गणितशास्त्र

Home » गणितशास्त्र

गणितशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3512 names in this directory
a^
ए कॅप

a^
ए कॅप

a-
ए बार

a.
ए डॉट

a.e.
ब.स. (बव्हंशी सर्वत्र) (almost everywhere)

a'
ए डॅश

a"
ए डबल डॉट

a*
ई स्टार

a#
ए शार्प

a=
ए डबल बार

a~
ए टिल्डा

abacus
मणिगणक (पु.) (अंकगणितातील आकडेमोड करण्याचे साधन) (pl. abaci)

abelian extension
आबेली वर्धन

abelian group
आबेली गट

abscissa
भुज (पु.) ordinate कोटि (pl. abscissas or abscissae)

abslute unit
केवल एकक

absolute
१ केवल (absolute value केवल मूल्य) २ निरपेक्ष (absolute velocity निरपेक्ष वेग) ३ परम (absolute maximum) परम उच्चतम) ४ बिनशर्त (absolute inequality बिनशर्त असमानता)

absolute cnsistency
निरपेक्ष सुसंगतता

absolute consistency
निरपेक्ष सुसंगतता

absolute constant
केवल अचल

absolute convergence
केवल अभिसरण

absolute error
केवल दोष

absolute invariant
केवल अविकारी

absolute maximum of a function
फलाचे परम उच्चतम मूल्य

absolute measure
केवल मान

absolute minimum of a function
फलाचे परम निम्नतम मूल्य

absolute number
केवल संख्या

absolute position
१ निरपेक्ष स्थान २ निरपेक्ष स्थिति

absolute property
निरपेक्ष गुणधर्म

absolute space
निरपेक्ष अवकाश

absolute temperature
केवल तापमान

absolute value
केवल मूल्य

absolute velocity
निरपेक्ष वेग

absolute zero
केवल शून्य

absolutely
केवल

absolutely summable series
केवल समाकलनीय श्रेणी

abstract
अमूर्त imaginary

abstract geometry
अमूर्त भूमिति

abstract space
अमूर्त अवकाश

absurd
असंगत inconsistent

abundant number
अधिसंख्या (स्त्री.)

acceleration
त्वरण (न.)

accumulation point
संचय बिंदु

accuracy
यथार्थता (स्त्री.)

accurate
यथार्थ exact तंतोतंत sharp सूक्ष्म unambiguous असंदिग्ध

acnode
एकाकी गाठबिंदु (पु.) mode

action
क्रिया (स्त्री.)

acute angle
लघुकोन (पु.)

acute angled triangle
लघुकोन त्रिकोण

acyclic
अचक्रीय

ad infinitum
अनंताप्रत

add
१ बेरीज करणे २ मिळवणे  divide भागणे multiply गुणणे rationalise परिमेय करणे substract वजा करणे, उणे करणे

addend
योज्य (न.) (ज्या संख्यांची बेरीज करावयाची त्यापैकी एक उदा. २+३ मधील २ किंवा ३)

addend
योज्य

addition
बेरीज (स्त्री.), (बेरजेची क्रिया), योग (पु.) compond addition मिश्र बेरीज vector addition सदिश बेरीज

additive
१ योगशील २ योगकारी

additive identity
बेरीज अविकारक

additive inverse
बेरीज व्यस्त

additive structure
योगशील संरचना

additively
योगशः

additivity
योगशीलता (स्त्री.)

adherent point
संवृति बिंदु

adjacent
संलग्न

adjacent angles
संलग्न कोन

adjoin
जोडणे

adjoint
आयुग्मी

adjoint matrix
आयुग्मी सारणी

adjoint transformation
आयुग्मी रुपांतरण

admissible
अनुज्ञेय

affine
मितीरक्षी (preserving limitness)

affine geometry
मितिरक्षी भूमिति

affine transformation
अफाईन रुपांतरण

aggregate
समुच्चय (पु.)

algebra
१ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)

algebra
१ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)

algebra
१ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)

algebric
बैजिक

algebric
बैजिक

algebric closure
बैजिक संवृत्ति

algebric element
बैजिक घटक

algebric equation
बैजिक समीकरण

algebric expression
बैजिक पदावली

algebric exression
बैजिक पदावली

algebric extension
बैजिक विस्तार

algebric function
बैजिक फल

algebric geometry
बैजिक भूमिति

algebric idetity
बैजिक नित्यसमीकरण

algebric interger
बैजिक पूर्णांक

algebric number
बैजिक संख्या

algebric operation
बैजिक क्रिया

algebric operator
बैजिक परिकर्मी

algebric property
बैजिक गुणधर्म

algebric representation
बैजिक प्रतिरुपण

algebric structure
बैजिक संरचना

algebric sum
बैजिक बेरीज

algebric system
बैजिक प्रणाली

algebric topology
बैजिक संस्थिति

algebrically
बैजिकरित्या

algebrically
बैजिकरित्या

algebrically closed
बैजिकरित्या संवृत्त

algebrically closed
बैजिकरित्या संवृत्त

algorithm
रीत (स्त्री.)

alignment
एकपंक्तिरचना (स्त्री.)

almost everywhere
बव्हंशी सर्वत्र (ब.स.) (a.e.)

almost periodic funcion
बव्हंशी आवर्तनी फल

alphabet
अक्षर (न.)

alternando
एकांतर प्रक्रिया (स्त्री.)

alternant
विसारणिक (पु.)

alternate angles
व्युत्क्रम कोन

alternate segment of a circle
विरुद्ध वतुरळखंड

alternate terms
एकांतरीत पदे

alternating grop
एकांतरित गट

alternating sequence
एकांतर श्रेणी

alternation
एकांतर प्रक्रिया (स्त्री.)

alternative denial
पर्यायी इन्कार

altitude
१ शिरोलंब (पु.) (भमिती) २ उंची (स्त्री.)

ambient space
समावेष्टक अवकाश

ambiguous
संदिग्ध inaccurate

ambiguous case
१ संदिग्ध प्रकार २ संदिग्ध बाब

amicable numbers
मित्र संख्या (ज्या दोन संख्यांपैकी प्रत्येक संख्या ही दुसऱ्या संख्येच्या (ती संख्या वगळून) सर्व विभाजकांच्या बेरजीवढी असते अशा दोन संख्या) उदा. २२०, २८४)

amount
रास (स्त्री.)

amplitude
१ परमप्रसर (पु.) २ कोनांक (पु.)

analogous
सदृश

analogue
सादृश्यदर्शक (पु.)

analogy
सादृश्य (न.)

analyse
विश्लेषण करणे

analysis
विश्लेषण combined analysis चयन विश्लेषण functional analysis फलीय विश्लेषण

analytic
वैश्लेषिक

analytic at a point
बिंदूशी (आणि आसमंतात) विकलनीय

analytic continuation
वैश्लेषिक संतनन

analytic curve
वैश्लेषिक वक्र

analytic function
वैश्लेषिक फल

analytic geometry
निर्देशक भूमिति

analytic proof
विश्लेषण सिद्धता

analytic structure
वैश्लेषिक संरचना

analytical geometry
निर्देशक भूमिति

analytical method
विश्लेषण पद्धति

anchor ring
नांगरकडे (न.)

and

AND

angle
कोन (पु.) acute angle लघुकोन adjacent angles संलग्न कोन alternate angles व्युत्क्रम कोन apsidal angle आरातीय कोन base angle तळकोन central angle केंद्रीय कोन common angle समाईक कोन complementary angle कोटि कोन conical angle शंकु कोन conjugate angles

angle of contingence
संस्पर्श कोन

angle of depression
अवनत कोन

angle of elevation
उन्नत कोन

angle of friction
घर्षण कोन

angle of incidence
आपतन कोन

angle of inclination
नति कोन

angle of intersection
छेदन कोन

angle of projection
प्रक्षेप कोन

angle of reference
संदर्भ कोन

angle of reflection
परावर्तन कोन

angle of refraction
अपवर्तन कोन

angle of repose
विश्राम कोन

angle of revolution
परिभ्रमण कोन

angle of rotation
घूर्णन कोन

angle of screw
स्क्रू कोन

angle of torsion
मोटन कोन

angular
कोनीय, कोन-

angular accelertion
कोनीय त्वरण

angular brackets
कोनीय कंस  brackets

angular displacement
कोनीय विस्थापन

angular measure
कोनीय माप

angular momentum
कोनीय संवेग

angular motion
कोनीय गति

angular point
कोन बिंदु

angular velocity
कोनीय वेग

annihilator
विलोपी (पु.)

annular
कंकणाकृति

annular space
कंकणाकृति अवकाश

annulus
कंकण (न.) (pl. annuli)

answer
उत्तर (न.) conclusion निष्कर्ष example उदाहरण exercise स्वाध्याय illstration १ उदाहरण २ दाखला problem समस्या, प्रश्न proof सिद्धता result परिणाम, निष्पत्ति solution १ उकल २ सिद्धी

antecedent
पूर्वपद (न.)

antecedent
पूर्व-

antecedent term
पूर्वपद (न.)

anticlockwise direction
घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का. वि. दिशा)

anticlockwise sense
घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का. वि. दिशा)

antiderivative
प्रतिविकलज (पु.)

antilog
प्रतिलाग (antilogarithm)

antiogarithm
प्रतिलाग (पु.) (antilog)

antipode
प्रतिव्यासांती (पु.)

antireflective relation
अस्वलक्षी संबंध

antisymmetric
प्रतिसममित

antisymmetric relation
प्रतिसममित संबंध

any
कोणताही

aperiodic
अनावर्तनी

apothem
केंद्रभुजांतर (न.)

appex
शिखाग्र (न.)

applicable
लागू, उपयोज्य

application
उपयोजन (न.)

applied
उउपयोजित

applied geometry
उउपयोजित भूमिति

applied mathematics
उउपयोजित गणित (विज्ञान, तंत्रविज्ञान व समाजशास्त्रे यांच्या अभ्यासाला उपयोगी पडणारी गणिताची शाखा)

apply
उपयोजन करणे, लागू करणे

approximate
जवळजवळ, निकट

approximate
आसन्न करणे, आसन्न होणे

approximately
जवळजवळ, निकटतः

approximately continuous function
निकटतः संतत फल

approximation
१ निकटन (न.) २ स्थूलमान (न.)

apse
आरातीयक (पु.)

apse
आरातीय

apsidal
आरातीयक (पु.)

apsidal
आरातीय

apsidal angle
आरातीय कोन

apsidal boundary
आरातीय मर्यादा

apsidal circle
आरातीय वतुरळ

apsidal distance
आरातीय अंतर

arbitary
कोणताही

arch
कमान (स्त्री.)

arcwise connected
चापशः संबद्ध

are
चाप (पु.) intercepted arc आंतरखंडित चाप major arc दीर्घ चाप minor arc लघु चाप simple arc साधा चाप simple closed Jordan's arc साधा संवृत जोर्दां चाप

area
क्षेत्रफळ (न.) सुपेर्फ़िचिअल् अरेअ पृष्ठफळ सुर्फ़चे अरेअ पृष्ठफळ

argument
१ कोनांक (पु.) २ युक्तिवाद (पु.)

argument of a function
फलाचा स्वचल

arithematic
गणित

arithemetic
अंकगणित (न.)

arithmetic mean
गणित मध्य

arithmetic progression
गणित श्रेढी

arm of an angle
कोन भुजा

arrangement
मांडणी (स्त्री.)

array
रचना (स्त्री.)

as
कारण की, ज्याअर्थी, यतः

ascending
चढता

ascending order
चढता क्रम

ascending order of magnitude
परिमाणाचा चढता क्रम

ascending series
चढती श्रेणी

assemblage
समुच्चय (पु.)

associate
सहचर (पु.)

associated
१ सहचारी २ आनुषंगिक

associated function
सहचारी फल

associated set
सहचारी संच

associated topology
आनुषंगिक संस्थिति

association
साहचर्य (न.)

associative law
साहचर्य नियम

associativity
सहचारिता (स्त्री.)

assume
गृहीत धरणे

assumption
गृहीत (न.)

asterisk
ताराचिन्ह (न.)

astroid
चतुःशृंगी (स्त्री.)

astronomy
खगोलशास्त्र (न.), ज्योतिःशास्त्र (न.)

asymmetrical relation
असममित संबंध

asymptote
अंनतोपगा (स्त्री.)

asymptotic
अपगामी

asymptotic curve
अपगामी वक्र

asymptotic direction
अपगामी दिशा

asymptotic series
अपगामी श्रेणी

at discount
कसरीने (विनिमयपत्रात), बट्ट्याने (खरेदीविक्रीत)

at infinity
अनंतस्थित

at par
सममूल्य, सममूल्याने

at premium
अधिमूल्य, अधिमूल्याने

at random
यदृच्छया

augmented
वर्धित

augmented matrix
वर्धित सारणी

auto
स्वयं-

automorphic
स्वयंरुपी

automorphic function
स्वयंरुपी फल

automorphism
स्वयंरुपता (स्त्री.)

autoregressive
स्वयमाश्रयी

autoregressive series
स्वयमाश्रयी श्रेणी

auxiliary
सहायक, सह

auxiliary circle
सहवतुरळ (न.)

auxiliary equation
सहायक समीकरण

auxiliary quadratic
सहायक द्विघाती

average
सरासरी, माध्य

axes of coordinates
निर्देशक अक्ष

axes of inertia
जडत्व अक्ष

axial
अक्षीय

aximatic geometry
गृहीतक भूमिति

axiom
गृहीतक (न.) theorem

axiom of choice
निवडीचे गृहीतक

axiomatic
गृहीतक-

axiomatics
गृहीतकी (स्त्री.)

axis
अक्ष (पु.) coordinate axes निर्देशक अक्ष major axis दीर्घ अक्ष minor axis लघु अक्ष oblique axes तिरपे अक्ष radical axis समस्पर्शिका अक्ष rectangular axes लंब अक्ष semimajor axis अर्ध दीर्घाक्ष transverse axis अर्ध लघु अक्ष x axis x अक्ष y axis y अक्ष z

axis of abscissa
भुज अक्ष

axis of ordinate
कोटि अक्ष

axis of reference
संदर्भ अक्ष

axis of revolution
परिभ्रमण अक्ष

axis of rotation
घूर्णन अक्ष

axis of symmetry
सममिति अक्ष

azimuth
दिगंश (पु.), क्षितिजांश (पु.)

azimuthal
दिगंशीय

backward
पश्चग

backward difference
पश्चग अंतर

balance
समतोल राखणे, समतोल असणे

balanced
संतुलित

ball
गोलक (पु.) च्लोसेद् बल्ल् संवृत गोलक ओपेन् बल्ल् विवृत गोलक

ballistic
प्रक्षेपी

ballistic
प्रक्षेपी

ballistic curve
प्रक्षेपी वक्र

ballistic limit
प्रक्षेपी सीमा

ballistic trajectory
प्रक्षेपी गतिमार्ग

ballistics
प्रक्षेप्पिकी (स्त्री.)

ballistics
प्रक्षेप्पिकी (स्त्री.)

banach space
बानाख अवकाश

bar
१ दंडिका (स्त्री.) २ (as in a - ) बार (पु.)

barometer
हवादाबमापी (पु.)

barter
वस्तुविनिमय (पु.)

barycentre
वस्तुमान केंद्र (न.)

base
१ पाया (पु.) २ आधारांक (पु.) ३ तळ (पु.)

base angle
तळकोन (पु.)

base line
तळरेषा (स्त्री.)

base of topology
संस्थितीचा पाया

basic
पायाभूत

basic opertion
मूलभूत क्रिया

basis
पायाधार (पु.)

bearing
दिक् कोन (पु.)

because
कारण की, ज्याअर्थी, यतः

behaviour
वर्तन (न.)

behaviour at infinity
अनंताभिमुख वर्तन

behaviour in the neighbourhood
आसमंतातील वर्तन

below bar
अवरेषा (स्त्री.)

beta function
बीटा फल

betweenness
दरम्यानता (स्त्री.)

bi
द्वि-

biconditional
उभय संकेतार्थक

bijective function
एकैक फल

bijective mapping
एकैक प्रतिचित्रण

bilateral surface
दोन बाजू असलेले पृष्ठ

bilinear transformation
द्विरेषीय रुपांतरण

bill
देयक (न.)

bill of exchange
विपत्र (न.) (विनिमयपत्र)

billion
१ अब्ज (न.) (अमेरिकन - एकावर नऊ शून्ये) २ महापद्म (न.) (इंग्लिश - एकावर बारा शून्ये)

binary
१ द्विपद २ द्विमान

binary expansion
द्विमान विस्तार

binary notation
द्विमान संकेतन

binary number
द्विमान संख्या

binary numeral
द्विमान संख्याचिन्ह

binary opertion
द्विपद क्रिया

binary relation
द्विपद संबंध

binary scale
द्विमान मापनी

binet series
बिने श्रेणी

binomial quadratic surd
द्विपद द्विमूल करणी

binomial series
द्विपद श्रेणी

binomial surd
द्विपद करणी

binomial theorem
द्विपद सिद्धांत

binominal
द्विपदी (स्त्री.)

binominal
द्विपद

binominal coefficient
द्विपद सहगुणक

binominal distribution
द्विपद वितरण

binominal equation
द्विपद समीकरण (xन्-अ ओ या स्वरुपाचे द्विपद समीकरण)

binominal expansion
द्विपद विस्तार

binominal expression
द्विपदी (स्त्री.)

binominal formula
द्विपद सूत्र

binormal
उपप्रलंब (पु.)

biquadratic
चतुर्घात

biquadratic equation
चतुर्घात समीकरण

biquadratic surd
चतुर्थमूल करणी

bisect
दुभागणे (दोन समान भाग करणे)

bisection
दुभाजन (न.)

bisection
दुभाजन (न.)

bisector
दुभाजक (पु.)

bond
रोखा (पु.)

boolean
बूलीय

boolean algebra
बूलीय बैजिकी

boolean ring
बूलीय वलय

bordering a determinant
सारणिक कटवर्धन

borel set
बोरेल संच

bound
बंध (पु.) greatest lower bound महत्तम अवबंध least upper bound लघुत्तम अवबंध lower bound अवबंध upper bound उद्बंध

boundary
मर्यादा (स्त्री.) अप्सिदल् बोउन्दर्य् आरातीय मर्यादा

boundary condition
मर्यादा शर्त

boundary of a set
संचाची मर्यादा

boundary operator
मर्यादा परिकर्मी

boundary point
मर्यादा बिंदु

boundary value
सीमामूल्य (न.)

bounded
परिबद्ध

bounded linear functional
परिबद्ध रेषीय फलीयक

bounded sequence
परिबद्ध क्रमिका

bounded set
परिबद्ध संच

bounded variation
परिबद्ध विचरण

box product
पेटिका गुणाकार

box product of three vectors
सदिश त्रयीचा पेटिका गुणाकार

box topology
पेटिका संस्थिति

braces
महिरपी कंस (पु.)

brackets
चौकोनी कंस [ ] angular brackets कोनीय कंस braces महिरपी कंस parentheses गोल कंस ( ) vinculum रेघी कंस ----

branch
शाखा (स्त्री.)

branch
शाखा (स्त्री.)

branch point
शाखा बिंदु

breadth
रुंदी (स्त्री.)

brokerage
दलाली (स्त्री.)

bundle
संभार (पु.)

bundle of planes
प्रतल संभार (दिलेल्या एकाच बिंदुतून जाणाऱ्या सर्व प्रतलांचा संच)

calculable
परिगणनक्षम

calculate
परिगणन करणे

calculated
परिगणित

calculation
परिगणन (न.)

calculator
परिगणक (सा.)

calculus
कलन (न.) differential calculus विकलन integral calculus संकलन transformation calculus रुपांतरण कलन transform calculus सदिश कलन vector calculus सदिश कलन

calculus of finite differences
परिमित अंतर कलन

calculus of variations
विचरण कलन

cancel
लोप करणे

cancellation
लोप (पु.)

canonical
प्रमाणभूत, प्रमाण

canonical form
प्रमाणभूत रुप, प्रमाण रुप

canonical mapping
प्रमाणभूत प्रतिचित्रण प्रमाण प्रतिचित्रण

canonical representation
प्रमाणभूत प्रतिरुपण, प्रमाण प्रतिरुपण

cantor discontinuum
कँटोरचा त्रिमान संच

cantor space
कँटोर अवकाश

cantor's set
कँटोरचा त्रिमान संच

cantor's ternary set
कँटोरचा त्रिमान संच

capital
१ भांडवल (न.) २ मुद्दल (न.)

cardinal
संख्यादर्शक (न.)

cardinal
१ संख्यादर्शकीय २ मुख्य

cardinal arithmetic
संख्यादर्शकीय गणित

cardinal direction
मुख्य दिशा

cardinal number
संख्यादर्शकांक (पु.)

cardinal number of a set
संचाचा संख्यादर्शकांक

cardinality (of a set)
(संचाचा) संख्यादर्शकांक (पु.), (संचाची) संख्यादर्शकता (स्त्री.)

cardioid
हृदवक्र (पु.)

cartan differentiation
कार्तां विकलन, बाह्य विकलन

cartesian
कार्टेशी

cartesian product
कार्टेशी गुणाकार

case
१ प्रकार (पु.) २ बाब (स्त्री.) general case १ सर्वसामान्य प्रकार २ सर्वसामान्य बाब particular case १ विशिष्ट प्रकार २ विशिष्ट बाब

cassinian curve
कॅसिनीचा वक्र

category
प्रवर्ग (पु.)

catenary
रज्जुका (स्त्री.)

catenoid
रज्जुकीय (पु.)

cauchy sequence
कोशी क्रमिका

cavitation
गुहिकीभवन (न.), गुरीकीकरण (न.)

cavity
गुहिका (स्त्री.)

celestial
खगोलीय

celestial mechanics
खगोलीय यामिकी

celestial sphere
खगोल (पु.)

cell
कोशिका (स्त्री.)

centesimal
शतमान (न.)

centimetre
सेंटिमीटर (पु.) (सें.मी.)

central angle
केंद्रीय कोन

central series of a group
गटातील मध्यवर्ती श्रेणी

centre
१ केंद्र (न.) २ मध्य (पु.) circumcentre परिकेंद्र excentre बाह्यकेंद्र homothetic centre समस्थिति केंद्र incentre आंतरकेंंद्र nine point centre नवबिंदु केंद्र orthocentre लंबसंपात radical centre समस्पर्शिका संपात

centre of curvature
वक्रता केंद्र

centre of gravity
गुरुत्वमध्य (पु.)

