कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1045 names in this directory beginning with the letter C.
cabbage
पानकोबी (स्त्री.)

cachexia
दौर्बल्य (न.), क्षीणता (स्त्री.)

cacoon
कोष (पु.)

cactus
कॅक्टस (पु.), निवडुंग (पु.)

caecum
अंधनाल (पु.), अंधांत्र (न.)

caesium
सिसियम (न.)

caffeine
कॅफीन (न.)

cage
पिंजरा (पु.)

caiving
जनणे (न.), विणे (न.) (cow)

cake
१ पेंड (स्त्री.), ढेप (स्त्री.), २ वडी (स्त्री.) ३ केक (पु.)

calcareous
चुनामय, चुनायुक्त, चुनखडीची

calcareous rock
चुनायुक्त खडक

calcareous saline
चुनायुक्त क्षार (as alkali soil)

calcareous soil
चुनायुक्त मृदा

calciferol
कॅल्सीफेरॉल (पु.)

calcification
कॅल्सीभवन (न.)

calcimorphic soil
चुनाधारी मृदा

calcined phosphate
निस्तापित फॉस्फेट (also fused phosphate)

calcite
कॅल्साइट (न.)

calcium
कॅल्शियम (न.)

calcium arsenate
कॅल्शियम आर्सिनेट

calcium bicarbonate
कॅल्शियम बायकार्बोनेट

calcium boroguconate
कॅल्शियम बोरोग्लुकोनेट

calcium chloride
कॅल्शियम क्लोराईड

calcium cyanide
कॅल्शियम सायनाईड

calcium cyanide paste
कॅल्शियम सायनाईड पेस्ट, कॅल्शियम सायनाईड लेप, कॅल्शियम सायनाईड चिकी

calcium cynamide
कॅल्शियम सायनामाईड (एक विशिष्ट खत)

calcium gluconate
कॅल्शियम ग्लुकोनेट

calcium hydroxide
कॅल्शियम हायड्रोक्साइड, चुन्याची निवळी

calcium matephosphate
कॅल्शियम मेटॅफॉस्फेट

calcium nitrate
कॅल्शियम नायट्रेट

calcium oxide
कॅल्शियम आऍक्साइड

calcium phosphate
कॅल्शियम फॉस्फेट

calcium pyrophosphate
कॅल्शियम पायरोफॉस्फेट

calcium thiosulphate
कॅल्शियम थायोसल्फेट

calculation
१ परिगणन (न.) २ हिशेब (पु.)

calculation machine
परिगणक यंत्र

calculation of data
आकडेवारी परिगणन

calculus
(शरिरांतर्गत) खडा (पु.), अश्मरी (स्त्री.)

calendar of operation
कामाची समयसारणी

calendar of work
कार्यसारणी (स्त्री.)

calf diphtheria
गोवत्स घटसर्प

calf female
कालवड (स्त्री.), वासरी (स्त्री.)

calf male
गोऱ्हा (पु.), वासरू (न.)

calibration test
१ अंशशोधन चाचणी २ नियंत्रक चाचणी

caliche
कॅलिश (न.)

callus
१ कुरूप (न.), भोवरी (स्त्री.) २ गाठ (स्त्री.) किणक (न.)

calocoris angustatus
कॅलोकोरिस ँगस्टेटस (ज्वारीच्या कणसावरील ढेकूण) (jowar earhead bug)

calomel
रसकापूर (पु.), कॅलोमेल (न.)

calorie
कॅलरी (स्त्री.), उष्णता एकक (न.)

calorific value
१ कॅलरीय मूल्य २ उष्णता एकक

calotropis gigantia
रूई (स्त्री.)

calotropis procera
कॅलोट्रोपिस प्रोसेरा, रूई (स्त्री.), मंदार (पु.) (madar)

calyx
१ बाह्यदलपुंज (पु.) २ वृक्कलश (पु.) ३ निदलपुंज (पु.) (pl. calyces)

cam
१ कॅम (न.) २ टुमणे (न.)

cam gear
कॅम गियर

cam shaft
कॅम शॅफ्ट, कॅम दांडा

cambium
कॅम्बियम (पु.), पेशीजनक स्तर (पु.)

camboge
कॅम्बोज (पु.), गॅम्बोज (पु.), रेवाचिनी (स्त्री.) (also gamboge)

cambridge roller
केंबिज रूल

camellia
कॅमेलिया (पु.)

camphor
कापूर (पु.), कर्पूर (पु.)

can
डबा (पु.)

can
डबाबंद करणे

cana
केना (स्त्री.) कर्दळ (स्त्री.)

canal
१ नाल (पु.), नलिका (स्त्री.) २ कालवा (पु.)

canal fall
कालव्याचा उतार

canal irrigation
कालव्याचे ओलित

canal out-let
निर्गम मार्ग, कालव्याचे दार

canary
१ कॅनरी (स्त्री.) २ पाळीव पाखरू (न.)

cancer
कर्करोग (पु.)

candied fruit
मुरवलेले फळ

candling
(अंड्याचे) दीप-परीक्षण (न.)

candling hood
दीपावरण (न.)

candy
१ चिक्की (स्त्री.) २ खडीसाखर (स्त्री.)

cane crusher
चरक (पु.)

canicus arvensis
नायकस आर्व्हेन्सिस (भुइकाटे सुबक) (creeping thistle)

canine teeth
रदनक (पु.)

canker
१ कँकर रोग (पु.) २ वल्क-व्रण (पु.)

cannabis sativa
कॅनाबिस सडाइव्हा, भांग (स्त्री.)

canned fruits
डबाबंद फळे

cannery
फळ डबाबंद कारखाना (पु.)

canning industry
डबाबंदन उद्योग

cannon bone
पिंडली (स्त्री.), पिंडरी अस्थि (also fuse bone)

cannula
निचरा नळी (स्त्री.)

canter
कदम (चाल) (पु.) walk

canvas belting
कॅनव्हास पट्टा

capillarity
केशिकत्व (न.)

capillary
केशिका (स्त्री.)

capillary
केशिकीय

capillary action
केशिका क्रिया

capillary capacity
केशिकीय क्षमता

capillary condensation
केशिका संघनन

capillary counductivity
केशिकीय वाहकता

capillary meter
केशिका मापी

capillary moisture
केशिका आर्द्रता

capillary pore
केशिका रंध

capillary porosity
केशिका सच्छिद्रता

capillary potential
केशिका विभव, केशिका क्षमता

capillary rise
केशिका चढाव

capillary tube
केशिका नली (स्त्री.)

capillary water
केशिकाजल (न.)

capital budget
भांडवली अर्थसंकल्प

capital resources
भांडवली साधनसंपत्ति

capital taxes
भांडवली कर

capitalised value
भांडवली मूल्य

capitalistic farming
भांडवलप्रधान शेती

capnodium ramosum
कॅप्नोडियम रॅमोसम (काजळी) (sooty mould)

capon
खच्चीकृत कोंबडा (पु.)

caponization
खच्चीकरण (न.)

caponizing
खच्चीकरण (न.), खच्ची करणे (न.)

capric acid
कॅप्रिक आम्ल, कॅप्रिक ऍसिड

caprification
१ औदंउबर पुष्प विन्यासन (न.), औदंउबर पुष्प निषेचन (न.) २ अंजीर पुष्प विन्यासन (न.), अंजीर पुष्प निषेचन (न.)

caprifing
रान अंजीर (पु.) (ficus caricasy sylvestries)

caproic acid
कॅप्रोइक आम्ल, कॅप्रोइक ऍसिड

caprylic acid
कॅप्रिलिक आम्ल, कॅप्रिलिक ऍसिड

capsule
१ प्रावर (न.) २ संपुट (न.), कॅप्सूल (स्त्री.) संपुटिका (स्त्री.) ३ कोश (पु.) ४ बोंड (न.)

carambol

cardamom
विलायची (स्त्री.), वेलदोडा (पु.), वेलची (स्त्री.)

cardamom
विलायची (स्त्री.), वेलदोडा (पु.), वेलची (स्त्री.)

cardia
जठरागम (पु.)

cardiac
हृद् -, हृदयी

cardiac asthenia
हेअर्त् वेअक्नेस्स

carica candamarcensis
कॅरिका कॅडामार्सेन्सिस, पहाडी पपया, रानपपई (स्त्री.) (mountain papaya)

caries
१ अस्थिक्षय (पु.) २ दंतक्षय (पु.)

carissa carandas
कॅरिसा कॅरंडस, करवंद (पु.)

carissa spinarum
कॅरिसा स्पिनॅरम, करवंदी (स्त्री.)

