कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 106 names in this directory beginning with the letter U.
udder
Zऊल्. कास (स्त्री.)

ulcer
Zऊल्. अल्सर (पु.), व्रण (पु.)

ulna
Zऊल्. अंतःप्रकोष्ठिका (स्त्री.)

ultimate price
अंतिम मूल्य

umbo
Bओत्., Zऊल्. ककुदी

uncinula nectar
अन्सीन्युला नेक्टर (द्राक्षावरील भुरी) (powdery mildew of grapevine)

uncultivated land
पडीक भूमि, पडीत जमीन

uncultivated waste land
पडीक टाकाऊ भूमि

unculturable waste land
लागवडीस निरुपयोगी जमीन

undecorticated
सालयुक्त

underchurn
अवमंथन करणे

underfeeding
कमी खाद्य देणे (न.)

underground
भूमिगत, भूमिस्थित, जमिनीतील

underground drainage
भूमिगत जलनिकास व्यवस्था, भुयारी निचरा

underground growth
भूमिगत वृद्धि

underground irrigation
भूमिगत जलसिंचन, भुयारी निचरा

undergrowth
Bओत्., Zऊल्. झुडुपे (न.अ.व.) underwood

undulant fever
आंदोल ज्वर

uneconomic holding
अलाभकारी धारणजमीन

unencumbered ownership
भाररहित स्वामित्व

unfertilized
अफलित

unfertilized egg
अफलित अंडे

unfruitfulness
निष्फलता (स्त्री.)

ungraded
अवर्गीकृत

ungrouped data
अवर्गीकृत आधारसामग्री

unhumified
अह्युमसीकृत

unicellular organism
Bओत्., Zऊल्. एकपेशीय जीव

uniformity trial
एकरूपता चाचणी

unirrigated
बिनओलित, असिंचित

unisexual
Bओत्., Zऊल्. एकलिंगी

unit
१ एकक (न.), युनिट (न.) २ पथक (न.)

unit character
ग़ेन्. एकक लक्षण

unit of measurement
मापन एकक

unit value
युनिट मूल्य, एकक मूल्य

univalent
Cय्त्. एकसंयुजी

univariate
एकचर

univariate distribution
एकविचर वितरण

universal joint
युनिव्हर्सल सांधा, सर्वकामी जोड

universe
१ समष्टि (स्त्री.) २ सृष्टि (स्त्री.), विश्व (न.)

unlimited liability
अमर्यादित दायित्व

unloading
भारौतार (पु.)

unproductive debt
अनुत्पादी ऋण, अनुत्पादक ऋण

unproductive expenditure
अनुत्पादी व्यय, अनुत्पादक खर्च, अनुत्पादी खर्च

unproductive land
अनुत्पादक भूमि

unregulated market
अनियत बाजार

unreliability
अविश्वसनीयता (स्त्री.)

unsalted butter
बिनखारवलेले लोणी, मीठ विरहित लोणी

unseptate
पटहीन

unskilled labour
अकुशल श्रमिक, अकुशल मजूर

uprooting
उखडणे (न.), उपटणे (न.)

upward stroke
उर्ध्व स्ट्रोक, वरचा धक्का

uranium
Cहेम्. युरेनिअम (न.)

urbanisation
नागरीकरण (न.)

urea
Cहेम्. युरिआ (पु.)

urea fermentation
युरिआ किण्वन

uredo paspali scarbiculate
युरीडो पॅस्पेली स्कार्बीकुलेटी (कोदोचा गेरवा) (rust of kodo millet)

uredosorus
Bओत्. युरीडोबीजाणु पंज (पु.), युरीडोसोरस (पु.)

uredospore
Bओत्. युरीडोबीजाणु (पु.), युरीडोस्पोअर (पु.)

ureter
Zऊल्. मूत्रवाहिनी (स्त्री.)

urethra
Zऊल्. मूत्रमार्ग (पु.), मूत्रोत्सर्गिका (स्त्री.)

urethral bougie
मूत्रमार्ग शलाका

uric acid
Zऊल्. मूत्र (न.)

urine soaked earth
मूत्रशोषित माती

urinometer
मूत्रघनत्वमापी (पु.)

