कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 570 names in this directory beginning with the letter S.
saccharide
सॅक्राइड (न.)

saccharomyses ellipsoideus
सायक्रोमायसीज इलिप्सॉइडिअस

saccharomyses marianus
सायक्रोमासीज मेरिऍनस

saccharomyses pastorianus
सायक्रोमायसीज पॅस्टोरिऍनस

saccharum spontaneum
सॅकॅरम स्पॉन्टेनियम, कास गवत

sacral
त्रिक- Anat.

sacral vertebra
त्रिक कशेरु, सॅक्री कशेरुका

sacrodina
सार्कोडिना (पु.)

sacrum
त्रिकास्थि (स्त्री.), त्रिक (न.) Anat.

saddle grafting
काठी कलम बांधणे

saddle key
खोगिर किल्ली

saddleback harrow
पल्याण वखर, पल्याण कुळव, खोएगिर वखर, खोगिर कुळव

safety gap
सुरक्षा अंतर

safety hitch
सुरक्षा जोडणी

safflower
कुसुम (न.), करडई (स्त्री.)

safflower cake
करडीची ढेप, करडीची पेंड

sale
विक्री (स्त्री.)

salicylic acid
सॅलिसिलिक आम्ल, सॅलिसिलिक आम्ल

saline
खारी, लवणयुक्त, क्षारयुक्त

saline soil
खारी मृदा, लोणी मृदा, क्षारयुक्त जमीन

saline water
खारे पाणी

salinisation
क्षारीभवन (न.)

salinity
क्षारता (स्त्री.), खारेपणा (पु.)

saliva
लाळ (स्त्री.), लाल (पु.)

salivary digestion
लाला पचनक्रिया

salivary gland
लाला ग्रंथि

salivation juice
लाळ (स्त्री.), लाल द्रव (पु.)

salmonella enteriditis
साल्मोनेला एंटरायडीटीस

salmonella pullorum
साल्मोनेला पुलोरम

saloid
सॅलॉइड (न.)

salol
सॅलोल (न.)

salpingitis
अंडवाहिनीशोथ (पु.)

salt
क्षार (पु.), मीठ (न.), लवण (न.)

salt grass
खारट गवत

saltation
उत्परिवर्तन (न.) (with reference to soil)

salted butter
खारे लोणी

salting
खारवण (न.), लवणन (न.)

saluria inficita
सॅलूरिया इन्फिसिटा

salvitation
लाळस्त्रवण (न.), लालस्त्राव (पु.)

sample
नमुना (पु.)

sampling
नमुना घेणे (न.)

sampling dipper
नमुन्याचा डाव

sampling error
प्रतिचयन त्रुटि

sampling method
प्रतिचयन पद्धति

sampling number
प्रतिचयन संख्या

sampling tube
नमुन्याची नळी

sand
वाळू (स्त्री.), वालुका (स्त्री.) boulder

sand cap
रेतीचे टोपण

sand clay
रेचाड चिकण माती

sand dune
वालुधन्व (पु.)

sand hill
वाळूची टेकडी

sandstone
वाळूचा दगड (पु.)

sandy soil
रेताड मृदा

sanitation
स्वच्छता (स्त्री.)

santonin
सॅन्टोनिन (न.)

sap
पेशीरस (पु.)

sapling
रोपटे  plant

sapodilla
चिकू (पु.) (also sapote)

saponification
साबणीकरण (न.)

saponification value
साबणीकरण मूल्य

saponin
सॅपोनिन (न.)

saporophagous
मृतोपजीवी

sapotaceae
सॅपोटेसी (स्त्री.), मोहकुल (न.)

sapote
sapodila

saprophyte
मृतोपजीवी वनस्पति (स्त्री.)

saprophytic parasite
मृतोपजीवी परजीवी

saprophytism
मृतोपजीविता (स्त्री.)

saturation percentage
संतृप्ति टक्केवारी

sauce
सॉस (न.)

saw
आरी (स्त्री.), करवत (स्त्री.)

saw-dust
लाकडाचा भुसा (पु.), लाकडी भुसा (पु.)

