कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 611 names in this directory beginning with the letter P.
p f scale
पी एप मापनश्रेणी

p f value
पी एफ मूल्य

p h value
पी एच मूल्य

pachymerus chinensis
पॅचिमेरस चिनेन्सिस (कडधान्यावरील भुंगेरा) (pulse beetle)

paddy
भात (न.), धान (न.), साळ (स्त्री.)

palatability
स्वादिष्टता (स्त्री.)

palatable
स्वादिष्ट

palate
तालु (स्त्री.) Zool.

palea
अंतस्तुष (न.) Bot.

palm
ताडाचे झाड (न.) Bot.

palm beetle
ताडावरील भुंगा

palmitic acid
पामिटिक आम्ल

panchaetothrips indica
पॅन्केटोथिप्स इंडिका

panchydiplosis oryzae
पँचिडिपलॉसिस ऑरिझी (धानावरील गाद माशी) (paddy gall fly)

pancicle
लोंबी (स्त्री.) Bot.

panformation
जाड थर बनणे (न.), डिकळी तयार होणे (न.), पाठ धरणे (न.)

papain
पेपेन (न.)

papaver rhaeas
पॅपेव्हर ऱ्हिआस (प्रिया) (corn poppy)

papaya
पपई (स्त्री.)

papaya milk
पेपीन (न.)

papilio demoleus
पॅपिलिओ डेमॉलिअस (लिंबावरील फुलपाखरू) (lemon butterfly)

para-chlorophenoxy acetic acid
पॅराक्लोरोफिनॉक्सि ऍसेटिक ऍसिड

parallel gang control cultivator
समांतर गँग नियंत्रक डवरा

parallel venation
समांतर शिराविन्यास Bot.

parent rock
जनक खडक, मूल खडक

parental tree
पित्री झाड, पितृ वृक्ष

paris green
पॅरिस ग्रीन

parity index number
तुल्यता निर्देशांक, तुल्यता सूचकांक

parity of exchange
विनिमय समता, विनिमय तुल्यता

parity price
समता मूल्य, समता किंमत

parity price formula
समता मूल्य समीकरण, समता किंमत समीकरण, समता मूल्य सूत्र, समता किंमत सूत्र

parity principle
समता मूलतत्त्व, समता सिद्धांत

parity rate
समता दर

park
उपवन

parkinsonia aculeata
पिकिन्सोनिआ ऍक्युलिआटा, वेडी बाभूळ

parlatoria pergandii
पार्लॅटोरिया परगॅन्डी (आंब्यावरील शल्क कीट, आंब्यावरील देवी कीड) (mango scale insect)

parsley
पार्सली Bot

parthenocarpy
अनिषेकफलन (न.) Bot.

particle analysis
mechnical analysis

particle density
कण घनता

passive congestion
रोधजन्य रक्त संकुलन, निष्क्रिय नीला रक्ताधिक्य, अक्रिय रक्ताधिक्य

paste
चिक्की (स्त्री.), लापशी (स्त्री.), पेस्ट (स्त्री.), खळ (स्त्री.)

pasteurise
पाश्चरीकरण करणे  Bot.

pasteurised
पाश्चरीकृत Bot.

pasteurised milk
पाश्चरीकृत दूध

pasteuriser
१ पाश्चरक (सा.) २ पाश्चरणी (स्त्री.)

pastoral stage
भटकी अवस्था, पशुपालन अवस्था

pasture
कुरण (न.), कुरण भूमि (स्त्री.), कुरण क्षेत्र (न.), गायरान (न.) (also pasture land)

pasture planting
कुरण लावणे

pasture rotation
कुरणाचा फेरपाट

patch
वल्कांश (पु.) Bot.

patch budding
डोळा बांधणे Bot.

pea
वाटाणा (पु.) Bot.

peach
पीच (न.) Bot.

peanut
groundnut

pear
पीअर (न.), नासपानी (स्त्री.) Bot.

pearl millet
bulrush millet

peasant
किसान (पु.), शेतकरी (पु.)

peasant proprietorship
रयतवारी (स्त्री.)

peasantry
कास्तकार वर्ग (पु.), शेतकरी वर्ग

peat
पीट (पु.) Bot., Geol.

peat bog
पीट दलदल

peat humus
पीट ह्युमस

peat low land
निम्न पीट (सरोवरी पीट) (lacustrine)

peat soil
पीट मृदा

peat up land
उच्च पीट (शेवाळ पीट) (moss peat)

pebble
गोटी (स्त्री.) boulder

pectin
पेक्टीन (न.) Bot.

pedicle
वृंत (पु.) Bot.

pedo
ढेकूळ (न.) (as a clod)

pedological phase
मृदाशास्त्रीय प्रावस्था

pedology
मृदाशास्त्र (न.)

peduncle
पुष्पविन्यसवृंत (पु.) Bot.

peel
फळावरील टरपल (न.), साल (स्त्री.)

peeling
ठरफल काढणे (न.), सोलणे (न.), साल काढेणे (न.)

peelite
म-दाश्म (पु.), पंकाश्म (पु.) Geol.

