कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 428 names in this directory beginning with the letter L.
l-hoe blade
एल आकृति कुळवाचे पाते, एल आकृति वखराची पात

labellum
१ Zऊल्. ओष्ठ (पु.) २ Bओत्. पुष्पोष्ठ (पु.)

labium
लेबिअम (पु.), ओठ (पु.), अधर (पु.), (किटकांचा) खालचा ओठ (पु.) Z cl.

lablab
वाल (पु.)

laboratory
प्रयोगशाळा (स्त्री.)

laboratory assistant
प्रयोगशाळा सहायक

laboratory attendant
प्रयोगशाळा परिचर

labour
१ मजूर (पु.), श्रमिक (पु.) २ श्रम (पु.)

labour
१ श्रम करणे २ अडचणी सोसणे ३ प्रसूतिवेदना लागणे

labour cost
मजुरी खर्च, मजुरी परिव्यय

labour pain
प्रसवपीडा, (स्त्री.), प्रसूतिवेदना (स्त्री.) प्रसववेदना (स्त्री.)

labour saving device
श्रम बचत यंत्रणा, श्रम बचत साधन, न्यून श्रम साधन

labour sheet
मजूर पत्रक

labour unit
श्रम एकक

labradorite
मिन्. लॅबाडोराइट (न.)

labrum
Zऊल्. लेबम (पु.) (कीटकाचा) वरचा ओठ (पु.)

laburnum
ऍओत्. लॅबर्नम (पु.)

labyrinth
१ व्यूव्ह (पु.) २ Zऊल्. गहन (न.)

lac
लाख (स्त्री.)

lac cultivation
लाख उत्पादन, लाखेची लागवड

lac culture
लाख उत्पादन, लाख संवर्धन

lac host
लाखकीट पोषी, लाख किडीचे खाद्य

lac insect
लाखकीट (स्त्री.), लाखकिडा (पु.)

lachnosterna longipennis
लॅक्नोस्टर्ना लाँजीपेनिस (हुमणी) (white grub)

lacifer lacca
लेसीफर लॅका (लाख किडा) (lac insect)

lacquer
(पितळी भांड्यावरील) लाखरोगण (न.)

lacquer
लाखरोगण लावणे

lacrimal bone
अश्रुअस्थि (स्त्री.)

lacrimal duct
अश्रुवाहिनी (स्त्री.)

lacrimal fluid
अश्रु (पु.)

lacrimal gland
अश्रुग्रंथि (स्त्री.)

lactalbumin
लॅक्टॅल्ब्युमिन (न.)

lactate
लॅक्टेट (न.)

lactation
Zऊल्. दुग्धन (न.)

lactation period
दुग्धन काळ

lacteal
१ Zऊल्. दुग्ध २ Bओत्. आक्षीर

lacterius turpis
लॅक्टेरियस टर्पिस

lactic acid
लॅक्टिक आम्ल

lactic fermentation
लॅक्टिक आम्लकारी किण्वन

lactogenic hormone
दुधजनक हार्मोन, लॅक्टोजेनी हार्मोन

lactoglobulin
लॅक्टोग्लोबुलिन (न.)

lactoperoxidase
लॅक्टोपॅरॉक्सिडेस (न.)

lactose
दुग्धशर्करा (स्त्री.)

lacus
सरोवर (न.) (also lake)

lacustrine
सरोवरी (also lacustris)

lacustrine deposit
सरोवरी निक्षेप

lacustrine rock
सरोवरी शैल, सरोवरी खडक

lacustris
lacustrine

ladle
पळी (स्त्री.), पळ (पु.), दर्वी (पु.)

lady's finger
भेंडी (स्त्री.)

ladybird
लेडीबर्ड (पु.), इंद्रगोपी कीटक (पु.)

laestadia theae
लेस्टेडिया थी (चहावरील तांबडा करपा) (copper blight of tea)

lake
lacus

lamarckism
लामार्कवाद (पु.)

