औषधशास्त्र

Home » औषधशास्त्र

औषधशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 534 names in this directory beginning with the letter C.
cacao butter
१ कोको तेल, कोको स्नेह २ कोको लोणी (also buffer efficiency)

cachet
ओदन संपुटिका (स्त्री.), काशे (स्त्री.)

cachexia
क्षीणकायता (स्त्री.), क्षीणता (स्त्री.)

cadaver analysis
शव विश्लेषण

cage press
दाब पिंजरा

cake filtration
पेड गाळणी

caking
पिंडीकरण (न.), पिंडीभवन (न.)

calaundria
नलिका-संकुल (न.)

calibrate
अंशन करणे, अंशाकन करणे

callous tissue
अविभेदी ऊति

calomel electrode
कॅलोमेल इलेक्ट्रोड

calorimetry
कॅलरीमिति (स्त्री.)

cancer chemotherapy
कर्करोग रसायनी उपचार

candle
कांडी (स्त्री.) (as in filter candle निस्यंदक कांडी)

cannula
प्रवेशिनी (स्त्री.)

cap
टोपण

capacitance
धारिता (स्त्री.), धारकता (स्त्री.)

capacitance blood vessels
धारित रक्तवाहिन्या (स्त्री.अ.व.)

capacity method
क्षमता पद्धति

capacity-limited
धारकता मर्यादित

capillarity
केशिकत्व (न.)

capillary
केशिका (स्त्री.)

capillary
केशिका-

capillary fall
केशिका अवरोह

capillary force
केशिका बल

capillary impinger
केशिका अभ्याघातित्र

capillary rise
केशिका रोह

capillator
पी. एच. तुलनित्र (न.), कॅपिलेटर (न.)

capon comb
खच्चीकृत कोंबड्याचा तुरा

capping
टोपण लावणे (न.), पिधानन (न.) (of bottles)

capping
छत्रक विलगन (of tablets)

capsule
संपुटिका (स्त्री.), कॅप्सुल (स्त्री.)

captcitation of sprem
शुक्रपेशी क्षमन

caramelisation
साखरेचे करपणे (न.), कॅरॅमलीकरण (न.), कॅरामेलन (न.)

carbohydrate
कार्बोहायड्रेट (न.), कार्बोदक (न.)

carbohydrate metabolism
कार्बोहायड्रेट चयापचय

carbon-heteroatom bond
कार्बन असम अणुबंध

carbonic anhydrase inhibitor
कार्बनी अनहायड्रेज संयमी

carbowax
कार्बोमेण (न.)

carcass analysis
शव विश्लेषण

carcinogen
कर्कजन (पु.)

carcinogenic
कर्कजनक, कर्काबुरदजनक

carcinogenicity
कर्काबुरदजनककता (स्त्री.), कर्कजनकता (स्त्री.)

carcinoma of the breast
स्तन-कर्काबुरद (पु.)

card liner
कार्ड अस्तर

cardiac
हृदीय, हृदय-, हॉद् -

cardiac failure
हृत्पात (पु.)

cardiac glycoside
हृदय ग्लायकोसाइड

cardiac output
हृद् निर्गम, हृद् उत्क्षेपण

cardiac-impaging technique
हृदय प्रतिमा तंत्र

cardiomegaly
हृद्बृहत्ता (स्त्री.)

cardiomyopathy
हृद्स्नायु-विकृति (स्त्री.)

cardiotonic
हृद्-बलकारी, हृद्तानिक

cardiovasular
हृद्वाहिका-

cardiovasular system
हृद्वाहिका संस्था

cardioversion
हृद्-ताल वर्तन

cardogenic stock
हृद्जन्य आघात

carminative
वायुहारक (पु.), वातानुलोमी (पु.)

carminative
वायुहारक, वातानुलोमी

caroxyheamoglobin
कार्बोक्सिहीमोग्लोबिन (न.)

carrier state
(अरुग्ण) वाहक स्थिति

carrier transport
वाहक परिवहन

carrier-free isotope
वाहमुक्त समस्थानिक

cartridge filter
काडतूस गाळणी

cascade impactor
प्रपाती संघातक

cascading amplifier system
प्रपातवत् प्रवर्धी संस्था

caseation necrosis
किलाटनी ऊतिमृत्यु

castor oil
एरंडेल (न.)

