औषधशास्त्र

Home » औषधशास्त्र

औषधशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 86 names in this directory beginning with the letter V.
v condensation
पटल संघनन

vaccine
लस (स्त्री.)

vacuumstat
निर्वातस्थापी (पु.)

vagolytic
भ्रमणचेताल्यी

valency
संयुजा (स्त्री.)

valvular heart disease
ह्रदयाच्या झडपेचा रोग वल्लकी रोग कपाटिका रोग

vane pump
व्हेन पंप

vanishing cream
अतर्धानी उपलेप

vanishing cream base
अंतर्धानी उपलेप आधारद्रव्य

vanpour
बाष्प(न.)

vapour density
बाष्प घनता

vapour phase chromatography
बाष्प वर्णलेखन ( वायु लेखन ) ( also called gas chromatography )

vapour pressure
बाष्प दाब

vapour recompression
बाष्प पुनसंपीडन

variance
प्रचरण (न.)

variant angina prctoris
परिवर्तनशील उरशूल

variation
विचरण (न.) विभेदन (न.) विभेद (पु.)

variation in estimates
अंदाजातील तफावत

varicose ulcer
अपस्फीत व्रण

vascular insufficiency
वाहिनी कार्यन्यूनता

vasculature
वाहिनी संकुल (न.)

vasoactive intestinal polypeptide
वाहिनी क्रियाशील आंत्रीय बहुपेप्टाइड

vasoconstriction
वाहिनी संकोचन (न.)

vasoconstrictor
वाहिनी संकोचक (न.)

vasodilatation
वाहिनी विस्फारण (न.)

vasodilator
वाहिनी विस्फारक (न.)

vasopressor
वाहिनी दाबवर्धी (पु.)

vasovagal reaction
वाहिनी- भ्रमणचेता प्रतिक्रिया

vasovagal syncope
वाहिनी- भ्रमणचेता मूर्च्छा

vector
रोग प्रसारक (पु.) रोगवाहक (पु.)

vegetable
१. वनस्पति (स्त्री.) २. शाक (स्त्री.)

vegetable oil
वनस्पति तेल

vegetative bacteria
वर्धी जीवाणू (पु.अ.व.)

vehicle
वाहन (न.)

velocity
वेग (पु.)

velocity distribution
वेग वितरण

velocity gradient
वेग प्रवणता ( also called rate of shear )

velocity profile
वेग रूपरेखा

venous thrombosis
शिरा घनास्त्रता

vent
निर्गममार्ग (पु.)

ventilatory failure
वायुवीजन पात

ventricular
निल्य-

ventricular arrhythmia
निलयी लयहीनता

ventricular fibrillation
निलयी विकंपन

ventricular tachcardia
निलय ह्रद्क्षिप्रता

venturimeter
प्रवाहमापी (पु.) वेंटुरीमापी (पु.) ( also venturi )

versator
व्हर्सेटर (न.) ( मिश्रणक्रियेमध्ये हवा पाशित होऊ नये म्हणून वापरण्याचे एक उपकरण )

vertical
उभा, उदग्र

vertical mixer
उभी मिश्रणी

vertigo
गरगरणे (न.) भोवळ (स्त्री.) घेरी (स्त्री.)

vesicant
पुटिकाकारक (पु.)

vesicular exanthema
द्राक्षाभ उद्रेक

vestibular defect
प्रघाणीय दोष

viable count
जीवनक्षम गणनाक जननपेशी गणनाक

vial
कुपिका (स्त्री.) कुपी (स्त्री.) छोटी बाटली (स्त्री.)

vibration milling
कंप-दलन (न.)

vibratory mill
कंपनशील मिल

viecosity
१.सांद्रता (स्त्री.) २. विष्यंदिता (स्त्री.)

viral diaease
विषाणुजन्य रोग

virility
पुं-वत्ता (स्त्री.) ( also virilism )

virulence
जहालपणा ्(पु.) जहालता(स्त्री.)

virulent organism
जहाल जंतु जहाल जीव

virus
विषाणु (पु.)

visceral pain
आंतरांगी वेदना

viscid
सांद्र चिकट

viscometer
विष्यंदितामापी (पु.)

viscosity improver
विष्यंदिता सुधारक

viscous drag
विष्यंदी अवरोध विष्यंदी कर्षण

visual acuity
दृष्टितीक्ष्णता (स्त्री.)

visual cycle
दृक् आवर्तन

vitamin B6
जीवनसत्त्व बी६ ( also anti -acrodynia rat factor )

vitreous haemorrhage
काचाभ-द्रव रक्तस्त्राव

vocalisation
वाचीकर (न.)

void volume
रिक्त आयतन

volatile
बाष्पनशील

volatile oils
बाष्पनशील तेले (न.अ.व.)

volume contraction
आकारमान आकंउचन

volume of distribution
वितरण आकारमान

volume of receptor
आकारमान ग्राही आयतन ग्राही

volume tolerance
आकारमान सहक्षमता

volumetric
आकारमानी

volumetric graduates
आकारमानी अंशांकित्रे(न.अ.व.)

volute pump
व्होल्यूट पंप

vomiting
वांति (स्त्री.) वमन (न.)

vrification and storage of spirit
स्पिरीटची पडताळणी व साठा

vulcanisation
व्हल्कनन (न.)