कृषिशास्त्र

Home » कृषिशास्त्र

कृषिशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 18 names in this directory beginning with the letter Z.
zeolite
ग़ेओल्. झिओलाइट (न.)

zercon
झरकॉन (पु.)

zeuzera coffeae
झ्यूझेरा कॉफी (लाल पोखर) (red borer)

zigzag harrow
नागमोडी वखर, नागमोडी कुळव

zirconium
झिरकोनिअम (न.)

zizyphus jujuba
झिझिफस जुजुबा

zizyphus rotundifolia
झिझिफस रोटंडीफोलिया

zonal soil
प्रादेशिक मृदा

zone
प्रदेश (पु.), कटिबंध (पु.), क्षेत्र (न.)

zoophagous
Zऊल्. प्राणिभक्षी

zygomatic bone
Zऊल्. गंड अस्थि (स्त्री.) zygoma

zygorhynchus
झायगोरिंकस (न.)

zygorhynchus priorianus
झायगोरिंकस प्रायोरिएनस

zygospore
Bइओल्. झायगोस्पोअर (पु.), युग्माणु (पु.)

zygote
Bइओल्. झायगोट (पु.), युग्मनज (पु.)

zygotic sterility
युग्मनज वंध्यता

zymogenic bacteria
किण्वजनक जीवाणु, झायमोजेनी बॅक्टेरिआ

zymogenous
झायमोजेनी, किण्वजनक