scab
पर्पटी (स्त्री.), खरूज (स्त्री.), चट्टारोग (पु.)

scabland
खपळी जमीन (स्त्री.), ठिकरी जमीन (स्त्री.)

scaffold
मंच (पु.)

scald
आतपदाह (पु.)

scale
१ शुल्क (न.), कवला (पु.) २ मापनी (स्त्री.), स्केल (न.), प्रमाण (न.) ३ तुला (स्त्री.), काटा (पु.)

scale leaf
शल्कपर्ण (न.)

scape
स्केप (न.), तलखंड (पु.)

scapula
फरा (पु.),अंसफलक (पु.), स्कंद (पु.)

scar
व्रण (पु.)

scarlet fever
स्कार्लेट ज्वर, लोहितांग ज्वर

scattered holding
विखुरलेली धआरण जमीन

scent gland
सुगंध ग्रंथि

scheme
योजना (स्त्री.)

schist
शिस्ट (न.)

schizaphis graminuum
सायझॅफिस ग्रॅमिनम (गव्हावरील मावा) (wheat aphid)

schonite
शोनाइट (न.) Chem.

scion
कमलफांदी (स्त्री.)

scleroprotein
स्क्लेरोप्रोटीन (न.)

sclerospora graminicola
स्क्लेरोस्पोरा ग्रॅमिनीकोला (बाजरीचा केवळा रोग) (green ear disease of bajra)

sclerospora graminicola
स्क्लेरोस्पोरा ग्रॅमिनीकोला (बाजरीचा केवळा रोग) (green ear disease of bajra)

sclerospora graminicola
स्क्लेरोस्पोरा ग्रॅमिनीकोला (बाजरीचा केवळा रोग) (green ear disease of bajra)

sclerospora graminicola philippinensis
स्क्लेरोस्पोरा फिवीपाइनोन्सिस (मक्याचा केवळा रोग) (downy mildew of maize)

sclerospora sorghi
स्क्लेरोस्पोरा सॉर्घी (जॉन्सन गवतावरील केवळा रोग) (downy mildew of johnson grass)

sclerothina sclerotiorum
स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटिओरम (पटुआचा खोड कुजवा) (stem rot of gram)

sclerothina sclerotiorum
स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटिओरम (पटुआचा खोड कुजवा) (stem rot of gram)

sclerothina sclerotiorum
स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटिओरम (पटुआचा खोड कुजवा) (stem rot of gram)

sclerothina trifoliorum
स्क्लेरोटिनिया ट्रायफोलिओरम

sclerotium oryzae
स्क्लेरोटियम ओरायझी (धानाचा खोड कुजवा) (stem rot of rice

sclerotium rolfsii
स्क्लेरोटियम रोल्फासाय

scoop
पळी (स्त्री.)

scorch
करपा (पु.)

score card
गुणांकन पत्र

scorian land
खंगार जमीन

scoring
गुमांकन (न.)

scotch hands
थापी (स्त्री.)

scouring
१ कटाव (पु.) २ मार्जन (न.)

scrape
खरड (स्त्री.)

scraper
खरारा (पु.), खरड्या (पु.), खरडणी (स्त्री.), तासणी (स्त्री.)

scraper assembly
खराडणी समूह

scraping
खरडणे (न.), तासणे (न.)

scratch
ओरखडा (पु.)

scratching shed
खराड छावणी

screening
छाटणी (स्त्री.)

screening
छाटणे

screw
पेच (पु.), मळसूत्र (न.), स्क्रू (पु.)

screw driver
पेचकस (पु.)

scripophaga nivella
स्किर्पोफॅगा निव्हेला (उसाची शेंडेपोखर) (top borer)

scrotum
अंडकोष (पु.) (also scrotal sac)

scrtothrips dossalis
स्किर्टोथीप्स डॉसॅलिस (मिरचीवीरल फुलकीडे) (chilli thrips)

scrub
खुरटे झुडुप (न.)

scrubber
स्क्रबर (पु.)

scruff
पापडी (स्त्री.)

scum
मळी (स्त्री.)

sea;
सील (न.), मोहर (स्त्री.)