peganum hermala
पेगॅनम हरमला (हरमल) (wild rue)

pellet
गोळी (स्त्री.)

peloria
अपसामान्यता (स्त्री.), पेलोरिया (पु.) Bot.

pelvic bone
श्रोणि अस्थि Zool.

pempheres affins
पेम्फेरस ऍफिनिस (कपाशीवरील घुणा, फर्हाटीच्या खोडावरील धुणा) (cotton stem weevil)

pen
वाडा (पु.), करटघर (न.), कोंडवाडा (पु.)

pendulous udder
निलंबी कास

penecillium brevicaule
पेनिसिलिअम बेव्हिकॉल

peneplain
स्थलीप्राय (न.), मैदानप्राय (न.)

penicillin
पेनोसिलिन (न.) Med.

penicillium
पेनिसिलिअम (न.)

penicillium italicum
पेनिसिलिअम इटॅलिकम

pentaploid
पंचगुणित

pentavalent
पंचसंयुजी

pentose
पेंटोज (न.)

pepsin
पेप्सिन (न.) Zool.

peptone
पेप्टोन (न.) Chem.

per capita
प्रतिव्यक्ति, दरडोई, दरमाणशी

percantage error
प्रतिशत त्रुटि, त्रुटीची शेकडेवारी

percentage return
प्रतिशत प्रतिफल, शेकडेवारी प्रतिलाभ

perch
उंच टेकवा (न.), टेकू (पु.)

percolation
पाझर (पु.)

percussion
समाघात (पु.), आघात (पु.)

perennial canal
बारमाही कालवा

perennial system
बारमाही पद्धति, परंपरागत पद्धति

perennil
१ बहुवर्षजीवी २ बारमाही

perfect market
पूर्ण बाजार, परिपूर्ण बाजार, परिपूर्ण विपणि

pericarp
फलभित्ति (स्त्री.) Bot.

pericclinal chimera
परिवेष्ठित विचित्रोतकी

periderm
परित्वचा (स्त्री.)

perigaea capensis
पेरिजिया कॅपेन्सिस (करडीवरील अळी) 9safflower caterpillar)

period of growth
उन्नतीचा काळ, वाढीचा काळ

periodic yield
नियतकालिका उत्पन्न, कालिक उत्पन्न

periodical settlement
नियतकालिक जमाबंदी  (settlement of land time after time)

perishable
नासिवंत, नासणारा, शीघनासी

peristalsis
पुरस्सरण (न.), क्रमांकुचन (न.) Anat. (peristaltic movement)

peritoneum
उदरच्छद (पु.), पयुरदर (न.) Anat.

peritoneum coat
उदरच्छद आवरण Anat.

peritonitis
पर्यदरशोथ (पु.), उदरच्छदशोथ (पु.) Anat.

permanent goods
स्थायी माल

permanent pasture
स्थायी कुरण

permanent settlement
कायम धारा पद्धति

permanent teeth
स्थायी दंत

permeability
पार्यता (स्त्री.), पारगम्यता (स्त्री.)

permeable
पार्य, पारग्मय

permeate
भिनणे, पारगमन करणे

permissive standard
अनुज्ञात मानक

persea american
पर्सिआ अमेरिकाना (ऍव्होकाडो) (avocado)

persian clover
पर्शिअन क्लोव्हर

persian wheel
राहाटगाडगे (न.)

persimmon
पर्सिमन (न.), तेंडु (पु.)

personal expenses
वैयक्तिक खर्च, निजी खर्च

pestalota sapotae
पेस्टालोटिया सॅपोटी

pesteurisation
पाश्चरीकरण (न.) Bot.

pesudoheredity
अभासी अनुवांशिकता

petal
दल (न.), पाकळी (स्त्री.) Bot.

petiole
संवृत्त Bot.

petiole
पानाचा देठ (पु.), पर्णवृंत (पु.) Bot.

petite agriculture
फारच थोडी शेती, अत्यल्प शेती

petrography
शिलावर्णन (न.), पाषाणशास्त्र (न.)

petrol engine
पेट्रोलचालित इंजिन

petrology
शालविज्ञान (न.), पाषाणशास्त्र (न.)

petunia
पुष्पप्रदीप (न.) Bot.

peziza
पेझिझा (पु.)

peziza sclerotiorum
पेझिझा स्क्लेरोटिओरम

peziza trifoliorum
पेझिझा ट्रायफोलिओरम

phanerogam
पॅनरोगॅम (न.), बीजोद्भिद (न.) (वनस्पती वगैरे) बीजी (स्त्री.)

pharmacopoeia
औषधिकोष (पु.)

pharmacy
१ औषधनिर्माणशास्त्र (न.) २ औषधनिर्माणशाळा (स्त्री.)

pharyngeal
ग्रसनी - Anat.

pharyngitis
ग्रसनीशोथ (पु.) Anat.

pharynx
ग्रसनी (स्त्री.) Anat.

phase
प्रावस्था (स्त्री.)