castration
खच्चीकरण (न.)

casual prophylactic
कारकलक्षी प्रतिबंधक

catabolite activator protein
अपचयित सक्रियक प्रोटीन

catalysis
उत्प्रेरण (न.)

cataplasm
पोटीस (न.) (poultice)

cataract
मोतीबिंदु (पु.)

catarrh
सर्दी (स्त्री.), पडसे (न.), प्रतिश्याय (पु.) (आयुर्वेद) (also coryza or common cold)

catatonia
गलितगात्रता (स्त्री.)

catecholamine
कॅटेकॉलामाइन (न.)

catgut
१ कॅटगट (न.) २ तात (पु.) ३ आंत्रसूत्र (न.)

cathartic
विरेचक (न.)

catheometer
उर्ध्वतामापक (न.), कॅथेटोमीटर (न.)

catheter
कॅथेटर (न.), शलाका (स्त्री.)

catheterisatation
शलाका-प्रदेशन (न.), कॅथेटरप्रदेशन (न.)

cation
कॅटायन (न.), धनायन (न.)

cation complexing agents
कॅटायन-संकुलक

cation exchangers
कॅटायन-विनिमयके (न.अ.व.)

cation-exchange resin
कॅटायन-विनिमय राळ, धनायन-विनिमय राळ

cationic-surfactant
कॅटायनी पृष्ठसक्रियक (पु.)

caudal anaethesia
पुच्छक बधिरण, पुच्छक संवेदनाहरण

causative microorganism
कारणकारी सूक्ष्मजीव

caustic
दाहक

cavitation
गृहिकायन (न.)

CCD
सडीएस (केंविप) (short for counter current distribution system)

cell
पेशी (स्त्री.)

cell cycle specific
पेशीचक्र विशिष्ट अवस्था बाधक

cell division
पेशी विभाजन

cell memberane
पेशी पटल

celling dose
कमाल मात्रा

celling effect
कमाल परिणाम

cellophane
सेलोफेन (न.)

cellular basis of action
पेशीय कार्यधार

cellular fluid
पेशी द्रव

cellular immunity
पेशीय प्रतिक्षमता

cellular molecular biochemistry
पेशी-रेणु जीवरसायनशास्त्र

cellulitis
संयोजी ऊतिशोथ (पु.)

cellulose
सेल्युलोज (न.)

cellulose acid phosphate
सेल्युलोज ऍसिड फॉस्फेट

cementation
वज्रलेप (पु.), वज्रलेपन (न.)

centipoise
सेंटीपॉझ (पु.) (पॉझचा १०० वा भाग)

central compartment
मध्यवर्ती कक्ष

central drugs laboratory
मध्यवर्ती औषध प्रयोगशाळा

central nervous system
केंद्रीय चेता संस्था

central register of pharmacists
औषधनिर्मात्यांची मध्यवर्ती नोंदवही

central sterile supply room
मध्यवर्ती निर्जंतुक पुरवठा कक्ष (abbr. CSSR)

central vasomotor centre
मध्यवर्ती वाहिनीप्रेरक केंद्र

centralised distribution system
केंद्रित वितरण पद्धति (abbr. CDS)

centre for drug surveiliance
औषध संनिरीक्षण केंद्र

centrifugal impact pulveriser
अपकेंद्री आघात चूर्णित्र

centrifugal pump
केंद्रोत्सारी पंप

centrifugal sedimentation
केंद्रोत्सारी अवसादन

centrifugation
केंद्रोत्सारण (न.)

centrifuge
केंद्रोत्सारक (पु.)

cephalic phase of secretion
केंद्र नियंत्रित स्त्राव अवस्था

cephalopelvic disproportion
शीर्ष-श्रोणि प्रमाणहीनता

ceramic
सिरॅमिक-

cereals
तृणधान्ये (न.अ.व.)

cerebral
पमस्तिष्क-

cerebral edema
प्रमस्तिष्क शोफ (पु.)