seal
१ सील करणे, मोहर लावणे २ बंद करणे

sealing
१ सील करणे (न.), मोहर लावणे २ बंद करणे (न.)

season
ऋतु (पु.), हंगाम (पु.), मोसम (पु.)

seasonal
मोसमी, हंगामी

seasonal cover crop
मोसमी आवरण पीक

seasonal demand
नियतकाली मागणी, मोसमी मागणी

seasonal factor
मोसमी घटक

seasonal fluctuation
मोसमी चढौतार

seasonal herbaceous
हंगामी वनस्पतीय

seasonal oestrus
मोसमी मद

seasonal variation
मोसमी विचरण

sebacic acid
सेबॅसिक ऍसिड, सेबॅसिक आम्ल

secature
कलम कैची (स्त्री.)

secondary association
दुय्यम संयोग

secondary derived protein
दुय्यम साधित प्रथिन

secondary market
दुय्यम बाजारपेठ, दुय्यम बाजार

secondary material
दुय्यम पदार्थ

secondary mineral
दुय्यम खनिज

secondary pairing
दुय्यम युग्मन

secondary phloem
पूरक काष्ट

secondary poloyploid
उप बहुगुणित

secondary root
द्वितीय मूळ, उपमूळ (न.)

secondary sexual character
लैंगिक उपलक्षण

secondary symptom
अवांतर लक्षण

secondary winding
उपवेष्टन (न.)

secretion
स्त्राव (पु.), स्त्रवण (न.)

sectorial chomaera
त्रिज्यखंडी विचित्रोतकी Bot.

sedentary soil
मूलस्थानीय मृदा

sediment
गाळ (पु.), अवसाद (पु.)

sediment bulb
अवदास कंदे

sediment tester
अवदास परीक्षणयंत्र

sedimentary rock
स्तरित कडक (also detrial rock or stratified rock)

sedimentary soil
अवदासी मृदा

sedimentation
अवदासन (न.)

seed
बी (न.), बीज (न.), बीयाणे (न.)

seed and fertilizer hopper
बी आणि रासायनिक खताचे चाडे

seed attachment
बीज संलागी

seed boot
बीज नाली, बीज चर

seed coat
बीजावरण (न.) Bot.

seed device
बीज उपकरण

seed dissemination
बीज प्रसारण

seed drill
पाभर (स्त्री.), प्रणी यंत्र, तिफण (स्त्री.)

seed formation
बीजाधरण (न.) Bot.

seed harrow
बीज वखर, बीज कुळव, बीज दाबी वखर, बीजदाबी कुळव

seed hopper
बीज चाडे

seed lac
लाक बीज

seed machine
बीज यंत्र

seed multiplication
बीजगुणन (न.) Bot.

seed plate
बाईज फळी Bot.

seed purity
बीज शुद्धता Bot.

seed rate
बीज मात्रा

seed selection
बीज निवड

seed treatment
बीज संस्करण

seed tube
बीज नळी

seedbed
बीज वाफा (पु.)

seedbed sowing
बीज वाफ्यावर पेरणे

seedbox
बीज पेटी (स्त्री.)

seedless
बिनबियाचे, अबीज Bot.

seedlessness
अबीजता (स्त्री.) Bot.

seedling
बीजरोप (न.), रोप (न.) plant  Bot.

seedling
बीजरोप (न.), रोप (न.) plant  Bot.

seedling cane
बेणे ऊस Bot.

seepage

seepage water
मूरपाणी

segment
खंड (पु.), खंडाश (पु.)

segmental appendage
खंडीय उपांग

segmental interchange
खंड विनिमय Cyt.

segregation
विलग्नीकरण (न.), विलग्नन (न.)

selection
निवड (स्त्री.)

selection basic
निवडीचा आधार

selective
निवडक

selective absorption
निवडक अवशोषण Bot.

