise
सहकारी उपक्रम

co-operative farming
सहकारी शेती

co-operative movement
सहकारी चळवळ

co-operative principle
सहकारी तत्त्व

co-operative production
सहकारी उत्पादन

co-operative society
सहकारी संस्था

co-ordinate
समन्वय करणे

co-ordinates
सहनिर्देशक (पु.)

co-ordination
समन्वय (पु.), समन्वयन (न.)

co-ordination of transport
परिवहन समन्वय

co-ordinator
समन्वयक (सा.)

co-owner
सहस्वामी (पु.)

co-ownership
सहस्वामित्व (न.)

co-partner
सहभागीदार (सा.)

co-partnership
सहभागिता (स्त्री.), सहभागीदारी (स्त्री.) co-partnery

co-sharing
सहभागिता (स्त्री.), सहवाटा (पु.)

co-signatory
सहस्वाक्षरी कर्ता (सा.)

coalition of interest
हितसंबंधाचे सम्मीलन

coarse grain
भरड धान्य

coastal goods
किनारी व्यापारी माल

coastal line
किनारपट्टी (स्त्री.)

cobweb theorem
मलसूत्री आवर्तन प्रमेय

coefficient
१ गुणांक (पु.) २ (as multiplier) गुणक (पु.)

coefficient of correlation
सहसंबंध गुणांक

coefficient of elasticity
१ लवचिकतेचा गुणांक २ लवचिकतेचा गुणक

coefficient of production
उत्पादन गुणक

coefficient of variance
प्रचरण गुणांक

coefficient of variation
विचरण गुणक

coercive sale
जबरदस्ती विक्री

cognisability
दखलपात्रता (स्त्री.), संज्ञेयता (स्त्री.)

cohort population
समवय लोकगट

cohort population growth rate
समवय लोकगटाचा वाढीचा दर

coin
नाणे पाडणे, टंकन करणे

coin
नाणे (न.)

coin examiner
नाणे परीक्षक

coin money
money coin

coinage
१ टंकन (न.) २ नाणेपद्धति (स्त्री.)

coinage account
नाणे लेखा

coining
नाणे पाडणी (स्त्री.), नाणेटंकन (न.)

collaboration
सहयोग (पु.)

collapse
कोसळणे

collateral
१ संपाश्विक २ समर्थक ३ आनुषंगिक

collateral advance
१ संपाश्विक अग्रिम २ समर्थक अग्रिम ३ आनुषंगिक अग्रिम

collateral benefit
सांपार्श्विक गहाण

collateral security
सांपार्श्विक प्रतिभूति

collection
१ वसुली (स्त्री.) २ संग्रह (पु.)

collection charges
वसुली आकार

collection register
वसुली नोंदवही

collective
सामूहिक, सामुदायिक

collective bargaining
सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदा करणे, सामूहिक वाटाघाटी करणे, सामूहिक सौदा

collective farming
सामूहिक शेती, सामुदायिक शेती

collective farms
सामूहिक शेते (न.अ.व.), सामुदायिक शेते (न.अ.व.)

collective good
सामूहिक हित, सामुदायिक हित

collective goods
सामूहिक मालमत्ता (स्त्री.), सामुदायिक मालमत्ता (स्त्री.)

collective wealth
सामूहिक धन, सामूहिक संपत्ती, सामुदायिक धन, सामुदायिक संपत्ती

collectives
सामूहिक (न.अ.व.)

collectivism
समूहवाद (पु.)

collinearity
ईकरेषीयता (स्त्री.)

collusion
संगनमत (न.)

collusive
संगनमताचा

colonialism
वसाहतवाद (पु.)

colonisation
वसाहतीकरण (न.)

colonisation scheme
वसाहतीकरण योजना

colonist
वसाहतवासी (सा.), वसाहतकार (पु.)

column cash book
स्तंभीय रोकड वही

columnar book-keeping
स्तंभीय लेखांकन

combative advertisement
competitive advertisement

combination
१ संयोग (पु.) २ (as an entity) संयुति(स्त्री.), संयुक्त ३ संहति (स्त्री.) ४ संयुक्तीकरण (न.) (as, process)

combine
व्यवसायसंहति (स्त्री.),(व्यवसाय संस्था संहति), व्यवसाय संस्था monopoly

comfort
आराम (पु.), सुखसोय (स्त्री.)

comforts
आराम वस्तू (स्त्री.अ.व.), सुखसोयीच्या वस्तू (स्त्री.अ.व.)

command area
जलप्रदान क्षेत्र, लाभक्षेत्र

command economy
समाविष्ट अर्थव्यवस्था

commencement
प्रारंभ(पु.)

commerce
वाणिज्य (न.) trade

commercial
वाणिज्यिक, वाणिज्य

commercial account
वाणिज्य लेखा

commercial agent
वाणिज्य अभिकर्ता

commercial bank
वाणिज्य बँक, वाणिज्य अधिकोष, संयुक्त भांडवल बँक (also credit bank or joint stock bank)

commercial blockade
वाणिज्यिक नाकेबंदी

commercial capital
वाणिज्यिक भांडवल

commercial capitalism
वाणिज्यिक भांडवलशाही

commercial centre
वाणिज्य केंद्र

commercial correspondence
वाणिज्य पत्रव्यवहार

commercial crisis
वाणिज्यिक अरिष्ट

commercial crop
१ व्यापारी पीक २ विकाऊ पीक

commercial development
वाणिज्यिक विकास

commercial education
वाणिज्य शिक्षण

commercial enterprise
वाणिज्य उपक्रम, वाणिज्यिक उपक्रम

commercial federation
वाणिज्य संघ

commercial geography
वाणिज्यिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल

commercial house
वाणिज्य संस्था, वाणिज्य गृह

commercial intelligence
वाणिज्यिक माहिती, वाणिज्य सूचना

commercial invoice
वाणिज्य बीजक

commercial paper
वाणिज्य पत्र

commercial policy
१ वाणिज्य विमापत्र २ वाणिज्य नीति

commercial products
वाणिज्य वस्तू (स्त्री.अ.व.)

commercial relations
वाणिज्यिक संबंध

commercial revenue
वाणिज्यिक महसूल

commercial service
वाणिज्यिक सेवा

commercial transaction
वाणिज्य व्यवहार

commercial treaty
व्यापारी करार, वाणिज्य संधी

commercial world
वाणिज्य जगत

commercialisation
वाणिज्यीकरण (न.), वाणिज्यन (न.)

commercialised
वाणिज्यीकृत

commercialism
वाणिज्यवाद (पु.)

commission
१ अडत (स्त्री.) २ आयोग (पु.) ३ आरंभण (न.) allowance  (as, commissioning the plant)

commission account
अडत लेखा, कमिशन लेखा

commission agent
अडत्या (पु.)

commission business
अडत धंदा

committee
समिति (स्त्री.)

commodity
१ वस्तु (स्त्री.) २ विक्रेय वस्तु (स्त्री.) ३ अर्थ वस्तु (स्त्री.) ४ पदार्थ (पु.)(वस्तु आणिअथवा सेवा)

commodity agreement
वस्तु करार

commodity basket
वस्तु समुच्चय

commodity control scheme
वस्तु नियंत्रण योजना

commodity exchange
वस्तु विनिमय केंद्र

commodity fetishism
वस्तुस्तोम (न.) (कार्ल मार्क्सचे)

commodity flow
वस्तु प्रवाह

commodity market
वस्तु बाजार, वस्तु विपणी

commodity money
वस्तुरूप पैसा

commodity price
वस्तु किंमत

commodity standard
वस्तुमानक(न.)(as in composite commodity standard संमिश्र वस्तुमानक )

commodity tariff
वस्तु प्रशुल्क

commodity tax
१ विक्रेय वस्तु कर २ वस्तुलक्षी कर

common carrier
लोकवाहक (पु.), निजीवाहक (पु.)

common cost
सामायिक परिव्यय

common money
cash money

common pricing
१ सामायिक किंमत निश्चयन २ सामायिक किंमत निविदान

common seal
निर्दिष्ट मोहर, निर्दिष्ट मुद्रा

common stock
साधारण भाग (पु.अ.व.) (also ordinary shares or equity shares)

communal wealth
सामूहिक धन

commune
कम्यून (न.)

communication
१ संज्ञापन (न.) २ आदानप्रदान (न.) ३ दळणवळण (न.)

communism
साम्यवाद (पु.)

community
१ समाज (पु.), २ जात (स्त्री.), जमात (स्त्री.), ३ समुह (पु.), समुदाय (पु.)

community development programme
सामूहिक विकास प्रकल्प

community development project
सामूहिक विकास प्रकल्प

community indifference curve
सामाजिक समसमाधान वक्र, सामाजिक समवृत्ती वक्र (also social indifference curve)

community project
सामूहिक प्रकल्प

commutation
१ स्वरूपांतरण (न.) २ राशीकरण (न.) ३ (as in commutation of a sentence) अंशीकरण (न.) ४ अंशराशीकरण (as, in the commutation of serfs services)

commute
१ अंशराशीकरण करणे, लघूकरण करणे २ परिवर्तन करणे ३ सौम्य करणे ४ प्रवास करणे

commuted value
राशीकृत मूल्य

companion crop
सहपीक (न.)

company
१ कंपनी (स्त्री.) २ समवाय (पु.) ३ मंडळी (स्त्री.)

company accounts
कंपनी लेखा

company act
कंपनी अधिनियम

company director
कंपनी संचालक

company limited by guarantee
हमी मर्यादित कंपनी

company limited by shares
भाग मर्यादित कंपनी

company promoter
कंपनी प्रवर्तक

company seal
कंपनीची मुद्रा

company taxation
कंपनी कराधान

company's risk
carrier's risk

comparative costs theory
तौलनिक परिव्यय सिद्धांत, तुलनात्मक परिव्यय सिद्धांत

compensating error
समकारी चूक (also equalising error)

compensating variation income
उत्पन्नातील भरपाईकारी बदल

compensation
भरपाई (स्त्री.) amends प्रतिपूर्ति damage नुकसानभरपाई indemnity क्षतिपूर्ति redress क्षतिपूरण reparation हानिपूर्ति

compensation principle
भरपाई तत्त्व

compensatory
१ भरपाईचा, नुकसानभरपाईचा २ पूरक

compensatory allowance
पूरक भत्ता, भरपाई भत्ता

compensatory borrowings
पूरक कर्ज घेणे

compensatory finance
प्रतिपूरक वित्तव्यवस्था

compensatory financing
प्रतिपूरक वित्तव्यवस्था करणे, प्रतिपूरक वित्तव्यवस्थापन

competition
स्पर्धा (स्त्री.), चढाओढ (स्त्री.)

competitive
स्पर्धात्मक, चढाओढीचा

competitive advertisement
स्पर्धात्मक जाहिरात  (also combative advertisement)

competitive bidding
स्पर्धात्मक बोली

competitive demand
स्पर्धात्मक मागणी

competitive firm
स्पर्धात्मक व्यवसाय संस्था

competitive supply
स्पर्धात्मक पुरवठा

competitive wants
स्पर्धात्मक गरजा (स्त्री.अ.व.) स्पर्धक गरजा (स्त्री.अ.व.)

competitor
स्पर्धक (सा.)

complement
संपूरक (न.)

complementarity
परिपूरकता (स्त्री.), संपूरकता (स्त्री.)

complementary
परिपूरक, संपूरक

complementary conditions
परिपूरक शर्ती

complementary crop
पूरक पीक

complementary demand
संपूरक मागणी, परिपूरक मागणी

complementary factors
संपुरक कारक (पु अ.व.), संपुरक घटक (पु अ.व.)

complementary goods
परिपूरक वस्तू (स्त्री.अ.व.)

complementary industries
संपूरक उद्योग (पु.अ.व.)

complementary want
संपूरक गरजा (स्त्री.अ.व.)

complete annuity
परिपूर्ण वार्षिकी

completion
१ पूर्णता (स्त्री.) २ समाप्ति (स्त्री.) ३ परिपूर्ति (स्त्री.)

complex
गुंतागुंतीचा, संमिश्र, जटिल

complex
समूह (पु.)(as in industrial complex उद्योग समूह)

composite
संमिश्र, मिश्र, बहुउद्देशीय, संयुक्त

composite commodity standard
संमिश्र वस्तुमानक

composite demand
संमिश्र मागणी

composite input
संमिश्र निविष्टि

composite supply
संमिश्र पुरवठा

composition
१ रचना (स्त्री.) २ आपसमेळ (पु.) pattern

composition of debt
१ ऋण रचना २ ऋणाबाबत आपसमेळ

composition of national income
राष्ट्रीय उत्पन्नाची रचना

composition with creditor
सावकारांबरोबर आपसमेळ

compost
कंपोस्ट खत (न.), कचरा खत (न.)

compost manure
कंपोस्ट खत

compound
मिश्र, संयुक्त

compound addition
संयुक्त बेरीज

compound arbitrage
बहुस्थळी मूल्यांतरपणन (also indirect arbitrage)

compound duty
संयुक्त शुल्क

compound fertilizer
संयुक्त खत, मिश्र खत

compound interest
चक्रवाढ व्याज

compound levy
संयुक्त कर

compounding
१ (विथ् च्रेदितोर्स्) परिणाम गणन (न.) २ आवर्ती गणन (न.)

comprehensive planning
समावेशक नियोजन

compromise
तडजोड (स्त्री.) agreement मेळ negotiation पुनर्मेळ

Comptroller and Auditor General
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

compulsory labour
बिगार (स्त्री.), वेठ (स्त्री.), सक्तीचे काम (न.)

compulsory liquidation
सक्तीचे परिसमापन

compulsory purchase
सक्तीची खरेदी

computer
संगणित्र (न.), कॉम्प्युटर (पु.)

concave
अंतर्वक्र, नतोदरीय ( called covex to the origin), आदिबिंदूला बहिर्वक्र(also called covex from below) खालून बहिर्वक्र, (also called concave from above) वरुन अंतर्वक्र

concentrate
संकेंद्रित करणे, संकेंद्रित होणे

concentration
संकेंद्रण (न.)

concentration ratio
संकेंद्रण गुणोत्तर

concept
संकल्पना (स्त्री.)

concept of indivisibility
अविभाज्यतेची संकल्पना

conception
१ कल्पना (स्त्री.) २ गर्भधारणा (स्त्री.)

concern
व्यवसाय संस्था (स्त्री.)

concession
सवलत (स्त्री.) allowance

concessional tax
कर सवलत

conciliation
समेट (पु.) adjudication अभिनिर्णय arbitration लवाद mediation मध्यस्थी

conciliation board
समेट मंडळ

conciliator
समेटक (सा.) समेटकर्ता (पु.)

conciliatory policy
समेटाचे धोरण

concurrent list
समवर्ती सूची

condition
१ शर्त (स्त्री.) २ स्थिति (स्त्री.)

condition
१ अनुकूलिक करणे २ शर्त घालणे

conditional
सशर्त

conditional acceptance
सशर्त स्वीकृति

conditional assignment
सशर्त अभिहस्तांकन

conditional convergent series
semi-convergent series

conditional endorsement
सशर्त पृष्ठांकन

conditional payment
सशर्त प्रदान

conference
१ संमेलन (न.), २ परिषद (स्त्री.) monopoly

confidence interval
विश्वास अंतराल

confidential report
गोपनीय अहवाल

configuration
१ समाकार (पु.),समाकृति(स्त्री.) २ (as a process of pattern) समाकरण (न.) ३ धाटणी (स्त्री.) pattern

confirmed credit
पुष्टीकृत पत

confirmed letter of credit
पुष्टीकृत पतपत्र

confiscation
अधिहरण (न.), सरकारजमा करणे (न.), सरकारजमा होणे(न.)

confiscatory tax
अधिहारी कर

conflict curve
संघर्ष वक्र

congestion tax
दाटी कर

conglomerate
संगुटित व्यवसाय संस्था (स्त्री.)

conservation
१ संरक्षण (न.) २ संधारण (न.)

conservatory
संरक्षिका (स्त्री.)

consideration
१ विचार (पु.) २ प्रतिफल (न.), ३ मोबदला (पु.)

consign
१ (माल, वस्तू इत्यादी) पाठवणे, (माल, वस्तू इत्यादींचे) प्रेषण करणे २ हवाली करणे

consignee
(माल, वस्तू इत्यादींचा) प्रेष घेणारा (पु.)

consignment
१ प्रेष (पु.) २ माल पाठवणी (स्त्री.)

consignor
(माल, वस्तू इत्यादींचा) प्रेष पाठवणारा (पु.), (माल, वस्तू इत्यादींचा) प्रेषक (सा.)

consistency model
सुसंगती प्रतिमान

consolidated annunities
एकत्रीकृत वार्षिकी (स्त्री.अ.व.)

consolidated fund
एकत्रीकृत निधि

consolidation
१ एकत्रीकरण (न.) २ दृढीकरण (न.)

consolidation of holdings
१ धारण जमिनींचे एकत्रीकरण २ क्षेत्र एकत्रीकरण

consolidation of shares
भाग एकत्रीकरण

consols
राजधन पत्र (न.), एकत्रीकृत वार्षिकी (स्त्री.), कन्सौल्स् (न.)

conspicuous consumption
भपकेबाज उपभोग, प्रदर्शनी उपभोग

constant
स्थिर definite ठराविक, विवक्षित, निश्चित, निर्दिष्ट fixed १ स्थिर २ निश्चित,नियत invariable अचल stable स्थायी, स्थिर stationary स्थिर, स्थावर steady अचर uniform एकसमान

constant and variable
स्थिर आणि चल

constant and variable price
स्थिर आणि चल किंमत

constant and variable stock
स्थिर आणि चल साठा

constant capital
अचल भांडवल

constant demand
स्थिर मागणी

constant elasticity of substitution production function
स्थिर घटक पर्यायण लवचिकता फल (also homohypallegic production function)

constant returns
स्थिर उत्पादन फल, स्थिर प्रत्याय

constant returns to scale
स्थिर अनुमाप प्रत्याय

constituent
घटक (पु.)

constrained bliss point
संरुद्ध बिंदु

constrained optimisation
संरोधित इष्टतमन

constraint
संरोध (पु.)

construction
१ बांधणी (स्त्री.), २ बांधकाम (न.) pattern

constructive
विधायक, रचनात्मक

consul
वाणिज्यदूत (सा.)

consular fee
वाणिज्यदूतीय फी

consular invoice
वाणिज्यदूतीय बीजक

consular transactions
वाणिज्यदूतीय व्यवहार (पु.अ.व.)

consumable income
उपभोग्य आय, उपभोग्य प्राप्ति

consumer
१ ग्राहक (सा.) २ उपभोक्ता (पु.) buyer क्रेता customer ग्राहक purchaser खरेदीदार (as, opposed to producer)

consumer behavious
उपभोक्त्याचे वर्तन

consumer choice
उपभोक्त्याची पसंती

consumer council
उपभोक्ता मंडळ

consumer credit
ग्राहक पत

consumer preference
उपभोक्त्याची अधिपसंती

consumer price index
राहणीखर्च निर्देशांक

consumer protection
उपभोक्ता संरक्षण

consumer's association
उपभोक्ता संघ

consumer's co-operative society
ग्राहक सहकारी संस्था

consumer's credit
ग्राहक पत

consumer's durables
टिकाऊ उपभोग वस्तू (स्त्री.अ.व.)

consumer's equilibrium
उपभोक्त्याचा समतोल

consumer's goods
उपभोग्य माल (पु.अ.व.), उपभोग्य वस्तू (स्त्री.अ.व.)

consumer's organisation
ग्राहक संघटना

consumer's preference
उपभोक्त्याचा पसंतीक्रम

consumer's resistance
१ उपभोक्त्याचा प्रतिकार २ उपभोक्त्याची प्रतिकारिता

consumer's sovereignty
उपभोक्त्याचे सार्वभौमत्व

consumer's surplus
buyer's surplus

consumerisation
ग्राहकवाद (पु.)

consumption
१ उपभोग (पु.) २ खप (पु.)

consumption capital
उपभोग्य वस्तूंचा भांडवली साठा

consumption expenditure
उपभोग व्यय, उपभोग खर्च

consumption function
उपभोग अनुवर्त

consumption goods
उपभोग्य माल (पु.अ.व.), उपभोग्य वस्तू (स्त्री.अ.व.) उपभोग वस्तू (स्त्री.अ.व.)

consumption line
उपभोग रेषा (also opportunity line)

consumption loan
उपभोग कर्ज

consumption multiplier
उपभोग गुणक

contango day
making-up day

content analysis
आशय विश्लेषण (a research technique)

contingency
१ आकस्मिकता (स्त्री.) २ आकस्मिक खर्च (पु.)

contingency fund
आकस्मिकता निधि

contingent annuity
आकस्मिक वार्षिकी

contingent liability
१ घटनासापेक्ष दायित्व २ आकस्मिकता दायित्व

continuation
संततन (न.)

continuity
सातत्य (न.), चालू राहणे (न.), चालू असण ए(न.)

continuous
संतत

continuous function
संतत फल, संतत अनुवर्त

continuous series
संतत श्रेणी

continuum
संततक (न.)

contour
समोच्च रेषा (स्त्री.), परिधी रेषा (स्त्री.)

contour bund
समोच्च बांध

contour bunding
समोच्च बांध, समोच्च बांधबंदिस्ती

contra
प्रतिनोंद (स्त्री.)

contra balance
प्रतिशेष (पु.)

contra entry
प्रतिनोंद (स्त्री.)

contraband
१ विधिनिषिद्ध वस्तू (स्त्री.अ.व.), विधिनिषिद्ध माल (पु.) २ (in pl.) चोरटी आयात (स्त्री.)

contraband
विधिनिषिद्ध

contraband control
निषिद्ध व्यापार नियंत्रण

contraception
संतति प्रतिबंधन (न.)

contraceptives
संतति प्रतिबंधक साधने (न.अ.व.)

contract
१ संविदा करणे २ संकोच पावणे, संकोच होणे, आकुंचन पावणे

contract
१ संविदा (स्त्री.) २ कंत्राट (न.), ठेका (पु.)

contract account
संविदा लेखा

Contract Act
संविदा अधिनियम

contract cost
संविदा परिव्यय

contract curve
संविदा वक्र (the locus of optimum points in a trading situation (barter) with one buyer and one seller)

contract note
संविदा सूचनापत्र

contract of sale
विक्रय संविदा

contract rate
संविदा दर

contract rent
संविदा भाडे, संविदा भाटक

contraction
संकोच (पु.) fall

contraction of currency
चलन संकोच (also currency contraction)

contraction of demand
मागणी संकोच

contraction of money
मुद्रा संकोच

contractor
ठेकेदार (सा.), कंत्राटदार (सा.)

contractual
१ संविदात्मक, संविदा- २ संविदाबद्ध

contractual capacity
संविदा क्षमता

contractual income
१ संविदात्मक प्राप्ति, संविदात्मक आय २ संविदाबद्ध प्राप्ति, संविदाबद्ध आय

contractual payment
संविदात्मक प्रदान

contribute
१ अंशदान करणे, अंशदान देणे २ भर घालणे ३ साहाय्यकारी होणे

contribution
१ अंशदान (न.), भर (स्त्री.) २ योगदान (न.) ३ वर्गणी (स्त्री.)

contributory
१ अंशदायी २ अंशदानात्मक ३ साहाय्यकारी (also contributary)

control
नियंत्रण (न.)

control
१ नियंत्रण ठेवणे, नियंत्रित करणे २ आटोक्यात ठेवणे

control of investment
भांडवल गुंतवणूक नियंत्रण

controlled
नियंत्रित

controlled credit
नियंत्रित पत

controlled exchange rate
नियंत्रित विनिमय दर, नियंत्रित विदेशी चलन दर

controlled price
नियंत्रित किंमत

controlled rate
नियंत्रित दर

controller
नियंत्रक (सा.)

controlling interest
नियंत्रक हितसंबंध

convenience goods
स्वस्त माल (पु.)

convention
१ संकेत (पु.), २ अधिवेशन (न.), संमेलन (न.), परिषद (स्त्री.) ३ अभिसंधि (स्त्री.)

conventional necessaries
संकेतमान्य आवश्यक वस्तू (स्त्री.अ.व.), संकेतानुसारी आवश्यक वस्तू (स्त्री.अ.व.)

convergene
अभिसरण (न.)

convergent series
अभिसारी श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

converse
विलोमव्यत्यास (पु.),

conversion
१ रुपांतर (न.) २ परिवर्तन (न.)

conversion cost
रुपांतरण परिव्यय

conversion efficiency ratio
रुपांतरक्षमता गुणोत्तर

conversion of debt
ऋण रुपांतर

conversion of loan
कर्जाचे रुपांतर

conversion rights
रुपांतरण अधिकार (पु.अ.व.)

conversion stock
१ रुपांतरण भाग २ रुपांतरण रोखे

converted
१ रुपांतरित २ परिवर्तित

convertibility
१ रुपांतरणीयता (स्त्री.), रुपांतरणशीलता (स्त्री.) २ परिवर्तनीयता (स्त्री.)

convertibility crisis
रुपांतरण अरिष्ट

convertible
परिवर्तनीय

convertible bond
परिवर्तनीय बंधपत्र

convertible currency
परिवर्त्य चलन

convertible debenture
रुपांतरणीय ऋणपत्र

convertible loan stock
रुपांतरणीय कर्जरोखा

convertible money
परिवर्तनीय पैसा

convertible paper money
१ रुपांतरणीय कागदी पैसा २ परिवर्तनीय कागदी चलन

convertible security
परिवर्तनीय प्रतिभूति

convertible term policy
परिवर्तनीय मुदती विमापत्र

convex
बहिर्वक्र, उन्नतोदरीय (also called covex from above) वरुन बहिर्वक्र (also called concave from below) खालून अंतर्वक्र (also called concave to the origin) आदिबिंदुला अंतर्वक्र

convexity
बहिर्वक्रता (स्त्री.)

cooling off period
अपशमन अवधि

coparcenery
समदायादता (स्त्री.) (also coparcenary)

copy
प्रतिलिपि (स्त्री.), नक्कल (स्त्री.), प्रत (स्त्री.)

copyright
रचनास्वत्व (न.), कॉपीराईट (पु.), प्रकाशक अधिकार (पु.)

core
अंतरक (न.), गाभा (पु.)

core industries
अंतरक उद्योग (पु.अ.व.)

corner
१ कोंडी करणे २ बाजारकोंडी करणे

cornering
१ कोंडी (स्त्री.),कोंडी करणे (न.), २ (बाजार) कोंडी (स्त्री.)

corporate
निगम

corporate body
निगम निकाय

corporate business
निगम व्यवसाय

corporate farming
निगम शेती

corporate financing
निगमाद्वारे वित्तव्यवस्था करणे, निगमाद्वारे भांडवल पुरवणे

corporate saving
निगम बचत

corporate sector
निगम क्षेत्र

corporate security
१ निगम प्रतिभूति २ निगम रोखे (पु.अ.व.)