cerebral ischaemia
प्रमस्तिष्क-रक्ताल्पता (स्त्री.)

cerebral malaria
प्रमस्तिष्क-हिवताप (पु.)

cerebral palsy
प्रमस्तिष्क-वात (पु.)

cerebrovasular disease
प्रमस्तिष्क वाहिनी ओरग

cereoli
मूत्रोत्सर्गिका बूजी (स्त्री.अ.व.) (sing. cereolus) (urethral bougie)

ceresin
सेरेसीन (न.)

certificate of registration
नोंदणी प्रमाणपत्र

certified colour
प्रमाणित रंग

cervical cap
ग्रीवा-टोपण (न.)

cervical dystocia
ग्रीवाजन्य कष्टप्रसूति

cervical priming
प्रसूतिपूर्व ग्रीवासिद्धता

cestodiasis
सेस्टोडरुग्णता (स्त्री.)

chain inhibitor centrifuge
शृंखला संदमी केंद्रोत्सारक

chain initiation centrifuge
शृंखला आरंभण केंद्रोत्सारक

chain initiation centrifuge
शृंखला आरंभण केंद्रोत्सारक

chain isomer
शृंखला समघटक

chain propagation suppressor centrifuge
शृंखला प्रवर्धन संदमी केंद्रोत्सारक

chain propagation suppressor centrifuge
शृंखला प्रवर्धन संदमी केंद्रोत्सारक

chain reaction
साखळी अभिक्रिया

chairform
आसानरुप (न.)

challenge test
आव्हान परिक्षा, आव्हान चाचणी (for testing hypersensitivity)

chance occurrence
यदृच्छ आढळ

chancroid
रतिव्रणाभ (न.), डुक्रे व्रण (पु.)

channel lattice complex
मार्गजाल जटिल

characteristic
वैशिष्टय (न.)

characteristic
विशिष्ट

charcol haemoperfusion
कोळशाद्वारे रक्तनिवेशन

charg drug
प्रभारित औषध

charge plate system
प्रभारित पट्टिका पद्धति

charge-transfer complex
प्रभार स्थानांतर जटिल

chaser mill
द्विचक्री दळणयंत्र

cheilosis
चिलिओसिस (न.), ओष्ठभेगता (स्त्री.)

chelate
ग्राभ (पु.)

chelate
ग्राभ करणे

chelate compound
ग्राभ संयुय

chelating
ग्राभी (पु.), ग्राभक (पु.)

chelating agent
ग्राभी कारक

chelation
ग्राभन (न.)

chemical assay
१ रसायनी आमापन २ रसायनी निकषमूल्यन

chemical energy
रासायनिक ऊर्जा

chemical equivalency
रासायनिक सममूल्यता

chemical incompatibilities
रासायनिक असंयोज्यता (स्त्री.अ.व.)

chemical mediators
रासायनिक मध्यस्थ (पु.अ.व.)

chemisorption
रासायनिक अभिशोषण (न.)

chemist
१ रसायनशास्त्रज्ञ (पु.) २ रसायनज्ञ (पु.)

chemoprophylaxis
रसायनी पूर्वप्रतिरक्षा (स्त्री.)

chemoreceptor
रसायनग्राही (पु.)

chemoreceptor trigger
रसायनग्राही प्रचालक क्षेत्र

chemotherapeutic index
रसायनी चिकित्सा (स्त्री.)

chewable tablet
चवळवडी (स्त्री.)

chi-sqyare test
कायवर्ग कसोटी

child-resistant container
बाल-सुरक्षित औषधकारक

childhood psychosis
बालवयीन मनोदुर्दशा

children's dosage rules
बालमात्रा-नियम (पु.अ.व.)

chipping
अपखंडन (न.)

chirality
कायरॅलिटि (स्त्री.)

chiropody
पदरोगविज्ञान (न.) (also podiatry)

chloasma
विवर्णता (स्त्री.), अपवर्णता (स्त्री.)

chloroform
क्लोरोफॉर्म (पु.)

chlorothiazide
क्लोरोथिआझाइड (न.)

