कार्यदर्शिका

Home » कार्यदर्शिका

कार्यदर्शिका

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 100 names in this directory beginning with the letter F.
face value
दर्शनी किंमत

factual data
वास्तविक आधारसामग्री

fair and equitable treatment
रास्त आणि न्याय्य वागणूक

fair average quality
सरासरी चांगला दर्जा

fair copy
स्वच्छ प्रत

fair copy for signature
सहीसाठी स्वच्छ प्रत

fair price shop
रास्त भावाचे दुकान

fall short
कमी पडणे

farm labourer
शेतमजूर

festival advance
उत्सव अग्रिम, सणासाठी आगाऊ रक्कम

fibroma
तंत्वाबुरद

field experience
क्षेत्र अनुभव

field service
क्षेत्र सेवा

field work
क्षेत्रकार्य

file not traceable
फाईल सापडत नाही

financial assistance
वित्त साहाय्य, आर्थिक मदत

financial burden
वित्तीय भार

financial control
वित्तीय नियंत्रण

financial implications
अपेक्षित वित्तीय भार

financial obligation
वित्तीय दायित्व

financial powers
वित्तीय शक्ती

financial resources
वित्तीय साधने

financial statement
वित्तीय विवरणपत्र

financial stringency
आर्थिक तंगी टंचाई

financing agency
वित्तव्यवस्था संस्था

fitness certificate
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

fixation of pay
नियत वेतन

fixed price
ठराविक किंमत

fixed rate
नियत दर

flat rate
सरसकट दर

floor price
किमान किंमत

follow-up
पाठपुरावा

follow-up action
पाठपुरावा कार्यवाही, पाठपुराव्याची कार्यवाही

for approval
मान्यतेसाठी

for comments
टीकाटिप्पणीसाठी

for consideration
विचारार्थ, विचारासाठी

for disposal
निकालात काढण्यासाठी

for early compliance
शीघ अनुपालनार्थ

for expression of opinion
मत व्यक्त करण्यासाठी, मत प्रदर्शनासाठी

for free distribution
मोफत वाटण्यासाठी, फुकट वाटण्यासाठी

for further action
पुढील कार्यवाहीसाठी

for guidance
मार्गदर्शनासाठी

for immediate effect
तात्काळ परिणामक करण्यासाठी

for information
माहितीसाठी

for information and necessary action
माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी

for issue
निर्गमित करण्यासाठी, रवाना करण्यासाठी

for necessary action
आवश्यक कार्यवाहीसाठी

for obvious reasons
उघड कारणांसाठी

for one's own absolute use and benefit
सर्वथा एखाद्याच्या स्वतःच्या वापरासाठी व लाभासाठी

for one's own absolute use and benefit of
ऋ-च्या लाभार्थ

for onward transmission
पुढे पाठविण्यासाठी

for opinion
अभिप्रायार्थ

for orders
आदेशार्थ, आदेशांसाठी

for perusal
अवलोकनार्थ, अवलोकनासाठी

for perusal after issue
निर्गमित रवाना केल्यानंतर अवलोकनासाठी

for perusal and return
पाहून परत पाठविण्याकरिता

for perusal in post
टपालात अवलोकनासाठी

for prompt action
सत्त्वर कार्यवाहीसाठी

for proper action
उचित कार्यवाहीसाठी

for public purpose
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी

for ready reference
सुलभ संदर्भासाठी

for reasons to be recorded in writing
कारणे लेखी नमूद करून त्या कारणांस्तव

for record
अभिलेखासाठी, नोंदीसाठी

for remarks
अभिप्रायासाठी

for service and return
(नोटीस) बजावून परत पाठविण्यासाठी

for signature
सहीसाठी, स्वाक्षरीसाठी

for such action as may be necessary
आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी

for sufficient reasons
पुरेशा कारणास्तव

for suggestions
सूचना करण्यासाठी

for sympathetic consideration
सहानुभूतिपूर्वक विचारासाठी

for the benefit of=for one's benefit
-च्या लाभार्थ

for the interests of
-च्या हितार्थ

for the purpose of
-च्या प्रयोजनार्थ, -च्या प्रयोजनापुरते

for the space of
-इतका काळ

for the time being
१ -त्या त्या काळी २ -सध्यापुरते

for the time being in force
त्या त्या काळी अंमलात असलेले

foregoing note
पूर्ववर्ती टिप्पणी

foreign affairs
परराष्ट्रीय व्यवहार

foreign currency
विदेशी चलन

foreign exchange
विदेशी चलन

foreign market
विदेशी बाजारपेठ

foreign service
१ स्वीयेतर सेवा २ विदेशी सेवा

foreign trade
विदेशी व्यापार, परराष्ट्रीय व्यापार

fortnightly report
पाक्षिक अहवाल

fortuitous
अभावित, आकस्मिक, दैवघटित

fortuitous event
अभावित घटना

fortuitous promotion
अनपेक्षित बढती

forwarded for immediate compliance
तात्काळ अनुपालनाकरता रवाना

free access (easy access)
मुक्त प्रवेश, सर्रास प्रवेश (सहज संपर्क)

free competition
खुली स्पर्धा

free from all encumbrances
सर्वभार मुक्त

free on rail
रेल्वे खर्च-मुक्त

free port
खुले बंदर

free quarters
मोफत निवासस्थान

free tolerance limit
मुक्त ग्राह्य मर्यादा

freely and voluntarily
मुक्तपणे व स्वेच्छेने

from open market
खुल्या बाजारातून

from the beginning to the end
आरंभापासून अखेरपर्यंत

from time to time
वेळोवेळी

funds at disposal
स्वाधीन निधी