कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 379 names in this directory beginning with the letter E.
ear
१ कर्ण (पु.), कान (पु.) २ कणीस (न.)

ear drum
कर्णपटल (न.), कानाचा पडदा

ear head
ओंबी (स्त्री.), कणीस (न.)

ear marking plier
कर्ण चिन्हन पकड

ear notch
कान खाच

earias fabina
एरियस फॅबिना (कपाशीची बोंडाळी) (cotton bollworm)

earias fabina
एरियस फॅबिना (कपाशीची बोंडाळी) (cotton bollworm)

earias insulana
एरियस इन्सुलाना (कपाशीवरील ठिपक्यांची बोंडआळी) (cotton spotted bollworm)

early maturing
हळवा

early variety
हळवे वाण (न.)

earning capacity
अर्जन क्षमता

earth spreader
माती प्रसारक

earthen dam
मातीचे धरण

earthing blade
भरपास (स्त्री.)

earthing up
भर देणे

earthworm
शिदोड (पु.), दानवा (पु.), गांडूळ (न.), काडू (पु.)

earthworm cast
गांडुळाची कात

eberthella typhi
इबर्थेला टायफी

eberthella typhosa
इबर्थेला टायफोसा

ecdysis
त्वक् निर्मोचन (न.), कात टाकणे (न.), त्वक् पतन (न.)

echinococcsis
इकाइनॉकोकसजनितरोग (पु.)

eclampsia
प्रसूतिवात (पु.)

ecological
सरिस्थितिक

ecological factor
परिस्थितिक घटक

ecological relationship
परिस्थितिक संबंध

ecology
परिस्थितिकी (स्त्री.), परिस्तिति विज्ञान (न.)

economic adjustment
आर्थिक समायोजन

economic capacity
आर्थिक क्षमता

economic character
आर्थिक लक्षण

economic class
आर्थिक वर्ग

economic classification
आर्थिक वर्गीकरण

economic effect
आर्थिक परिणाम

economic efficiency
आर्थिक दक्षता

economic end
आर्थिक उद्देश

economic enquiry
आर्थिक चौकशी

economic function
आर्थिक कार्य

economic goods
व्यवहारोपयोगी माल, आर्थिक वस्तू

economic holding
निर्वाहक धारण क्षेत्र, निर्वाहक धारक जमीन

economic ideal
आर्थिक आदर्श

economic interest
आर्थिक हित

economic motive
आर्थिक प्रेरणा

economic need
आर्थिक गरज

economic phase
आर्थिक प्रावस्था

economic planning
आर्थिक नियोजन

economic policy
आर्थिक धोरण

economic problem
आर्थिक समस्या

economic production
आर्थिक उत्पादन

economic productivity
आर्थिक उत्पादकता

economic recovery
आर्थिक उपलब्धि

economic reform
आर्थिक सुधार

economic sense
आर्थिक दृष्टि

economic stability
आर्थिक स्थैर्य

economic status
आर्थिक दर्जा

economic structure
आर्थिक संरचना

economic transition
आर्थिक संक्रमण

economic unit
आर्थिक एकक

economic yield
आर्थिक उत्पादन

economics
अर्थशास्त्र (न.) agricultural economics कृषि अर्थशास्त्र marketing economics पणन अर्थशास्त्र production economics उत्पादन अर्थशास्त्र

economozer
मितव्यय साधित्र (न.)

ecotype
परिरूप (न.)

ectotrophic
बाह्यपोषी

eczema
इसब (न.)

edaphic
भूमीय

edaphic factor
भूमीय घटक

edaphological
भूमियशास्त्रीय, मृदाशास्त्रीय

edaphology
मृदाशास्त्र (न.), भूमीशास्त्र (न.)

edging
१ धार लावणे (न.) २ काठ करणे (न.)

edible
खाद्य

educational objective
शैक्षणिक उद्दिष्ट

effect
परिणाम (पु.), उप्रभाव (पु.)

efficiency
दक्षता (स्त्री.), कार्यदक्षता (स्त्री.)

efficiency of labour
श्रमिक कार्यदक्षता

effloresence
१ जलविसर्जन (न.) २ फुलोरा (पु.)

effluent
मलापाणी (न.), सांडपाणी (न.)

effluent seepage
बाह्य पाझर, बाह्य निस्यंद

efflusion
निस्सरण (न.)