carminative
वायुहारी

carnallite
कार्नेलाइट (न.)

carnallite
कार्नेलाइट (न.)

carnation
कार्नेशन (न.), फूलझाड (न.)

carotene
कॅरोटिन (न.)

carotene
कॅरोटिन (न.)

carotenoid
कॅरोटिनॉइड (न.)

carp
फलभित्ति (स्त्री.)

carpet area
बिछायत क्षेत्र, चटई क्षेत्र

carpomyia vesuviana
कार्पोमिया व्हेसूवियाना (फळमाशी) (fruit fly of jujube)

carpophilus dimidiatus
कार्पोफाईलस डिमिडिएटस्

carpus
मनगट (न.)

carrier
वाहक (पु.)

carrot
गाजर (न.)

cart
गाडी (स्त्री.)

carthamus oxyacantha
कार्थामस आऍक्सिऍकँथा, रान करडई (wild safflower)

cartilage
कास्थि (स्त्री.)

carting
वाहून नेणे (न.)

cartload
गाडीभार (पु.)

cary pecan
कॅरिया पीकन (pecan nut)

cascara
कॅस्कारा (पु.)

case hardened steel
कठिण पृ।्ठ पोलाद

case study
१ व्यष्टिगत अभ्यास २ प्रकरण अध्ययन

case study data
१ व्यष्टि अध्ययन सामग्री २ प्रकरण अध्ययन सामग्री

caseation
केसीनीकरण (न.), किलाटन (न.)

casein
केसीन (न.)

cash
रोकड (स्त्री.), रोएख (स्त्री.)

cash balance
रोकड बाकी, रोख शिल्लक

cash crop
नगदी पीक, रोख पीक

cash rent
नगदी भाडे, रोख भाडे

cash rented farm
१ रोख भाड्याचे शेत, नगदी भाड्याचे शेत २ रोख संचिती शेत

cash tenant
नगदी देणारा पट्टेदार

cash wages
नगदी मजुरी, रोख मजुरी

cashew apple
काजू फळ

cashew nut
काजू बी

casing pipe
आवरक नळ

cassia leaf
तमालपत्र (न.), तेजपान (न.)

cast iron
ओतीव लोखंड, बीड (न.)

cast steel
ओतीव पोलाद

castanea crenata
कॅस्टेनिया सटायव्हा (जपानी चेस्नट) (japanese chestnut)

casting
ओतकाम करणे (न.), ओतणे (न.), ओतकाम (न.), पाडणे (न.)

castor
एरंड (पु.)

castor cake
एरंड ढेप, एरंड पेंड

castor oil
एरंडेल (न.)

castration
खच्चीकरण (न.)

castrator
खच्चीकारक चिमटा (पु.)

casuarina
कॅज्युरिना (स्त्री.)

catabolic phase
अपचयी प्रावस्था

catabolism
अपचय (पु.)

catalase
१ कॅटॅलेज (न.), २ उत्प्रेरक (सा.)

catalysis
१ उत्प्रेरण (न.) २ योगवाहीक्रिया (स्त्री.)

catalyst
उत्प्रेरक (सा.)

catalyst
चतल्य्तिच् अगेन्त

catarrh
पडसे (न.), सर्दी (स्त्री.)

catarrhal fever
शीत ज्वर

catch crop
उचल पीक

catchment area
पाणलोट क्षेत्र

catechu
कात (पु.), काथ (पु.)

category
प्रवर्ग (पु.)

catena
१ कॅटेना (स्त्री.) २ मृदा अनुक्रम (पु.)

caterpillar
सुरवंट (पु.)

cathartic
रेचक, विरेचक

catheter
उत्सर्जक नलिका (स्त्री.)

cation
१ युक्त कण (पु.) २ कॅटायन (न.)

cation exchange
१ युक्तकण विनिमय २ कॅटायन विनिमय

cation exchange capacity
१ युक्तकण विनिमय क्षमता २ कॅटायन विनिमय क्षमता

cattle
गुरे (न.अ.व.), पशू (पु.अ.व.)

cattle census
पशुगणना (स्त्री.)

cattle distemper
गुरांचा डिस्टेंपर रोग, पशू इन्फ्लुएंझा (infections bronchitis cattle influenza)

cattle feed
पशुखाद्य (न.)

cattle judging
पशु पारख, गुरांची निवड

cattle manure
शेण खत

cattle shed
गोठा (पु.), गोशाला (स्त्री.)

cattle trail
गायवाट (स्त्री.)

caudal
पुच्छीय

caudex
स्तंभ मूल (न.)

cauliflower
फूलकोबी (स्त्री.)

cause effect relationship
कार्यकारण भाव, कार्यकारण संबंध

caustic
कॉस्टिक (न.)

caustic
दाहक

cauter
दाहक (पु.)

cauterics
दाहक (पु.अ.व.)

cauterization
दाहनकर्म (न.)

cautery
दाहन यंत्र (न.)

cavitation
कोटरीकरण (न.), कोटरीभवन (न.)

ceiling price
नियत उच्चतम किंमत, परामर्यादा किंमत

cell
१ कोष्ठ (पु.) २ पेशी (स्त्री.), सेल (पु.) ३ घट (पु.)

cell division
पेशी विभाजन

cell formation
पेशी निर्मिति

cell theory
पेशी सिद्धांत

cell wall
पेशी भित्ति

cell-sap
पेशीरस (पु.)

cellobiose
सेलोबायोज (न.)

celluloid
कचकडे (न.)

cellulose
सेल्युलोज (न.)

cellulose decomposing bacteria
सेल्युलोज अपघटक जीवाणू

cellulose decomposing fungi
सेल्युलोज अपघटक कवक

cellulose decomposition
सेल्युलोज अपघटन

cellvibrio
सेलव्हिबिओ (पु.)

cementation
संधानन (न.), वज्रलेपन (न.), संधान (न.)

census
१ पशुगणना (स्त्री.) २ शिरगणती (स्त्री.) ३ प्रगणना (स्त्री.)

centipede
१ शतपदी (सा.) २ गोम (स्त्री.)

central bank
केंद्रीय बँक, केंद्रीय अधिकोश

central leader
१ मुख्य अग्र प्ररोह २ अग्रणी (सा.)

centre cleaning device
मध्य स्वच्छीकरण साधन

centre mounted
मध्यारूढ

centre of load
भारकेंद्र (न.)

centre of power
शक्तिकेंद्र (न.)

centre of pull
खेचकेंद्र (न.)

centre of resistance
प्रतिरोध केंद्र

centric
केंद्रिक

centrifugal machine
अपकेंद्री यंत्र

centrifugal pump
अपकेंद्री पंप

centrifugal system
अपकेंद्री प्रणाली

centromere
गुणसूत्र मध्यबिंदु (पु.)

centrosome
केंद्रकाय (पु.)

cephalosporium sacchart
सेफॅलोस्पोरियम सॅकराय (उसाची मरगळ) (wilt a sugarecane)

cephalothecium roseum
सेफॅलोथीसियम रोझम

cephalothorax
शीर्षवक्ष (न.)

ceratostomella
१ सेराटोस्टोमेला पॅरॅडॉक्सा ( (as shoot rot of banana) (as stem bleeding of coconut or areca nut) (as storage rot of pineapple)

ceratostomella fimbriata
सेराटोस्टोमेला फिम्बिएटा (रताळ्याचा काळा कुजवा) (black rot of sweet potato)

ceratostomella paradoxa
१ सेराटोस्टोमेला पेरॅडॉक्सा (केळीचा खोड कुजवा) २ सेराटोस्टोमेला पॅरॅडॉक्सा (नारळाच्या किंवा सुपारीचा खोड) ३ सेराटोस्टोमेला पॅरॅडोक्सा (अननसाचा फळ कुजवा (as shoot rot of banana) (as stem bleeding of coconut or areca nut) (as storage rot of pineapple)

cercomonas
सर्कोमोनास (पु.)