corporate taxation
निगम कर व्यवस्था

corporation
१ निगम (पु.), महामंडळ (न.), कॉर्पाएरेशन (न.) २ कंपनी (स्त्री.) ३ महानगरपालिका (स्त्री.) firm

corporation stocks
१ निगम भाग (पु.अ.व.), २ निगम रोखे (पु.अ.व.),

corporation tax
निगम कर

corrected death rate
शोधित मृत्यु दर, शोधित मृत्यु प्रमाण

correcting entry
दुरुस्ती नोंद

corrective planning
सुधारणारुप नियोजन

correlation
सहसंबंध(पु.)

correspondence
१ अनुरुपता (स्त्री.) २ तत्समता (स्त्री.) ३ पत्रव्यवहार (पु.) ४ संगतता (स्त्री.)

correspondence principle
संगतता तत्त्व

correspondent bank
प्रतिव्यवहारी बँक, प्रतिव्यवहारी अधिकोष

correspondent bank system
प्रतिव्यवहारी अधिकोष पद्धति

corresponding
१ तत्सम २ तदनुरुप

corresponding entry
तत्सम नोंद

cost
१ परिव्यय (पु.) २ खर्च (पु.) ३ उत्पादन मूल्य (न.) actual cost वास्तविक परिव्यय allocated overhead cost (managerial) विल्हेवार अप्रत्यक्ष परिव्यय average cost सरासरी परिव्यय book cost सामाईक परिव्यय differential cost विभेदी परिव्यय, भेददर्शक परिव्यय

cost account
परिव्यय लेखा

cost accountant
परिव्यय लेखापाल

cost accounting
परिव्यय निश्चयन, परिव्ययांक(न.), परिव्यय नियंत्रण (also costing or cost control)

cost and freight
वाहणावळीसह किंमत

cost benefit analysis
परिव्यय लाभ विश्लेषण

cost benefit ratio
benefit cost ratio

cost control
costing cost accounting

cost curve
परिव्यय वक्र

cost function
परिव्यय फल, परिव्यय अनुवर्त

cost inflation
परिव्यय अतिवृद्धी

cost ladder
परिव्यय सोपान

cost ledger
परिव्यय खातेवही

cost of capital
गुंतवणुकीवरील अपेक्षित किमान प्रत्याय (minimum rate of returns which an enterprise regards as worthwhile in appraisal of investment project)

cost of maintenance
परिरक्षण परिव्यय

cost of management
व्यवस्थापन परिव्यय

cost of packing
आवेदन खर्च

cost of production
१ उत्पादन परिव्यय २ उत्पादन मूल्य

cost of replacement
प्रतिस्थापना परिव्यय

cost of service
सेवा परिव्यय

cost of service principle
सेवा परिव्यय तत्त्व

cost of training
प्रशिक्षण परिव्यय

cost price
परिव्यय किंमत (also rock bottom price)

cost schedule
परिव्यय अनुसूची

cost-of-living bonus
राहणी खर्च बोनस, राहणी आर्च अधिलाभांश

cost-of-living index number
राहणीमानाचा निर्देशांक, राहणी खर्च सूचकांक

cost-plus mark up
mark up

cost-plus principle
अधिपरिव्यय तत्त्व

cost-push inflation
परिव्ययजन्य चलनवृद्धि, परिव्ययजन्य अतिवृद्धि

costing
cost control cost accounting

costly
१ महाग २ मूल्यवान, किंमती

cottage industry
कुटीर उद्योग

cotton board
कापूस मंडळ

council
मंडळ (न.), परिषद(स्त्री.)

count
१ गणणे, मोजणे २ हिशेबात घेणे

count
१ गणना (स्त्री.), मोजणी (स्त्री.) २ बाब (स्त्री.) ३ सूत नंबर (पु.)

counter
१ गणित (न.) २ फलक (पु.), खिडकी (स्त्री.),गल्याची जागा (स्त्री.) ३ गणक (सा.)

counter balance
प्रतिसंतुलन करणे, प्रतितोल राखणे

counter balance
प्रतितोल (पु.)

counteraction
१ विफल करणे (न.) २ प्रतियत्न (पु.)

counterfeit
बनावट, नकली

counterfeit coin
बनावट नाणे, खोटे नाणे, नकली नाणे

counterfoil
प्रतिपत्र (न.), स्थळप्रत (स्त्री.)

counterpart
१ प्रतिवस्तु (स्त्री.), २ प्रतिभाग (पु.) ३ प्रतिरुप (न.) ४ प्रतिलेख (पु.)

counterpart funds
प्रतिरुप निधि (पु.अ.व.)

countervailing credit
भरपाई पत

countervailing duty
प्रतिशुल्क (न.)

countervailing power
प्रतितुल्य शक्ति, प्रतिप्रभावी शक्ति

counting-house
गणनास्थान (न.), मोजणीघर (न.)

countrywise trade
देशवार व्यापार, देशनिहाय व्यापार

coupon
कुपन (न.)

course of trade
व्यापार दिशा

covariance analysis
सहचलत्व विश्लेषण

covenant
प्रसंविदा (स्त्री.)

covenant
प्रसंविदा करणे

covenanted subscription
करमुक्त वर्गणी (non-profit making organisations are exempt from income-tax. In consequence contributions to these societies are tax-free)

cover crop
आवरण पीक

cover-note
उपरि चिठ्ठी (स्त्री.)

craft union
शिल्पी संघ monopoly

craftsman
शिल्पकारागीर (सा.)

crash programme
धडक कार्यक्रम

crawling peg
सरकता कील (In this, instead of the whole amount of months revaluation or devaluation taking place at once, it is spread in small percentages over a number of months)

credit
१ जमा (स्त्री.), जमा रक्कम (स्त्री.), २ जमा खाती नोंद (स्त्री.), ३ जमा बाजू (स्त्री.) ४ पत (स्त्री.) ५ पतपैसा (पु.) ६ उधारी (स्त्री.) ७ विश्वास (पु.) ८ कर्ज (न.)

credit balance
जमा बाकी (स्त्री.)

credit bank
commercial bank jointstock bank

credit entry
जमा नोंद

credit expansion
पत विस्तार

credit inflation
पत अतिवृद्धि

credit insurance
पत विमा

credit money
पतपैसा (पु.)

credit planning
पत नियोजन

credit rationing
नियत पतवाटप

credit squeeze
पतरोध (पु.), पतपीडन (न.)

credit squeeze policy
पतरोधक नीति

credit theory of the trade cycle
पत अनुसारी व्यापारचक्र सिद्धांत

credit trade
पतीवरचा व्यापार

credit transfer
पत हस्तांतरण

credit-control
पत नियंत्रण (न.)

credit-note
जमा पत्र (न.)

credit-slip
१ जमा चिठ्ठी (स्त्री.) २ उधार चिठ्ठी (स्त्री.)

credit-transaction
उधार व्यवहार (पु.)

credited
जमा केलेला

creditor
धनको (सा.)

creditor nation
धनको राष्ट्र

creditor's account
धनकोचे खाते

credits
पतपत्रे (न.अ.व.)

creditworthiness
पतपात्रता (स्त्री.), पतयोग्यता (स्त्री.)

creditworthy
पतपात्र, पतयोग्य

creditworthy
पतदार (सा.)

creeping inflation
मंद अतिवृद्धि

crisis
१ अरिष्ट (न.), गंडांतर (न.) २ निर्वाणीचा क्षण (पु.)

critical
१ क्रांतिक २ निर्णायक ३ महत्त्वाचा ४ चिकित्सक ५ कालनिर्णयी

critical minimum effort
निर्णायक किमान प्रयत्न

critical path analysis
कालनिर्णयी पथ विश्लेषण critical path method

criticality
क्रांतिकत्व (न.)

crop
पीक (न.)

crop insurance
पीक विमा

crop loan
पीक कर्ज प

crop varieties
पीक प्रकार (पु.अ.व.)

crop-rotation
पीक फेरपालट (पु.)

crop-sharing
बटाई (स्त्री.)

cropped area
पिकाखालील क्षेत्र

cropping intensity
पीक सधनता

cropping plan
पिकांचे आयोजन, पिकांचा आराखडा cropping scheme

cropping system
पीक पद्धति

cross
रेखित करणे, रेखांकन करणे

cross entry
प्रतिनोंद (स्त्री.)

cross fertility
संकर फलन

cross rate of exchange
प्रतिसंदर्भ विनिमय दर

cross rate of exchange
प्रतिसंदर्भ विनिमय दर

cross section
काटच्छेद (पु.), स्तरच्छेद (पु.)

cross subsidy
अंतर्गत अर्थसाहाय्य

cross-elasticity
१ अन्योन्य लवचिकता (स्त्री.) २ अन्याश्रयी लवचिकता (स्त्री.) ३ द्विलक्ष्यी लवचिकता (स्त्री.) ४ बहुलक्ष्यी लवचिकता (स्त्री.)

cross-elasticity of demand
१ मागणीची अन्योन्य लवचिकता २ मागणीची अन्याश्रयी लवचिकता ३ मागणीची द्विलक्ष्यी लवचिकता ४ मागणीची बहुलक्ष्यी लवचिकता

cross-section analysis
काटच्छेद विश्लेषण, स्तरच्छेद विश्लेषण

cross-section data
स्तरच्छेद आधारसामुग्री

crossbreed
संकरज (न.)

crossbreeding
संकरण (न.)

crossed
रेखित

crossed cheque
रेखित धनादेश

crossing
रेखन (न.), रेखांकन (न.) double crossing दुहेरी रेखन, दुहेरी रेखांकन general crossing सर्वसाधारण रेखन , सर्वसाधारण रेखांकन obliterated crossing अस्पष्ट रेखन, अस्पष्ट रेखांकन special crossing विशेष रेखन, विशेष रेखांकन

crossing of cheque
धनादेश रेखांकन, धनादेश रेखन

crude
१ अशोधित २ कच्चा, ढोबळ ३ ओबडधोबड ४ असंस्कृत

crude death rate
ढोबळ मृत्युप्रमाण crude mortality rate

crude oil
अशोधित तेल

crusher
दलित्र (न.), चरक (पु.)

cultivable
लागवडयोग्य

cultivable area
लागवडयोग्य क्षेत्र

cultivate
१ लागवड करणे, कसणे २ जोपासणे

cultivation
१ लागवड (स्त्री.), मशागत (स्त्री.) २ शेती (स्त्री.)

cultivator
शेतकरी (पु.), कास्तकार (पु.), कर्षक (पु.), कृषक (पु.)

cultural
१ मशागती २ संवर्धक ३ सांस्कृतिक

cultural chemistry
agricultural chemistry

cultural practice
मशागत पद्धति, संवर्धन पद्धति

culture
१ संवर्धन (न.), संवर्ध (पु.) २ मशागत (स्त्री.) ३ संस्कृति (स्त्री.)

cum
नि

cum
१ सलाभांश २ संचयी

cum dividend
सलाभांश

cumulative
संचयी

cumulative advantage
संचयी लाभ

cumulative causation
संचयी कार्यकारण

cumulative dividend
संचयी लाभांश

cumulative frequency
संचयी वारंवारता

cumulative frequency graph
संचयी वारंवारता आलेख

cumulative preference shares
संचयी अधिमान भाग

cumulative process
संचयी प्रक्रिया

cumulative rights
संचयी अधिकार (पु.अ.व.)

cumulative share
संचयी शेअर

cumulative tax
संचयी कर

cumulative time deposit scheme
संचयी मुदती ठेव योजना

currency
१ चलन (न.) २ चालू असणे (न.) ३ चालू असण्याची मुदत (स्त्री.)

currency area
चलन क्षेत्र

currency basket
चलन समुच्चय

currency block
चलन गट

currency chest
तिजोरी (स्त्री.), चलन पेटी (स्त्री.)

currency circulation
circulation of currency

currency contraction
contraction of currency

currency doctrine
currency principle

currency exchange standard
चलन विनिमय मानक

currency note
चलनी नोट

currency of bill
विपत्राची मुदत (विपत्र चालू असण्याची मुदत)

currency principle
चलनतत्त्व (न.) (also currency doctrine) (of the currency school) (The principal that the banks should issue notes only against coins or bullion. This is contrasted against coins or bullion. This is contrasted against banking, doctrine of principle)

currency school
करन्सी स्कूल

currency standard
monetary standard

currency system
चलन पद्धति

currency unit
चलन एकक

current
१ प्रचलित २ चालू

current account
चालू खाते

current assets
फिरती मत्ता (स्त्री.अ.व.) चालू मत्ता (स्त्री.अ.व.)

current balance
चालू शिल्लक

current budget
महसुली अर्थसंकल्प, चालू अर्थसंकल्प (also revenue budget)

current capital
चालू भांडवल

current coin
चालू नाणे

current credit
चालू पत

current deposit
चालू ठेव

current expenses
चालू खर्च

current liability
चालू दायित्व

current loan
चालू कर्ज

current market rate
चालू बाजारभाव

current price
चालू किंमत

current rate of exchange
चालू विनिमय दर

current ratio
acid test ratio

curtailment
१ कमी करणे (न.) २ छाटाछाट (स्त्री.)

curve
वक्र

custody
१ अभिरक्षा (स्त्री.) २ रक्षण करणे (न.)

custom
१ (in pl.)सीमाशुल्क (न.) २ रिवाज (पु.) ३ रुढी (स्त्री.) duty

custom duty
सीमाशुल्क (न.)

custom permit
सीमाशुल्क परवाना

custom services
ग्राहक विशिष्ट सेवा (pool of services)

customary tare
(वाहनाचे, वेष्टनाचे इत्यादी) रुढ निव्वळ वजन, दस्तुरी (स्त्री.)

customer
ग्राहक (सा.) consumer

customer ledger
ग्राहक खातेवही

customer service
ग्राहक सेवा

customer's account
ग्राहक लेखा

customhouse
सीमाशुल्क गृह (न.), सीमाशुल्क कार्यालय (न.)

customs
सीमाशुल्क (न.)

customs drawback
सीमाशुल्क करप्रतिग्रह

customs specifications
सीमाशुल्क विनिर्देश

customs tariff
सीमा प्रशुल्क

customs union
मुक्तव्यापार संघ

customs warrant
सीमाशुल्क अधिपत्र

cut price
कट किंमत

cut-throat competition
कंठछेदी स्पर्धा, गळेकापू स्पर्धा, जीवघेणी स्पर्धा, घातक स्पर्धा

cybernetics
संतांत्रिकी विज्ञान (न.), नियंत्रण व संदेश वहनशास्त्र (न.) सायबरनेटिक्स (न.)

cycle fluctuations
चक्रीय चढौतार (पु.अ.व.)

cycle sensitivity of taxation
कराधनाची व्यापारचक्र संवेदनशीलता

cyclical unemployment
चक्रीय बेकारी

cyclone insurance
चक्रीवादळ विमा

DA
स्वी.द.दे.( स्वीकारोत्तर दस्ताइवज देय) (also D/A) (abbr. of documents against acceptance)

daily circulation account
दैनिक परिचलन लेखा

daily wages
१ रोजमजुरी (स्त्री.), रोजंदारी (स्त्री.) २ दैनिक वेतन

dairy
दुग्धशाळा (स्त्री.), दुग्धालय

dairy farm
दुग्धशाळा प्रक्षेत्र

dairy husbandry
दुग्धव्यवसाय संवर्धन

dairy industry
दुग्ध उद्योग

dairy produce
दुग्धशाळा उत्पादन dairy production

dairying
दुग्धव्यवसाय (पु.)

dam
धरण (न.), बांध (पु.)

damage
हानि (स्त्री.), नुकसान (न.)

damage
हानि पोचवणे, नुकसान पोचवणे

damaged
हानि पोचलेला, नुकसान झालेला

damages
नुकसानभरपाई (स्त्री.) compensation

damped oscillation
दमित दोलन

darshani hundi
दर्शनी हुंडी

data
आधारसामग्री (स्त्री.)

date
दिनांक (पु.), तारीख (स्त्री.)

date of maturity
मुदत समाप्ति दिनांक, परिणत होण्याचा दिनांक (also maturity date)

day-book
दैनिक पुस्तक (न.), दैनिक वही (स्त्री.)

days of grace
अनुग्रह दिन, अनुग्रह दिवस (also grace days)

de facto
वस्तुत, वास्तविक

dead
१ निष्क्रीय, बंद २ निर्जीव

dead account
१ बंद खाते, बंद पडलेले २ निर्जीव खाते

dead balance
बुडीत बाकी

dead book
बंद नोंदवही

dead deposit
निर्जीव ठेव, अप्राप्य ठेव

dead freight
रिक्तावकाश वाहणावळ

dead loan
बुडीत कर्ज

dead rent
स्थिर भाडे, स्थिर भाटक, स्थायी भाडे (a rent payable on a mining lease in addition to a royalty, so called because it is payable although the mine may not be worked)

dead security
१ बुडीत प्रतिभूति २ बुडीत रोखे

dead stock
१ जडवस्तुसंग्रह (पु.) २ अविक्रेय माल

dead-stock account
जडवस्तुसंग्रह लेखा

dead-weight
भारवस्तु (स्त्री.)

dead-weight capacity
भारमात्र टनक्षमता (also dead weight tonnage)

dead-weight debt
भारमात्र ऋण

deal
१ देवघेव करणे, व्यवहार करणे २ व्यापार करणे ३ (विथ् विथ्) -शी संबंधित असणे ४ - चा परामर्श घेणे

deal
देवघेव (स्त्री.) व्यवहार (पु.)

dealer
व्यापारी (पु.), विक्रेता (पु.)

dealings
व्यवहार (पु.अ.व.)

dear
महाग

dear money
अतिव्याजी पैसा, अतिव्याजी पतपैसा

dear money policy
अतिव्याजी पैसा नीति

dearness
महागाई (स्त्री.)

death-duty
मृत्युशुल्क (न.)

death-grant
मृत्य अनुदान (न.)

death-gratuity
मृत्यु उपदान (न.)

death-rate
mortality rate

debased
हीनमूल्य, हिणकस

debased coin
हिणकस नाणे

debased currency
हिणकस चलन

debasement
हीनमूल्य करणे (न.) , हिणकस करणे (न.), हीनकरण (न.)

debenture
ऋणपत्र (न.)

debenture at par
सममूल्य ऋणपत्र

debenture bond
ऋण रोखा

debenture of discount
कसरी ऋणपत्र

debenture of premium
अधिमूल्य ऋणपत्र

debenture redemption fund
ऋणपत्र विमोचन निधि

debenture stock
१ ऋणपत्र निधि २ (as loan stock) ऋण रोखा

debit
१ नावे रक्कम (स्त्री.) २ नावे खाती नोंद (स्त्री.) ३ंआवे बाजू (स्त्री.)

debit
१ नावे घालणे २ खर्ची घालणे

debit account
नावे लेखा

debit balance
नावे बाकी

debit entry
नावे नोंद

debit note
नावे पत्र (न.)

debit transactions
नावे व्यवहार (पु.अ.व.)

debit transactions
नावे व्यवहार (पु.अ.व.)

debit voucher book
नावे प्रमाणक पुस्तक

debited
नावे बाजूस टाकलेले, नावे घातलेले

debt
१ ऋण (न.) २ कर्ज (न.)

debt account
ऋण लेखा

debt conciliation
ऋण मेळ

debt conversion
ऋण परिवर्तन, ऋण रुपांतर

debt finance
ऋण वित्तव्यवस्था, कर्ज वित्तव्यवस्था (also loan finance)

debt instrument
ऋण लेख

debt legislation
ऋण विधिविधान

debt management
ऋण व्यवस्थापन

debt ratio
कर्ज भांडवल गुणोत्तर (also gearing or leverage)

debt redemption
ऋण विमोचन

debt repudiation
ऋण प्रत्यादेश

debt service
वार्षिक ऋण परिव्यय

debt servicing
ऋण व्यवस्थापन (also sericing of debt)

debt to net worth ratio
ऋण-निव्वळ मत्ता गुणोत्तर

debt-book
ऋण पुस्तक (न.)

debt-equity ratio
कर्ज-सामान्य भाग भांडवल गुणोत्तर

debtor
ऋणको (सा.)

debtor country
ऋणको देश

debtor nation
ऋणको राष्ट्र

debtor nation
ऋणको राष्ट्र

debtor-creditor ratio
ऋणको-धनको प्रमाण

debtor's account
ऋणकोचे खाते

debtor's account
ऋणकोचे खाते

debtor's ledger
ऋणको खातेवही

decasualisation
स्थायीकरण (न.)

deceleration
अवत्वरण (न.)

decentralisation
विकेंद्रीकरण (न.)

decentralisation of industries
उद्योगांचे विकेंद्रीकरण

decentralised planning
विकेंद्रीत नियोजन

decimal
दशमान, दशांश

decimal
दशांश (पु.)

decimal point
दशांश बिंदु, दशांश चिन्ह

decimal system
दशमान पद्धति

decimal system of coinage
नाण्याची दशमान पद्धति

decision maker
निर्णेता (पु.), निर्णयकर्ता (पु.)

decision making
निर्णेयन (न.)

decision theory
निर्णय सिद्धांत

declared value
घोषित मूल्य

declining balance method
(घसारा मोजण्याची) ऱ्हासी-शेष पद्धति

decomposability
विघटनीयता (स्त्री.)

decomposable matrix
विघटनीय सारणी

decomposable set
विघटनीय सट

decompose
विघटन (न.)

decomposition
विघटन (न.)

decontrol
निर्नियंत्रण करणे

decontrol
निर्नियंत्रण (न.)

decrease
१ कमी करणे, कमी होणे २ घट होणे

decrease
१ कमी होणे (न.) २ घट (स्त्री.)

decrease in demand
मागणीतील घट

decrease of demand
मागणीची घट

decreasing demand
घटती मागणी

decree
१ हुकूमनामा देणे, डिक्री देणे २ आज्ञा करणे

decree
१ हुकूमनामा (पु.), डिक्री (स्त्री.) २ आज्ञा (स्त्री.)

decreed
आज्ञप्त, आज्ञापित

decreed debt
आज्ञापित ऋण

deduct
१ वजा करणे, उणे करणे २ कापून घेणे

deduct entry
वजा नोंद

deductable expenditure
वजावटयोग्य खर्च

deduction
१ निगमन (न.) २ वजा करणे (न.) ३ वजात (स्त्री.) allowance

deductive method
निगमन पद्धति

deed
१ कृति (स्त्री.) २ खत (न.), विलेख (पु.)

deed of assignment
assignment deed

deed of covenant
प्रसंविदा लेख

deed of lease
१ भाडेपट्ट्आ विलेख २ पट्टालेख (पु.) (also lease deed)

deed of mortgage
गहाणखत (न.) (also mortgage deed)

deed of partnership
भागीदारी विलेख (also partnership deed)

deepening of capital
भांडवल घनीकरण

defaced coin
विरुपित नाणे

defalcation
अफरातफर (स्त्री.)

defalcator
अफरातफर करणारा (पु.)

default
कसूर (स्त्री.)

defaulter
कसूरदार (सा.), कसूर करणारा (पु.)

defendant
प्रतिवादी (सा.)

defer
विस्थगित करणे, विस्थगित होणे, लांबणीवर टाकणे

deferment
विस्थगन (न.)

deferred
विस्थगित

deferred annuity
विस्थगित वार्षिकी

deferred bond
विस्थगित रोखा

deferred dividend
विस्थगित लाभांश

deferred income
विस्थगित आय, विस्थगित प्राप्ति

deferred indent
विस्थगित मागणीपत्र

deferred payment
विस्थगित प्रदान

deferred rebate
विस्थगित वटाव

deferred rebate system
विस्थगित वटाव पद्धति

deferred revenue expenditure
१ विस्थगित महसुली व्यय २ विस्थगित महसुली खर्च

deferred shares
विस्थगित भाग, विस्थगित शेअर, स्थगित भाग

deficiency
१ तुटवडा (पु.), कमतरता (स्त्री.), तूट (स्त्री.) २ न्यूनता (स्त्री.), उणीव (स्त्री.)

deficiency account
१ तूट लेखा २ न्यून लेखा

deficiency payment
न्यूनपूर्ति प्रदान

deficit
तूट (स्त्री.)

deficit balance of payments
unfavourable balance of payments

deficit balance of trade
unfavourable balance of trade

deficit budget
तुटीचा अर्थसंकल्प

deficit finance
१ तुटीची वित्तव्यवस्था २ (as a system) तुटीचा वित्तपुरवठा

deficit financing
तुटीचा वित्तपुरवठा पद्धति, तुटीचा वित्तव्यवस्था, (as a process) तुटीचे वित्तव्यवस्थापन

deficit induced inflation
तुट प्रेरित अतिवृद्धि

deficit spending
उत्पन्नाधिक राजव्यय

definite
ठराविक, विवक्षित, निश्चित, निर्दिष्ट constant

deflate
१ संकोच करणे, संकोच होणे २ चलनक्षय करणे, चलनक्षय होणे

deflation
चलनक्षय (पु.)

deflation of currency
चलनक्षय (पु.)

deflationary gap
चलनक्षयात्मक तूट

deflationary tendency
चलनक्षयात्मक प्रवृति

deflationist
चलन क्षयवादी (सा.), अतिक्षयवादी (सा.)

deforestation
निर्वनीकरण (न.)

defunct
निर्जीव

defunct account
निर्जीव खाते

defunct company
निर्जीव कंपनी

deglomerate
विसमुहकारी (सा.)

deglomeration
विसमुहन (न.)

deglomerative
विसमुहकारी (न.)

degree
१ प्रमाण (न.) २ अंश (पु.)

degree of monopoly
एकाधिकार प्रमाण

degree of speciality
विशिष्टता प्रमाण

degressive
ऱ्हासमान क्रमवर्धी (tending to descend or decrease, as based on a plan of taxation in which the rate decreases as the base increases, the rate structure containing some degree of progression in the lower brackets and then tapering off until all income

degressive tax
ऱ्हासमान क्रमवर्धी कर

dehydration
निर्जलीकरण (न.)

del credere agent
आश्वासक आभिकर्ता, आश्वासक एजंट

delegate
प्रतिनिधि (सा.), प्रत्यायुक्त (सा.)

delegate
१ प्रतिनिधि म्हणून पाठविणे, २ प्रत्यायुक्त करणे ३ सोपवणे

delivery ntoe
पोचवणी पत्र

delivery order
१ पोचवणी आदेश २ बटवडा आदेश

demand
मागणी करणे

demand
मागणी (स्त्री.)

