औषधशास्त्र

Home » औषधशास्त्र

औषधशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 180 names in this directory beginning with the letter G.
g-criterion
ग्-निकष (पु.)

g-criterion
ग्-निकष (पु.)

gait
चाल (स्त्री.)

galactorrhea
lactorrhea

galactosaemia
गॅलॅक्टोरक्तता (स्त्री.)

galactose
गॅलॅक्टोज (न.)

galenicals
गॅलनिके (न.अ.व.)

gallstone
पित्तखडा (पु.), पित्तकंकर (पु.), पित्ताश्मरी (स्त्री.)

gamete
युग्मकपेशी (स्त्री.)

gametogenic
युग्मकजनी

gamma camera
गॅमा कॅमेरा

gamma globulin
गॅमा ग्लोब्युलीन

gamma radiation
गॅमा प्रारण

gamma-dose rate
गॅमा मात्रा प्रमाण

gamma-emission
गॅमा उत्सर्जन (न.)

gamma-ray spectrometer
गॅमा-किरण पंक्तिमापी

ganglion
गंडिका (स्त्री.)

ganglion blockade
गंडिका रोध (also ganglionic blockade)

ganglionic blocking agent
गंडिकारोधी कारक

ganglionic trnsmission
गंडिका पारेषण

gangrene
कोथ (पु.)

gangrenous
कोथयुक्त

ganja
गांजा (पु.)

gargle
गुळणी (स्त्री.)

gas chromatography
वायु नर्णलेखन (बाष्प वर्णलेखन) (also called vapour phase chromatography)

gas emboli
वायु अंतगुरलिका (स्त्री.अ.व.)

gas embolism
वायु अंतर्गुलिता-

gas gangrane
वायुयुक्त कोथ Pathol.

gas-adsorption chromatography
वायु-अधिशोषण वर्णलेखन

gas-partition chromatography
वायुविभाजन वर्णलेखन

gasometric assay
वायुमितीय आमापन

gasometry
वायुमिति (स्त्री.)

gastric
जठर-

gastric achlorhydria
जठरी आम्लहीनता

gastric analysis
जठर विश्लेषण

gastric antacid
जठर प्रत्याम्ल

gastric emptying
जठर रिक्तन

gastric emptying rate
जठर रिक्तन वेग

gastric hypersecretion
जठरी अतिस्त्राव

gastric inhibitory polypeptide
जठर संदमी बहुपेप्टाइडे

gastric lavage
जठर-धावन (न.)

gastric secretion
जठर स्त्राव

gastric ulcer
जठर व्रण

gastritis
जठरशोथ (पु.)

gastroenteritis
जठरांत्रशोथ (पु.), जठरांत्रदाह (पु.)

gastronitestinal system
जठर-आंत्र संस्था

gastroparesis
आंशिक जठरघात (पु.)

gauge
प्रमापी (पु.)

gauge pressure
प्रमापी दाब

Gaussian (noral) distribution
गॉउसीय प्रसामान्य वितरण

gauze
जाळी (स्त्री.), गॉझ (पु.)

gegenions
गेगेनायने (न.अ.व.) (also counterions

gel
जेल (न.)

gel filter
जेल गाळणी

gel filtration
जेल गाळण

gel permeation
जेल पारगमन

gel permeation chromatography
जेल पारगमन वर्णलेखन

gelatin spong
जिलेटिन स्पंज

gelation
जेलीकरण (न.), जेलीभवन (न.)

gelations
जिलेटिनी, जिलेटिन-, जिलेटिनसम

gelfoam
जेलफेन (पु.)

gelifying liquid
जेलीकारक द्रव

gelling
जेलीकरण (न.)

gelling agent
जेलीकारक (पु.)

gelsiccation
जेलीशुष्कन (न.)

gene toxicity
जीन विषाक्तता

general
सार्वदेहिक

general anaesthetic
सार्वदेहिक बधिरकारी

general principles
सर्वसाधारण तत्त्वे (न.अ.व.), सर्वसामान्य तत्त्वे (न.अ.व.)

general protoplasmic poison
सर्वसाधारण प्रजीवद्रव्य विष

generalisation
सामान्यीकरण (न.), व्यापकीकरण (न.)

generation of arbitrary function
स्वेच्छ फल निर्मिति

generic drugs
प्रजातीय औषधे (न.अ.व.)

generic equivalency
प्रजाति समतुल्यता, प्रजातीय समतुल्यता

genetic
१ जीनी, जीन- २ आनुवांशिक

genetic marker
जीनी सूचक

genetic material
जीन द्रव्य

genetic predisposition
१ जीनी पूर्ववृत्ति २ आनुवांशिक कल

genetic resistance
जीनी प्रतिरोध

genetic variation
अनुवांशिक विविधता, अनुवांशिक विभेद

genetically deficient
जीनी अपूर्ण, जीनतःअपूर्ण

genin
जेनिन (न.)

genome
जीनसंच (पु.), जीनोम (पु.)

genotype
जीनीप्ररूप (न.)

genus
प्रजाति (स्त्री.)

geometric isomerism
भूमितिय समघटकता

geometric mean
भूमिति मध्य

geriatrics
जराचिकित्सा (स्त्री.)

germ
जंतु (पु.)