egg
ज़ूल्. अंडे (न.)

egg killing wash
अंडनाशक फवारा

egg producing station
अंडोत्पादन प्रक्षेत्र

egg production
अंडोत्पादन (न.)

egg-cell
अंडपेशी (स्त्री.)

egg-cell
अंडपेशी (स्त्री.)

egyptian clover
इजिप्शिअन क्लोव्हर (berseem)

egyptian screw
पाणपेच (पु.)

ejaculation
Zऊल्. रेतःस्खलन (न.)

ejectment
१ बेदखलीची कार्यवाही (स्त्री.) २ निष्कासन (न.)

elastic
१ स्थितिस्थापक, प्रत्यास्थ २ लवचिक

elasticity of demand
मागणीची लवचिकता

elasticity of supply
पुरवठ्याची लवचिकता

elbow
Zऊल्. कोपर (न.)

elbow joint
Zऊल्. कोपरी सांधा

elective culture method
निवड संवर्धन पद्धति

electric conductivity
विद्युत वाहकता

electrode
इलेक्ट्रोड (पु.)

electrolysis
विद्युत अपघटन (न.)

electrolyte
विद्युत अपघटनी (स्त्री.)

electronegative
विद्युतऋण --

electrophoresis
विद्युत्कण संचलन (न.) (cataphoresis)

electropositive
विद्युतधन--

element
१ मूलद्रव्य (न.) २ मूलतत्त्व (न.)

elemental nitrogen
मूलद्रव्य नत्र

elephant's foot
सुरण (पु.)

elevation
१ उन्नयन (न.) २ उन्नतांश (पु.) ३ पुरोदर्शन (न.)

elevator
उद्वाहक (पु.)

elimination
वगळणे (न.), गाळून टाकणे (न.)

elixier
अमृत (न.)

elongation
दार्घीकरण (न.), दीर्धीभवन (न.)

elublema olivacea
यूब्लेमा ओलिव्हेसिया

eluvial layer
अवक्षाली स्तर

eluviation
अवक्षालन (न.)

emaciation
कृक्षता (स्त्री.)

emasculation
Zऊल्. पुंस्त्वहरण (न.)

embanking
बंधारा टाकणे (न.), बांध घालणे (न.)

embolism
रक्ताभिसरण संरोध (पु.)

embolu
रक्ताभिसरण संरोधक (पु.)

embrocation
मालिश द्रव (पु.)

embryo
भ्रूण (पु.)

embryo sac
भ्रूण पिशवी, भ्रूण कोष

embryology
भ्रूणशास्त्र (न.)

embryonic plant
भ्रूण वनस्पति

embryonic root
भ्रूण मूळ

embryotomy
भ्रूणछेदन (न.)

emergence
Bओत्.१ निर्गमन (न.) २ अंकुरण (न.), उदय (पु.) ३ उद्भवाणु (पु.)

emetic
वांतिकारक

emetine
एमेटिन (न.), वांतिकारक द्रव (पु.)

emmalocera depresella
इमॅलोसेरा डिप्रेसेला (मूळ पोखर) (root borer)

empirical method
अनुभवाधिष्ठित पद्धति

employer
नियोक्ता (पु.), मालक (पु.)

employment
१ सेवायोजना (न.) २ नोकरी (स्त्री.) ३ समुपोयजन (न.)

empoa

empoasca decipiens
एम्पोएस्का डोसिपियन्स (द्राक्षावरील तुडतुडा) (grape leaf hopper

empoasca devastans
एम्पोएस्का डिव्हास्टन्स (कपाशीवरील तुडतुडा) (cotton jassid)

empoasca kerri
एम्पोएस्का केरी (बटाट्याच्या पिकावरील तुडतुडा)  (potato jassid)

emulisification
पायसन (न.), इमल्सीकरण (न.)

emulsion
पायस (न.), इमल्शन (न.)

enamel
एनॅमल (न.), दंतकवच (न.) (of teeth)

enarmonia pseudonctis
एनार्मोनिया स्यूडोंक्टिस (शेंड्यावरील गाठ किडा) (shoot gall maker)

encephalitis
एन्सेफेलायटिस (पु.), मस्तिष्कशोथ (पु.)

enclosure
कटघर (न.), वागडे (न.)