demand bill of exchange
दर्शनी विपत्र, दर्शनी हुंडी

demand curve
मागणी वक्र

demand deposit
मागणी ठेव

demand draft
दर्शनीधनाकर्ष (also sight draft)

demand function
मागणी फल, मागणी अनुवर्त

demand inflation
मागणी वाढ, मागणी अतिवृद्धि

demand liability
मागणी दायित्व

demand loan
call loan

demand price
मागणी किंमत

demand projection
मागणीचे प्रक्षेपण

demand promissory note
दर्शनी वचनपत्र

demand pull inflation
मागणीजन्य अतिवृद्धि

demand rate
मागणी दर

demand schedule
मागणी अनुसूची

demerit goods
अवगुण वस्तू (स्त्री.अ.व.)

democracy
लोकशाही (स्त्री.)

democrat
लोकशाहीवादी (पु.)

democratic
लोकशाही

democratic constitution
लोकशाही घटना

democratic republic
लोकशाही गणराज्य

demographic transition
लोकशाही संक्रमण

demography
लोकसंख्याशास्त्र (न.)

demonetisation
१ विमुद्रीकरण (न.) २ निर्मूल्यीकरण (न.) ३ निश्चलीकरण (न.)

demonetisation of notes
१ नोटांचे विमुद्रीकरण २ नोटांचे चलन बंद करणे

demonetise
१ विमुद्रीकरण करणे २ निर्मूलन करणे

demonstration
१ प्रयोगनिर्देशन (न.) २ प्रात्यक्षिक (न.) ३ निदर्शन (न.)

demonstration effect
प्रदर्शनी परिणाम

demurrage
विलंब आकार (पु.) (also demurrage charge)

denomination
१ मूल्य (न.) २ आकारमान (न.)

denomination-wise circulation
मूल्यवार अभिसरण

denominational
मूल्यात्मक, आकारमापाचा

dense
घन

density
घनता (स्त्री.)

density of population
लोकसंख्येची घनता

denudation
१ अनाच्छादन (न.), वाहून जाणे (न.)

department
विभाग (पु.), खाते (न.)

department stores
विविध वस्तु भांडार, एकछत्री भांडार departmental stores

departmental
विभागीय

departmental account
विभागीय लेखा

dependant
अवलंबी (सा.) dependent

dependant
अवलंबी

dependence
अवलंबन (न.), अधीनता (स्त्री.)

dependency
१ अवलंबन (न.), अधीनता (स्त्री.) २ आश्रित देश (पु.), आश्रित राज्य (न.)

dependency rates and saving rates
अवलंबिता दर आणि बचत दर (पु.अ.व.)

dependency ratio
अवलंबन गुणोत्तर

deplete
रिकामा करणे, कमी होणे, अपचय करणे

depleted
रिक्त, कमी केलेला, अपचयित

deployment
उपयोजन (न.), (साधने, इ. चे) (of resources)

depopulate
१ निर्जन करणे, निर्जन होणे २ वस्ती उठवणे, लोकसंख्या घटणे

depopulation
निर्जनीकरण (न.), निर्जनीभवन (न.), लोकसंख्येची घट (स्त्री.)

deposit
१ ठेव (स्त्री.), जमा (स्त्री.) २ निक्षेप (पु.)

deposit account
१ ठेव खाते २ निक्षेप खाते

deposit banking
ठेवी अधिकोषण

deposit creation
निक्षेप निर्मिती, ठेव निर्मिति

deposit insurance
ठेव विमा, निक्षेप विमा

deposit liability
निक्षेप दायित्व, ठेव दायित्व

deposit rate
निक्षेप दर, ठेवीचा दर

deposit register
निक्षेप नोंदवही

deposit turn-over
ठेवी-कर्ज गुणोत्तर, निक्षेप-कर्ज गुणोत्तर

deposit-book
१ ठेव नोंदवही (स्त्री.) २ निक्षेप नोंदवही (स्त्री.)

deposited amount
जमा केलेली रक्कम

depositor
ठेवीदार (सा.)

depository
निक्षेपस्थान (न.)

depot
आगार (न.), डेपो (पु.) godown गोदाम एstore भांडार एstorehouse कोठीघर warehouse वखार

depreciate
मूल्य घटविणे, मूल्य घटणे, मूल्यऱ्हास करणे, मूल्यऱ्हास होणे

depreciation
१ घसारा (पु.) २ भावौतार (पु.), मूल्यऱ्हास (पु.) ३ विमूल्यन (न.), चलन मूल्यक्षय (पु.) fall

depreciation accounting
घसारा लेखांकन

depreciation allowance
capital consumption allowance

depreciation charges
घसारा आकार

depreciation fund
घसारा निधि

depreciation insurance
घसारा विमा

depreciation of capital (money)
१ भांडवलाचा मूल्यऱ्हास २ (फ्य्सिचल्) घसारा (पु.)

depreciation of currency
चलन मूल्यऱ्हास, चलनाचा मूल्यऱ्हास, चलन विमूल्यन

depreciation of money
पैशाचा मूल्यऱ्हास

depreciation of value
मूल्यऱ्हास (पु.)

depreciation reserve
घसारा निधि

depression
मंदी (स्त्री.) fall

depression of trade
व्यापारमंदी (स्त्री.)

depth analysis
सखोल विश्लेषण

depth interview
सांगोपांग मुलाखत

depute
प्रतिनियुक्त करणे  employ

deranged series
अपविन्यस्त श्रेणी

derating
कर सवलत देणे (न.)

derivate
अनुजात, विकलन

derivative
अनुजात (न.), विकलन (पु.), अनुजात, विकलनांक (पु.)

derivative deposit
अनुजात ठेव, अनुजात निक्षेप (also secondary deposit)

derived demand
पराश्रित मागणी, अनुजात मागणी

descriptive economics
वर्णनात्मक अर्थशास्त्र

design
१ संकल्पन (न.) २ संकल्पचित्र (न.) pattern

design of experiment
प्रयोगाचे संकल्पन

desire
इच्छा (स्त्री.)

despecialization
निर्विशेषीकरण (न.)

detergent
अपमार्जक (सा.)

determinant
सारणिक (सा.)

determinate
निश्चित

determination
१ निर्धारण (न.) २ ठरविणे (न.)

determination of value
मूल्यनिर्धारण (न.)

determinative
निश्चायक

determined
१ निर्धारित २ ठरवलेला

determinism
नियतिवाद (पु.)

determinist
नियतिवादी (सा.)

deterministic
नियतिवादीय

devaluate
अवमूल्यन करणे (also devalue)

devaluation
अवमूल्यन (न.) undervaluation

devaluation of currency
चलन अवमूल्यन

devalue
devaluate

develop
विकसित करणे, विकसित होणे

developing
विकसनशील, विकासी

development
विकास

development finance
विकास वित्त

development finance
विकास वित्त

development loan
विकास कर्ज

development potential
विकासाचे अंतसामर्थ्य

development rbate
विकासार्थ कर सतलत

developmental planning
विकासात्मक नियोजन

deviation
विचलन (न.)

diagonal series
कर्ण श्रेणी (स्त्री.अ.व.)

diagram
रेखाकृति (स्त्री.)

differed indent
स्थगित मागणीपत्र

differentiability
विकलनीयता (स्त्री.)

differentiable
विकलनीय

differential
१ विभेदी, भेददर्शक, भिन्नक २ विकलक

differential coefficient
वि-गुणक (पु.), विकलन गुणक

differential cost
विभेदी परिव्यय, भेददर्शक परिव्यय

differential discount rate
विभेदी कसर दर, विभेदी वटाव दर

differential duty
भेददर्शक शुल्क, भेदभावी शुल्क (also discriminating duty)

differential expenditure incidence
विभेदी खर्च कोषज विभाजन परिवर्तन (विभेदी खर्च कोविप)

differential fertility rate
भेददर्शक प्रसव दर

differential incidence
विभेदी आपात

differential rent
भेददर्शी भाटक, भेददर्शी भाडे

differential tax incidence
विभेदी कर कोषज, विभाजन परिवर्तन (विभेदी कर कोविप)

differential treatment
विभेदकारी वागणूक

differential wages
विभेदक वेतन, भिन्न वेतन

differentiate
१ विकलन करणे २ भेद करणे ३ व्यवच्छेद करणे

differentiated product
विभेदित वस्तु

differentiation
१ भेदन (न.) २ व्यवच्छेदन (न.) ३ विकलन (न.)

diffuse
१ विखरणे, विसरित होणे, विकीर्ण होणे २ प्रसार करणे, प्रसार होणे ३ विकीरित करणे, विकिरणे

diffusion
१ विकिरण (न.) २ विखुरणे (न.) ३ प्रसार (पु.)

diminish
१ कमी करणे, कमी होणे, घटणे २ ऱ्हास होणे

diminishing
१ कमी होणारा २ ऱ्हासमान, ऱ्हासी-

diminishing cost
ऱ्हासी परिव्यय, घटता परिव्यय

diminishing marginal rate of substitution
घटता सीमान्त पर्याय दर

diminishing marginal utility
घटती सीमान्त उपयोगिता

diminishing returns
घटते प्रत्याय, घटते फल

diminishing returns to scale
घटते अनुमाप प्रत्याय

diminishing utility
ऱ्हासमान उपयोगिता

direct
१ प्रत्यक्ष २ सरळ, थेट

direct action
प्रत्यक्ष कारवाई

direct advertising
प्रत्यक्ष विज्ञापन

direct arbitrage
प्रत्यक्ष मूल्यांतरपणन, सरळ मूल्यांतरपणन

direct charge
प्रत्यक्ष परिव्यय direct cost

direct consistency test
प्रत्यक्ष संगति निकष

direct consumption
प्रत्यक्ष उपभोग

direct credit
प्रत्यक्ष पत

direct demand
प्रत्यक्ष मागणी

direct exchange
१ प्रत्यक्ष विनिमय २ (as fixed exchange) स्थिर विदेशी चलन विनिमय

direct exchange rate
प्रत्यक्ष हुंडणावळीचा दर

direct legislation
प्रत्यक्ष विधिविधान

direct liability
प्रत्यक्ष दायित्व

direct method of credit control
पत नियंत्रणाची प्रत्यक्ष पद्धत

direct tax
प्रत्यक्ष कर

direct taxation
प्रत्यक्ष कराधान

direct trade
प्रत्यक्ष व्यापार

directional
आदेशक, आदेशात्मक (as in directional planning आदेशक नियोजन)

directive principle
निदेशक तत्त्व

directive principles of state policy
राज्याच्या धोरणाची निदेशक तत्त्वे (न.अ.व.)

director
संचालक (सा.)

directorate
संचलनालय (न.)

disability allowance
निसमर्थता भत्ता, विकलांगता भत्ता

disability pension
विकलांगता निवृत्तिवेतन, विकलांगता दाम

disablement
१ विकलांगता (स्त्री.) २ निसमर्थता (स्त्री.)

disablement benefit
विकलांगता लाभ, निसमर्थता लाभ

disaggregation
विभक्तीकरण (न.), सुट्टे करणे (न.)

disamenities
दुर्विधा (स्त्री.अ.व.)

disburse
संवितरित करणे, बटवडा करणे

disbursement
१ संवितरण (न.), बटवडा (पु.) २ संवितरित रकमा (स्त्री.अ.व.)

discharge
१ (ऋण वगैरे) फेडणे, -ची फेड करणे २ उन्मुक्त करणे, उन्मुक्त होणे

discharge
१ फेड (स्त्री.) २ उन्मुक्ति (स्त्री.) ३ विमुक्ति (स्त्री.)

discharge of a bill
विपत्राची फेड, विपत्र फेड

discharge of a contract
संविदापालन (न.)

discharge of surety
जामीनमुक्ती (स्त्री.), जामीनदाराची सुटका

discharged
उन्मुक्त, मुक्त

discharged bankrupt
मुक्त दिवाळखोर

discharged insolvent
मुक्त नादार

discharged loan
फेडलेले कर्ज

disclose
प्रकट करणे

disclosed
प्रकटित

disclosed surplus
प्रकटित आधिक्य

discommodity
bads

discount
१ बट्टा (पु.), कसर (स्त्री.), कटमिति (स्त्री.) २ वटाव (पु.) allowance

discount
१ बट्ट्याने वटवणे २ कसर कापून वटवणे

discount a bill
विपत्र वटवणे, हुंडी वटवणे

discount ledger
बट्टा खातेवही

discount market
हुंडी बाजार, विपत्र विपणी

discount on sale
विक्रीवरील कसर

discount rate
१ कसर दर, बट्टा दर, बट्ट्याचा दर, कटमिति दर २ (as bank rate) बँक दर ३ (as rediscount rate) मध्यवर्ती बँकेचा दर, हुंड्यांचा पुनर्वटन दर

discount sinking fund
बट्टा ऋणनिवारण निधि

discount-broker
बट्टा दलाल (पु.)

discount-house
हुंडी घर (न.), हुंडी गृह (न.)

discounted bill
वटवलेले विपत्र

discounted cash flow method
कसरित रोख प्रवाह पद्धति

discounting
वटवणी (स्त्री.), वटवणे (न.)

discounting a bill
विपत्र वटवणे, हुंडी वटवणे

discovery
शोध (पु.)

discrete series
विविक्त श्रेणी

discretionary control
स्वेच्छाधीन नियंत्रण

discretionary device
स्वेच्छाधीन साधन

discriminate
भेदभाव करणे, भेदभाव दाखवणे

discriminating
भेदभावी

discriminating duty
differential duty

discriminating monopoly
भेदभावी एकाधिकार

discriminating protection
भेदभावी संरक्षण

discrimination
१ भेदभाव (पु.) २ तारतम्य (न.)

discriminatory
भेदभावकारी

discriminatory currency practices
भेदभावकारी चलनव्यवहार प्रथा

discriminatory taxation
भेदभावकारी कराधान

diseconomic
परिव्ययवर्धक प्रतिकूलता (स्त्री.)

diseconomies
परिव्ययवर्धक प्रतिकूलता (स्त्रि.अ.व.)

disembodied technical change
न अंगभूत तंत्र बदल

disequilibrium
असंतुलन (न.), असमतोल (पु.)

disguised unemployment
प्रच्छन्न बेकारी (also hidden unemployment)

dishoard
निसंचयन करणे

dishonour
अनादृत करणे, अनादर करणे, -चे प्रदान नाकारणे

dishonour
अनादृति (स्त्री.), अनादर करणे (न.), प्रदान नकार (पु.)

dishonour bill of exchange
हुंडीची अनादृति,विपत्राची अनादृति, हुंडीचा अनादर, विपत्राचा अनादर

dishonour by non-acceptance
अस्वीकाराने अनादर करणे,

dishonour by non-payment
अप्रदानाने अनादर करणे

dishonoured
अनादृत, नाकारलेला

dishonoured bill
अनादृत विपत्र, अनादृत हुंडी

dishonoured cheque
अनादृत धनादेश, नाकारलेला धनादेश

disincentive
परावर्तक (पु.)

disinflation
भावफुगवटा मंदन (न.)

disintegration
विघटन (न.)

disinvest
अपगुंतवणुक करणे

disinvestment
गुंतवणुकक्षय (पु.), गुंतवणुक ऱ्हास (पु.)

disparity
तफावत (स्त्री.), विषमता (स्त्री.), विषममूल्यता (स्त्री.)

disparity taxation
असमानता कराधान

dispersion
अपस्करण (न.)

displacement benefit
विकलांगता लाभ

disposable income
१ विनियोज्य आय २ विनियोज्य उत्पन्न

dispute
१ विवाद करणे २ तंटा करणे ३ अमान्य करणे

dispute
१ विवाद (पु.) २ तंटा (पु.)

disputed
विवादग्रस्त

disputed debt
विवादग्रस्त ऋण

dissaving
बचतक्षय (पु.), बचतऱ्हास (पु.)

dissent
मतभिन्नता (स्त्री.)

dissolution
विसर्जन (न.) liquidation

dissolution of company
कंपनीचे विसर्जन

dissolve
विसर्जन करणे, विसर्जन होणे

distortion
विरुपण (न.)

distress sale
आपदजन्य विक्री

distribution
१ वितरण (न.) २ वाटप (न.) ३ वाटणी (न.), विभजन (न.) (as in income distribution आय विभजन)

distribution cost
वितरण खर्च

distribution of profits
नफ्याचे वितरण, नफ्याचे वाटप

distribution of wealth
संपत्तीचे वितरण

distributive
वितरणात्मक

distributive co-operation
वितरणात्मक सहकार

distributor
वितरक (सा.)

district planning
जिल्हा नियोजन

disutility
ऋण उपयोगिता (स्त्री.) (also negative utility)

divergence
अपसृति (स्त्री.), अपसरण (न.)

divergent series
अपसारी श्रेणी (स्त्रि.अ.व.)

diversification
विविधता आणणे (न.), विविधीकरण

diversified farming
विविधीकृत शेती

diversify
विविधता आणणे, विविधीकरण करणे

diversion channel
अपवाहन दांड

diversion dam
अपवाहन धरण, अपवाहन बांध

diversion terrace
अपवाहन मजगी

dividend
लाभांश (पु.)

dividend book
लाभांश पुस्तक

dividend equalisation fund
लाभांश समानीकरण निधि

dividend mandate
लाभांश अधिपत्र dividend warrant

divisibility
विभाज्यता (स्त्री.)

divisible
१ विभाज्य २ विभागणीयोग्य

division
१ विभाजन (न.) २ विभागणी (स्त्री.) ३ विभाग (पु.)

dock
गोदी (स्त्री.)

dock chalan
गोदी चलन

dock company
गोदी कंपनी

dock landing account
गोदी उतरण लेखा

dock warrant
गोदी अधिपत्र

dockage
गोदीभाडे (न.)

docking
दंड कपात (स्त्री.)

doctrine
१ वाद (पु.), सिद्धांत (पु.) २ तत्त्व (न.)

document
१दस्ताइवज (पु.) २ लेख (पु.)

document against acceptance
स्वीकारोत्तर दस्ताइवज

document against payment
प्रदानोत्तर दस्ताइवज

document of title
हक्कपत्र (न.)

documentary
१ दस्ताइवजी २ लेखी

documentary bill
सहक्क विपत्र, दस्ताइवजी विपत्र

documentary credit
१ लेखी जमा २ दस्ताइवजी पत

documentation
प्रलेखन (न.), दस्ताइवज करणे (न.)

dollar
डॉलर (पु.)

dollar exchange standard
डॉलर विनिमय मानक

dollar glut
अत्यधिक डॉलर पुरवठा

domestic
१ गृह - २ देशांतर्गत, आंतर्देशीय ३ देशीय

domestic bill
देशीय विपत्र

domestic economy
१ देशी अर्थव्यवस्था २ देशांतर्गत अर्थव्यवस्था ३ (as a system) कौटुंबिक अर्थव्यवस्था (also household eonomy)

domestic exchange
१ देशी चलन २ देशी विनिमय

domestic finance
देशीय वित्तव्यवस्था

domestic industries
देशी उद्योग

domestic investment
देशीय गुंतवणुक

domestic market
देशीय विपणी, देशीय बाजार, देशांतर्गत बाजार, देशांतर्गत विपणी (also home market or internal market)

domicile
अधिवास करणे

domicile
अधिवास (पु.)

domicile certificate
अधिवास प्रमाणपत्र

domiciled
अधिवासी

domiciled bill
स्थाननिर्दिष्ट विपत्र, स्थाननिर्दिष्ट हुंडी

domiciled security
स्थाननिर्दिष्ट रोखा, स्थाननिर्दिष्ट प्रतिभूति

dormant
सुप्त, निष्क्रिय

dormant capital
सुप्त भांडवल

dormant partner
सुप्त भागीदार, निष्क्रिय भागीदार (also sleeping partner)

dose
मात्रा (स्त्री.)

double account system
द्विलेखा पद्धति, दुहेरी पद्धति

double bond
दुहेरी बंधपत्र

double coincidence of wants
गरजांचा आपसमेळ, परस्पर गरजांचा मेळ, दुहेरी गरजांचा मेळ,

double column addition
द्विस्तंभी बेरीज

double crop
दुहेरी पीक

double cropping
दुहेरी पीक आयोजन

double crossing
दुहेरी रेखन, दुहेरी रेखांकन

double factoral terms of trade
द्विभारित मूल्य तुल्यता दर (Net barter terms of trade weighted by productivity of country's exports and also the productivity of foreign factors in the country's imports. PX/PM x ZX/ZM )

double fourier series
दुहेरी फरिए श्रेणी

double insurance
दुहेरी विमा

double option
उभयविकल्पाधिकार (पु.)

double point tax
द्विस्तर कर

double series
दुहेरी श्रेणी

double taxation
दुहेरी कराधान

double-entry
दुहेरी नोंद (स्त्री.)

double-entry system
दुहेरी नोंद पद्धति

doubtful debt
शंकास्पद ऋण

down payment
तत्स्थान प्रदान

down-swing
अवदोलन (न.), निम्नगामी दोलन (न.) (also downward swing)

downward phase
निम्नगामी प्रावस्था

downward sloping curve
उतरता वक्र

draft
ड्राफ्ट (पु.), धनाकर्ष (पु.)

draft plan
प्रारुप योजना

drag harrow
कर्षण कुळव

drainage
जलनिस्सारण (न.)

drainage waer
सांडपाणी (न.)

draught
१ कर्षण (सा.), कर्षण (न.) २ भारवाहू (सा.), भारवहन (न.)

draught-animan
कर्षक पशु (पु.), भारवाही प्राणि (पु.)

draw
१ काढणे, आहरण करणे २ सोडतीच्या चिठ्ठ्या काढणे

draw a bill
विपत्र काढणे, हुंडी काढणे

drawal
काढणे (न.)

drawback
करप्रतिग्रह (पु.), शुल्कप्रतिग्रह (पु.) allowance

drawee
आदेशिती (सा.)

drawee in cae of need
गरजेनुसार आदेशिती

drawee of bill of exchange
विपत्र आदेशिती

drawer
आदेशक (सा.)

drawer of bills of exchange
विपत्र आदेशक

drawing
आहरण (न.) , काढणे (न.)

drawing rights
(आंतरराष्ट्रीय नाणे निधितून परकीय चलन) आहरण अधिकार (पु.अ.व.)

drawn bond
मुदतपूर्व वटलेला रोखा

drill
गिरमिट (न.), छिद्रक (न.), वेधक (न.)

drill planter
पमिर (पु.)

drilled coin
छिद्रीत नाणे

drop
खाली येणे (न.) fall

drug in the market
मागणी नसलेली वस्तु, अल्प खपाची वस्तु, बिन खपाची वस्तु, drug on the market

dry farming
निर्जल शेती, कोरडवाहू शेती

dry period
भाकड कालावधी

dry spell
उघाड (स्त्री.), उघडीप (स्त्री.)

dual economy
द्विदल अर्थव्यवस्था, दुपाखी अर्थव्यवस्था,

dual prices
प्रतिबिंब किंमती (स्त्रि.अ.व.)

dual problem
प्रतिबिंब समस्या

dualism
द्विदलतावाद (पु.)

dublicate bill of exchange
विपत्राची दुसरी प्रत

due
१ देय, देणे असलेला २ आदेय, येणे असलेला

due balance
देय बाकी

due date
देय दिनांक

due debt
देय ऋण

dues
१ देय (न.), देणी (न.अ.व.) २ आदेय (न.), घेणी (न.अ.व.)

duesenberry effect
ड्युझेनबरी परिणाम

dull market
मंद बाजार

dummy variable
कल्पित चल

dump
मूल्यावपातन करणे

dumping
मूल्यावपाती विक्री (स्त्री.)

dung
शेण (न.), गोबर (न.)

duopoly
द्वयाधिकार (पु.), दुमक्तेदारी (स्त्री.) monopoly

duopsony
द्विक्रयाधिकार (पु.), द्विग्राहक मक्तेदारी (स्त्री.) oligopsony

duplicate
दुसरी प्रत (स्त्री.), प्रतिलिपि (स्त्री.)

duplicate
दुबार, दुसरा

duplicate copy
दुसरी प्रत, प्रतिलिपि (स्त्री.)

durability
टिकाउपणा (पु.)

durable
टिकाउ, टिकणारा

durable goods
टिकाऊ माल, टिकाऊ वस्तू (स्त्रि.अ.व.) durables

durable use goods
अनेकवार उपयोगी वस्तू (स्त्रि.अ.व.)

duster
१धुरळणीयंत्र (न.) , २ धुराळी (स्त्री.)

dusting
धुरळणी (स्त्री.)

dutiable
शुल्कयोग्य, शुल्कदेय

duty
१ कर्तव्य (न.) २ कार्य (न.) ३ शुल्क (न.) (as a tax)कर (पु.) cess उपकर custom सीमाशुल्क excise उत्पादनशुल्क impost प्रकर levy वसुली rate पट्टी, स्थानीय कर tariff प्रशुल्क tax कर toll पथकर countervailing duty प्रतिशुल्क custum duty सीमाशुल्क death duty

duty of water
जलमानक (न.), जलमान (न.)

duty-free
शुल्कमुक्त, करमुक्त

duty-paid
दत्तशुल्क

duty-paid price
दत्तशुल्क भाव, दत्तशुल्क किंमत

duty-paid warehouse
दत्तशुल्क वखार

dwarf variety
बुटके वाण

dwindle
घसरणे

dynamic
गतिक, गतिशील

dynamic analysis
गतिक विश्लेषण

dynamic economics
गतिशील अर्थशास्त्र

dynamic equilibrium
गतिशील समतोल

dynamic function of money
पैशाचे गतिमान कार्य

dynamics of equalisation
समानीकरण गतिकी

dysfunction
कार्यलोप (पु.)

FAA
स्आ.स.मु (सर्व हानि सरीसरी मुक्त) (abbr. of "free of all average")

Fabian Socialism
फेबियन समाजवाद

fabricate
(वस्तु) निर्माण करणे

fabrication
(वस्तु) निर्मिति (स्त्री.)

face
दर्शनी बाजू (स्त्री.) (the inscribed or printed side of something; broadly, the side of somehting inscribed or printed on both sides that can be considered the front as by reason of containing major matter)

face value
दर्शित मूल्य, दर्शनी मूल्य (the value indicated on the face of an instrument)

facility
१ सुविधा (स्त्री.), सोय (स्त्री.) २ सौकर्य (न.)

facsimile
प्रतिरुप (न.) (an exact and detailed copy of something)

facsimile
प्रतिरुप

facsimile signature
प्रतिरुप सही, प्रतिरुप स्वाक्षरी (a signature produced by mechanical means but recognised as valid by law for money banking, financial and business transactions)

fact
१ (something that has actual existance) तथ्य (न.) २ वस्तुस्थिति (स्त्री.) ३ गोष्ट (स्त्री.)

factor
१ (a person that acts or transacts business for another; an agent; a commercial agent) अडत्या (पु.) २ (something that contributes to the production of a result as an element, circumstance or an influence) घटक (पु.), साधन (न.), कारक (पु.) ३ कारण (न.) (as in bull factor तेजीचे कारण)

factor (intensity) reversal
घटक (घनता) प्रत्यावर्तन

factor analysis
घटक विश्लेषण

factor augmenting technical change
घटकवर्धी तंत्रबदल

factor cost
निव्वळ घटक परिव्यय

factor intensity
घटक घनता

factor market
घटक विपणी

factor price
घटक किंमत

factor price equalisation
घटक किंमत समानीकरण

factor price frontier
घटक किंमत परिसीमा

factor-use subsidy
घटक प्रयोजनी अर्थसाहाय्य

factorage
अडत (स्त्री.)

factors of production
agents of production

factory
कारखाना (पु.), फॅक्टरी (स्त्री.), निर्माणी (स्त्री.)