selective contactherbicide
निवडक स्पर्शी तणनाशक

selective cutting
निवडक कटाई, निवडक छाटणी

selective harvesting
निवडक तोडणी, निवडक सोंगणी

selective herbicide
निवडक तणनाशक

selective oil spray
निवडक तेल फवारा

seledonta strigicollis
स्केलेडोन्टा स्ट्राइगीकोलिस (उडद्या भुंगा) (grapevine beetle)

selenium
सेलेनियम (न.)

self cleaning harrow
स्वस्वच्छक वखर

self cultivation
स्वतः कसणे, स्वतः कसवणूक

self-fertilization
आत्मफलन (न.), स्वयंफलन (न.), स्वयंनिषेचन (न.)

self-polination
स्वंपरागण (न.) Bot.

self-propelled
स्वयंचलित, स्वचलित

self-sterility
स्ववंध्यता (स्त्री.)

selfing
स्वसेचन (न.), स्वयंपरागण (न.) Bot.

semen
seminal fluid

semi digger body
अर्धखणते खोड

semi-looper
अर्धबाकदार अळी (स्त्री.), उंटाळी (स्त्री.)

semi-lunar
अर्धचंद्रकार

semiarid climate
निमकोरडे हवामान

seminal fluid
वीर्य (न.), शुक्र (न.), रेत (न.) (also semen)

sense organ
ज्ञानेंद्रिय (न.)

sepal
बाह्यदल (न.)

separate
पृथक, अलग

separated milk
सप्रेटा (न.), निकासी दूध, मलईरहित दूध, निस्सार दूध

separation
विलगन (न.), विभक्तीकरण (न.)

sepatoria chrysanthemella
सेप्टोरिया क्रिसँथिमेला (शेवंतीचा पानचट्टा) (leaf blotch of pyrethrum)

sepatoria nodorum
सेप्टोरिया नोडोरोम (गव्हाचा तुषचट्टा रोग) (glume blotch of pyrethrum)

sepatoria tritici
सेप्टोरिया ट्रीटीसाय (गव्हाचा पानचट्टा रोग) (leaf blotch of wheat)

septate
पटयुक्त Bot.

septum
पट (पु.), पटल (न.), पडदा (पु.)

serf
भूदास (पु.)

serf labourer
भूदास श्रमिक

serfdom
भूदासपद्धति (स्त्री.)

sericulture
रेशीम उत्पादन (न.) Zool.

sericulturist
रेशीम तज्ञ (सा.)

serpentine
सर्पिल

serpentine rock
सर्पिल खडक

serratia marcescens
सेरेटिया मार्सेसेन्स

serum

service
१ सेवा (स्त्री.), सर्व्हिस (स्त्री.) २ स्वच्छता (स्त्री.), साफसफाई (स्त्री.), पुसपास (स्त्री.) ३ धनाजाणे (न.), प्रयुग्मन (न.)

servicing
साफसफाई करणे (न.), पुसपास करणे (न.)

serving
(मादीला) नर देणे (न.) (covering)

sesame
तीळ (पु.) (also sesamum)

sesamia inference
सिसेमिया इन्फरेन्स (गव्हाचा खोड किडा) (wheat stem borer)

sesamum cake
तिळाची ढेप, तिळाची पेंड

sesquioxide
सेस्क्वीऑक्साइड (न.)

sessile
अवृंत, बिनदेठाचा

set
संच (पु.)

setaria glauca
सेटॅरिया ग्लाउका (बंदरी गवत) (bottle grass)

settled area
बंदोबस्ती क्षेत्र

settlement
१ वस्ती (स्त्री.) २ समझोता (पु.) ३ जमाबंदी (स्त्री.)

settlement officer
जमाबंदी अधिकारी

settler
अधिवासी (सा.)

sewage
घाणपाणी (न.), मलजल (न.)

sewage farm
मलजल शेत

sewage farming
मलजल शेती

sewage irrigation
मलजल ओलित

sex chromosome
सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र Cyt.

sex control
लिंग नियंत्रण

sex determinant
लिंगनिर्णायक Biol.

sex determination
लिंग-निर्धारण (न.) Biol.

sex-linkage
लिंग सहलग्नता (स्त्री.) Biol.

sex-linked
लिंग सहलग्न, लिंगग्रंथित

sex-linked factor
लिंगग्रंथित घटक

sexual phase
यौवनावस्था (स्त्री.)

