कार्यदर्शिका

Home » कार्यदर्शिका

कार्यदर्शिका

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 86 names in this directory beginning with the letter S.
salient features of the scheme
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

salient points
ठळक मुद्दे

sample survey
नमुना पाहणी

save as otherwise provioded
अन्यथा उपबंधित केले असेल त्याव्यतिरिक्त एरव्ही, अन्यथा तरतूद केली असेल तेवढे सोडून इतर बाबतीत इतर प्रसंगी

save in so far as
तेथवरखेरीज

scale of pay
वेतनश्रेणी, वेतनमान

security bond
जमानतनामा

security deposit
जमानत ठेव

security measure
सुरक्षा उपाय

seen and passed on to department
पाहून विभागाकडे पाठवले

seen and returned
पाहून परत

seen; file
पाहिले; फाईल करावे

seen; file with previous papers
पाहिले; आधीच्या कागदपत्रांसह फाईल करावे

seen; thanks
पाहिले; आभारी आहे

select list
निवड सूची

self-assessment
स्वयं मूल्यमापन

self-explanatory note
स्वयंस्पष्ट टिप्पणी

seminar
चर्चासत्र

senior time scale
वरिष्ठ समयश्रेणी

seniority list
ज्येष्ठता सूची

sense of duty
कर्तव्यबुद्धि

service book
सेवा पुस्तक

service conditions
सेवेच्या शर्ती

service stamps
सरकारी तिकिटे

set aside
रद्द करणे, बाजूस काढून ठेवणे (रक्कम)

settle the account
हिशेब चुकता करणे

severe action
कडक कारवाई

shall have effect
लागू होईल

share capital
भाग भांडवल

short notice
अल्पमुदतीची सूचना

short notice question
अल्पमुदती सूचना प्रश्न

short spell
अल्प अवधि

short term (adj.)
अल्प मुदती

short term (n.)
अल्प मुदत

should be ignored
दुर्लक्ष करावे

should be met from
-तून भागवण्यात यावा

show cause notice
कारण दाखवा नोटीस

simultaneously
एकाचवेळी

sinking fund
कर्जनिवारण निधि

sitting over the papers
कागदपत्र कार्यवाहीवाचून ठेवून देणे

skilled labour
कुशल कामगार

sleeping partner
निष्क्रिय भागीदार

small holder
अल्प भूमि धारक

so far as
जेथवर...तेथवर

so far as it relates
-शी संबंधित असेल तेथवर

so far as may be
होईल तेथवर, शक्य तेथवर

so far as practicable
व्यवहार्य असेल तेथवर

so far as regards
-च्या संबंधापुरते

so long as
-असेतोवर

soft currency
सुलभ चलन

solely or partly
सर्वस्वी किंवा अंशतः

solemn affirmation
प्रतिज्ञापूर्वक कथन

solvency certificate
पतदारी प्रमाणपत्र

sound proposal
सुयोग्य प्रस्ताव

source of income
उत्पन्नाचे साधन, उत्पन्नाची बाब

specimen signature
नमुन्याची सही

spillover schemes
अपूर्ण राहिलेल्या योजना

standard form
प्रमाण नमुना

standard rent
प्रमाण भाडे

standing committee
स्थायी समिति

standing order
स्थायी आदेश

state list
राज्य सूची

state wide
राज्यव्यापी

stationery
लेखनसामग्री

statistical data
सांख्यिकी आधारसामग्री

stay order
स्थगितीचा आदेश

stop-gap arrangement
अंतरिम व्यवस्था

study leave
अध्ययन रजा

sub-section
पोट-कलम

subject as aforesaid
पूर्वोक्तानुसार त्या त्या गोष्टींच्या अधीनतेने

subject to
१ -च्या अधीनतेने २ -ला अधीन, -ला पात्र

subject to approval
मान्यतेच्या अधीन, मान्य झाल्याल

subjectmatter of motion
प्रस्तावाचा विषय

submitted for perusal
अवलोकनासाठी सादर

subordinate office
दुय्यम कार्यालय

subordinate service
दुय्यम सेवा

subordinate to
-ला दुय्यम

subsidy
अर्थसाहाय्य

substantive appointment
कायम नेमणूक

substantive appointment to a permanent post
स्थायी पदावर कायमची नेमणूक

supervisory staff
पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग

supplementary demand
पूरक मागणी, पुरवणी मागणी

surprise check
अनपेक्षित तपासणी

surprise visit
अनपेक्षित भेट

surrender of leave
रजा परत करणे, रजा प्रत्यर्पण

symposium
परिसंवाद