phaseolus lunatus
फेसिओलस लुनाटस

phenacetin
फीनॅसेटीन (न.)

phenogenetics
रूपविकास आनुवांशिकी (स्त्री.)

phenol
फिनॉल (न.) Chem.

phenology
जीवऋतुशास्त्र (न.), ऋतुजैविकी (स्त्री.)

phenology observation
ऋतुजैविकचर्या प्रेक्षण

phenothiazine
फेनॉथीयॅझीन (न.)

phenotype
दृश्यप्ररूप (न.) Bot. Zool.

phenylacetic acid
फेनिलऍसेटिक आम्ल Chem.

phenyle
फीनाइल (न.) Chem.

phlebotomy
शिराच्छेदन (न.) Physiol

phloem
फ्लोएम (न.), अधोवाही (पु.) Bot.

phomopsis versoniana
फोमॉप्सिस व्हर्सोनिआना

phosphate of calcium
कॅल्शियम फॉस्फेट

phosphatic guano
फॉस्फेटी ग्वानो, स्फुरदयुक्त ग्वानो

phosphatic manure
स्फुरद खत

phosphatide
फॉस्फेटाइड (न.)

phospho-protein
पॉस्फोप्रोटीन (न.), स्फुरदप्रथिन (न.)

phosphorus
फॉस्फरस (पु.) Chem.

phosphote
फॉस्फेट (न.)

photochemical
प्रकाश-रासायनिक Chem.

photochemical decomposition
प्रकाश-रासायनिक विधटन

photoperiod
प्रकाशावधि (पु.) Bot.

photophase
प्रकाश प्रावस्था (स्त्री.) (second phase)

photosynthesis
प्रकाश संस्लेषण (न.) Bot.

phototropic
प्रकाश अनुवर्ती Bot.

phototropism
प्रकाश अनुवर्तन (न.) Biol.

phthalic acid
थॅलिक आम्ल

phycodes minor
फायकोडेस मायनर (अंजिराची पाने खाणारी अळी) (fig leaf caterpillar)

phyllantus emblica
फायलॅन्थस एम्ब्लिका (आवळा)

phyllantus niruri
फायलॅन्थस निरूरी

phylliform
पर्णी Zool.

phylliform arrangement
पर्णी रचना, फिलीफार्म रचना Zool.

phylloclade
फायलोक्लेड (न.), पर्णस्तंभ (पु.) (पर्णकार्यस्तंभ) Bot.

phyllode
पर्णाभ वृंत (पु.) Bot.

phylloxera
फायलोक्झेरा (पु.) Chem.

phylloxera vastatrix
फायलोक्झेरा व्हास्टाट्रिक्स

phylogeny
वंशेतिहास (पु.)

phylum
संघ (पु.), प्रसृष्टि (स्त्री.) biol.

phymatotridum omnivorum
फायमाटोट्रीडम ऑम्नीव्होरमे

physical assets
भौतिक मत्ता

physical balance
भौतिक तुला

physical condition
भौतिक अवस्था

physical disintegration
भौतिक विघटन

physical weathering of rock
भौतिक शैल अपक्षय

physiochemical
भौतिक रासायनिक

physiological abnormal milk
पोषमूलक अपसामान्य दूध

physiological acidity
पोषमूलक आम्लता

physiological change
शरिरक्रिया परिवर्तन

physiological draught
शरीरक्रियात्मक जलाभाव

physiological phase
क्रियात्मक अवस्था

physiopath
परिस्थितिज रोगकारक (पु.)

physoderma
फायसोस्टिग्मीन (न.)

physoligical
१ शरीरक्रियात्मक २ क्रियात्मक ३ पोषमूलक

phytase
फायटेज (न.) Bot., Chem.

phytin
फाइटिन (न.)

phyto-enzymes
वनस्पति विकर (पु.अ.व.)

phytohormone
पादप हार्मोन (पु.), पादप संप्रेरक (पु.), वनस्पति संप्रेरक (पु.)

phytomonas
पादपभक्षी Zool.

phytomonas tumifaciens
फोयटोमोनस ट्युमिफेसियेन्स

phytophthora
फायटोफ्थोरा (पु.)

pick up attachment
उचल जोडणी

pick-fork
टिकाव (पु.)

pickaxe
कुदळी (स्त्री.), कुदळ (स्त्री.), टिकाव (पु.)

picker
वेचित्र (न.), उचलण्यासाठी असलेले यंत्र (न.)

picket fencing
अणकुचीदार खांबाचे कुंपण

picking
वेचणी (स्त्री.)

pickle
लोणचे (न.)

picolenic acid
पिकोलिनिक आम्ल

picramic acid
पायाक्रॅमिक आम्ल, पायक्रॅमिक ऍसिड

pictorial diagram
चित्रित आकृति, चित्रित आलेख (pictogram)

piecework
कामानुसार दरपद्धतीचे काम, उक्ते काम (न.)

pig iron
कच्चे लोखंड, अशुद्ध लोह

pigeon pea
तूर (स्त्री.)

pigment
वर्णक (पु.), रंजक (पु.)