sexual reproduction
लैंगिक प्रजनन

shaft
दंड (पु.)

shale
शेल (पु.)

shallow digging body
उथळ खणते खोड

shallow ploughing
उथळ नांगरणी

shallow rooted crop
उथळ मुळांचे पीक

shallow well
उथल विहीर

shank
१ शँक (पु.) २ जंघा (स्त्री.) (of a plough)

shape
आकार (पु.)

share capital
भाग भांडवल

share cultivation
बटाई शेती

share pitch
फळाचा झोक

share point
फळाचे झोक

share rent
बटाई लागवण

share-tenant
बटाई खंडकरी (पु.)

sharecrop
बटाई पीक (न.)

sharecropper
बटाईदार (पु.), पीक भागीदार (पु.)

sharpen
धार लावणे

shattering
१ विखुरण (न.) २ झडणे (न.)

shear
फाळ (पु.)

sheath
१ शिश्नाच्छद (न.), शिश्नकातडी (स्त्री.) २ आवरण (न.)

sheave
चरखी (स्त्री.)

shed
१ छपरी (स्त्री.) २ छावणी (स्त्री.)

shedding
झडणे (न.)

sheep
मेंढी (स्त्री.)

sheep dung
मेंगनी (स्त्री.), मेंढीच्या लेंड्या (स्त्री.अ.व.)

sheep rearing
मेंढी पालन

sheep trail
मेंढीचा कळप

sheet
शीट (स्त्री.) faeces

sheet erosion
थर धूप, पोपडी धूप

sheet wash
पोपडी धुवण (स्त्री.)

shef
पेंढी (स्त्री.)

shellac
चपडा लाख (स्त्री.)

shelterbelt
वायुरोधी पट्टी (स्त्री.)

shield
१ ढाल (स्त्री.), परिरक्षक (पु.) २ परिरक्षण (न.)

shield budding
ढाल डोळा भरणे

shigella gallinarum
शिगेला गॅलिनेरम

shigella pardysenteriae
शिगेला पॅराडायसेंटरी

shigella pullorum
शिगेला पुलोरम

shin
शिन (न.) (plough)

shin double
दुधारी शिन

shin share
शिन फाळ

shingle
खडी (स्त्री.) boulder

shipper
जहाजाने माल पाठवणारा (पु.)

shoddy
लोकर रद्दी (स्त्री.)

shoe
१ नाल (पु.) २ शू (पु.), जोडा (पु.)

shoe flower
जास्वंद (स्त्री.)

shoe-furrow opener
शू-चारी कारक

shoeing
नालबंदी (स्त्री.)

shoot
प्ररोह (पु.), पापडी (स्त्री.)

shoot borer of peach
पीच मुळाचे शेंडेपोखर

short day plant
अल्प प्रकाशापेक्षी रोपटे

short staple
आखूड धागा

short staple cotton
आखूड धाग्याचा कापूस

short term
अल्प मुदत

short term credit
अल्पमुदती ऋण

short term farm credit
अल्पमुदती शेती ऋण

short term finance
अल्पमुदती वित्तव्यवस्था

short term loan
अल्पमुदती कर्ज

short term settlement
अल्पमुदती बंदोबस्त

shoulder
खांदा (पु.), स्कंध (पु.) Zool.

shoulder blade
स्कंध फलक

shovel
फावडे (न.)

shred
कातरण (न.)

shrinkage
संकोचन (न.)

shrivelled grain
सुरकुतलेले दाणे

shrivelled seed
सुरकुतलेले बी

shrub
झुडुप (न.)

shy bearing
न फळणारे

siamese twins
सयामी जुळे

sib
Bइओल्. सहोदर (पु.) sibling

sibmating
सहोदर समागम (पु.)

sick soil
रोगट मृदा

sickle
विळा (पु.), खुरपे (न.)