cercomonas arachidicola
सर्कोस्पोरा ऍरेचिडीकोला (भुईमुगाच्या चट्टया रोग) (tikka disease of groundnut)

cercomonas crasacauda
सर्कोमोनास क्रॅसाकोंडा

cercospora betatilcola
१ सर्कोस्पोरा बेटॅटीकोला (बीटावरील पानचट्टा) २ सर्कोस्पोरा बेटॅटीकोला (रताळ्यावरील पानचट्टा) (as leaf spot of beet) (as leaf spot of sweet potato)

cercospora canavaliae
सर्कोस्पोरा कॅनाव्हेली (आबईचा पानचट्टा) (leaf spot of swordbean)

cercospora cancescens
सर्कोस्पोरा कॅनेसेन्स (चवळीचा पानचट्टा) (leaf spot of cowpea)

cercospora capsici
सर्कोस्पोरा कॅप्सीसी (मिरचीचा पानचट्टा) (leaf spot of chillies)

cercospora carthami
सर्कोस्पोरा कार्थामी (करडईचा पानचट्टा) (leaf spot of safflower)

cercospora coffeicola
सर्कोस्पोरा कॉफीकोला (कॉफीचा कवड्या तांबडा रोग) (brown eye spot of coffee)

cercospora cruenta
१ सर्कोस्पोरा क्रुएंटा (चवळीचा पानचट्टा) २ सर्कोस्पोरा क्रुएंटा (डबल बीचा पान चट्टा) (as leaf spot of cowpea) (as leaf spot of double bean)

cercospora davisii
सर्कोस्पोरा डॅविसाय (leaf spot of sweet clover)

cercospora dolichi
सर्कोस्पोरा डोलीकाय (कुळीथाचा पानचट्टा) (leaf spot of horse gram)

cercospora fimbriata
सर्कोस्पोरा फिंबिएटा

cercospora hibisci
सर्कोस्पोरा हबिस्काय (भेंडीचा पानचट्टा) (leaf spot of lady's finger)

cercospora indica
सर्कोस्पोरा इंडिका (अरहराचा पानचट्टा) (leaf spot of arhar)

cercospora koepkei
सर्कोस्पोरा कोइपकी (उसाच्या पानावरील भुरा रोग) (brown leaf spot of sugarcane)

cercospora melongenae
सर्कोस्पोरा मेलेन्जनी (वांग्याचा पानचट्टा) (leaf spot of brinjal)

cercospora nicotianae
सर्कोस्पोरा निकोटियानी (frog eye leaf spot of tobacco)

cercospora oryzae
सर्कोस्पोरा ओरायझी (narrow brown leaf spot of rice)

cercospora personata
सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा (tikka disease of groundnut)

cercospora ricinicola
सर्कोस्पोरा रिसीनिकोला (leaf spot of castor)

cercospora sesamii
सर्कोस्पोरा सिसेमाय (तिळाचा पानचट्टा) (leaf spot of sesamum)

cercospora sesbaniae
सर्कोस्पोरा सस्बेनिए (leaf spot of sesbania)

cercospora sojina
सर्कोस्पोरा सोजीना (सोयाबीनचा पानचट्टा) (leaf spot of soyabean)

cercospora theae
सर्कोस्पोरा थी (birds eye spot tea)

cercospora traversiana
सर्कोस्पोरा ट्रावर्सियाना (leaf spot of fenugreek)

cercospora viticola
सर्कोस्पोरा विटीकोला (brown leaf spot of grape vine)

cercus
उदरपृच्छ (न.) (pl. cerci)

cereal
तृणधान्य (न.)

cerebellum
अनुमस्तिष्क (न.), लहान मेंदु (पु.)

cerotelium desminum
सेरोटेलिअम डेस्मिनम, पऱ्हाटीवरील तांबेरा, कपाशीवरील तांबेरा (rust of cotton)

cerotelium fici
सेरोटेलियम फायसी, अंजिरावरील तांबेरा (rust of fig)

certation
पराग स्पर्धा (स्त्री.)

cervical
ग्रीवीय -- (neck)

cervical vertebra
१ मानेचा मणका, ग्रीवीय मणिअस्थि २ ग्रीवा केशरू

cervix uteri
गर्भाशय-ग्रीवा (स्त्री.)

cestoda
सेस्टोडा (पु.), पट्टकृमि (वर्ग) (पु.)

chaetocnema pusaensis
कोटोक्निमा पुसेस्निमा (flea beetle)

chaetomium
चॅटोमियम (न.)

chaff
१ कुटी (स्त्री.), २ भुसा (पु.) ३ कुटार (स्त्री.)

chaffer
कटाई यंत्र (न.)

chaffer extension
कटाई यंत्र प्रक्षेपक

chaffing shed
कटाई घर

chain
शृंखला (स्त्री.), साखळी (स्त्री.)

chain harrow
साखळीचा वखर, साखळीचा कुळव

chain pump
साखळी पंप

chain reaction
साखळी प्रतिक्रिया

chain saw
साखळी करवत

chain tractor
साखळी खेचयंत्र, साखळी ट्रॅक्टर

chalaza
श्वेतरज्जु (पु.) (अंड्यातील)

chamber
कक्ष (पु.)

change of state
स्थित्यंतर (न.)

change speed gear
१ गिअर (न.), २ गति परिवर्तक (कळ)

channel
दांड (पु.), पन्हळ (स्त्री.), नाली (स्त्री.)

channel irrigation
दांड पाणी, दांड पाणी देणे, दांड पाणी ओलित

channel weir
पन्हळी सांडवाट

character
१ गुणधर्म (पु.) २ लक्षण (न.)

characteristic
वैशिष्ट्य (न.)

charcoal
लाकडी कोळसा (पु.), लोणारी कोळसा (पु.)

charcoal rot
कोळशी सोड, खळखळा रोग

charged bodies
प्रभारित पिंड

charging
प्रभारण (न.)

chart
तक्ता (पु.)

chattel
जंगम मत्ता (स्त्री.)

chattel security
जंगम मत्ता प्रतिभूति

cheapmoney policy
अल्पव्याजी द्रव्य नीति

check
१ पडताळणी (स्त्री.) २ तपासणी (स्त्री.), परीक्षण (न.) ३ संरोध (पु.), रोखणे (न.)

check cross
परिक्षणार्थ संकर

check dam
रोधी बांध

check method of irrigation
ओलिताची चौकोनी वाफे पद्धति

check plot
परीक्षण भूखंड

checker board
परीक्षण तालिका

cheese
चीझ (न.)

chelidonium cinctum
केलीडोनियम सिंक्टम (शेंडा पोखर) (top shoot borer)

chemical
रसायन (न.)

chemical
रासायनिक

chemical affinity
रासायनिक आसक्ति

chemical analysis
रासायनिक विश्लेषण

chemical balance
रासायनिक तुला

chemical change
रासायनिक परिवर्तन

chemical composition
रासायनिक रचना

chemical disintegration
रासायनिक विघटन

chemical effect
रासायनिक परिणाम

chemical equation
रासायनिक समीकरण

chemical fertiliser
रासायनिक खत (also artifical fertiliser)

chemical nature
रासायनिक स्वरूप

chemical property
रासायनिक गुणधर्म

chemical reaction
रासायनिक अभिक्रिया

chemical theory
रासायनिक सिद्धांत

chemical treatment
रासायनिक उपचार

chemical weathering
रासायनिक अपक्षय

chemical weathring of rocks
रासायनिक शैल अपक्षय

chemotherapy
रसायनचिकित्सा (स्त्री.)

chemotropism
रसायन-अनुवर्तन (न.)

chenopodium album
केनोपोडियम अल्बम (चाकवत) (goose foot)

chenopodium murale
केनोपोडियम म्युरेल (रानचाकवत) (pigweed)

chenopodium oil
केनोपोडियमचे तेल

chernozem soil
काळी मृदा

cherry
चेरी (स्त्री.)

chert
चर्ट (पु.)

chestnut soil
बदामी मृदा

chewing insect
चर्वक कीटक

chewing the cud
वागुळ करणे, रवंथ करणे

chi square
काय स्क्वेअर

chi square test
काय स्क्वेअर चाचणी

chi square value
काय स्क्वेअर मूल्य

chiasma
व्यत्यास (पु.), सांधा (पु.)

chick
कोंबडीचे पिलू (न.) (chiken)

chick pea
बेन्गल् ग्रम

chicken pox
कांजण्या (स्त्री.अ.व.)

chicory
चिकोरी (स्त्री.)

chilled cast iron
अभिशोतित बीड, भिजलेले बीड

chilled iron
अभिसोतित लोखंड

chilled milk
अभिशोतित दूध

chilli
मिरची (स्त्री.) (pl. chilies)

chilo tumidicistalis
कायलो ट्युमिडिकॉस्टॅलिस (खोडपोखर) (stem borer)

chilo zonellus
कायलो झोनेलस (ज्वारीची खोडपोखर) (jowar stem borer)

chilotraea auricilia
कायलोट्रिया आऍरीसिलिया (खोडपोखर) (stem borer)

chimaera
कायमेरा (पु.), विचित्र ऊतिक (न.) chimera

chinese layering
चिनी दाब-कलम

chisel
छिन्नी (स्त्री.), पटाशी (स्त्री.)

chisel plough
पटाशी नांगर

chitin
कायटीन (पु.)