choice of drug
औषधाची निवड

choice of process
प्रक्रिया निवड

cholagouge
पित्तविरेचक (न.)

cholecystitis
पित्तशयशोथ (पु.)

cholecystography
पित्ताशयचित्रण (न.)

cholera
पटकी (स्त्री.), कॉलरा (पु.)

choleresis
पित्तस्त्राव (पु.)

choleretic
पित्तस्त्राववर्धी

cholestasis
पित्तस्थैतिकता (स्त्री.), पित्तावरोध (पु.)

cholestatic hepatitis
पित्तावरोधी यकृतशोथ

cholestatic jaundice
पित्तावरोधी कावीळ

cholesterol
कोलेस्टेरॉल (न.)

cholinergic
कोलिनधर्मी

cholinergic agonist
कोलिनधर्मी प्रचालक

cholinergic muscarinic receptor
कोलनधर्मी मस्कॅरिनी ग्राही

cholinergic receptor
कोलिनग्राही (पु.) (कोलिनधर्मी ग्राही)

cholinesterase reactivator
कोलिनेस्टरेज पुनस्सक्रियक

cholinomimetic alkaloid
कोलिन-अनुकारी अल्काभ

chorioallantoic membrane
जरायु-अपरापोषिका पटल

chorionic
जरायु-

chromaffin
वर्णरागी

chromatography
वर्णलेखन (न.) adsorption chromatography अधिशोषण वर्णलेखन affinity chromatography आसक्ति वर्णलेखन column chromatography स्तंभ वर्णलेखन continuous chromatgrophy संतत वर्णलेखन, अवरित वर्णलेखन electro chromatgrophy विद्युत वरणलेखन flat-bed chromatgrophy सपाट

chromicised catgut
क्रोमीकृत आंत्रसूत्र

chromogenic
वर्णजनक, वर्णजनी

chromophobe
वर्णविरागी

chromophore
वर्णदायी (पु.)

chromoprotein
वर्णप्रथिन (न.)

chromosom replication bacteria
गुणसूत्र प्रतिरूपष जीवाणू

chronic
दीर्घ, दीर्घकालिक

chronic adrenal insufficiency
दीर्घ ऍड्रेनलिन अपर्याप्तता

chronic alcoholic
चिरकाली मद्यपी, चिरकाली मद्यरोगी, चिरकाली मद्यात्ययी

chronic infection
दीर्घकालिक संक्रमण

chronic obstructive pulmonary disease
दीर्घकालिक अवरोधी फुफ्फुसरोग

chronic stableangina pectoris
दीर्घस्थायी उरःशूल

chronic toxicity
दीर्घकालिक विषपरिणामता

chronotropic action
गतिपरिवर्तनी क्रिया

circling activity
चक्राकार गति

circulation
अभिसरण (न.)

circulatory
अभिसरणी

circulatory extraction
अभिसरणी निष्कर्षण

circumoral paraesthesia
परिमुखीय अपसंवेदन

cirrhosis
१ दृढता (स्त्री.), काठिण्य (न.) २ यकृतदृढता (स्त्री.), यकृतकाठिण्य (न.) 1 (generally) 2 (as of liver)

cirrhosis of liver
यकृतदृढता (स्त्री.), यकृतकाठिण्य (न.)

cis-trans isomerism
अपार-पार समघटकता

cistern
कुंड (न.)

citric
सायट्रिक-

clamp
चाप (पु.), संधर (पु.)

clandestine arrangement
चोरटी व्यवस्था, प्रच्छन्न व्यवस्था

clarification
निवळणे (न.), निर्मलीकरण (न.), स्वच्छन (न.)

clarifying filter
स्वच्छक गाळणी

clarity test
स्वच्छन चाचणी

Clark's rule
क्लार्कचा नियम

classified dispersion
वर्गीकृत अपस्करण

clathrate
जालकसदृश, जालकाभ

clay
मृत्तिका (स्त्री.), माती (स्त्री.)

claying of suspension
निलंबन-दृढन (न.)

clean-up room
निर्मलता कक्ष

cleaning agent
स्वच्छक (पु.)

clearance value
निपटारा मूल्य

clearing
निवळणे (न.)