centre of mass
वस्तुमान केंद्र

centre of pressure
दाबकेंद्र (न.)

centre of similarity
समरुपता केंद्र

centre of similitude
समरुपता केंद्र

centrifugal
अपकेंद्री, अपकेंद्र-

centripetal
अभिकेंद्री, अभिकेंद्र-

centroid
१ मध्यगासंपात (पु.) (त्रिकोणाचा) २ प्रकेंद्र (न.) (अ ३ बिंदूचे)

certain
निश्चित

chain
शृंखला (स्त्री.)

chain condition
शृंखला शर्त

chain rule
शृंखला सूत्र

change
बदल (पु.)

change in value
मूल्यांतर (न.)

change of axes
अक्षयबदल (पु.)

change of base (in logarithm)
(लागमधील) आधारांक बदल

change of basis in a vector space
सदिश अवकाशात पायाधार बदल

change of coordinates
निर्देशकांचे रुपांतरण

change of variable
चल बदल

character
लक्षण (न.)

characterisation
लक्षणचित्रण (न.), लक्षणा (स्त्री.)

characterise
लक्षण सांगणे

characteristic
लक्षणांक (पु.)

characteristic
जातिबोधक, लक्षण-

characteristic curve
जातिबोधक वक्र

characteristic direction
जातिबोधक दिशा

characteristic equation
जातिबोधक समीकरण

characteristic equation of a matrix
सारणीचे जातिबोधक समीकरण

characteristic function
जातिबोधक फल

characteristic function of a set
संचाचे जातिबोधक फल

characteristic number
जातिबोधक संख्या

characteristic of a ring
वलयाचा लक्षणांक

characteristic of logarithm
लागपूर्णांक (पु.)

characteristic polynominal
जातिबोधक बहुपदी

characteristic polynominal of a matrix
सारणीची जातिबोधक बहुपदी

characteristic root
(सारणीचे) लक्षण मूळ

characteristic vector
(सारणीचा) लक्षण सदिश

chart
तक्ता (पु.)

check
तपासणी (स्त्री.)

check
तपासणी करणे

choice
निवड (स्त्री.)

choice function
निवड फल

chord
जीवा (स्त्री.)

chord of contact
स्पर्शजीवा (स्त्री.)

cipher
संकेतलिपी (स्त्री.)

cipher
संकेतलिपी वाचणे

circle
वृत्त (न.), वर्तुळ (न.) apsidal circle आरातीय वर्तुळ auxiliary circle सहवर्तुळ circumcircle परिवर्तुळ circumscribing circle परिवर्तुळ coaxial circles समाक्ष वर्तुळ concentric circles एककेंद्री वर्तुळ director circle दर्शक वर्तुळ eccentric circles

circle of closest contact
गाढस्पर्शी वतुरळ

circle of contact
स्पर्श वतुरळ

circle of convergence
अभिसरण वतुरळ

circle of curvature
वक्रता वतुरळ

circle of inversion
व्यस्तन वतुरळ

circle of similarity
समरुपता वतुरळ

circle of similitude
समरुपता वतुरळ

circmuscribe
परिलिखित करणे

circuit
परिपथ (पु.)

circulant
चक्रक (पु.)

circular
वृत्तीय, वतुरळाकृति, वृत्त-

circular cone
वृत्तशंकु (पु.)

circular cylinder
वृत्तचिति (स्त्री.)

circular function
वृत्तीय फल

circular measure
वृत्तीय माप

circular motion
वृत्तीय गति

circular permutation
वृत्तीय क्रमपर्याय

circular points at infinity (ideal points)
अनंतस्थित वृत्तीय बिंदू (काल्पनिक बिंदू)

circumcentre
परिकेंद्र (न.)

circumcircle
परिवतुरळ (न.)

circumference
परीघ (पु.)

circumscribed
परिलिखित

circumscribing sphere
परिगोल (पु.)

cissoid
आयव्ही पर्णवक्र (पु.), सिसॉईड (पु.)

class
वर्ग (पु.) एक़ुइवलेन्चे च्लस्स् सममूल्यता वर्ग रेसिदुए च्लस्स् अवशेष वर्ग

classification
वर्गीकरण (न.)

classification of siggularities
संविशेषतांचे वर्गीकरण

clockwise direction
घड्याळ्याच्या काट्याची दिशा (घ.का.दिशा)

clockwise sense
घड्याळ्याच्या काट्याची दिशा (घ.का.दिशा)

clopen
संवृत-विवृत

closed
बंद, संवृत

closed ball
संवृत गोलक

closed interval
संवृत अंतराल

closed map
संवृत प्रतिचित्रण

closed mapping
संवृत प्रतिचित्रण

closed open
संवृत विवृत

closed set
संवृत संच

closure of a set
संवृति संच

closure operation
संवृति क्रिया

closure operator
संवृति परिकर्मी

closure point
संवृति बिंदु

closure under operation
क्रियेसाठी संवृतता

cluster point
पुंज बिंदु

coalition
एकजूट (स्त्री.)

coaltitude
नतांश (पु.)

coaxial
समाक्ष

coaxial circles
समाक्ष वतुरळे

coboundary
सहमर्यादा (स्त्री.)

cocycle
सहचक्र (न.)

coding
संकेतन (न.) decoding संकेतवाचन encoding संकेतलेखन

coefficient
१ सहगुणक (पु.) २ गुणक (पु.) ३ गुणांक (पु.) binomial coefficient द्विपद सहगुणक fourier coefficient फूरिए सहगुणक literal coefficient अक्षर सहगुणक numerical coefficient संख्यात्मक सहगुणक undetermined coefficients अनिर्धारित सहगुणक differential coefficient

coefficient of elasticity
प्रत्यास्थता गुणांक

coefficient of friction
घर्षण गुणांक

coefficient of restitution
प्रत्यास्थापन गुणांक

cofactor of an element of a determinant
सारणिकेतील घटकाचा सहगुणक

cofinal
सहांतिम

cofinal subset
सहांतिम उपसंच

cofunction
सहफल (न.) (सिने व चोसिने ही परस्परांची सहफले होत)

cohomological
प्रतिसमजातिक

cohomologous
प्रतिसमजात

cohomology
प्रतिसमजातता (स्त्री.)

cohomology algebra
प्रतिसमजातिक बैजिकी

coincide
अभिन्न असणे, अभिन्न होणे

coincidence
अभिन्नता (स्त्री.)

coincident
अभिन्न

colatitude
अक्षांश पूरक (पु.)

colinearity
एकरेषीयता (स्त्री.)

collection
समुदाय (पु.)

collinear
एकरेषीय

collineation
एकरेषीकरण (न.)

collineatory
एकरेषी

cologarithm
स्तंभ (पु.)

column matrix
स्तंभ सारणी

column vector
स्तंभ सदिश

combination
चय (पु.)

combinatorial
चयन-

combinatorial analysis
चयन विश्लेषण

commensurable
संमेय

commission
१ साधारण २ समाईक general सर्वसामान्य, सर्वसाधारण particular विशिष्ट singlar संविशेष special विवक्षित specific निर्दिष्ट

common angle
समाईक कोन

common denominator
समच्छेद (पु.)

common difference
समान अंतर

common factor
१ साधारण अवयव २ समाईक गुणक

common logarithm
व्यवहारी लाग

common multiple
साधारण विभाज्य

common multiplier
साधारण गुणक

common ratio
समान गणोत्तर

common root
समाईक मूळ

common section
समाईक छेद

commutative
क्रमनिरपेक्ष

commutative law
क्रमनिरपेक्षतेचा नियम

commutative ring
क्रमनिरपेक्ष वलय

commutativity
क्रमनिरपेक्षता (स्त्री.)

commutator
क्रमपरिवर्तक (पु.)

commute
क्रमनिरपेक्ष असणे

compact
संहत सेक़ुएन्तिअल्ल्य् चोम्पच्त् क्रमिकया संहत

compact set
संहत संच

compact space
संहत अवकाश

compact support
संहत अवलंब

compactification
संहतीकरण (न.)

compactness
संहतता (स्त्री.) sequential compactness क्रमिका संहतता

compactum
संहति (स्त्री.)

comparable
तुलनीय

comparison
तुलना (स्त्री.)

comparison test
तुलना कसोटी

compass
१ कंपास (पु.) २ होकायंत्र (न.) (pl. compasses)

compatibiliy
अनुरुपता (स्त्री.)

compatible
अनुरुप

complement
परिपूरक (पु.)

complementary
परिपूरक

complementary angle
कोटि कोन

complementary function
परिपूरक फल

complemented lattice
परिपूरित जालक

complete
संपूर्ण entire समग्र full पूर्ण perfect परिपूर्ण total सकल

complete
संपूर्ण करणे

complete induction
संपूर्ण विगमन

complete integral
संपूर्ण संकलक

complete space
संपूर्ण अवकाश

complete system of neighbourhood
संपूर्ण आसमंतमाला

complete theory
संपूर्ण सैद्धांतिकी

completely
संपूर्णतया, संपूर्णतः

completely regular space
संपूर्णतया नियमित अवकाश

completeness
संपूर्णता (स्त्री.)

completion
संपूर्ति (स्त्री.)

complex
संमिश्र

complex
संमिश्रक (न.) simplicial complex सरलाकृति संमिश्रक

complex conjugate
संमिश्र संयुग्मी

complex fraction
मिश्र अपूर्णांक

complex function
संमिश्र फल

complex integral
संमिश्र संकलक

complex number
संमिश्र संख्या

complex plane
संमिश्र प्रतल

complex sequence
संमिश्र क्रमिका

complex variable
संमिश्र चल

componendo
योग प्रक्रिया (स्त्री.)

componendo and dividendo
योग वियोग प्रक्रिया

component
अंग (न.) connected component संबद्ध अंग normal component प्रलंबी अंग tangential component स्पर्शीय अंग vector component सदिश अंग

composant
अंगक

compose
१ गठन करणे (जसे, फलांचे) २ योग करणे (जसा सदिशांचा)

composite group
संयुक्त गट

composite number
संयुक्त संख्या

composite of functions
गठित फल

composition
गठन (न.)

composition of functions
फलांचे गठन

composition of vectors
सदिशांचा योग

composition series
गठन श्रेणी

compositum
संगठन (न.)

compound
मिश्र

compound addition
मिश्र बेरीज

compound distribution
मिश्र वितरण

compound event
मिश्र घटना

compound interest
चक्रवाढ व्याज

compound interest
चक्रवाढ व्याज

compound multiplication
मिश्र गुणन

compound ratio
मिश्र गुणोत्तर

compresion
संपीडन (न.)

compress
संपीडन करणे

compressibility
संपीड्यता (स्त्री.)

compressible
संपीड्य

compressive
संपीडनकारी

computable
संगणनक्षम

computation
संगणना (स्त्री.)

compute
संगणना करणे

computer
संगणक (पु.)

concatenation
स्वशृंखल (न.)

concave
अंतर्वक्र

concavity
अंतर्वक्रता (स्त्री.)

concentric
एककेंद्री

concentric circles
एककेंद्री वतुरळे

conchoid (of nicomedes)
शंखीय वक्र (पु.)

conclusion
निष्कर्ष (पु.) answer

concrete
मूर्त

concur
संपाती होणे

concurrence
संपात (पु.)

concurrent
एकसंपाती

concyclic
एकचक्रीय

condensation point
अधिपुंज बिंदु

condition
शर्त (स्त्री.) boundary condition मर्यादा शर्त chain condition शृंखला शर्त initial condition आदि शर्त necessary condition आवश्यक शर्त sufficient condition पर्याप्त शर्त

conditional
१ सशर्त २ संकेतार्थी (विधान)

conditional convergence
सशर्त अभिसरण

conditional equation
सशर्त समीकरण

conditional identity
सशर्त नित्यसमीकरण

conditional sentence
संकेतार्थी वाक्य

conditional statemetn
संकेतार्थी विधान

conditionally convergent series
सशर्त अभिसारी श्रेणी

conditions are satisfied
शर्ती पूर्ण होतात

condtional
संकेतार्थक (न.) (समजा प् आणि क़् ही विधाने आहेत. त्यांच्यापासून जर प् तर क़् हे विधान तयार केले. हे विधान प् क़् , प्-क़् प् क़् यापैकी कोणत्याही एका पद्धतीने लिहिण्याचा प्रघात आहे. हे संकेतार्थी विधान असून , -, या समानार्थी चिन्हांना संकेतार्थक म्हणतात.)

conductance
प्रवहन (न.)

conduction
वहन (न.)

conductivity
वाहकता (स्त्री.)

conductor
वाहक (पु.)

cone
शंकु (पु.) circular cone वृत्तशंकु enveloping cone परिस्पर्शी शंकु oblique cone तिरपा शंकु right circular cone समवृत्त शंकु right cone समशंकु right elliptic cone समविवृत्त शंकु tangent cone स्पर्श शंकु truncated cone तिर्यक्छिन्न शंकु

conention
संकेत (पु.), परिपाठ (पु.)

configuration
आकृतिबंध (पु.)

confocal
एकनाभ

confocal ellipses
एकनाभ विवृत्ते

conformable
अभिसंगत

conformal
अनुकोन

conformal mapping
अनुकोन प्रतिचित्रण

conformal transformation
अनुकोन रुपांतरण

congruence
एकरुपता (स्त्री.)

congruence (modulo n.)
समशेषता (भाजक) (ab(mod n) हे a समशेषी b भाजक असे वाचावे. ab (mod H) हे a समशेषी b भाजक H असे वाचावे).

congruence mapping
एकरुपण (न.)

congruence of figures
आकृत्यांची एकरुपता

congruence of matrices
सारण्यांची एकरुपता

congruence of triangles
त्रिकोणांची एकरुपता

congruent
एकरुप

congruent transformation
एकरुप रुपांतरण

congruent triangle
एकरुप त्रिकोण

conic
शांकव (पु.)

conic section
शंकुच्छेद (पु.)

conical
शंकु-

conical angle
शंकु कोन

conical surface
शंकु पृष्ठ

conicoid
शांकवाभ (पु.)

conjecture
अटकळ (स्त्री.)

conjugate
संयुग्मी complex conjugate संमिश्र संयुग्मी harmonic conjugate संवादी संयुग्मी

conjugate angles
वृत्तपूरक कोन (ज्या दोन कोनांच्या मापांची बेरीज ३६० अंश असते असे कोन)

conjugate diameters
संयुग्मी व्यास

conjugate function
संयुग्मी फल

conjugate number
संयुग्मी संख्या

conjugate quadratic surd
संयुग्मी द्विमूल करणी

conjugate suard
संयुग्मी करणी

conjunction
संधिकारक (न.) (समजा P आणि Q ही विधाने आहेत. त्यांच्यापासून P आणि Q हे विधान तयार केले. हे विधान PQ असे लिहितात. हे विधान संधिकारी विधान असून या चिन्हाला संधिकारक असे म्हणतात.)

conjunctive
संधिकारी

connected
संबद्ध areawise connected चापशः संबद्ध multiple connected बहुल संबद्ध pathwise connected पथशः संबद्ध simply connected साधे संबद्ध

connected component
संबद्ध अंग

connected set
संबद्ध संच

connectedness
संबद्धता (स्त्री.)

connection
संबंधन (न.)

connective
संबंधक (पु.)

connectivity
संबद्धता गुणांक (पु.)

conoid
शंक्काभ

consecutive
लागोपाठ येणारा, लागोपाठचा

consequent
उत्तरपद (न.)

consequent
उत्तर-

consequent term
उत्तरपद (न.)

conservation
अक्षयत्व (न.)

conservative
अक्षय्य

consistency
सुसंगतता (स्त्री.)

consistent
सुसंगत

consistent equations
सुसंगत समीकरणे

consolidated
एकत्रीकृत

constant
अचल definite निश्चित fixed स्थित indicated सूचित invariant अविकारी specified निर्दिष्ट stable स्थिर stationary निश्चल steady अचर uniform एकसमान

constant
अचल (पु.) (constant of variation विचरणाचा अचल)

constant of integration
संकलनाचा अचल

constant of variation
विचरणाचा अचल

constant term
अचल पद

constitutent
संघटक (पु.)

construct
रचना करणे, कृती करणे

constructible
रचनीय

constructible number
रचनीय संख्या

construction
रचना (स्त्री.), कृति (स्त्री.)

constructive
रचनागम्य

constructive mathematics
रचनागम्य गणित

contact
स्पर्श (पु.) external contact बाह्यस्पर्श internal contact आंतरस्पर्श

contact of high order
उच्च कोटिकेचा स्पर्श

contact of multiple order
बहुल कोटिकेचा स्पर्श

contact of second order
दुसऱ्या कोटिकेचा स्पर्श

continuation
संतनन (न.)

continue
चालू ठेवणे

continue a fraction
संतनित अपूर्णांक

continued project
संतनित गुणाकार

continued proportion
परंपरित प्रमाण

continuity
सातत्य (न.) semicontinuity अर्धसांतत्य stochastic continuity एकसमान सांतत्य upper semicontinuity वरुन अर्धसांतत्य

continuous
संतत सेमिचोन्तिनुओउस् अर्धसंतत स्त्रोन्ग्ल्य् चोन्तिनुओउस् प्रबलत्ः संतत

continuous decompisiton
संतत विघटन

continuous function
संतत फल

continuous spectrum
संतत मानपंक्ति

continuous uniformity on subset A
उपसंच आ वर संतत एकसमानता

continuum
संततक (पु.) (pl. continua)

continuum hypothesis
संततक गृहीत

contour
परिरेषा (स्त्री.)

contour integral
परिरेषा संकलक

contour integration
परिरेषा संकलन

contour lines
समोच्च रेषा

contracted
आकुंचित

contractible
आकुंचनक्षम

contraction
आकुंचन (न.)

contraction mapping
आकुंचन प्रतिचित्रण

contradict
प्रतिलाप करणे

contradiction
१ प्रतिलाप (पु.) २ विसंगति (स्त्री.)

contradictory
प्रतिलापी

contrapositive
व्युत्क्रम (पु.)

contravarient
प्रतिचल

contravarient tensor
प्रतिचल प्रदिश

converage
अभिसारित होणे

converence
अभिसरण (न.) absolute convergence केवल अभिसरण conditional convergence सशर्त अभिसरण dominated convergence प्रभावित अभिसरण probabilistic convergence संभवाधिष्ठित अभिसरण stochastic convergence प्रसंभाव्यता अभिसरण strong convergence प्रबल अभिसरण uniform

convergence in probability
प्रसंभाव्यता अभिसरण

convergent
अभिसारी

convergent sequence
अभिसारी क्रमिका

convergent series
अभिसारी श्रेणी

converse
व्यत्यास

conversely
व्यत्यासाने, उलटपक्षी

conversion
रुपांतरण (न.)

convert
रुपांतर करणे

convex
बहिर्वक्र

convex sequence
बहिर्वक्र क्रमिका

convex set
बहिर्वक्र संच

convexity
बहिर्वक्रता (स्त्री.)

convolution
संवलन (न.)

convolution (resultant) of two functions
दोन फलांचे संवलन

coordinate
निर्देशक

coordinate axes
निर्देशक अक्ष

coordinate geometry
निर्देशक भूमिति

coordinate space
निर्देशक अवकाश

coordinate system
निर्देशक प्रणाली

coordinate system
निर्देशक प्रणाली

coordinates
निर्देशक (पु.अ.व.) current coordinates प्रचलित निर्देशक curvilinear coordinates वक्ररेषीय निर्देशक cylindrical coordinates चिति निर्देशक, चितिरुप निर्देशक generalised coordinates व्यापक निर्देशक geodesic coordinates अल्पतम वक्र निर्देशक hyperbolic

coplanar
एकप्रतलीय

coprime
सापेक्षतः अविभाज्य

coprime to n
न् सापेक्ष मूळ संख्या

corollary
उपसिद्धांत (पु.) theorem

correction
दुरुस्ती (स्त्री.)

correspondence
संगति (स्त्री.) many many correspondence अनेकास अनेक संगती many one correspondence अनेकास एक संगती one many correspondence एकास अनेक संगती one one corrspondence एकास एक संगती

corresponding
संगत

corresponding angles
संगत कोन

corresponding value
संगत मूल्य

cosecant
कोसीकंट (पु.) sine

coset
सहसंच (पु.) लेफ़्त् चोसेत् डावा सहसंच रिघ्त् चोसेत् उजवा सहसंच

cosine
कोसाइन (स्त्री.)

cosine function
कोसाइन फल

cosine rule
कोसाइन सूत्र

cosmology
वैश्विकी (स्त्री.)

cotangent
कोटँजन्ट (पु.) sine

coterminal angles
सहभुज कोन

count
गणना करणे

countability
गणनीयता (स्त्री.)

countable
गणनीय

countable base
गणनीय पाया

countable set
गणनीय संच

countable subbase
गणनीय उपपाया

countable subcover
गणनीय उपआवरण

countably many
गणनीय बहु (for countably many values of x, x च्या काही गणनीय बहुमुल्ये वगळता इतर सर्व मूल्यांसाठी)

counterclockwise direction
घड्याळ्च्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का.वि.दिशा)

counterclockwise sense
घड्याळ्च्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का.वि.दिशा)

couple
बलयुग्म (न.)

covarient
सहचल

covarient tensor
सहचल प्रदिश

covarient vector
सहचल सदिश

cover
आवरण (न.) countable subcover गणनीय उपआवरण shrinkable cover संकोचनीय आवरण subcover उपआवरण uniform cover एकसमान आवरण

covered set
आवृत्त संच

covering
आवरणी (स्त्री.)

coversed sine
कोव्हरसाइन (स्त्री.) (चोवेर्स् x१ -सिन् x)

coversine
कोव्हरसाइन (स्त्री.) (चोवेर्स् x१ -सिन् x)

criterion
निकष (पु.)

critical
क्रांतिक

critical angle
क्रांतिक कोन

crore
कोटी (स्त्री.)

cross product
फुली गुणाकार

cross ratio
प्रगुणोत्तर (न.)

cross section
काटछेद (पु.)