Factory Act
कारखाना अधिनियम

factory system
कारखाना पद्धति

factory wages
कारखान्यातील मजुरी

facultative
१ (involving permission rather than compulsion) अनुज्ञेय २ (as optional) वैकल्पिक

facultative endorsement
वैकल्पिक पृष्ठांकन

faculty
१ (fiscal capability or power) सहजशक्ति (स्त्री.), शक्ति (स्त्री.) २ विद्याशाखा (स्त्री.) ३ (members of a profession) निकाय (पु.) (as in faculty of actuaries विमागणिति निकाय)

faculty theory of taxation
"ability to pay" theory of taxation

fair
१ उचित, रास्त, ठीक २ (legible, distinct) स्वच्छ ३ (free from rain) कोरडा, उघाडीचा ४ न्याय, निपक्ष ५ पक्का equitable समन्यायी, समन्याय- just न्याय reasonable वाजवी

fair
१ (a gathering of buyers and sellers at a fixed time for purposes of trade) जत्रा (स्त्री.) २ (competitive exhibition with prices for excellence) प्रदर्शन (न.)

fair average quality
सरासरी चांगला दर्जा

fair cash book
पक्की रोकडवही

fair competition
उउचित स्पर्धा, न्याय स्पर्धा

fair copy
स्वच्छ प्रत

fair ledger
पक्की खातेवही

fair price
रास्त किंमत

fair price shop
रास्त भावाचे दुकान

fair rent
१ रास्त खंड २ रास्त भाटक

fair selling price
रास्त विक्री किंमत

fair trade
१ (trade legalled carried on) वैध व्यापार २ (trade under conditions of reciprocity) परस्परानुकूल व्यापार

fair trade practices
परस्परानुकूल व्यापार प्रथा

fair wages
न्याय वेतन, वाजवी वेतन

fair wear and tear
रास्त झीज तूट (a term used to cover the normal depreciation over a period of some form of property, repairs necessitated as a result of this not being covered by insurance)

fair-dealing
सरळ व्यवहार (पु.)

fairly
साधारणपणे, योग्यप्रकारे, उचित रीतीने

fall
१ पडणे २ उतरणे, घसरणे

fall
पतन (न.), पात (पु.) contraction संकोच depreciation भावौतार, मूल्यऱ्हास depression मंदी drop खाली येणे regression अल्पकालीन मंदी slump मंदीची तीव्र लाट

fall back pay
attendance money

fallacy
तर्कदोष (पु.)

fallow
पडित

fallow land
पडित भूमि, पड जमीन

FALSE
१ खोटा २ भ्रामक, मिथ्या

false document
खोटा दस्ताइवज

false entry
खोटी नोंद

false fruit
फसवे फळ

family allowance
कुटुंब भत्ता, परिवार भत्ता

family budget
कौटुंबिक अर्थसंकल्प, कौटुंबिक खर्चवेच

family farm
कौटुंबिक शेत

family furnished resources
कुटुंबदत्त साधनसामग्री

family income
१ कौटुंबिक उत्पन्न २ कौटुंबिक आय

family planning
कुटुंब नियोजन

family size
कुटुंबाचे आकारमान

famine
दुष्काळ (पु.), दुर्भिक्ष्य (न.)

famine relief
दुष्काळ निवारण

famine relief work
दुष्काळ निवारण कार्य

fare
प्रवास भाडे (न.), वाहन भाडे (न.)

farm
१ शेत (न.) २ कृषिक्षेत्र (न.) ३ क्षेत्र (न.)

farm
१ शेती करणे २ (to grant or receive the revenues of for a fixed sum) मक्त्याने देणे, मक्त्याने घेणे ३ (to rent to or from) खंडाने देणे, खंडाने घेणे

farm appraisal
१ कृषिक्षेत्र मूल्यन २ क्षेत्र मूल्यन ३ शेतीचे मूल्यन

farm costing
कृषि परिव्ययांकन

farm economy
१ कृषिक्षेत्रविषयक अर्थशास्त्र २ क्षेत्रविषयक अर्थशास्त्र

farm finance
शेती वित्तव्यवस्था

farm forestry
क्षेत्रीय वनशास्त्र

farm furnished resources
क्षेत्रदत्त साधनसामग्री

farm hand
शेतमजूर (पु.)

farm management
१ शेत व्यवस्थापन, २ क्षेत्र व्यवस्थापन

farm map
१ क्षेत्रीय नकाशा २ कृषिक्षेत्राचा नकाशा

farm procedure
शेती कार्यपद्धति

farm produce service
क्षेत्र सेवा

farm size
शेत आकार

farmer
शेतकरी (पु.), किसान (पु.)

farming
१ शेती (स्त्री.) २ शेती करणे (न.)

farming of taxs
करवसुली मक्त्याने देणे, करवसुलीचा मक्ता देणे करवसुलीचा मक्ता (a method of tax collection whereby in return for fixed sum paid to the state, the tax-gatherer has the privilege of collecting taes from the people, etc.)

farmsted
शेतवाडी (स्त्री.)

farmyard manure
१ शेतखत (न.) २ शेणखत (न.)

FAS
जहाजापर्यंत निशुल्क (abbr. of free alongside ship)

fatigue allowance
शीण भत्ता

favourable
अनुकूल

favourable balance of payments
active balance of payments

favourable balance of trade
अनुकूल व्यापार शेष

favourable exchange rate
१ अनुकूल विनिमय दर २ अनुकूल विदेशी चलन दर favourable rate of exchange

feasibility
शक्यता (स्त्री.), सुसाध्यता (स्त्री.)

feasibility report
सुसाध्यता अहवाल

feasible
शक्य, सुसाध्य

fecundity
१ बहुप्रसवता (स्त्री.) २ सुफलता (स्त्री.)

fecundity rate
गर्भधारणक्षमता दर

federal
संघीय, संघ

federal bank
संघीय बँक, फेडरल बँक

federal finance
संघीय वित्तव्यवस्थापन

Federal Funds Market
अमेरिकेतील अल्पमुदती नाणेबाजार

federal reserve systm
संघीय निधि पद्धति

federation
१ (a federal union) संघ (पु.) २ (as, a federation of unions) महासंघ (पु.)

fee
शुल्क (न.), फी (स्त्री.) salary

feed back
प्रतिपोषण (न.), प्रतिसंभरण (न.)

felishism of commodities
अर्थवस्तू सोय

felt needs
जाणवणाऱ्या गरजा

female labour
स्त्री-कामगार (स्त्री.), स्त्री-श्रमिक (स्त्री.)

fertile
सुपिक

fertiliser
रासायनिक खत (न.)

fertility
१ (of a soil) सुपीकता (स्त्री.) २ जननक्षमता (स्त्री.), (as, in human fertility) प्रसवशक्ति (स्त्री.)

fertility exhaustion
सुपीकता परिक्षय

fertility rate
जननक्षमता प्रमाण, प्रसव दर, फलन दर (the number of births per thousand women of child-bearing age)

feudal
सरंजामी, सरंजाम-

feudal system
सरंजामी पद्धति

feudalism
सरंजामशाही (स्त्री.)

feudalistic production
सरंजामशाही उत्पादन

feudatory
सरंजामी

FGA
सा्आ.स.मु.(सामान्यीकृत हानि सरासरी मुक्त) (abbr. of free of general average)

fibre
तंतू (पु.)

fibre board
तंतू पटल

fibre crop
तंतू पीक

fictitious
१ (नोत् रेअल्) अवास्तविक २ (अस्सुमेद्) कल्पित ३ (फ़ल्से) खोटा, नकली, बनावट

fictitious account
बनावट लेखा

fictitious assets
१ खोटी मत्ता २ काल्पनिक मत्ता

fictitious payee
खोटा आदाता

fidelity
१ एकनिष्ठा (स्त्री.) २ इमान (न.) ३ विश्वासार्हता (स्त्री.)

fidelity bond
निष्ठा बंध, निष्ठा बंधपत्र (a bond or the form of contract for indemnifying an employer against financial loss due to dishonestyof an employee)

fidelity insurance
इमान विमा fidelity guarantee (insurance against loss by reason of dishonesty or non-performance of an employee of the insured)

fiduciary
विश्वासाश्रित

fiduciary issue
विश्वासाश्रित प्रचालन

fiduciary loan
विश्वासाश्रित कर्ज

fiduciary notes
विश्वासाश्रित नोटा (स्त्री.अ.व.) विश्वासाश्रित कागदी पैसा fiduciary paper-money

fiduciary system
विश्वासाश्रित पद्धति

field
१ क्षेत्र (न.) २ शेत (न.) ३ स्थान (न.)

field crop
१ क्षेत्र पीक २ शेत पीक

field study
क्षेत्र अभ्यास

field test
क्षेत्रीय चाचणी

field trial
क्षेत्र प्रयोग

field-work
क्षेत्र कार्य

field-worker
क्षेत्र कार्यकर्ता (पु.)

FIFO
पू.आ.प्र.ग.(पूर्व आगत, प्रथम गत) (abbr. of "first in first out")

figure
१ आकृति (स्त्री.) २ आकडा (पु.)

figure
१ चित्रित करणे २ आकडे टाकणे, आकडे भरणे ३ लक्षणीय होणे

filler
१ भरण (न.), भराव (पु.) २ पूरक (पु.)

final
१ अंतिम २ पक्का ३ (as in series of economic increment) अंतिक

final accounts
अंतिम लेखे (पु.अ.व.)

final call account
अंतिम मागणी लेखा

final call money
अंतिम मागणीचे पैसे

final call register
अंतिम मागणी नोंदवही

final goods
अंतिम निर्मित वस्तू

final product
तयार वस्तु (also finished product)

final products
अंतिम उत्पादिते (न.अ.व.)

final utility
अंतिम उपयोगिता (जेव्हन्स)

finance
१ (the management or use of funds by a government, business or individual) वित्तव्यवस्था (स्त्री.) २ (in pl.- the pecuniary affairs or resources of a state, company or individual) वित्तीय साधने (न.अ.व.), वित्तव्यवस्था (स्त्री.)

finance
वित्तव्यवस्था करणे, भांडवल पुरवणे, वित्तव्यवस्था करून घेणे, भांडवल उपलब्ध करून घेणे

finance
वित्त

Finance Act
वित्त अधिनियम

Finance Bill
वित्त विधेयक (Legislature Act to provide the necessary funds for the public treasury)

finance bill
वित्त विधेयक (Legislature Act to provide the necessary funds for the public treasury)

Finance Corporation
वित्त निगम, वित्त महामंडळ

financial
वित्तीय, वित्त- fiscal राजकोषीय monetary द्रव्यसंबंधी, द्रव्यविषयक pecuniary धनविषयक, पैशाचा

financial adviser
वित्त सल्लागार

financial assets
वित्तीय मत्ता

financial burden
वित्तीय भार

financial capital
वित्तीय भांडवल

financial commitment
वित्तीय बांधीलकी

financial control
वित्तीय नियंत्रण

financial crisis
वित्तीय संकट, वित्तीय अरिष्ट, वित्तीय गंडांतर

financial diseconomies
वित्तीय परिव्ययवर्धक प्रतिकूलता

financial economies
वित्तीय परिव्ययऱ्हासक अनुकूलता

financial feasibility
वित्तीय सुसाध्यता

financial institution
वित्त संस्था, वित्तीय संस्था

financial intermediary
वित्तीय मध्यस्थ

financial planning
वित्तीय नियोजन

financial policy
वित्तीय धोरण

financial powers
वित्तीय अधिकार (पु.अ.व.)

financial procedure
वित्तीय प्रक्रिया, वित्तीय कार्यपद्धति

financial year
वित्तीय वर्ष, वित्त वर्ष

financier
वित्तदाता (पु.), भांडवल पुरवणारा (पु.)

financing
वित्तव्यवस्था करणे (न.), भांडवल पुरवणे (न.)

financing
वित्तदायी

financing agency
वित्तदायी संस्था

financing partner
वित्तदायी भागीदार

fine
दंड (पु.)

fine
१ उत्कृष्ट, उत्तम २ बारीक, सूक्ष्म ३ (having a stated proportion of pure metal in the composition of) शुद्ध

fine tuning of economies
अर्थव्यवस्थेला जवारी

fineness
१ सूक्ष्मता (स्त्री.) २ शुद्धता (स्त्री.)

finished
तयार, सिद्ध (ready for packing, shipment or sale; - used of materials or goods0

finished goods
तयार माल (पु.), तयार वस्तू (स्त्री.अ.व.)

finished product
final product

finite series
सांत श्रेणी

fire risk
आग जोखीम

fire-insurance
आगविमा (पु.)

fire-policy
आगविमा पत्र (न.)

fireproof
अग्निरोधक

firm
व्यवसाय संस्था (स्त्री.) business house व्यवसाय गृह corporation महामंडळ, निगम, कॉर्पाएरेशन enterprise साहसी उपक्रम, उपक्रम joint stock company संयुक्त भांडवल कंपनी, संयुक्त मालकीची संस्था partnership भागीदारी मालकी संस्था proprietary concern १ मालकी

firm market
स्थिर बाजार

firmanjog hundi
फर्मानजोग हुंडी (same as namjog hundi)

first of exchange
विपत्र प्रथमक (when a bill of exchange is used as a means of payment in foreign trade, three copies are required, these being known respectively as the first, second and third of exchange)

first-best policy
प्रथमोत्तर धोरण

first-class paper
उत्तम धनपत्र

fiscal
१ राजकोषीय फडणिशी २ कोष financial

fiscal autonomy
राजकोषीय स्वायत्तता

fiscal control
राजकोषीय नियंत्रण

fiscal discipline
राजकोषीय शिस्त, फडणिशी शिस्त

fiscal effort
राजकोषीय प्रयत्न, फडणिशी प्रयत्न

fiscal operation
राजकोषीय व्यवहार

fiscal policy
राजकोषीय धोरण

fiscal residue
कोषशेष (पु.)

fiscal system
राजकोषीय पद्धति

fish manure
मासळी खत

fish meal
मत्स्यचूर्ण (न.)

fish oil
मत्स्य तेल

fish seed
मत्स्य बीज

Fisher's equation
फिशरचे समीकरण

fishery
१ मत्स्यक्षेत्र (न.) २ मत्स्यव्यवसाय (पु.) ३ मच्छिमारी (स्त्री.), मासेमारी (स्त्री.)

fit
अन्वायोजन करणे

fitted
अन्वायोजित

fittings
जोडणी कामे (न.अ.व.), फिटिंग (न.अ.व.)

five year plan
पंचवार्षिक योजना

fix
१ ठरवणे, ठरवून देणे, निश्चित करणे २ घट्ट बसवणे ३ स्थिरावणे

fixation
ठरवून देणे (न.), निश्चिती (स्त्री.)

fixed
१ निश्चित, नियत, मुदतबंद २ (not subject to change or fluctuations) स्थिर ३ ठराविक constant

fixed assets
स्थिर मत्ता (tangible assets as land, buildings, machinery etc. of a permanent or long-term nature)

fixed capital
स्थिर भांडवल (capital that is durable in character as buildings and machinery, etc. and can be used over an extended period of time without replacement)

fixed charge
१ स्थिर भार २ (a recurring expense such as rent, insurance, depriciation etc. that is constant and does not fluctuate with business volume) स्थिर आकार

fixed cost
supplimentary cost overhead cost

fixed deposit
नियत ठेव, मुदतबंद ठेव

fixed deposit account
नियत ठेव खाते

fixed exchange
स्थिर विदेशी चलन विनिमय (a system of foreign exchange that quotes the value of a foreign unit of currency in terms of money of the home currency) (also called direct exchange)

fixed exchange rate
स्थिर विदेशी चलन दर

fixed fiduciary issue method
नियत विश्वासाश्रित प्रचालन पद्धति

fixed fiduciary reserve
स्थिर विश्वासाश्रित राखीव निधि

fixed instalment method
नियत हप्ता पद्धति

fixed period
नियतावधि (पु.), नियतकालावधि

fixed price
ठराविक किंमत

fixed price market
अनम्य किंमत बाजार

fixed production coefficient
नियत उत्पादन गुणांक

fixture
१ पक्की बसवलेली वस्तु (स्त्री.) २ खिळण (स्त्री.), फिक्श्चर (न.)

flat
सरसकट

flat cost
सरसकट परिव्यय (the part of the cost representing direct outlay for labour and material)

flat money
आदिष्ट पैसा

flat rate
सरसकट दर

flat rate tax
सरसकट दराने असलेला कर

flat yield
सरसकट उत्पन्न

flexibility
लवचिकपणा (पु.), नम्यता (स्त्री.)

flexibility of formula
सूत्र नम्यता

flexibility of price
किंमतीची नम्यता (a feature of perfect competition and the perfectmarket, changes the condition of supply or demand affecting the equilibrium price of a commodity)

flexible
नम्य

flexible exchange rate
१ नम्य विनिमय दर २ नम्य विदेशी चलन दर

flexible price market
नम्य किंमत बाजार

flexible trust
नम्य न्यास

flight
पलायन (न.)

flight of capital
capital flight

float
१ (to establish as a company or enterprise; to offer an issue of stocks or bonds for sale in order to raise capital) उभारणे २ तरंगणे, तरंगता ठेवणे

floatation
उभारणी (स्त्री.)

floatation of a company
कंपनीची उभारणी

floater
१ (first-class bearer securities) चल प्रतिभूती (स्त्री.) २ चल विमापत्र (न.)

floating
तरता, (of a debt, policy etc. - short term and usu. not funded) चल (of funds or capital, etc. - not presently committed or invested)

floating assets
तरती मत्ता

floating capital
तरते भांडवल

floating charge
तरता प्रभार, तरता भार

floating debt
चल ऋण, तरते ऋण

floating exchange rate
तरता विनिमय दर

floating fire-policy
चल आग विमापत्र

floating peg
चल कील (also moving peg)

floating policy
१ (a sort of marine insurance policy) चल नौविमापत्र, २ चल विमापत्र

floating rate
free exchange rate

flood control
पूर नियंत्रण

flood irrigation
पटपाणी (न.), पट ओलित

floor price
bottom price minimum price

floriculture
पुष्पसंवर्धन (न.)

flow
प्रवाह (पु.), ओघ (पु.)

flow
प्रवाहित होणे, ओघ वाहणे, वाहणे

flow analysis
प्रवाह विश्लेषण

flow concept
प्रवहण संकल्पना

flow equilibrium
प्रवाही समतोल

flow of fund
मुद्रा प्रवाह, निधि प्रवाह (also money flow)

flow of fund accounting
मुद्रा प्रवाह लेखांकन

flow production
mass production

flow variable
प्रवाही चल

fluctuate
१ चढौतार होणे, कमीजास्त होणे २ अस्थिर असणे, दोलायमान होणे

fluctuating
१ चढौतार होणारा, कमीजास्त होणारा, चढौतारी २ अस्थिर, दोलायमान

fluctuating assets
कमीजास्त होणारी मत्ता

fluctuating exchange rate
१ चढौतारी विदेशी चलन दर २ अस्थिर विदेशी चलन दर

fluctuating income
चढौतारी उत्पन्न

fluctuating price
चढौतारी किंमत

fluctuation
चढौतार (पु.)

fluid
प्रवाही

fluid capital
प्रवाही भांडवल

fluid resources
प्रवाही साधनसंपत्ती

FOB
ज.ख.मु. (जहाज खर्च मुक्त) (abbr. of free of board)

FOB price
ज.ख.मु. किंमत (जहाज खर्च मुक्त किंमत) (abbr. of free of board price)

focussed interview
केंद्रित मुलाखत

folder
मोडपत्रक (न.)

foliage
पर्णसंभार (पु.)

folio
पृष्ठ (न.), पान (न.)

folk society
लोक समाज

follow-up letter
पाठपुरावा पत्र

food
अन्न (न.), खाद्य (न.)

food constituent
अन्न घटक

food crops
अन्न पिके (न.अ.व.)

food nutrient
अन्न पोषक

food preservation
अन्न टिकवणे

food value
आहार मूल्य

FOR
रे.ख.मु.(रेल्वे खर्च मुक्त) (abbr. of free on rail)

FOR invoice
रे. ख. मु. बीजक (रेल्वे खर्च मुक्त बीजक)

FOR price
रे.ख.मु.किंमत (रेल्वे खर्च मुक्त किंमत) (free on rail price)

for value received
प्राप्त मूल्यार्थ

forage
वैरण (स्त्री.), ओला चारा (पु.), ओली वैरण (स्त्री.)

forage crop
चराऊ पीक

forced labour
वेठ (स्त्री.), बिगार (स्त्री.)

forced savings
सक्तीची बचत (also involuntary savings)

foreclosure
पुरोबंध (पु.) (the process by which a mortgagor is compelied to forfeit his right to redeem the mortgage)

foreign
१ परराष्ट्रीय, परराष्ट्र-, विदेशी, विदेश- २ बाह्य

foreign assets
विदेशी मत्ता

foreign bank notes
विदेशी बँक नोट

foreign bill
विदेशी विपत्र, विदेशी हुंडी (also foreign bill of exchange or long draft)

foreign capital
विदेशी भांडवल

foreign currency
विदेशी चलन

foreign debt
external debt foreign loan external loan

foreign domiciled security
विदेशी स्थाननिर्दिष्ट रोखा, विदेश देय रोखा

foreign exchange
१ (अस्, फ़ोरेइग्न् चुर्रेन्च्य्) विदेशी चलन २ विदेशी विनिमय ३ हुंडणावळ (स्त्री.)

foreign exchange assets
विदेशी चलन मत्ता

foreign exchange ban
exchange ban

foreign exchange broker
विदेशी चलन दलाल

foreign exchange crisis
विदेशी चलन अरिष्ट, विदेशी चलन गंडांतर

foreign exchange liabilities
विदेशी चलन दायित्वे (न.अ.व.)

foreign exchange market
विदेशी चलन बाजार

foreign exchange reserve
विदेशी चलन निधि

foreign investment
विदेशी गुंतवणूक

foreign loan
foreign debt external debt external loan

foreign publid debt
विदेशी लोक ऋण

foreign remittance
विदेशी वित्तप्रेषण

foreign trade
विदेशी व्यापार (also external trade)

foreign trade multiplier
विदेशी व्यापार गुणक

forest
वन (न.), रान (न.), अरण्य (न.)

forestation
वनारोपण (न.)

forestry
वनशास्त्र (न.)

forfeit
१ जप्त करणे, जमा होणे २ (अस्, च्लैम्स्, रिघ्त्स् एत्च्.) गमावणे

forfeited
१ जप्त केलेला, जप्त झालेला २ गमावलेला

forfeiture
१ जप्ती (स्त्री.), जप्त करणे (न.) २ गमावणी (स्त्री.)

forfeiture of shares
भाग जप्ती, भाग जप्त करणे

forge
१ बनावट करणे २ बनवणे ३ (usu. with ahead) पुढे सरणे

forged
बनावट

forged acceptance
बनावट स्वीकृति

forged transfer
बनावट हस्तांतरण

forgednote
बनावट नोट

form
१ नमुना (पु.), प्रपत्र (न.) २ रुप (न.), आकार (पु.) ३ (as kind) प्रकार (पु.) ४ (as, form and content) आकार (पु.) pattern

form
१ बनवणे २ घडवणे, आकार देणे

form of balance-sheet
ताळेबंदाचा नमुना

form of capital
भांडवलाचे प्रकार

form utility
रुप उपयोगिता

formal
१ औपचारिक २ रीतसर ३ आकारिक

formal incidence
दर्शनी आपात

formal tax
करभार (पु.)

formality
औपचारिकता (स्त्री.), औपचारिकपणा(पु.)

formally
१ औपचारिकपणे २ रीतसरपणे

formation
१ (as, of capital etc.)निर्मिति (स्त्री.) २ रचना (स्त्री.), घडण (स्त्री.)

formation of a company
incorporation of a company

formula
सूत्र (न.)

forward
१ (relating to, or for the future) भावी (relating to or for future delivery) २ वायद्याचा, वायदा ३ अग्र- ४ आगाऊ

forward
पुढे

forward
अग्रेषित करणे, पुढे पाठवणे (as to send forward)

forward business
वायद्याचा धंदा

forward contract
भावी संविदा, वायदा करार, वायदा संविदा

forward delivery
भावी पोचवणी

forward exchange
वायदा विदेशी चलन

forward exchange rate
वायदा विदेशी चलन दर

forward foreign exchange
वायदा विदेशी चलन

forward integration
अग्र उद्योग एकीकरण (this occurs when a firm amalgamates with a business which markets its products)

forward linkage
पुढचा दुवा, पुरोनुबंधन (न.)

forward market
वायदा बाजार (also future market)

forward price
वायदा किंमत

forward shifting
पुरस्सरण (न.)

forward shifting of a tax
कराचे पुरस्सरण

forward shipping order
आगाऊ नौभरण आदेश

forwarded
पुढे पाठवलेला, अग्रेषित

forwarding
अग्रेषण (न.)

forwarding
अग्रेषण

forwarding agent
अग्रेषण अभिकर्ता

forwarding section
अग्रेषण विभाग

foul
दुषित, सदोष (as in foul bill of lading सदोष भरणपत्र)

foundation seed
पायाभूत बियाणे

founder's share
संस्थापक भाग (पु.अ.व.) (stock issued to the organisers of a public company or corporation and carrying certain privileges)

FPA
आं्आ.स.मु.(आंशिक हानि सरासरी मुक्त) (abbr. of free of particular average)

fragile
भंगुर

fragment
खंड (पु.), तुकडा (पु.)

fragmentation
विखंडन (न.), तुकडे पाडणे (न.), क्षेत्र विकिरण (न.), अपखंडन (न.), उडत वाटणी (स्त्री.)

fragmentation of holdings
चकबंदी (स्त्री.), धारण जमिनींचे तुकडे पाडणे

frame
चौकट (स्त्री.)

franc
फॅन्क (पु.)

franchise
१ मताधिकार (पु.) २ कौल अधिकार (पु.) ३ कौलनामा (पु.)

