औषधशास्त्र

Home » औषधशास्त्र

औषधशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 54 names in this directory beginning with the letter W.
warehousing facility
वखार सुविधा

warning
इशारा (पु.)

warning card
सूचना पत्र

wart
चामखीळ (स्त्री.) त्वचांकुर (पु.)

washing device
धुलाई साधन

water -soluble base
जलद्राव्य आधारद्रव्य

water in oil
तैलांतर्गत जल

water load
जल भार

water number
जलांक(पु.)

water og injection
अंत क्षेपण जल

water removable
जल प्रक्षालनीय

water soluble
जल द्राव्य

water- soluble vitamins
जलद्राव्य जीवनसत्त्वे (न.अ.व.)

watercress
जल पत्ती (स्त्री.)

waterload test
जलभार चाचणी

waterproofing
जलरोधन (न.)

wax based granulations
मेण आधारित कणिका (स्त्री.अ.व.)

weathering
अवक्षीणन (न.)

weedicide
तणनाशक (न.)

weighing boat
दोलनौका (स्त्री.)

weight and size
आकारमान आणि वजन

weight tolreance
भार सहनक्षमता

weight variation test
भार बदल चाचणी भार विचरण चाचणी

weight variation tolerance
भार विचरण सह्यता

well - closed
व्यवस्थित बंद ( केलेला )

west's time temperature integrator
वेस्टचे वेळ-तपमान समन्वयक

wet bulb depression
सद्रव बल्ब अवनमन

wet grinding
सद्रव पेषण

wet gum method
आर्द्र डिंक पद्धति

wet method
आर्द्र पद्धति

wet point
आर्द्र बिंदु

wet seal
आर्द्रसील (न.) जलसील (न.)

wet srubber
आर्द्र मार्जनी ओली घासणी

wetting agent
भिजवक (न.)

wettingn
आर्द्रण (न.)

wheal
गांध (स्त्री.)

wheeze
शीळसदृश श्वसन (न.)

whipworm infection
प्रतोदकृमि संक्रमण

white thrombus
श्वेत घनास्त्र

wholesale of drugs
औषधांची घाऊक विक्री

wine
वाइन (स्त्री.)

withdrawal bleeding
प्रत्याहरण रक्तास्त्राव

withdrawal symptom
प्रत्याहरण लक्षण

withdrawal technique
प्रत्याहरण तंत्र

witnee tube
निर्जंतूकरणदर्शक नलिका

woofat
ऊर्णा मेद (पु.)

work areas
कामाच्या जागा (स्त्री.अ.व.)

work function
कार्य विभव ( also work potential )

worm infection
कृत्रिम संक्रमण

wound derssing
व्रणोपचार (पु.)

wound disruption
क्षत विदरण

wrench
अनुयोजी पाना (पु.)

writhing
तगमग (स्त्री.)

writhing syndrome
वेदनाजन्य तगमग