encrustation
१ पापडी बनणे (न.), पापडी करणे (न.) २ खपली धरणे (न.) ३ अनुपर्पटन (न.) ४ अनुनिक्षेपण (न.)

encystment
पुटीयन (न.), पुटीभवन (न.)

end point
अंतिम क्षण (time)

end point
अंतिम क्षण (time)

endemic
प्रदेशविशिष्ट, प्रदेशनिष्ट

endemic disease
प्रदेशविशिष्ट रोग, प्रदेशनिष्ठ रोग

endemic species
प्रदेशविशिष्ट जाती, प्रदेशनिष्ट जाती

endemism
प्रदेशनिष्ठता (स्त्री.)

endocarp
अंतःफलभित्ति (स्त्री.)

endocrine gland
अंतःस्त्रावी ग्रंथि

endocuticle
अंतःउपत्वचा (स्त्री.)

endocuticle
अंतःउपत्वचा (स्त्री.)

endogen
एकबीजपत्री (न.)

endogenous
अंतर्जात

endometritis
एंडोमेट्रायटिस (न.), गर्भाशयांतरशोथ Pathol.

endoskeleton system
अंतःकंकाल संस्था, आतील सांगाडा संस्था

endosperm
१ भ्रूणपोष (पु.), २ अंकुरपोष (पु.)

endospermic
१ भ्रूणपोषी २ अंकुरपोषी

endothermic reaction
उश्माग्राही अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया

endotropic
अंतरपोषित, अंतःपोषी

endrin
एन्ड्रीन (न.)

enema
बस्ति (पु.), एनिमा (पु.)

enema pot
बस्ति पात्र, एनिमा पात्र

enema syringe
एनिमा पिचकारी

enemata
बस्ति ढवळण (न.), एनिमा ढवळण (न.)

energy
ऊर्जा (स्त्री.)

engine
इंजिन (न.)

engine block
इंजिन सांगाडा (also block)

engine room
इंजिन घर

enphytoic
वनस्पतीचा प्रदेशविशिष्ट रोग (पु.)

ensilage
मूरघास (पु.)

ensilage
मूरघास तयार करणे

enstatite
एन्स्टॅटाइट (न.)

enteritis
आंत्रशोथ (पु.)

enteron
१ आंत्र (न.) आतडे (न.) २ गर्भांत्र (न.) (alimentary canal)

enterprise
कीटकशास्त्रज्ञ (सा.)

entomology
कीटकशास्त्र (न.)

entomophagous fungi
कीटकनाशी कवके, कीटाहारी कवके

entropy
एन्ट्रॉपी (स्त्री.), उष्णताक्षयमान (न.)

entyloma oryzae
एनटायलोमा ओरायझी (भाताची पर्णकाणी, धानाची पर्णकाणी) (leaf smut of rice)

environment
परिस्थिति (स्त्री.), पर्यावरण (न.)

environmental variation
पर्यावरणी विभिन्नता

enzootic
प्रदेशविशिष्ट रोग (पु.)

enzootic
प्रदेशविशिष्ट

enzyme
एन्झाइम (न.), विकार (पु.)

ephestia cautella
इफेस्टिया कॉटेला (अंजीरीवरील पतंग, बदामावरील पतंग) (fig or almond moth)

epicarp
बाह्य फलभित्ति (स्त्री.)

epicotyl
Bओत्. उपरुबीजपत्र (न.)

epidemic
साथ (स्त्री.), साथरोग (पु.)

epidote
एपिडोट (पु.)

epigenesis
पश्वजनन (न.)

epilachna dodecastigma
एपीलॅक्ना डोडेकास्टिग्मा

epilachna vigintiocte punctata
एपीलॅक्ना विगिंटिओक्टी पंक्टेटा

epilation
केशलंउचन (न.)

epilepsy
मिरगी (स्त्री.), अपस्मार (पु.)

epiphyte
बांडगूळ (न.)

epiphytotic
पादप महामारी (स्त्री.), वनस्पतिंचा सार्वत्रिक रोग (पु.)

epistasis
१ अधिभाव (पु.), २ अभिभाव (पु.)

epistatic
१ अभिभावी, अभिभावक २ अधिभावी, अधिभावक

epistaxis
घोणा फुटणे (न.)

epizootic
सार्वत्रिक साथीचा पशुरोग (पु.)

