कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 237 names in this directory beginning with the letter I.
ice
बर्फ dew

icerya pilosa
आयसेरिया पायलोसा (उसावरील कवली कीड) (sugarcane scale)

icerya purchasi
आयसेरिया पर्चेसी (संत्र्यावरील कापसी कोड) (fluted scale citrus, cottony cushion scale)

icterus
कावीळ (स्त्री.)

identical twin
समरूप जुळे

idiocirus atkinsoni
आयडिओसिरस ऍटकिनसोनी (आंब्यावरील तुडतुडा) (mango hopper)

idiocirus clypealis
आयडिओसिरस क्लायपिऍलस (आंब्यावरील तुडतुडा) (mango hopper)

idiocirus niveosparsus
आयडिओसिरस निवियोस्पॅर्सस (आंब्यावरील तुडतुडा) (mango hopper)

idling adjustment
मंदक समायोजन

idling gear
मंदक गियर, मंदक दंतुरचक्र

idoform
आयडोफॉर्म (पु.)

idoinised salt
आयोडीनयुक्त मीठ

igenition
ज्वलन (न.)

igneous rock
अग्निज खडक

ileocaecal valve
शेषान्त्र झडप

ileum
शेषान्त्र (न.)

ilium
श्रोणिफलक (पु.) (pl. ilia)

illite
इलाइट (न.) (also called hydromuscovite)

illuvial
स्थापित

illuviation
स्थापन (न.)

immature
कोवळा, अपूर्ण वाढीचा

immature soil
अपूर्ण परिणत मृदा

immobile nutrient
अचल पोषक

immobilisation
१ अचलीकरण (न.) २ अचलीभवन (न.)

immovable equipment
अचल साधनसामग्री

immovable property
स्थावर संपत्ति, स्थायी मालमत्ता (स्थावर मालमत्ता)

immune
प्रतिक्षम

immunisation
प्रतिक्षमन (न.)

immunity
प्रतिक्षमता (स्त्री.)

imperfect market
अपरिपूर्ण बाजार

impermeability
अपार्यता (स्त्री.)

impermeable
आपार्य

impervious soil
आपार्य मृदा

impex distruens
इम्पेक्स डिस्ट्रीन्स (चहाचा खुंट रोग) (stump disease of tea)

implement shed
अवजार घर

import
आयात (स्त्री.)

import
आयात करणे

import quota
आयात कोटा

importer
आयातकर्ता (पु.), आयातक (सा.)

impotency
१ नपुंसकता (स्त्री.) २ निर्बलता (स्त्री.)

impotent
नपुंसक

impregnation
१ सगर्भ करणे (न.), फळवणे (न.) २ भरणे (न.), व्यापन (न.)

improved variety
सुधारित वाण

impurity
अशुद्धता (स्त्री.)

in situ
स्वस्थाने, ठिकाणी, स्वास्थित्या

inarching
भेटकलमबंधन (न.)

inbread line
अंतःप्रजात वंथक्रम

inbred
अंतःप्रजात

inbred variety cross
अंतःप्रजात वाण संकर

inbreeding
अंतःप्रजनन (न.)

incineration
भस्मीकरण (न.)

incipidus polyuria diabetes
बहुमूत्रता (स्त्री.)

incision
कर्तन (न.), काट (पु.), चीर (स्त्री.), छेदन (न.)

incisor
कृंतक (पु.)

income
आय (पु.)

income elasticity
आयसापेक्ष लवचिकता

income inelasticity
आयसापेक्ष अलवचिकता

incompatibility
असंयोज्यता (स्त्री.)

incompatible
असंगत, असंयोजी

incomplete fertilizer
अपूर्ण रासायनिक खत

incomplete flower
अपूर्ण पुष्प

incorporate
समाविष्ट करणे, समावेश करणे

incross
१ अंतःसंकरण (न.) २ अंतःसंकर (पु.)

incross breed
अंतःसंकरज (न.)

incubation
१ उबवणे (न.), उबवण (स्त्री.) २ उद्भवन (न.)

incubation period
१ उबवण अवधि २ उद्भवन अवधि

incubation stage
१ उबवण अवस्था २ उद्भवन अवस्था

incubator
१ उबवणपात्र (न.), उहवणयंत्र (न.) २ गर्भपात पेटिका (स्त्री.)

independent assortment
स्वतंत्र विल्हेवारी

independent variate
स्वतंत्र चर, स्वतंत्र विचार

inderbella quadrinotata
इन्डरबेला क्वाड्रीनोटेटा (संत्र्यावरील सालभक्षी अळी) (citrus bark eating caterpillar)

index number
निर्देशांक (पु.)

index number of productivity
उत्पादकता निर्देशांक

indian agricultural research institute
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

indicator
निर्देशक (पु.)

indicator plant
निर्देशक वनस्पति

indigeneous variety
देशी वाण

indigenous
देशी

indigestible
अपचनीय

indigestion
अजीर्ण (न.), अपचन (न.)