chloral hydrate
क्लोरल हायड्रेट

chloramphenicol
क्लोरेमफेफेनिकॉल (न.)

chloretone
क्लोरिटोन (न.)

chloride
क्लोराईड (न.)

chlorodyne
क्लोरोडाईन (न.)

chloroform
क्लोरोफॉर्म (पु.)

chlorophycase
क्लोरोफायसी (हरित शैवाल) (green algae)

chlorophyll
हरित द्रव्य (न.)

chloroplast
हरितलवक (पु.)

chlorotic
हरितलुप्त

choking
रोधन (न.)

cholera
कॉलरा (पु.), पटकी (स्त्री.)

cholesterol
कोलेस्टेरॉल (न.)

chroma
क्रोमा (पु.)

chromatid
१ क्रोमॅटिड (न.) २ अर्धगुणसूत्र (न.)

chromatin
गुणद्रव्य (न.), क्रोमॅटिन (न.)

chromatin bridge
गुणद्रव्य सेतु

chromatography
वर्णलेखन (न.)

chromium
क्रोमिअम (न.)

chromobacterium violaceum
क्रोमोबॅक्टेरियम वायोलॅसियम

chromogenic
वर्णजनक

chromomere
१ गुणसूत्रकणिका (स्त्री.) २ गुणबिंदु (पु.)

chromoprotein
वर्णयुक्त प्रथिन (न.), वर्णयुक्त

chromosomal sterility
गुणसूत्री वन्ध्यत्व

chromosome
गुणसूत्र (न.), क्रोमोसोम (न.)

chromosome behaviour
गुणसूत्र वर्तन

chromosome group
गुणसूत्र समूह

chromosome map
गुणसूत्राचे मानचित्र

chromosome ring
वलयकारी गुणसूत्र

chromosome theory
क्रोमोसोम सिद्दांत, गुणसूत्र सिद्धांत

chromosome theory heredity
गुणसूत्रनिष्ठ अनुवंशिकता सिद्धांत

chronic
जुनाट, दीर्धकालीन

chronic bacillary diarrhoea
दंडाणुजन्य जुनाट अतिसार (जोनचा आजार) (johne's disease)

chronic intestinal catarrh
जुनाट आमांश

chrotogonus brachypterus
क्रोटोगोनस बॅकिप्टेरस (खरपुडी टोळ) (surface grasshopper)

chrysalis
क्रायसॅलिस (न.), शंखी (पु.)

chrysanthemum indicum
क्रायसेन्थिमम इन्डिकम

churn
घुसळयंत्र (न.), मंथनयंत्र (न.)

churning
घुसळणे (न.), मंथन (न.)

churning acidity
मंथन आम्लता

chyle
काइल (पु.), अन्नरस (पु.)

chylification
अन्नरसीकरण (न.)

chylification
अन्नरसीकरण (न.)

chyme
काइम (न.), आंब (स्त्री.)

cicatrix
व्रण (पु.) (त्वचेवरील)

cilia
सिलिया (स्त्री.), रोमक (न.)

ciliate
रोमकीय, रोमक

cinchona
सिंकोना (पु.)

cinnamon
दालचिनी (स्त्री.)

circuit
परिपथ (पु.)

circulating capital
फिरते भांडवल, खेळते भांडवल

cirmamonum camphore
सिरमॅमोनम कॅम्फर (कर्पूर वनस्पति)

cirrhosis
सिऱ्हॉसिस (न.) (तंतुमय होण्याचा विकार) (fibrosis)

citric acid
सायट्रिक आम्ल

citron
लिंबवर्ण (पु.)

citrus
लिंबवर्गीय, सायट्रस

citrus blast
लिंबवर्गीय झाडांचा करपा रोग

citrus reticulata
सायट्रस रेटिक्युलेटा (संत्रे)

citrus scab
लिंबवर्गीय झाडांचा खवड्या रोग

citrus sinensis
सायट्रस सायनेन्सिस (माल्टा पूल)

cladode
क्लॅडोड (न.)

cladosporium
क्लॅडोस्पोरियम (न.)

cladosporium fulvum
क्लॅडोस्पोरियम फल्वम (टोमॅटोवरील काळ्या बुरशी रोग) (leaf mould of tomato)

cladosporium herbarum
क्लॅडोस्पोरियम हर्बेरम (गव्हावरील काळ्या बुरशीचा रोग) (black mould of wheat

clarification
निर्मलीकरण (न.) (of milk)

class
वर्ग (पु.)

class frequency
वर्ग वारंवारता

classification
वर्गीकरण (न.)

classification of data
आधारसामग्रीचे वर्गीकरण

clavaria flava
क्लॅव्हॅरिया फ्लावा

clavicel
जत्रुक (न.)

clay
चिकणमाती (स्त्री.) boulder

clay loam
चिकण दुमट

clay pan
चिकणमातीचा पट्टा

clay soil
चिकण मृदा

claying
चिकणीकरण (न.)

clean cultivation
निपक लागवड, स्वच्छक लागवड, तणरहित लागवड

clean tillage
तणरहित मशागत

cleaning
सफाई (स्त्री.)

cleaning device
१ पंखा चक्की, विंझण चक्की २ सफाई साधन (as fanning mill)

clear air gust
शुद्ध हवा झोत

clearing house
वटवणी गृह (न.), समाशोधन गृह (न.)

clearing-house
वटवणी गृह (न.), समाशोधन गृह (न.)

cleat
गुटका (पु.)

cleat wheel
गुटकेदार चाक

cleavage
भेग (स्त्री.), फूट (स्त्री.), विदरण (न.)

cleistogamy
मुग्ध युग्मन (न.)

cleome viscosa
क्लिओमी व्हिस्कोसा

cleoporus lefeverei
क्लिओपोरस लेफेव्हेरी

clevis
क्लेव्हिस (न.)

climate
हवामान (न.) costal climate किनारी हवामान continental climateमहाद्वीपीय हवामान desert climate वाळवंटी हवामान extreme climate अतिविषम हवामान hilly climate डोंगरी हवामान monsoon climate मोसमी हवामान mountainous climate पर्वतीय हवामान एsemiarid climate

climatology
हवामानशास्त्र (न.)

climbing lant
आरोही वनस्पति (climber)

climbing root
आरोही मूळ

clip
चाप (पु.)

clip
कातरणे

clippers
कात्री (स्त्री.)

clipping
कर्तन (न.)

clisiocampa indica
क्लिसियोकँपा इंडिका (छत्रीकारी सुरवंट) (tent caterpillar)

clitocibe clavipes
क्लायटोसायबी क्लॅव्हीपेस

clitocybe geotropa
क्लायटोसायबी जिओट्रोपा

clitoris
शिश्निका (स्त्री.)

clod
ढेकूल (न.)

clod crushing
ढेकूळ फोड

clod formation
ढेकळे बनणे

cloddy
ढेकळी

clonal selection
फुटवा निवड

clonal stock
फुटवा खंउट (वनस्पति)

clonal variation
फूट विभिन्नता

clone
फूट (स्त्री.), फुटवा (पु.)

close
१ बंद २ निकट

close breeding
घनिष्ठ प्रजनन

close pairing species
घनिष्ठ युग्मी जाती

closed bundle
अवर्धी जुडी, अवर्धी संधान

closed market
बंदिस्त बाजार

clostridia
क्लॉस्ट्रिडिया (पु.)

clostridium amylobacter
क्लॉस्ट्रिडियम अमायलोबॅक्टर

clostridium bifermentans
क्लॉस्ट्रिडियम बायफर्मेन्टन्स

clostridium butylicum
क्लॉस्ट्रिडियम बुटायलिकम

clostridium cochlearious
क्लॉस्ट्रिडियम कॉक्लिरियस

clostridium oedematiens
क्लॉस्ट्रिडियम ओडीमेटिएन्स

clostridium pasteurianum
क्लॉस्ट्रिडियम पाश्चुरियानम

clostridium perfringens
क्लॉस्ट्रिडियम पर्फिन्जिन्स

clostridium putrificus
क्लॉस्ट्रिडियम प्युट्रीफिकस

clostridium putrificus tenuis
क्लॉस्ट्रिडियम प्युट्रीफिकस टेन्यूइस

clostridium putrificus verucausus
क्लॉस्ट्रिडियम प्युट्रिफिकस व्हेरूकॉसस

clostridium sporogenes
क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजीनस

clostridium tertius
क्लॉस्ट्रिडियम टर्शियस

clostridium tetani
क्लॉस्ट्रिडियम टेटॅनाय

clostridium tetanomorphus
क्लॉस्ट्रिडियम टेटॅनोमॉर्फस

clostridium welchii
क्लॉस्ट्रिडियम वेल्शाय

clove
लवंग (स्त्री.)