lambing
(मेंढीचे) विणे (न.)

lamellate
पत्ताकार, पत्रीय

lameness
पंगुत्व (न.), लंगडेपणा (पु.)

lamina
पत्र (न.), पत्रदल (न.), पटल (न.), पदर (पु.)

laminitis
कुरदाह (पु.), सुमशोथ (पु.)

lancet
लॅन्सेट (न.), तीक्ष्णशल्य (न.)

land
भूमि (स्त्री.), जमीन (स्त्री.)

land abandonment
भूमि परित्याग

land abuse
भूमि दुरुपयोगी

land bank
भूमि बँक, कृषि बँक, कृषि अधिकोष (alternatively known as agricultural bank)

land capability
भूमि दक्षता

land classification
भू वर्गीकरण, भूमी वर्गीकरण

land colonization
भूमी वस्तीकरण, भूमी वसाहतीकरण

land credit
भूमी पत

land improvement
भूमि सुधार

land layout
भू-रेखांकन (न.)

land lease legislation
भूमि पट्टा विधिविधान

land map
जमीनीचा नकाशा (पु.)

land measure
भूमि मापन (न.), भूमिमान (न.)

land mortgage
भू तारण (न.)

land mortgage credit
भूतारण पत

land owner
भूस्वामी (पु.) (also land proprietor)

land ownership
भूस्वामित्व (न.)

land owning farmer
भूस्वामी कृषक, भूस्वामी शेतकरी

land planning
भूमी उपयोग योजना, भू नियोजन (न.)

land policy
भूमि धोरण

land practice
स्थानीय रीति

land proprietor
land owner

land reclamation
भूमि पुनःप्रापण

land revenue
जमीन महसूल

land settlement
जमाबंदी (स्त्री.)

land survey
भूसर्वेक्षण (न.)

land taxation system
भूमिकर पद्धति

land tenure
भूमिधृति (स्त्री.), भूधारणा (स्त्री.)

land value
भू मूल्य (न.)

land wheel
भू चक्र (न.)

landed property
भूसंपत्ति (स्त्री.), जमीनजुमला (पु.)

landless labour
भूमिहीन मजूर, भूमिहीन श्रमिक

landlord
क्षेत्रस्वामी (पु.)

landlordism
जमीनदारी पद्धति (स्त्री.), जमीनदारी प्रथा (स्त्री.)

landscape
१ निसर्गचित्र (न.), परिसरदृश्य (न.) २ भूदृश्य (न.)

landslide
आग्. ऍन्ग्. भूमिपात (पु.)

lap
ओटी (स्त्री.)

laphygma exigua
लॅफिग्मा एक्झिग्वा

lapping
लपलप पिणे (न.), चाटणे (न.)

lard
डुकराची चरबी (स्त्री.)

large intestine
मोठे आतडे (न.), आन्त्र (न.), बृहदांत्र (न.)

large sample test
मोठी नमुना चाचणी, बृहत् नमुना चाचणी

large scale cultivation
मोठ्या प्रमाणावरील लागवड

large scale production
बहुप्रमाण उत्पादन, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन

larkspur
लार्कस्पर (पु.) (विशिष्ट फुलझाड)

larva
अळी (स्त्री.), डिंभक (न.)

larval
अळीविषयक, डिंभक -

larval host
आळीपोषी (पु.), आळीचे खाद्य

larynegal catarrh
कंठशोथ (पु.)

laryngitis
Zऊल्. कंठशोथ (पु.)

larynx
कंठ (पु.), स्वरयंत्र (न.)

laspereysia pomonella
लास्पेरेसिआ पोमोनेला

lasso
दोरफासा (पु.)

latasolization
लॅटेराइटीकरण (न.), लालमृदाभवन (न.), लालमाती बनणे (न.) (also laterization)

latch
१ पोटकुलुप (न.) २ कडी (स्त्री.) ३ खीळ (स्त्री.)