crunode
गाठबिंदु (पु.) node

cube
१ घन (पु.) २ त्रिघात (पु.) पेर्फ़ेच्त् चुबे १ पूर्ण घन २ पूर्ण त्रिघाती

cube root
घनमूळ (न.)

cubic
त्रिघात पदावली (स्त्री.)

cubic
घन, त्रिघात

cubic centimetre
घन सेंटिमीटर (घ.सें.मी.)

cubic equation
त्रिघात समीकरण

cubic surd
त्रिमूल करणी

cubical
१ त्रैघातिक, त्रिघाती २ घनाकृति

cubical parabola
त्रिघाती अन्वस्त

cuboid
घनाभ (पु.)

curl of a vector
सदिशाचा कुरल

current
धारा (स्त्री.)

current coordinates
प्रचलित निर्देशक

curvature
वक्रता (स्त्री.) गौस्सिअन् चुर्वतुरे गाउसीय वक्रता नोर्मल् चुर्वतुरे प्रलंबी वक्रता

curve
वक्र (पु.) asymptotic curve अपगामी वक्र ballistic curve प्रक्षेपी वक्र cassinian curve कॅसिनीचा वक्र characteristic curve जातिबोधक वक्र exponential curve घातांकी वक्र generating curve जनक वक्र geodesic curve अल्पतम वक्र graduated curve नितळ केलेला वक्र

curve fitting
वक्राचे अन्वायोजन

curved line
वक्ररेषा (स्त्री.)

curved prism
वक्रचिति (स्त्री.)

curved space
वक्र अवकाश

curved surface
वक्र पृष्ठ (न.)

curvilinear
वक्ररेषीय

curvilinear coordinates
वक्ररेषीय निर्देशक

curvilinear integral
वक्ररेषीय संकलक

cusp
उभयाग्र (पु.) rode

cycle
चक्र (न.)

cyclic
चक्रीय, चक्री

cyclic expression
चक्रीय राशि

cyclic group
चक्री गट

cyclic order
चक्री क्रम

cyclic permutation
चक्री क्रमपर्याय

cyclic space
चक्रीय अवकाश

cyclically
चक्रक्रमाने

cyclically symmetrical
चक्रक्रमाने सममित

cycloid
चक्र आभ (पु.) epicycloid अपिचक्र आभ hypocycloid अवचक्राभ

cylinder
चिति (स्त्री.) circular cylinder वृत्तचिति enveloping cylinder परिस्पर्शी चिति right circular cylinder लंब वृत्तचिति

cylindrical
चितिरुप, चिति

cylindrical coordinates
चिति निर्देशक चितिरुप निर्देशक

cylindrical surface
चितिरुप पृष्ठभाग

damped
दमित

damping
दमन (न.)

dash
डॅश (अ' ए डॅश असे वाचावे)

data
१ पक्ष (पु.) २ आधारसामग्री (स्त्री.)

data processing
आधारसामग्रीचे संस्करण

days of grace
सवलतीचे दिवस

decagon
दशभुज (पु.)

deceleration
अवत्वरण (न.)

decidability
निर्णेयता (स्त्री.)

decidable
निर्णेय

decidable theory
निर्णेय सैद्धांतिकी

decile
दशमक (न.)

decimal
दशांश (पु.)

decimal
दशांश- non recurring decimal अनावर्ती दशांश recurring decimal आवर्ती दशांश terminating decimal विरामी दशांश unending decimal निरंत दशांश

decimal fraction
दशांश अपूर्णांक

decimal notation
दशमान संकेतन

decimal place
दशांश स्थान

decimal point
दशांश चिन्ह

decimal system
दशमान पद्धति

decimalisation
दशांशीकरण (न.)

decimalise
दशांशरुप देणे

decipher
संकेतलिपी वाचणे

deciphering
संकेतलिपी वाचन (न.)

decision
निर्णय (पु.)

decode
संकेतन वाचणे

decoding
संकेतवाचन (न.) coding

decomposable
विघटनीय

decomposable set
विघटनीय संच

decomposition
विघटन (न.) continuous decomposition संतत विघटन upper semicontinuous decomposition वरुन अर्धसंतत विघटन

decreasing
घटता

decreasing function
घटते फल

decrement
घट (स्त्री.) logarithmic decrement लागीय घट

deduce from
- वरुन सिद्ध करणे

deducible
निगमनीय

deduct
वजा करणे

deduction
निगमन (न.)

deductive
निगामी

deductive method
निगामी पद्धति

deep stratification
खोल स्तरण

deficient number
न्यून संख्या

define
१ व्याख्या करणे २ निश्चित करणे

defined
१ व्याख्यात २ निश्चित उनिक़ुएल्य् देफ़िनेद् एकमेवत्ः निश्चित

definite
निश्चित constant

definite integral
निश्चित संकलक

definite number
निश्चित संख्या

definition
व्याख्या (स्त्री.)

deformation
विरुपण (न.)

degree
१ अंश (पु.) (कोनाचे माप किंवा तापमान) २ कोटि (स्त्री.) ३ मात्रा (स्त्री.)

degree of a polynominal
बहुपदीची कोटी

degree of an equation
समीकरणाची कोटी

degree of freedom
मुक्तता कोटि

degree of non planarity
वितलतेची मात्रा

degree of permutation
क्रमपर्यायाची कोटी

demonstrate
१ दाखवणे २ सिद्ध करणे

denial
इन्कार (पु.)

denominator
छेद (पु.) च्म्मोन् देनोमिनतोर् समच्छेद

dense
सघन

dense set
सघन संच

denseness
सघनता (स्त्री.)

density
घनता (स्त्री.) मेत्रिच् देन्सित्य् दूरीक घनता

denumerable
अनुगणनीय

denumerable set
अनुगणनीय संच

dependence
अधीनता (स्त्री.) लिनेअर् देपेन्देन्चे रेषीय अधीनता

dependent
अधीन

dependent variable
परचल (पु.)

deranged series
अपविन्यस्त श्रेणी

derangement
अपविन्यास (पु.)

derivable
विकलनीय

derivation
अनुसिद्धता (स्त्री.)

derivation on a ring
वलयावरील निकलन

derivative
विकलज (पु.) directional derivative द्विक विकलज nth derivative वा विकलज second derivative द्वितीय विकलज

derive
अनुसिद्ध करणे

derived
साधित (जसे, साधित एकक, साधित श्रेणी)

derived set
पुंजबिंदु संच

descending
उतरता

descending order of magnitude
परिमाणाचा उतरता क्रम

describe
१ काढणे २ रचना करणे

descriptive geometry
प्रक्षेपण भूमिति

design
संकल्पन (न.)

detatched coefficient form
सहगुणक रुप

detatched operator
विलग परिकर्मी

determinant
सारणिक (पु.)

determine
ठरवणे, निर्धारित करणे, निश्चित करणे

determined
निर्धारित, निश्चित  उनिक़ुएल्य् देतेर्मिनेद् एकमेवत्ः निर्धारित

developable
१ विस्तारक्षम २ प्रस्तारक्षम

developable function
विस्तारक्षम फल

developable surface
प्रस्तारक्षम पृष्ठ

development
विस्तार (पु.)

deviation
विचलन (न.) स्तन्दर्द् देविअतिओन् प्रमाण विचलन

diagnol
विकर्ण leading diagonal मुख्य विकर्ण non-leading diagnol दुय्यम विकर्ण principal diagnol मुख्य विकर्ण

diagonal matrix
विकर्णी सारणी

diagonal scale
विकर्णी मापनी

diagonal series
विकर्णी श्रेणी

diagonalizable
विकर्णनीय

diagonalization
विकर्णन (न.)

diagonalize
विकर्णन करणे

diagonalizing
विकर्णनकारी

diagram
रेखाकृति (स्त्री.) लिने दिअग्रम् रेखाकृति

diagram chasing
रेखाकृति क्रमण

diagrammatic
रेखाकृतिरुपी

diameter
व्यास (पु.) conjugate diameters संयुग्मी व्यास equiconjugate diameters समसंयुग्मी व्यास

diameter of a set of points
बिंदुसंचाचा व्यास

diametrically opposite
व्यासान्त (पु.)

diametrically opposite points
व्यासान्त बिंदू

dichotomy
द्विपर्याय (पु.)

difference
अंतर (न.), फरक (पु.) backward difference पश्चग अंतर common difference समान अंतर finite difference सांत अंतर forward difference पुरोग अंतर symmetric difference सममित परिपूरक

differentiable
विकलक (पु.)

differential
विकलक (पु.) पर्तिअल् दिफ़्फ़ेरेन्तिअल् आंशिक विकलक तोतल् दिफ़्फ़ेरेन्तिअल् सकल विकलक

differential calculus
विकलन (न.)

differential coefficient
विकलन गुणक

differential coefficient of higher order
उच्चतर कोटिकेचा विकलन गुणक

differential equation
विकलन समीकरण

differential geometry
विकलक भूमिति

differential operator
विकलन परिकर्मी

differentiate
विकलन करणे

differentiation
विकलन (न.) cartan differentiation कार्तां विकलन, बाह्य विकलन exterior differentiation बाह्य विकलन, कार्तां विकलन outer differentiation बाह्य विकलन, कार्तां विकलन partial differentiation आंशिक विकलन successive differentiation क्रमवर्ती विकलन total

digit
अंक (पु.) सिग्निफ़िचन्त् दिगित् सार्थ अंक

dihedral angle
द्वितल कोन

dilation
विस्फारण (न.)

dimension
१ परिमाण (न.) (लांबी, क्षेत्रफळ व घनफळ यांच्या संदर्भात) २ मिति (स्त्री.)

dimension of space
अवकाश मिति

dimensional
मितीय (न्-दिमेन्सिओनल्, न् मितीय; न् दिमेन्सिओनल् स्पचे, न् मितीय अवकाश)

direct
थेट, प्रत्यक्ष, सरळ

direct common tangents
सरळ समाईक स्पर्शिका

direct product
सरळ गुणाकार

direct proof
प्रत्यक्ष सिद्धता

direct proportion
सम प्रमाण

direct similarity
सरळ समरुपता

direct tangent
सरळ समाईक स्पर्शिका

direct variation
समचलन (न.)

directed
दिशायुक्त

directed angle
सदिश कोन

directed line
दिशायुक्त रेषा

directed line segment
दिशायुक्त रेषाखंड

directed number
चिन्हांकित संख्या

directed segment
दिशायुक्त खंड

directed set
दिशायुक्त संच

direction
दिक् (स्त्री.), दिशा (स्त्री.)

direction angle
दिक् कोन

direction consine
दिक् कोसाइन

directional derivative
दिक् विकलज

directional projection
दिक् प्रक्षेप

directly congruent
सरळ एकरुप

directly similar
सरळ समरुप

director circle
दर्शक वतुरळ

directrix
दर्शिका (स्त्री.)

disc
१ चकती (स्त्री.) २ बिंब (न.)

disconnected
विसंबद्ध तोतल्ल्य् दिस्चोन्नेच्तेद् सकल विसंबद्ध

discontinuity
असांतत्य (न.) essential discontinuity अनिवार्य असांतत्य jump discontinuity प्लुति असांतत्य removable discontinuity निवारणीय असांतत्य simple discontinuity साधे असांतत्य

discontinuous
असंतत

discontinuous function
असंतत फल

discount
बठ्ठा (पु.), (खरेदीविक्रीत), कसर (स्त्री.) (विनिमयपत्रात)

discrete
विविक्त indiscrete अविविक्त non-discrete विविक्तेतर

discrete set
विविक्त संच isolated set एकाकी संच

discrete spectrum
विविक्त मानपंक्ति

discriminant
निश्चायक (पु.)

disjoint
विभक्त

disjoint sets
विभक्त संच

disjunction
विकल्पकारक (न.) (समजा प् आणि क़् या विधानापासून प् किंवा क़् हे विधान तयार केले. हे विधान प् व् क़् असे लिहितात. हे विधान विकल्पकारी विधान असून व् या चिन्हाला विकल्पकारक असे म्हणतात.)

disjunctive
विकल्पकारी

dispersion
अपस्करण (न.)

displacement
विस्थापन (न.)

dissimilar
असमरुप

distance
अंतर (न.) apsidal distance आरातीय अंतर focal distance नाभीय अंतर perpendicular distance लंबांतर

distinct
भिन्न

distribution
वितरण (न.) binominal distribution द्विपद वितरण compound distribution मिश्र वितरण singular distribution संविशेष वितरण

distributive
वितरणशील, वितरण-

distributive law
वितरण नियम

distributivity
वितरणता (स्त्री.), वितरणशीलता (स्त्री.)

disturbance
विक्षोभ (पु.) stochastic disturbance प्रसंभाव्य विक्षोभ perturbance प्रक्षोभ perturbation प्रक्षोभन

diverge
अपसृत करणे, अपसृत होणे

divergence
१ अपसृति (स्त्री.) २ अपसरण (न.)

divergence of a vector function
सदिश फलाची अपसृती

divergent
अपसारी

divergent sequence
अपसारी क्रमिका

divergent series
अपसारी श्रेणी

divide
१ भागणे २ विभाजन करणे (जसे, अंतरालाचे विभाजन) add

divided
विभाजित सुब्दिविदेद् प्रविभाजित

dividend
भाज्य (न.)

dividendo
वियोगप्रक्रिया (स्त्री.)

dividers
कर्कटक (पु.)

divisble group
विभाज्य गट

divisibility
विभाज्यता (स्त्री.)

divisible
विभाज्य

division
१ विभाजन २ भागाकार (पु.) external division बाह्य विभाजन harmonic division संवादी विभाजन internal division आंतर विभाजन subdivision प्रविभाजन exact division निःशेष भागाकार synthetic division संश्लेषक भागाकार

division algorithm
भागाकाराची रीत

division ring
भागाकारी वलय

divisor
१ भाजक (पु.) २ विभाजक (पु.) ( भागाकाराच्या क्रियेत ज्या संख्येने भागतात तिला भाजक असे म्हणतात. या ठिकाणी बाकी शून्य उरली असता भाजकाला विभाजक म्हणतात.)

dodecagon
द्वादशभुज (पु.)

dodecahedron
द्वादशफलक (पु.)

domain
अधिक्षेत्र (न.) region प्रदेश

domain of a function
फलाचे अधिक्षेत्र

dominant
प्रभावी

dominated
प्रभावित

dominated convergence
प्रभावित अभिसरण

domino
द्विमिनो (पु.)

dot
टिंब (न.)

dot product (of vecotrs)
(सदिशांचा) टिंब गुणाकार

double integral
द्विसंकलक (पु.)

double integration
द्विसंकलन (न.)

double point
दुहेरी बिंदु

double sequence
दुहेरी क्रमिका

double series
दुहेरी श्रेणी

dozen
डझन (पु.) (१२ वस्तु)

dual
अन्योन्य

dual space
अन्योन्य अवकाश

dual theorem
अन्योन्य प्रमेय

duality
अन्योन्यता (स्त्री.)

dummy symbol
बदली प्रतीक

dummy variable
मूक चल

duplicate ratio
वर्ग गुणोत्तर

duration
अवधि (पु.)

dyad
द्विक (न.)

dyadic
द्विकीय

dynamics
गतिशास्त्र (न.) mechanics

e-centre
बाह्य केंद्र (न.)

e-circle
बाह्य वतुरळ (न.)

ecart
अर्धदूरीक

eccentric angle
उत्केंद्र कोन

eccentric circles
उत्केंद्र वतुरळे

eccentricity
उत्केंद्रता (स्त्री.)

echelon form
सोपानक रुप

ecliptic
अयनवृत्त (न.), क्रांतिवृत्त (न.)

edge
कडा (स्त्री.)

edge of polyhedral angle
बहुतल कोनकडा

EDP (electronic data processing)
आधारसामग्रीचे इलेक्ट्रॉनिक संस्करण

effective
परिणामकारी

effective computability
परिणामकारी संगणनक्षमता

efficiency
कार्यक्षमता (स्त्री.)

efflux
बहिर्वाह (पु.)

eigen-
उचित-

eigenfunction
उचित फल (न.)

eigenvalue
उचित फल (न.)

eigenvalue (of a matrix)
(सारणीचे) उचित मूळ

eigenvector
उचित सदिश (पु.)

eigenvector of a matrix
सारणीचा उचित सदिश

elastic
प्रत्यास्थ

elastica
प्रत्यास्थिका (स्त्री.)

elasticity
प्रत्यास्थता (स्त्री.)

electrodynamic
विद्युतगतिशील

electrodynamics
विद्युतगतिशास्त्र (न.)

electromotive force
विद्युतगामक बल

electronic data processing (EDP)
आधारसामग्रीचे इलेक्ट्रॉनिक संस्करण

electrostatic
विद्युतस्थैतिक

electrostatic potential
विद्युतस्थैतिक विभव

electrostatics
विद्युतस्थितिशास्त्र (न.)

element
१ घटक (पु.) (संचाचा) २ अल्पांश (पु.) (रेषा, वस्तुमान इत्यादींचा) ३ पद (न.) (सारणिकाचे, सारणीचे) equivalent element सममूल्य घटक idempotent element वर्गसम घटक identify element अविकारक घटक separated elements पृथक्कृत घटक subbase element उपपायाचा घटक

elementary symmetric function
प्रारंभिक सममित फल

elements
मूलतत्त्वे (न.अ.व.)

eliminability
विलोपनीयता (स्त्री.)

eliminable
विलोपनीय

eliminant
विलोपज (पु.)

eliminant of polynominal equations
बहुपदी समीकरणांचा विलोपज

eliminate
विलोप करणे

elimination
विलोप (पु.)

ellipse
विवृत्त (न.)

ellipsoid
विवृत्ताभ (पु.)

ellipsoid of revolution
परिविवृत्ताभ (पु.)

elliptic
१ विवृत्तीय २ विवृत्ती

elliptic function
विवृत्ति फल

elliptic integral
विवृत्ति संकलक

elliptic modular function
विवृत्ती समानक फल

elliptic paraboloid
विवृत्ती अन्वस्ताभ

elliptic space
विवृत्ती अवकाश

elliptic transformation
विवृत्तीय रुपांतरण

elliptic wedge
विवृत्ती पाचर

elliptical
१ विवृत्तीय २ विवृत्ती

ellipticity
विवृत्तता (स्त्री.)

elongation
दीर्घीकरण (न.)

embedded
अंतःस्थापित

embedding
अंतःस्थापन (न.)

empirical
अनुभवजन्य

empty
रिक्त

empty set
रिक्त संच

empty space
रिक्त अवकाश

encipher
संकेतलिपीत लिहिणे

enclosed
आवृत

enclosure
आवृति (स्त्री.)

encode
संकेतनात लिहिणे

encoding
संकेतलेखन (न.) coding

end point
अंतबिंदु (पु.)

endless
अंतहीन

endomorphism
अंतरुरपता (स्त्री.)

energy
ऊर्जा (स्त्री.) kinetic energy गतिक ऊर्जा potential energy विभव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा power शक्ति work १ कार्य (बलाचे) २ काम

energy integral
ऊर्जा संकलक

entire
समग्र complete

entire function
समग्र फल

entire series
समग्र श्रेणी

enumerable
अनुगणनीय

enumerable set
अनुगणनीय संच

enumerate
अनुगणना करणे

envelope
परिस्पर्शक (पु.)

envelope of a one-parameter family of straight lines
एकप्राचली रेषाकुल परिस्पर्शक

enveloping
परिस्पर्शी

enveloping cone
परिस्पर्शी शंकु

enveloping cylinder
परिस्पर्शी चिति

epi-
अपि-

epicycle
अपिचक्र (न.)

epicycloid
अपिचक्राभ (पु.)

epimorphism
अपिरुपता (स्त्री.)

epitrochoid
अपिअराभ (पु.)

epsilon chain
एपसायलन शृंखला

epsilon net
एपसायलन जाल

equal
बरोबर, समसमान इदेन्तिचल्ल्य् एक़ुअल् नित्यसम

equal in all respects
सर्वांगसम

equal in area
समक्षेत्र (न.)

equality
समानता (स्त्री.)

equate
समानता मांडणे

equation
समीकरण (न.) algebric equation बैजिक समीकरण binomial equation द्विपद समीकरण biquadratic equation चतुर्घात समीकरण conditional equation सशर्त समीकरण cubic equation त्रिघात समीकरण exponential equation घातांकी समीकरण flux equation अभिवाह समीकरण general

equation in p form
प् रुपी समीकरण

equation is satisfied
समीकरणाची पूर्तता होते

equator
विषुववृत्त (न.)

equiangular
समकोन, समकोनीय

equiangular spiral
समकोनीय सर्पिल

equiangular triangle
समकोन त्रिकोण

equiareal
समक्षेत्र

equiconjugate diameters
समसंयुग्मी व्यास

equicontinuity
समसांतत्य (न.)

equicontinuous
समसंतत

equidistant
समदूर

equilateral
समभुज

equilateral triangle
समभुज त्रिकोण

equilibrium
समतोलत्व (न.), समतोल (पु.)

equimomental
समाचूर्णी

equipotential
समस्थितिज, समविभव-

equivalence
१ सममूल्यता (स्त्री.) २ सममूल्यकारक (पु.)(तर्कशास्त्रात) logical equivalence तार्किक सममूल्यता material equivalence वास्तविक सममूल्यता

equivalence class
सममूल्यता वर्ग

equivalence relation
सममूल्यता संबंध

equivalence theorem
सममूल्यता सिद्धांत

equivalent
सममूल्य

equivalent element
सममूल्य घटक

equivalent matrices
सममूल्य सारण्या

equivalent properties
सममूल्य गुणधर्म

ergodic theory
मानरक्षी रुपांतरणांचा अभ्यास

error
दोष (पु.) absolute error केवल दोष percentage error शेकडा दोष relative error सापेक्ष दोष standard error प्रमाण दोष

escribe
बहिर्रेखन करणे

escribed circle
बाह्य वर्तुळ

essential constant
अनिवार्य अचल

essential discontinuity
अनिवार्य असांतत्य

essential singularity
सारभूत संविशेषता

essential uniform convergence
सारतः एकसमान अभिसरण

euclidean geometry
युक्लिडीय भूमिति

euclidean norm
युक्लिडीय मानक

euclidean ring
युक्लिडीय वलय

evaluate
किंमत काढणे

evaluation
किंमत काढणे (न.)