clover
क्लोव्हर (पु.), मेथी (स्त्री.)

clump
१ गुठळी (स्त्री.) २ पुंज (पु.)

clump count
पुजंगण (पु.)

cluster
१ गुच्छ (पु.), झुबका (पु.) २ राई (स्त्री.)

cluster
गवार (स्त्री.)

clutch
क्लच (पु.), ग्राभ (पु.)

clutch brake
क्लच बेक

clutch finger
क्लच फिंगर, ग्रांभागुळी (स्त्री.)

clutch lever
क्लच लिव्हर, ग्राभकळ (स्त्री.)

clutch lining
क्लच लाइनिंग, ग्राभास्तरण (न.)

clutch pedal
क्लच पेडल, ग्राभ पादक

clutch plate
क्लच प्लेट, ग्राभ तबकडी

clutch spring
क्लच स्प्रिंग, ग्राभ ताण

clutch yoke
क्लच योक, क्लच युग, ग्राभ युग

coagulated protein
साकळलेले प्रथिन

coagulation
साकळणे (न.) (दुधाचे) (of milk)

coal ash
कोळशाची राख

coal tar
डांबर (न.)

coarse
जाडेभरडे, खडबडीत

coarse asnd
जाड वाळू

coarse soil
जाडीभरडी मृदा

coarse texture
१ जाडाभरडा पोत, जाड पोत २ ठोकळ पोत

coarse variety
जाडाभरडा वाण, जाडाभरडा प्रकार

coastal climate
किनारी हवामान

coat
१ आवरण (न.) २ (प्राण्यांची) त्वचा (स्त्री.) ३ लेप (पु.)

coat colour
त्वचावणे (पु.), त्वचारंग (पु.)

cob
कणीस (न.)

cobble
टोळ (पु.) boulder

cobble stone
फरसबंदी दगड

coccidiosis
कॉक्सीडिआऍसिस (न.) (रक्ती आव) (red dysentery)

coccinella spetumpuntata
कॉक्सीनेला सेप्टमपंटॅटा (चित्रांग भुंगेरा) (ladybird beetle)

coccospora agricola
कॉकोस्पोरा ऍग्रिकोला

coccus viridis
कॉकस व्हिरीडिस (कॉफीवरील हिरवी ढेकणी) (coffee green bug)

coccygeal
अनुत्रिक

coccygeal vertebra
अनुत्रिक मणका, अनुत्रिक कशेरू

cochliobolus miyabeans
कॉक्लियोबोलस मियाबीनस (धनाचा हेल्मिन्थोस्पोरियम करपा) (helminthosporium blight of rice)

cock
कोंबडा (पु.)

cockerel
लहान कोंबडा (पु.), तरूण कोंबडा (पु.)

coconut
नारळ (पु.)

coconut cake
खोबऱ्याची पेंड, खोबऱ्याची ढेप

cocoon
कोश (पु.)

cod liver oil
कॉड माश्याचे तेल, कॉड लिव्हर आऍइल

codlin
कॉडलिन (न.)

coefficient
गुणक (पु.)

coefficient of correlation
सहबंधंक गुणक

coefficient of regression
प्रतिक्रमण गुणक, प्रतिगमन गुणक

coefficient of variation
विचलन गुणक

coffee
कॉफी (स्त्री.)

coffin
खुरपेटिका (स्त्री.)

cohesion
संसंग (पु.), संसंजन (न.)

coincidence
१ योगायोग (पु.) २ एकरुपता (स्त्री.)

cold pack
१ शीतगृह (न.) २ शीतगृहात साठवणे

cole crops
कोबीवर्गीय पिके

colemania phenaroides
कोलेमॅनिया फिनरॉयडिस (बिनपंखी टोळ) (wingless grasshopper)

coleoptera
कुंचक पक्ष गण (पु.), कोलियोप्टेरा (पु.)

colic
पोटशूळ (पु.)

colitis
बृहदांत्र शोथ (पु.)

collar rot of citrus
लिंबवर्गीय झाडांचा बूड कुजव्या रोग

collateral bundle
संपार्श्विक जुडी, संपार्श्व पूली, संपार्श्विक पूली

collateral credit
संपर्श्विक पत, समर्थक पत

collection of semen
रेत संचयन

collective
सामूहिक

collective farming
सामूहिक शेती, सामूहिक कृषि

collector
संकलक (सा.), संग्राहक (सा.)

collector brush
संकलक कुंचली

colletotrichum
कोलेटोट्रायकम (न.)

colletotrichum agave
कोलेटोट्रायकम अगेव्ह (घायपातीवरील क्षतादी रोग) (anthracnose of sisalhemp)

colletotrichum camelliae
कोलेट्रोट्रायकम कॅमेली (चहावरील चपकिरी करपा) (brown blight o tea)

colletotrichum capsici
कोलेट्रोट्रायकम कॅप्सिसी (चवळीवरील कोलता रोग, चवळीवरील प्ररोह रोग) (die-back of cowpea)

colletotrichum capsici
कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू)  (leaf spot of turmeric)

colletotrichum capsici
कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू)  (leaf spot of turmeric)

colletotrichum capsici
कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू)  (leaf spot of turmeric)

colletotrichum capsici
कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू)  (leaf spot of turmeric)

colletotrichum capsici
कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू)  (leaf spot of turmeric)

colletotrichum capsici
कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू)  (leaf spot of turmeric)

colletotrichum catechu
कोलेटोट्रायकम कटेच्यू (पोफळी वरील क्षतादी रोगजंतू) (anthracnose of arecanut)

colletotrichum coffeanum
कोलेटोट्रायकम कॉफीऍनम (कॉफीवरील कोलता रोगजंतू) (die back of coffee)

colletotrichum gloesporioides
१ कोलेटोट्रायकम ग्लोएस्पोरायोडीस (लिंबवर्गीयझाडांवरील शेंडे सुकव्या रोगाचे जंतू) २ कोलेटोट्रायकम ग्लोएस्पोरायोडीस (आंब्यावरील क्षतादी रोगजंतू) (as wither tip of citrus) (as anthracose)

colletotrichum gramicolum
कोलेटोट्रायकम ग्रॅमिनीकोलम (जॉन्सन गवत, ज्वारी व सुदान गवत यावरील ठिपक्या रोगाचे जंतू) (red leaf spot of johnson grass sorghum etc.)

colletotrichum indicum
कोलेटोट्रायकम लिंडेमूथिऍनम (घेवडा आणि मटकी यांवरील क्षतादी रोगजंतू) (anthrac nose of double bean and matki)

colletotrichum necator
कोलेटोट्रायकम नेकॅटर (मिऱ्यांवरील क्षतादी रोगजंतू) (anthracnose of black pepper)

colloid
कोलॉइड (न.), कलिल (न.)

colloidal
कोलॉइडी, कलिल -

colloidal matter
कोलॉइडी मृदा, कलिल मृदा

colloidal range
कोलॉइडी मर्यादा, कलिल मर्यादा

colluvial soil
मिश्र डांबरी मृदा, कलिल मृदा

colluvium
मिश्र डांबर (न.)

colon
बृहदांत्र (न.)

colonisation
वसाहतीकरण (न.)

colonisation scheme
वसाहतीकरण योजना

colonist
वसाहतवादी (सा.), वसाहतकार (पु.)

colophony
कॉलोफोनी (स्त्री.), काळी राळ (स्त्री.)

colopoda cucullus
कोल्पोडा कुकूलस

colostrum
चीक (पु.) (दूध)

colour blindness
वर्णान्धता (स्त्री.)

colouring matter
रंग (पु.), रंगद्रव्य (न.)

colpoda steninii
कोल्पोडा स्टेनीनी

colt
अश्वक (पु.), शिंगरू (न.) (horse foal)

columella
स्तंभिका (स्त्री.)

column
स्तंभ (पु.)

columnar
स्तंभकार

columnar arrangement
स्तंभाकार रचना

coma
१ रोमगुच्छ (पु.), पर्णगुच्छ (पु.) २ कोमा (पु.), संमूर्च्छा (स्त्री.)

comb
पोळे (न.) (honey)

comb
पोळे (न.) (honey)

comb foundation
छत्रधार (पु.)

combination
संयोग (पु.), संयोजन (न.)

combine
कंबाइन (न.), सस्ययंत्र (न.) (कापणी-मळणीचे यंत्र)

combine
एकत्र करणे

combining weight
संयोग भार

combustible
ज्वलनशील, ज्वलनक्षम

combustion
ज्वलन (न.)