franco
खर्चवेचासहित (परिव्यय, विमा, वाहनतळ यासहित) (delivered free-it is the price quotation which includes not only the cost of commodity but also insurance, freight and all delivery charges, to the importers' warehouse)

franco invoice
खर्चवेचासहित बीजक

franco price
खर्चवेचासहित किंमत

frank
अंकन करणे

franked income
पृथक रक्षित आय franked investment income

franking machine
अंकन यंत्र

fraternity
बंधुता (स्त्री.), बंधुभाव (पु.), भ्रातृत्व (न.)

fraud
कपट (न.), लबाडी (स्त्री.)

free
१ (not subject to a particular ruling, authirity or obligation; having no trade restrictions; open for commercial purposes to everyone, etc.) मुक्त, खुला २ (not bound; not subject to government regulation; not subject to restriction or official control) अबाध, अनिर्बंध (exempt (from liability to duty, tax or toll; not charging or costing anything) विनामूल्य, मोफत, निशुल्क

free alongside ship
जहाजापर्यंत निशुल्क (also free alongside vessel) (with delivery at the side of the ship free of charges, the buyer's liability then beginning)

free banking
मुक्त अधिकोषण, मुक्त बँक व्यवसाय, अल्पनियंत्रित अधिकोषण, अल्पनियंत्रित बँक व्यवसाय

free capital
मुक्त भांडवल

free coinage
१ अनिर्बंध नाणेपद्धति २ मुक्तटंकन

free competition
खुली स्पर्धा, मुक्त स्पर्धा

free delivery
विनामूल्य पोचवणी, मोफत पोचवणी, विनामूल्य बटवडा, निशुल्क बटवडा

free economy
अबाध अर्थव्यवस्था, अनिर्बंध अर्थव्यवस्था

free enterprise
मुक्त उपक्रम

free exchange rate
मुक्त विनिमय दर, मुक्त विदेशी चलन दर (also floating rate)

free export zone
मुक्त निर्यात क्षेत्र

free goods
१ मुक्त माल, मुक्त वस्तू (स्त्री.अ.व.) २ निशुल्क माल, निशुल्क वस्तू (स्त्री.अ.व.) (as contrast with economic goods)

free list
सीमाशुल्कमुक्त वस्तुसूची

free market
मुक्त बाजार, मुक्त विपणी

free of all average
सर्व हानि सरासरी मुक्त

free of general average
सामान्यीकृत हानि सरासरी मुक्त (सा्आ.स.मु.)  (abbr. FGA)

free of particular average
आंशिक हानि सरासरी मुक्त

free on board
जहाज खर्च मुक्त (abbr. FOB)

free on board price
जहाज खर्च मुक्त किंमत (abbr. FOB price)

free on rail
रेल्वे खर्च मुक्त (abbr. FOR)

free on rail price
रेल्वे खर्च मुक्त किंमत (abbr. FOB price)

free port
खुले बंदर

free reserves
मुक्त राखीव निधि

free trade
१ अनिर्बंध व्यापार २ खुला व्यापार, मुक्त व्यापार

free trade area
मुक्त व्यापार क्षेत्र

free zone
१ (as area within which goods may be received and stores without payment of duty) कर मुक्त क्षेत्र २ मुक्त क्षेत्र

freedom
स्वातंत्र्य (न.)

freedom of choice
१ निवड स्वातंत्र्य २ पसंती स्वातंत्र्य

freeze
गोठवणे (as freezing of assets, wages etc.)

freezing
गोठवणे (न.)

freight
१ वाहतुक आकार (पु.), वाहणावळ (स्त्री.) २ जहाजात, विमानात, वाहनात वगैरे भरलेला माल (पु.)

freight charges
१ वाहतूक खर्च, २ वाहतूक आकार

freight insurance
वाहतूक आकार विमा (the insurance for indemnifying the policy-holder against the loss of freight money if the ship owner cannot complete his contract of carriage because of unavoidable peril)

freight note
वाहणावळ चिठ्ठी

frequency
वारंवारता (स्त्री.)

frequency curve
वारंवारता वक्र

frequency distribution
वारंवारता वितरण

frequency polygon
वारंवारता बहुभुज

frequency table
वारंवारता सारणी, वारंवारता तक्ता

frictional unemployment
घर्षणजन्य बेकारी, संघर्षजन्य बेकारी

fringe benefits
आनुषंगी लाभ

frozen
गोठवलेला

frozen assets
गोठवलेली मत्ता

frugality
मितव्यय (पु.)

fruit crop
फळबाग पीक

frustrate
विफल करणे

frustrated
१ विफल २ (delayed in or prevented from being shipped for any reason used of cargo, goods etc.) विलंबित

frustrated cargo
विलंबित नौभार

frustrated savings
विफल बचत

full bodied money
पूर्ण मूल्य पैसा, पूर्णांश पैसा (also standard money)

full cost price
पूर्ण परिव्यय किंमत

full cost pricing
पूर्ण परिव्यय किंमत निर्धारण

full cost principle
पूर्ण परिव्यय तत्त्व

full employment
१ पूर्ण सेवायोजन, पूर्ण रोजगार २ (of labour) पूर्ण रोजगारी ३ (of resources) पूर्ण वापर

full employment output
पूर्ण रोजगारी उत्पादन

full line forcing
इतर वस्तूंची खरेदी लादणे

full loss offset
पूर्ण हानि प्रतितोल

fully paid
पूर्ण दत्त

fully paid shares
पूर्ण भरणा केलेले भाग

function
१ कार्य (न.), कर्तव्य (न.) २ Math फल (न.), अनुवर्त (न.)

function
कार्य चालू असणे, कार्य करणे

function of money
पैशाचे कार्य

function with a leag
पाश्चायनयुक्त फल, पाश्चायनयुक्त अनुवर्त

functional
कार्यात्मक, कार्यासंबंधी

functional finance
प्रयोजनलक्ष्यी वित्तव्यवस्था, कार्यात्मक वित्तव्यवस्था

functional planning
कार्यात्मक नियोजन

functioning
कार्यशील, कार्यानुवर्तन

fund
१ निधि (पु.) २ (in pl. gilt-edred or government securities usu. used with the, as the funds) उत्तम रोखे (पु.अ.व.)

fund holdings
निधि धारण

fundamental
मूलभूत

fundamental disequilibrium
मूलभूत असमतोल

fundamental equilibrium
मूलभूत समतोल

fundamental rights
मूलभूत अधिकार (पु.अ.व.)

fundamentals
मूलभूत तत्त्वे (न.अ.व.)

funded debt
१ निधिगत राजऋण २ निधिगत ऋण

funded income
निधिगत आय, निधिगत प्राप्ति

funding
निधिकरण (न.)

funding loan
निधिकरण कर्ज

funding of public debt
सरकारी ऋणाचे निधिकरण

funding operations
निधिकरण व्यवहार

fungicide
कवकनाशक (न.), बुरशीनाशक (न.)

furniture
फर्निचर (न.), उपस्कर (न.)

furniture and fixtures account
फर्निचर व फिक्श्चर लेखा

furrow
सीता (स्त्री.), सरी (स्त्री.)

furrow irrigation
सरी सिंचन

future
भावी

future market
forward market

futures
वायद्याचे सौदे (पु.अ.व.)

futurism
भविष्य दर्शनवाद (पु.)

gadget
कळतंत्र (न.)

gain
लाभ (पु.)

galloping inflation
सुसाट अतिवृद्धि (also hyper inflation or runaway inflation)

gamble
१ जुगार खेळणे २ जोखीम घेणे

gambling
जुगार (पु.)

game bird
शिकारी पक्षी

game theoretic
द्यूत सिद्धांतीय

game theory
theory of games

gap
१ अंतर (न.) २ मोकळी जागा (स्त्री.) ३ तफावत (स्त्री.)

garden crop
बागायती पीक

garden land
बागायती जमीन

garnishee order
गार्निशी आदेश

garnishment
१ अनुणीकरण (न.) २ वेतनरोध (पु.)

gas
वायु (पु.), गॅस (पु.)

GATT
गॅट (न.) (abbr. of General Agreement on Tariffs and Trade )

gazette
१ राजपत्र (न.) २ समाचारपत्र (न.)

gazetteer
दर्शनिका (स्त्री.)

GDP at factor cost
घटक परीव्ययानुसार स्थूल आंतर्देशीय उत्पादित

GDP at market prices
बाजार किंमतीनुसार स्थूल आंतर्देशीय उत्पादित

gearing
debt ratio leverage

genealogy
वंशावळ (स्त्री.), वंशशास्त्र (न.)

general
१ सामान्य, सर्वसाधारण २ (of affecting, all or nearly all; not special, local or particular) सार्वत्रिक

general acceptance
सामान्य स्वीकृति

general agent
सामान्य अभिकर्ता, सर्वसाधारण अभिकर्ता, सर्वसामान्य अभिकर्ता

General Agreement on Tariffs and Trade
प्रशुल्क नि व्यापार यासंबंधी सर्वसाधारण करार, गॅट (न.)

general assets
सर्वसाधारण मत्ता

general banker's lien
बँकेचा सामान्य धारणाधिकार

general body
अधिमंडळ (न.), सर्वसदस्य मंडळ

general body meeting
सर्वसभा (स्त्री.), सर्वसदस्य सभा

general central revenue
सामान्य केंद्रीय महसूल

general control
सर्वसाधारण नियंत्रण

general credit
सामान्य पत

general crossing
सर्वसाधारण रेखन, सर्वसाधारण रेखांकन

general endorsement
सामान्य पृष्ठांकन

general equilibrium
सार्व समतोल, सार्वत्रिक समतोल, सार्वतोल (पु.)

general equilibrium analysis
सार्व समतोल विश्लेषण

general equilibrium theory
सार्व समतोल सिद्धांत

general excise
सामान्य उत्पादन शुल्क

general functions
सर्वसाधारण कार्ये (न.अ.व.)

general fund
सामान्य निधि, सर्वसाधारण निधि

general fund budgeting
सामान्य निधि अर्थसंकल्प (as opposed to aggregate)

general guarantee
सर्वसाधारण हमी

general insurance
आयुर्विमेतर विमा

general ledger
सामान्यता खातेवही, सर्वसाधारण खातेवही

general licence
सामान्य अनुज्ञप्ति

general lien
सामान्य धारणाधिकार

general manager
महाव्यवस्थापक (पु.)

general meeting
सर्वसाधारण सभा

general merchant
सर्वसाधारण व्यापारी

general partnership
सामान्य भागीदारी

general price level
किंमतीची सर्वसाधारण पातळी

general reserve
सामान्य राखीव निधि

general revenue
सर्वसाधारण आगम, सर्वसाधारण महसूल

general store
किरकोळ वस्तुभांडार (a general store located usu. in a small or rural community which carries a wide variety of consumer convenience goods including groceries but is not departmentalised)

general strike
१ सार्वत्रिक संप २ सार्वत्रिक हरताळ

generalisation
१ सामान्य विधान (न.), सामान्य सिद्धांत (न.) २ सामान्यीकरण (न.)

generalise
१ सामान्य विधान करणे २ सामान्य सिद्धांत काढणे ३ सामान्यीकरण करणे

generality
सामान्यता (स्त्री.), सर्वसाधारणता (स्त्री.)

generally
प्राय, सामान्यत, सर्वसाधारणपणे

generally crossed
सर्वसाधारण रेखित

generate
उत्पन्न करणे

generation
१ पिढी (स्त्री.) २ (generating; bringing into existance) निर्मिति (स्त्री.)

generation of income
आय निर्मिति

genesis
उत्पत्ति (स्त्री.)

genetic
जीन-, जीनात्मक, आनुवांशिक

genetic input
आनुवांशिक निर्विष्टि, जीनात्मक निर्विष्टि

genetics
१ जीवशास्त्र (न.) २ प्रजननशास्त्र (न.)

gentleman's agreement
१ (an agreement secured only by the honour of the participants) सभ्यजन संमति २ सभ्यजन करार (also gentlemen's agreement)

geographic
भौगोलिक geographical

geographical division
१ भौगोलिक विभागणी २ भौगोलिक विभाग

geographical division of labour
भौगोलिक श्रम विभाजन

geographical mobility
भौगोलिक चलता, भौगोलिक चलनशीलता, भौगोलिक चलिष्णुता

geography
भूगोलशास्त्र (न.)

geological classification
भूशास्त्रीय वर्गीकरण

geology
भूशास्त्र (न.)

geometric
भूमितीय, भूमिती- geometrical

geometrical mean
भूमितीय माध्य, भूमिती माध्य

geometrical progression
भूमितीय श्रेढी, भूमिती श्रेढी (also geometric progression)

germ
१ जंतु (पु.), जर्म (पु.) २ बीजांकुर (पु.)

germinate
उगवणे, अंकुरणे, रुजणे

germination
अंकुरणे (न.), अंकुरण (न.), मोड येणे

germination percentage
अंकुरण टक्केवारी

germination test
अंकुरण परीक्षण

gestation
सगर्भता (स्त्री.), गर्भवहन (न.)

gestation period
गर्भवहन अवधि, सगर्भता काल, आबीज फल काल

Gibson Paradox
गिब्जन विरोधाभास

Giffen goods
गिफन वस्तू (स्त्री.अ.व.)

gift coupon
देणगी कुपन

gift tax
दान कर

gild
guild

gilt-edged securities
उत्तम रोखे (पु.अ.व.)

Gini coefficient
जिनी गुणक

ginning
वटणी (स्त्री.)

ginning factory
वटणी कारखाना, वटणी गिरणी

giro
पत हस्तांतरण पद्धति (बहुधा पोस्टामार्फत) (स्त्री.)

glut
अतिरेक (पु.), अत्यधिक पुरवठा (पु.) (an excessive quantity, specif. oversupply)

go slow
कार्यमंदन (न.), संथ काम (also canny)

goal
ध्येय (पु.)

gobar gas
गोबर गॅस, शेण वायु

godown
गोदाम (न.) depot

going concern
चालू व्यवसाय संस्था (a business that is in full working order so that a buyer will be expected to pay a sum for goodwill)

going concern value
चालू व्यवसाय संस्थेचे मूल्य

gold
सोने (न.), सुवर्ण (न.)

gold block
सुवर्ण गट (also gold bloc) (a group of countries bearing their currencies in gold standard)

gold bond
सुवर्ण रोखा

gold bullion standard
सुवर्ण धातु मानक

gold coin
सोन्याचे नाणे

gold content
(नाण्याचा) सुवर्णभार (पु.), सुवर्णांश (पु.) (of a coin)

gold exchange standard
सुवर्ण विनिमय मानक (a gold standard, under which the domestic currency is kept at a parity with the standard money of a foreign gold-standard country)

gold export point
सुवर्ण निर्यात बिंदू

gold import point
सुवर्ण आयात बिंदू

gold parity
सुवर्ण तुल्यता

gold parity standard
सुवर्ण तुल्यता मानक

gold point
१ (as gold export point) सुवर्ण निर्यात बिंदु २ (as gold import point) सुवर्ण आयात बिंदु (also specie point) (see also gold points)

gold points
सुवर्ण बिंदु (पु.अ.व.) (under the gold standard, maximum and minimum limits of fluctuations around mint par of exchange fi the rates of exchange were to vary outside these limits it would become cheaper to export or import gold as the case may be)

gold reserve
राखीव सुवर्ण निधि, राखीव सोने

gold standard
सुवर्ण मानक (a monetary standard under which the basic unit of currency is defined by a stated quantity of gold)

gold standard reserve
सुवर्ण मानक राखीव निधि

good
१ हित (न.), भले (न.) २ फायदा (पु.), लाभ (पु.) ३ श्रेय (न.)

good
१ चांगला, भला, सु- , सत् २ उचित, योग्य ३ पर्याप्त ४ शुद्ध

good debt
१ प्राप्य कर्ज २ प्राप्य ऋण

good money
उत्कृष्ट पैसा

goodness of fit
अन्वायोजन समर्पकता

goods
१ माल (पु.), वस्तू (स्त्री.अ.व.) २ व्यापारी माल

goods account
माल लेखा

goods book
जांगडवही (स्त्री.), मालवही (स्त्री.)

goods in-transit
मार्गस्थ माल, मार्गस्थ वस्तू

goods of the first order
प्रथम श्रेणी वस्तू (उपभोग्य वस्तू)

goods of the second order
द्वितीय श्रेणी वस्तू (उपभोग्य वस्तू निर्माण करणाऱ्या )

goods of the third order
तृतीय श्रेणी वस्तू ( द्वितीय श्रेणी वस्तू निर्माण करणाऱ्या वस्तू )

goods on approval
पसंतीसाठी वस्तू (स्त्री.अ.व.)

goods sent on consignment account
१ प्रेष लेख्यांतर्गत पाठवलेला माल २ प्रेष म्हणून पाठवलेला मालाचा लेखा

goods traffic
माल वाहतूक

goodwill
ख्यातिस्व (न.), ख्यातिमूल्य (न.) (potential custom of a business and its good name and reputation, only specifically evaluated when it has been sold from one company to another)

govern
१ नियमन करणे २ - चे शासन असणे

governance
शासन (न.)

governed
शासित

governing body
नियामक मंडळ

government
सरकार (न.), शासन (न.)

government account
शासकीय लेखा

government bank
शासकीय बँक

government draft
शासकीय धनाकर्ष

government sector
सरकारी क्षेत्र

grace
अनुग्रह (न.)

grace days
days of grace

grace period
अनुग्रह मुदत, सवलतीची मुदत

grade
१ श्रेणीबद्ध करणे २ पतवारी लावणे

grade
१ श्रेणी (स्त्री.) २ पत (स्त्री.)

graded
१ श्रेणीबद्ध २ प्रतवारी लावलेला

graded goods
१ श्रेणीबद्ध माल, श्रेणीबद्ध वस्तू (स्त्री.अ.व.) २ प्रतवार लावलेला माल, प्रतवार लावलेल्या वस्तू (स्त्री.अ.व.)

grader
श्रेणिक (पु.), ग्रेडर (पु.)

grading
१ श्रेणीकरण (न.) २ प्रतवारी (स्त्री.)

graduated tax
क्रमवर्धी कर (also progressive tax)

graft
कलम (न.)

grain
१ धान्य (न.) २ कण (पु.)

grain crop
धान्य पीक

grainary
धान्यागार (न.), कोठार (न.), धान्य कोठार (न.)

gram
ग्रॅम (पु.) gramme (the unit of mass in the metric system)

Gram-Charlier series
ग्राम-शार्लीए श्रेणी

grant
१ मान्य करणे २ देणे

grant
१ देणगी (स्त्री.) २ अनुदान (न.)

grant-in-aid
सहायक अनुदान (न.)

granual fertilizer
कणीदार रासायनिक खत

granular soil
कणीदार मृदा

graph
आलेख (पु.)

grass land
तृणभूमि (स्त्री.)

grass-root level planning
मुळापासून नियोजन

gratis
निशुल्क

gratuitous
१ निशुल्क २ विनामोबदला

gratuitous coinage
निशुल्क नाणेपाडणी

gratuity
उपदान (न.)

gravity dam
जड धरण, गुरुत्वीय धरण

grazing
चराई (स्त्री.)

greebacks
ग्रीनबॅक्स (जुने अमेरिकन कागदी चलन)

green belt
हरित पट्टा

green fodder
हिरवा चारा

green leaf manuring
हिरव्या पानांचे खत

green manure
हिरवळीचे खत

green manure crops
हिरवे खत पीक

green manuring
हिरवे खत घालणे

green revolution
हरित क्रांती

greengram
मूग (पु.), चमकी मूग (पु.)

grinding machine
१ धारयंत्र (न.) २ पेषण यंत्र (न.)

gross
१ एकूण (as in gross profit एकूण नफा) २ ठोक (as in gross purchase ठोक खरेदी) ३ स्थूल (as in gross expenditure स्थूल खर्च) ४ सकल (as in gross loss सकल तोटा) ५ ढोबळ (as in gross mistake ढोबळ चूक) ६ ठोकळ

gross barter terms of trade
व्यापार राशी मूल्य तुल्यता दर (quantity of imports divided by the quantity of exports QH/QX)

gross domestic product (G.D.P.)
स्थूल आंतर्देशीय उत्पादित

gross earnings
ठोक कमाई, वट्ट कमाई

gross expenditure
स्थूल खर्च

gross income
१ (the total of all revenues or receiss usu. for a given period except receiss or returns of capital) स्थूल आय २ (all income derived from any source except for items speif. excluded by law and deductions of certain outlays) स्थूल प्राप्ति, स्थूल उत्पन्न

gross interest
सकल व्याज, स्थूल व्याज

gross loss
१ स्थूल तोटा, सकल तोटा २स्थूल हानि

gross mistake
ढोबळ चूक

gross national product
स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य

gross national welfare (G.N.W.)
स्थूल राष्ट्रीय कल्याण

gross produce
स्थूल उत्पन्न, स्थूल उत्पादन

gross purchase
ठोक खरेदी

gross rent
१ स्थूल भाडे २ स्थूल खंड

gross reproduction rate
स्थूल पुनस्थापन दर

gross value
स्थूल मूल्य

gross weight
एकूण वजन

gross yield
स्थूल उत्पन्न

ground rent
जमीन भाडे (also surface rent)

ground water
भूजल (न.)

ground water flow
भूजल प्रवाह

ground water survey
भूजल सर्वेक्षण

groundnut cake
भुईमूगाची पेंड

group
समूह (पु.), गट (पु.)

group
गट करणे, गट पाडणे

group banking system
समूह बँक व्यवसाय पद्धति, समूह अधिकोषण पद्धति

group insurance
गट विमा

grouped data
वर्गित आधारसामग्री, वर्गित आकडेवारी

growth
१ वाढ (स्त्री.) २ अभिवृद्धि (स्त्री.)

growth centres
वृद्धि केंद्रे

growth curve
१ वृद्धि आलेख २ अभिवृद्धि समतोल

growth foci
वृद्धि नाभि

growth generating functions
वृद्धिजनक कार्ये (न.अ.व.)

growth point
वृद्धि बिंदु

growth poles
(थेओर्य्) वृद्धिस्थल (सिद्धांत), वर्धनधुव (सिद्धांत)

growth promoting effect
वृद्धिकारी प्रभाव

growth rate
(राष्ट्रीय उत्पन्नाचा) अभिवृद्धि दर

grpss profit
एकूण फायदा, एकूण नफा

guarantee
हमी देणे

guarantee
हमी (स्त्री.)

guarantee bond
हमी बंधपत्र

guarantee broker
हमी दलाल

guarantee company
हमीदायी कंपनी

guaranteed
हमीदत्त, हमी दिलेला

guaranteed bond
हमीदत्त बंधपत्र, हमी दिलेलेबंधपत्र

guaranteed wage
हमी दिलेले वेतन

guarantor
हमीदार (सा.)

guaranty
१ हमी (स्त्री.) २ हमीदार (सा.)

guild
संघ (पु.), महाजन (पु.) monopoly  (also gild)

guild socialism
संघात्मक समाजवाद

guinea
गिनी (न.) (a former gold coinworth S.21)

gyration
घूर्णन (न.)

haggle
(वस्तूंच्या किंमतीबद्दल) घासाघीस करणे (also higgle)

haggling
घासाघीस (स्त्री.) (also higgling)

hail storm
गारपीट (स्त्री.)

half
अर्धा भाग (पु.)

half
अर्ध, अर्धा, निम्मा

half
अर्ध

hall mark
प्रमाणचिन्ह (न.) (an official mark serving as proof of quality)

hamlet
पाडा (पु.), वाडी (स्त्री.)

hammered
(शेअर बाजारात) दिवाळे वाजलेला

hand pounding
हातसड (स्त्री.)

handicraft
हस्तव्यवसाय (पु.)

handicraft trade
हस्तव्यवसाय व्यापार

handicraftsman
हस्तव्यवसायी (सा.)

handle
१ हाताळणे २ (to trade or deal in) व्यवहार करणे

handling charges
१ हाताळणी आकार २ हाताळणी खर्च

handloom
हातमाग (पु.)

handmade
हातबनावटीचा, हाताने केलेला

harbour
बंदर (न.)

hard currency
दुर्लभ चलन (a currency which is in short supply in relation to the demand for it by other countries)

hard money
दुर्मिळ चलन

harmonic mean
संवादी माध्य

harmonic progression
व्यस्तगणित श्रेढी

harmonious
सुसंवादी

harmony
सुसंवाद (पु.)

harrow
वरवर (पु.), कळव (पु.)

harvest
१ हंगाम (पु.) २ Agric.(season for reaping of corn or grains) कापणीचा हंगाम (पु.) ३ पीक (न.), उपज (स्त्री.) ४ कापणी (स्त्री.)

harvest theory of trade cycle
हंगामानुसारी व्यापारचक्र सिद्धांत (also sunspot theory of the trade cycle) (an attempt to show that the trade cycle has its origin in harvest fluctuations)

harvesting
कापणी (स्त्री.)

hatchery
उबवणी केंद्र (न.)

haulage charges
वाहणावळ (स्त्री.)

hawk
फेरीने विकणे

hawker
फेरीवाला (पु.)

hazard
१ जोखीम (स्त्री.) २ धोका (पु.)

hazardous insurance
जोखीमीचा विमा

hazardous occupation
धोक्याचा व्यवसाय

head-tax
डोईपट्टी (स्त्री.), दरडोई कर (पु.) (also poll-tax) (a tax of so much a head)

health insurance
आरोग्य विमा (an insurance against loss through illness of the insured)

heavy
१ जड, वजनदार २ अवजड ३ मोठा ४ पुष्कळ

heavy industries
अवजड उद्योग (पु.अ.व.)

heavy industry
अवजड उद्योग

heavy tax
अतिभारी कर (heavy tax is one which, per rupee of yield, results in a relatively heavy reduction in the expenditures of the tax payer)

hedge
धारण करणे (to buy or sell commodity futures as a protection against loss due to price fluctuations, to buy or sell forward exchange as a protection against loss due to foreign exchange fluctuations)

hedging
बचाव (न.) (speculative transactions designed to protect a previous deal; action taken to mitigate fluctuations in prices where a gain on futures may offset a loss incurred by a change of price or vice versa)

hedging operations
बचाव व्यवहार

hedonism
सुखवाद (पु.)

hemp
१ भांग (स्त्री.) २ सण (पु.) ३ ताग (पु.) ४ हेप (पु.)

herd
खिल्लार (न.), कळप (पु.)

herd book
कळप पुस्तक

herd improvement test
कळप सुधार चाचणी

hereditament
दायाप्ति (स्त्री.), सारसप्राप्त संपदा (स्त्री.)

hereditary
आनुवंशिक

heredity
१ आनुवंशिकता (स्त्री.) २ वंशपरंपरा (स्त्री.)