pilocarpine
पायलीकार्पाइन (न.)

pin
टाचणी (स्त्री.), खीळ (स्त्री.), दंडिका (स्त्री.), पिन (स्त्री.)

pincers
चिमटा (पु.), अंबूर (न.)

pinching
बोचणारी पकड (स्त्री.)

pine mite
अननसावरील कोळी

pineapple
अननस (पु.)

pineapple scale
अननसाची खवले कीड

pinion
लहान दातेरी चक्र (न.), दंतचक्रक (न.), पिनिअम (न.)

pinkboll worm
शेंदरी बोंड अळी

pintle chain
अडक साखळी

pinus
पायनस (न.) Bot.

pip
पिप (न.)

pipe
नळी (स्त्री.), नलिका (स्त्री.), नळ (पु.)

pipette
पिपेट (स्त्री.), शोषनळी (स्त्री.)

piping
जायांग (न.) Bot.

pistil abortion
जायांगाचा नाश होणे  Bot.

pistillate flower
स्त्री पुष्प (न.), जायांगी पुष्प  Bot.

pistillate plant
जायंआंगी वनस्पति Bot.

piston pin
दट्टया खीळ (also wrist or gudgeon pin)

piston ring
दट्टया कडे, पिस्टन कडे, पिस्टन वलय

piston rod
दट्टया दंडा, पिस्टन दंड

pit box
खड्डा पेटी

pit planning
वाफ्यातील लागवड

pith
गाभा (पु.), मज्जा (स्त्री.), भेंड (पु.)

pitting
१ टाकवणे (न.) २ गर्तन (न.)

pivot axle cultivator control
मध्यधारी आख डवरा नियंत्रक

pivote axle
मध्यादार आख

placement
१ ठेवणे (स्त्री.), स्थापना (न.) २ (फ़ेर्तिलिज़ेर्) खत टाकणे (न.)

placenta
वार (स्त्री.), अपरा (स्त्री.)

plan
योजना (न.)

plank
फळी (स्त्री.)

planking
फळी सनतलीकरण (न.)

planned production
योजनाबद्ध उत्पादन

planning
आयोजना (स्त्री.), नियोजन (न.)

planosol
प्लॅनोसोल (न.)

plant
वनस्पति (स्त्री.), झाड (स्त्री.) sapling रोपटे seedling बीजरोप, रोप tree वृक्ष

plant crown
वृक्ष डेरा

plant food
झाडाचे अन्नद्रव्य

plant insecticide
वनस्पतिजन्य कीटकनाशक

plant kingdom
वनस्पति सृष्टि

plant refuse
काडीकचरा (पु.)

plant residue
झाडाचा अवशेष

plantation
१ लागवड (स्त्री.), रोपण (न.) २ मळा (पु.)

planting board
लागवड फळी, रोपण फलक

planting distance
दोन झाडातील लावणीची अंतर, रोपण अंतर

planting peg
पेर खुंटी

plaster
१ प्लास्टर (न.), पलिस्तर (न.) २ गिलवा (पु.)

plasterstone
gypsum

plastic limit
घडणसुलभता सीमा

plasticity
घडणसुलभता (स्त्री.) biol.

plasticity cofficient
घडणसुलभता गुणांक

plastid
लवक (पु.) Bot., Zool.

plate
१ पट्ट (पु.), पट्टिका (स्त्री.), पट्टी (स्त्री.), पत्री (स्त्री.) २ खिळण (स्त्री.) ३ चकती (स्त्री.), प्लेट (स्त्री.)

plate counting
प्लेट गणन (कॉलनी गणन) (colony counting)

plate heater
पट्टी तापक

plating
मुलामा देणे (न.), विलेपन (न.)

platy arrangement
पटली रचना, पट्ट विन्यास

platyedra gossypiella
प्लॅटिएड्रा गॉसिपिएला (कपाशीवरील शेंदरी बोंड अळी) (cotton pink bollworm )

pleotropic
बहुपरिणामी Bot. Zool.

pleotropism
बहुपरिणामता (स्त्री.) Bot. Zool.

plerom
रंभजन (न.)

pleuritis
फुप्फुसावरणशोथ (पु.) pathol.

pleuro pneumonia
प्ल्युरो न्युमोनिया

plough
नांगर (पु.)

plough accessories
नांगराचे सहभाग

plough bottom
नांगराचा तळ

plough layer
नांगर जुळवणी

plough sole
नांगराची खालची बाजू (plough pan)

ploughing
नांगरणी (स्त्री.)

pluchea lanceolata
प्लुचिआ लँसिओलॅटा

plugging
बूच बसवणे

plum
प्लम (न.)

plume
१ Bओत्. पिच्छक (न.) २ Zऊल्. पीस (न.), पिच्छक (न.)

plumule
१ Zऊल्. कोमल पिच्छ (न.), निपिच्छ (न.) २ Zऊल्. प्राकुंर (पु.)

plunger
(पंपाचा) दट्टया (पु.)

pneumatic lift
वायुचलित लिफ्ट (स्त्री.)