even function
सम फल

even number
सम संख्या

eventually
सरतेशेवटी

eventually constant
सरतेशेवटी अचल

eventually in A
सरतेशेवटी आ मध्ये असणारा

everywhere
सर्वत्र

everywhere dense
सर्वत्र सघन

evident
स्पष्ट

evolute
उद्वलित (पु.)

evolution
मूलकरण (न.) (संख्येचे (न् वे) मूळ काढणे)

ex-
बहिः, बाह्य

exact
तंतोतंत accurate

exact differential equation
तंतोतंत विकलक समीकरण

exact division
निःशेष भागाकार

exactness
तंतोतंतपणा (पु.)

example
उदाहरण (न.) answer

excentre
बाह्यकेंद्र (न.)

exceptional
अपवादात्मक

excess
आधिक्य (न.) स्फेरिचल् एxचेस्स् गोलीय आधिक्य

excessive number
अधिसंख्या (स्त्री.)

exchange
विनिमय (पु.)

excircle
बाह्य वतुरळ (न.)

exclude
वगळणे

exclusion
अपवर्जन (न.)

exclusive
अपवर्जक मुतुअल्ल्य् एxच्लुसिवे परस्पर अपवर्जक

exclusive 'or'
अपवर्जक 'किंवा'

exercise
स्वाध्याय (पु.) answer

exhaustive
सर्वकष

existence
अस्तित्व (न.)

existential quantifier
अस्तित्व परिमाणक

expand
विस्तार करणे

expanded
विस्तारित

expansion
विस्तार (पु.) binary expansion द्विमान विस्तार binomial expansion द्विपद विस्तार ternary expansion त्रिमान विस्तार

expansion in series
श्रेणीरुप विस्तार

expansion of a determinant
सारणिक विस्तार

explementary angles
वृत्तपूरक कोन (ज्या दोन कोनांच्या मापांची बेरीज ३६० अंश असते असे कोन)

explicit
व्यक्त

explicit function
व्यक्त फल

explicitly
व्यक्ततः

exponent
घातांक (पु.)

exponential curve
घातांकी वक्र (ञ् अx चा प्रतलीय वक्र)

exponential equation
घातांकी समीकरण

exponential function
१ ए फल (न.) (ए x हे फल) २ घातफल (न.) (अ x हे फल)

exponential series
ए श्रेणी (स्त्री.)

exponential theorem
ए सिद्धांत (पु.)

exponential transformation
घातांकी रुपांतरण

exponentially increasing function
घातांकात वाढणारे फल

express
१ पदावली (स्त्री.) २ राशि (स्त्री.) algebric expression बैजिक पदावली bilinear expression द्विरेषीय पदावली binomial expression द्विपदी homogeneous expression समाघात पदावली integral expression पूर्णांकी पदावली linear expression रेषीय पदावली quadratic

exradius
बाह्यत्रिज्या (स्त्री.)

extended
वर्धित

extended domain
वर्धित अधिक्षेत्र

extension
वर्धन (न.)

exterior
बहिः, बाह्य, बहिःस्थ

exterior angle
बाह्य कोन

exterior differentiation
बाह्य विकलन, कार्तां विकलन

exterior measure
बाह्यमान (न.)

exterior of a set
संचाचा बहिःस्थ

exterior product
बाह्य गुणाकार

external angle
बाहेरील कोन

external bisector
बाह्य दुभाजक

external common tangents
सरळ समाईक स्पर्शिका

external contact
बाह्यस्पर्श (पु.)

external division
बाह्य विभाजन

external section
बाह्य छेद

external volume
बाह्य घनफळ

extract
काढणे

extrancous root
अप्रस्तुत मूळ

extraordinary
असाधारण

extraordinary aggregate
असाधारण समुच्चय

extrapolation
बहिर्वेशन (न.)

extremal
चरम

extreme
अंतिम

extreme
अंतिम (न.)

extreme point
चरम बिंदु

extreme proportional
टोकाचे प्रमाणपद

extreme value of a function
फलाचे अंतिम मूल्य

extremes
अंतिमे (न.अ.व.)

f ratio
F गुणोत्तर (न.)

face
फलक (पु.) लतेरल् फ़चे बाजूचा फलक लोवेर् फ़चे खालचा फलक उप्पेर् फ़चे वरचा फलक

face angle
फलक कोन

factor
१ अवयव (पु.) २ गुणक (पु.) common factor साधारण अवयव improper factor अयुक्त अवयव prime factor मूळ अवयव, अविभाज्य अवयव proper factor उचित अवयव specific factor निर्दिष्ट अवयव common factor समाईक गुणक integrating factor संकलक गुणक rationalising factor परिमेयक

factor group
भागित गट

factor ring
भागित वलय

factor space
भागित अवकाश

factorial
क्रमगुणाकार (पु.)

factorisation
अवयव पाडणे (न.)

factorise
अवयव पाडणे

fallacy
हेत्वाभास (पु.)

FALSE
असत्य

family
कुल (न.) सुब्फ़मिल्य् उपकुल

fibre
तंतु (पु.)

field
क्षेत्र (न.) gravitational field गुरुत्वीय क्षेत्र ordered field क्रमित क्षेत्र quadratic field वर्ग क्षेत्र quotient field भागित क्षेत्र scalar field अदिश क्षेत्र subfield उपक्षेत्र

figure
१ आकृति (स्त्री.) २ अंक (पु.) ३ आकडा (पु.) रेच्तिलिनेअर् फ़िगुरे सरळरेषीय आकृति सिग्निफ़िचन्त् फ़िगुरे सार्थ अंक

filter
निस्पंदक (न.)

filtered set
निस्पंदित संच

final
अंतिम last शेवटचा terminal अंत्य ultimate परम

finer
सूक्ष्मतर

finite
सांत

finite character
सांत लक्षण

finite difference
सांत अंतर

finite induction
सांत विगमन

finite integral
सांत संकलक

finite intersection
सांत छेद

finite property
सांत गुणधर्म

finite sequence
सांत क्रमिका

finite series
सांत श्रेणी

finite set
सांत संच

finite variation
सांत वितरण

finitely many
सांत बहु (for finitely many values of N N च्या काही सांत बहु मूल्यांसाठी) (for all but finitely many values of N, N ची काही सांत बहु मुल्ये वगळता इतर सर्व मूल्यांसाठी) (a finite number of)

finiteness
सांतत्त्व (न.)

first
प्रथम, पहिला initial आद्य original आरंभिक primitive आदिम

first axiom of countability
गणनीयतेचे प्रथम गृहीतक

first principles
प्राथमिक तत्त्वे

first term
प्रथम पद

fixed
स्थित constant

fixed point theorem
स्थित बिंदु प्रमेय

fixed price
स्थिर किंमत

flat
सपाट

flexibility
लवचिकपणा (पु.)

flexible
लवचिक

floating deciman point
तरंगते दशांश चिन्ह

flow
प्रवाह (पु.)

flow chart
ओघपत्र (न.)

fluid
द्रायु (पु.)

fluid mechanics
द्रायु यामिकी

flux
अभिवाह (पु.)

flux equation
अभिवाह समीकरण

focal chord
नाभि जीवा

focal distance
नाभीय अंतर

focal radius
नाभि त्रिज्या

focus
नाभि (स्त्री.)

folium of descartes
देकार्तेचा पर्णवक्र

force
बल (न.)

forces are in equilibrium
बले समतोल आहेत.

form
रुप (न.) bilinear form द्विरेषीय रुप canonical form प्रमाणभूत रुप, प्रमाण रुप echelon form सोपानक रुप indeterminate form अनिर्धार्य रुप normal form प्रसामान्य रुप quadratic form वर्गरुप reduced form संक्षिप्त रुप standard form प्रमाण रुप symmetric form

formula
१ सूत्र (न.) २ चिन्हबंध (पु.) (तर्कशास्त्रात) binomial formula द्विपद सूत्र reduction formula संक्षेपण सूत्र well form formula सुरचित चिन्हबंध

forward
पुरोग

forward difference
पुरोग अंतर

fourier coefficient
फुरिए सहगुणक

fourier series
फुरिए श्रेणी

fourier transform
फुरिए रुपांतर

fraction
अपूर्णांक (पु.) complex fraction मिश्र अपूर्णांक continued fraction संतनित अपूर्णांक decimal fraction दशांश अपूर्णांक partial fraction आंशिक अपूर्णांक proper fraction उचित अपूर्णांक radix fraction मूलांकरुप अपूर्णांक reduced fraction संक्षिप्त अपूर्णांक

fractional
अपूर्णांकी

fractional ideal
अंशात्मक गुणजावली

fractional number
अपूर्णांकी संख्या

frame
चौकट (स्त्री.)

frame of reference
संदर्भ चौकट

free group
मुक्त गट

frequency
१ आवृत्ति संख्या (स्त्री.) २ वारंवारता (स्त्री.)

frequently in A
आ मध्ये वारंवार असणारा

friction
घर्षण (न.)

frontier
सरहद्द (स्त्री.)

frontier of a set
संचाची सरहद्द

frontier operator
सरहद्द परिकर्मी

frontier point
सरहद्द बिंदु

frustum
समाछिन्न (पु.)

frustum of a cone
समाछिन्न शंकु

full
पूर्ण complete

full linear group
पूर्ण रेषीय गट

fully
पूर्णतः

function
फल (न.) algebric function बैजिक फल analytic function वैश्लेषिक फल associated function सहचारी फल automorphic function स्वयंरुपी फल beta function बीटा फल bijective function एकैक फल characteristic function जातिबोधक फल choice function निवड फल circular

function of a complex variable
संमिश्र चल फल

function of a real variable
वास्तव चल फल

function space
फल अवकाश

function theory
फल अभ्यास

functional
फलीय

functional
फलीयक (न.)

functional analysis
फलीय विश्लेषण

functional image
फलीय प्रतिमा

functor
फलकर्मी (पु.)

fundamental
मूलभूत, मूल

fundamental group
मूलभूत गट

fundamental operation
मूलभूत क्रिया

fundamental period
मूलभूत आवर्तन

fundamental sequence
मूल क्रमिका

fundamental theorem
मूलभूत सिद्धांत

fundamental unit
मूलभूत एकक

funicular polygon
रज्जु बहुभुज

g.c.d.(greatest common divisor)
म.सा.वि.(महत्तम साधारण विभाजक), दृढभाजक (पु.)

g.l.b.(of greatest lower bound)
म.अ.ब.(महत्तम अवबंध)

galois group
गाल्वा गट

gamma function
गामा फल

gauge
प्रमापन (न.)

gaussian curvature
गाउसीय वक्रता

gaussian number
गाउसीय संख्या

general
सर्वसामान्य, सर्वसाधारण common

general case
१ सर्वसामान्य प्रकार २ सर्वसामान्य बाब

general equation
सर्वसामान्य समीकरण

general integral
सर्वसामान्य संकलक

general principle of selection
निवडीचे व्यापक तत्त्व

general solution
सर्वसामान्य उकल

general term
सामान्य पद

generalisation
व्यापकीकरण (न.)

generalise
व्यापक स्वरुपात मांडणे

generalised
व्यापक

generalised continuum hypothesis
व्यापक संततक गृहीत

generalised convex function
व्यापक बहिर्वक्र फल

generalised coordinates
व्यापक निर्देशक

generalised force
व्यापक बल

generalised function
व्यापक फल

generalised integer
सामान्यीकृत पूर्णांक

generalised ratio test
व्यापक गुणोत्तर कसोटी

generalised spherical harmonic
व्यापक गोलीय संवादिक

generate
उत्पन्न करणे

generating curve
जनक वक्र

generating function
जनक फल

generating line
जनक रेषा

generator
जनक (पु.)

generator of a surface
पृष्ठजनक (पु.)

generatrix
जनिका (स्त्री.)

genus
वंशसंख्या (स्त्री.)

geodesic
अल्पतम वक्र-

geodesic (curve)
अल्पतम वक्र (पु.)

geodesic coordinates
अल्पतम वक्र निर्देशक

geometric mean
भूमिति मध्य

geometric progression
भूमिति श्रेढी

geometric series
भूमिति श्रेणी

geometrical
भूमितीय

geometry
भूमिति (स्त्री.) abstract geometry अमूर्त भूमिति affine geometry मितिरक्षी भूमिति algebraic geometry बैजिक भूमिति analytical geometry निर्देशक भूमिति analytic geometry निर्देशक भूमिति applied geometry उपयोजित भूमिति axiomatic geometry गृहीतक भूमिति

gibb's phenomenon
गिब्जचे तत्त्व

girth
घेर (पु.)

global
सार्वत्रिक

gnomon
छायादंड (पु.)

golden ratio
रम्य गुणोत्तर (१ + ५ १ ) ------ २

golden rectangle
रम्य आयत

golden section
रम्य छेद

grace
सवलत (स्त्री.)

grad (grade)
ग्रॅड (स्त्री.) (कोनाचे माप १ ग्रॅड ०.९ अंश) (ग्रद् ओ (ग्रॅड ओ असे वाचन) देल् ओ (डेल ओ असे वाचन)

grade (grad)
ग्रॅड (स्त्री.)

gradient
प्रवण (पु.)

gradient of a curve
वक्राचा प्रवण

gradient of a scalar function
आदिश फलाचा प्रवण

graduated
अंशांकित

graduated curve
नितळ केलेला वक्र

graduation
अंशांकन (न.)

graduation of a curve
वक्र नितळ करणे

grand total
एकूण बेरीज

graph
आलेख (पु.)

graph paper
आलेखपत्र (न.)

graphical
आलेखीय

graphical integration
आलेखी संकलन

graphical solution of an equation
समीकरणाची आलेखीय उकल

graphing by composition
जोड पद्धतीने आलेख काढणे

gravitation
गुरुत्वाकर्षण (न.)

gravitational
गुरुत्वीय

gravitational acceleration
गुरुत्वीय त्वरण

gravitational constant
गुरुत्वीय क्षेत्र

gravitational potential
गुरुत्वाकर्षी विभव

gravitational units
गुरुत्वीय एकके

gravity
गुरुत्व (न.)

great circle
महावतुरळ (न.)

greatest common divisor (g.c.d.)
महत्तम साधारण विभाजक (म.सा.वि.), दृढभाजक (पु.)

greatest lower bound
(ग्.ल्.ब्.आ.) महत्तम अवबंध (संक्षेप म.अ.ब.) (म.अ.ब.आ) (abbr. g.l.b.)

green's function
ग्रीनचे फल

gregory's series
ग्रेगरीची श्रेणी

gross
एकूण, स्थूल, ठोक

gross
ग्रोस (पु.) (बारा डझन)

group
गट (पु.) abelian group आबेली गट alternating group एकांतरित गट composite group संयुक्त गट cyclic group चक्री गट divisible group विभाज्य गट factor group भागित गट free group मुक्त गट full linear group पूर्ण रेषीय गट fundamental group मूलभूत गट galosis group

group character
गट लक्षण

group of order
कोटिकेचा गट

group of symmetries
सममितींचा गट

group table
गटाचे कोष्टक

group theory
गट अभ्यास

grouping terms
पदांचे गट पाडून

groupoid
गटाभ (पु.)

h.c.f.(highest common factor)
म.सा.वि.(महत्तम साधारण विभाजक), दृढभाजक (पु.)

haar measure
हारीय मान

half life
अर्धआयुर्मान (न.)

half line
अर्ध रेषा

half plane
अर्ध प्रतल

half ray
अर्धकिरण (पु.)

half space
अर्धावकाश (पु.)

hamel basis
हॅमेल पायाधार

hamilton's principle
हॅमिल्टनचे तत्त्व

hamiltonian
हॅमिल्टनी

hamiltonian
हॅमिल्टनन (न.)

hamiltonian graph
हॅमिल्टनी आलेख

handle of a surface
पृष्ठाची कडी

harmonic
संवादी सुभर्मोनिच् अवसंवादी सुपेर्हर्मोनिच् अधिसंवादी

harmonic
संवादिक (न.) spherical harmonic गोलीय संवादिक surface harmonic पृष्ठ संवादिक tesseral surface harmonic चौकोरी पृष्ठ संवादिक

harmonic analysis
संवादी विश्लेषण

harmonic conjugate
संवादी संयुग्मी

harmonic division
संवादी विभाजन

harmonic function
संवादी फल

harmonic mean
संवादी मध्य

harmonic motion
संवादी गति

harmonic pencil
संवादी शलाका

harmonic progression
संवादी श्रेढी

harmonic range
संवादी चौकडी

harmonic ratio
संवादी गुणोत्तर

harmonic section
संवादी छेद

harmonic series
संवादी श्रेणी

hectare
हेक्टर (न.)

height
उंची (स्त्री.) स्लन्त् हेइघ्त् तिरकस उंची

helicoid
मळसूत्राभ (पु.)

helix
मळसूत्री वक्र (पु.)

hemisphere
गोलार्ध (पु.)

hence
म्हणून, त्याअर्थी, अतः (,',)

heptagon
सप्तकोन (पु.)

hereditarily
वांशिक

hereditary property
वांशिक गुणधर्म

hermitian
हर्मिटी

hermitian matrix
हर्मिटी सारणी

heterogencous
अनेकविध

hexagon
षटकोन (पु.)

hexagonal prism
षटकोनचिति (स्त्री.)

hexahedron
षटफलक (पु.)

higher plane curve
उच्चतर प्रतल वक्र

highest common factor (h.c.f.)
महत्तम साधारण विभाजक (म.सा.वि.), दृढभाजक (पु.)

hilbert parallelotope
हिलबर्टचा समांतर फलक

hilbert space
हिलबर्ट अवकाश

histogram
आयताकृति (स्त्री.)

holder's inequality
होल्डरची असमानता

hollow
पोकळ

hollow sphere
पोकळ गोल

hollow square
पोकळ चौरस

holomorphic function
नियमित वैश्लेषिक फल

homeomorphic
एकैकसमाकारी (topologically isomorphic)

homeomorphism
एकैक समाकारिता (स्त्री.)

homo- (in comb.)
१ सम- २ एकविध-

homogeneity
एकविधता (स्त्री.)

homogeneous
१ समघात २ एकविध

homogeneous equation
समघात समीकरण

homogeneous expression
समघात पदावली

homogeneous strain
एकविध विकार

homogeneous transformation
एकविध रुपांतरण

homological
समजातिक

homological algebra
समजातिक बैजिकी

homologous
समजात

homology
समजातता (स्त्री.)

homology group
समजातता गट

homomorphic
समरुपी

homomorphism
समरुपता (स्त्री.)

homomorphy
समरुपता (स्त्री.)

homothetic centre
समस्थिती केंद्र

homothetic figures
समस्थिति आकृत्या

homothetic ratio
समस्थिति गुणोत्तर

homothetic transformation
समस्थिति रुपांतरण

homotopic
समस्थेय

homotopy
समस्थेयता (स्त्री.)

homotopy group
समस्थेयता गट

hooke's law
हूकचा नियम

horizon
क्षितीज (न.)

horizontal
१ क्षितीज समांतर २ आडवा

horizontal component
आडवा प्रक्षेप

horizontal line
आडवी रेषा

horizontal plane
आडवे प्रतल

hour angle
होरा कोन

hour circle
होरा वृत्त

housdorff property
हाऊसडॉर्फ गुणधर्म

housdorff space
हाऊसडॉर्फ अवकाश

hull
आवेष्टक (न.) (convex hull of a set संचाचा बहिर्वक्र आवेष्टक

hundred's place
शतं स्थान

hydrodynamic
द्रवगतिक

hydrodynamics
द्रवगतिशास्त्र (न.)

hydromagnetics
चुंबकीय द्रवगतिशास्त्र (magneto hydrodynamics)

hydrostatic
द्रवस्थितिक

hydrostatics
द्रवस्थितिशास्त्र (न.)

hyper-
अति-

hyperbola
अपास्त (पु.)

hyperbolic
अपास्तिक

hyperbolic coordinates
अपास्तिक निर्देशक

hyperbolic function
अपास्तिक फल

hyperbolic paraboloid
अपास्तीय अन्वनाभ

hyperbolic transformation
अपास्तिक रुपांतरण

hyperboloid
अपास्ताभ (पु.)

hyperboloid of one sheet
अखंड अपास्ताभ

hyperboloid of two sheets
द्विखंड अपास्ताभ

hypergeometric series
अतिगुणोत्तरीय श्रेणी

hyperplane
अतिप्रतल (न.)

hyperspace
अतिअवकाश (न.)

hypersurface
अतिपृष्ठ (न.)

hypo-
अव-

hypo-trochoid
अवाराभ (पु.)

hypocycloid
अवचक्राभ (पु.)

hypotenuse
कर्ण (पु.)

hypothesis
गृहीत (न.), पक्ष (पु.) continuum hypothesis संततक गृहीत theorem

icosahedron
विंशफलक (पु.)

ideal
गुणजावली (स्त्री.) fractional ideal अंशात्मक गुणजावली left ideal डावी गुणजावली right ideal उजवी गुणजावली two sided ideal दुहेरी गुणजावली unmixed indeal अमिश्रित गुणजावली

ideal line
काल्पनिक रेषा

ideal point
काल्पनिक बिंदु

idempotent
वर्गसम

idempotent element
वर्गसम घटक (a२ a असा घटक अ)

identical
अभिन्न

identically equal
नित्यसम

identification
तद्रुपता (स्त्री.)

identify
तद्रुपता पटवणे

identify
१ अविकारक (पु.) २ नित्यसमीकरण (न.) multiplicative identity गुणाकार अविकारक two sided identity दुहेरी अविकारक algebric identity बैजिक नित्यसमीकरण conditional identity सशर्त नित्यसमीकरण

identity element
अविकारक घटक

identity function
अविकारक फल

identity group
एकक गट

identity matrix
अविकारक सारणी

ignorable
उपेक्षणीय negligible नगण्य trivial क्षुल्लक

ignorable coordinate
उपेक्षणीय निर्देशक

illogical
तर्कविसंगत

illustration
१ उदाहरण (न.) २ दाखला (पु.) answer

image
प्रतिमा (स्त्री.) फ़ुन्च्तिओनल् इमगे फलीय प्रतिमा स्फेरिचल् इमगे गोलीय प्रतिमा

image of a set
संचाची प्रतिमा

imaginary
कल्पित abstract अमूर्त real वास्तव

imaginary circle
कल्पित वतुरळ

imaginary number
कल्पित संख्या

imaginary root
कल्पित मूळ

imbedded
अंतःस्थापित

imbedding
अंतःस्थापन (न.)