come in heat
माजावर येणे

comlete flower
पूर्ण पुष्प

command area
जलप्रदाय क्षेत्र

commanded area
ओलिताचे क्षेत्र

comment
भाष्यक (न.)

comment
भाष्य करणे

commercial bank
व्यापारी अधिकोष, वाणिज्य अधिकोष

commercialisation of agriculture
शेतीचे व्यापारीकरण

commercialised agriculture
व्यापारिक शेती

commission
अडत (स्त्री.), दलाली (स्त्री.)

commission agent
कमिशम एजंट, अडत्या (पु.)

commodity agreement
पण्यवस्तु करार

common millet
सामान्य तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी आदी)

common vetch
सामान्य पृथुशिंबी, सामान्य वेच शेंग)

communication
संपर्क (पु.)

community development
सामूहिक विकास

community life
सामूहिक जीवन

community spirit
सामूहिक वृत्ति

compact arrangement
सघन रचना

companion crop
सह पीक

comparative advantage
तौलनिक फायदा, तौलनिक लाभ

comparative cost
तौलनिक परिव्यय

comparative cost theory
तौलनिक परिव्यय सिद्धांत

comparison
तुलना (स्त्री.)

compartment
खंड (पु.), बाग (पु.), कक्ष (पु.), कप्पा (पु.)

compatibility
१ सुसंगतता (स्त्री.) २ संयोज्यता (स्त्री.)

compatible
१ संयोजी २ (for self fertilisation) स्वसंयोजी

compensation
भरपाई (स्त्री.)

competing crop
प्रतिस्पर्धी पीक, स्पर्धक पीक

competition
स्पर्धा (स्त्री.), चढाओढ (स्त्री.)

competitive market
स्पर्धात्मक बाजार

complementary crop
पूरक पीक (as non competing crop)

complementary factor
पूरक घटक

complete manure
संपूर्ण खत

complex cross
जटिल संकर

composite sample
संयुक्त नमुना

composite unit
संयुक्त एकक

compositing
कंपोस्ट खत तयार करणे (न.), कचरा खत तयार करणे (न.)

composition
१ रचना (स्त्री.), घडण (स्त्री.) २ घटना (स्त्री.) ३ संधटन (न.)

composition of milk
दुधाची घटना

compost
कंपोस्ट खत (न.), कचरा खत (न.)

compound
संयुग (न.)

compound
संयुक्त

compound leaf
संयुक्त पर्ण

compound lipids
संयुग स्निग्धे

compound radical
संयुक्त मूलज

compound stomach
संयुक्त जठर

compress
संपीडन करणे

compression ratio
संपीडन गुणोत्तर

compression stroke
संपीडन आघात

computation
१ परिकलन (न.) २ संगणन (न.)

computation machine
१ परिकलन यंत्र २ संगणन यंत्र

computation of ration
खाद्य परिकलन

computer
१ संगणित्र (न.), कॉम्प्युटर (पु.) २ संगणक (पु.), परिकलक (पु.)

concave ridging body
सरी वरंब्यांचा फाळ

conceive
१ गर्भधारणा होणे २ कल्पिणे

concentrated
१ तीव्र २ संकेंद्रित

concentrates
१ पशु खाद्य (न.) २ (गुरांचा) दाणा (पु.) ३ (गुरांचा) खुराक (पु.)

concentric bundle
संकेंद्री जुडी, संकेंद्री जुडगा

concept
संकल्पना (स्त्री.)

conception
१ गर्भधारणा (स्त्री.) २ संकल्पना (स्त्री.)

conciliation officer
समेट अधिकारी

conclusion
निष्कर्ष (पु.)

concretion
१ संहितन (न.) २ कंकर (पु.)

concussion of the brain
मस्तिष्काघात (पु.)

condenced milk
१ संघनित दूध २ आटीव दूध

condensation
१ संघनन (न.) २ द्रवीभवन (न.) (पाण्याच्या वाफेच्)

condenser
१ संघननी (स्त्री.), संघनित्र (न.) २ संधारित्र (न.)

condiments
मसाले (पु.अ.व.)

conductance
१ चालकता (स्त्री.) २ वाहकता (स्त्री.)

conduction
वहन (न.)

conflict organisation
विरोधमूलक संघटन

conformity
अनुरूपता (स्त्री.)

confounded design
संकुल मांडणी

confounding
संभ्रामक

congenital dystokia
जन्मजात कष्टप्रसव, उपजत कष्टप्रसूचि

congestio
१ संकुलन (न.) २ दाटी (स्त्री.)

congestion of brain
मस्तिष्क रक्त संकुलन

conical roller
शंक्वाकार वेल्हन

conical root
शंक्वाकार मूळ

conidiophore
१ कॉनिडियोफोर (पु.) २ रेणुधारक (पु.)

conidium
कोनिडियम (पु.) (pl. conidia)

coniferin
कोनिफेरिन (न.)

coniferous
१ शंकुधारी २ सूचिपर्ण

coniferyl alcohol
कोनिफेरिल अल्कोहोल

coniophora
कोनियोफोरा (पु.)

coniophora cerebella
कोनियोफोरा सेरेबेला

coniothecium chomatosporum
कोनियोथीसियम कोमॅटोस्पोरम (सफरचंदावरील काळ्या रोग) (stem black of apple)

conjugated protein
संयुग्म प्रथिन, संयुग्म प्रोटीन

conjugation
१ संयुग्मन (न.) २ संयोग (पु.)

conjunctivitis
१ डोळे येणे (न.) २ नेत्रश्लेष्मशोथ (पु.)

connecting rod
जोड दांडा

connective
संयोजी

constipation
बद्धकोष्ठता (स्त्री.), मलावरोध (पु.)

constituent
घटक (पु.)

constituents
घटक (पु.अ.व.) (दुधाचे) (of milk)

consumer price
उपभोक्ता किंमत

consumption
उपभोग (पु.), वापर (पु.)

contact
संस्पर्श (पु.), संपर्क (पु.), स्पर्श (पु.)

contact insecticide
स्पर्श किटकनाशक

contact poison
स्पर्श विष

contact process
संपर्क प्रक्रिया

contagious disease
सांसर्गिक रोग

contagious pleuropneumonia
सांसर्गिक प्लुरोन्युमोनिया

contaminate
दूषित करणे, दुषित होणे

contamination
संदूषण (न.)

conti

continental climate
महाद्वीपीय हवामान

continuous current
संतत धारा, संतत प्रवाह

continuous irrigation
अखंड ओलित

continuous pasturing
सतत चराई

continuous phase
संतत प्रावस्था

continuous variation
क्रमवर्धी विभिनन्ता

contour
समतल, समोच्च

contour bund
समतल बांध, समोच्च बांध

contour cultivation
समतल लागवड

contour embanking
समोच्च बांध घालणे

contour ploughing
समोच्च नांगरणी

contour strip crop
समतल पट्टीवरील पीक

contraction
आकुंचन (न.)

contrasting pair
१ विधर्मी जोडी, विधर्मि जोड २ विकल्पी युग्म

contro plot
संदर्भ भूखंड, तुल्य भूखंड

control
नियंत्रण (न.)

control group
संदर्भ गट

controlled credit
नियंत्रित पत

controlled grazing
नियंत्रित चराई

controlled price
नियंत्रित किंमत

contusion
मुका मार (पु.)

convalescence
पुनरारोग्यप्राप्ति (स्त्री.)

convergent improvement
एकोन्मुखी सुधारणा

convex ridging body
बहिर्गोल वरंबी खोड (नांगराचे)

convulsion
आचका (पु.)

cooking test
शिजण चाचणी, शिजाऊ चाचणी

cooler
शीतक (पु.), शीतित्र (न.)

cooling system
शीतन पद्धति

cooper iodide
कॉपर आयोडाइड

cooper still
तांब्याचे उर्ध्वपातनयंत्र

cooper sulphate
कॉपर सल्फेट, मोरचूद (पु.)

cooperation
सहकार (पु.), सहकार्य (न.)

cooperation field
सहकार क्षेत्र

cooperative
सहकारी

cooperative
सहकारी संस्था (स्त्री.)

cooperative administration
सहकारी प्रशासन

cooperative enterprise
सहकारी उपक्रम

cooperative farming
सहकारी कृषि, सहकारी शेती

cooperative marketing
सहकारी विपणन

cooperative marketing society
सहकारी विपणन संस्था

cooperative movement
सहकारी चळवळ

cooperative organisation
सहकारी संघटना, सहकारी संघटन

cooperative principle
सहकारी तत्त्व

cooperative society
सहकारी संस्था

cooperative undertaking
सहकारी उपक्रम

cooperator
सहकारी (सा.)