clearing agent
निवळक (पु.), स्वच्छक (पु.)

clerance
१ निचरा (पु.) २ निपटारा (पु.)

climacteric
रजोनिवृत्ति (स्त्री.), जनननिवृत्ति (स्त्री.)

climacteric
रोजनिवृत्ति-, जनननिवृत्ति-

climbing film
आरोही पटल

climbing film evaporator
आरोही पटल उद्बाष्पक

clinical
१ चिकित्सालयीन २ रुग्णीय

clinical analysis
चिकित्सा विश्लेषण

clinical equivalence
चिकित्सालयीन समतुल्यता

clinical pharmacology
चिकित्सा औषधशास्त्र

clinical trial
चिकित्सा परीक्षण

clinician
रोगचिकित्सक (सा.), रुग्णचिकित्सक (सा.)

clogging
अवरोध (पु.)

closed system
१ बंदिस्त रचना, संवृक्त रचना २ संवृत्त पद्धति Pharmacokinetics

closures
संवृत्ती (स्त्री.अ.व.), झाकणे (न.अ.व.), निमीलने (न.अ.व.)

clot
गुठळी (स्त्री.), आतंच (पु.)

clotting
आतंचन (न.), साकळण (न.)

cloud point
अभ्रण बिंदु

CMC
सीएमसी (क्रांमासं) (short for critical micelle concentration)

co-administration
सहप्रदान (न.)

co-dispending aerosol
औषध-वितरणसहित सुक्ष्मतुषारित्र

coacervate
राक्षीभूत

coacervation
१ (also phase separation) प्रावस्था विलगन २ राशीभवन (न.) ३ (wrt microencapslation) सपटलशुष्कन (न.)

coagulant
साकळक

coagulant
साकळक (पु.)

coagulation
साकळण (न.), साकळणे (न.), क्लथन (न.)

coagulopaty
क्लथन विकार (पु.)

coal tar
डांबर (न.)

coalescence
संलयन (न.)

coalescence in emulsion
पायस संलवन

coalescence kinetics
संलयन बलगतिशास्त्र

coarse dispersion
बृहत् अपस्करण

coated
अवगुंठित, विलेपित

coated granule
विलेपित कणिका, अवगुंठित कणिका

coated medication
विलेपित औषध, अवगंउठित औषध

coated pellet
विलेपित गुलिका

coated powder
विलेपित चूर्ण

coating
१ लेप (पु.) २ विलेपन (न.) ३ अवगंउठन (न.)

coca darivatives
कोकाजन्य पदार्थ (पु.अ.व.)

coca leaf
कोका पान

coccal infection
गोलाणु संक्रमण

cochlear defect
कर्णावर्ती दोष

cocoa butter
cacao butter

code of ethics
नीतिसंहिता (स्त्री.)

code of pharmaceuticl ethics
औषधनिर्माण नीतिसंहिता

code system
संकेत पद्धति

coding form
संकेतन प्रपत्र

coefficient of variation
विभेव गुणांक, विचरण गुणांक

coefficient of viscosity
विष्यंदिता गुणांक

coenzyme
सहविकार (पु.)

coexisting
समवर्ती

cohesion
संसंजन (न.)

cohesion ofpowder
पावडर संसंजन

cohesional force
संसंजन बल

coid cream
शीत उपलेप

colation
साधी गालनक्रिया (स्त्री.) (as separation process)

cold filling
शीत भरण

cold room
शीत कक्ष

colic
शूळ (पु.)

colioid mill
कलिल वळणयंत्र

colitis
बृहदांत्रशोथ (पु.)

collagen disease
कॉलेजन रोग

collapse
१ निपात (पु.), पात (पु.) २ अपस्फीति (स्त्री.)

collapsible tube
निपाती नलिका

collateral vessela
सांपार्श्विक वाहिन्या (स्त्री.अ.व.)

collective bargaining
ठोक सौदा

colligative property
कणसंख्यावलंबी गुणधर्म

collision theory
संघात सिद्धांत

collodian
कोलोडिआऍन (न.)