pneumatic tyred wheel
हवा भरलेले चाक

pneumonia
न्युमोनिया (पु.), फुप्फुसशोथ (पु.)

pod
१ Bओत्. शेंग (स्त्री.), शिंबिका (स्त्री.) २ Zऊल्. कोशेटा (पु.)

podsol
प्रमृदा (स्त्री.)

podsolisation
प्रमृदाकरण (न.)

point mutation
जीन उत्परिवर्तन Gen.

points
बाह्य अंगे (न.अ.व.) (of animal)

poision
विष (न.)

poision bait
विषमय अमिष

poison sac
विष पिशवी

poisonous weed
विषारी तण

polarimeter
धुवणमापी (पु.)

polarisation
१ धुवण (न.) २ दिशादेशन (न.)

polariscope
धुवणदर्शी (पु.)

polarity
धुवता (स्त्री.)

pole
१ खांब (पु.) २ धुव (पु.)

pole lever
स्तंभ तरफ

pole shaft
दांडा (पु.)

pollen
पराग (पु.) Bot.

pollen basket
पराग कुपी Bot.

pollen brush
पराग कुंची Bot.

pollen grain
पराग कण Bot.

pollination
परागसिंचन (न.), परागण (न.) Bot

pollinizer
परागसिंचक (पु.)

poly-saccharide
पॉलिसॅक्राईड (न.), बहुसॅक्राईड (न.) Chem.

polyad
बहुक (न.) Bot.

polydisc plough
बहुतव्याचा नांगर

polyembryony
बहुभ्रूणता (स्त्री.) Biol.

polygamo dioecious
विभिन्न लिंगी, पॉलीगॅमो डायोसीअस

polygenesis
बहुमल उत्पत्ति (स्त्री.), बहुअभिजनन (न.)

polygenetic soil
बहुमूलजमृदा (स्त्री.)

polygyny
बहुजायता (स्त्री.) Zool.

polyhalite
पॉलिहॅलाईट (न.) Min.

polyhaploid
बहुअर्धक, अर्धबहुकगुणित Cyt.

polyheny
बहुजीनता (स्त्री.)

polyhybrid
बहुसंकर (पु.) Biol.

polyhybridisation
बहुसंकरण (न.) Bol.

polymeric gene
बहुलक जीन Bot.

polymerisation
बहुलीकरण (न.), बहुघटकीकरण (न.), बहुवारिकन (न.) Bot. Zool.

polymerism
बहुलकता (स्त्री.), बहुअवयवता (स्त्री.) bot (polymery)

polyoestrus
बहुस्त्रीमद (पु.)

polyploid
बहुगुणित Cty.

polyploidy
बहुगुणितता (स्त्री.) Cyt.

polyporus annosus
पॉलिपोरस ऍनोसस

polysomic
बहुसूत्रकाय, बहुरायबोसोम

polyspermy
बहुबीजता (स्त्री.) Bot.

polyuride
पॉलियुराइड (न.)

polyuronides
पॉलियुरोनाइडस (न.)

polyvalent
बहुसंयुजी

pomegranate
डाळिंब (न.) (punica granatum)

pomegranate butterfly
डाळिंबावरील फुलपाखरू, सुरसा (पु.)

pomelo
पमेलो (पु.)

pomological section
फलशास्त्र विभाग

pomology
फलशास्त्र (न.)

pooling of stocks
साठ्यांचे एकत्रीकरण

popillia japonica
पॉपीलिआ जापोनिका

poppet valve
लहान झडप, फूल झडप, छत्री झडप

poppy
अफू (स्त्री.) (opium)

poppy seed
अफूचे बी, खसखस (स्त्री.)

population
संख्या (स्त्री.), समष्टि (स्त्री.)

population denisty
संख्या घनता (in soil)

porcupine
पॉक्युरपिन (न.)

pore space
रंधावकाश (पु.)

porgeny
संतति (स्त्री.) Biol.

porgeny row
संतति क्रम Biol.

porgeny test
संतति परिक्षण, संतति चाचणी Biol.

poria
पोरिया (पु.)

porosity
सरधंता (स्त्री.)

porous
सरंध, सच्छिद्र

portulaca oleracea
पोचुरलॅका ओलेरॅसीआ (घोळ) (purslane)

poseterior presentation
पश्च गर्भप्रस्तुति

positive clutch
धन क्लच, जोडतोड यंत्रणा

positive correlation
धनात्मक सहबंधन

possession
१ धारण (न.) २ कब्जा (पु.) (of land)

posterior
पश्च

postmortem examination
शवपरीक्षा (स्त्री.)

pot culture
कुंडीतील लागवड

potassic manure
पोटॅशीय खत

potassium
पोटॅशिअम (न.)

potassium acetate
पोटॅशिअम ऍसिटेट

potassium bicarbonate
पोटॅशिअम बायकार्बोनेट

potassium bromide
पोटॅशिअम बोमाइड

potassium chlorate
पोटॅशिअम क्लोरेट

potassium chloride
पोटॅशिअण क्लोराइड

potassium iodide
पोटॅशिअम आयोडाइड

potassium nitrate
पोटॅशिअम नायट्रेट

potassium permanganate
पोटॅशिअम परमँगनेट

potassium sulphate
पोटॅशिअम सल्फेट

potato
बटाटा (पु.)

