कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 337 names in this directory beginning with the letter H.
habital
१ उत्पत्तिस्थान (न.), वसतिस्थान (न.) २ Biol. (natural home of plant or animal) निसर्गनिवास (पु.)

hadrocentric
केंद्रकोष्ठिक

hadrocentric feeding dtandard
हेकरचे खाद्यमानक

haemoglobinuria
हेमोग्लोबिन मेह (पु.), हेमोग्लोबिन्यूरिया (पु.)

haemorrhage
रक्तस्त्राव (पु.)

haemorrhagic speticemia
स्त्रावी पूतिरक्तत्त्व

hail
गार (स्त्री.) dew  (also hailstone)

hailstorm
गारपीट (स्त्री.)

hair sieve
सूक्ष्म चाळणी

hake bar
विटा पाडण्याचा ओटा, हेक बार

half hardy
अर्ध दृढ

half shovel
अर्ध फावडे

half sweep
अर्धा फटका

halloysite
हॅलॉयसाईट (न.)

halomorphic soil
क्षारमय मृदा

halophyte
क्षार (पु.)

halophytic
क्षारक्षेत्री

halophytic vegetation
क्षारक्षेत्री वनस्पति

halphen's test
हाल्फेन चाचणी

hammer
घण (पु.), हातोडा (पु.), हातोडी (स्त्री.)

hammer
घण मारणे, हातोड्याने ठोकणे

hand duster
हस्तचलित धुरळणी यंत्र

hand hoe
हातकोळपे (न.)

hand net
हात जाळे

hand shears
हात कैची

handle
१ हाताळणे २ व्यवहार करणे ३ वागवणे

handle
साधन (न.)

handle grip
मूठ (स्त्री.)

handling
हस्तन (न.), हाताळणे (न.)

hang up hook
अडकवणी हूक

hank
टेxत्. (दोरा वगैरेची) लड (स्त्री.) (४० वार सूत) (also skein)

haploid
एकगुणित, अगुणित

haplont
प्रागुणित (न.) (प्र+अगुणित) (प्रागुणित-पादप इत्यादी)  (an organisation having somatic cells with the haploid chromosome number and only the zygote diploid)

haplontic sterility
प्रागुणित वंध्यत्व

haplothrips
हॅप्लोफुलकिडा (पु.)

harbour
आसरा देणे, थारा देणे (to shelter)

hard bast
कठिण आधोवाही

hard palate
कठिण तालु

hard pan
कठिण स्तर

hard variety
टणक जात

hard wood cutting
पक्की छाट कलम

hardening
दृढन (न.), कठिण करणे (न.)

hardening of butter
लोणी घट्ट करणे

hardness
१ दृढता (स्त्री.), कठिणता (स्त्री.), कठिणपणा (पु.), काठिण्य (न.) २ (as of water) दष्फेनता (स्त्री.)

hardy animal
काटक जनावर (also sturdy animal)

harmonic mean
संवादी माध्य

harness
१ उपयोगात आणणे २ जुंपणे

harness
ओढणे (न.)

harrow
वखर (पु.), कुळव (पु.)

harrow plough
खोळ वखर, खओळ कुळव

harrowing
वखरणे (न.), कुळवणे (न.)

hartmanella hyalina
हार्टमॅनेला हायलीना

harvest
कापणी करणे

harvest
१ कापणीचा हंगाम (पु.) २ (थत् व्हिच् इस् रेअपेद्) ग़्ह्प् (स्त्री.)

harvested crop
कापणी झालेले पीक

harvesting
सोंगणी (स्त्री.), कापणी (स्त्री.), (फळांची) उतरणी (स्त्री.)

hatch
१ अंडी उबवणे २ अंड्यातून बाहेर येणे

hatch
खोदीव रेषा (स्त्री.)

hatching tray
उबवण तबक

hauling
ओढणे (न.)

haulm
पलाल (न.), कांडी (स्त्री.), कांड (न.)

hay
वाळलेले गवत (न.)

haystock
गवताची गंजी (स्त्री.)

haze
विरल धुके (न.)

head
१ मस्तक (न.), डोके (पु.) २ (clevis) शीर्ष फुलोरा (पु.) ३ (of channel) पाटाचा उगम (पु.)

head land
उच्च भूशिर

head to head cattleshed
संमुखी गोठा

heal in
ओल्या मातीत ठेवणे healing in

healthy plant
निरोगी वनस्पति, निरोगी झाड

heamine
हेक्झॅनिम (न.)