cope
दरज (स्त्री.), खाच (स्त्री.)

coppice
झुडूप (न.)

coppice shoot
झुडपाचा फुटवा

coprecipitation
सह अवक्षेपण (न.)

coprinus
कोप्रीनस (न.)

coprinus radians
कोप्रीनस रेडियन्स

coprolite
कोप्रोलाइट (न.)

coprophagous
मलजीवी (पु.)

copulation
मैथुन (न.)

coramine
कोरॅमिन (न.)

corchorus tridens
कॉर्कोरस ट्रायडेन्स (जंगली ताग) (wild jute)

corcyra cephalonica
कॉर्सीरासिफॅलोनिका (धानावरील पतंग) (rice month)

cordon
कडे (न.)

cordon
कडे करणे

core
१क्रोड (पु.) २ गाभा (पु.)

coriander
कोथिंबीर (स्त्री.), सांबार (न.)

coriander seeds
धणे (पु.अ.व.)

coring
गाभा काढणे (न.), क्रोड काढणे (न.)

cork
बूच (न.)

cork borer
बूच छिद्रक

corm
घनकंद (पु.)

corn
१ मका (पु.) २ धान्य (न.)

corn ear
मक्याचे कणीस

cornea
१ कॉर्निआ (पु.) २ पारपटल (न.) (पारदर्श नेत्रपटल)

corolla
कोरोला (पु.), दलपुंज (पु.)

corona
किरीट (पु.)

coronate
किरीटी

coronet
खुरशीर्ष (न.), शृगंमूल (न.)

coroporate life
संघजीवन (न.)

corporation
१ निगम (पु.), महामंडळ (न.) २ महानगरपालिका (स्त्री.)

corporation farming
निगम कृषि, निगम शेती

corrective
सुधारक

correlation
१ सहसंबंध (पु.) २ सहसंबंधन (न.)

correlation coefficient
सहसंबंध गुणांक

correlation ratio
सहसंबंध गुणोत्तर

corrosion
झीज (स्त्री.), क्षरण (न.)

corrosive
क्षरणकारी

corticium invisum
कॉर्टीसियम इन्विसम (चहाचा काळा कुजवा) (black rot of tea)

corticium salmonicolar
१ (as pinkdisease of cincona) कॉर्टीसियम सॅल्मोनीकलर (सिंकोनाचा गुलाबी रोग) २ (as pink disease of citrus) कॉर्टीसियम सॅल्मोनीकलर (संत्र्याचा गुलाबी रोग)

corticium solani
कॉर्टीसियम सोलॅनी (बटाट्याची काळी बुरशी) (black surf of potato)

corynebacterium
कोरिनेबॅक्टेरियम (पु.)

corynebacterium liquefaciens
कोरिनेबॅक्टेरियम लिक्वेफेसिएन्स

corynebacterium tritici
कोरिनेबॅक्टेरियम ट्रिटिसाय (तंउडु किंवा ओंबी कुजव्या) (tundu or bacterial ear rot of wheat)

coryza
पडसे (न.), श्लेष्मदाह (पु.) (nasal catarrh)

cosmolyee boeticus
कॉस्मोलायसी बॉएटीकस (निळे फुलपाखरु) (blue butterfly)

cost
परिव्यय (पु.), खर्च (पु.)

cost of living
राहणी खर्च, निर्वाह खर्च

cost of production
उत्पादन परिव्यय

cost price
परिव्यय मूल्य, मूळ किंमत

costal
प्रशिरा (स्त्री.)

cotter
कॉटर (स्त्री.), पाचर (स्त्री.)

cotter pin
खीळ (स्त्री.), कॉटर पिन

cotton
१ कापूस (पु.) २ पऱ्हाटी (स्त्री.)

cotton
सुती

cotton bug
पऱ्हाटीवरील ढेकणी

cotton stalk
पऱ्हाटीची काडी, पऱ्हाटी (स्त्री.)

cottonseed
सरकी (स्त्री.)

cottonseed cake
सरकीची ढेप, सरकीची पेंड

cotyledon
बीजदल (न.), बीजपत्र (न.)

coulter
कुल्टर (न.),, नांगर चाकाची आर नांगराचे चाक (न.)(स्त्री.)

count
मोजणे

count
१ गणना (स्त्री.) २ गणनांक (पु.) ३ अंक (पु.)

counter shaft
प्रतिदंडा (पु.)

counterfoil
प्रतिपत्र (न.)

country fowl
देशी कोंबड्या

country plough
देशी नांगर

coupling
कप्लिंग (न.), युग्मन (न.)

coupling phase
युग्मन प्रावस्था

courtnoue
कूनुरए (पु.)

covariance
सहचलन (न.)

covariance
सहचलन (न.)

covariant
सहचल

cover crop
आवरण पीक

covered heifer
संरेतित पाडी, संरेतित वासरी

covering
रेतन (न.) (serving)

covering device
फसटणी (स्त्री.)

covering rack
फसाटी दंताळे

cow
गाय (स्त्री.)

cow pox
गुरांचा देवीरोग

cow shed
गोठा (पु.), गोशाला (स्त्री.)

cowdung
शेण (न.), गोबर (न.)

cramp
पेटका (पु.) (स्नायूंचा), बांब (पु.)

craniotomy
कपाल-छेदन (न.), कवटी-छेदन (न.)

crank
कूर्पर (न.)

crank web
कूर्पर युजपट्टी

crank wheel
कर्पूर चक्र

crankcase
कर्पूरधानी (स्त्री.)

crankpin
कर्पूर दंडिका (स्त्री.)

crankshaft
कर्पूर भुजा (स्त्री.), कर्पूर दंड (पु.)

cream
१ क्रीम (पु.) २ मलई (स्त्री.), साय (स्त्री.) ३ दुग्धसार (न.)

cream disc
क्रीम तबकडी

cream regulation screw
क्रीम नियामक पेच

cream separation
क्रीम विलगन

cream spout
क्रीम तोटी

creamery
दुग्धसारण कक्ष (पु.)

creatine
क्रिएटिन (न.)

creatinine
क्रिएटिनिन (न.)

credit
१ उधारी (स्त्री.) २ पत (स्त्री.), पतपैसा (पु.)

credit agency
पत अभिकरण

credit contraction
पत संकोच

credit control
पत नियंत्रण

credit cooperative
पत सहकारी संस्था

credit corporation
पत महामंडळ

credit expansion
पत विस्तार

credit institution
पत संस्था, ऋण संस्था  (also credit society)

credit society
च्रेदित् इन्स्तितुतिओन

creditor
सावकार (पु.), धनकी (सा.)

creosol
क्रियसोल (न.)

creosote
क्रिओसोट (पु.)

crest
१ शिखर (न.), शिखा (स्त्री.) २ तुरा (पु.) (cristo)

cricket
१ नाकतोडा (पु.) २ रातकिडा (पु.)

crimson clover
किरमिजी क्लोव्हर

crisscross
तिर्यक संकर (पु.)

crisscrossing
तिर्यक संकरण (न.)

criterion
निकष (पु.)

critical difference
निर्णायक फरक (decisive difference)

critical period
निर्णायक काळ

critical point
निर्णायक बिंदु, निर्णायक क्षण

crop
१ पीक (न.), सस्य (न.), २ अन्न पुट (न.), अन्न संचयी (पु.)

crop calendar
पिकांचे वेळापत्रक

crop competition
पीक स्पर्धा

crop estimate
पिकांची आणेवारी, पिकांचा अंदाज

crop forecast
पिकांचे पूर्वानुमान

crop index
पिकांचा निर्देशांक

crop insurance
पीक विमा

crop land
पिकाखालील जमीन

crop loan society
पीक ऋण संस्था, पीक कर्ज संस्था

crop mortgage system
पीक तारण पद्धति

crop ratio
पीक गुणोत्तर

crop residue
१ सर्वा (पु.) २ पीक अवशेष

crop response
पीक प्रतिसाद

crop sharing
बटाई (पु.), पीक भागीदारी

crop statistics
पिकांची आकडेवारी

cropped area
पिकाखालील क्षेत्र

cropper
पीक उत्पादक (पु.)

cropping system
पीक पद्धति

cross breeding
संकरण (न.)

cross sterility
संकरण वंध्यत्व

cross-fertilization
संकर फलन (न.)

cross-over
जीन विनिमय (पु.)

cross-ploughing
आडवी नांगरणी (स्त्री.), फुलीची नांगरणी (स्त्री.), दुदेरी नांगरट (स्त्री.)