colloidal dispersion
कलिल अपस्करण

colloidal plasma
कलिल जीवद्रव्य

colon tube
बृहदांत्र नलिका

colonic absorption
बृहदांत्र शोषण (of brabitutates)

colonies
वसाहती (स्त्री.अ.व.)

colorimetric analysis
वर्णमितीय विश्लेषण

colostomy appliance
बृहदांत्रमुखिका साधन

colour scanning
वर्ण क्रमवीक्षण

colour scotom
रंगीत ठिपके (पु.अ.व.) (दृष्टिक्षेत्रातील)

colouring principle
रंजकद्रव्य (न.)

column
स्तंभ (पु.)

column chromatography
स्तंभ वर्णलेखन

column packing
स्तंभ भरण

coma
१ परामूर्च्छा (स्त्री.) २ संन्यास (पु.) (आयुर्वेद)

combined prophylactics
एकत्रित प्रतिबंधके (न.अ.व.)

combustibility
दहनक्षमता (स्त्री.)

commensals
सहनिवासी (पु.अ.व.)

comminutine mill
चूर्णन दळणयंत्र

comminution
चूर्णन (न.), बहुखंड करणे (न.)

common cold
catarrh

community pharmacist
समाजसेवी औषधनिर्माता

community pharmacy
समाजसेवी औषधालय

compact
सधन

compaction
संहतन (न.), निबिडन (न.)

comparative dosage
तुलनात्मक मात्रा

comparotar
तुलनित्र (न.)

compartment acidosis
प्रतिपूरित आम्लवृद्धि

competitive acidosm
प्रतिपूरित आम्लवृद्धि

competitive antagonism
स्पर्धात्मक विरोधिता

competitive inhibition
स्पर्धात्मक संदमन

competitive interaction influence
स्पर्धात्मक आंतरक्रिया प्रभाव

complaint file
तक्रार धारिका

complex
१ संकुल (न.) २ जटिल (न.)

complex order
जटिल कोटि

complexation analysis
संकुलनी विश्लेषण

complexing agent
संकुलक (पु.)

complexometric reaction
जटिलमितीय अभिक्रिया

complexometric titration
जटिलमितीय अनुमापन

complexone
जटिल घटक (पु.)

compliance
अनुपालन (न.), अनुवृत्ति (स्त्री.)

complication
गुंतागुंत (स्त्री.)

component
अवयव (पु.), घटक (पु.)

compound
संयुग (न.)

compounding
संमिश्रण (न.)

compounding tank
संमिश्रण टाकी

compressed gas aerosol
संपीडित वायु सूक्ष्मतुषारित्र

compressed tablet
संपीडित वटिका

compression compaction
संपीडन संहतन

compulsive use
अनिवार्य वापर

computer coading
संगणक संकेतन

computer softwere
संगणक अनुदेशन

computerised axiai tomography
संगणकीय अक्षीय छेदचित्रण

concentration cell
संहति घट (संहति विद्युत घट)

concern
आस्था (स्त्री.)

concervation process
१ राशीभवन प्रकिया २ सपटलशुष्कन प्रकिया

condensate
संघनित (न.)

condensation reaction
संघनन अभिक्रिया

condense
संघनन करणे, संघनन होणे

condensed-ring bydrocarbon
संघनितवलयी हायड्रोकार्बन

conditioned aversion
सनियमित विमुखता

conditioned avoidance response
सनियमित वर्जन प्रतिसाद

conditioning
१ सनियमन (न.) २ अनुकूलन (न.)

conditioning of slurries
स्लरी अनुकूलन

condom
कंडोम (पु.), निरोध (पु.)

conductance
प्रवहन (न.)

conductivity
वाहकता (स्त्री.)

conductometric titration
वाहकतामितीय अनुमापन

condyloma
काँडिलोमा (पु.), अंकुराबुरद (पु.)

condyloma acuminatum
लंबाग्र अंकुराबुरद

confection
मधुरित औषध (न.), गोड औषध (न.)

conference room
सभा कक्ष

configuration
विन्यास सूत्र

configurational formula
विन्यास सूत्र

confiramation of sterility
निर्जंतुकता निश्चिति

conformation
१ अनुरूपण (न.) २ आविन्यास (पु.)