sickle clip
विळेरी आकडा, विळेरी चाप

sida cordifolia
साइडा कॉर्डीफोलिया

side cap
बाजूची झाकणी

side draft
बाजूचा तणाव

side graft
बगल कलम

side grafting
बगल कलम करणे

side land
बाजूची भूमि, बाजूची जमिन

side-dressing
बाजूने खत देणे (न.)

siderite
लोहौल्का (स्त्री.)

sideroxylon tementosum
सिडरॉक्सीलोन टेमेन्टोसम

sierozem soil
सीरोजेम मृदा

significance of correlation
सहसंबंधाची लक्षणीयता

significance test
सार्थकता परीक्षण

significant
सार्थ

silage
मुरघास (पु.), मुरवैरण (स्त्री.)

silent chain
मूक शृखंला

silica
सिलिका (स्त्री.) Chem.

silicate
सिलिकेट (न.) Chem.

silicon
सिलिकॉन (पु.) Chem.

silk
रेशीम (न.)

silk gland
रेशीम ग्रंथि

silk moth
रेशमाचा पतंग

silkgrower
रेशीम उत्पादक (सा.)

silkworm gut
रेशमाच्या किड्याचे आतडे

silkworm seed
रेशमाच्या किड्याचे अंडे

sillimanite
सिलिमॅनाइट (न.)

silo tower
मरघास शिखर

silpoit
मूरघास खड्डा (पु.)

silt
सिल्ट (न.), गाळ (पु.), रेव (स्त्री.), पोयटा (पु.) boulder

silt clay
गाळवट चिकण माती

silt deposition
गाळ निक्षेपण

silting
गाळ बसणे (न.)

silty loam
गाळवट दुमट

silver
चांदी (स्त्री.)

silver leaf
श्वेत पत्र (रोग)

simple
सरल, साधा

simple classification
सरल वर्गीकरण

simple fracture
साधा अस्थिभंग (of bone)

simple fruit
साधे फळ

simple leaf
साधे पान, सरल पर्ण

simple protein
साधे प्रथिन

simple translocation
सरल स्थानांतरण

simplex
एकजीनप्रभावी  Bot.

simplex
एकजीनप्रभावी (पु.)

single cross
एकसंकर

single yoke
एकदांडी जू

single-disc plough
एकतव्याचा नांगरे

single-grain soil
एक दाणी मृदा

single-grained strecture
एकदाणी संरचना

single-purpose society
एकोद्दोशी संस्था

single-row ball bearing
एक-पंक्ति बॉल बेअरिंग

single-row cattel shed
एकेरी गोठा, एकपंक्ति गोठा

singlecrop
एकपीक पद्धती अंमलात आणणे

sinking
बुडित

sinking fund
गंगाजळी (स्त्री.)

sinus
१ Zऊल्. विवर (न.) २ Bओत्, सुषि (स्त्री.)

sire
जनक सांड (पु.)

sisal hemp
केतकी (स्त्री.)

sitobion ovenae
सिटोबिऑन ओवनी (मावा) (aphis)

sitophilus oryzae
सिटोफीलस ओरायझी (भातातील सोंडा) (rice weevil)

sitotroga cerealella
सिटोट्रोगा सिरिलेला (धान्यातील पतंग) (grain moth)

size
(प्रतिदर्श) परिणाम (न.) (of sample)

size of holding
धारणजमीन क्षेत्र

skein
hank

skeleton
कंकाल (पु.), सांगाडा (पु.)

skeleton soil
खबडी मृदा

skeleton system
कंकालसंस्था, अस्थिसंस्था

skeleton wheel
साधे चाक

skilled labour
कुशल श्रमिक, कुशल मजूर

skimmed milk
मलईरहित दूध, निःसार दूध

skimmimg
१ मळी काढणे (न.) २ क्रीम मलई काढणे (न.), साय काढणे (न.)

skimming disc
मलई काढण्याची तबकडी

skimming ladle
मळी काढण्याची दर्वी, मलई काढण्याची पळी

skin
१ त्वचा (स्त्री.), २ साल (न.), छिलका (पु.)

skin formation
त्वचा निर्मिति

skinning
१ कातडे काढणे (न.) २ छिलके काढणे (न.), साल काढणे (न.)

skull
कवटी (स्त्री.)