heritable
वंशानुगामी, वारसागामी, आनुवंशिक

Hescienda
हॅसिएन्डा (स्त्री.) (दक्षिण अमेरिकेतील मोठ्या प्रमाणावरील शेती)

heterogeneity
१ बहुजिनसीपणा (पु.) २ बहुजातीयता (स्त्री.)

heteroscendasticity
अनेकविध प्रकीर्णता

hidden inflation
अप्रकट अतिवृद्धि (also latent inflation)

hidden unemployment
disguised unemployment

hierarchy of wants
गरजांची श्रेणी

higgle
haggle

higgling
haggling

high powered money
जननक्षम पैसा

hinterland
पश्चभूमि (स्त्री.) umland परिभूमि

hire
भाडे (न.), किराया (पु.)

hire
१ भाड्याने घेणे, भाड्याने देणे २ मजुरीने लावणे

hire-purchase
भाडे-खरेदी

hire-purchase
१ भाडे-खरेदी (स्त्री.) २ भाडे-खरेदी पद्धति (स्त्री.)

hire-purchase agreement
भाडे-खरेदी करार

hire-purchase system
भाडे-खरेदी पद्धति

histogram
आयतचित्र (न.)

historic
१ ऐतिहासिक २ ऐतिहासिक महत्त्वाचा ३ इतिहास- (as in historical process इतिहास प्रक्रिया historical

historical cost
अभिलेखांतर्गत परिव्यय (a cost computed after production from records made concurrently with various steps of production)

hoarded
अपसंचित, संचित

hoarded wealth
अपसंचित धन

hoarding
१ अपसंचय (पु.) २ साठेबाजी (स्त्री.) ३ (a screen of boards for display of bills) जाहिरात फलक (पु.) ४ संचयन (न.)

hoe
कुदळ (स्त्री.), डवरा (पु.), कोळपे (न.), कुळवा (पु.), फावडे (न.)

hold
१ (as land, post etc.) धारण करणे २ (capacity) मावणे ३ समजणे, मानणे ४ (as a meeting)(सभा) भरवणे

holder
धारक (सा.)

holder for value
मूल्यार्थ धारक

holder in due course
यथाविधि धारक

holder's receiver
धारकाचा प्रापक

holding
१ (land held esp. by a vassal of a superior) धारणजमीन (स्त्री.) २ (something that is held) धारण (न.) ३ (usu.in pl.) धारण क्षेत्र (न.)

holding company
सूत्रधारी कंपनी monopoly  (a company that owns part or all of one or more other companies for purposes of control)

holding cultivated unit
कसणुकीची धारण जमीन

home
१ (carried on in one's own country, domestic) देशांतर्गत २ गृह -

home
१ गृह (न.), घर (न.) २ (नतिवे लन्द्)स्वदेश (पु.)

home consumption
देशांतर्गत खप, देशांतर्गत उपभोग

home economics
गृह अर्थशास्त्र

home industry
गृह उद्योग

home market
domestic market internal market

home trade
देशांतर्गत व्यापार

homegeneity degree one
एकघाती, एकविधता

homestead
घरवाडी (स्त्री.)

homo economicus
economicman

homogeneity
१ एकजिनसीपणा (पु.), २ एकजातीयता(स्त्री.) (also homogeneousness)

homogeneity assumptions
एकविश्वता गृहिते

homogeneous
१ एकजिनसी २ एकजातीय ३ एकविध ४ एकजीव

homogeneous region
एकजिनसी प्रदेश

homogeneousness
homogeneity

homohypallegic production function
constant elasticity of substitution production function

homoscendasticity
एकविध प्रकीर्णता (स्त्री.)

homothetic demand
समस्थिती मागणी

honorarium
मानधन (न.), मानद्रव्य (न.) salary

honour
१ आदृती (स्त्री.), आदर (पु.), आदृत करणे (न.), प्रदान करणे (न.) २ प्रतिष्ठा (स्त्री.) (as in acceptor of honour प्रतिष्ठार्थी स्वीकर्ता

honour
आदृत करणे, -चे प्रदान करणे, आदर करणे (to fulfill, to carry out; specif. to accept and comply with the terms of - as cheques, bills etc.)

honour a cheque
धनादेश आदृत करणे, धनादेशाचे प्रदान करणे, धनादेशाचा आदर करणे

honoured
आदृत, स्वीकारलेला

honoured bill
आदृत विपत्र, आदृत हुंडी

hoondee
हुंडी (स्त्री.) (also hoondi or hundi)

horizontal
१ (as parallel to horizon) क्षैतिज, क्षितिजसमांतर २ (as, flat or level) आडवा ३ (relating to, uniting, or consisting of individuals of similar type or on the same level) समस्तरीय, समस्तर

horizontal competition
समस्तरीय स्पर्धा

horizontal equity
समस्तर समन्याय

horizontal integration
समस्तर उद्योग एकीकरण (w.r.t.the structure of an industry)

horizontal method
समस्तर पद्धति

horizontal mobility
समस्तर चलता, समस्तर चलनशीलता, समस्तर चलिष्णता

hot money
प्रवेगी (विदेशी) भांडवल, आश्रयार्थी भांडवल (also refugee capital) (large sums of foreign currencies moved at short notice from country to country seeking the highest short term rates of interest)

hot money treasury bill
प्रवेगी कोषागार विपत्र

hotriculture
उद्यानविद्या (स्त्री.)

hours
वेळा (स्त्री.अ.व.), तास (पु.अ.व.) (as in working hours कामाच्या वेळा, कामाचे तास)

household
घरकुल (न.)

household
घरगुती

household economy
domestic economy

household income
घरटी उत्पन्न

household sector
घरगुती क्षेत्र

housing
१ जागेची सोय (स्त्री.) २ गृहनिर्माण

housing society
गृहनिर्माण संस्था

hull insurance
पोत विमा (insurance protecting the owners agaisnt the loss caused by damage or destruction of water borne craft or aircraft)

huller
घिरटी (स्त्री.)

human capital
मानवरुपी भांडवल, मानवी भांडवल

humid
आर्द्र, दमट

humidity
आर्द्रता (स्त्री.) दमटपणा (पु.)

hunting stage
शिकार अवस्था, पारध अवस्था

hush money
मुखलेप (पु.)

hybrid
१ संकर (पु.) २ संकरज (सा.)

hybrid
संकरित

hybridisation
संकरण (न.), संकरण करणे (न.) संकरीकरण (न.)

hydration
सजलीकरण (न.)

hydraulic fill dam
जलस्थापित धरण

hyper inflation
galloping inflation run-away inflation

hyperemployment
अतिसेवायोजन (न.) (also overful employment)

hypergeometric series
अतिगुणोत्तरीय श्रेणी

hypothecate
नजरगहाण ठेवणे, ऋ-चे नजरगहाण लावून देणे

hypothecation
नजरगहाण (न.) mortgage

hypothecation certificate
letter of hypothecation

hypothecator
नजरगहाणकर्ता (पु.), नजरगहाण लावून देणारा (पु.)

hypothesis
परिकल्पना (स्त्री.)

hypothetical
परिकल्पनात्मक

hypothetical par of exchange
परिकल्पनात्मक तुल्यता

ibid
तत्रैव, कित्ता ibidem (in the same place)

idea
१ (as picture in mind, conception, mental image, etc.) कल्पना (स्त्री.) २ (as thought, opinion, a product of reflection or mental concentration) विचार (पु.)

ideal
१ ध्येय (न.) २ आदर्श (पु.)

ideal
आदर्श

idealist
१ ध्येयवादी (सा.) २ आदर्शवादी (सा.)

idealistic
१ ध्येयवादी २ आदर्शवादी, आदर्श-

identical
१ (of one thing viewed at different times) एकच, अभिन्न २ (of different things agreeing in every details) सरुप

identification
१ ओळख (स्त्री.) २ ओळख पटवून देणे (न.)

identification problem
अभिज्ञानाचा प्रश्न

identified
१ ओळखलेला २ ओळख पटवलेला

identifier
ओळख पटवणारा (पु.)

identify
१ ओळखणे २ ओळख पटवून देणे ३ अभिन्न मानणे, सरुप मानणे

identify
१ ओळख (स्त्री.) २ सरुपता (स्त्री.) ३ नित्य समीकरण (न.)

identity card
ओळखपत्र (न.)

identity problem
सरुपतेचा प्रश्न

ideology
विचार प्रणाली (स्त्री.)

idle balance
निष्क्रीय रोख शिल्लक

idle capacity
अप्रयुक्त क्षमता, पडीक क्षमता

idle deposit
पडीक ठेवी अप्रयुक्त ठेवी

ignore
१ उपेक्षा करणे २ दुर्लक्ष करणे ३ हिशेबात न घेणे

ignored
१ उपेक्षित २ दुर्लक्षित

illegal
अवैध, बेकायदा

illegality
अवैधता (स्त्री.)

illegally
अवैधरीतीने

illegible
दुर्वाच्य, वाचण्यास कठीण

illegitimate
अवैधिक, बेकायदेशीर, अनौरस

illicit
१ (as, unlawful) विधिबाह्य, बेकायदेशीर २ (forbidden, prohibited) निषिद्ध

illiquid
अतरल, रोकडदुर्लभ (not being cash or readily convertible into cash)

illiquid assets
अतरल मत्ता

illiquidity
अतरलता (स्त्री.) रोकडदुर्लभता (स्त्री.)

illustrate
१ (to exemplify) उदाहरण देणे, सोदाहरण सांगणे २ (to make clear to mind) स्पष्ट करणे ३ (to explain by pictures) चित्रयुक्त करणे

illustrated
१ सोदाहरण २ सचित्र

illustration
१ उदाहरण (न.) २ चित्रांकन (न.)

illustrative
विशदीकरणात्मक, निदर्शी

imapplicable
अप्रयोज्य, लागू न होणारा

immaterial capital
अभौतिक भांडवल

immediate
१ निकट २ तात्काळ, तात्काल ३ प्रत्यक्ष (as in immediate control प्रत्यक्ष नियंत्रण

immediate annunity
तात्काळ वार्षिकी

immediate delivery
तात्काळ पोचवणी

immigrant
आप्रवासी (सा.), देशप्रवासी (सा.)

immigrant
आप्रवासी

immigrate
आप्रवासन करणे, स्थायिक होण्यासाठी देशात प्रवेश करणे

immigration
१ आस्थलांतरण (न.) (आंतरराष्ट्रीय) २ आप्रवास (पु.), स्थायिक होण्यासाठी देशात प्रवेश करणे

immiscrisation
दरिद्रीकरण (न.)

immiscrising growth
दारिद्र्यकारी अभिवृद्धि

immobile
अचल, अचलिष्णु

immobilisation
निश्चलीकरण (न.)

immobility
अचलता (स्त्री.) अचलिष्णुता (स्त्री.)

immovable
स्थावर (also immovable)

immovable property
स्थावर संपत्ति

immoveable
immovable

impact
१ (as distinguished from incidence in a sence that the impact, as of tax, is on the person who pays in the first instance) आघात (पु.) २ (as cumulative burden) बोजा, भार (पु.)

impact effect
आघात परिणाम

impact factor
आघात घटक

impact incidence
१ आघात कोषज विभाजन परिवर्तन (आघात कोविप) २ आघाती आपात

impact of tax
१ कर आघात, कराचा आघात, कराधानाचा आघात २ कराचा बोजा

impawn
तारण ठेवणे

imperative planning
आज्ञार्थी नियोजन

imperfect
१ (not complete in parts or attributes not satisfying the standard or ideal) अपूर्ण, अपरिपूर्ण २ (as defective) सदोष

imperfect competition
अपूर्ण स्पर्धा

imperfect elasticity
अपूर्ण लवचिकता

imperfect market
अपूर्ण बाजार

imperfect oligopoly
अपूर्ण अल्पजनाधिकार

imperial preference
साम्राज्यांतर्गत अधिमान्यता (a term used of policy of granting a preferential tariff to countries to British empire)

imperialism
साम्राज्यवाद (पु.)

imperishable
१ अविनाशी, अनाशिवंत २ न नासणारी

imperishable goods
अविनाशी माल (पु.), अविनाशी वस्तू (स्त्री.अ.व.)

impersonal
१ (not referring or belonging to any particular person) अव्यक्तिगत २ (having no personal reference or connection) व्यक्तिनिरपेक्ष

impersonal account
अव्यक्तिगत लेखा (a term for a ledger account such as cash account or capital account in contrast to personal account)

impersonal payee
अव्यक्तिगत आदाता

implement
कार्यान्वित करणे

implement
१ अवजार (न.) २ उपकरण (न.)

implication
१ (that which is implied) अभिप्रेत अर्थ (पु.), ध्वनितार्थ (पु.) २ अपेक्षित भार (पु.) (as infinancial implications अपेक्षित वित्तिय भार

implict
१ गर्भित २ (unquestioning) निर्विवाद

implict cost
गर्भित परिव्यय (also imputed cost)

implied
ध्वनित, गर्भित

implied warranty
ध्वनित प्राश्वासन

imply
ध्वनित करणे

import
आयात करणे

import
१ आयात (स्त्री.), २ (उसु.प्ल्.) आयात माल (पु.), आयात वस्तू (स्त्री.अ.व.)

import duty
आयात शुल्क

import entitlement account
आयात हक्क लेखा

import leakage
आयात गळती, आयातरुपी गळती

import licence
आयात अनुज्ञप्ति

import merchant
आयात वस्तू व्यापारी

import quota
आयात कोटा

import restrictions
आयात निर्बंध

import specie point
सुवर्ण आयात बिंदु

import substitution
आयात पर्यायन

import trade
आयात व्यापार

importable
आयातयोग्य

importance
महत्त्व (न.)

important
महत्त्वाचा

importation
आयात करणे (न.), आयात (स्त्री.)

imported
आयात केलेला

imported goods
आयात माल, आयात वस्तू (स्त्री.अ.व.)

importer
आयातक (सा.), आयात कर्ता (पु.)

importing agent
आयात अभिकर्ता, आयात एजंट

imposable
(जकात वगैरे) लादण्यास योग्य

impose
बसवणे, लादणे (as in impose conditions अटी लादणे (as restrictions, taxes etc.)

impose duties
शुल्क बसवणे, शुल्क लादणे

impossible
अशक्य

impost
प्रकट (पु.) duty

impound
अटकावून ठेवणे

impracticable
अव्यवहार्य

impractical
अव्यवहारी, व्यवहारशून्य

impress
१ (apply a mark etc.to stamp) शिक्का मारणे, ठसा मारणे २ उमटवणे ३ (to enforce idea etc. on a person or his mind) मनात ठसवणे, मनावर बिंबवणे ४ (to produce a profound effect upon or to influence) प्रभावित करणे, छाप पाडणे

impressed
१ ठसवलेला २ उमटलेला ३ प्रभावित

impression
१ प्रभाव (पु.), छाप (स्त्री.) २ (belief or notion generally) समजूत (स्त्री.) ३ (effect of anything on mind) मत (न.),ठसा (स्त्री.)

impressive
प्रभावी, छाप पाडणारा, छाप बसवणारा

imprest
अग्रधन (न.) (also impest money)

imprest account
अग्रधन लेखा (a sum provided by a firm to cover cash expenditure as, for example, petty cash payments and periodically brought upto the same amount)

imprest amount
अग्रधनाची रक्कम

imprest money
imprest

imprest system
अग्रधन पद्धति

improbable
असंभाव्य, असंभवनीय

improper
१ अयोग्य, अयुक्त २ अनुचित

improve
१ सुधार करणे, सुधारणे २ उन्नती करणे

improved
सुधारलेला, सुधारित

improvement
१ सुधार (पु.), सुधारणा (स्त्री.) २ उन्नती (स्त्री.)

improvement trust
सुधार विश्वस्त मंडळ, सुधार न्यास

impure
अशुद्ध

impurity
१ (as quality) अशुद्धता (स्त्री.) २ (as substance) अपद्रव्य (न.). अशुद्ध (न.)

imputation
१ दूषण (न.) २ आरोप (पु.)

impute
१ दूषण देणे २ आरोप करणे ३ आरोपित करणे

imputed cost
implicit cost

imputed income
आरोपित उत्पन्न

imputed value
आरोपित मूल्य

in a set bills
विदेशी विपत्रांच्या तीन प्रतींचा सट

in figures
आकड्यांत

in force
अंमलात असलेला

in good faith
सद्भावनेने, सद्भावाने

in kind
वस्तुरुपाने, ऐनजिनसी

in service training
on the job training inplant training

in specie
लगडीरुपाने

in terms of
१ च्या अनुसार २ च्या परिभाषेत ३ च्या पद्धतीने (in terms of rupees रुपयांत)

in the red
तोट्यात चाललेला

in-between
मध्ये

in-clearing
(वटवणीसाठी) आलेले धनादेश (पु.अ.व.) (cheques received for payment by a bank during the process of clearing)

in-migration
अंतस्थलांतरण (न.)

in-transit
मार्गस्थ

inability
१ असमर्थता (स्त्री.) २ अक्षमता (स्त्री.)

inactive
निष्क्रिय

inactive money
निष्क्रिय पैसा

inappreciable
१ (too small to be perceived) नगण्य २ अत्यल्प

inappropriate
१ अनुचित २ अयोग्य

incalculable
१ अपरिगण्य २ अपरिमित

incapability
असमर्थता (स्त्री.)

incapable
१ असमर्थ २ अक्षम

incentive
प्रोत्साहन (न.), प्रेरणा (स्त्री.) (something that constitutes a motive or spur; inducement)

incentive
प्रोत्साहक, प्रेरक (servingto encourace, rouse or move to action; motivative in particular direction or course, designed to enhance or improve productione esp. in industries)

incentive taxation
प्रेरक कराधान

incentive wages
प्रेरक वेतन

incidence
१ (as distinguished from impact-in a sense, that the incidence, as of tax, is on the person who finally bears it) आपात (पु.) २ (as burden) भार (पु.) ३ (change in the distribution of income available for private use resulting from the budretary policy Musgave) कोषज विभाजन परिवर्तन (कोविप) (न.)

incidence of tax
कर आपात, कराचा आपात

incidence of taxation
कराधान आपात

incident
१ (an event) घटना (स्त्री.) २ (an occurance) प्रसंग (पु.)

incidental
आपाती, आनुषंगिक

incidental charges
आनुषंगिक आकार

incidental expenses
वरखर्च (पु.), आनुषंगिक खर्च

incidentally
१ अनुषंगाने २ प्रसंगवशात

inclination
(of a curve) कल (पु.), नति (स्त्री.)

inclusive
समावेशक

income
१ (a gain or recurrent benefit that is usu. measured in money and for given period of time derives, from capital, labour or combination of both,etc.) आय (स्त्री.) २ (the value of goods and services received by an individual for a given period of time) प्राप्ति (स्त्री.), उत्पन्न (न.)

income and expenditure account
आय-व्यय लेखा

income bearing
१ आय मिळवून देणारा २ प्राप्ति मिळवून देणारा

income consumption curve
उत्पन्न-उपभोग वक्र

income determination
आय निर्धारण

income distribution
१ आय वितरण २ आय विभजन

income distribution effect
आय वितरण परिणाम

income effect
आय परिणाम

income elastic investment
उत्पन्न लवचिक गुंतवणूक (also induced investment)

income elasticity of demand
मागणीची आय सापेक्ष लवचिकता (the income elasticity of demand for a commodity shows the extent to which a consumer's demand for that good charges as a result of the change in his income)

income leverage
(राष्ट्रीय) आयवर्धन (न.)

income leverage effect
(राष्ट्रीय) आयवर्धन परिणाम

income per head
१ प्रतिव्यक्ति आय, दरडोई आय २ प्रतिव्यक्ति प्राप्ति, दरडोई प्राप्ति (also per capita income)

income policy
प्राप्तिसंबंधी धोरण

income receivers
आय प्रापक, आय ग्रहिता, उत्पन्न प्रापक, उत्पन्न ग्रहिता

income stream
उत्पन्न प्रवाह

income terms of trade
निर्यात राशी भारित मूल्य तुल्यता दर आयातक्षमता निर्देशक (net barter terms of trade weighted by the volume of exports PX/ PM x OX)

income velocity
प्राप्ति परिचलन वेग

income velocity of circulation
आय परिचलन वेग

income-tax
आयकर (पु.)

incoming partner
प्रवेशी भागीदार, येणारी भागीदार

incomparable
अतुलनीय, - शी तुलना होऊ न शकणारा

incompatible
विजोड, न जुळणारा

incompetence
अक्षमता (स्त्री.) incompetency

incompetent
अक्षम

incomplete
अपूर्ण

incompleteness
अपूर्णता (स्त्री.) incompletion

inconsiderable
नगण्य, विचारात न घेण्यासारखा

inconsiderably
अत्यल्प प्रमाणात

inconsistency
विसंगति (स्त्री.)

inconsistent
विसंगत

inconvenience
गैरसोय (स्त्री.)

inconvenient
गैरसोयीचा

inconvertibility
१ (when used of bank notes or paper-money) अरुपांतरणायता (स्त्री.) २ (when used in connection with currency) अपरिवर्तनीयता (स्त्री.)

inconvertible
१ अरुपांतरणीय २ अपरिवर्तनीय, अपरिवर्त्य

inconvertible money
अपरिवर्तनीय पैसा

incorporated company
निगमित कंपनी, विधिसंस्थापित कंपनी

incorporation of a company
कंपनीचे विधिद्वारा संस्थापन, कंपनीचे विधि संस्थापन, कंपनीचे निगमन (also formation of a company)

increase
वृद्धि (स्त्री.)

increase of demand
मागणीची वाढ

increasing
१ वाढता, वर्धिष्णु २ वाढणारा, वर्धमान

increasing cost
वाढता परिव्यय, वर्धिष्णु परिव्यय

increasing demand
वाढती मागणी

increasing marginal cost
वर्धिष्णु सीमांतिक परिव्यय

increasing returns to scale
वाढते अनुमाप प्रत्याय

increasing utility
१ वर्धिष्णु उपयोगिता, वर्धमान उपयोगिता २ वर्धिष्णु तुष्टिगुण

increment
१ वाढ (स्त्री.) २ (periodical additions to one's salary until one reaches the maximum of the scale) वेतनवाढ (स्त्री.), पगारवाढ (स्त्री.)

incremental
वाढीव

incremental capital output ratio
वाढीव भांडवल उत्पादन गुणोत्तर

incremental cost
वाढीव परिव्यय

incremental revenue
वाढीव आगम

incremental saving ratio
marginal saving ratio

incubation period
उबवण अवधि

incubator
उबवणयंत्र (न.)

incumbrance
encumbrance

incur
१ (as expenses etc.)(खर्च वगैरे) करणे २ (as debts etc.) (कर्ज,ऋण वगैरे) घेणे ३ (as liabilities etc.) (दायित्व, जबाबदारी वगैरे) पत्करणे, ओढवून घेणे

indebted
ऋणी

indebtedness
१ ऋणग्रस्तता (स्त्री.), कर्जबाजारीपणा (पु.) २ (as debts collectively) ऋण (न.)

indemnification
क्षतिपूरण (न.)

indemnified
क्षतिपूरित

indemnifier
क्षतिपूरक (सा.)

indemnify
क्षतिपूरण करणे

indemnitee
क्षतिपूर्तिग्राही (सा.) (a person to whom the indemnity is given)

indemnitor
क्षतिपूर्तिकर्ता (पु.) (one who gives indemnity)

indemnity
१ क्षतिपूर्ति (स्त्री.) २ मुक्तता (स्त्री.) compensation

indemnity bond
क्षतिपूर्ति बंधपत्र

indent
१ मागणीपत्र सादर करणे २ मागणी करणेऔ

indent
१ (a term used in foreign trade, foreign orders are known as indents the term being more particularly used of orders through agents or exports) मागणीपत्र (न.) २ मागणी (स्त्री.)

indent firms
विदेशी व्यापार, अडत संस्था indent houses

indentor
मागणीकार (पु.)

indenture
करारनामा (पु.)

independent
१ स्वतंत्र २ अलग

independent banking
स्वतंत्र बँक व्यवसाय, स्वतंत्र अधिकोष

independently
स्वतंत्रपणे

index
१ निर्देशांक (पु.), सूचकांक (पु.) २ (list of names, subjects, references etc.) सूची (स्त्री.) ३ (something that service as a pointer or indicator) दर्शक (पु.) (pl. indexes or indices)

index
१ निर्देशांक देणे २ सूची तयार करणे

index number
निर्देशांक (पु.), सूचकांक (पु.)

index number problem
निर्देशांकन समस्या (also measurement problem)

index of retail prices
किरकोळ किंमत निर्देशांक (also retain price index)

indicative planning
सूचक नियोजन

indicator
१ दर्शक (पु.) २ निर्देशक (पु.)

indifference curves
समसमाधान वक्र (पु.अ.व.), तटस्थतावक्र (पु.अ.व.) (a method of analysing consumer's demand)

indifference map
समसमाधान वक्र आलेख

indigenous
१ देशीय, देशी- २ मूळचा

indigenous bank
१ देशीय बँक, देशी बँक

indigenous banking
देशीय बँक व्यवसाय, देशी पद्धतीचे अधिकोषण

indigenous bills of exchange
देशी विपत्र, देशी हुंडी

indirect
अप्रत्यक्ष

indirect advertising
अप्रत्यक्ष जाहिरात, अप्रत्यक्ष विज्ञापन

indirect arbitrage
compound arbitrage

indirect charge
indirect cost

indirect consumption
अप्रत्यक्ष उपभोग

indirect cost
अप्रत्यक्ष परिव्यय (also indirect charge) (a cost that is not identifiable woith a speific product, function or activity-opposed to direct cost)

indirect credit
अप्रत्यक्ष पत

indirect demand
अप्रत्यक्ष मागणी

indirect exchange
१ अप्रत्यक्ष विनिमय २ अप्रत्यक्ष विदेशी चलन विनिमय

indirect liability
अप्रत्यक्ष दायित्व

indirect parity
अप्रत्यक्ष तुल्यता

indirect remittance
अप्रत्यक्ष वित्तप्रेषण

indirect tax
अप्रत्यक्ष कर

indirect trade
अप्रत्यक्ष व्यापार

indirectly
अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे

indisputability
अविवाद्यता (स्त्री.)

indisputable
अविवाद्य

individual
व्यक्तिगत

individual
१ व्यक्ति (स्त्री.), एकजण (सा.) २ एक वस्तु (स्त्री.)

individual demand schedule
वैयक्तिक मागणी अनुसूची

individual income
personal income

individual tax
व्यक्तिलक्ष्यी कर

individualist
व्यक्तिवादी (सा.)

individuality
व्यक्तित्व (न.)

individually
व्यक्तिश

indivisibility
अविभाज्यता (स्त्री.)

