कार्यालयीन शब्दांवली

Home » कार्यालयीन शब्दांवली

कार्यालयीन शब्दांवली

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter Z.
Zamindari abolition
जमीन्दारी उन्मुलन

Zenith
जेनिथ कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेअर की बिक्री करनेवाली कम्पनी.

zonal
आंचलिक, जोनल

zonal advisory committee
आंचलिक परामर्श समिति

zonal council
आंचलिक परिषद

zonal office
आंचलिक कार्यालय