slade
स्लेड (न.)

slade mould board
स्लेड मोल्ड बोर्ड

slate
पाटी (स्त्री.)

slaughter house waste
पशुवधगृहातील टाकाऊ पदार्थ, कत्तलखानी कचरा

sleeve
बाही (स्त्री.)

slice
काप (पु.)

slick spot
क्षारस्तल (न.)

slide value
घसरी झडप

sliding scale
घसर मोजपट्टी

slime flux
अवपंक स्त्राव, सांद्रपंकवाह Bot.

sling
स्लिंग (न.)

slip
१ घसरण (स्त्री.) २ प्ररोह (पु.)

slip
घसरणे

slip on share point
अणी रक्षक

slip share
घसर फाळ

slipnoze share
स्लिपनोज फाळ

slit
खाच (स्त्री.)

slope
उतार (पु.), ढाळ (पु.)

slotted pipe
छिद्रांचा नळ, छिद्रांची नळी, भोकाचा नळ

slow acting manure
मंद प्रभावी खत

sludge
स्लज (पु.), अवपंक (पु.)

sluice
मोरी (स्त्री.)

slump
मंदी (स्त्री.)

small intestine
लहान आतडे Zool.

small scale farming
लघुप्रमाण शेती, लघुप्रामण कृषि

small scale production
लहान प्रामणावरील उत्पादन

smearing
लेपन (न.)

smog
धूहार (न.), (धुरके)  dew

smoke
धूर (पु.) dew

smoke generator
धूम्र उत्पादक

smoker
धुवारी (पु.)

smoking
धुवारणी करणे (न.)

smooth gourd
पारशी दोडके, घोसाळे (न.)

smudge
दाट धुरी देणे (न.)

smut
कानी (स्त्री.), काणी (स्त्री.)

snail
गोगलगाय (स्त्री.)

snake gourd
पडवळ (न.)

sneezing
शिंकणे (न.)

snow
हिम  dew

snowdrop
स्नोड्रॉप (पु.) Bot.

soak
१ भिजत ठेवणे, चिंब भिजवणे २ मुरवणे, मुरणे

society
संस्था (स्त्री.)

sod
गवताळ जमीन (स्त्री.) Bot.

sod culture
गवताळ जमिनीची लागवड

sodium
सोडियम (न.)

sodium acetate
सोडियम ऍसिटेट

sodium adsorption ratio
सोडिएयम अधिशोषण अनुपात (S.A.R.)

sodium bicarbonate
सोडियम बायकार्बोनेट, खाण्याचा सोडा

sodium fluosilicate
सोडियम फ्लुओसिलिकेट

sodium hyposulphate
सोडियम हायपोसल्फेट

sodium nitrate
सोडियम नायट्रेट

sodium soil
सोडियम मृदा

sodium sulphate
सोडियम सल्फेट

soft bast
मृदु अधोवाही

soft variety
मऊ वाण, नरम वाण

soil
१ मृदा (स्त्री.) २ भूमि (स्त्री.) bolder

soil ameliooration
भूमि समुन्नयन

soil amelioration
भूमि समुन्नय

soil building crop
मृदाबंधक पीक

soil conservation
मृद संधारण

soil fertility
जमिनीची सुपीकता

soil inverting plough
मातीपलट्या नांगर

soil morphology
मृदा आकारिकी

soil order
मृदा वर्ग

soil phase
मृदा प्रावस्था

soil porosity
मृदा सरंधता

soil structure
मृदा घडण

soil-moisture tension
मृदा आर्द्रता तणाव

solitary flower
द्रावण (न.), द्राव (पु.) Bot., Chem.

somatic variation
कायिक विचरण Zool.

sorghum
सुदान गवत (न.) (also sudan grass)

sound grain
अक्षत दाणा

sow
पेरणे

sowing
पेरणी (स्त्री.)

soyabean
सोयबीन (न.) Bot.