immediate predecessor
निकट पूर्ववर्ती

immediate successor
निकट उत्तरवर्ती

immersion
निमज्जन (न.)

impact
आघात (पु.)

imperfect
अपरिपूर्ण

implication
१ व्यंजनकारक (न.) २ व्यंजनकारी विधान (न.)

implicit
अव्यक्त

implicit function
अव्यक्त फल

implicity
अव्यक्तता (स्त्री.)

imply
-पासून मिळणे (A implies B, A पासून B मिळतो)

improper
अयुक्त

improper factor
अयुक्त अवयव

improper integral
अयुक्त संकलक

improper subgroup
अयुक्त उपगट

impulse
आवेग (पु.)

in opposite sense
उलट दिशेने

in proportion
प्रमाणात

in terms of
-च्या स्वरुपात

in the limit
सीमेशी

in the same sense
त्याच दिशेने

inaccuracy
अयथार्थता (स्त्री.)

inaccurate
अयथार्थ ambiguous असंदिग्ध inexact बिनतंतोतंत

incentre
आंतरकेंद्र (न.)

incidence
आपात (पु.)

incircle
आंतर वतुरळ (न.)

inclination
नति (स्त्री.)

inclined
नत

inclined plane
नत प्रतल

included
समाविष्ट

included angle
समाविष्ट कोन

inclusion
समावेशन (न.)

inclusion function
समावेशन फल

inclusion relation
समावेशन संबंध

inclusive
समावेशक

inclusive 'or'
समावेशक 'किंवा ' (ववा)

incommensurable
असंमेय

incomplete
अपुरा, असंपूर्ण

incomplete proof
अपुरी सिद्धता

incomplete space
असंपूर्ण अवकाश

inconsistency
विसंगति (स्त्री.)

inconsistent
विसंगत absurd असंगत

inconsistent equations
विसंगत समीकरणे

increasing
वाढता

increasing function
वाढते फल

increment
वाढ (स्त्री.) लोगरिथ्मिच् इन्च्रेमेन्त् लागीय वाढ

indefinite
अनिश्चित

indefinite integral
अनिश्चित संकलक

indefinite number
अनिश्चित संख्या

indefinitely
अनिश्चितपणे

independence
अनधीनता (स्त्री.)

independence of vectors
सदिशांची अनधीनता

independent
अनधीन

independent functions
अनधीन फले

independent variable
स्वचल (पु.)

indeterminate
अनिर्धार्य

indeterminate equations
अनिर्धार्य समीकरणे

indeterminate form
अनिर्धार्य रुप

index
१ निर्देशांक (पु.) २ घातांक (पु.) (अx मध्ये x हा घातांक आहे) इन्तेग्रल् इन्देx पूर्णांकी घातांक

index of a quadratic form
वर्गरुपाचा निर्देशांक

index set
निर्देशक संच

indexed
निर्देशांकित

indexed set
निर्देशांकित संच

indexing set
निर्देशक संच

indicated
सूचित constant

indicator function
द्योतक फल

indicatrix
द्योतिका (स्त्री.)

indirect
अप्रत्यक्ष

indirect proof
अप्रत्यक्ष सिद्धता

indiscrete
अविविक्त discrete

indiscrete topology
अविविक्त संस्थिति

induced
प्रेरित

induced topology
प्रेरित संस्थिति

induction
विगमन (न.), प्रवर्तन (न.) complete induction संपूर्ण विगमन finite induction सांत विगमन magnetic induction चुंबकीय विगमन transfinite induction सांतातीत विगमन

inductive
विगामी

inductive method
विगामी पद्धति

inequality
असमानता (स्त्री.) absolute inequality बिनशर्त असमानता triangle inequality त्रिकोण असमानता

inertia
जडत्व (न.)

inertial frame of reference
जडत्वीय संदर्भ चौकट

inertial mass
जडत्वीय वस्तुमान

inexact
बिनतंतोतंत inaccurate

inexactness
बिनतंतोतंतपणा (पु.)

inference
अनुमान (न.)

infimum
(इन्फ़्.आ) अवम मूल्य (न.) (अवम आ)

infinite
अनंत

infinite integral
अनंत संकलक

infinite product
अनंत गुणाकार

infinite root of an equation
समीकरणाचे अनंत मूळ

infinite sequence
अनंत क्रमिका

infinite series
अनंत श्रेणी

infinite set
अनंत संच

infinitesimal
लघुतर चल (पु.)

infinity
अनंतता (स्त्री.)

inflection (inflexion)
नतिपरिवर्तन (न.)

inflexion (inflection)
नतिपरिवर्तन (न.)

influx
अंतर्वाह (पु.)

initial
आद्य first

initial condition
आदि शर्त

initial line
आद्य रेषा

initial objects
आद्य वस्तु

initial point
प्रस्थान बिंदु, आरंभिक बिंदु

injection
अंतर्वेधन (न.)

injective
अंतर्वेधी

injective function
विभेदक फल

injective mapping
विभेदक प्रतिचित्रण

inner measure
आंतर मान

inner product
आंतर गुणाकार

input
निविष्टि (स्त्री.)

inradius
आंतरत्रिज्या (स्त्री.)

inscribe
आंतरलेखन करणे

inscribed angle
आंतरलिखित कोन

inscribed circle
आंतर वर्तुळ

inscribed sphere
आंतर गोल

insertion of brackets
कंस घालणे

insoluble
उकलहीन

inspection
परीक्षण (न.)

instalment
हप्ता (पु.)

instant
क्षण (पु.)

instantaneous
तत्क्षणिक

instrument
उपकरण (न.)

insulate
रोध करणे

insulation
रोधन (न.)

insulator
रोधी (न.)

integer
पूर्णांक (पु.)

integrability
संकलनीयता (स्त्री.) स्तोचस्तिच् इन्तेग्रबिलित्य् प्रसंभाव्य संकलनीयता

integrable function
संकलनीय फल

integrable sequence
संकलनीय क्रमिका

integral
पूर्णांकी

integral
संकलक complete integral संपूर्ण संकलक complex integral संमिश्र संकलक contour integral परिरेषा संकलक curvilinear integral वक्ररेषीय संकलक definite integral निश्चित संकलक double integral द्विसंकलक elliptic integral विवृत्ती संकलक energy integral ऊर्जा संकलक

integral calculus
संकलन (न.)

integral domain
पूर्णांकी वलय

integral equation
संकलक समीकरण

integral exponent
पूर्णांकी घातांक

integral expression
पूर्णांकी पदावली

integral function
१ पूर्णांकी फल २ समग्र फल

integral index
पूर्णांकी घातांक

integral part
पूर्णांकी भाग

integral power
पूर्णांकी घात

integral solution
पूर्णांकी उकल

integral table
संकलक कोष्टक

integral test
संकलक कसोटी

integral value
पूर्णांकी मूल्य

integral valued
पूर्णांक मूल्यधारी

integrand
संकल्प (न.)

integraph
संकलनित्र (न.)

integrating factor
संकलन गुणक

integrating symbol
संकलन चिन्ह

integration
संकलन (न.) contour integration परिरेषा संकलन double integration द्विसंकलन graphical integration आलेखी संकलन multiple integration बहुल संकलन successive integration क्रमवर्ती संकलन triple integration त्रिसंकलन

integration by inspection
परीक्षणाने संकलन

integration by parts
भागशः संकलन

integration by substitution
प्रतिस्थापनाने संकलन

integration by transforming
रुपांतराने संकलन

integrator
संकलक (पु.)

intercept
आंतरखंड करणे

intercept
आंतरखंड (पु.)

intercepted
आंतरखंडित

intercepted arc
आंतरखंडित चाप

interchange
अदलाबदल (स्त्री.)

interest
व्याज (न.) चोम्पोउन्द् इन्तेरेस्त् चक्रवाढ व्याज सिम्प्ले इन्तेरेस्त् सरळ व्याज

interior
अंतस्थ, अंतः, आंतर

interior angle
आंतर कोन

interior of a set
संचाचा अंतस्थ

interior opposite angles
आंतर व्युत्क्रम कोन

interior point
अंतस्थ बिंदू

interior set
आंतरिक संच

intermediate differential
मध्यम विकलक

intermediate value theorem
मध्य मूल्य प्रमेय

internal (inverse) common tangents
व्यस्त समाईक स्पर्शिका

internal contact
आंतरस्पर्श (पु.)

internal division
आंतर विभाजन

internal section
आंतर छेद (पु.)

internal segment
आंतरखंड (पु.)

internal volume
आंतर घनफळ

interpolation
अंतर्वेशन (न.)

intersect
छेदणे

intersection
छेद (पु.) फ़िनिते इन्तेर्सेच्तिओन् सांत छेद

interval
अंतराल (न.) closed interval संवृत अंतराल nested intervals कोटरित अंतराले open interval विवृत अंतराल semiclosed interval अर्धसंवृत अंतराल semiopen interval अर्धविवृत अंतराल subinterval उपांतराल

into function
अंतःक्षेपी फल

intransitive relation
असंक्रमक संबंध

intrinsic
निज, अंगभूत

intrinsic angle
निज कोन

intrinsic equation
निज समीकरण

intrinsic property
अंगभूत गुणधर्म

intrinsic value
निज मूल्य

invariance
अविकारिता (स्त्री.)

invariant
अविकारी constant

invariant
अविकारी (पु.)

invariant property
अविकारी गुणधर्म

invariant subgroup
अविकारी उपगट

inverse
व्यस्त

inverse (internal) common function
व्यस्त समाईक स्पर्शिका

inverse circular function
व्यस्त वृत्तीय फल

inverse common tangent
व्यस्त समाईक स्पर्शिका

inverse curve
व्यस्त वक्र

inverse element
व्यस्त घटक

inverse function
व्यस्त फल

inverse hyperbolic function
व्यस्त अपास्तिक फल

inverse of a matrix
सारणीचा व्यस्त

inverse order
उलटा क्रम

inverse points
व्यस्त बिंदू

inverse proportion
व्यस्त प्रमाण

inverse relation
व्यस्त संबंध

inverse similarity
व्यस्त समरुपता

inverse tangent
व्यस्त समाईक स्पर्शिका

inverse variation
व्यस्त चलन

inversely
व्यस्त

inversely proportional
व्यस्त प्रमाणात

inversely similar
व्यस्त समरुप

inversion
व्यस्तन (न.)

invertendo
व्यस्तप्रक्रिया (स्त्री.)

invertible
व्यस्तक्षम

invertible
व्यस्तक्षम (न.)

involution
१ घातक्रिया (स्त्री.) (एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने काही वेळा गुणण्याची क्रिया) २ स्वयंव्यस्त रुपांतरण (न.) (ट् ट्४ असे रुपांतरण)

involution pencil
अंतर्वलन शलाका

involution range
अंतर्वलन पंक्ति

irrational
अपरिमेय

irrational number
अपरिमेय संख्या

irreducible
अवियोजनीय

irreducible polynominal
अवियोजनीय बहुपदी

irregular
अनियमित

irregular integral
अनियमित संकलक

irreversible
१ अप्रतिक्रमी २ अव्युत्क्रमी

irrotational vector
अघूर्णी सदिश

isogonal lines
समकोनी रेषा

isogonal transformation
कोनरक्षी रुपांतरण

isolated point
एकाकी बिंदु

isolated set
एकाकी संच discrete set

isometric
समायामीय

isometry
समायामी (स्त्री.)

isomorph
एकैक समरुप (न.) तोपोलोगिचल्ल्य् इसोमोर्फिच् एकैकसमाकारी

isomorphism
एकैक समरुपता (स्त्री.)

isoperimetric
समपरिमिति-

isoperimetrical
समपरिमिति-

isosceles
समदिक-

isotropism
समदिकता (स्त्री.)

iterate
पुनरावृत्तक (न.)

iterated
पुनरावृत्त

iterated integral
पुनरावृत्त संकलक

iteration
पुनरावृत्ति (स्त्री.)

iteration method
पुनरावर्तन पद्धति

jacobian
याकोबीय

jacobian matrix
याकोबीय सारणी

join
जोड (पु.)

join of sets
संचाचा जोड

joint
संयुक्त

joint denial
संयुक्त इन्कार

joint variation
संयुक्त चलन

jordan curve
जोर्दां वक्र

jordan form of a matrix
सारणीचे जोर्दां रुप

judgment sample
यथामति नमुना

jump
प्लुति (स्त्री.)

jump discontinuity
प्लुति असांतत्य

juxtaposition
सन्निधीकरण (न.)

keratoid cusp
शृंगीय उभयाग्र node

kernel
बीजक (न.)

kind
प्रकार (पु.)

kinematics
गतिकी (स्त्री.) mechanics

kinetic energy
गतिज ऊर्जा

kinetics
बलगतिकी (स्त्री.) mechanics

kite
पतंग (पु.) पतंगाकृति (स्त्री.)

klein bottle
क्लाईन बाटली

knot
१ गाठ (स्त्री.) २ नॉट (पु.) (वेग मोजण्याचे एक परिमाण ः एका तासा एक सागरी मैल हा वेग)

known
ज्ञात

known quantity
ज्ञात राशि

l.c.m.(least common multiple)
ल.सा.वि.(लघुतम साधारण विभाज्य)

l.u.b. (least upper bound)
ल.उ.ब. (लघुतम उद्बंध)

L' Hospital's rule
लोपिताल नियम

lacunary space
रिक्तिका अवकाश

lagrangian
लाग्रांजन (पु.)

lagrangian
लाग्रांजनी

lamina
पटलिका (स्त्री.)

laplace transform
लापलास रुपांतर

laplace's equation
लापलासचे समीकरण

last
शेवटचा final

last term
शेवटचे पद

latent root of a matrix
सारणीचे उचित मूळ

latent structure
अप्रगट संरचना

lateral
बाजूचा

lateral edge
बाजूची कडा

lateral surface
बाजूचे पृष्ठ

latin square
लॅटिन चौरस

latitude
अक्षांश (पु.)

lattice
जालक (न.) complemented lattice परिपूरित जालक modular lattice विमानक जालक square lattice चौरस जालक

latus rectum
नाभिलंब (पु.) (pl. latera recta)

law
नियम (पु.) associative law साहचर्य नियम commutative lawक्रमनिरपेक्षतेचा नियम ddistributive law वितरण नियम

law of dichotomy
द्विपर्यायी नियम

law of excluded middle
अपवर्जित मध्याचा नियम

law of indices
घातांकाचे नियम

law of trichotomy
त्रिपर्यायी नियम

leading
पुरोगामी

leading diagonal
मुख्य विकर्ण

leap year
लीप वर्ष

least
लघुतम

least common multiple
लघुतम साधारण विभाज्य (ल.सा.वि.) (l.c.m.)

least upper bound
लघुतम उद्बंध (ल.उ.ब.) (ल्.उ.ब्.आ) (ल.उ.ब.आ) (abbr. l.u.b.)

lebesgue integral
लेबेग संकलक

lebesgue measure
लेबेग मान

left
डावा, वाम

left coset
डावा सहसंच

left hand topology
वाम संस्थिति

left handed coordinate system
वामवर्ती निर्देशक प्रणाली

left ideal
डावी गुणजावली

left identity
डावा अविकारक

left inverse
डावा व्यस्त

lemma
सहायक प्रमेय (न.) theorem

lemniscate of bernoulli
ऊ वक्र (वाचनः ळ वक्र)

length
लांबी (स्त्री.) ववे लेन्ग्थ् तरंग लांबी

level
पातळी (स्त्री.)

level
समतल

level curve
समोच्चता वक्र

level lines
समोच्चता रेषा

lexicographic order
कोशानुसारी क्रम

lie algebra
ली बैजिकी

lie brackets
ली कंस

lie group
ली गट

lifting
उच्चायन (न.)

like terms
सजातीय पदे

lim inf
निम्न सीमा (limit inferior)

lim sup
उच्च सीमा (limit superior)

limacon
मंथर वक्र (पु.)

limit
सीमा (स्त्री.), सीमांक (पु.) बल्लिस्तिच् लिमित् प्रक्षेपी सीमा

limit inferior
निम्न सीमा (lim inf)

limit inferior (lower limit) of a sequence
क्रमिकेची अवसीमा

limit point
सीमा बिंदु

limit superior
उच्च सीमा (lim sup)

limit superior (upper limit) of a sequence
क्रमिकेची उत्सीमा

limits of integral
संकलकाच्या सीमा

Lindellof space
लिंडेलोफ अवकाश

line
एरेषा (स्त्री.) base line तळरेषा contour lines समोच्च रेषा curved line वक्र रेषा generating line जनक रेषा half line अर्ध रेषा initial line आडवी रेषा level lines काल्पनिक रेषा nodal line आद्य रेषा pedal line पदिक रेषा polar line धुवीय रेषा singular line

line at infinity
अनंतस्थित रेषा

line diagram
रेषा संकलक

line of collinearity
एकरेषीयता रेषा

line of collinearity of points
बिंदूंची एकरेषीयता रेषा

line of inflection
नतिपरिवर्तन रेषा

line of reflection
परावर्तन रेषा

line segment
रेषा खंड (संक्षिप्त रुप रेख)

lineal
रेखात्मक

linear
रेषीय

linear algebra
रेषीय बैजिकी

linear combination
रेषीय योग

linear dependence
रेषीय अधीनता

linear equation
रेषीय समीकरण

linear expression
रेषीय पदावली

linear independence
रेषीय अनधीनता

linear measure
रेषीय मान

linear order
रेषीय क्रम

linear programming
रेषीय प्रायोजन

linear ring
रेषीय वलय

linear set
रेषीय संच

linear space
रेषीय अवकाश

linear span
रेषीय विस्तृति

linear topological space
रेषीय सांस्थितिक अवकाश

linear transformation
रेषीय रुपांतरण

literal coefficient
अक्षर सहगुणक

litre
लिटर (पु.)

local
स्थानिक

local compactness
स्थानिक संहतता

local connectedness
स्थानिक संबद्धता

local property
स्थानिक गुणधर्म

local ring
स्थानिक वलय

localisation
स्थानिकीकरण (न.)

localise
स्थानिकीकृत करणे

localised
स्थानिकीकृत

localised vector
स्थानिकीकृत सदिश

locally
स्थानियतः

locally compact
स्थानियतः संहत

locally connected
स्थानियतः संबद्ध

locus
निधान (न.) स्पचे लोचुस् अवकाशातील निधान तच् लोचुस् समस्पर्शबिंदु निधान (pl. loci)

locus of a point
बिंदूचे निधान

log
लाग (logarithm)

logarithm
लाग (पु.) (log)

logarithmic decrement
लागीय घट

logarithmic function
लागीय फल

logarithmic increment
लागीय वाढ

logarithmic scale
लागीय मापनी

logarithmic series
लागीय श्रेणी

logarithmic spiral
लागीय सर्पिल

logic
तर्कशास्त्र (न.)

logical
तर्कसंगत

logical equivalence
तार्किक सममूल्यता

logical implication
तार्किक व्यंजनकारक

logistic spiral
व्यूह सर्पिल

longitude
रेखांश (पु.)

loop
वळे (न.)

loss
तोटा (पु.)

lower
१ खालचा २ (in comb.) अव-, खालून

lower bar
अवरेखा (स्त्री.) (अ हे अवरेखित ए असे वाचावे) -

lower bound
अवबंध (पु.)

lower face
खालचा फलक

lower limit (limit inferior) of a sequence
क्रमिकेची अवसीमा

lower limit of an integral
संकलकाची खालची सीमा

lower limit topology
अवसीमा संस्थिति

lower semicontinuous
खालून अर्धसंतत

lower semicontinuous function
खालून अर्धसंतत फल

lower sum
खालची बेरीज

lower transit
अवसंक्रमण (न.)

