कार्यदर्शिका

Home » कार्यदर्शिका

कार्यदर्शिका

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 46 names in this directory beginning with the letter T.
take cognizance
दखल घेणे

take effect
अंमलात येणे

take the chair
अध्यक्षपद स्वीकारणे

take up the question with
-शी प्रश्नावर विचारविनिमय करणे

target
लक्ष्य

technical defects
तांत्रिक दोष

technical error
तांत्रिक चूक

technical know-how
तंत्रविशिष्ट ज्ञान

technical sanction
तांत्रिक मंजुरी

telegraphic address
तारेचा पत्ता

temporary appointment
तात्पुरती नेमणूक

tendered vote
दुबार नोंदलेले मत, प्रदत्त मत

tentative programme
तात्पुरता कार्यक्रम

term of office
पदावधि

terms and conditions
अटी आणि शर्ती

terms of reference
विचारार्थ विषय

then and there
तेथल्या तेथे

then existing
त्यावेळी अस्तित्वात असलेले

there is no case
काहीही तथ्य नाही

this may kindly be condoned
हे कृपया क्षमापित करावे, याबाबत कृपया सूट द्यावी

this may please be clarified
कृपया याचे स्पष्टीकरण करावे

this may please be given top priority
या प्रकरणाला सर्वप्राथम्य देण्यात यावे

thoroughly satisfied
पूर्ण समाधान झाले

through oversight
नजरचुकीमुळे

throughout
- मध्ये सर्वत्र

time-barred
मुदतीबाहेर गेलेला, मुदतबाह्य

to the account of
-च्या खाती

to the best of one's belief
-च्या उत्तम समजुतीप्रमाणे

to the best of one's information
स्वतःला असलेल्या संपूर्ण माहितीनुसार, स्वतःला असलेल्या यच्चयावत माहितीनुसार

to the best of one's information and belief
- च्या उत्तम माहितीप्रमाणे व समजुतीप्रमाणे

to the contrary
विरुद्ध, विरोधी

to the effect that
...अशा आशयाचा

to the extent of
-च्या मर्यादेपर्यंत, -च्या व्याप्तीपुरता, -च्या व्याप्तीपर्यंत

to the prejudice of
- ला बाधक

to the satisfaction of
-चे समाधान होईल इतपत, -च्या समाधानापूरेसा

token cut
लाक्षणिक कपात

token demand
लाक्षणिक मागणी

token grant
लाक्षणिक अनुदान

top priority
सर्वप्राथम्य

top secret
अत्यंत गुप्त

tour programme
दौरा कार्यक्रम

trade mark
व्यापार चिन्ह

trade name
व्यापार नाम

true copy
खरी प्रत, खरी नक्कल

turn-out
उत्पादन

turnover
उलाढाल