indigofera anabaptista
इन्डिगोफेरा ऍनाबप्तिस्ता (जंगली नीळ) (wild indigo)

indirect marketing
अप्रत्यक्ष विपणन

individual proprietor
व्यक्तिगत मालक, मालक व्यक्ति

individual proprietorship
व्यक्तिगत मालकी

indoleacetic acid
इंडोलऍसेटिक आम्ल

indolebutyric acid
इंडोलब्यूटिरिक आम्ल

indotrophic
अंतःपोषी

induced mutation
प्रेरित उत्परिवर्तन, प्रेरित परिवर्तन

induction coil
इंडक्शन कॉईल

industrial farm
औद्योगिक शेत

industrial revolution
औद्योगिक क्रान्ति

industrial stage
औद्योगिक अवस्था

inedible
अखाद्य

inert
अक्रिय, जड

inestinal wall
आंत्र भित्ति

infection court
संक्रामणस्थान (न.)

infection stage
संक्रमण अवस्था, संक्रामण अवस्था

inferior
निम्न, निकृष्ठ, कनिष्ठ प्रतीचा, हलक्या प्रतीचा

infertility
नापीकपणा (पु.), नापीकता (स्त्री.)

infestation
१ पर्याक्रमण (न.) २ बुजबुजाट (पु.), सुळसुळाट (पु.) ३ ग्रसन (न.), ग्रासणे (न.)

infested
ग्रस्त

infiltration
१ अंतर्गलन (न.), आत झिरपणे (न.) २ अंतःप्रवेश (पु.)

infiltration rate
आत झिरपण्याचा वेग, अंतर्गलन वेग

inflammable
ज्वालाग्रही

inflammation
दाह (पु.), सदाह (पु.), शोथ (पु.)

inflorescence
फुलोरा (पु.)

influent seepage
आंतर पाझर, आंतर निस्यंद

influenza
शातज्वर (पु.), फ्ल्यू (पु.)

inga dulcis
विलायती चिंच, चिंच बिलाई

ingredient
घटकद्रव्य (न.)

inguinal canal
इंग्वाइनल नाल, वंक्षण नलिका

inhalation
अंतःश्वसन (न.), श्वास घेणे (न.)

inherent
अंगभूत

inherent fertility
१ अंगभूत सुपीकता, अंगभूत प्रजननशक्ति २ अंगभूत फलनक्षमता

inherit
वारशाने मिळणे, वारस म्हणून मिळवणे

inheritance
१ वंशागति (स्त्री.), वारसा (पु.) २ लव्. वारसाप्राप्त संपत्ति (स्त्री.)

inherited character
अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक गुणधर्म, पिढीजात लक्षण, पिढीजात गुणधर्म

inherited soil characteristics
मूलागत मृदा लक्षणे

inhibiting factor
निरोधी घटक

injection
१ अंतःक्षेपण (न.) २ सुई टोचणी (स्त्री.), टोचण (न.) ३ इंजेक्शन (न.)

inner glume
अंतस्तुष (न.)

inoculant
१ संरोप्य (न.) २ संरोपण द्रव्य (न.)

inoculation
१ संरोपण (न.) २ लस टोचणी (स्त्री.)

inoculation stage
संरोपण अवस्था

inorganic
असेंद्रिय

inorganic manure
असेंद्रिय खत

inorganic nitrogen
असेंद्रिय नत्र, असेंद्रिय नायट्रोजन

insect
कीट (पु.), कीटक (पु.)

insect behaviour
कीटक वर्तन

insect box
काटक पेटी, कीटक संचयिका, कीटक संचयपेटी

insect collection
कीटसंग्रह (पु.)

insect control
कीटक नियंत्रण

insect pest
हानिकारक कीटक

insect preservation
कीटक परिरक्षण

insect proof
कीटकरोधी (पु.)

insect specimen box
कीटक नमुना पेटी, कीटक प्रदर्शन पेटी

insectary
कीटक प्रक्षेत्र (न.)

insecticide
कीटकनाशक (न.)

insectivora
कीटकभक्षीगण (पु.)

insectivorous
कीटकभक्षी, कीटकभक्षक

insemination
रेतन (न.)

insolation
सूर्यातपन (न.), सूर्यातप (पु.), आतपन (न.), ऊन देणे (न.)

insoluble
अद्राव्य

insolvent
नादार

installation
१ संचमांडणी (स्त्री.) २ प्रतिष्ठापन (न.)

instar
विकासरूप (न.)

instrument
सादन (न.)

instussusception
१ आंत्रांत्र प्रवेश (पु.) २ कणाधान (न.)

insulation
रोदन (न.), विसंवहन (न.)

insulin
इन्सुलिन (न.)

intake
अंतर्ग्रहण (न.)