potato planter
बटाटा टोकण यंत्र

potato tuber moth
बटाट्यावरील पोकळी (स्त्री.)

potency
प्रभावशक्ति (स्त्री.), क्षमता (स्त्री.), अंतःशक्ति (स्त्री.), सुप्तशक्ति (स्त्री.)

potent
१ शक्तिशाली, शक्तिक २ जननक्षम

potential acidity
अंतर्हित आम्लता

potential value
संभावी मूल्य

poudrette
पौड्रेट (न.)

poultry
कुक्कुटपालन (न.), पाळीव खाद्यपक्षी (न.अ.व.)

poultry farming
कुक्कुटपालन (न.)

poultry house
कुक्कुटघर

poultry keeper
कुक्कुटपाल (न.)

poultry keeping
कुक्कुट पालन

poultry manager
कुक्कुट प्रंबधक

poultry manure
कुक्कुटविष्टा खत

poultry officer
कुक्कुट अधिकारी

powder
भुकटी (स्त्री.), पावडर (स्त्री.)

power
शक्ति (स्त्री.)

power duster
स्वयंचलित धुरळणी यंत्रे  (also automatic duster)

power lift
विद्युतचलित उद्धरणयंत्र

power machine
विद्युतचलित यंत्र

power stroke
शक्ति प्रहार

power take off shaft
शक्ति संचारक दंड

powerine
पावरिन (न.)

prairie soil
प्रेअरी मृदा Geol.

pre-combustion chamber
ज्वलनपूर्व पोकळी, दहनपूर्व पोकळी

precipitation
१ अवक्षेपण (न.) २ वर्षण (न.)

predecaous
भक्षी, भक्षक

prefloration
कलिकांतर्विन्यास (पु.) Bot. (also aestivation)

pregnancy
गर्भवस्था (स्त्री.), सगर्भता (स्त्री.), गर्भधारपणा (स्त्री.) Zool.

pregnant
सगर्भ, गाभण Zool.

preharvest drop
हंगामपूर्व गळती

premature delivery
अकाल प्रसूति

premature grazing
पूर्ण वाढ होण्याआधी चरणे, अकाली चरणे

premilking
प्रसूतपूर्व दोहन (न.) (prepartum milking)

premolar
अग्रचर्वणक Zool.

premolar
उपदाढ (स्त्री.), अग्रचर्णणक (पु.)

prenatal contamination
जन्मपूर्व दूषण, प्रसवपूर्व दूषण

preparatory cultivation tillage
पूर्व मशागत

prepotency
१ Zऊल्. पूर्वविभवता (स्त्री.) २ Bओत्. प्रशक्ति (स्त्री.)

present market
चालू बाजार

presentation
गर्भप्रस्तुति (स्त्री.)

preservative
परिरक्षक (न.)

preservative table
परिरक्षक गोळी

presoaking
पूर्वसिंचन (न.)

presprouting
पूर्वांकुरण (न.)

press
दाबक (पु.), दाबयंत्र (न.)

pressing
दाबणे (न.)

pressure
दाब (पु.)

pressure lever
दाब तरफ (third lever)

pressure regulator
दाब नियामक

pressure-gauge
दाबमापक (पु.), दाबप्रमापा

preventive measure
निवारक उपाय, प्रतिबंधक उपाय

price cycle
मूल्य चक्र, किंमत चक्र

price elasticity
मूल्य लवचिकता, किंमतीचा लवचिकता

price fiing
किंमत ठरवणे, किंमत निश्चिति

price fluctuation
किंमतीची तेजीमंदी, किंमतीतील चढौतार

price forecasting
किंमतीचा पूर्वानुमान

price index
मूल्य निर्देशांक, किंमत निर्देशांक

price inelasticity
मूल्य निरपेक्षता

price level
मूल्य पातळी, किंमत पातळी

price list
किंमत सूची , विक्रीदर सूची

price margin
किंमतीतील तफावत, भावातील तफावत

price marketing
मूल्य छापणे, किंमत नोंद

price movbements
बदलती किंमत, किंमतीचा चढौतार, किंमतीचा गतिविधि, किंमतीच्या हालचाली

price parity
किंमत तुल्यता, किंमतीचा तुल्यता

price setting
किंमतीची मांडणी, किंमत निश्चित करणे

price spread
किंमत विचरण, किंमत प्रसार

price stabilisation
किंमत स्थिरीकरण, किंमत स्थिरीभवन

price system
किंमत निर्धारण पद्धति, किंमत यंत्रणा

price tag
किंमत चर्चा

price valorisation
किंमत नियतन, मूल्य स्थापन (न.)

pricking
गोंदणे (न.)

prickly amaranthus
काटेरी चवळी, काटेमाठ (पु.)