indivisible
१ अविभाज्य २ विभागणीयोग्य नसलेला

indoor relief
अंतसाहाय्य (न.) (assistance under the Poor Laws given to the poor in work houses- opposed to outdoor relief)

induce
१ (to lead on) प्रवृत्त करणे २ प्रलोभित करणे

induced
१ उत्प्रेरित २ प्रवृत्त ३ प्रलोभित

induced demand
१ उत्प्रेरित मागणी २ प्रलोभित मागणी

induced investment
income elastic investment

inducement
१ उत्प्रेरण (न.) २ प्रलोभन (न.)

inducive method
विगमक पद्धति

induction
विगमन (न.)

inductive
विगमक

industrial
औद्योगिक, उद्योग-

industrial accident
औद्योगिक अपघात, कारखान्यातील अपघात

industrial area
औद्योगिक क्षेत्र

industrial bank
औद्योगिक बँक

industrial centre
औद्योगिक केंद्र

industrial colony
औद्योगिक वसाहत

industrial complex
उद्योग समूह

industrial conglomerate
औद्योगिक संगुटन

industrial crisis
औद्योगिक अरिष्ट, औद्योगिक गंडांतर

industrial crops
औद्योगिक पिके

industrial democracy
औद्योगिक लोकशाही

industrial depression
औद्योगिक मंदी

industrial dispute
औद्योगिक विवाद

Industrial Disputes Act
औद्योगिक विवाद अधिनियम

industrial economics
औद्योगिक अर्थशास्त्र

industrial education
औद्योगिक शिक्षण

industrial efficiency
औद्योगिक कार्यदक्षता

industrial enterprise
औद्योगिक साहसी उपक्रम

industrial estate
औद्योगिक वसाहत

industrial expansion
औद्योगिक विस्तार

industrial fluctuations
औद्योगिक चढौतार

industrial guild
औद्योगिक संघ

industrial injury
१ औद्योगिक क्षति २ कारखान्यातील इजा

industrial labour
औद्योगिक कामगार, औद्योगिक श्रमिक

industrial production
औद्योगिक उत्पादन

industrial products
औद्योगिक उत्पादित वस्तू

industrial relations
औद्योगिक संबंध (पु.अ.व.) (the dealings or relationships of a usu. large business or industrial enterprise with its own workers)

industrial resolution
औद्योगिक क्रांति

industrial stage
औद्योगिक अवस्था

industrial training
औद्योगिक प्रशिक्षण

industrial union
एकोद्योग कामगार संघ (also vertical union) (a labour union that admits to membership workmen in an industry irrespective of their occupation or craft)

industrialisation
उद्योगीकरण (न.)

industrialise
उद्योगीकरण करणे

industrialised
१ उद्योगीकृत २ उद्योगप्रधान

industrialism
१ उद्योगप्रधानता (स्त्री.) २ उद्योगवाद (पु.)

industrialist
उद्योगपति (पु.)

industrially
औद्योगिकदृष्ट्या

industry
१ उद्योग (पु.) २ (a quality of being hard-working; being always employed usefully) उद्योगशीलता (स्त्री.), उद्यमशीलता (स्त्री.) trade

inefficiency
अकार्यदक्षता (स्त्री.)

inefficiency of labour
कामगारांची अकार्यदक्षता, श्रमिकांची अकार्यदक्षता

inefficient
अकार्यदक्ष

inelastic
ताठर, अलवचिक

inelastic demand
ताठर मागणी, अलवचिक मागणी

inelastic supply
ताठर पुरवठा, अलवचिक पुरवठा

inelasticity
ताठरपणा (पु.), अलवचिकता (स्त्री.)

inelasticity of demand
मागणीचा ताठरपणा, मागणीची अलवचिकता

inelasticity of supply
पुरवठ्याचा ताठरपणा, पुरवठ्याची अलवचिकता

inequality
१ (quality of being unequal or uneven) असमानता (स्त्री.) २ (as having disparity, lack of equality) विषमता (स्त्री.) ३ Math. विषमिका (स्त्री.)

inequality of incomes
आय विषमता

inequitable
विषमन्यायी, विषमन्याय-

inequity
विषमन्याय (पु.), अन्याय (पु.)

infant country argument
अविकसित देश संरक्षण युक्तिवाद

infant industry argument
बालोद्योग संरक्षण युक्तिवाद

infant mortality rate
बालमृत्यु दर, अर्भक मृत्यु दर

inferior
१ (lower in respect or subordicate) दुय्यम, कनिष्ट २ (poor or poorer in quality) नित्कृष्ट, कनिष्ट प्रतिचा, हलक्या प्रतिचा

inferior goods
हलका माल, हलक्या वस्तू (स्त्री.अ.व.)

infertile
१ नापीक २ जननक्षम

infertility
१ नापीकता (स्त्री.) २ जननाक्षमता (स्त्री.)

infinite elasticity
अनंत लवचिकता

inflate
चलन अतिवृद्धि करणे, अतिवृद्धि होणे

inflation
१ (act or instance of inflating or expansion; the state of being inflated or expanded) फुगवटा (पु.) २ भाव फुगवटा (पु.) ३ (as an increase in the volume of money and credit relative to available goods resulting in a substantial and ontinuin rise in the general price level as opposed to deflation) चलन अतिवृद्धि (स्त्री.)

inflation of currency
चलनातिवृद्धि (स्त्री.)

inflation psychosis
भावफुगवटाजन्य मनोदुर्दशा

inflationary
१ भाव फुगवटाकारी २ भाव फुगवटारुपी

inflationary gap
भाव फुगवटाकारी तफावत

inflationary pressure
भाव फुगवटारुपी दाब

inflationary spiral
भाव फुगवटा आवर्त (a continuous rise in prices that is sustained by the tendency of wage increases and cost increases to react on each other)

inflationary tendency
अतिवृद्धि प्रवृत्ति

inflationist
अतिवृद्धिवादी (सा.)

inflection
नतिपरिवर्तन (न.)

inflexibility
अनम्यता (स्त्री.)

inflexible
अनम्य

inflow
अंतर्वेशी प्रवाह (पु.)

influite series
अनंत श्रेणी

influx
अंतर्वेशी लोंढा (पु.)

information theory
माहिती सिद्धांत

informative advertisement
माहितीदर्शक जाहिरात

infra structure
आधारभूत संरचना

ingot
लगड (स्त्री.) (usu.brick-shaped lump of metal esp. gol and silver cast in a mould)

inherent
१ (structural or involved in the constitution or essential character of something) अंतर्हित २ (belonging by nature or settled habit) अंगभूत

inherit
वारशाने मिळवणे, वारस म्हणून मिळणे, वारशाने मिळणे

inheritance
१ वारसा (पु.) २ (as legacy etc.) वारसाप्राप्य संपत्ति (स्त्री.)

inheritance tax
वारसा कर

inherited
वारशाने मिळालेला, वारसाप्राप्त

initial
१ (the initial letter esp. first letter of person's name) आद्याक्षर (न.) २ (in pl.first letters of person's name) आद्याक्षरी (स्त्री.)

initial
आद्याक्षरित करणे (to put an initial or initials to)

initial account
प्रारंभिक लेखा

initial allowance
प्रारंभिक सवलत, प्रारंभिक सूट (also investment allowance)

initial par value
प्रारंभिक सममूल्य

initial stage
प्रारंभीची अवस्था, सुरवातीची अवस्था

initialled
आद्याक्षरित

initially
१ प्रारंभापासून, सुरवातीपासून, २ प्रारंभी, सुरवातीस

inland
१ (of or relating to inlandsor interior parts of the country; as domestic) अंतर्देशीय २ (being within the land not bordering the sea, far from sea or border) भूजल- (as in inland fisherias भूजल मत्स्यव्यवसाय)

inland bill
अंतर्देशीय विपत्र, अंतर्देशीय हुंडी inland bill of exchange

inland instrument
अंतर्देशीय लेख

inland marketing
अंतर्देशीय विपणन

inland navigation
अंतर्देशीय नौकानयन

inland revenue
अंतर्देशीय महसूल

inland trade
अंतर्देशीय व्यापार

inland waterways
अंतर्देशीय जलपथ

inlant letter
अंतर्देशीय पत्र

inner
अंतस्थ

inner reserve
अंतस्थ राखीव निधि

innovation
१ नवप्रवर्तन (न.) २ नवोपक्रम (पु.)

inorganic manure
रासायनिक खत

inplant training
in service training on the job training

input
निविष्टी (स्त्री.)

input-output ratio
१ निविष्टी-उद्विष्टि अनुपात, निविष्टी-उद्विष्टि गुणोत्तर २ निविष्टी-उद्विष्टि प्रमाण

inquire
१ चौकशी करणे २ विचारपूस करणे (also enquire)

inquiry
१ चौकशी (स्त्री.) २ विचारपूस (स्त्री.) ३ (as reference) वित्तप्रमाण (न.), ग्वाही (स्त्री.) (also enquiry)

insatiability
अतृप्यता (स्त्री.)

insatiable
अतृप्य

insatiable wants
अतृप्य गरजा (स्त्री.अ.व.)

insecticide
कीटकनाशक (न.)

insecure
असुरक्षित

insecurity
असुरक्षितता (स्त्री.)

inseminating tube
रेतन नलिका

inseparability
अवियोज्यता (स्त्री.)

inseparable
अवियोज्य

insignificant
१ अलक्षणीय २ उपेक्षणीय

insolvency
नादारी (स्त्री.)

insolvent
नादार (सा.), दिवाळखोर (पु.)

insolvent
नादार, दिवाळखोर

instability
अस्थैर्य (न.), डळमळीतपणा (पु.)

instability of demand
मागणीचे अस्थैर्य, मागणीची अस्थिरता

instalment
हप्ता (पु.)

instalment bond
१ हप्तेबंदीचे बंधपत्र २ हप्तेबंदीचा रोखा

instalment of annuity
वर्षासनाचा हप्ता, वार्षिकी हप्ता

instalment purchase
हप्तेबंद खरेदी

instalment selling
हप्तेबंद विक्री

instalment trading
हप्तेबंद व्यापार

instantaneous
तत्क्षणिक, तत्क्षणीय

instantaneously
तत्क्षणी

instantly
तत्क्षणी

institute
संस्था (स्त्री.) institution

institutional school
संस्थावादी संप्रदाय

institutionalism
संस्थावाद (पु.)

instruction
१ अनुदेश (पु.) २ सूचना (स्त्री.)

instrument
१ (a means whereby something is achived, performed or furthered) साधन (न.) २ (a legal document such as deed, will, insurance policy, warrant, etc. evidencing legal rights or duties) संलेख (पु.) ३ (as something capable of being presented as evidence or for inspection) लेख (पु.), दस्ताइवज (पु.)

instrument of credit
१ पतनिर्माण साधन २ (as evidence of indebtedness) पतलेख (पु.)

instrumental
१ (serving as an instrument or means) साधनभूत २ (as auxiliary) साहाय्यभूत

instrumental capital
auxiliary capital

instrumental goods
producer goods producers' goods

instrumental industry
साधनभूत उद्योग

instrumental variable
साधनीभूत चल

instruments of monetary policy
पैसाविषयक धोरण साधने (न.अ.व.)

instruments of production
उत्पादनाची साधने (न.अ.व.), उत्पादन साधने (न.अ.व.) (also means of production)

insulation of gold
सरकारी सुवर्णसाठ्याची गोठवणी, सुवर्ण प्रभावलोपन (also sterilisation of gold)

insurability
विमायोग्यता (स्त्री.)

insurable
विमायोग्य

insurable interest
विमायोग्य हितसंबंध

insurance
विमा (पु.)

insurance agent
विमा अभिकर्ता, विमा एजंट

insurance and freight cost
विमा वाहणावळीसह मूल्य

insurance bank
विमा बँक

insurance broker
विमा दलाल

insurance cover
विमा क्षतितारण

insurance policy
विमापत्र (न.)

insurance policy with profit
सलाभ विमापत्र

insurance policy without profit
लाभरहित विमापत्र

insurance reserve
विमा राखीव निधि

insurance system
विमा पद्धति

insure
१ क्षती पोचवणे २ इजा करणे ३ (as to offend, hurt the feelings of) दुखावणे

insure
१ क्षती पोचवणे २ इजा करणे ३ (as to offend, hurt the feelings of) दुखावणे

insured
विमा उतरलेला, विमा उतरवलेला, विमाबद्ध

insured
विमेदार (सा.)

insured article
विमाबद्ध वस्तु

insured person
विमेदार (सा.)

insured savings deposit account
विमाबद्ध बचत ठेव खाते, विमा उतरवलेले बचत ठेव खाते

insurer
विमेकार (सा.)

insurnce certificate
विमा प्रमाणपत्र

insurnce fund
विमा निधि

intact
१ (as undamaged) अक्षत २ (as untouched, complete) शाबूत,जशाचा तसा

intangible
अमूर्त मत्ता (स्त्री.) (usu.pl.)

intangible
अमूर्त

intangible assets
अमूर्त मत्ता (स्त्री.) (as goodwill or a patent right that is not corporeal)

intangible property
अमूर्त संपत्ति

integrability
संकलनीयता (स्त्री.)

integrability condition
संकलनीयता अट, संकलनीयता शर्त

integrable
संकलनीय

integrable function
संकलनीय फल, संकलनीय अनुवर्त

integral
संकलक (पु.)

integrate
१ एकात्म करणे २ (to unite as, a part or element with something else, as to unify) एकीकरण करणे

integrated
१ एकात्मीकृत २ एकीकृत

integrated credit system
एकात्मीकृत पतपद्धति, एकात्मीकृत कर्ज पद्धति

integrated farming
एकात्मीकृत शेती

integration
१ एकात्मीकरण (न.) २ (as unification and mutual adjustment of diverse groups or elements) एकीकरण (न.), संकलन (न.)

integrity
१ एकात्मता (स्त्री.) २ (quality of being honest and upright in character) सचोटी (स्त्री.)

intelligence
१ बुद्धिमत्ता (स्त्री.) २ माहिती (स्त्री.), वृत्त (न.) (as in market intelligence बाजारवृत्त

intend
१ उद्देश असणे २ विचार असणे

intended
उद्देशित

intensify
तीव्र करणे, उत्कट करणे, प्रकृष्ट करणे

intensity
१ तीवता (स्त्री.),उत्कटता (स्त्री.), प्रकृष्टता (स्त्री.) २ सधनता (स्त्री.)

intensive
१ प्रकृष्ट २ सधन

intensive agriculture
सधन शेती, सधन कृषी

intensive cropping
सधन पीक लागवड

intensive cultivation
सधन लागवड

intensive farming
सधन शेती

intensive margin
सधन सीमा

intensive margin of cultivation
सधन शेतीची सीमा

intensively
१ प्रकृष्ट रीतीने २ सधन रीतीने

intensiveness of taxes
कर परिणामाची तीव्रता

intention
१ उद्देश (पु.) २ (the import or meaning of something, something that is conveyd or intended to be conveyd to the understanding) आशय (पु.)

inter farm
आंतर शेत

inter temporal
आंतरकालिक

inter temporal choice
आंतरकालिक निवड

inter temporality
आंतरकालिकता (स्त्री.)

inter-
१ (बेत्वीन्, अमोन्ग्) आंतर- २ परस्पर- ३ (विथिन्, इन्त्र) अंतर-

inter-government borrowing
आंतरराज्यीय ऋण

inter-regional planning
आंतरप्रादेशिक नियोजन

interative method
साधनभूत पद्धति

interbank
आंतर बँकीय, आंतर अधिकोषीय (as in interbank deposits आंतरबँकामधील ठेवी, interbank relations आंतर बँकामधील संबंध) (involving two or more banks)

interbank debt
आंतर अधिकोषीय ऋण

interbourse securities
आंतरराष्ट्रीय रोखे (पु.अ.व.) (also international securities) (securities issued simultaneously in different countries)

intercrop
आंतरपीक (न.)

intercrop parity
आंतरपीक तुल्यता

interdependence
अन्योन्याश्रय (पु.), परस्परावलंबन (न.)

interdependent
अन्योन्याश्रयी, परस्परावलंबी

interdisciplinary research
आंतर विद्याशाखीय संशोधन

interest
१ व्याज (न.) २ (legal concern, title, right in a property or pecuniary stake in a commercial undertaking etc.) हितसंबंध (पु.) ३ (state of being concerned or effected esp. with respect to advantage) हित (न.) ४ (person interested in any particular business

interest account
व्याज लेखा

interest area
हितसंबंध क्षेत्र

interest bearing
व्याजी (also interest yielding)

interest elastic
व्याज

interest elasticity
व्याज

interest elasticity of saving
बचतीची व्याज लवचिकता

interest warrant
व्याज अधिपत्र

interest yielding securities
व्याजदायी रोखे (पु.अ.व.)

interest-free
बिनव्याजी

interest-yielding
interest-bearing

interested
हितसंबंधित (as to be interested in) - विषयी आस्था असणे, - विषयी गोडी असणे

interfere
हस्तक्षेप करणे  mediate

interference
हस्तक्षेप (पु.)

intergeneration equity
पिढ्यांतील समन्याय

interim
अंतरिम काल (पु.)

interim
मध्यावधि, अंतरिम

interim bonus
अंतरिम बोनस, अंतरिम अधिलाभांश

interim budget
अंतरिम अर्थसंकल्प

interim dividend
अंतरिम लाभांश

interior
अंतर, आतील, अंतस्थ

interior
अंतरंग (न.), अंतर्भाग (पु.)

interlock
अनेकबद्ध करणे (to engage or interrelate with one another)

interlock
अनेकबंधन (न.), अनेकबद्ध (पु.)

interlocking director
अनेकबद्ध संचालक, अनेकबंध संचालक (one who serves as a director of two or more companies or corporations at one time)

interlocking directorate
अनेकबंध संचालक मंडळ (a directorate linked with that of another corporation by interlocking directors so that businesses managed by them are to some degree under one control)

interlocking directorate system
अनेकबंध संचालन पद्धति

intermediary
मध्यस्थ (सा.) (an alternative term for middleman, agent or broker)

intermediary
मध्यस्थ

intermediate
मध्यम, मध्ये असलेला

intermediate goods
अर्धसिद्ध माल, अर्धसिद्ध उत्पादिते (न.अ.व.) intermediate products (a term sometimes used to describe partly finished goods)

intermediate loan
मध्यमावधि कर्ज

intermediate technology
मध्यम उत्पादन तंत्र

intermigration
अन्योन्य स्थलांतर (न.)

internal
१ अंतर, आंतरिक २ (of or relating to the domestic affairs or administrative functions of a country or state) अंतर्गत

internal auditor
अंतर्गत लेखा परीक्षक

internal check
१ अंतर्गत तपासणी, अंतर्गत पडताळा, २ अंतर्गत संरोध

internal communication
१ अंतर्देशीय दळणवळण २ अंतर्गत दळणवळण

internal cost
अंतर्गत परिव्यय

internal debt
सरकारी देशी ऋण (that part of a country's national debt owed by the state to its own people or institutions etc.)

internal diseconomies
परिव्ययवर्धक अंतर्गत प्रतिकूलता

internal economies
परिव्ययऱ्हासक अंतर्गत अनुकूलता

internal management
अंतर्गत व्यवस्थापन

internal market
domestic market home market

internal migration
अंतर्गत स्थलांतर

internal rate of return
गुंतवणुकीवरील अपेक्षित सीमांत लाभ, भांडवलाची सीमांत कार्यदक्षता, भांडवलाची सीमांत लाभदक्षता marginal efficiency of capital investor's yields

internal trade
१ अंतर्गत व्यापार २ देशांतर्गत व्यापार

internal value
अंतर्गत मूल्य, आंतरिक मूल्य

internatinal securities
interhouse securities

international
आंतरराष्ट्रीय

international bank
आंतरराष्ट्रीय बँक

International Bank of Reconstruction and Development
आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक (also called World Bank)

international currency
आंतरराष्ट्रीय चलन

international economics
आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र (the branch of economics dealing with international trade in theory and practice and cognate problems, such a foreign exchange, balance of trade etc.)

international gold standard
आंतरराष्ट्रीय सुवर्ण मानक

international indebtedness
१ आंतरराष्ट्रीय कर्ज २ आंतरराष्ट्रीय ऋण

international liquidity
आंतरराष्ट्रीय रोखता

international market
home market domestic market

International Monetary Fund
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधि, आंतरराष्ट्रीय चलन निधि

international money
आंतरराष्ट्रीय पैसा

International Money Order
आंतरराष्ट्रीय मनीआऍर्डर, आंतरराष्ट्रीय धनप्रेष

international payments
आंतरराष्ट्रीय देणीघेणी (न.अ.व.)

international taxation regulation
आंतरराष्ट्रीय कराधान विनिमय

international trade
आंतरराष्ट्रीय व्यापार

international trade organization
आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना

international wealth
आंतरराष्ट्रीय धन

interpersonal comparison
आंतरव्यक्ति तुलना

interpersonal comparisons of utility
तुष्टीगुणांची व्यक्ति-व्यक्तीतील तुलना

interpolate
अंतर्वेश करणे

interpolation
अंतर्वेशन (न.)

interpose
अंतक्षेप करणे

interregional
आंतरप्रादेशिक

interrelate
परस्पर संबद्ध करणे

interrelated
परस्पर संबंधित

interrelation
परस्पर संबंध

intersectional equity
आंतरक्षेत्रीय समन्याय

interstate
आंतरराज्य, आंतरराज्यीय

interstate commerce
आंतरराज्य वाणिज्य

interstate trade
आंतरराज्य व्यापार

interval
१ कालांतर (न.) २ मध्यांतर (न.) ३ अंतराल (न.)

intervene
१ हस्तक्षेप करणे २ मध्ये पडणे mediate

intervening
मधला

intervention
१ हस्तक्षेप (पु.) २ मध्ये पडणे (न.)

interview
मुलाखत (स्त्री.), भेट (स्त्री.)

intestate
अमृत्युपत्रीयता (स्त्री.)

intestate
विनामृत्युपत्र-, अमृत्युपत्रीय (without having made a will)

intimation
सूचना (स्त्री.)

intra-farm
अंतक्षेत्र, अंतक्षेत्रीय

intra-industrial trade
आंतरौद्योग व्यापार

intra-sectoral payments
क्षेत्रांतर्गत प्रदाने (न.अ.व.)

intramarginal
सीमांतर्गत (being occuring or operating within a margin)

intramarginal cultivation
सीमांतर्गत लागवड

intramarginal utility
सीमांतर्गत उपयोगिता

intrastate
राज्यांतर्गत

intrastate commerce
राज्यांतर्गत वाणिज्य व्यवहार, राज्यांतर्गत व्यापार

intrinsic
आंतरिक, अंगभूत (existing within)

intrinsic value
१ आंतरिक मूल्य, अंगभूत मूल्य २ वस्तुगत मूल्य

invalid
१ विधि अग्राह्य २ अग्राह्य (as in invalid cheque अग्राह्य धनादेश)

invalid policy
अग्राह्य विमापत्र

invalidate
१ विधि अग्राह्य ठरवणे २ अग्राह्य ठरवणे

invalidation
१ विधि अग्राह्यता (स्त्री.), विधि अग्राह्य ठरवणे (न.) २ अग्राह्य ठरवणे (न.)

invalidity
१ विधि अग्राह्यता (स्त्री.) २ अग्राह्यता (स्त्री.)

invariable
अचल constant

invention
नवशोध (पु.)

inventory
१ मालसाठा (पु.) २ अनुसूचि (स्त्री.)

inventory valuation
वस्तुसूची मूल्यांकन

inverse
व्यस्त, व्युत्क्रम, प्रतिलोभ

inverse proportion
व्यस्त प्रमाण

inverse ratio
व्यस्त गुणोत्तर

inverted
उलटा, व्यत्यस्त, व्यस्त

inverted take-over
व्यत्यस्त भार ग्रहण (a colloquial term for a take-over where a smaller company takes over the larger, the smaller company being probably more go-ahead and expanding whereas the larger most likely has been making losses and is declining)

invest
गुंतवणे, गुंतवणुक करणे

investigation
अन्वेषण (न.)

investment
गुंतवणुक (स्त्री.) foreign investment विदेशी गुंतवणूक national investment राष्ट्रीय गुंतवणूक public investment सरकारी गुंतवणूक (investing money; a sum of money that is invested)

investment adviser
गुंतवणूक सल्लागार

investment allowance
initial allowance

investment bank
गुंतवणूक बँक, गुंतवणूक अधिकोष (an institution that specialises in buying and selling large blocks of securities and in raising funds for capital expansion; a bank provides long term fixed capital for industry generally by taking up the shares in a limited

investment banker
गुंतवणूक बँक र, गुंतवणूक बँक, गुंतवणूक बँक व्यवसाय,

investment banking
गुंतवणूक बँक व्यवसाय गुंतवणूक अधिकोषण

investment company
गुंतवणूक कंपनी

investment fluctuation fund
गुंतवणूक चढौतार निधि

investment function
गुंतवणूक अनुवर्त, गुंतवणूक फल, गुंतवणूक अधिकर

investment goods
उत्पादन वस्तू (स्त्री.अ.व.)

investment multiplier
गुंतवणूक गुणक

investment reserve
गुंतवणूक राखीव निधि (the terminal reserve as of an insurance in any year)

investment security
गुंतवणूक रोखा

investment trust
गुंतवणूक विश्वस्तमंडळ

investor
(भांडवल, निधि वगैरे) गुंतवणारा (पु.), गुंतवणूक करणारा (पु.)

investor's yield
internal rate of return marginal efficiency of capital

invisible
१ अदृश्य २ ( of or relating to service or capital transactions not reflected in statistics of commodity trade) सेवारुप (as in invisible export सेवारुप निर्यात)

invisible balance of payments
अदृश्य आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद

invisible exports
अदृश्य निर्यात, सेवारुप निर्यात

invisible hand
अदृश्य शक्ति

invisible imports
अदृश्य आयात, सेवारुप आयात

invisible trade
अदृश्य व्यापार, सेवारुप व्यापार

invoice
१ (to enter in an invoice) बीजकात लिहिणे, (वस्तूंचे वगैरे) बीजक तयार करणे २ (to submit a statement of charges for; to make a list of goods sold with the prices charged) - चे बीजक पाठवणे

invoice
बीजक (न.) commercial invoice वाणिज्य बीजक consular invoice वाणिज्य दूतीय बीजक F.O.R. invoice रे.ख.मु.बीजक (रेल्वे खर्च मुक्त बीजक) franco invoice खर्चवेचासहित बीजक over invoice अति बीजक करणे pro forma invoice प्रारुप बीजक under invoice न्यून बीजक करणे

invoice book
बीजक पुस्तक

involuntary
अनैच्छिक

involuntary savings
forced savings

involuntary unemployment
अनैच्छिक बेकारी (this occurs when an individual is out of work through no fault or wish of his own)

involve
१ (to get into a complicated or difficult condition) गोवला जाणे, गुरफटणे २ (to have as a necessary consequence) परिणती होणे ३ मध्ये अंतर्भूत असणे

inward cleaning
आगत समाशोधन

IOU
ऋणलेख (पु.), (ऋणलेख ग्राह्यता) (also I.O.U.) (the pronunciation of I owe you)

iron law of wages
subsistence theory of wages

irrecoverable arrears
वसूल न होण्याजोगी थकबाकी, बुडीत बाकी

irrecoverable debts
वसूल न होण्याजोगी कर्जे (न.अ.व.), बुडीत कर्जे (न.अ.व.)