epsom salt
एप्सम सॉल्ट, मॅगसल्फ (न.), रेचक क्षार

equation factor
समीकरण घटक

equation of exchange
विनिमय समीकरण

equator
विषुववृत्त (न.)

equilibrium
समतोल (पु.)

equilibrium point
समतोल बिंदु

equipment
१ सामग्री (स्त्री.), साधनसामग्री (स्त्री.) २ सिद्धता (स्त्री.)

equivalent point
तुल्यांक (पु.)

equivalent weight
तुल्यभार (पु.), समतुल्यभार (पु.)

eradication
उन्मूलन (न.)

erect stem
१ उभा स्तंभ २ उभट खोड

erepsin
इरेप्सिन (न.)

ereptase
इरेप्टेज (न.)

ergolis merione
एर्गोलिस मेरिओनी (एरंड फुलफाखरू) (castor butterfly)

ergosterol
अर्गोस्टेरॉल (पु.)

ergot
अर्गट (पु.)

erineum
अतिरोमवृद्धि (स्त्री.)

erineum
अतिरोमवृद्धि (स्त्री.)

eriobotrya japonica
एरिओबॉट्रिया जपोनिका (लोकट) (loquat)

eriobotrya joponica
एरिओबॉट्रिया जपोनिका (लोकट) (loquat)

eriosoma lanigerum
एरिओसोमा लेनीरीजम (सफरचंदावरील पिठ्या मावा) (woodlly apple aphid)

erodible
अपक्षरणीय, धुपण्याजोगी

erosion
धूप (स्त्री.), अपक्षरण (न.), झीज (स्त्री.)

erosion ratio
अपक्षरण गुणोत्तर

erosion resistant crop
धूपरोधी पीक, अपक्षरणरोधी पीक

erratic
अनियमित, लहरी

error
१ दोष (पु.), चूक (स्त्री.) २ त्रुटि (स्त्री.)

error of observation
१ निरीक्षण चूक २ निरीक्षण त्रुटि

eructation
१ ढेकर (स्त्री.) २ उद्गीरण (न.)

eruption
उद्रेक (पु.), ऊत (पु.), उद्भेदन (न.) (rash)

eruption of teeth
दात येणे

erysiphe cichoracearum
१ इरीसायफी सायकोरॅसिऍरम (वेलवर्गीय फळभाज्यांवरील भुरी) २ इरीसायफी सायकोरॅसिऍरम (भेंडीवरील भुरी) ३ इरीसायफी सायकोरॅसिऍरम (तंबाखूवरील भुरी) 1 (powdery mildew of cucurbits) 2 (powdery mildew of lady's finger) 3 (powdery mildew of tobacco)

erysiphe graminis
१ इरीसायफी ग्रॅमिनिस (जावावरील भुरी) २ इरीसायफी ग्रॅमिनिस (गव्हावरील भुरी) 1 ( powdery mildew of barley) 2 (powdery mildew of wheat)

erysiphe polygoni
इरीसायफी पॉलीगोनी (अबईवरील भुरी) (powdery mildew of broad beans)

escherichia oil
आयशरशिआ कोलाय

eserine sulphate
एसेरीन सल्फेट

esker
एस्कर (न.)

essence
१ सार (न.) २ अर्क (पु.) ३ अत्तर (न.)

essential
१ सारभूत २ आवश्यक ३ अत्यावश्यक ४ बाष्पनशील

essential commodity
अत्यवश्यक वस्तु

essential element
आवश्यक मूलतत्त्व, आवश्यक मूलद्रव्य

essential oil
बाष्पनशील तेल

essential organ
आवश्यक इंद्रिय

established market
प्रस्थापित बाजार

estate duty
संपदा शुल्क

estate farming
परिसर शेती

estate management
परिसर व्यवस्थापन, इस्टेट व्यवस्थापन

estigmene lactinea
एस्टिग्मेन लॅक्टेनिया

estimate
१ प्राक्कलन करणे २ अंदाज करणे, अंदाजणे

estimation
१ प्राक्कलन (न.) २ अंदाज (पु.)

estrus
oestrus

ether
ईथर (न.)

ether extract
ईथर अर्क

ethmoid
झर्झरिका (स्त्री.), तितवास्थि (स्त्री.)