intake manifold
अंतर्ग्रहण बहुमुखीनळी

intake pipe
अंतर्ग्रहण नळ

intake rate
अंतर्ग्रहम वेग

intake stroke
अंतर्ग्रहम आघात

intake valve
अंतर्ग्रहण झडप

integrated market
एकात्मीकृत बाजार, एकात्मीकृत विपणी

intensity cultivation
पीक लागवडीची सघनता

intensive farming
सघन शेती, सघन कृषि

inter cellular space
आंतरपेशीय पैस

inter crop
आंतर पीक

inter generic cross
आंतरवंश संकर, आंतर प्रजातीय संकर

interaction
अन्योन्यक्रिया (स्त्री.)

interception terrace
रोधक मजगी

interchange
अदलाबदल (स्त्री.)

intercultivation
आंतरमशागत (स्त्री.) (interculture)

interfascicular cambium
आंतरजुडी कॅम्बिअम

interfruitfulness
पर-परागण (न.)

interlocking
अंतःपाशन (न.)

intermediary
मध्यस्थ (पु.) (पदार्थ, वस्तु, द्रव वगैरे) (middleman)

intermediate stock
मधले खोड

intermittent canal
आंतरायिक कालवा

intermittent current
आंतरायिक प्रवाह

internal balancing
आंतर संतुलन

internal combustion engine
अंंतर्ज्वलन यंत्र, अंतर्दहन इंजिन, अंतर्दहनी इंजिन

internal ear
आंतरिक कर्ण, आंतर कर्ण

internal equlibrium
अंतर्गत समतोल, आंतर समतोल

internal fertilization
आंतरिक फलन, अंतर्गत फलन

internal heater
आंतरिक तापक, आंतरिक हीटर

internal surface
आंतरिक पृष्ठभाग

internode
पेर (न.), कांडेसांधा (पु.), गाठ (स्त्री.)

intersex
मध्यलिंगी (पु.)

intersexual
मध्यलिंगीय

interstate trade
आंतरराज्य व्यापार

interval
१ अंतराल (न.) २ कालांतर (न.), मध्यंतर (न.) ३ अंतर (न.)

interzonal soil
आंतर प्रादेशिक मृदा

intestinal catarrh
आंत्र श्लेष्मदाह

intestinal colic
आंत्र शूळ

intestinal digestion
आंत्रीय पचनक्रिया

intestinal gland
आंत्र ग्रंथि

intestinal lumen
आंत्रीय पोकळी

intestine
अंतर्साल (न.), अंतःकवच (न.)

intracellular space
अंतःपेशीय पैस

intramuscular
स्नायूमध्ये, अंतःस्नायुक

intraparietal
अंतःपार्श्विक, अंतर्भिकत्तिक

intraperitoneal
उदरावरणांतर्गत

intravenous
अंतःशिरीय, शिरेमध्ये

introgressive hybridisation
अंतर्गामी संकरण, अंतर्गामी संकरीकरण

inulin
इन्यूलीन (न.)

inunction
मालीश (न.), अभ्यंजन (न.)

inundation canal
भरती कालवा

invariant
स्थिर

inverse correlation
व्यस्त सहसंबंध

inverse probability
व्यस्त संभवनीयता

inverse sampling
व्यस्त नमुना घेणे

inversion
प्रतीपन (न.), व्युत्क्रमण (न.), अंतर्वर्तन (न.), व्यत्यास (पु.), व्यस्तन (न.)

investigation
अन्वेषण (न.)

involuine
अंतर्वलन (न.), संकुचन (न.)

involuntary muscle
अनैच्छिक स्नायु, अनैच्छिक पेशी

iodine number
आयोडीन मूल्यांक iodine value

iodinised milk
आयोडीनयुक्त दूध

ion
आयन (पु.)

ion exchange
आयन विनिमय

ipecacuanha wine
इपाकीकुन्हा आसव

ipomeoa hederecea
आयपोमिया हेडीरेसिया, नीलप्रभाती (न.) (morning glory)

iris
परितारिका (स्त्री.), अनुयोज्य पटल (न.)

iron
लोखंड (न.)

iron bush
लोखंडी आवण, लोखंडी अस्तर

irradiate
किरणन करणे

irradiation
किरणन (न.)

irregular bearing
अनिमयित फलधारणा

irrigate
१ संचित करणे २ ओलिताखाली आणणे, पाटबंधाऱ्याखाली आणणे, भिजवणे

irrigated area
ओलित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र

irrigating
१ सिंचन (न.), सिंचन करणे (न.) २ प्रक्षालन (न.)

irrigation
१ सिंचन (न.) २ पाटबंधारे (पु.अ.व.)

irrigation cannal
सिंचन कालवा, ओलिताचा कालवा

irrigation project
१ पाटबंधारे प्रकल्प २ सिंचन प्रकल्प

irrigator
प्रक्षालक पात्र (न.)

isoantagonistic
समविरोधी

isolation
एकलन (न.)

isomorphous replacement
समरूप प्रतिस्थापन

isophase
ग़ेन्. समप्रभावी, बहुलक्षण प्रभावी

isopod
समपाद (पु.)

isotonic diluent
समबल्य विरलकारी

isotope
आयसोटोप (पु.)

italian millets
इटालियन मिलेट, राळा (पु.)

itersonia ferruginea
इटर्सोनिया फेरूजिनिया