conforming
समनुरूप, अभिसंगत (bandage)

congealing spray
संघनक फवारा

congener
समकुलीन (पु.)

congenital
उपजत

congenital adrenal hyperplasia
उपजत अधिवृक्क अतिपेशिता

congestion
निष्क्रिय अतिरक्तता, अतिरक्त-संचय (पु.) (also passive hyperemia)

congestive heart failure
अतिरक्तसंचयी हृत्पात (also congestive cardiac failure)

congruent
एकरूप

conical disc centrifuge
शंक्वाकार तबकडी केंद्रोत्सारक

conical disc centrifuge
शंक्वाकार तबकडी केंद्रोत्सारक

conjugate phase
संयुग्मी प्रावस्था (solubility temperature diagram)

conjugated
संयुग्मित

conjugated estrogen
संयुग्मित इस्ट्रोजेन

conjugation
संगुग्मन (न.)

conjunctiva
नेत्रश्लेष्मला (स्त्री.)

conjunctival erythema
नेत्रश्लेष्मल रक्तिमा

consecutive
क्रमागत

consistency
१ सांद्रता (स्त्री.) २ सुसंगति (स्त्री.)

consistent
१ सांद्र २ सुसंगत

constant
स्थिरांक (पु.)

constant
स्थिर

constellation
तारकासमूह (पु.)

constituent
घटक (पु.)

constitution
१ प्रकृति (स्त्री.) २ घडण (स्त्री.)

constitutional
१ प्रकृतिसंबंधी २ घडण-

constitutional formula
घडण सूत्र

constitutive properties
घडणात्मक गुणधर्म (पु.अ.व.)

consumptive coagulopathy
व्ययी क्लथनविकार

contact
संपर्क (पु.), संसर्ग (पु.)

contact angle
संपर्क कोन

contact dermatitis
संपर्क त्वचाशोथ

contact insecticides
संसर्ग किटकनाशके (न.अ.व.)

contagious
सांसर्गिक, संसर्ग-

container
पात्र (न.),, भांडे धारकपात्र (न.)(न.)

contaminant
संदूषक

contaminant
संदूषक (न.)

contamination
दूषित करणे (न.), संदूषण (न.)

content uniformity
घटक समानता

content uniformity test
घटक समानता चाचणी

conterions
gegenions

continuing care service
निरंतर दक्षता सेवा

continuing education
निरंतर शिक्षण, शिक्षण सातत्य

continuous
संतत-, अविरत-, अखंड-

continuous chromatography
संतत वर्णलेखन, ्विरत वर्णलेखन

continuous extraction
अविरत निष्कर्षण, अविरत अर्क काढणे

continuous extractor
संतत निष्कर्षितत्र, संतत निष्कर्षणपात्र

continuous medium
अकंड माध्यम

continuous mixing of fluids

cooling effect
शीतकर परिणाम

coordinate
संमन्वय साधणे

coordinate
सहनिर्देशक (पु.)

coordinate
सहबद्ध, समन्वित

coordinate bond
सहबद्ध बंध

coordination number
सहबद्धांक (पु.)

coppice
फुटवा (पु.)

coppicing
फुटव्यासाठी छाटणी (स्त्री.)

cor pulmonale
फुफ्फुस हृद्रोग

core
गाभा (पु.)

core material
गर्भद्रव्य (न.)

coretx
बाह्यांग (न.)

corium
अंतस्त्वचा (स्त्री.)

corm
गड्डा (पु.), घनकंद (पु.)

corneal electrode
पारपटली इलेक्ट्रोड

cornification
कठिणीभवन (न.)

cornified vaginal smear
शंऋगित योनिऊतिलेप

coronary bypass
परिहृद उपमार्ग

coronary dilatation
परिहृद विस्फारण

coronary thrombosis
परिहृद घनास्त्रता

corpus luteum
पीत पिंड

corpuscular protein
कणिका प्रथिन

correction
सुधार (पु.), दुरुस्ती (स्त्री.)

correction of continuity
सातत्यासाठी सुधार

correction of incompatibilities
असंयोज्यता दुरुस्ती

corrective
सुधारक द्रव्य (न.), संशोधी द्रव्य (न.)