ethmoid
तैतव

ethyl alcohol
एथिल अल्कोहोल

ethyl bromide
एथिल बोमाइड

ethyl chloride
एथिल क्लोराइड

etiolation
१ पांडुरण (न.), पांडुरता (स्त्री.) २ विविर्णता (स्त्री.), वर्णहीनता (स्त्री.)

eucalyptus
निलगिरी (न.), युकॅलिप्टस (न.)

eucalyptus
निलगिरी (न.), युकॅलिप्टस (न.)

eucalyptus oil
युकॅलिप्टस तेल, निलगिरी तेल

eudiometry
वायुमिति (स्त्री.)

eugenia jambolana
युजीनिया जॅम्बोलाना, जंबु (पु.), जांभूळ (न.)

eugenia javanica
युजीनिया जेवेनिका

eugenia malaccensis
युजीनिया मॅलासेंसीस

eugenia uniflora
युजीनिया युनिफ्लोरा (बाझील चेरी) (brazil cherry)

eugenia zeylanica
युजीनिया झिलेनिका

euphorbia hirta
युफोर्बिया हिर्टा, रक्तबिंदुच्छदा दुधी, मोठा दुधी (spurge)

euphorbia royleana
युपोर्बिया रॉयलियाना, पिवळी दुधी

euphorbia thymifolia
युफोर्बिया थाइमीफोलीया, छोटी दुधी

euploid
समगुणित (न.)

euploid
समगुणित

euproctis signata
युप्रॉक्टिस सिग्नॅटा

euproctius lunata
युप्रॉक्टिस ल्यूनेटा (एरंडावरील अस्वली अळी) (castor hairy caterpillar)

eupterote mollifera
यूप्टेरोट मोलीफेरा (शेवग्यावरील अस्वली अळी) (drumstick hairy caterpillar)

european honey bee
विलायती मधमाशी

euxoa segetis
इक्झोआ सेगेटिस (कातरकिडा) (cut worm)

euzophera perticella
युजोफेरा पर्टीसेला (वांग्यवरील खोडकिडा) (brinjal stem borer)

euzophera punicella
युजोफेरा प्यूनीसेला

evaluation
मूल्यमापन (न.)

evaporation
बाष्पीकरण (न.), बाष्पीभवन (न.), बाष्पन (न.)

evaporator
उद्बाष्पक (पु.)

evener
घोटी (स्त्री.)

ever-sporting
सतत उत्परिवर्ती

evergreen
१ सदापर्णी २ सदाहरित

evolution
उत्क्रांति (स्त्री.)

evolve
१ विकसित करणे २ उत्क्रांत होणे

ewe
मेंढी (स्त्री.), अविका (स्त्री.), अविला (स्त्री.)

excavation
उत्खनन (न.)

excess profit
अतिरिक्त लाभ

exchange
विनिमय (पु.), देवाणघेवाण (स्त्री.)

exchange capacity
विनिमय क्षमता

exchange control
विदेशी चलन नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण

exchange market
विनिमय बाजार

exchange rate
१ विनिमय दर २ हुंडणावळ (स्त्री.)

exchange ratio
विनिमय प्रमाण

exchange value
विनिमय मूल्य

exchangeable
विनिमययोग्य, विनिमयक्षम, विनिमेय

exchangeable base
विनिमेय आधार

exchangeable ion
विनिमययोग्य आयन

exchangeable precentage
विनिमययोग्य आकडेवारी, विनिमययोग्य टक्केवारी

exchangeable sodium
विनिमययोग्य सोडियम

exclastes atmosa
एक्सक्लॅस्टिस ऍट्मोसा (तुरीवरील पिसारी पतंग) (red plume moth)

excreta
विष्ठा (स्त्री.) faeces

excretion
१ उत्सर्जन (न.) २ मलोत्सर्ग (पु.)

exfoliation
विपर्णन (न.)

exhalation
उच्छ्वसन (न.), इच्छ्वास (पु.)

exhaust
बहिःसरण करणे, रिक्त करणे,

exhaust
बहिःसारक (पु.)

exhaust gas
बहिःसारित वायु

exhaust manifold
बहिःसारक कोष्ठ, बहुमुखी बहिःसारक

exhaust pipe
बहिःसारक नलिका

exhaust stroke
बहिःसारक आघात

exhaust valve
बहुःसारक झडप

exhaustion
१ (सुपीकता) परिक्षय (पु.) २ (प्रजनन) परिक्षय (पु.) (fertility)

exhaustive crop
निस्सारक पीक, कसहारी पीक

exhaustive farming
निस्सारक कृषि, कसहारी कृषि

exhibit
प्रदर्श्य (न.), प्रदर्शनीय वस्तु (स्त्री.)