urobacillus duclauscii
युरोबॅसिलस ड्यूक्लाक्सी

urobacillus maddoxii
युरोबॅसिलस मॅडॉक्सी

urobacillus pasteurii
युरोबॅसिलस पाश्चुरी

urocystis cepulae
युरोसिस्टस सेप्युली (कांद्याची काणी) (smut oonion)

urocystis tritici
युरोसिस्टस ट्रिट्रासाय (गव्हाची झेंडा काणी) (flag smut of wheat)

urogenital system
जनन मूत्र संस्था

uromyces anthylidis
यूरोमायसीस ँथिलिडिस (मेथीवरील गेरवा) (rust of methi)

uromyces appendiculatus
युरोमायसीस अपेंडीक्युलेटस (कुळीथाचा गेरवा) (rust of horsegram)

uromyces appendiculatus
युरोमायसीस अपेंडीक्युलेटस (कुळीथाचा गेरवा) (rust of horsegram)

uromyces appendiculatus
युरोमायसीस अपेंडीक्युलेटस (कुळीथाचा गेरवा) (rust of horsegram)

uromyces ciceris ariatini
युरोमायसीस सायसेरीस अरायटिनी (हरभऱ्याचा गेरवा) (rust of gram)

uromyces decoratus
युरोमायसीस डीकोरेटस (सनतागाचा गेरवा) (rust of sunhemp)

uromyces fabae
युरोमायसीस फेबी (जवसाचा गेरवा) (rust of linseed)

uromyces fabae
युरोमायसीस फेबी (जवसाचा गेरवा) (rust of linseed)

uromyces fabae
युरोमायसीस फेबी (जवसाचा गेरवा) (rust of linseed)

uromyces fabae
युरोमायसीस फेबी (जवसाचा गेरवा) (rust of linseed)

uromyces minor
युरोमायसीस मायनर (क्लोव्हरचा गेरवा) (rust of clover)

uromyces mucanae
युरोमायसीस म्युकेनी (कुयरीचा मखमली शेंगेचा गेरवा) (rust of velvet bean)

uromyces sataria italica
युरोमायसीस सटॅरिया इटॅलिका (इटालियन मिलेटचा गेरवा) (rust of italian millet)

uromyces straiatus
युरोमायसेस स्ट्रायटस (लसूण गवताचा गेरवा) (rust of lucerne)

uronide
युरोनाइड (न.)

urotropine
युरोट्रॉपीन (न.)

urticaria
Zऊल्. अर्टिकेरिआ (पु.)

ustilaginoidea virens
अस्टिलॅगिनॉयडीया व्हायरेन्स भातीची फसवणी (काळजी)  (false smut of rice)

ustilago
Bओत्. युस्टिलॅगो (पु.)

ustilago avenae
युस्टिलॅगो ऍव्हेनी (ओटची मोकळी काणी) (loose smut of oat)

ustilago crameri
युस्टिलॅगो क्रॅमेरी (इटालिय मिलेटची काणी, राळ्याची काणी) (smut of indian millet)

ustilago crusgalli
युस्टिलॅगो क्रूसगॅली (लुंगसाची शेंडे काणी) (shoot smut of barnyard millet)

ustilago hordei
युस्टिलॅगो होडाई (बार्लीची झाक काणी) (covered smut of barley)

ustilago kolleri
युस्टिलॅगो कोलेरी (ओटची झाक काणी) (covered smut of oat)

ustilago maydis
युस्टिलॅगो मायडीस (मक्याची काणी) (smut of maize)

ustilago nuda
युस्टिलॅगो न्यूडा (बार्लीची मोकळी काणी) (smut of barley)

ustilago panici frumentacei
युस्टीलॅगो पॅनिसी फुमेंटेसी (लंउगसाची काणी) (smut of barnyard millet)

ustilago paradoxa
युस्टिलॅगो पॅरॅडॉक्सा

ustilago scitaminea
युस्टिलॅगो सायटॅमिनीया (उसाटी काणी) (smut of sugarcane)

ustulina zonata
युस्टयुलिना झोनॅटा (चहाखोडावरील खळखळा) (charcoal stump rot of tea)

ustulina zonata
युस्टयुलिना झोनॅटा (चहाखोडावरील खळखळा) (charcoal stump rot of tea)

ustulina zonata
युस्टयुलिना झोनॅटा (चहाखोडावरील खळखळा) (charcoal stump rot of tea)

uterine bougie
गर्भाशय बूजी, गर्भाशय शलाका

uterine dystokia
गर्भाशय कष्टप्रसव

uterus
आनत्. गर्भाशय (न.)

utethesia pulchella
युटेथेसिया पुलचेला (सनतागावरील अस्वली अळी) (sunhemp hairy caterpillar)