heart
होर्त्. (बुद्) कलिका (स्त्री.), कळी (स्त्री.)

heart rot of banana
केळीची खोडकूज (also stem rot of banana)

heart rot of beet
बीटची अंतर्कूज

heart weakness
ह्रदय दौर्बल्य (cardiac asthenia)

heartwood rot
अंतःकाष्ठाची कूज

heat
माज (पु.) vet.

heat stroke
ऊष्माघात (पु.)

heat treatment
ऊष्मोपचार (पु.)

heater
शेगडी (स्त्री.), तापक (पु.), दीटर (पु.)

heating period
तापन काळ

heavy bearing
बहु फलन

heavy feeder
१ खादाड पीक २ खादाड पशु

heavy milker
बहुदुधाळ

heavy soil
भारी मृदा

heavy texture
भारी पोत

hedge
कुंपण (न.)

heel
टाच (स्त्री.)

heifer
वासरी (स्त्री.), (मोठी) कालवड (स्त्री.), पाडी (स्त्री.)

helical gear
हेलिकल गिअर

helicopter
हेलिकॉप्टर (न.)

heliothis armigera
हेलिओथिस आर्मिजेरा, फळपोखर (पु.)

heliotropium supinum
हेलिओट्रोपिअम सुपिनम, उंटाळी (स्त्री.) (heliotrope)

hellebore
हेलबोर (न.)

hellula undalis
हेल्युला उन्डॅलिस, कोबी पोखर (cabbage borer)

helminthiasis
कृमिता (स्त्री.), कृमिरोग (पु.)

helminthosporium
हेल्मिन्थोस्पोरिअम (न.)

helminthosporium avenae
हेल्मिन्थोस्पोरिअम अव्हेने, जवाच्या पानावरील ठिपके (leaf blotch of oat)

helminthosporium gramineum
हेल्मिन्थोस्पोरिअम ग्रॅमिनिअम, जवावरील पट्टया रोग (strip disease of barley)

helminthosporium halodes
हेल्मिन्थोस्पोरिअम हेलोडीज, नारळाची पानकूज (leaf rot of coconut)

helminthosporium heveae
हेल्मिन्थोस्पोरिअम हेवी (पॅरा रबरावरील ठिपका रोग) (bird's eye spot of para rubber)

helminthosporium leucostylum
हेल्मिन्थोस्पोरिअम स्यूकोस्टाइलम (रागीच्या पानावरील अंगक्षय, नाचणीच्या पानावरील अंगक्षय) (heliminthosporium leaf blight and foot rot of finger millet)

helminthosporium nodulosum
हेल्मिन्थोस्पोरिअम नोडुलोसम (रागीचा अंगक्षय व रायकूज, नाचणीचा अंगक्षय व पायकूज) (leaf blight and foot rot of finger millet)

helminthosporium oryzae
हेल्मिन्थोस्पोरिअम ओरायजी (भातरोपावरील अंक्षय व पानावरील ठिपके,लोंबीवरील अंगक्षय व पानावरील ठिपके) (seedling blight, leaf spot and ear blight of rice)

helminthosporium sachhari
हेल्मिन्थोस्पोरिअम सॅकेरी (ऊसावरील ठिपका रोग) (eye spot of sugar cane)

helminthosporium sativum
हेल्मिन्थोस्पोरिअम सॅटीवम (जवाची मूळकूज व पायकूज) (root and foot rot of barley)

helminthosporium sigmoideum var irregular
हेल्मिन्थोस्पोरिअम सिग्मॉइडियम वेराइटी इर्रेग्युलर (भाताच्या खोडावरील अनियमित कूज) (irregular steam rot of rice)

helminthosporium tercicum
हेल्मिन्थोस्पोरिअम टर्सीकम (मक्याच्या पानावरील अंगक्षय) (leaf blight of maize)

helminthosporium teres
हेल्मिन्थोस्पोरिअम टेरेस (जवावरील जाळीदार पट्टे) (net blotch of barley)

helopeltis
हेलोपेल्टिस थिवेरा

hematite
हेमाटाईट (न.)

hemicellulose
हेमीसेल्युलोज (न.)

hemileia vastatrix
हेमीलीया वेस्टेट्रिक्स (कॉफी पर्णरोग) )leaf diseas of coffee)

hemiplegia
पक्षघात (पु.)

hemitarsonemus laetus
हेमिटार्सोनेमस लीटस

hen
कोबडी (स्त्री.)