latch rod
काडी दांडा

late
गरवा

late variety
गरवीवाण

latent bud
सुप्त कळी

latent heat
सुप्त उष्णता

lateral
पार्श्व, पार्श्विक

lateral drain
पार्श्वीय निचरानाली

lateral supensory ligament
पार्श्विक अवलम्बी सांधबंध

laterite
लॅटेराइट (पु.), जांभा दगड (पु.)

laterite soil
जांभ्या दगडाची मृदा, लॅटेराइट मृदा

laterization
latasolization

latex
रबराचा चीक (पु.), लॅटेक्स (पु.), आक्षीर (न.), चीक (पु.)

latexosis
१ चीक वाहणे (पु.) २ आक्षीर अतिस्त्रवण (न.)

lathyrism
लाखोळीजन्य पंगुत्व (न.), लॅथिरिस रोग (पु.)

lathyrus sativus
लॅथिरस सटायवस (लाख)

latin square
लॅटिन वर्ग (प्रयोगाची चौरस रचना)

latitude
ग़ेओग्. १ अक्षांश (पु.), अक्षांक (पु.) २ मोकळीक (स्त्री.)

lattice
जालक (न.)

lattice design
जालक संकल्पचित्र

laudanum
लॉडॅनम (न.), अफू आसव (न.)

lauric acid
लॉरिक आम्ल

law of constant cost
स्थिर परिव्यय नियम

law of diminishing returns
ऱ्हासमान उत्पन्नफलन सिद्धांत

law of increasing cost
वाढता परिव्यय नियम

law of indifference
१ उदासीनता-नियम २ एकमूल्यता नियम 1 (consumption) 2 (exchange)

law of inheritance
वारसा नियम

law of maximum production
महत्तम उत्पादन नियम

law of proportion
प्रमाणबद्धता नियम (law of variable proportions, law of combination of factors of production)

law of substitution
प्रतिस्थापन नियम

law of the minimum
न्यूनतमाचा नियम

lawn
राखीव हिरवळ (स्त्री.), हिरवळ (स्त्री.)

lawsonia alba
लासोनिया अल्बा (मेंदी)

laxative
सारक

layer
१ दाब-कलम (न.) २ थर (पु.)

layering
१ दाब-कलम करणे (न.) २ -स्तरण (न.)

laying
अंडन (न.), अंड देणे (न.)

laying capacity
अंडनक्षमता (स्त्री.), अंडे देण्याची क्षमता

laying house
अंडनगृह (न.), अंडीघर (न.)

laying neat
अंडन पेटी, अंडे घालण्याची पेटी

laying pen
अंडन खुराडे, अंडे घालण्याचे खुराडे

layout
१ मांडणी (स्त्री.) २ रेखांकन (न.)

layout of the experimet
प्रयोग मांडणी

lea
कुरण (न.)

leachate
निचरा (पु.), निचरित (न.)

leaching
निचरण (न.), निचरा होणे (न.)

leaching requirement
निचरण आवश्यकता

lead
शिसे (न.)

lead arsenate
लेड आर्सिनेट, शिशाचे आर्सिनेट

leader
अग्रक (पु.) (shoot)

leaf
Bओत्. पान (न.), पर्ण (न.)

leaf bud
Bओत्. पानकळी (स्त्री.), पर्णकळी (स्त्री.)

leaf cast
Bओत्. पानझड (स्त्री.)

leaf curl
पानमुरड (स्त्री.)

leaf curl of papaya
पपईचा चुरडा

leaf house
Bओत्. पर्णधार (पु.)

leaf insect
Zऊल्. पर्णकीटक

leaf mould
पानखत (न.)

leaf roll
Bओत्. पर्ण गुंडाळी, पान सुरळी

leaf rot of pineapple
अननसाची पानकूज

leaf scar
Bओत्. पर्णव्रण (पु.)

leaf scorch
पर्ण परिदाह, पानचट्टा (पु.)