spacing lever
पैस तरफ

spearhed shovel
भालाकृति फावडे

specialised farm
१ विशेषीकृत शेत २ विशेष पीक क्षेत्र

specific rust
विशिष्टाश्रयी गेरवा

speculative matket
सट्टा बाजार

spice grafting
कराशी-कलम बांधणे

spike chain harrow
दातेरी कुळव, दातेरी वखर

spike-tooth harrow
दातेरी कुळव, दातेरी वखर

spirit of ether
ईथर स्पिरिट

sponge ground
घोसाळे (न.)

spongy bone
सुषिर अस्थि

spontaneous variation
उत्सर्गी विभिन्नता

spot market
हजर बाजार

spot price
स्थान किंमत, हजर किंमत, हाजिर किंमत

spray
फवारा (पु.)

spray irrigation
तुषार ओलीत, तुषार सिंचन

spray pasteuriastion
flash pasteurisation

sprayer
१ फवारी (पु.) २ फवारणीयंत्र (न.)

spraying
फवारणी (स्त्री.)

spring
१ ताण (पु.) २ स्प्रिंग (स्त्री.)

spring cultivation
वासंतिक लागवड

spring season
वसंत ऋतु

spring-tooth harrow
कमानीदार दातेरी कुळव, कामानीदार दातेरी वखर

spring-well
झऱ्याची विहीर (स्त्री.)

springed cultivator
ताणदंती कुळव, ताणदंती वखर

sprinkler
तुषारणी यंत्र (न.), तुषारक (पु.)

sprinklinge
तुषारणी (स्त्री.)

spur gear
स्पर गिअर

spurious correlation
फसवा सहसंबंध

squash
खारे कोहळे (न.), भुरे कोहळे (न.)

stable
गोठा (पु.), तबेला (पु.)

stable
स्थिर

stage
अवस्था (स्त्री.)

standard
मानक (न.)

standard deviation
मानक विचलन

standardise milk
मानकित दूध

standing crop
उभे पीक

statistical frequency
सांख्यिकीय वारंवारता

stearic acid
स्टेरिक आम्ल

steel crucible
पोलादी मूस

stem
१ बुंधा (पु.), खोड (न.) २ स्तंभ (पु.)

stem borer
खोड पोखर

stem cutting
खोड कलम

stem rot of banana
heart rot of banana

sterilization
निर्बीजीकरण (न.), खच्चीकरण (न.)

stickly price
टिकाऊ मूल्य, दृढ किंमत

stomach digestion
१ आमाशयी पचनक्रिया

straight shovel
सरळ फावडे

straight tine
सरळ दाता

stratified rock
sedimentary rock

string bean
वाल (पु.)

strip showing
पट्टा पेरणी

strip-cropping
पट्ट पेर पद्धति (स्त्री.)

stripping
तर्जनी दोहन (न.)

structural hybrid
संरचनात्मक संकर

structure
संरचना (स्त्री.), घडण (स्त्री.)

stump-jump plough
उत्क्रमी नांगर

stump-jump plough
उत्क्रमी नांगर

sturdy animal
hardy animal

sturdy animal
hardy animal

sub-mountainous climate
उपपर्वतीय हवामान

sub-tropical climate
उपविषुववृत्तीय हवामान

subartesian well
अवकारंजी विहीर

subsurface water
ground water

sucker
अधोभूस्तारी (पु.) Bot.

suction pipe
अधोनलिका (स्त्री.)

sudan grass
sorghum

sulphanilic acid
सल्फानिलिक आम्ल Chem.

sulphuric acid
सल्फ्युरिक आम्ल Chem.

summer crop
उन्हाळी पीक

summer fallow
उन्हाळी पड

summer season
ग्रीष्म ऋतु,उन्हाळा (पु.)

superfine variety crop
पूरक पीक

support price
आधार किंमत

surface cooler
पृष्ठ शीतित्र, तलशीतक (पु.)

surface water
ground water

surplus
१ आधिक्य (पु.) २ वाढवा (पु.) ३ शिल्लक (स्त्री.)

sweepings
केरकचरा (पु.)ए

sweet curdling
गोड दही लावणे

sweet pea
शोभेचा वाटाणा

symbiotic bacteria
सहजीवी जीवाणु

systematics
taxonomy