Maclaurin's series
मॅकलॉरिन श्रेणी

magic square
जादूचा चौरस

magnetic induction
चुंबकीय प्रवर्तन

magneto-hydrodynamics
चुंबकीय द्रवगतिशास्त्र (न.) (hydromagnetics)

magnitude
१ परिमाण (न.) २ (खगोलशास्त्रात) प्रत (स्त्री.)

major
दीर्घ

major arc
दीर्घ चाप

major segment
दीर्घखंड (पु.)

manifold
समष्टि (स्त्री.)

manometer
वायुदाबमापी (पु.)

mantissa
लाग अपूर्णांक (पु.)

many many correspondence
अनेकास अनेक संगती

many one correspondence
अनेकास एक संगती

many valued
बहुलमूल्य

map
१ नकाशा (पु.) २ (गणितात) प्रतिचित्रण (न.)

mapping
प्रतिचित्रण (न.) bijective mapping एकैक प्रतिचित्रण canonical mapping प्रमाणभूत प्रतिचित्रण, प्रमाण प्रतिचित्रण conformal mapping अनुकोन प्रतिचित्रण congruence mapping एकरुपण contraction mapping आकुंचन प्रतिचित्रण injective mapping विभेदक प्रतिचित्रण

mark
खूण (स्त्री.)

mass
वस्तुमान (न.)

mass element
वस्तुमान अल्पक

material equivalence
वास्तविक सममूल्यता

material implication
वास्तविक व्यंजनकारक

mathematician
गणिती (पु.)

mathematics
गणित (न.) applied mathematics उपयोजित गणित constructive mathematics रचनागम्य गणित pure mathematics शुद्ध गणित

matrix
सारणी (स्त्री.) adjoint matrix आयुग्मी सारणी column matrix स्तंभ सारणी diagonal matrix विकर्णी सारणी equivalent matrices सममूल्य सारणी hermitian matrix हर्मिटी सारणी identity matrix अविकारक सारणी orthogonal matrix लंबकोनी सारणी rectangular matrix आयत

matrix of order mxn
म् x न् कोटिकेची सारणी

matroid
सारण्याभ (पु.)

maxima of a function
फलाची महत्तमे

maximal
उच्चिष्ठ

maximisation
अधिकतम करणे (न.)

maximise
अधिकतम करणे

maximum
(मx आ) महत्तम (न.) (महत्तम आ)

maximum
कमाल (मxइमुम् वलुए कमाल मूल्य)

maximum of a function
फलाचे कमाल मूल्य

maximum of a set
संचातील कमाल घटक

maximum value
कमाल मूल्य

meaksure
१ मान (न.) २ माप (न.) absolute measure केवल मान exterior measure बाह्य मान haar measure हारीय मान inner measure आंतर मान lebesgue measure लेबेग मान linear measure रेषीय मान outer measure बहिर्मान signed measure चिन्हांकित मान spectral measure मानपंक्तिय

mean
मध्य (पु.) arithmetic mean गणित मध्य geometric mean भूमिति मध्य harmonic mean संवादी मध्य weighted mean भारित मध्य

mean proportional
मधले प्रमाणपद

mean value theorem
मध्य मूल्य सिद्धांत

measurable
मेय

measurable function
मेय फल

measurable set
मेय संच

measurable space
मेय अवकाश

measure of angle
कोनाचे माप

measure of curvature
वक्रतामान त्रिज्या

measure preserving
मान रक्षी

measure space
मान अवकाश

measure theory
मान अभ्यास

measurement
मापन (न.)

mechanics
यामिकी (स्त्री.) (celestial mechanics खगोलीय यामिकी) dynamics गतिशास्त्र kinematics गतिकी kinetics बलगतिकी statics स्थितिशास्त्र

medial section
मध्यमेय छेद

median
१ मध्यक (न.) (संख्याशास्त्रात) २ मध्यगा (स्त्री.) (भूमितीत)

meeromorphic
अनंतकी

member
घटक (पु.)

membrane
पटल (न.)

mensuration
भौमितिक मापन (न.)

meridian section
अक्षीय छेद

meromorphic function
अनंतकी फल

meta Abelian group
अनु आबेली गट

meta-
(in comb.) अनु-

metacentre
उत्प्लवकेंद्र (न.)

metacompact space
अनुसंहत अवकाश

metamathematics
अनुगणित (न.)

metastable
अनुस्थायी

method
पद्धति (स्त्री.) analytical method विश्लेषण पद्धति deductive method निगामी पद्धति inductive method विगामी पद्धति iteration method पुनरावर्तन पद्धति relaxation method शिथिलन पद्धति synthetical method संश्लेषण पद्धति unitary method एकमान पद्धति

method of partial fractions
आंशिक अपूर्णांक पद्धति

method of reductio ad absurdum
निगमित असंगति पद्धति

method of substitution
प्रतिस्थापन पद्धति

metric
दूरीक

metric
दूरीक (न.) उसुअल् मेत्रिच् नेहमीचे दूरीक

metric density
दूरीक घनता

metric geometry
दूरीक भूमिति

metric space
दूरीक अवकाश सेमि मेत्रिच् स्पचे अर्धदूरीक अवकाश

metric system
मेट्रिक पद्धति

metric topology
दूरीक संस्थिति

metrically dense set
दूरीकतः सघन संच

metrizability
दूरीक क्षमता (स्त्री.)

metrizable
दूरीकक्षम

metrizable space
दूरीकक्षम अवकाश

metrization
दूरीकीकरण (न.)

minima of a function
फलाची लघुतमे

minimal
निम्निष्ठ

minimal (minimum) equation
लघुतम समीकरण

minimal (minimum) polynomial of a matrix
सारणीची किमान बहुपदी

minimisation
निम्नतम करणे (न.)

minimise
निम्नतम करणे

minimum
(मिन् आ) लघुतम (न.) (लघुतम आ)

minimum
किमान (मिनिमुम् वलुएकिमान मूल्य)

minimum (minimal) equation
लघुतम समीकरण

minimum (minimal) equation
लघुतम समीकरण

minimum (minimal) polynomial of a matrix
सारणीची किमान बहुपदी

minimum of a set
संचातील किमान घटक

minimum value
किमान मूल्य

minor
लघु

minor
उपसारणिक (पु.)

minor arc
लघु चाप

minor axis
लघु अक्ष

minor of a determinant
उपसारणिक (पु.)

minor segment
लघुखंड (पु.)

minuend
वियोज्य (न.)

minus
उणे, वजा

minus
ऋण, वजा, उणे

minus sign
१ वजा चिन्ह (४-३) २ ऋण चिन्ह (-५) ३ अल्पन्यूनक चिन्ह (५-) (५ पेक्षा किंचित कमी)

mixed
मिश्रित

mixed number
मिश्रित संख्या

mixed surd
मिश्रित करणी

mixed tensor
मिश्रित प्रदिश

mod n (modulo n)
भाजक n (ab mod n, a समशेषी b भाजक n; ab modulo n, a समशेषी b भाजक n)

mode
बहुलक (न.)

model
प्रतिमान (न.) शोच्क् मोदेल् आघात प्रतिमान स्तोचस्तिच् मोदेल् यादृच्छिक प्रतिमान

modular function
एकमापांकी फल

modular group
एकमापांकी गट

modular lattice
विमानक जालक

module
विमानक (न.)

modulo n (mod n)
भाजक न

modulus
मापांक (पु.)

modulus of elasticity
प्रत्यास्थता मापांक

modulus of rigidity
दृढता मापांक

modulus of shear
कर्तन मापांक

modus ponens
विध्यात्मक अनुमान

modus tollens
निषेधात्मक अनुमान

moment
आघूर्ण (न.)

moment of a force
बलाचे आघूर्ण

moment of inertia
जडत्व आघूर्ण

momentum
संवेग (पु.)

mono-
(in comb.) एक-

monoid
एकयुक्त अर्धगट (पु.)

monomial
एकपद (न.)

monomial
एकपदी

monomorphism
एकरुपण (न.)

monotone (monotonic) sequence
एकस्वनिक क्रमिका

monotonic
एकस्वनिक

monotonic (monotone) sequence
एकस्वनिक क्रमिका

monotonic function
एकस्वनिक फल

morphism
रुपण (न.)

motion
गति (स्त्री.) circular motion वृत्तीय गति harmonic motion संवादी गति periodic motion आवर्तनी गति rectilinear motion सरळरेषीय गति rigid motion दृढ गति

motion geometry
गति भूमिति

multi-
बहुल-

multifoil
बहुलचापी (पु.)

multinomial
बहुलावृत्त

multinominal
बहुलपद (न.)

multiple
१ पट (स्त्री.) २ विभाज्य (पु.) common multiple साधारण विभाज्य least common multiple लघुतम साधारण विभाज्य submultiple विभाजित factor

multiple
बहुल, गुणित

multiple angles
गुणित कोन

multiple connected
बहुल संबद्ध

multiple integral
बहुल संकलक

multiple integration
बहुल संकलन

multiple point
बहुल बिंदु

multiple pole
बहुल अनंतक

multiple valued function (multivalued function)
बहुलमूल्य फल

multiple zero
बहुल शून्य

multiplicand
गुण्य (न.)

multiplication
गुणन compound multiplication मिश्र गुणन scalar multiplication (सदिशाचे) आदेश गुणन vector multiplication सदिश गुणन

multiplication table
गुणाकार कोष्टक

multiplicative
१ गुणनशील २ गुणाकारी

multiplicative identity
गुणाकार अविकारक

multiplicative inverse
गुणाकार व्यस्त

multiplicative structure
गुणाकारी संरचना

multiplicatively
गुणनशः

multiplicativity
गुणनशीलता (स्त्री.)

multiplicity
बहुलत्व (न.)

multiplier
गुणक (पु.) common multiplier साधारण गुणक factor

multiply
गुणणे add

multiply
बहुल-

multiply connected
बहुल संबद्ध

multiply periodic
बहुल आवर्तनी

multivalued
बहुलमूल्य

multivalued function
बहुलमूल्य फल (multiple valued function)

mutually disjoint
परस्पर विभक्त

mutually exclusive
परस्पर अपवर्जक

n-ary operation
न्-पद क्रिया

n-tic
न् घाती (पु.)

n-tic
न् घाती (पु.)

nadir
अधःस्वस्तिक (न.)

NAND
न-च (negation of and)

natural
नैसर्गिक

natural number
नैसर्गिक संख्या

near
प्रायः

near field
क्षेत्रप्राय

near ring
वलयप्राय

nearness
निकटता (स्त्री.)

necessary condition
आवश्यक शर्त

negation
नकरण (न.)

negative
ऋणरुप (न.)

negative
ऋण-, ऋणात्मक

negative number
ऋण संख्या

negative variation
ऋण विचरण

negligible
नगण्य ignorable

neighbourhood
आसमंत (न.)

neighbourhood system
आसमंतमाला (स्त्री.)

nest
कोटर (न.)

nested intervals
कोटरित अंतराले

net
निव्वळ

net
जाल (न.) एप्सिलोन् नेत् एपसायलन जाल सुब् नेत् उपजाल उनिवेर्सल् नेत् सार्व जाल

network
जालव्यूह (न.)

neutral element
अविकारी घटक

neutral equilibrium
उदासीन समतोलत्व

nine point
नवबिंदु (पु.)

nine point centre
नवबिंदु केंद्र

nine point circle
नवबिंदु वतुरळ

nodal line
निस्पंद रेषा

node
गाठबिंदु (पु.) acnode एकाकी गाठबिंदु crunode गाठबिंदु cusp उभयाग्र keratoid cusp शृंगीय उभयाग्र knot गाठ rhamphoid cusp चंचुक गाठबिंदु spinode उभयाग्र

non coplanar
नैकप्रतलीय

non decreasing
न घटणारा

non dense set
अघन संच

non denumerable set
अननुगणनीय संच

non discrete
विविक्तेतर discrete

non empty
अरिक्त

non homogeneous
नैकविध

non increasing
न वाढणारा

non increasing
न वाढणारा

non leading
प्रतिगामी

non leading
प्रतिगामी

non leading diagonal
दुय्यम विकर्ण

non leading diagonal
दुय्यम विकर्ण

non linear
अरेषीय

non linear
अरेषीय

non linear set
अरेषीय संच

non plannar
अप्रतलीय

non recurring
अनावर्ती

non recurring deciman
अनावर्ती दशांश

non reflexive relation
नस्वलक्षी संबंध

non singular
असंविशेष

non singular
असंविशेष

non singular amtrix
असंविशेष सारणी

non singular transformation
असंविशेष रुपांतरण

non symmetric relation
निस्सममित संबंध

non symmetric relation
निस्सममित संबंध

non transitive relation
नसंक्रमक संबंध

non transitive relation
नसंक्रमक संबंध

non trivial
क्षुल्लकेतर

non trivial
क्षुल्लकेतर

non void
अरिक्त

non void
अरिक्त

non void subset
अरिक्त उपसंच

non-collinear
नैकरेषीय

non-Euclidean geometry
अ युक्लिडीय भूमिति

non-linear set
अरेषीय संच

non-plannar
अप्रतलीय

non-recurring
अनावर्ती

non-recurring decimal
अनावर्ती दशांश

non-reflexive relation
नस्वलक्षी संबंध

non-singular matrix
असंविशेष सारणी

non-singular transformation
असंविशेष रुपांतरण

non-void subset
अरिक्त उपसंच

nonagon
नवकोन (पु.)

NOR
न-वा (negation of or)

NOR
न-वा (negation of or)

norm
१ प्रमाणक (न.) २ मानक (न.)

norm
१ प्रमाणक (न.) २ मानक (न.)

norm of a vector
सदिशाचा मानक

norm of a vector
सदिशाचा मानक

norm topology
मानक संस्थिति

norm topology
मानक संस्थिति

normal
प्रलंब (पु.) (भूमितीत) binormal उपप्रलंब principal normal मुख्य प्रलंब subnormal प्रलंबक्षेप

normal
प्रसामान्य सुब्नोर्मल् अवप्रसामान्य

normal
प्रलंब (पु.) (भूमितीत) binormal उपप्रलंब principal normal मुख्य प्रलंब subnormal प्रलंबक्षेप

normal
प्रसामान्य सुब्नोर्मल् अवप्रसामान्य

normal acceleration
प्रलंबी त्वरण

normal acceleration
प्रलंबी त्वरण

normal bundle
प्रलंबी संभार

normal bundle
प्रलंबी संभार

normal component
प्रलंबी अंग

normal component
प्रलंबी अंग

normal curvature
प्रलंबी वक्रता

normal curvature
प्रलंबी वक्रता

normal extension
प्रसामान्य वर्धन

normal extension
प्रसामान्य वर्धन

normal extension of a field
क्षेत्राचे प्रसामान्य वर्धन

normal extension of a field
क्षेत्राचे प्रसामान्य वर्धन

normal family
प्रसामान्य कुल

normal family
प्रसामान्य कुल

normal form
प्रसामान्य रुप

normal form
प्रसामान्य रुप

normal function
प्रसामान्य फल

normal function
प्रसामान्य फल

normal map
प्रसामान्य नकाशा

normal map
प्रसामान्य नकाशा

normal matrix
प्रसामान्य सारणी

normal matrix
प्रसामान्य सारणी

normal section
प्रलंब छेद

normal section
प्रलंब छेद

normal series
प्रसामान्य श्रेणी

normal series
प्रसामान्य श्रेणी

normal space
प्रसामान्य अवकाश

normal space
प्रसामान्य अवकाश

normal subgroup
प्रसामान्य उपगट

normal subgroup
प्रसामान्य उपगट

normal tower
प्रसामान्य मनोरा

normal tower
प्रसामान्य मनोरा

normal velocity
प्रलंबी वेग

normal velocity
प्रलंबी वेग

normalise
प्रमाणित करणे

normalise
प्रमाणित करणे

normalised
प्रमाणित

normalised
प्रमाणित

normaliser
प्रसामान्यक (पु.)

normaliser
प्रसामान्यक (पु.)

normed vector space
मानकित सदिश अवकाश

normed vector space
मानकित सदिश अवकाश

not closed
असंवृत

not closed
असंवृत

not open
अविवृत

not open
अविवृत

NOT-
(in comb.) न-

NOT-
(in comb.) न-

notation
संकेतन (न.) binary notation द्विमान संकेतन decimal notation दशमान संकेतन ternary notation त्रिमान संकेतन

notation
संकेतन (न.) binary notation द्विमान संकेतन decimal notation दशमान संकेतन ternary notation त्रिमान संकेतन

nowhere dense set
कोठेही सघन नसलेला संच, विरल संच

nowhere dense set
कोठेही सघन नसलेला संच, विरल संच

nth derivative
न् वा विकलज

nth root
न् वे मूळ

nth root
न् वे मूळ

nucleus
केंद्रक (न.)

nucleus
केंद्रक (न.)

null circle
बिंदु वतुरळ

null circle
बिंदु वतुरळ

null matrix
शून्य सारणी

null matrix
शून्य सारणी

null sequence
शून्याभिसारी क्रमिका

null sequence
शून्याभिसारी क्रमिका

null set
१ रिक्त संच २ शून्य संच

null set
१ रिक्त संच २ शून्य संच

null space
बीजक अवकाश

null space
बीजक अवकाश

null vector
शून्य सदिश

null vector
शून्य सदिश

nullery operation
शून्यपद क्रिया

nullery operation
शून्यपद क्रिया

nullity
बीजक अवकाशमिति (स्त्री.)

nullity
बीजक अवकाशमिति (स्त्री.)

number
संख्या (स्त्री.) absolute number केवल संख्या abundant number अधिसंख्या amicable numbers मित्र संख्या binary number द्विमान संख्या cardinal number संख्यादर्शकांक cardinal number of a set संचाचा संख्यादर्शकांक characteristic number जातिबोधक संख्या complex

number
संख्या (स्त्री.) absolute number केवल संख्या abundant number अधिसंख्या amicable numbers मित्र संख्या binary number द्विमान संख्या cardinal number संख्यादर्शकांक cardinal number of a set संचाचा संख्यादर्शकांक characteristic number जातिबोधक संख्या complex

number field
संख्या क्षेत्र

number field
संख्या क्षेत्र

number line
संख्या रेषा

number line
संख्या रेषा

number system
संख्या प्रणाली

number system
संख्या प्रणाली

number theory
अंकशास्त्र (न.)

number theory
अंकशास्त्र (न.)

numerals
संख्याचिन्हे (न.अ.व.)

numerals
संख्याचिन्हे (न.अ.व.)

numeration
संख्यांकन (न.)

numeration
संख्यांकन (न.)

numerator
अंश (पु.)

numerator
अंश (पु.)

numerical
संख्यात्मक

numerical
संख्यात्मक

numerical analysis
संख्यात्मक विश्लेषण

numerical analysis
संख्यात्मक विश्लेषण

numerical coefficient
संख्यात्मक सहगुणक

numerical coefficient
संख्यात्मक सहगुणक

numerical integration
संख्यात्मक संकलन

numerical integration
संख्यात्मक संकलन

numerical methods
संख्यात्मक पद्धती

numerical methods
संख्यात्मक पद्धती

objective function
उद्दिष्ट फल

objective function
उद्दिष्ट फल

oblate spheroid
परिऱ्हस्व गोलाभ

oblate spheroid
परिऱ्हस्व गोलाभ

oblique
तिरपा

oblique
तिरपा

oblique axes
तिरपा अक्ष

oblique axes
तिरपा अक्ष

oblique cone
तिरपा शंकु

oblique cone
तिरपा शंकु

oblique coordinate system
तिरपे निर्देशक प्रणाली

oblique coordinate system
तिरपे निर्देशक प्रणाली

oblique coordinates
तिरपे निर्देशक

oblique coordinates
तिरपे निर्देशक

oblique prism
तिरपी कोनचिति

oblique prism
तिरपी कोनचिति

oblique section
तिरपा छेद

oblique section
तिरपा छेद

oblong
लांबट

oblong
लांबट

observable
निरीक्षणक्षम

observable
निरीक्षणक्षम

observed
निरीक्षणजन्य

observed
निरीक्षणजन्य

obtuse angle
विशाल कोन

obtuse angle
विशाल कोन

obtuse angled triangle
विशालकोन त्रिकोण

obtuse angled triangle
विशालकोन त्रिकोण

octagon
अष्टक (पु.)

octagon
अष्टक (पु.)

octahedron
अष्टफलक (पु.)

octal number system
अष्टमान संख्या पद्धति

octant
अष्टक (पु.)

odd function
विषम फल

odd function
विषम फल

odd number
विषम संख्या

odd number
विषम संख्या

one many correspondence
एकास अनेक संगती

one many correspondence
एकास अनेक संगती

one one correspondence
एकास एक संगती

one one correspondence
एकास एक संगती

one sided
एकपक्षीय

one sided
एकपक्षीय

one to one function
एकास एक फल

one to one function
एकास एक फल

onto function
आच्छादक फल

onto function
आच्छादक फल

open
विवृत

open
विवृत

open ball
विवृत गोलक

open ball
विवृत गोलक

open connected set
विवृत संबद्ध संच

open connected set
विवृत संबद्ध संच

open interval
विवृत अंतराल

open interval
विवृत अंतराल

open map
विवृत प्रतिचित्रण

open mapping
विवृत प्रतिचित्रण

open sentence
मुक्त वाक्य

open set
विवृत संच

open sphere
विवृत गोल

operation
क्रिया (स्त्री.) algebraic operation बैजिक क्रिया basic operation मूलभूत क्रिया binary operation द्विपद क्रिया closure operation संवृति क्रिया fundamental operation मूलभूत क्रिया n-ary operation n पद क्रिया rational operation परिमेय क्रिया ternary

operator
परिकर्मी (सा.) algebraic operator बैजिक परिकर्मी boundary operator मर्यादा परिकर्मी closure operator संवृति परिकर्मी detatched operator विलग परिकर्मी differential operator विकलन परिकर्मी frontier operator सरहद्द परिकर्मी scalar operator अदिश परिकर्मी

operator algebra
परिकर्मी बैजिकी

opposite
विरुद्ध, संमुख दिअमेत्रिचल्ल्य् ओप्पोसिते व्यासान्त

opposite angle
संमुख कोन

optima
इष्टतमे (न.अ.व.)

optimal
इष्टतम

optimisation
इष्टतमीकरण (न.)

or
वा

OR
वा

orbit
कक्षा (स्त्री.)

order
१ क्रम (पु.) २ कोटिका (स्त्री.) ascending order चढता क्रम cyclic order चक्री क्रम inverse order उलटा क्रम linear order रेषीय क्रम partial order आंशिक क्रम total order सकल क्रम well order सुक्रम

order of a derivative
विकलजाचा क्रम

order of a determinant
सारणिकाची कोटिका

order of a differential equation
विकलक समीकरणाची कोटिका

order of a differential equation
विकलक समीकरणाची कोटिका

order of a group
गटाची कोटिका

order of a group
गटाची कोटिका

order of a matrix
सारणीची कोटिका

order of a matrix
सारणीची कोटिका

order of a pole
अनंतकाची कोटिका

order of a surd
करणीची कोटिका

order of a zero
शून्यकाची कोटिका

order of an algebraic curve
बैजिक वक्राची कोटिका

order of an element in a group
गटातील घटकाची कोटिका

order of an infinitesimal
लघुतर चलाची कोटिका

order of contact
स्पर्शाची कोटिका

order of magnitude
परिमाणाची कोटिका

order preserving
क्रमरक्षी

order relation
क्रमसंबंध (पु.)

order structure
क्रम संरचना

order topology
क्रम संस्थिति

ordered
क्रमित

ordered field
क्रमित क्षेत्र

ordered pair
क्रमित जोडी

ordered set
क्रमित संच

ordering
क्रमीकरण (न.)

ordering of topologies
संस्थितीचे क्रमीकरण

ordinal
क्रमदर्शकांक (पु.) उन्चोउन्तब्ले ओर्दिनल् अगणनीय क्रमदर्शकांक

ordinal arithmetic
क्रमदर्शकांक गणित

ordinal number
क्रमदर्शकांक (पु.)

ordinal number of a set
संचाचा क्रमदर्शकांक

ordinary
सामान्य

ordinary differential equation
सामान्य विकलक समीकरण

ordinary point
साधा बिंदु

ordinary point of a curve
वक्राचा सामान्य बिंदु

ordinate
कोटि (स्त्री.) abscissa

orientation
दिशानिदेशन (न.)

oriented
दिशानिदेशित

origin
आरंभ बिंदु (पु.)

original
आरंभिक first

original frame of reference
आरंभिक संदर्भ चौकट

orthocentre
लंबसंपात (पु.)