leaf spine
Bओत्. पर्णशूल (पु.)

leaf spot
पानचट्टा (पु.)

leaflet
Bओत्. पर्णक (न.)

leafy gall
बोत्. पर्णगाठ (स्त्री.), पानगाठ (स्त्री.)

leafy vegetable
पालेभाजी (स्त्री.)

leak
१ गळणे २ फुटणे

leak
लीक (स्त्री.) (एक भाजी)

leakage
गळती (स्त्री.), फुटणे (न.)

leaky butter
पातळ लोणी

lean meat
चरबीरहीत मांस

lease
पट्टा (पु.), भाडेपट्टा (पु.)

lease holder
पट्टाधारक (पु.)

leash
कासरा (पु.)

leather belt
चर्म पट्टा, चामडी पट्टा

leather bucket
मोट (स्त्री.)

leather refuse
चामडी कचरा

leather refuse
चामडी कचरा

lecithin
लेसिथिन (न.) Chem

lecithoproten
१ लेसिथोप्रोटीन (न.) ३ लायप्रोटीन (न.) Chem (also lipoprotein)

lecuite
Mइन्. ल्यूसाइट (न.)

lecuopholis coneophora
ल्यूकोफोलिस कोनिओफोरा

leg
१ तंगडी (स्त्री.), पाय (पु.), जंघा (स्त्री.) २ (of a plough) नांगरपाय (पु.)

legal control
वैध नियंत्रण

legal standard
वैध मानक

leghorn
लेगहॉर्न (पु.)

legume
द्विदली (स्त्री.), शेंग (स्त्री.)

leguminous
द्विदल जातीचा

leguminous crop
शेंगवर्गी पीक

leguminous fodder
शेंगवर्गी वैरण, द्विदल वर्गीय वैरण

leibig's mineral theory
लायबिगचा खनिज सिद्धांत

lemon
लिंबू (न.)

lemon butterfly
लिंबावरील फुलपाखरू

lens
भिंग (न.)

lentil
मसूर (स्त्री.)

lenzites
लेन्झाईटस् (न.)

lepaphis erysimi
मोहरीवरील मावा (mustard aphis)

lepidolite
लेपिडोलाइट (न.)

lepidoptera
पतंगवर्गी (पु.)

lepidosaphes gloverii
लेपिडोसॅफिस ग्लोव्हेरी (आंब्यावरील खवली कीड) (mango scale insect)

lepiota granulosa
लेपिओटा ग्रॅन्युलोसा

lepiota procera
लेपिओटा प्रोसेरा

leprosis
संत्र्यावरील कुष्ठ (न.)

leptispa pygmoea
लेप्टिस्पा पिग्मिया (भातावरील निळा भुंगेरा, धानावरील निळा भुंगेरा)  (rice blue beetle)

leptocentric bundle
केंद्र अधोवाहिक पूल, मध्यपरिकाष्टक जुडगा

leptocorisa acuta
लेप्टोकोराइजा ऍक्युटा (गंधी ढेकणी) (gundhy bug)

leptocorisa varicornis
लेप्टोकोराइजा व्हेरीकॉर्निस (गंधी ढेकणी) (gundhy bug)

leptonema
लेप्टोनेमा (पु.), तनुसूत्र(न.) Bot.

leptosphaeria salvinii
लेप्टोस्फीरिया साल्वीनी (धानाचा कोड कुजवा,भाताचा खोडकुजवा) (stem of rot of rice)

leptospirosis
लेप्टोस्पायरोसिस (न.)

leptotene
सूक्ष्मांशु (पु.), लेप्टोटीन (न.), तनुसूत्रता (स्त्री.) Biol.

lesion
क्षत (न.), चट्टा (पु.)

lessee
पट्टेदार (सा.)

lessor
पट्टाकर्ता (पु.), पट्टयाने देणारा (पु.)

