कार्यदर्शिका

Home » कार्यदर्शिका

कार्यदर्शिका

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 75 names in this directory beginning with the letter E.
earmark
अलग राखून ठेवणे

earned leave
अर्जित रजा

earnest money
इसाऱ्याची रक्कम, बयाणा रक्कम

economic holding
१ निर्वाहक क्षेत्र २ किफायतशीर क्षेत्र

economic rent
किफायतशीर भाडे

economic review
आर्थिक आढावा

economic survey
आर्थिक पाहणी

economic system
अर्थव्यवस्था

economically backward
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले

economy measures
काटकसरीचे उपाय

educated unemployed
सुशिक्षित बेकार

efficiency bar
दक्षतारोध

efficient
कार्यक्षम

election petition
निवडणूक अर्ज

election returns
निवडणूक विवरणे

electoral college
निर्वाचक गण

electoral constituency
मतदारसंघ

electoral roll
मतदारांची यादी

eligible
पात्र

elucidate the reasons
कारणे विशद करणे

Employees' State Insurance
राज्य कामगार विमा

employer
मालक

employment
रोजगार, नोकरी

employment exchange
सेवायोजन कार्यालय

employment guarantee scheme
रोजगार हमी योजना

employment notice
सेवायोजन सूचना

encashmet of leave
रजेचे रोखीकरण, रजा वटवणे

endorsement
पृष्ठांकन

entertain an application
अर्ज स्वीकारणे

entrepreneur
उद्योजक

ephemeral roll
कच्चे टिपण

equal opportunity
समान संधि

equitable distribution
न्याय्य वाटणी, न्याय्य वितरण

equity
समदृष्टि, समन्याय

equivalent post
तुल्य पद

errors and omissions excepted
चूकभूल द्यावी घ्यावी

essential commodity
अत्यावश्यक वस्तु

essential qualifications
आवश्यक अर्हता

essential services
अत्यावश्यक सेवा

essential supply
आवश्यक पुरवठा

established procedure
रुढ कार्यपद्धति

estimated cost
अंदाजित किंमत (किंवा खर्च)

estimated expenditure
अंदाजित खर्च

estimated receipts
अंदाजित जमा

even distribution
समान वाटणी

eviction
निष्कासन

ex-cadre post
संवर्गबाह्य पद

ex-gratia
सानुग्रह

ex-officio
उपदसिद्ध, अधिकारपरत्वे

ex-parte
एकपक्षी, एकतर्फी

ex-post facto approval / sanction
कार्योत्तर मान्यता मंजुरी

except as otherwise provided
अन्यथा उपबंधित केले असेल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही, अन्यथा तरतूद केली असेल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही

excepted purposes
वर्जित प्रयोजने

excess in stock taking
संग्रह पडताळणीतील आधिक्य

excess profit
जादा नफा

excise duty
उत्पादन शुल्क

exclusive of
-ला वगळून

execution
अंमलबजावणी

executive body
कार्यकारी मंडळ

executive committee
कार्यकारी समिति

executive council
कार्यकारी परिषद

executive function
अंमलबजावणी कार्य

exemption from tax
करमाफी

exercise due discretion
तारतम्यबुद्धीचा वापर करणे

exercise jurisdiction
क्षेत्राधिकाराचा वापर करणे

exercise option
विकल्प निवडणे, पर्याय निवडणे

expedite action
शीघ कार्यवाही करणे

expediture involved
लागलेला लागणारी खर्च

expenditure Priority Committee
व्यय अग्रक्रम समिती

experimental measures
प्रायोगिक उपाय

explanation be called for
खुलासा मागविण्यात यावा

explanatory note
स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी टीप

extension of service
सेवावधी वाढविणे

extension of temporary posts
अस्थायी पदांची मुदतवाढ

extraordinary leave
असाधारण रजा