irredeemability
१ अविमोचनीयता (स्त्री.) २ अप्रतिदेयता (स्त्री.) ३ अपरिवर्त्यता (स्त्री.)

irredeemable
१ अविमोचनीय २ (not subject to be paid to the nominal value; not callable before maturity) अप्रतिदेय ३ (of paper-money inconvertible) अपरिवर्त्य (not redeemable)

irredeemable debenture
अप्रतिदेय ऋणपत्र

irredeemable preference shares
अप्रतिदेय अधिमान भाग

irredeemable shares
अप्रतिदेय भाग

irredeemable stock
अप्रतिदेय रोखे (पु.अ.व.)

irregular
१ अनियमित २ नियमबाह्य

irregular allotment
अनियमित भाग वाटप

irregularity
१ अनियमितता (स्त्री.) २ नियमबाह्यता (स्त्री.) ३ नियमबाह्य गोष्ट (स्त्री.)

irregularly
१ अनियमितपणे २ गैररितीने

irreversible
अप्रतिक्रमी

irrevocable
वसूल न होण्याजोगा, बुडीत

irrevocable
वसूल न होण्याजोगा, बुडीत

irrevocable credit
रद्द न करता येण्याजोगी पत

irrevocable letter of credit
रद्द न करता येण्याजोगे पतपत्र

irrigate
१ जलसिंचित करणे २ ओलिताखाली आणणे, पाटबंधाऱ्याखाली आणणे, भिजवणे, जलपायन करणे

irrigated
१ सिंचित २ ओलिताखालील, ओलीताचा, ३ पाटबंधाऱ्याखालील

irrigated farming
wet farming

irrigated land
१ जलसिंचित जमीन २ ओलिताची जमीन

irrigation
१ जलसिंचन (न.) २ पाटबंधारे (पु.अ.व.)

irrigation project
१ जलसिंचन प्रकल्प २ पाटबंधारे प्रकल्प

iso revenue curve
सम प्राप्ति वक्र

isocline
समनति वक्र (पु.)

isocost curve
सम परिव्यय वक्र

isoquant
सम उत्पादन वक्र iso product curve

isotype
आयसोटाईप (पु.), समप्ररुप (न.)

issue
१ निर्गम (पु.), जावक (स्त्री.), निर्गमित करणे (न.), पाठवणे (न.) २ (the act of officially putting forth or getting out or printing as, new currency etc. putting into circultion as of banknotes etc.) प्रचालन (न.), काढणे (न.) (as in issue of new coinage नवीन

issue
१ निर्गमित करणे,पाठवणे २ बाहेर येणे ३ (as directions, orders, instructions etc.) देणे, काढणे ४ (as currency, bank-notes etc.) -चे प्रचालन करणे, काढणे ५ (to appear or become available through being brought out for distribution to or sale or circultion among the public) विक्रीस काढणे, प्रचालित करणे

issue a cheque
धनादेश काढणे, धनादेश देणे

issue of debentures
ऋणपत्रे विक्रीस काढणे

issue of shares
भाग विक्रीस काढणे, शेअर्स विक्रीस काढणे

issue price
निर्गम किंमत

issue share capital
विक्रीस काढलेले भाग भांडवल

issued
१ निर्गमित, निर्गमित केलेला, पाठवलेला २ दिलेला, काढलेला ३ प्रचालन करण्यात आलेला, काढलेला ४ विक्रीस काढलेला, प्रचालित केलेला

issued capital
विक्रीस काढलेले भांडवल

issuing house
प्रचालन गृह

item
बाब (स्त्री.)

items of trade
व्यापाराच्या बाबी (स्त्री.अ.व.)

itineracy
फिरती

itinerant
फिरता

itinerant
फिरता (travelling from place to place)

itinerant salesman
फिरता विक्रेता

itinerant trader
फिरता व्यापारी

itinerary
१ (a plan or record of a journey) परिक्रमा (स्त्री.) २ प्रवासक्रम (पु.) ३ (a road book) मार्गसूची (स्त्री.)

itinerary
प्रवासी, प्रवासविषयक

itinerate
फिरणे

jettison
आपत्कालीन अपक्षेपण (न.), फेकून देणे (न.) Mar. Insur.(a voluntary sacrifice of cargo of a ship necessitated by immediately impending danger threatening the general interest)

jettison
अपक्षेपण करणे, फेकून देणे

jetty
लहान धक्का (पु.)

job
१ काम (न.), कार्य (न.) (as in odd jobs बारीक सारीक कामे) २ (a price of work, esp. one done for hire or profit) सोपीव काम (न.), आडकाम (न.)

job
१ सोपीव काम करणे, आडकाम करणे २ सटोडियाचा धंदा करणे

job analysis
कार्य विश्लेषण (the determination of the precise characteristics of a job or position through detailed observation and critical examination of the sequential activities, facilities required, conditions of work, and the qualifictions needed in a worker

job analyst
कार्य विश्लेषक

job card
कार्यपत्रिका (स्त्री.) (also job sheet)

job classification
कार्य वर्गीकरण (the grouping of jobs into classes usu. on the basis of work and level to pay)

job control
कार्य नियंत्रण

job description
कार्य वर्णन

job evaluation
कार्य मूल्यमापन (also job rating)

job opportunity
रोजगार संधि

job rating
job evaluation

job sheet
job card

jobber
१ (middleman) मध्यजन (पु.), अडत्या (पु.), (as a stock-jobber) सटोडिया (पु.) २ (a peace worker) उक्ते काम करणारा (पु.) ३ (one who provides labour in mills) मुकादम (पु.) ४ देशक (पु.)

jobbing backwards
वृत्तकथन (न.) (jobbing backwards refer to the practice of stressing the past progress of the company or trust as an inducement to the new investors)

joint
१ सह २ संयुक्त, जोड-

joint account
१ संयुक्त लेखा २ संयुक्त खाते

joint and several
संयुक्त आणि पृथक

joint and several liability
संयुक्त आणि पृथक दायित्व

joint annuity
संयुक्त वार्षिकी, संयुक्त वर्षासन

joint bank account
संयुक्त बँक खाते

joint capital
संयुक्त भांडवल

joint cost
सह परिव्यय

joint demand
संयुक्त मागणी, जोड मागणी (said of commodities complementary to each other such as Bread and butter, tea and sugar, as a change in demand for one commodity brings about the similar change in the demand for the other)

joint family
संयुक्त कुटुंब

joint farming
संयुक्त शेती

joint holders
संयुक्त धारक, सहधारक (सा.)

joint life insurance
संयुक्त आयुर्विमा

joint meeting
संयुक्त सभा

joint product
सह उत्पादित वस्तु (as distinguished from by product-one of the two or more products of a substantial importance derived from the same raw material as gas and coke from coal)

joint stock
संयुक्त भांडवल

joint stock company
संयुक्त भांडवली कंपनी, संयुक्त मालकीची संस्था firm

joint stock farming
संयुक्त भांडवल शेती

joint supply
संयुक्त पुरवठा, जोड पुरवठा (e.g. joint supply of wool and mutton, beef and hides, gas and coke etc.)

joint venture
संयुक्त उपक्रम

joint-stock bank
credit bank commercial bank

jointly
संयुक्तपणे

jointly and severally
संयुक्तपणे आणि पृथकपणे

jokhmi hundi
जोखीम हुंडी (it is sometimes used in foreign trade; it is in a nature of an insurance transaction)

journal
१ Book Keeping (a book or register of daily record of business accounts or transactions) रोजकीर्द (स्त्री.) २ (as a periodical, newspaper) कालिक (न.)

journal book
कीर्द पुस्तक

journal entry
कीर्द नोंद

journalise
१ Book Keeping (to keep a journal in accounting) रोजकीर्द ठेवणे २ (to enter or record in a journal) कीर्दलेखन करणे

journalising
१ Book Keeping रोजकीर्द ठेवणे (न.) २ कीर्दलेखन (न.)

journey
प्रवास (पु.)

journey log-book
प्रवास रोजवही

journeyman
जर्नीमन

juglar cycle
ज्युग्लर चक्र

jurisdiction
अधिकारिता (स्त्री.) अखत्यारी (स्त्री.)

just
न्याय्य fair

just identified
नेमके अभिज्ञान

just price
न्याय्य मूल्य

jute textile industry
ताग वस्त्र उद्योग

keelage
नौस्थान कर (पु.) (a toll for a ship entering and anchoring or mooring in a port esp. in Great Britain)

keen
१ तीव्र (as in keen competition तीव्र स्पर्धा) २ उत्सुक

keen competition
तीव्र स्पर्धा (also through gain competiton)

keenly
१ तीव्रतेने २ उत्सुकतेने

keenness
१ तीव्रता (स्त्री.) २ औत्सुक्य (न.)

keep
१ ठेवणे २ (to preserve) परिरक्षण करणे, सांभाळून ठेवणे ३ (to conduct or carry) चालवणे (as in to keep a shop) दुकान चालविणे) ४ (to observe, to fulfil) पालन करणे ५ (to reserve) राखून ठेवणे

keeper
१ रक्षक (पु.) २ - पाल (पु.)

keeping
१ परिरक्षा (स्त्री.), सांभाळ करणे (पु.) २ (as maintaining) ठेवणे (न.)

key village
आधारभूत ग्राम

key village scheme
आधारभूत ग्राम योजना

key-industry
आधारभूत उद्योग (पु.) (an industry as the production of machine tools or chemicals etc. whose output is essential to the successful operation of many other industries)

key-man
सूत्रधार (पु.)

key-market
आधारभूत बाजार (पु.)

key-note
मुख्य तत्त्व (न.) (any central principle)

key-position
सूत्रस्थान (न.), मोक्याचे स्थान (न.)

key-worker
सूत्रधार कामगार (a highly skilled worker whose work is of vital importance to other workers in the factory or workshop in which he is employed)

kharip
खरीप (न.)

kharip fodder
खरीप वैरण

kind
१ प्रकार (पु.) २ जाति (स्त्री.) ३ वस्तु (स्त्री.), माल (पु.) (as in in kind वस्तूंच्या रुपात, मालाच्या रुपात

kinds of acceptance
स्वीकृतीचे प्रकार

kink
विकुंचन (न.)

kinked demand curve
विकुंचित मागणी वक्र

kite
निभाव विपत्र (न.), सोय विपत्र (न.) (also accommodation bill)

knockout
१ स्पर्धारोधन (न.) २ स्पर्धारोधित विक्री (लिलाव इत्यादी) (a plot between buyers or bidders to secure lot cheap by avoiding competition an assign it privately afterwards)

know-how
१ विशिष्ट ज्ञान (न.), कार्यकृति ज्ञान (न.) (as in technical know-how तंत्रविशिष्ट ज्ञान) २ पद्धतिज्ञान (न.)

kulak
कुलक (पु.), रशियन श्रीमंत शेतकरी (पु.)

L.C.
पतपत्र (न.) (also L/C)(abbr.of letter of credit)

label
खूणचिठ्ठी लावणे

label
खूणचिठ्ठी (स्त्री.)

labelling
खूणचिठ्ठी लावणे (न.) (also labeling)

laborious
श्रमकारक, कष्टाचा

laboriously
परिश्रमपूर्वक, कष्टाने

labour
१ (as one of the factors of production-human efforts that contributes towards production etc.)श्रम (पु.अ.व.) २ कामगार (पु.अ.व.), श्रमिक (पु.अ.व.) ३ (an economic group comprising those who do manual labour or work for wages; workers collectively those empl

labour arbitration
कामगार लवाद

labour bureau
कामगार केंद्र

labour capacity
श्रमक्षमता (स्त्री.)

labour commanded
श्रमक्रमी

labour commanded
श्रमक्रमी

labour dispute
कामगार विवाद, श्रमिक विवाद

labour dispute
कामगार विवाद, श्रमिक विवाद

labour economics
श्रमिक अर्थशास्त्र

labour economics
श्रमिक अर्थशास्त्र

labour embodied
श्रमगत

labour exchange
श्रमिक सेवायोजन कार्यालय

labour force
कामगार दल

labour intensity
श्रम घनता

labour intensive
labour using

labour intensive technique
श्रम धन तंत्र

labour legislation
श्रमिक विधिविधान

labour market
१ (as the factors affecting the supply of and demand for labour; also the area within which the workers compete for jobs and employers compete for workers) श्रमिक विपणी २ (the institutions and processes through which employment and wages are determined) श्रम विपणन संस्था

labour monopoly
कामगार एकाधिकार, श्रमिक मक्तेदारी

labour movement
कामगार चळवळ, श्रमिक आंदोलन

labour organisation
कामगार संघटना, श्रमिक संघटना

labour participation rate
श्रम सहभाग दर

labour power
श्रम शक्ति

labour relations
श्रमिक संबंध (पु.अ.व.) (relations between management and labour esp. as involved in collective bargaining and maintenance of contract)

labour theory of value
श्रममूल्य सिद्धांत, श्रमानुसारी मूल्यसिद्धांत (the view that the value of a commodity depends on the amount of labour required to produce it)

labour turnover rate
श्रमिक आवर्तन दर (the rate at which workers change from one firm to another)

labour union
कामगार संघ, श्रमिक संघ

labour using
श्रम वापरणारा (also labour itensive)

labour welfare
कामगार कल्याण

labour welfare centre
कामगार कल्याण केंद्र

labour welfare work
कामगार कल्याण कार्य

labourer
कामगार (पु.), मजूर (पु.) श्रमिक (पु.)

labouring class
श्रमिक वर्ग

laboursaving
श्रमबचती, श्रमबचतकारी, श्रमबचत (as in laboursaving invention श्रमबचती नवशोध) (adapted to supersede or diminish labour)

laboursaving device
श्रमबचतकारी साधन, श्रमबचत साधन

laboursaving technique
श्रमबचत तंत्र, श्रम वाचवणारे तंत्र

lactate
लॅक्टेट (न.), दुग्धन (न.), दुग्धागम (पु.)

lactating
दुग्धदा (स्त्री.), दुग्धायिनी (स्त्री.)

lactation
दुग्ध येण्याचा काळ (पु.)

lactation period
दुग्धन काळ

lactometer
दुग्धतामापी (पु.)

lading
नौभरण (न.)

lag
पश्चायन (न.)

lagoon
कच्छस्तर (पु.)

laissez-faire
निरंकुश-

laissez-faire
१ (a doctrine opposing governmental interference in economic affairs beyond the minumum necessary for the maintenance of peace and property rights, etc.) निरंकुश अर्थव्यवहार वाद (पु.) २ निरंकुशता नीति (स्त्री.) (also laisser faire)

laissez-faire policy
निरंकुशतेचे धोरण

land
भूमि (स्त्री.), जमीन (स्त्री.) (as one of the factors of production land comprises all kinds of natural resources - as distinct from capital whcih has to be produced)

land
उतरणे, उतरवणे

land acquisition
भूमि संपादन

land and buildings account
जमीन व इमारती लेखा, भूमि भवन लेखा

land bank
भूमि बँक, भूमि अधिकोष

land capability
भूमिक्षमता (स्त्री.)

land classification
भू वर्गीकरण, भूमि वर्गीकरण

land development
भूविकास (पु.)

land frontier trade
भू-सीमा व्यापार

land improvement
जमीन सुधार

land mortgage
भू-तारण (न.)

land mortgage bank
भू-तारण बँक

land reclamation
भूमि पुनप्रापण

land reforms
भूअधिकार सुधारणा (स्त्री.अ.व.)

land revenue
जमीन महसूल

land saving technique
भूमि बचत तंत्र

land survey
भूसर्वेक्षण (न.)

land tax
भूमि कर

land taxation
भूमि कराधान

land tenure
भू-धारणा (स्त्री.)

land tenure abolition
भू-धारणा निरास

land use
जमिनीचा वापर, जमिनीचा उपयोग

land utilisation
भूमि उपयोग, जमिनीचा वापर, जमिनीचा उपयोग

land value tax
भू-मूल्य कर

landed
१ (having an estate in land; consisting in land or real estate) स्थावर, भू- २ (a quotation term meaning seller pays all costs including landing goods at part of discharge) उतरण खर्चासहित (as in landed cost of merchandise व्यापारी मालाची उतरण खर्चासहित किंमत) ३ उतरलेला, उतरवलेला

landed estate
भू-संपदा (स्त्री.)

landed property
जमीनजुमला (पु.), भू-संपत्ति (स्त्री.)

landholder
भूधारक (सा.)

landholding
भूधारण (न.)

landing
उतरवणे (न.), उतरणे (न.)

landing account
१ उतरण लेखा २ उतरण हिशेब

landing charges
उतरणावळ (स्त्री.)

landing order
उतरण आदेश, (माल वगैरे) उतरवण्याचा आदेश (customs document authorising captain of a vessel to unload his cargo)

landjobber
जमीन सटोडिया (पु.)

landless
भूमिहीन

landlord
१ भूस्वामी (पु.), जमीनमालक (पु.) २ क्षेत्रूस्वामी (पु.)

landlordism
जमीनधारी पद्धति (स्त्री.), जमीनदारी प्रथा (स्त्री.)

landscape
निसर्गदृश्य (न.), भूदृश्य (न.)

lapse
चूक (स्त्री.), स्खलित (न.)

lapse
व्यपगत होणे (to fall or pass from one proprietor to another or from the original destination by the omission, negligence or failure of someone)

lapse of policy
विमापत्र व्यपगत होणे

lapsed
व्यपगत

lapsed policy
व्यपगत विमापत्र

large
१ मोठा २ बृहत

large scale production
बृहत्परिमाण उत्पादन

large-scale
१ (made or drawn to a large scale; extensive) बृहतपरिमाण, मोठ्या प्रमाणावरील २ बृहत-

large-scale industry
बृहत उद्योग

last
१ अंतिम २ मागील, गत

last
टिकणे

last in, first out
अंतिम आगत प्रथम गत (being or relating to a method of valuing inventories by which items from the last lot received are assumed to be used or sold first and all requisitions are priced at the cost per items of the lot last stocked as against "first in-

lasting
चिरकाली, टिकाऊ

latent inflation
hidden inflation

lateral
पार्श्विक, पार्श्व-, बाजूचा

lateral erosion
पार्श्विक धूप, पार्श्विक अपक्षरण

lateral integration
पार्श्विक उद्योग एकीकरण (this occurs when a firm branches out or absorbs other business engaged in producing commodities related in some way to its main product)

laterite soil
जांभ्या खडकाची मृदा, लॅटेराईट मृदा

latifundum
लॅटिफंडम (न.)

law
१ (as enactments etc.) विधि (पु.), कायदा (पु.) २ (a statment or formula expressing the constant order of certain fenomena) सिद्धांत (पु.) ३ (the role or code in any department of action, as morality, art etc.) नियम (पु.)

law and order
कायदा व सुव्यवस्था

law of constant returns
स्थिर प्रत्याय सिद्धांत

law of consumption
उपभोग्यतेचा नियम

law of decreasing returns
law of diminishing returns

law of demand
मागणीचा सिद्धांत

law of diminishing returns
ऱ्हासी प्रत्याय सिद्धांत (also law of decreasing returns)

law of diminishing substitution
ऱ्हासी पर्याय योजन सिद्धांत

law of diminishing utility
ऱ्हासी उपयोगिता सिद्धांत

law of equimarginal returns
समसीमांत प्रत्याय सिद्धांत

law of equimarginal utility
समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत

law of increasing returns
वाढता-प्रत्याय सिद्धांत

law of increasing utility
वाढती-उपयोगिता सिद्धांत, वाढत्या उपयोगितेचा सिद्धांत

law of large numbers
गुरुसंख्या नियम

law of marginal utility
सीमांत उपयोगिता सिद्धांत

law of population
लोकसंख्या सिद्धांत

law of substitution
पर्यायन सिद्धांत

law of variable proportions
निविष्टीतील बदलत्या प्रमाणांचा नियम

lawful
विधिसंमत, कायदेशीर

lawful money
विधिसंमत पैसा (any money whether coins or currency that may, by the laws of the country, be circulated as a medium of exchange- as distinguished from legal tender)

lay flock
अंडनक्षम कोंबड्या

lay of land
भून्यास (पु.)

lay out
१ (to spend)-कडे खर्च करणे २ (to plan in detail) मांडणी करणे ३ (to map out) रेखांकन करणे

laying ability
अंडनक्षमता, अंडे देण्याची क्षमता

laying cycle
अंडन चक्र

layoff
कामबंदी (स्त्री.)

layoff rate
separation rate

layout
१ मांडणी (स्त्री.) २ रेखांकन (न.)

lead
१ अग्रायन (न.) २ (the amount by which one is ahead) आधिक्य (न.)

lead
१ पुढाकार घेणे २ पुढे असणे ३ (with to) - मुळे होणे

leading sector
अग्रणी क्षेत्र

leads and lags
त्वरा नि विलंब प्रदान (पद्धति, कृत्य इत्यादि), पुढारणी व रेंगाळणी, अग्रायन पश्चायन (w.r.t. international payments and their effect on the balance of payments, this term is used on the hastening or delaying of payment, the former by residents and the

leaflet
पर्णक (न.)

leakage
गळती (स्त्री.)

leakage and breakage
गळती व फूटतूट

learning policy
ज्ञानार्जन सिद्धांत

lease
१ भाडेपट्ट्याने देणे २ पट्ट्याने देणे

lease
१ (as, of buildings, houses etc.)भाडेपट्टा (पु.) २ (as of lands) पट्टा (पु.) ३ भाडेपट्ट्याची मुदत (स्त्री.) ४ पट्ट्याची मुदत (स्त्री.)

lease deed
deed of lease

lease-lend
lend-lease

leased
१ भाडेपट्ट्याने दिलेला २ पट्ट्याने दिलेला

leasehold
पट्टेवारी (स्त्री.) (a tenure by lease)

leasehold
पट्ट्याने घेतलेला

leasehold land
पट्टेदारी जमीन

leaseholder
पट्टाधारक (सा.)

least aggregate sacrifice principle
अल्पतम एकूण त्याग तत्त्व

least cost combination
किमान परिव्यय संयोग

least-square method
लघुतम वर्ग पद्धति

leave
१ सोडणे, सोडून देणे २ सोडून जाणे

leave
१ परवानगी (स्त्री.) २ रजा (स्त्री.)

leave wages
रजा वेतन

ledger
खातेवही (स्त्री.), खतावणी (स्त्री.) account ledger लेखा खातेवही, लेखा खतावणी balance ledger शिल्लक खातेवही card ledger कार्ड खातेवही cost ledger परिव्यय खातेवही customer's ledger ग्राहक खातेवही debtor's ledger ऋणको खातेवही उgeneral ledger सामान्य खातेवही,

ledger book
खतावणी (स्त्री.), खातेवही (स्त्री.)

ledger entry
खातेवही नोंद

ledger folio
खातेवही पृष्ठ

legacy
१ (that which is left to one by will) मृत्युपत्रित संपत्ति (स्त्री.) २ (a bequest or gift of goods and cattels by will or testament) मृत्युपत्रितदान (न.)

legacy duty
मृत्युपत्रित संपत्ति कर, उत्तरदान शुल्क

legal
१ वैध २ विधि-

legal adviser
विधि सल्लागार

legal expenses
१ विधिव्यय (पु.), विधिविषयक खर्च २ वादखर्च

legal fiction
वैध कल्पित

legal monopoly
वैध एकाधिकार

legal monopoly
वैध एकाधिकार

legal mortgage
वैध गहाण

legal reserves
वैध राखीव निधि

legal reserves
वैध राखीव निधि

legal tender
वैध चलन (currency in such amounts and denominations as the law authorities a debtor to tender and requires a creditor to receive in payment of money obligations-as distinguished from lawful money)

legal tender money
वैध चलन पैसा

legalise
वैध करणे

legality
वैधता (स्त्री.)

legally
वैध रीतीने, विधित

legislate
विधिविधानित करणे, विधिबद्ध करणे

legislation
विधिविधान (न.)

legislative
विधिअंग (न.) (as the legislative department of the Government)

legislative
वैधानिक

legislature
विधानमंडळ (न.)

legitimate
१ वैधिक, कायदेशीर २ न्याय्य

leisure
फुरसत (स्त्री.)

leisure class
ऐतखाऊ वर्ग

lend
उसने देणे

lend lease policy
लँड लीज धोरण (अमेरिकेचे युद्धकालीन धोरण)

lend-lease
उधारपट्टा (पु.) (also lease-lend) (the transfer of goods and services to an ally to aid in a common cause with payment being made by return of the original items or their use in a common cause by a similar transfer of other goods or services)

lend-lease
उधारपट्ट्याने देणे

lender
१ धनको (सा.) २ (as a money lender) सावकार (पु.)

lender of last resort
अंतिम धनको

lending
१ उसने देणे (न.) २ (as money lending) सावकारी (स्त्री.)

lending limit
कर्जमर्यादा (स्त्री.)

lending rate
कर्ज दर

less developed
अल्पविकसित

lessee
पट्टेदार (सा.), पट्ट्याने देणारा (पु.)

lessen
१ उणे करणे २ कमी करणे, कमी होणे

lessor
पट्टाकार (पु.), पट्ट्याने देणारा (पु.)

let
१ भाड्याने देणे २ परवानगी देणे ३ (to lease) पट्ट्याने देणे, भाडेपट्ट्याने देणे

letter
पत्र (न.)

letter of administration
प्रबंधाधिकार पत्र

letter of credit
पतपत्र (न.)

letter of guarantee
हमीपत्र (न.)

letter of hypothecation
नजरगहाण पत्र (also hypothecation certificate)

letter of indemnity
क्षतिपूर्ति पत्र

letters patent
एकस्व पत्र, लेटर्स पेटंट

level
१ सपाट २ (of the same height) सारख्या उंचीचा ३ (well balanced, even, just, impartial) समतोल (even, flat)

level
१ सारखा करणे २ सपाट करणे ३ समतोल करणे

level
१ पातळी (स्त्री.) २ स्तर (पु.) state

level of living
राहणीची पातळी

level of prices
किंमतीची पातळी

leverage
gearing debt ratio

leverage effect
प्रतिपूरक परिणाम (used in compensatory finance)

leviable
करयोग्य

levy
१ वसुली (स्त्री.) २