lethal
घातक, मारक

lethal factor
घातक कारक

lethal mutation
घातक उत्परिवर्तन

lettuce
लेट्यूस (न.), सालीट (न.) Bot.

leucinodes arbonales
ल्यूसीनोडस ऑर्बोनॅलिस (वांग्यावरील सेंडे व फळपोखर) (brinjal shoot and fruit borer)

leucocytle
रंगहीन रक्तपेशी (स्त्री.)

leuconostoc mesenteriodes
ल्युकोनोस्टोक मेसेंटेरॉइडिस

leucosis
रंगहीन रक्तपेशीवृद्धि (स्त्री.)

leucoxene
Mइन्. ल्यूकॉक्झीन (न.)

leucoxine
ल्यूकॉक्सीन (न.)

level significance
लक्षणीयता पातळी

level terrace
समतल मजगी

leveler
समतलक (पु.) (also leveller)

levelling
समतलन (न.) (of land)

levelling board
समतलक पाटा

levelling peg
समतलक खुंटी, समतलन खुंटी

levellula taurica
लेव्हेल्युला टॉरिका (तुरीवरील भुरी रोग) (powdery mildew of pigeon pea)

levellula taurica
लेव्हेल्युला टॉरिका (तुरीवरील भुरी रोग) (powdery mildew of pigeon pea)

levellula taurica
लेव्हेल्युला टॉरिका (तुरीवरील भुरी रोग) (powdery mildew of pigeon pea)

levellula taurica
लेव्हेल्युला टॉरिका (तुरीवरील भुरी रोग) (powdery mildew of pigeon pea)

levellula taurica
लेव्हेल्युला टॉरिका (तुरीवरील भुरी रोग) (powdery mildew of pigeon pea)

levellula taurica
लेव्हेल्युला टॉरिका (तुरीवरील भुरी रोग) (powdery mildew of pigeon pea)

levellula taurica
लेव्हेल्युला टॉरिका (तुरीवरील भुरी रोग) (powdery mildew of pigeon pea)

lever
तरफ (स्त्री.)

lever harrow
तरफेची कुळव, तरफेचा वखर

lever latch
तरफ खीळ

lever pole
तरफ दांडा

lever spring box
तरफ स्प्रिंग पेटी

ley farming
भूसंवर्धन शेती

liability
दायित्त्व (न.)

lichen
शैवाक (न.)

life cycle
जीवनचक्र (न.), आयुष्यक्रम (पु.)

life history
जीवनवृत्तांत (पु.), जीवनवृत्त (न.), जीवनेतिहास (पु.)

life span
आयुर्मान (न.)

lift
१ वर उचलणे २ वर जाणे

lift
उद्वाहक (पु.), लिफ्ट (स्त्री.), उद्वरण (न.)

lifting device
उचलयंत्र (न.)

lifting irrigation
उपसिंचन (न.), उद्धरणसिंचन (न.)

lifting link
उचलकडी (स्त्री.)

ligament
सांधांबंध (पु.), अस्थिरज्जु (पु.) Zool.

ligature
युक्ताक्षर (न.), बंध (पु.)

light harrow
हलका कुळव, हलका वखर

light soil
हलकी मृदा, हलकी जमीन

light textured
हलक्या पोताची

lightning
वीज (स्त्री.)

lignin
लिग्निन (न.) Bot.

lilac
नीलक (न.)

lily
लिली (स्त्री.), नलिनी (स्त्री.)

limb
१ शाखा (स्त्री.) २ अंग (न.), अवयव (पु.), उपांग (न.) Bot.

lime
१ लिंबू (न.) २ चुना (पु.)

lime spreader trailer
चुना प्रलारक ट्रेलर

lime stone
चुनखडक (पु.), चुनखडी (स्त्री.)

lime sulphur
चुना गंधक

lime water
चुन्याची निवळी

liming
चुना मिळवणे (न.)