hepatic
यकृत-, यकृतीय

hepatitis
यकृतशोथ (पु.)

herb
औषधी वनस्पति (स्त्री.), शाक (न.)

herbaceous
वनस्पतीय, शाकीय, अकाष्ठीय

herbaceous annual
शाकीय वर्षजीवी

herbaceous biennial
शाकीय द्विवर्षजीवी

herbaceous biseasonal
अकाष्ठीय ज्विमोसमी

herbaceous perennial
शासकीय बहुजीवी

herbarium
वनस्पति संग्रहायल (न.)ए

herbicide
तृणनाशक (न.), वनस्पतिनाशक (न.) (also weed killer)

herbicide application equipment
तृणनाशक साधनसामग्री

herd
कळप (पु.), खिल्लार (न.)

herd book
खिल्लार नोंदवही

herd improvement
कळप सुधार

herd test
कळप चाचणी

heredditary
आनुवांशिक

hereditary right
अनुवांशिक अधिकार

hereditary variation
अनुवांशिक विविधता

heredity
अनुवांशिकता (स्त्री.)

hermaphrodite
उभयलिंगी, द्विलिंगी

hernia
हर्निया (पु.), अंतर्गळ (पु.)

heter

heterodera globosus
हेटरोडेरा ग्लोबोसस

heterodera marioni
हेटरोडेरा मेरिऑनी

heterodera radicicola
हेटरोडेरा रॅडिसिकोला

heterodera schachtii
हेटरोडेरा शॅक्टाय

heteroecious
विषमाश्रयी

heteroecious rust
विषमाश्रयी गेरवा

heterogamous
विषमयुग्मकी

heterogamy
विषमयुग्मता (स्त्री.)

heterogeneity
१ बहुजिनसीपणा (पु.) २ बहुजातीयता (स्त्री.)

heterogeneous
१ बहुजिनसी २ बहुजातीय

heterogeneous data
बहुजातीय आधारसामग्री

heteromita
हेटरोमिटा (पु.)

heteromorphic
विषमरूपी

heterophase
विषमप्रावस्था (स्त्री.)

heteroploid
विषमगुणित

heteroploidy
विषमगुणितता (स्त्री.)

heterosis
हेटरोसिस (न.), संकरओज (न.)

heterosomal factor
विषमगुणसूत्र घटक

heterostyly
विषमकेसरता (स्त्री.)

heterotroph
विषमपोष्य (न.), अन्यपोष्य (न.)

heterozygote
विषमयुग्मज (न.)

hetrotrophic
विषमपोषी

hexagonal
षट्कोनी

hexagonal nut
षट्कोनी नट

hexaploid
षट्गुणित

hexosan
हेक्सोसन (न.)

hexose
हेक्सोज (न.)

hibrenation
शीत सुप्तावस्था (स्त्री.)

hieroglyphus banian
हारोग्लीफस बेनियन (धानावरील गवती टोळ)  (rice grasshopper)

hieroglyphus nigrorepletus
हायरोग्लिफस नायग्रोरिप्लीटस (फडका गवती टोळ) (phadka grass hopper)

high blood pressure
उच्च रक्तदाब, अति रक्तदाब

high pressure
उच्च दाब, अति दाब

high tension current
उच्च व्होल्टता धारा

high yielding variety
अधिक उत्पन्नाचे वाण

hill
टेकाड (न.), पंउज (पु.)

hilly climate
डोंगरी हवामान

hind limb
पश्च पाद, मागचा पाय

hind quarters
मागची आचळे (udder)

hinge
बिजागर (पु.), बिजागरी (स्त्री.)

hinge joint
बिजागरी सांधा

hinge pin
बिजागरीची खीळ

hinny
खेचरू (न.) (छोटे खेचर)

hip
कुल्ला (पु.), श्रोणि (स्त्री.), नितंब (पु.)

hip girdle
श्रोणि मेखला, श्रोणि पट्टा

hippotion celerio
हिप्पोशन सिलेरियो

hippuric acid
हिप्पूरिक आम्ल

hispa armizera
हिस्पा आर्मिजेरा (धानावरील हिस्पा) (rice hispa)

histogram
१ आयतचित्र (न.) २ स्तंभी आलेख (पु.)

histone
हिस्टोन (न.)

hitch
अडकण (स्त्री.), खिटी (स्त्री.), अडथळा (पु.)