exhibit
१ प्रदर्शित करणे, दाखवणे २ प्रदर्शनात ठेवणे

exice
उत्पादनशुल्क (न.)

exobasidium vexans
एक्सोबेसिडियम वेक्सेन्स (चहावरील ठिपक्या रोग, चहावरील चट्टा रोग)  (blister blight of tea)

exocarp
बाह्य फलभित्ति (स्त्री.)

exocuticle
बाह्यौपत्वचा (स्त्री.)

exogeneous
बहिर्जात

exoskeleton system
बाह्यसांगाडा संस्था, बहिःकंकाल संस्था

exothermic reaction
उष्मायोजक अभिक्रिया

exotic
विदेशी, बाह्यगत

exotic variety
विदेशी वाण, विदेशी जात

expansion
१ विस्तार (पु.) २ प्रसरण (न.)

expectorant
कफोत्सारी

experiment
प्रयोग (पु.)ए

experiment
प्रयोग करणे

experiment
शेतावरील प्रयोग, क्षेत्र प्रयोग

experimental farming
प्रायोगिक शेती

experimental layout
प्रायोगिक मांडणी

experimental plan
प्रयोगाची योजना

experimental result
प्रयोगाचे परिणाम

expiration
बहिःश्वसन (न.), उच्छ्वसन (न.)

explanation
स्पष्टीकरण (न.)

explanatory
स्पष्टीकरणात्मक

exploitative farming
शोषक शेती

explore
शोध घेणे, समन्वेषण करणे, अन्वेषण करणे

export
निर्यात करणे

export
१ निर्यात (स्त्री.) २ निर्यात माल (पु.), निर्यात वस्तु (स्त्री.)

export subsidy
निर्यात अर्थसाहाय्य

exporter
निर्यातक (सा.)

expressivity
(जीनची) अभिव्यक्तिक्षमता (स्त्री.) (of gene)

exprimental design
१ प्रयोगाचे संकल्पन २ प्रयोगाचा आराखडा

expropriate
स्वमित्वहरण करणे

exproprietary tenant
गतस्वामित्व कूळ

expulsion
निष्कासन (न.)

extension
१ वाढ (स्त्री.) २ विस्तार (पु.) ३ व्याप्ति (स्त्री.) ४ वितान (न.), प्रसरण (न.)

extension and flextion
प्रसरण आकुंचन

extension education
विस्तार शिक्षण

extension method
विस्तार पद्धति

extension of joint
सांध्याचे उधडणे

extension worker
विस्तार कार्यकर्ता

extensive cultivation
विस्तृत लागवड, विस्तृत कृषि

extensive farming
विस्तृत शेती, विस्तृत कृषि

external combustion engine
बाह्यदहन इंजिन (वाफेचे इंजिन) (steam engine)

external equilibrium
बाह्य समतोल

external fertilization
बाह्य फलन

external gills
बाह्य कल्ले

external growth
बाह्य वाढ

external heater
बाह्य तापक

external public vein
बाह्य जननांग शीर

extine
(परागाचे) बाह्य कवच (न.)

extra-axillary bud
कक्ष बाह्य फळी

extract
१ सार (न.), अर्क (पु.) २ निष्कर्ष (पु.) ३ उतारा (पु.)

extract
१ सार काढणे, अर्क काढणे २ उपटणे ३ उतारा घेणे

extraction
१ निष्कर्षण (न.), सार (न.), सार काढणे (न.) २ उपटणे (न.) ३ उतारा (पु.)

extraction
१ निष्कर्षण (न.), सार (न.), सार काढणे (न.) २ उपटणे (न.) ३ उतारा (पु.)

extreme climate
अतिविषम हवामान

extrusion
दाबसारण (न.)

eye
१ नेत्र (पु.), डोळा (पु.) २ (in cheese) (चीजमधील) छिद्र (न.) ३ (of bud) डोळा (पु.)

eye-bolt
नेढा बोल्ट (पु.)

eyebrow
भुवई (स्त्री.)

eyebud
डोळा (पु.)