corrective
सुधारक, दोष निवारक, संशोधी

correlation coefficient
सहसंबंध गुणांक

corrosive
क्षणकारी

corrugated
पन्हळीदार

corticotrophin
कॉर्टिकोट्रॉफिन (न.)

corticotrophin
कॉर्टिकोट्रॉफिन (न.)

corticotrophin regulating factor
कॉर्टिकोट्रॉफिन नियामक घटक  (CR factor)

coryza
catarrh

cosmetics
सौंदर्यप्रसादने (न.अ.व.)

cosolvency
सहविद्राव्यता (स्त्री.)

cosolvent
सहविद्रावक (पु.)

cosolvent
सहविद्रावक

cotton blending plan
कोल्टनचे अभिमिश्रणपात्र

cotton filter
कापूस गाळणी

cotton wool plug
कापसाचा बोळा, कापूस निग, कापूस गुडदी

cough
खोकला (पु.)

coulometric titration
कूलोममापी अनुमापन

coulometry
कूलोममिति (स्त्री.)

Coulter counter
कोल्टरचे गणित्र

counter
गणित्र (न.)

counter
प्रति-

counter for tablet
वटिका गणित्र

counter-current distribution
प्रतिवाह वितरण (abbr. CCD)

counter-current mechanism
प्रतिवाह यंत्रणा

counterfeit incorporation mechanism
कृतक रेणु समावेशन यंत्रणा

counterfeiting
नकली माल बनविणे (न.)

counterirritant
प्रतिक्षोभक, प्रतिवाहक

counting
गणन (न.)

covalency
सहसंयुजा (स्त्री.)

covalent bond
सहसंयुज बंध

covalent bond energy
सहसंयुज बंद ऊर्जा

covariance analysis
सहप्रचरम विश्लेषण

cover
आच्छादन (न.)

CR factor
कॉनि घटक (short for corticotrophin regulating factor)

crack detection
भंजन संसूचन, तडा तपासणी

cramp
पेटका (पु.), वांब (पु.)

crashing
दलन (न.)

cream
क्रीम (न.), उपलेप (पु.) ointment

creaming
मलई धरणे (न.)

creaming of emulsion
पायस स्नेहस्तरण, पायसावर मलई धरणे

credit for unused drugs
उरलेल्या औषधांची जमा रक्कम

cretinism
अवटुवामनता(स्त्री.)

critical diagnostic value
क्रांतिक निदान मूल्य

critical flocculation temperature
क्रांतिक ऊर्णन तपमान

critical flocculation volume
क्रांतिक ऊर्णन आकारमान

critical micelle concentration
क्रांतिक मायसेल संहति (abbr. CMC)

critical moisture content
क्रांतिक आर्द्रतांश

critical temperature
क्रांतिक तपमान

critical temperature drop
क्रांतिक तपमान पात

Crohn's disease
क्रोनचा क्षेत्रिय आंत्रशोथ (also regional enterities)

cross contamination
अन्योन्य संदूषण

cross resistance
अन्योन्य प्रतिरोध

cross sensitivity
अन्योन्य संवेदिता

cross susceptibility
अन्योन्य विवशता

cross tolerance
अन्योन्य सह्यता

cross-infection
अन्योन्य संक्रमण (न.)

cross-over design
क्रमबदल संकल्पना

cross-over technique
क्रमबदल तंत्र

crude
कच्चा, असंस्कारित

crude drugs
असंस्कारित औषधे (न.अ.व.)

crumbing
तुकडे पडणे (न.), चुरा होणे (न.)

crushing test
दलन चाचणी

cryoscopic constant
निम्नतापी स्थिरांक

cryptorchism
गुप्तवूषणता (स्त्री.) (also cryptorchisidism)

crystal growth
स्फटिक वृद्धि

crystalisation
स्फटिकन (न.), स्फटन (न.)

crystalloid
स्फटिकाभ (न.)

crystalluria
स्फटमूत्रता (स्त्री.)

CSSR
सीएसएसआर (मनिपु कक्ष) (short for central sterile supply ro