orthogonal
१ लंब २ लंबकोनी

orthogonal circles
लंबकोनी वतुरळे

orthogonal family
लंबकोनी कुल

orthogonal functions
लंबकोनी फले

orthogonal matrix
लंबकोनी सारणी

orthogonal projection
१ लंब प्रक्षेप २ संथ प्रक्षेपण

orthogonal sequence
लंबकोनी क्रमिका

orthogonal trajectory
लंबकोनी छेदकवक्र

orthogonality
परस्परलंबता (स्त्री.)

orthogonality of vectors
सदिशांची परस्परलंबता

orthonormal family
लंबप्रमाणित कुल

orthonormal functions
लंबप्रमाणित फले

orthonormal sequence
लंबप्रमाणित क्रमिका

oscillating series
दोलनी श्रेणी

oscillation
१ प्लुति (स्त्री.) (फलाची) २ आंदोलन (न.) (लंबकाचे), दोलन (न.)

oscillation of a function
फलाची प्लुति

oscillation of a pendulum
लंबकाचे आंदोलन

osculating
दृढस्पर्शी

osculating circle
दृढस्पर्शी वतुरळ

osculating plane
दृढस्पर्शी प्रतल

osculation
दृढस्पर्शन (न.)

outer differentiation
बाह्य विकलन, कार्तां विकलन

outer measure
बहिर्मान (न.)

outer product
बाह्य गुणाकार

output
निष्पत्ति (स्त्री.)

oval
दीर्घवतुरळ (न.)

p-r equation
लंब आरा समीकरण

pair
जोडी (स्त्री.) ordered pair क्रमित जोडी unordered pair अक्रमित जोडी

para-
(in comb.) परा-

parabola
अन्वस्त (पु.) चुबिचल् परबोल त्रिघाती अन्वस्त एसेमि चुबिचल् परबोल अर्धत्रिघाती अन्वस्त

parabolic
अन्वस्तीय

parabolic coordinates
अन्वस्तीय निर्देशक

parabolic transformation
अन्वस्तीय रुपांतरण

paraboloid
अन्वस्ताभ (पु.) elliptic paraboloid अपास्तीय अन्वस्ताभ hyperbolic paraboloid परिभ्रमण अन्वस्ताभ

paracompact
परासंहत

paradox
विरोधाभास (पु.)

parallel
समांतर

parallelepiped
समांतर षट्फलक (पु.) (parallelopiped)

parallelogram
समांतरभुज चौकोन (पु.)

parallelogram law of forces
बलांच्या बेरजेचा नियम

parallelopiped
समांतर षट्फलक (पु.) (parallelepiped)

parallelotope
अर्धगुणोत्तर समांतर फलक (पु.)

parameter
प्राचल (न.) translation parameter स्थानांतरण प्राचल, स्थलांतरण प्राचल

parametric
प्राचली

parametric coordinates
प्राचली निर्देशक

parametric equations
प्राचली समीकरणे

parentheses
गोल कंस (पु.) ( ) brackets

parity
दर्जा (पु.) (of same parity समान दर्जाचे)

part
भाग (पु.) इन्तेग्रल् पर्त् पूर्णांकी भाग

partial
आंशिक

partial differential
आंशिक विकलक

partial differential coefficient
आंशिक विकलक गुणक

partial differential equation
आंशिक विकलक समीकरण

partial differentiation
आंशिक विकलन

partial fraction
आंशिक अपूर्णांक

partial order
आंशिक क्रम

partial order relation
आंशिक क्रम संबंध

partial sum
आंशिक बेरीज

partial variation
आंशिक चलन

particle
कण (पु.)

particular
विशिष्ट common

particular case
१ विशिष्ट प्रकार २ विशिष्ट बाब

particular integral
विशिष्ट संकलक

partition
विभाजन (न.)

pascal's triangle
पास्कलचा त्रिकोण (संख्यांची विशिष्ट पद्धतीने केलेली मांडणी)

path
पथ (पु.)

pathwise connected
पथशः संबद्ध

pattern
सूत्रबंध (पु.)

peano space
पिआनो अवकाश

pedal
पथिक

pedal curve
पदिक वक्र

pedal equation
पदिक समीकरण

pedal line
पदिक रेषा

pedal triangle
पदिक त्रिकोण

pencil
शलाका (स्त्री.) हर्मोनिच् पेन्चिल् संवादी शलाका

pencil of circles
वृत्त शलाका (दिलेल्या दोन बिंदुंतून जाणाऱ्या सर्व एकप्रतलीय वर्तुळांचा संच)

pencil of lines
रेषा शलाका (दिलेल्या बिंदुंतून जाणाऱ्या सर्व एकप्रतलीय रेषांचा संच)

pencil of planes
प्रतल शलाका (दिलेल्या रेषेतून जाणाऱ्या सर्व प्रतलांचा संच)

pencil of rays
किरण शलाका (एकच आरंभबिंदु असलेल्या सर्व एकप्रतलीय किरणांचा संच)

pendulum
लंबक (पु.) सिम्प्ले पेन्दुलुम् साधा लंबक

pentagon
पंचकोन (पु.)

pentagonal
पंचकोनी

percent
दरशेकडा, प्रतिशत

percentage
शेकडेवारी (स्त्री.), टक्केवारी (स्त्री.), शतमान (न.)

percentage error
शेकडा दोष

perfect
परिपूर्ण complete

perfect cube
१ पूर्ण घन २ पूर्ण त्रिघाती

perfect fluid
परिपूर्ण द्रायु

perfect gas
परिपूर्ण वायु

perfect group
परिपूर्ण गट

perfect number
परिपूर्ण संख्या

perfect power
पूर्ण घात

perfect square
पूर्ण वर्ग

perfectly
परिपूर्णतः, पूर्णतः

perigon
परिकोन (पु.) (३६० अंशाचा कोन)

perimeter
परिमिति (स्त्री.)

period
आवर्तन (न.)

periodic
आवर्तनी

periodic function
आवर्तनी फल

periodic motion
आवर्तनी गति

periodic time
आवर्तनी काल

periodicity
१ आवर्तन (न.) २ आवर्तनित्व (न.)

periodogram
आवर्तन आलेख (पु.)

periphery
परिधि (पु.)

permutation
क्रमपर्याय (पु.) circular permutation वृत्तीय क्रमपर्याय cylic permutation चक्री क्रमपर्याय

permutation group
क्रमपर्याय गट

perpendicular
लंब (पु.)

perpendicular
लंब-

perpendicular axis
लंब अक्ष

perpendicular distance
लंबांतर (न.)

perpetual
चिर

perspective
संदर्शी

perspective pencils
संदर्शी शलाका

perspectivity
संदर्भ (न.)

perturbance
प्रक्षोभ (पु.) disturbance

perturbation
प्रक्षोभन (न.) disturbance

phase
१ प्रावस्था (स्त्री.) २ कला (स्त्री.) (चंद्राची)

phase angle
१ प्रावस्था कोन २ कला कोन

phase difference
प्रावस्थांतर (न.)

piecewise continuous function
खंडशः संतत फल

place
स्थान (न.) decimal place दशांश स्थान hundred's place शतं स्थान unit's place एकं स्थान

placed
स्थित सिमिलर्ल्य् प्लचेद् समस्थित

planar
प्रतलीय

planar set
प्रतल संच

plane
प्रतल (न.) complex plane संमिश्र प्रतल horizontal plane आडवे प्रतल projective plane प्रक्षेप प्रतल radial plane समस्पर्शिका प्रतल real plane वास्तव प्रतल tangent plane स्पर्श प्रतल vertical plane उभा प्रतल

plane analytical geometry
प्रतलीय निर्देशक भूमिति

plane angle
प्रतल कोन

plane coordinate geometry
प्रतलीय निर्देशक भूमिति

plane curve
प्रतल वक्र

plane geometry
प्रतल भूमिति

plane of reflection
परावर्तन प्रतल

plane section
प्रतल छेद

plane set
प्रतल संच

plane surface
सपाट पृष्ठ

plane trigonometry
प्रतल त्रिकोणमिति

planimeter
क्षेत्रमापी (पु.)

plasticity
आकार्यता (स्त्री.)

plumb line
ओळंबा (पु.)

plus sign
१ बेरजेचे चिन्ह (२+३) २ धन चिन्ह (+ १ १ चे घनमूळ) ३ अल्पाधिक चिन्ह (२+, २ पेक्षा किंचित जास्त)

point
बिंदु (पु.) accumulation point संचय बिंदु angular point कोन बिंदु branch point शाखा बिंदु cluster point पुंज बिंदु double point दुहेरी बिंदु extreme point चरम बिंदु frontier point सरहद्द बिंदु ideal point काल्पनिक बिंदु initial point प्रस्थान बिंदु, आद्य

point at infinity
अनंतस्थ बिंदु

point circle
बिंदु वर्तुळ

point of concurrence
संपात बिंदु

point of contact
स्पर्शबिंदु (पु.)

point of inflection (inflexion)
नतिपरिवर्तन बिंदु

point of inflexion (inflection)
नतिपरिवर्तन बिंदु

point of intersection
छेद बिंदु

point of involution
अंतर्वलन बिंदु

point of osculation
दृढस्पर्शन बिंदु

point of projection
प्रक्षेप बिंदु

point of singularity
संविशेष बिंदु

point set
बिंदु संच

polar
धुवीय रेषा (स्त्री.)

polar
धुवीय, धुवी सेल्फ़् पोलर् स्वधुवी, स्वयंधुवी

polar angle
धुवीय कोन

polar circle
धुवीय वृत्त

polar coordinate system
धुवीय निर्देशक प्रणाली

polar coordinates
धुवीय निर्देशक

polar equation
धुवीय समीकरण

polar line
धुवीय रेषा

polar of a point
धुवीय रेषा

polar triangle
धुवीय त्रिकोण

polarisation
धुवण (न.)

polarised
धुवीत

polarity
धुवता (स्त्री.)

polation
वेशन (न.) एxत्रपोलतिओन् बहिर्वेशन इन्तेर्पोलतिओन् अंतर्वेशन

pole
१ धुव (पु.) २ अनंतक (पु.) ३ आदि बिंदु (पु.) (निर्देशक प्रणालीमध्ये) मुल्तिप्ले पोले बहुल अनंतक सिम्प्ले पोले साधा अनंतक

pole of a line
धुवीय बिंदु

pole star
धुव तारा (पु.)

polygon
बहुभुज (पु.) फ़ुनिचुलर् पोल्य्गोन् रज्जु बहुभुज

polyhedral angle
बहुतल कोन

polyhedron
बहुफलक (पु.)

polynomial
बहुपदी

polynomial equation
बहुपदी समीकरण

polynomial function
बहुपदी फल

polyomino
बहुमिनो (पु.)

polytope
बहुस्थितिक (पु.)

population census
जनगणना (स्त्री.)

position
१ स्थान (न.) २ स्थिति (स्त्री.) अब्सोलुते पोसितिओन् निरपेक्ष स्थान अब्सोलुते पोसितिओन् निरपेक्ष स्थिति

position vector
स्थान सदिश

positive
धन

positive angle
धनकोन (पु.)

positive angle
धनकोन (पु.)

positive integer
धन पूर्णांक

positive number
धन संख्या

positive variation
धन विचरण

post-
उत्तर-, -उत्तर

postmultiplication
उत्तरगुणन (न.)

postulate
आधारतत्त्व (न.) आधारक (पु.) theorem

potential
विभव (न.)

potential
स्थितिज, विभव

potential energy
विभव उर्जा, स्थितिज उर्जा

potential function
विभव फल

potential theory
विभवशास्त्र (न.)

power
१ शक्ति (स्त्री.) (यामिकीमध्ये) २ घात (पु.) (बीजगणितात) ३ बलांक (पु.) (भूमितीमध्ये) horse power अश्वशक्ति integral power पूर्णांकी घात power of a point with respect to a circle बिंदूचा वर्तुळसापेक्ष बलांक

power series
घात श्रेणी

power set
घात संच

practical
१ व्यावहारिक २ प्रयोगजन्य

practical geometry
प्रायोगिक भूमिति

pre-
पूर्व-

preceding
आधीचा

precompact
पूर्वसंहत

predecessor
पूर्ववर्ती (पु.)

prefactor
पूर्वगुणक (पु.)

prefix
पूर्वास्थ (पु.)

preliminary
प्रारंभिक

premultiplication
पूर्वगुणन (न.)

present worth
आजची किंमत

preservation
जतन (न.)

preserving
रक्षी

pressure
दाब (पु.)

price
किंमत (स्त्री.) फ़िxएद् प्रिचे स्थिर किंमत

primary condition
प्राथमिक शर्त

primary ideal
प्राथमिक गुणजावली

prime
अविभाज्य, मूळ

prime field
मूळ क्षेत्र

prime ideal
मूळ गुणजावली

prime number
मूळ संख्या, अविभाज्य संख्या

prime polynomial
मूळ बहुपदी

prime ring
मूळ वलय

prime to a number 'n'
'न्' सापेक्ष मूळ संख्या

primitive
आदिम first

primitive element
आदिम घटक

primitive nth root of 1
१ चे न् वे आदिम मूळ

primitive of a differential equation
विकलक समीकरणाची उकल

primitive polynomial
आदिम बहुपदी

primitive root
आदिम मूळ

primitive term
आदिम संज्ञा

principal
मुद्दल (न.)

principal
मुख्य

principal axis
मुख्य अक्ष

principal diagonal
मुख्य विकर्ण

principal ideal ring
मुख्य गुणजावली वलय

principal normal
मुख्य प्रलंब

principal value
मुख्य मूल्य

principle
तत्त्व (न.)

principle axes of inertia
जडत्वाचे मुख्य अक्ष

principle of duality
अन्योन्यता तत्त्व

principle of energy
ऊर्जा तत्त्व

prism
कोनचिति (स्त्री.) curved prism वक्रचिति hexagonal prism षटकोनचिति oblique prism तिरपी कोनचिति right prism लंब कोनचिति triangular prism त्रिकोणी चिति

probabilistic convergence
संभवाधिष्ठित अभिसरण

probabilistic method
संभवाधिष्ठित पद्धति

probability
संभाव्यता (स्त्री.)

probability theory
संभाव्यताशास्त्र (न.)

problem
समस्या (स्त्री.), प्रश्न (पु.) answer

process
प्रक्रिया (स्त्री.)

produce
वाढविणे (भूमिति)

product
गुणाकार (पु.) box product पेटिका गुणाकार Cartesian product कार्टेशी गुणाकार continued product संतनित गुणाकार cross product फुली गुणाकार direct product सरळ गुणाकार dot product (of vectors) (सदिशांचा) टिंब गुणाकार exterior product बाह्य गुणाकार infinite

product of inertia
जडत्व गुणाकार

product set
गुणाकार संच

product space
गुणाकार अवकाश

product topology
गुणाकार संस्थिति

product uniformity
गुणाकार एकसमानता

profit
नफा (पु.)

programme
प्रायोजना (स्त्री.)

programme
प्रायोजन करणे

programming
प्रायोजन (न.)

progression
श्रेढी (स्त्री.) arithmetic progression गणित श्रेढी geometric progression भूमिति श्रेढी harmonic progression संवादी श्रेढी

project
प्रक्षेपित करणे

projectile
प्रक्षिप्तक

projection
१ प्रक्षेप (पु.) (क्रियेचे फलित या अर्थी) २ प्रक्षेपण (न.) (क्रिया या अर्थी) directional projection दिक् प्रक्षेप orthogonal projection लंब प्रक्षेप spherical projection गोलीय प्रक्षेप stereographic projection गोलीय प्रक्षेप orthogonal projection लंब

projection of a set
संच प्रक्षेप

projective geometry
प्रक्षेप भूमिति

projective plane
प्रक्षेप प्रतल

projective space
प्रक्षेपी अवकाश

projectivity
प्रक्षेपणी (स्त्री.)

prolate spheroid
परिदीर्घ गोलाभ

proof
सिद्धता (स्त्री.) direct proof प्रत्यक्ष सिद्धता incomplete proof अपुरी सिद्धता indirect proof अप्रत्यक्ष सिद्धता reductio ad absurdum proof निगमित असंगति सिद्धता rigourous proof तर्कशुद्ध सिद्धता answer

proper
उचित

proper factor
उचित अवयव

proper subset
उचित उपसंच

property
गुणधर्म (पु.) absolute property निरपेक्ष गुणधर्म finite property सांत गुणधर्म trichotomic property वांशिक गुणधर्म two point property द्विबिंदु गुणधर्म weak hereditary property अबल वांशिक गुणधर्म

proportion
प्रमाण (न.) continued proportion परंपरित प्रमाण direct proportion सम प्रमाण inverse proportion व्यस्त प्रमाण reciprocal proportion व्यस्त प्रमाण simple proportion सम प्रमाण

proportional
प्रमाणपद (न.)

proportional
प्रमाणात असलेला extreme proportional टोकाचे प्रमाणपद mean proportional मधले प्रमाणपद

proportionality
प्रमाणता (स्त्री.)

proposition
१ प्रमेय (न.) २ विधान (न.) theorem

propositional calculus
विधानमीमांसा (स्त्री.)

protractor
कोनमापक (पु.)

prove
सिद्ध करणे

proximity
सामीप्य (न.) समीपता (स्त्री.)

proximity theorem
सामीप्य सिद्धांत

pseudo-
(in comb.) भास- semi-

pseudo-tensor
भासप्रदिश (पु.)

pseudometric
भासदूरीक

pseudometric space
भासदूरीय अवकाश

pseudosphere
भासगोल (पु.)

pteroid
पंखवक्र (पु.)

pure
शुद्ध

pure geometry
शुद्ध भूमिति

pure mathematics
शुद्ध गणित

pure number
शुद्ध संख्या

pure quadratic
संक्षिप्त द्विघाती

purely imaginary number
अधिकल्पित संख्या

purposive sample
सहेतुक नमुना

pyramid
मेरु (पु.)

pythagorem numbers
पायथागोरसी संख्या

quaadratic
द्विघाती (पु.)

quaddrangle
चतुष्कोण (पु.)

quadrangular
चतुष्कोणीय, चतुष्कोणी

quadrant
१ चतुर्थांश (पु.) २ चरण (पु.)

quadrant of a circle
वर्तुळाचा चतकोर

quadrantal angle
चरण कोन (९० अंशाच्या पटीत माप असलेला कोन)

quadrantal spherical triangle
चरण गोलीय त्रिकोण

quadrantal triangle
चरण त्रिकोण

quadratic
द्विघात-, वर्ग- auxillary quadratic सहायक द्विघाती pure quadratic संक्षिप्त द्विघाती reduced quadratic संक्षिप्त द्विघाती

quadratic curve
द्विघात वक्र

quadratic equation
वर्ग समीकरण

quadratic expression
द्विघात पदावली

quadratic field
वर्ग क्षेत्र

quadratic form
वर्गरुप (न.)

quadratic programming
द्विघाती प्रायोजन

quadratic reciprocity
वर्गात्मक व्युत्क्रमता

quadratic residue
वर्गात्मक अवशेष

quadratic surd
द्विमूल करणी

quadrature
चौरसीकरण (न.)

quadric
समद्विघाती (पु.)

quadrilateral
१ चौकोन (पु.) २ चतुर्भुज (पु.) स्केव् क़ुअद्रिलतेरल् वितलीय चौकोन

quadruple
१ चतुष्क (न.), चौकोडी (स्त्री.) २ चौपट (स्त्री.)

quadruple
चतुर्भुज, चौपट

qualitative
गुणात्मक

quality
गुण (पु.), गुणवत्ता (स्त्री.)

quantic
समघाती (पु.)

quantifier
परिमाणक (पु.) existential quantifier अस्तित्व परिमाणक universal quantifier सार्व परिमाणक

quantitative
संख्यात्मक

quantity
राशि (स्त्री.) क्नोव्न् क़ुअन्तित्य् ज्ञात राशि उन्क्नोव्न् क़ुअन्तित्य् अज्ञात राशि

quarter
चतुर्थांश (पु.), पाव हिस्सा (पु.)

quarter
पाव

quartic
चतुर्घात

quartic equation
चतुर्घात समीकरण

quasi additive
योगशीलकल्प

quasi analytic
वैश्लेषिककल्प

quasi component
अंगकल्प (न.)

quasi metric space
दूरीककल्प अवकाश

quasi-
(in comb.)-कल्प semi-

quasi-field
क्षेत्रकल्प (न.)

quasi-metric
दूरीककल्प

quasi-periodic function
आवर्तनीकल्प फल

quaternary
१ चतुर्मान- २ चतुष्पद-

quaternion
चतुर्दल (न.)

quaternionic
चतुर्दल (न.)

question
प्रश्न (पु.)

quintic
पंचघात-, पंचघाती

quotient
भागाकार (पु.)

quotient field
भागित क्षेत्र

quotient group
भागित गट

quotient ring
भागित वलय

quotient space
भागित अवकाश

quotient topology
भागित संस्थिति

radial
अरीय

radial velocity
अरीय वेग

radian
रेडिअन

radian measure
रेडिअन माप, अरीय माप

radical
१ करणी- २ समस्पर्शिका-

radical axis
समस्पर्शिका अक्ष

radical centre
समस्पर्शिका संपात

radical of a ring
वलयाचे मूलक

radical of an ideal
गुणजावलीचे मूलक

radical plane
समस्पर्शिका प्रतल

radical sign
करणी चिन्ह

radicand
करणी चिन्हाखालील राशी (स्त्री.)

radioactivity
किरणोत्सरण (न.)

radius
त्रिज्या (स्त्री.) फ़ोचल् रदिउस् नाभि त्रिज्या (pl. radii)

radius of circumcircle
परित्रिज्या (स्त्री.)

radius of convergence
अभिसरण त्रिज्या

radius of curvature
वक्रता त्रिज्या

radius of gyration
घूर्णन त्रिज्या

radius of normal curvature
प्रलंबी वक्रता त्रिज्या

radius of total curvature
सकल वक्रता त्रिज्या

radius vector
त्रिज्या सदिश (पु.)