limited liability
मर्यादित दायित्व

limiting factor
१ मर्यादाकारी घटक २ सीमाकारी घटक

limiting value
सीमाकारी मूल्य

limonite
लिमोनाइट (न.) Min

lin eof pull
करषण रेषा

lindane
लिन्डेन (न.) Bot.

line breeding
ततिप्रजनन (न.)

line of draught
खेच रेषा

linear
रेषीय

linear regression
रेषीय प्रतीपगमन, एकघात समाश्रयण

lingicoelous fungi
काष्ठवासी कवक

lingua
tongue

lingual
जिभेचा Zool.

lingula
जीह्रिका (स्त्री.) Zool

linkage
सलग्रहता (स्त्री.), घटकसंबंध (पु.)

linkage theory
सहलग्नता सिद्धांत

linolenic acid
लिनोलेनिक आम्ल

linseed
जवस (न.)

linseed cake
जवसाची पेंड

linseed oil
जवसाचे तेल

lip
ओठ (पु.) Biol.

lipase
लायपेज (न.)

lipid
लिपिड (न.)

lipid
मेदयुक्त lipoid

lipoprotein
lecithoprotein

liquid fertilizer distributor
द्रव उर्वरक वितरक

liquid fraction
द्रव अंश

liquid limit
द्रवांश सीमा

liquid paraffin
द्रव पॅरॅफिन

liquor
औषधि जल (न.), मद्य (न.), दारू (स्त्री.)

liquorice
जेष्ठमध (पु.)

list
१ बांध (पु.) २ सूची (स्त्री.), यादी (स्त्री.)

list sample
सूची नमुना

lister
१ बांध घालणारा (पु.) २ यादीकार (पु.), सूचीकर्ता (पु.)

lister plough
बांध घालणारा नांगर, लिस्टर नांगर

listing
बांधा घालणे (न.)

listing of data
आधारसामग्रीची सूची करणे

litchi
लिची (स्त्री.)

litchi chinensis
लीची चायनेन्सिस

lithium carbonate
लिथियम कार्बोनेट

lithium citrate
लिथियम सिट्रेट

lithium citrate
लिथियम सिट्रेट

lithosol
खडकावरील मऊ थर (पु.), लिथोसोल (पु.)

litigation
१ न्यायालयात जाणे (न.) २ वाद (पु.)

litmus
लिटमस (पु.)

litter
१ केरकचरा (पु.) २ पिलावळ (स्त्री.)

little leaf of brinjal
वांग्यावरील पर्ण संकोचन

little millet
लघु तृणधान्य (न.) (वरी, सावा, कुटकी, श्यामक इ.)

liver
यकृत (न.)

liver cell
यकृत पेशी

liver extract
यकृत सार

liver ligament
यकृत कास्थिरज्जु

liver lobe
यकृत पालि

liver lobule
यकृत खंडक

liverwort
लिवरवर्ट (न.)

livestock
पशुधन (न.)

livestock breeding
पशु प्रजनन

livestock census
पशुगणना (स्त्री.)

livestock industry
पशु उद्योग

livestock insurance
पशुधन विमा

livestock supervisor
पशुधन पर्यवेक्षक

living wage
निर्वाह मजुरी

load
भार (पु.)

loam
लोम (पु.), मातवाळू (स्त्री.), दुमट (न.)

loam soil
लोम मृदा, मातवाळू मृदा

loan
कर्ज (न.)

lobe
खंड (पु.), पालि (स्त्री.)

lober pneumonia
लोबर न्युनोमिया

lobular pneumonia
लोब्युलर न्युओमनिया, खंडक न्युमोनिया

lobule
खंडिका (स्त्री.)

local
स्थानिक

local anaesthesia
स्थानिक बधिरक

local cess
स्थानिक उपकार

local market
स्थानिक बाजार

location
१ स्थान (न.) २ ठावठिकाणा (पु.), स्थाननिश्चयन (न.)

lock
१ कुलूप (न.), टाळे (न.) २ चाप (पु.)