cross-pollination
परपरागण (न.)

crossbreed
संकरज (पु.)

crossing
संकर करणे (न.)

crotch
बेफाटा (पु.)

croton oil
क्रोटोन तेल, जयपाल तेल

crowbar
सब्बल (पु.)(स्त्री.), कुशा (स्त्री.), पहार (स्त्री.)

crown gall
गोल पाठ

crucial point
आणीबाणीचा क्षण

crude fibre
दृढ तंतु (अन्नातील)

crude oil emulsion
क्रूड आऍईल इमल्शन

crumb
कणी (स्त्री.)

crumby
१ ठिसूळ २ कणीदार

crumby arrangement
१ ठिसूळ रचना २ कणीदार रचना

crumby structure
कणीदार संरचना

crusher
दलित्र (न.), चरक (पु.)

crushing
१ ऊस गाळणे (न.), गाळप (न.) २ तेल काढणे (of sugrance) (of oil seeds)

crust
पापडी (स्त्री.), कवच (न.)

cryptogam
अपुष्पी वनस्पति (स्त्री.)

crystal
स्फटिक (पु.)

crystalline
स्फटिकी

crystallised fruit
शर्करित फळ

crystallographic
स्फटिकालेखी

crystallography
स्फटिकशास्त्र (न.)

cube arrangement
घनाकार रचना

cucumber
काकडी (स्त्री.)

cucurbits
वेलवर्ग (पु.)

cud
वागुळ (न.)

culinary
पाकशास्त्रीय

culm
कांडी (स्त्री.)

cultivable
लागवडयोग्य

cultivable land
लागवडयोग्य भूमि (culturable land)

cultivated area
लागवडीचे क्षेत्र

cultivated holding
लागवडीची धारण जमीन

cultivated land
लागवड केलेली भूमि, लागवडीखालील जमीन

cultivation
लागवड (स्त्री.)

cultivation implements
लागवडीची उपकरणे

cultivator
१ लागवडदार (पु.), शेतकरी (पु.) २ (an implement) कोळपे (न.), कुळव (न.)

cultivator control
कुळवाचा नियंत्रक, वखराचा नियंत्रक

cultivator shovel
औताचे फावडे

cultivator tine
कुळवाचा दाता, वखराचा दाता

cultivator tine shear
कुळवाचा दंत फाळ

culturable
लागवडयोग्य, कृष्य (cultivable)

culturable area
कृष्य क्षेत्र

culturable command area
लागवडयोग्य आलितक्षम क्षेत्र, जलप्रदायी कृष्य क्षेत्र

culturable irrigation area
लागवडयोग्य ओलिताचे क्षेत्र

culturable lift irrigation area
लागवडयोग्य उपसिंचनाचे क्षेत्र

culturable waste land
लागवडयोग्य पडीत जमीन

cultural
१ मशागती २ संवर्धक ३ सांस्कृतिक

cultural changes
सांस्कृतिक बदल

cultural control
मशागती नियंत्रण

cultural expenses
मशागती खर्च

cultural method
मशागतीची पद्धत

cultural operation
मशागती काम

culture
१ संवर्धन (न.), संवर्ध (पु.) २ मशागत (स्त्री.) ३ संस्कति (स्त्री.)

culture hybridism
१ सांस्कृतिक संस्करण २ संवर्ध संकरण

culture pattern
संस्कृति बंध

culture solution
संवर्धन विलयन

culvert
१ लहान पूल (पु.) २ मोरी (स्त्री.)

cumin
जिरे (न.)

cumulant
संचयांश (पु.)

cumulative
संचयी

cumulative effect
संचयी प्रभाव

cumulative error
१ संचयी दोष २ संचयी चूक, संचयी त्रुटि ३ संचयी विभ्रम

cumulative frequency
संचयी वारंवारता

cumulative frequency graph
संचयी वारंवारता आलेख

cumulose sedentary soil
कार्बनप्रधान मूलस्थानीय मृदा

cunnighemella elegans
कनिगहमेला एलिगन्स

curd
दही (न.)

curdling
१ दही लावणे (न.), विरजण लावणे (न.) २ दूध नासणे (न.)

curing
१ तयार करणे (न.) २ (मासे) खारवणे (न.) ३ (कातडे) कमावणे (न.) ४ वाळवणे (न.), सुकवणे (न.) ५ रोगमुक्त करणे (न.) ६ टिकवणे (न.), मुरवणे (न.) ७ संस्करण करणे (न.)

curing hay
गवत वाळवणे

curing manure
खत तयार करणे

curing of cheese
चीझ मुरवणे

curing of chillies
मिरच्या वाळवणे

curing of fruits
फळे सुकवणे

curing of tobacco
तंबाखू संस्करण

curling
मुरडणे (न.)

curly top of beet
बिटाच्या पिकावरील मुरडा

currency
चलन (न.)

currency contraction
चलन संकोच

currency control
चलन नियंत्रण

currency creation
चलन निर्मिति

currency expansion
चलन प्रसार, चलन विस्तार

current
चालू

current
१ धारा (स्त्री.) २ प्रवाह (पु.)

current market
चालू बाजार

curved point time
वक्र फाळ

curved surgical needle
वक्र शल्यसूची

curvularia
कव्हुरलॅरिया (पु.)

curvularia penniseti
कव्हुरलॅरिया पेनिसेटी (बाजरीवरील ठिपका रोग) (leaf spot of pearl millet)

cusec
क्यूसेक (न.)

custard apple
सीताफळ (न.)

custom
१ सीमा शुल्क (न.) २ रूढि (स्त्री.)

custom duty
सीमा शुल्क

cut
१ (in water course) तोडणे (न.) (पाण्यचा प्रवाह) २ कपात (स्त्री.)

cut-off
प्रवाह रोधक (पु.)

cuticle
उपत्वाचा (स्त्री.), मेणचट थर (पु.)

cutter
१ कापणी यंत्र २ कर्तक (पु.) ३ कमानी वीट (स्त्री.)

cutting edge
(फाळाची धार (स्त्री.) (of share)

cutting mechanism
कर्तन यंत्ररचना

cyanite
सायनाइट (न.)

cyanophyceae
सायनोफिसी (स्त्री.) (blue green algae)

cyanosis
नीलत्व (न.)

cyclical movement
चक्रीय हालचाल

cyclical price
चक्रीय किंमत, चक्रीय मूल्य

cyclical price movement
चक्रीय मूल्यगति

cyclone
चक्रीवादळ (न.)

cyclotermes obesus
सायक्लोटर्मिस ओबेसस (उधई) (termite)

cydonia oblonga
सायडोनिया आऍब्लाँगा

cylinder
दंडगोल (पु.)

cylinder bar
दंडगोल कांब

cylinder bearing
सिलेंडर बिअरिंग

cylinder head
दंडगोल शिर्ष

cylindrocladium scoparium
सिलेंड्रोक्लॅडियम स्कोपॅरियम

cylindrospermum
सिलेंड्रोस्पर्मम (न.)

cymadothia trifolii
सायमॅडोथिया ट्रिफोली (क्लोव्हरचा काळजी चट्टा) (sooty blotch of clover)

cynodon dactylon
सायनोडॉन डॅक्टिलॉन (हराळी) (burmuda grass)

cyperus rotundus
स्पायपेरस रोटण्डस (नागरमोथा, लव्हाळे) (nut grass)

cyphomandra betacean
सायफोमँड्रा बिटासीया

cypress
सुरू (पु.)

cyst
कृमिकोष (पु.)

cysticercosis
सिस्टीसर्कोसिस (न.)

cystopus candidus
सिस्टोपस कँडिडस (मोहरीवर्गीय झाडावरील श्वेत गंज व श्वेत चट्टा रोग) (with rust and white blister of crucifers)

cystospora sachare
सिस्टोस्पोरा सॅकेरा (उसावरील खरडा रोग) (stem canker sugarcane)

cytocrome
सायटोक्रोम (पु.)

cytogamy
पेशी युग्मन (न.)

cytogenetics
पेशीजननशास्त्र (न.)

cytology
पेशीशास्त्र (न.)

cytomorophosis
पेशी रुपांतरण (न.)

cytophaga
सायटोफॅगा (पु.)

cytophaga hutchinsonii
सायटोफॅगा हचिनसोनी

cytophaga lutea
सायटोफॅगा ल्युटिया

cytophaga myxococcoides
सायटोफॅगा मिक्झोकॉकायडिस

cytoplasm
पेशीद्रव्य (न.)

cytoplasmic inheritance
पेशीद्रव्यजन्य आनुवंशिकता, पेशीद्रव्य वशांगति