hitch bar
अडकण खंउटी

hitch control
अडकण नियंत्रण

hitch lever
अडकण तरफ

hitch ring
अडकण कडे

hitch stand
अडकण घोडा

hive
१ पोळे (न.) २ मधुमक्षिकालय (न.)

hock
मागचा गुडघा (पु.)

hoe
डवरा (पु.)

hoeing
डवरणे (न.)

hog
सूकर (पु.)

holding
१ धारण जमीन (स्त्री.) २ धारण (न.) ३ क्षेत्र (न.)

holding power
धारक शक्ति

homatropine
होमॅट्रोपिन (न.)

home currency
देशी चलन

home value
स्थानीय मूल्य

homestead
घरवाडी (स्त्री.)

homogeneity
१ एकजीवता (स्त्री.) २ एकविधता (स्त्री.) ३ समजातीयता (स्त्री.)

homogeneous
१ एकजीव २ एकविध ३ समजातीय

homogeneous data
एकरूप आधारसामग्री

homogenisation
१ समजातीकरण (न.) २ समांगन (न.)

homogeniser
समजातीकारक (पु.)

homologous
समधर्मी (with reference to alternation of generation

homologous chromosome
समधर्मी गुणसूत्र

homology
समधर्मिता (स्त्री.)

homozygote
समयुग्मज (न.)

homozygous
समयुग्मजी

honey
मध (पु.)

honey bee
मधमाशी (स्त्री.)

honey chamber
मधुकक्ष (पु.)

honey dew
मधुबिंदु (पु.)

honey extraction
मधु निष्कर्षण, मध काढणे

honey extractor
मधु निष्कर्षक

honey flow
मधुस्त्राव (पु.)

honey guide
मधुदर्शक (पु.), मधुवाहक (पु.)

honey sac
मधु धानी

honeycomb
मधुकोष (पु.), मधाचे पोळे (न.), मधमाशांचे पोळे (न.)

hoof
खूर (पु.)

hook
हूक (पु.), आकडा (पु.)

hook disease
अंकुशकृमि रोग

hook worm
अंकुशकृमि (पु.), जंत (पु.)

hopper
चाडे (न.), नसराळे (न.)

horizon
क्षितिज (न.)

horizontal engine
आडवे इंजिन

horizontal suction
क्षैतिज उत्कर्षण (land suction)

hormblense
हॉर्नब्लेंड (न.), शृंगांधन (न.)

hormone
हॉर्मोन (पु.), संप्रेरक (पु.)

horn
शृंग (न.), शिंग (न.)

horn of uterus
गर्भाशय शृंग

horncore
शिंग अंतरक (पु.), शृंग अंतरक (पु.), शिंगक्रोड (पु.)

horse dung
लीद (स्त्री.) faeces

horse manure
लीद खत

horse power
अश्वशक्ति (स्त्री.)

horsegram
चणा (पु.), हरभरा (पु.)

horticulture
उद्यानविज्ञान (न.), उद्यानविद्या (स्त्री.)

horticulturist
उद्यानविद्यावेत्ता (पु.)

host
१ पोषिता (पु.), पोशिंदा (पु.) २ खाद्य (न.) (host of stem borer पोखरकिड्याचे खाद्य)

hot air oven
तप्त वायु भट्टी

hot bed
ऊष्म संस्तर

hot pack method
उष्मावेष्टन पद्धति

hot pickle
तिखट लोणचे

hot water cultivation
उन्हाळी लागवड

hot water treatment
उष्ण जल उपचार

hothhouse
उष्णगृह (न.), उष्मगृह (न.)

hub
हब (पु.), नाभि (स्त्री.), तुंबा (पु.), बुधला (पु.)

hub bearing
नाभि आवण (also hub ring)

hub cap
नाभि टोपण, नाभि टोपी, वेढी (स्त्री.)

hub lift
हब लिफ्ट, नाभि लिफ्ट

hub ring
hub bearing

hull
टरफल (न.), तूस (न.), कोंडा (पु.)

hull
तुसाडणे, कोंडा काढणे

huller
तूससारणी यंत्र (न.), घिरटी (स्त्री.)

human trail
पायवाट (स्त्री.)

humate
ह्यूमेट (न.)

humerus
प्रंगडिका (स्त्री.), प्रंगडिका अस्थि (स्त्री.)

humic acid
ह्युमिक आम्ल

humid
आर्द्र, दमट

humid climate
दमट हवामान

humidity
आर्द्रता (स्त्री.), दमटपणा (पु.)