locus
१ लोकस (न.) २ पथ (पु.), निबिंस (न.) ३ स्थान (न.)

locust
टोळ (पु.)

locust hopper
टोळ पिल्ले

lodging
१ निवास (पु.) २ बिऱ्हाड (न.)

lodicule
परिदलक (न.)

loess
लोएस (न.)

loessal deposit
लोयसी निक्षेप

log-roller
लाकडी रूळ (पु.)

loin
कमर (स्त्री.), कटि (स्त्री.)

long melon
काकडी (स्त्री.)

long smut
लांब कणी

long stapel cotton
लांब धाग्याचा कापूस

long staple
लांब धागा, दिर्ध तंतु

long term
दीर्घमुदती, दीर्घवधी

long term farm credit
दिर्घमुदती कृषि कर्ज

long term loan
दीर्घावधि कर्ज, दीर्घमुदती कर्ज

longan
(जंगली लीची) लोगन (न.)

longday plant
दीर्ध दिन पादप

longevity
दीर्धायुष्य (न.)

looper
उंट अळी (स्त्री.)

lop-eared
लोंबत्या कानाचा

lopper
फांदेकापी (स्त्री.) (looping shears(

lopping
कर्तन (न.), फांद्या तोडणी (स्त्री.)

loranthus longiflorus
लॉरेन्थस लॉन्जीफ्लोरस

lorathus specis
लॉरेन्थस स्पेशीस (आंब्यावरील बांडगुळ, आंब्यावरील परजीवी) (phanerogamic parasite of mango)

loss
हानि (स्त्री.)

lotion
लोशन (न.), औषधि द्रावण (न.)

louse
ऊ (स्त्री.)

louver
झडप पट्टी (स्त्री.)

low blood pressure
मंद रक्तदाब

low pressure
मंद दाब, कमी दाब

low yielding variety
कमी उत्पन्न देणारे वाण

lower jaw
खालचा जबडा

lowest price
किमान किंमत, निम्नतम किंमत, निम्नतम मूल्य

lubricant
वंगण (न.)

lubricating fluid
वंगण द्रव

lubricating oil
वंगण तेल

lubrication
वंगवणी (स्त्री.)

lug
कानाची पाळी (स्त्री.)

lugged wheel
पकड चाक

luminescence
प्रकाशोत्सर्जन (न.)

luminous
प्रकाशोत्सर्गी, चमकदार

lump
१ गोळा (पु.) २ पुंज (पु.) ३ पिंड (पु.)

lumpy
पिण्डित, पिण्डि

lunar
चंद्राकार, चंद्रासंबंधी

lung
जोराने ओढणे, जोराने खेचणे

lung
आनत्. फुप्फुस (न.)

lupine
बीनवर्गीय, वालवर्गीय

lush
हिरवेगार

lustrous
तजेलदार

lutein
ल्युटिन (न.)

luteinizing hormone
ल्यूटिनकारी हार्मोन

luxurious
भरघोस

luxury consumption
अतिरिक्त उपयोग (nutrient)

luxury tax
चैनीच्या वस्तंऊवरील कर

lycoperdon caelatum
लायकोपर्डोन सीलेटम

lymantria obfuscata
लिमॅन्ट्रिया ऑबफुस्काटा, अस्वली अळी (केसाळ सुरवंट) (a hairy caterpillar)

lymph
लसीका (स्त्री.)

lymph node
लसीका पिंड

lymphaddenitis
लसीका ग्रंन्थि शोथ (पु.)

lymphangitis
लसीकावाहिनी शोथ (पु.)

lymphatic duct
लसीका वाहिनी

lymphatic vessel
लसीका वाहिनी

lymphocyte
लसीका पेशी (स्त्री.) lymph cell

lysenko's theory
लायसेंको सिद्धांत

lysimeter
लायसीमीटर (न.)

lysis
लायन (न.)

lysol
लायसॉल (पु.)