primary
प्राथमिक

primary credit society
प्राथमिक पतसंस्था, प्राथमिक ऋणसंस्था

primary current
प्राथमिक धारा

primary derived protein
प्राथमिक व्युत्पन्न प्रथिन, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन

primary market
प्राथमिक बाजार

primary mineral
मूल खनिज, प्राथमिक खनिज

primary phloem
मूळ अधोवाही

primary selection
प्राथमिक निवड

primary society
प्राथमिक कुंडलन

priming
१ पूर्वपातभंजन (न.) २ द्रवभरण (न.)

primordium
आद्यक (न.), आद्यांग (न.), आद्यमूल (न.) Bot., Zool.

primrose
प्राइमरोज (न.) Bot.

principle of rotation of crops
पिकांच्या फेरपालटीचे तत्तव

principle of soil conservation
मृदासंधारण तत्त्व

principle of substitution
प्रतिस्थापन तत्तव

prioteus vulgaries
प्रोटीअस वल्गॅरीस

prismatic arrangement
प्रिझमी रचना, प्रिझमी व्यवस्थो

prismatic structure
प्रझमी संरचनो

prismatic survey
प्रिझमी सर्वेक्षण

private ownership
खाजगी स्वामित्व, खाजगी मालकी

private sector
खाजगी क्षेत्र

pro-oestrum
स्त्रमदपूर्वकाल (पु.)

probability
संभव (पु.), संभाव्यता (स्त्री.), संभवनीयता (स्त्री.)

probability distribution
संभाव्यता वितरण

probable error
संभाव्य त्रुटि

probe
शोधनी (स्त्री.)

procaine hydrochloride
प्रोकेन हायड्रोक्लाराइड

process
प्रक्रिया (स्त्री.)

process tank
प्रक्रिया हौद

process tankage
प्रक्रिया गर्तावशेष

processed
१ प्रक्रियित २ संस्कारित

processing
१ प्रक्रियण (न.) २ संस्करण (न.)

prodenia litura
प्रोडेनिया लिटूरा (तंबाखूची पाने खाणारी अळी) (tobacco caterpillar)

producer's price
उत्पादकाची किंमत

production
१ उत्पादन (न.), निर्मिति (स्त्री.) २ दाखल करणे (न.)

production control
उत्पादन नियंत्रण

production economics
उत्पादन अर्थशास्त्र

production efficiency
उत्पादन क्षमता

production technique
उत्पादन तंत्र

productive animal unit
उत्पादन पशु एकक

productive canal
उत्पादक कालवा

productive ration
उपजाऊ खुराक (उपजाऊ मात्रा)

productive value
उत्पादन मूल्य

productive work unit
उत्पादन श्रम एकक

productivity
उत्पादकता (स्त्री.), उत्पादिता (स्त्री.)

productivity rating
उत्पादकता निर्धारण (of soil)

prognosis
प्रागनुमान (न.), प्राग्ज्ञान (न.)

progressive mutation
प्रगामी उत्परिवर्तन

prolapse
भ्रंश (पु.), स्खलन (न.)

prolge
अग्रपाद (पु.), पादपूर्व (न.) Zool.

proliferation
विस्तार (पु.) प्पचुरोद्भवन (न.), प्रचुरकण (न.) (prolification)

prolificacy
बहुप्रजनन (न.)

propagation
१ पुनर्निर्मिति (स्त्री.) २ Bओत्. प्रवर्धन (न.), अऊविऋद्धि (स्त्री.)

property
१ गुणधर्म (पु.), गौम (पु.) २ संपत्ति (स्त्री.)

property tax
संपत्ति कर

propotent
पूर्वशक्तिशाली

proprietary right
मालकी हक्क, स्वामित्वाधिकार (पु.)

proprietor
मालक (पु.)

proprietorship
मालकी (स्त्री.), स्वामित्व (न.)

prostate gland
पुरस्थ ग्रंथि Zool.

protandrous
पुंपूर्व Bot., Zool.

protease
प्रोटिएज (न.) Bot., Chem.

protein
प्रथिन (न.), प्रोटीन (न.) Bot., Chem.

protein equivalent
प्रथिन समकक्ष

protein metabolism
प्रथिन चयापचय

proteolysis
प्रोटीन अपघटन Zool.

prothorax
अग्रवक्ष (न.) Zool.

protisla
प्रोटिस्टा (पु.)

protogynous
१ Zऊल्. जायांगपूर्वता (स्त्री.) २ Bओत्. स्त्रीपूर्वता (स्त्री.)

protoplasmic resistance
जीवद्रव्य प्रतिरोध

protoxylem
पूर्वकाष्ठ (न.), आदिकाष्ठ (न.) Bot.

protozoa
प्रोटोझोआ (पु.)

proven bull
सिद्ध सांड, सिद्ध वळू

pruning wound
काट व्रण, छाद व्रण

prunus amygdalus
प्रूनस ऍमिग्डॅलस (बदाम) (almond)

prunus bokharensis
प्रूनस बोकॅरेन्सिस (बुखार कंद)ए (bokhara plum)

prunus domestica
प्रूनस डोमेस्टिका (युरोपीय आलुबुखार) (european plum)

prunus saliciana
प्रूनस सॅलिसियाना (जपानी अलुबुखार)

psara phaeopteralis
सारा फिओप्टेरॅलिस (शेंडे पोखर) (top borer)

psedudopregnancy
आभासी सगर्भता (स्त्री.) Zool.