humification
ह्यूमसन (न.)

humiolous fungi
ह्यूमसी कवक

hump
ककुद (न.), वशिंड (न.)

humpsore
ककुद व्रण (पु.), वशिंड व्रण (पु.)

humus
ह्यूमस (न.)

humus fraction
ह्यूमस अंश

husk
तूस (न.)

husk
तूस काढणे

husking
छिलणे (न.), सोलणे (न.), तूस काढणे (न.)

hust
ढास (स्त्री.) (parasitic bronchitis)

hybrid
संकर (पु.), संकरज (न.), संकरित (न.), प्रसंकर (पु.)

hybrid sterility
संकरज वंध्यता

hybrid vigour
संकर-ओज (न.), संकरजोम (पु.)

hybridisation
संकरण (न.), संकर करणे (न.), संकरीकरण (न.)

hydatid
जलपुटी (स्त्री.)

hydragouge
जलविरेचक (न.), आंत्रजलविरेचन (न.)

hydration
सजलीकरण (न.), सजलीभवन (न.), सजलन (न.)

hydraulic conducivity
जलीय वाहकता, द्रविक वाहकता

hydraulic gradient
जलीय प्रवणता

hydraulic grease gun
द्रवचालित ग्रीजगन

hydraulic lift
द्रवचलित लिफ्ट hydraulic power lift

hydrocarbon
हायड्रोकार्बन (पु.)

hydrocephalus
आतिशीर्षद्रवता (स्त्री.), अतिशीर्षजलता (स्त्री.)

hydrogen
हायड्रोजन (पु.)

hydrogen electrode
हायड्रोजन इलेक्ट्रोड

hydrogenation
हायड्रोजनीकरण (न.), हायड्रोजनन (न.)

hydrogenolysis

hydrologic cycle
जल-चक्र(न.)

hydrology
जलविद्या (स्त्री.)

hydrolysis
जल अपघटन (न.)

hydrolytic rancidity
जलजन्य खवटता

hydrometer
तरकाटा (पु.)

hydromorphic soil
जलरूपी मृदा

hydromuscovite
हायड्रोमस्कोव्हाईट (न.) (also called illite)

hydronium
हायड्रोनियम (न.)

hydrophilic colloid
जलरागी कलिल, जलरागी कोलाईड

hydrophobic
जलविरोधी, जलभी

hydrophobic colloid
जलविरागी कोलाईड, जलविरागी कलिल

hydroscope
जलदर्शी (पु.)

hydrosol soil
जलसोल मृदा

hydrothorax
जलवृक्ष (न.)

hydrous
सजल

hydroxyl group
हायड्रॉक्सिल गट

hydroxyl ion
हायड्रॉक्सिल आयन

hydroxylamine
हायड्रॉक्सिल-अमाइन (न.)

hydroxyphosphate
हायड्रॉक्सिफॉस्फेट (न.)

hygrometer
आर्द्रतामापी (पु.)

hygroscopic
आर्द्रताशोषी

hygroscopic coefficeint
आर्द्रताशोषी गुणांक

hygroscopic moisture
शोषणक्षम आर्द्रता, आर्द्रताजल (न.)

hymenomycetes
हायमेनोमायसेटीस (न.)

hyoscyamine sulphate
हायोसियामिन सल्फेट

hyperchromatic plastid
अतिवर्ण लवक

hyperplasis
अतिवृद्धि (स्त्री.)

hyperplastic
अतिविकासी

hyperploid
अतिगुणित

hypersthene
हायपरस्थीन (न.)

hypertrophy
अतिवृद्धि (स्त्री.), अतिपुष्टि (स्त्री.)

hypervitaminosis
अतिव्हिटॅमिनता (स्त्री.)

hypha
कवकतंतु (पु.)

hypocotyle
अधोबीजपत्र (न.)

hypocotyle arch
अधोबीजपत्र चाप

hypogeous fungus
अधोभूमि कवक

hyponitrite
हायपोनायट्राइट (न.)

hyponotic
संमोहक

hypoplastic
अवविकासी

hypoploid
अवगुणित

hypostasis
अभिभाविता (स्त्री.)

hypostatic
अभिभावित

hypothesis
गृहीतक (न.), परिकल्पना (स्त्री.), गृहीतकृत्य (न.), गृहीतकल्पना (स्त्री.)

hysteresis
मंदायन (न.), हिस्टेरिसिस (न.)

hysteria
हिस्टेरिया (पु.), उन्माद (पु.)