germicidal
जंतुनाशक-, जंतुनाशी

germicidal floor polish
जंतुनाशक फरशी पॉलिश

germicide
जंतुनाशक (न.), जंतुघ्न (न.)

gerontology
जराशास्त्र (न.)

gestogen
जेस्टोजेन (न.)

gigantism
महाकायता (स्त्री.) (also giantism)

ginger
आले (न.)

gingivitis
हिरडीचा शोथ (पु.), दंतमांस शोथ (पु.)

gingivostomatitis
दंतमांस-मुखशोथ (पु.)

gland
ग्रंथि (स्त्री.)

glass
काच (स्त्री.)

glass spicule
काच कंट

glass-wool filter
काचकुंतल गाळणी

glaucoma
ग्लॅकोमा (पु.), नेत्रांतर दाब वृद्धि (स्त्री.), काचबिंदु (पु.)

glidant
विसर्पी

glidant
विसर्पी

glomerular filtration
गुच्छक गालन

glomerular filtration
गुच्छक गालन

glomerulonephritis
गुच्छवृक्कशोथ (पु.)

glossitis
जिहृआशोथ (पु.)

glottis
कंठद्वार (न.)

glove powder
हातमोजाची पावडर

gloved box
मोजेदार पेटी (sterile manafacture)

glucironyl transferase
ग्लुक्युरॉनिल ट्रान्सफरेज

glucocorticoid
ग्लुकोकॉर्टिकॉईड (न.)

glucoronide
ग्लुक्युरॉनाइड (न.)

glucose
ग्लुकोज (न.)

glucoside
ग्लुकोसाइड (न.)

glutatbione reductase
ग्लुटॅथिऑन रिडक्टेज

glycerinated lymph
ग्लिसरिनयुक्त लसीका

glycoaide
ग्लायकोसाइड (न.)

glycogen deposition
ग्लायकोजेन संचयन

glycoprotein
ग्लायकोप्रोटीन (न.), ग्लायकोप्रथिन (न.)

GMP
जीएमपी (उवव्य) (short for good manafacturing practice)

goiter
गलगंड (पु.), अवटुवृद्धि (स्त्री.) (also goitre)

goitrogen
गलगंडजनक (पु.)

goitrogenesis
गलगंडजनन (न.), अवटुवृद्धि जनन (न.)

gold number
सुवर्णांक (पु.)

gonadotropic
जननग्रंंथिपोषी  (also gonadotrophic)

gonadotropic hormone
जननग्रंथिपोषी संप्रेरक

gonadotropin
गोनॅडोट्रॉपिन (पु.), जननग्रंथिपोषी (पु.)

gonadotropin releasing hormone
गोनॅडोट्रॉपिन विमोचक संप्रेरक

gonorrhea
पूयमेह (पु.), परमा (पु.)

good clinical practice
चिकित्सालयीन उचित व्यवहार

good laboratory practice
प्रयोगशालेय उचित व्यवहार

good manafacturing practice
उचित वस्तुनिर्माण व्यवहार (abbr. GMP)

gout
युरिकाम्लसंधिशोथ (पु.), युरिकाम्लाधिक्य विकार (पु.)

grade efficiency curve
श्रेणी कार्यक्षमता आलेख

graded
श्रेणीबद्ध

graded strength
श्रेणीबद्ध सामर्थ्य, श्रेणीबद्ध शक्ति

gradient plate method
उतार पट्टी पद्धति

graduated
अंशांकित

gram negative
ग्रॅम-अक्षम-, ग्रॅम अग्राही

gram positive
ग्रॅम-सक्षम-, ग्रॅम ग्राही

gram stain
१ ग्रॅम रंजन २ ग्रॅम अभिरंजक

grand mal
दीर्घकाली अपस्मार

granted bottle
खरखरित बाटली

granular
कणिका-, कणीदार

granulation
कणिकायन (न.)

granule volume
कणिका आकारमान

granules
कणिका (स्त्री.अ.व.)

granulocyte
कणीपेशी (स्त्री.)

granulocytic leukaemia
कणीपेशीय श्वेतपेशीकर्करोग

granulocytopenia
कणीपेशी-अल्पता (स्त्री.)

granuloma
कणिकागुल्म (पु.)

granulomatous colitis
कणिकागुल्मी बहुदांत्रशोथ

graph
आलेख (पु.)

graphic formula
आलेखी सूत्र

Grashof number
ग्रासॉफ अंक

gravimetric method
भारमितीय पद्धति

gravity
गुरूत्व (न.)

gravity bag
गुरुत्व धानी

gravity bag filter
गुरुत्वधानी गाळणी

gravity filling
गुरुत्व भरण

gravity filter
गुरुत्व गाळणी

grease
ग्रीज (न.)

grey body
धूसर पिंड

grey syndrome
धूसर संलक्षण

grinding
पेषण (न.)

group
गट (पु.)

group refraction
गट अपवर्तन

growth
वृद्धि (स्त्री.)

growth and cell division
वृद्धि व पेशी विभाजन

growth curve
वृद्धि चक्र

growth hormone
वृद्ध संप्रेरक

growth rate
वृद्धि प्रमाण

guar gum
ग्वार गोंद

guinea worm
नारू (पु.)

gum
डिंक (पु.), गोंद (पु.)

gut
आंत्र (न.)

gynaecomastia
पुंस्तनवृद्धि (स्त्री.)