pseudococcus brevipes
स्युडोकॉकस बेवाइप्स (पिठ्या ढेकूण) (mealy bug)

pseudogamy
आभासी युग्मन (न.), आभासी युग्मकता (स्त्री.) Bot.

pseudogamy lilacinus
स्युडोकॉकस लिलॅसिनस (पिठ्या ढेकूण) (mealy bug)

pseudogamy virgatus
स्युडोकॉकस विर्गेटस (पिठ्या ढेकूण) (mealy bug)

pseudohaploid
आभासी एकगुणित

pseudolacaspis
स्युडोलॅकॅस्पिप पेन्टॅगोना (जरदाळूच्या पानावरील खवले कीड) (peach leaf scale)

pseudolatia separata
स्युडोलॅशिया सेपरेटा (धानावरील सोंड्या) (paddy cutworm)

pseudostem
आभासी खोड (न.)

psidium guajava
सिडियम गुआजावा (पेरू) (guava)

pthytopthora bowlesi
फायटोफ्थोरा बोवलेसी

pthytopthora infestans
फायटोफ्थोरा इन्फेस्टान्स

puberty
तारुण्यागम (पु.) Zool.

pubescence
रोमिलता (स्त्री.) Bot.

pubic artery
जघन धमनी Zool.

pubis
जघनास्थि (स्त्री.) Zool.

pudding
चिखलणी (स्त्री.)

puddle cultivation
पंकिल लागवड

puddle erosion
पंक अपरक्षण

puddle soil
पंक मृदा

puffing
फुल्लन (न.) Bot.

pullet
तलंगे (न.), कोंबडीचे पिल्लू (न.)

pulley
कप्पी (स्त्री.), खिराळ (स्त्री.)

pullorum
पुलोरम (पु.)

pulmonary cirrhosis
फुप्फुस सूत्रण रोग

pulsation
स्पंदन (न.)  Zool.

pulse
स्पंद (पु.), नाडी (स्त्री.)

pulse crop
डाळ पीक, कडधान्य पीक

pulverisation
भुकटीकरण (न.), चूर्णन (न.)

pulversier
चक्की (स्त्री.)

pulverulent
चूर्लि

pulvinaria psidii
पल्विनेरिया साडाइ (पेरूवरील पिठ्या ढेकूण) (guava mealy bug)

pumkin
लाल भोपळा (पु.)

pumkin gourd
काशीफल (न.), चक्री कोहळे

pump
पंप (पु.)

pumpage
पंपक्षमता (स्त्री.)

pumping set
पंप संच (पु.)

pupa
कोश (पु.) Zool

pupa cell
कोश पेशी

pupal stage
कोशावस्था (स्त्री.) Zool.

puparium
आंतरकोष (पु.), कोसितावरण (न.) Zool.

pupation
कोशावस्थेत जाणे (न.), कोशितकरण (न.), कोसितीकरण (न.) Zool,

pupil
बाहुली (स्त्री.), तारिका (स्त्री.) Zool.

pupping
(कुत्रीचे) विणे (न.) Zool.

purchasing power
विक घेण्याची क्षमता, क्रयक्षक्ति (स्त्री.)

pure breed
शुद्ध बीज

pure line
शुद्ध वाण, शुद्ध वंशक्रम Zool.

pure selection
शुद्ध निवड

pure selection theory
शुद्ध निवडीचा सिद्धांत

pure talent factor
शुद्ध सुप्त घटक (gene)

purine
पुरिन (न.) Med.

putrefactive
रेचक (न.)

putrefactive frementation
पूयी किण्वन

putrefactive taint
पूयी डाग

putrid flavour
सडकी चव

pyaemia
पयरक्तता (स्त्री.), पूयमयता (स्त्री.)

pyelitis
दृक्कविवरदाह (पु.)

pyllocinictis citrella
फायलोक्निस्टिस सिट्रेला (संत्र्याची पाने पोखरणारी अळी) (citrus leaf miner)

pylorus
जठरनिर्गम (पु.), निजठर (न.)

pyometra
गर्भाशयपूयता (स्त्री.)

pyrilla
पायरिला (पु.)

pyrilla perpusilla
पायरिला पप्युरसिला (उसाच्या पानावरील तुडतुडा)

pyrite
पायराईट (न.)

pyroplasmosis
रक्ततमूत्ररोग (पु.)

pyroxene
पायरोक्झिन (न.)

pyrus communis
पायरस कॉम्युनिस

pyrus malus
पायरस मॅलस (सफरचंद)

pyrus nevalis
पायरस निव्हालिस

pyrus pyrifolia
पायरस पायरी-फोलिआ (नासपाती) (sand pear)

pythium
पायथियम (न.) Bot.