radix
१ मूलांक (पु.) २ करणी चिन्हयुक्त संख्या (स्त्री.) ३ लाग आधारांक (पु.) (pl. radices)

radix fraction
मूलांकरुप अपूर्णांक (अ,ब्,च् हे ऋणेतर पूर्णांक र् या धनपूर्णांकापेक्षा लहान असतील तर अर् + ब्र्२ + च्र्३+.... ने सूचित केलेली संख्या मूलांकरुप संख्या होय. र् १० साठी ही संख्या दशांश अपूर्णांक असते)

random
यादृच्छिक

random event
यादृच्छिक घटना

random sample
यादृच्छिक नमुना

random selection
यादृच्छिक निवड

random variable
यादृच्छिक चाल

range of a function
फल व्याप्तिसंच

range of a projectile
प्रक्षिप्तकाचा पल्ला

range of a variable
चलाचे अधिक्षेत्र

range of points
एकरेषीय बिंदुसंच

range space
व्याप्ति अवकाश

rank
प्रतांक (पु.)

rank of a matrix
सारणीचा प्रतांक

rank of a quadratic form
वर्गरुपाचा प्रतांक

rate
१ भाव (पु.), दर (पु.) २ वेग (पु.) (गतीच्या संदर्भात)

rate at discount
अवमूल्य दर

rate at par
सममूल्य दर

rate of change
बदलाचा दर

rate of exchange
विनिमय दर

rate of increment
वाढीचा दर

rate of premium
अधिमूल्य दर

ratio
गुणोत्तर (न.) common ratio समान गुणोत्तर compound ratio मिश्र गुणोत्तर cross ratio प्रगुणोत्तर duplicate ratio वर्ग गुणोत्तर F ratio F गुणोत्तर golden ratio रम्य गुणोत्तर harmonic ratio संवादी गुणोत्तर homothetic ratio समस्थिति गुणोत्तर inverse ratio

ratio of equality
समानता गुणोत्तर

ratio of external division
बाह्य विभाजन गुणोत्तर

ratio of greater inequality
अधिगुणोत्तर (न.)

ratio of internal division
आंतर विभाजन गुणोत्तर

ratio of lesser inequality
अवगुणोत्तर (न.)

ratio of similitude
समरुपता गुणोत्तर

ratio test
गुणोत्तर कसोटी

rational
परिमेय, गुणोत्तरीय

rational expression
गुणोत्तरीय राशि

rational function
गुणोत्तरीय फल

rational integral function
बहुपदी फल

rational number
परिमेय संख्या

rational operations
परिमेय क्रिया (बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार)

rational set
परिमेय संच

rationalisation
परिमेयीकरण (न.)

rationalise
परिमेय करणे add

rationalised
परिमेयीकृत

rationalising factor
परिमेयक गुणक

rationality
परिमेयता (स्त्री.)

ray
किरण (पु.) (न.)

re-entrant angle
अंतःप्रवेशी कोन

reaction
प्रतिक्रिया (स्त्री.)

ready reckoner
सिद्ध गणक

real
वास्तव imaginary

real number
वास्तव संख्या

real plane
वास्तव प्रतल

real valued function
वास्तव मूल्यदर्शी फल

real variable
वास्तव चल

rearrangement
फेरमांडणी (स्त्री.)

reciprocal
व्यस्त, व्युत्क्रमी

reciprocal curve of a curve
वक्राचा व्यस्त वक्र

reciprocal equation
स्वयंव्यस्त समीकरण

reciprocal number
व्यस्त संख्या

reciprocal of a matrix
सारणीचा अस्त

reciprocal polar figures in the plane
प्रतलातील व्युत्क्रमी धुवाकृती

reciprocal proportion
व्यस्त प्रमाण

reciprocal ratio
व्यस्त गुणोत्तर

reciprocal system of vectors
सदिशांची व्युत्क्रमी प्रणाली

reciprocal theorems
व्युत्क्रमी प्रमेये

reciprocation
व्युत्क्रमण (न.)

reciprocity
व्युत्क्रमता (स्त्री.) क़ुअद्रतिच् रेचिप्रोचित्य् वर्गात्मक व्युत्क्रमता

reciprocity theorem
व्युत्क्रमता सिद्धांत

rectangle
आयत (पु.) काटकोन चौकोन (पु.)

rectangular
१ आयताकार, आयत- २ लंब

rectangular axes
लंब अक्ष

rectangular coordinate system
लंब निर्देशक प्रणाली

rectangular coordinates
लंब निर्देशक

rectangular hyperbola
लंब अपास्त

rectangular matrix
आयत सारणी

rectifiable
रेखापनक्षम

rectifiable curve
रेखापनक्षम वक्र

rectification
रेखापन (न.)

rectilinear
सरळरेषीय

rectilinear figure
सरळरेषीय आकृति

rectilinear motion
सरळरेषीय गति

recur
आवर्त होणे

recurrence
आवर्त (न.)

recurring
आवर्ती

recurring continued fraction
आवर्ती संतनित अपूर्णांक

recurring decimal
आवर्ती दशांश

recurring relation
आवर्ती संबंध

recurring series
आवर्ती श्रेणी

recursion
प्रत्यावर्तन (न.)

recursive
प्रत्यावर्ती

recursive definition
प्रत्यावर्ती व्याख्या

recursively
प्रत्यावर्तनाने

reduce
१ संक्षेप करणे २ सरळ रुप देणे

reduced
संक्षिप्त

reduced form
संक्षिप्त रुप

reduced fraction
संक्षिप्त अपूर्णांक

reduced quadratic
संक्षिप्त द्विघाती

reducible
वियोजनीय

reducible group
वियोजनीय गट

reducible polynomial
वियोजनीय बहुपदी

reductio ad absurdum
निगमित असंगति

reductio ad absurdum proof
निगमित असंगति सिद्धता

reduction
संक्षेपण (न.), संक्षेपीकरण (न.)

reduction formula
संक्षेपण सूत्र

reduction of fraction
अपूर्णांकाला सरळ रुप देणे

reduction to common denominator
समच्छेद रुप देणे

reduction to lowest term
अतिसंक्षिप्त रुप देणे

redundant equation
अतिरिक्त समीकरण

reference
संदर्भ (पु.)

refinement
परिष्करण (न.)

reflection
परावर्तन (न.) (reflexion)

reflection
परावर्तन (न.) (reflexion)

reflection in a line
रेषेतील परावर्तन

reflection in a plane
प्रतलातील परावर्तन

reflex angle
प्रविशाल कोन

reflexive
स्वलक्षी

reflexive relation
स्वलक्षी संबंध

reflexivity
स्वलक्षिता (स्त्री.)

region
प्रदेश (पु.) simple region साधा प्रदेश subregion उपप्रदेश domain

regular function
नियमित फल

regular integral
नियमित संकलक

regular point
नियमित बिंदु

regular polygon
सुसम बहुभुज

regular space
नियमित अवकाश

regular transformation
नियमित रुपांतरण

regularity
नियमितता (स्त्री.)

related
संबंधित

relation
संबंध (पु.) antireflexive relation अस्वलक्षी संबंध antisymmetric relation प्रतिसममित संबंध asymmetrical relation असममित संबंध equivalence relation सममूल्यता संबंध nonreflexive relation नस्वलक्षी संबंध nonsymmetric relation निस्सममित संबंध partial order

relative
सापेक्ष

relative change
सापेक्ष बदल

relative error
सापेक्ष दोष

relative uniformity
सापेक्ष एकसमानता

relative velocity
सापेक्ष वेग

relatively closed set
सापेक्षतः संवृत संच

relatively open set
सापेक्षतः विवृत संच

relatively prime
सापेक्षतः अविभाज्य

relatively prime to n
न् सापेक्ष मूळ संख्या

relativity
सापेक्षता (स्त्री.)

relaxation method
शिथिलन पद्धति

remainder
शेष (पु.), बाकी (स्त्री.)

remainder function
शेष फल

remainder theorem
शेष सिद्धांत

removable
निवारणीय

removable discontinuity
निवारणीय असांतत्य

removal of brackets
कंस काढून टाकणे

repeated
पुनरावृत्त

repeated integral
पुनरावृत्त संकलक

repeated root
पुनरावृत्त मूळ

repeated zero
पुनरावृत्त शून्यक

repetition
पुनरावृत्ति (स्त्री.)

replacement
प्रतिस्थापन (न.)

representability
प्रतिरुपणक्षमता (स्त्री.)

representable
प्रतिरुपणक्षम

representation
प्रतिरुपण (न.) अल्गेब्रिच् रेप्रेसेन्ततिओन् बैजिक प्रतिरुपण

representation theorem
प्रतिरुपण सिद्धांत

residual set
अवशिष्ट संच

residual spectrum
अवशिष्ट मानपंक्ति

residue
अवशेष

residue class
अवशेष वर्ग

residue class modulo n
अवशेष वर्ग भाजक न

residue of an analytic function
वैश्लेषिक फलाचे अवशिष्ट मूल्य

resolution
वियोचन (न.) स्पेच्त्रल् रेसोलुतिओन् मानपंक्तिय वियोजन

resolution of singularities
संविशेषतांचे वियोजन

resolvent
साधक (पु.)

resolvent cubic
साधक त्रिघाती

resolvent kernel
साधक बीजक

resolvent of a matrix
सारणीचा साधक

respectively
अनुक्रमे

restitution
प्रत्यास्थापन (न.)

result
परिणाम (पु.), निष्पत्ति (स्त्री.) answer

resultant
विलोपन (पु.)

resultant (convolution) of two functions
दोन फलांचे संवलन

resultant of polynomial equations
बहुपदी समीकरणांचा विलोपज

resultant of vectors
परिणामी सदिश

resultant vector
परिणामी सदिश

retardation
मंदन (न.)

retract
प्रतिकोच (पु.)

retract of a topological space
संस्थिति अवकाशाचा संकोच

retraction
प्रतिकुंचन (न.)

reversal
प्रतिक्रमण (न.)

reverse
उलटा, प्रतिक्रमी

reversible
प्रतिक्रमणीय

revolution
परिभ्रमण (न.)

revolve
परिभ्रमण करणे, परिभ्रमण होणे

rhamphoid cusp
चंचुक गाठबिंदु node

rhombohedron
समचर्तुभुज षट्फलक (पु.)

rhomboid
विषम समांतरभुज चौकोन (पु.)

rhombus
समभुज चौकोन (पु.)

rich set
समृद्ध संच

riemann integral
रीमान संकलक

riemann surface
रीमान पृष्ठ

riemannian geometry
रीमानीय भूमिति

riemannian space
रीमान अवकाश

right angle
काटकोन (पु.)

right angled triangle
काटकोन त्रिकोण

right circular cone
समवृत्त शंकु

right circular cylinder
लंब वृत्तचिति

right cone
समशंकु (पु.)

right coset
उजवा सहसंच

right elliptic cone
समविवृत्त शंकु

right hand topology
दक्षिण संस्थिति

right handed coordinate system
दक्षिणवर्ती निर्देशक प्रणाली

right handed triad
दक्षिणवर्ती त्रिक

right ideal
उजवी गुणजावली

right identity
उजवा अविकारक

right inverse
उजवा व्यस्त

right prism
लंब कोनचिति

right section
लंब छेद

rigid
दृढ

rigid body
दृढ वस्तु

rigid motion
दृढ गति

rigorous proof
तर्कशुद्ध सिद्धता

rigour
तर्कशुद्धता (स्त्री.)

ring
वलय (न.) anchor ring नांगरकडे linear ring रेषीय वलय semiring अर्धवलय subring उपवलय valuation ring मूल्यांकन वलय

ring of sets
संचांचे वलय

ring with unity
एकयुक्त वलय

root
मूळ (न.) common root समाईक मूळ cube root घनमूळ extraneous root अप्रस्तुत मूळ imaginary root कल्पित मूळ n२ root n वे मूळ primitive root आदिम मूळ repeated root पुनरावृत्त मूळ square root वर्गमूळ

root test
करणी कसोटी

roots of 1
१ ची मुळे

rotate
घूर्णन करणे, घूर्णन होणे

rotation
१ घूर्णन (न.) २ परिवलन (न.)

rotation about a line
रेषेभोवती घूर्णन

rotation about a point
बिंदूभोवती घूर्णन

roulette
वेल्लज (पु.)

round
फेरी (स्त्री.)

round
गोल, वाटोळे

round angle
परिकोन (पु.) (३६० अंशाचा कोन)

round off
स्थूलांकन करणे

round off error
स्थूनांकन दोष

row
पंक्ति (स्त्री.)

row matrix
पंक्ति सारणी

row of a matrix
सारणीची पंक्ति

row vector
पंक्ति सदिश

rule
१ नियम (पु.) २ सूत्र (न.) sine rule साईन नियम trapezoidal rule समलंब नियम chain rule शृंखला सूत्र cosine rule कोसाईन सूत्र

rule of signs
चिन्ह नियम

rule of three
त्रैराशिक (न.)

ruled surface
रेषाजनित पृष्ठ

ruler
पट्टी (स्त्री.)

ruler and compass construction
पट्टी कंपासाने रचना

ruler placement postulate
पट्टी स्थापनाचे गृहीतक

ruler postulate
पट्टीचे गृहीतक

russell's paradox
रसेलचा विरोधाभास

saddle point
पल्याण बिंदु

salident angle
सुप्रकट कोन

saltus
प्लुतिमान (न.)

saltus function
प्लुतिमान फल

saltus of a function
फलाचे प्लुतिमान

saltus on the left
डावे प्लुतिमान

saltus on the right
ऊजवे प्लुतिमान

table
कोष्टक (न.) group table गटाचे कोष्टक integral table संकलक कोष्टक multiplication table गुणाकार कोष्टक

tabular
कोष्टकवार

tabulate
कोष्टक तयार करणे

tabulation
कोष्टकीकरण (न.)

tac locus
समस्पर्शबिंदु निधान

tac point
समस्पर्श गाठबिंदु (पु.)

tacnode
समस्पर्श गाठबिंदु (पु.)

tangency
स्पर्शकता (स्त्री.)

tangent
१ स्पर्शिका (स्त्री.) २ टँजन्ट (पु.) direct tangent सरळ समाईक स्पर्शिका inverse tangent व्यस्त समाईक स्पर्शिका subtangent स्पर्शिकाक्षेत्र sine

tangent bundle
स्पर्शिका संभार

tangent cone
स्पर्श शंकु

tangent function
टँजन्ट फल

tangent line
स्पर्शीय रेषा

tangent plane
स्पर्श प्रतल

tangent ratio
टँजन्ट गुणोत्तर

tangential acceleration
स्पर्शीय त्वरण

tangential component
स्पर्शीय अंग

tangential equation
स्पर्शीय समीकरण

tangential velocity
स्पर्शीय वेग

target
लक्ष्य (न.)

tautology
अनुलाप (पु.)

Taylor expansion
टेलर विस्तार

Taylor series
टेलर श्रेणी

temperature
तापमान (न.) अब्सोलुते तेम्पेरतुरे केवल तापमान

ten's place
दहं स्थान, दशम स्थान

tend to
-प्रत जाणे (tend to infinity अनंताप्रत जाणे tend to limit सीमेप्रत जाणे)

tensile
तन्य

tension
ताण (पु.)

tensor
उप्रदिश (पु.) skew symmetric tensor विषम सममित प्रदिश strain tensor विकार प्रदिश symmetric tensor सममित प्रदिश

tensor analysis
प्रदिश विश्लेषण

tensor product
प्रदिश गुणाकार

term
१ पद (न.) २ संज्ञा (स्त्री.) alternate terms एकांतरित पदे antecedent term पूर्वपद consequent term उत्तर पद constant term अचलपद first term प्रथम पद general term सामान्य पद last term शेवटचे पद like terms सजातीय पद primitive term आदिम संज्ञा

terminal
अंत्य final

terminate
विराम करणे, विराम पावणे

terminating decimal
विरामी दशांश

ternary
१ त्रिपद २ त्रिमान-

ternary expansion
त्रिमान विस्तार

ternary notation
त्रिमान संकेतन

ternary operation
त्रिपद क्रिया

ternary relation
त्रिपद संबंध

terrestrial
पार्थिव

tesseral
चौकोरी

tesseral surface harmonic
चौकोरी पृष्ठ संवादिक

test
कसोटी (स्त्री.) comparison test तुलना कसोटी integral test संकलक कसोटी ratio test गुणोत्तर कसोटी root test करणी कसोटी stability test स्थैर्य कसोटी

tetrahedral
चतुष्फलकी

tetrahedron
चतुष्फलक (पु.)

then
म्हणून, त्याअर्थी, अतः

theorem
सिद्धांत (पु.) binomial theorem द्विपद सिद्धांत equivalence theorem सममूल्यता सिद्धांत exponential theorem e-सिद्धांत fundamental theorem मूलभूत सिद्धांत mean value theorem मध्य मूल्य सिद्धांत proximity theorem सामीप्य सिद्धांत reciprocity theorem

theoretical
१ औपपत्तिक २ तात्त्विक

theoretical geometry
औपपत्तिक भूमिति

theory
१ उपपत्ति (स्त्री.) २ अभ्यास (पु.),शास्त्र (न.), वाद (पु.) ३ सैद्धांतिकी (स्त्री.) (गणितीय तर्कशास्त्रातील)

theory of relativity
सापेक्षतावाद (पु.)

therefore
म्हणून, त्याअर्थी, अतः

time
१ काल (पु.), अवधि (पु.), वेळ (पु.) २ वेळ (स्त्री.) (n times n वेळा) ३ क्षण (पु.) (at this instant of time ह्याक्षणी) पेरिओदिच् तिमे आवर्तनी काल

time of departure
निघण्याची वेळ

time of flight (of a projectile)
उड्डाणावधि (पु.) (प्रक्षिप्तकाचा)

time of rotation
घूर्णन काल

top
भोवरा (पु.) शिखर (न.)

topological
सांस्थितिक

topological group
सांस्थितिक गट

topological linear space
सांस्थितिक रेषीय अवकाश

topological space
संआस्थितीक अवकाश

topological structure
संआस्थितीक संरचना

topologically
संस्थितीशः

topologically embedded
संस्थितीशः अंतःस्थापित

topologically equivalent
संस्थितीशः सममूल्य

topologically isomorphic (homeomorphic)
एकैकसमाकारी

topologisation
संस्थितीकरण (न.)

topologise
संआस्थिती देणे

topology
१ संस्थिति (स्त्री.) २ संस्थितिशास्त्र (न.) algebraic topology बैजिक संस्थिति associated topology आनुषंगिक संस्थिति box topology पेटिका संस्थिति indiscrete topology अविविक्त संस्थिति induced topology प्रेरित संस्थिति left hand topology वाम संस्थिति lower

topology of pointwise convergence
बिंदुशः अभिसरण संस्थिति

topology of uniform convergence
एकसमान अभिसरण संस्थिति

torque
आघूर्ण (न.)

torsion
मोटन (न.)

torsion coefficients of a group
गटाचे मोटन सहगुणक

torsion free group
मोटनमुक्त गट

torsion group
मोटन गट

torus
नांगरकडे (न.)

total
बेरीज (स्त्री.)

total
सकल complete

total differential
सकल विकलक

total differential coefficient
सकल वि-गुणक

total differentiation
सकल विकलन

total order
सकल क्रम

total order relation
सकल क्रम संबंध

total ordered set
सकल क्रमित संच

total variation
सकल विचरण

totality
साकल्य (न.)

totally
सकल-

totally bounded
सकल परिबद्ध

totally disconnected
सकल विसंबद्ध

totally discontinuous function
सकल असंतत फल

totient
टोशन्ट (न.) (धन पूर्णांकासाठी ऑयलरचे ओ फल)

tower
मनोरा (पु.)

traanscendental
अबैजिक

trace of a family
कुलसंछेद (पु.)

trace of a line
रेषेचा संछेद

trace of a matrix
सारणीचा विकर्णयोग

trace of a surface
पृष्ठाचा संछेद

tracing
अनुरेखन (न.)

tracing of a curve
वक्राचे अनुरेखन

tractrix
एकरुप स्पर्श खंडी (पु.)

trajectory
१ गतिमार्ग (पु.) २ छेदकवक्र (पु.)

transcendental curve
अबैजिक वक्र

transcendental element
अबैजिक घटक

transcendental extension
अबैजिक विस्तार

transcendental function
अबैजिक फल

transcendental number
अबैजिक संख्या

transfinite
सांतातीत

transfinite cardinal number
सांतातीत संख्यादर्शकांक

transfinite induction
सांतातीत विगमन

transfinite line
सांतातीत रेषा

transfinite number
सांतातीत संख्या

transfinite ordinal number
सांतातीत क्रमदर्शकांक

transform
रुपांतर (न.)

transform
रुपांतर करणे

transform calculus
रुपांतर कलन

transform integral
रुपांतर संकलक

transformation
रुपांतरण (न.) adjoint transformation आयुग्मी रुपांतरण affine transformation अफाईन रुपांतरण bilinear transformation द्विरेषीय रुपांतरण conformal transformation अनुकोन रुपांतरण congruent transformation एकरुप रुपांतरण elliptic transformation विवृत्तीय

transformation calculus
रुपांतरण कलन

transformation group
रुपांतरण गट

transformation of coordinates
निर्देशकांचे रुपांतरण

transformed
रुपांतरित

transit
संक्रमण (न.) लोवेर् त्रन्सित् अवसंक्रमण उप्पेर् त्रन्सित् उत्संक्रमण

transitive
संक्रामक

transitive relation
संक्रामक संबंध

transitive syllogism
संक्रामक अनुमान

translate
स्थानांतर करणे, स्थलांतर करणे

translation
स्थानांतरण (न.), स्थलांतरण (न.)

translation of axes
अक्ष स्थानांतरण, अक्ष स्थलांतरण

translation parameter
स्थानांतरण प्राचल, स्थलांतरण प्राचल

transportation
परिवहन (न.)

transpose
पक्षांतर करणे

transpose of matrix
सारणीचा परिवर्त

transposition
१ पक्षांतरण (न.) २ अदलाबदल (स्त्री.) (विशिष्ट प्रकारचा क्रमपर्याय)

transversal
छेदिका (स्त्री.)

transversality condition
छेदिकेचा शर्त

transverse axis
छेदक अक्ष

trapezium
समलंब चौकोन (पु.)

trapezoid
समलंब चौकोन (पु.)

trapezoid
समलंब चौकोन (पु.)

trapezoidal rule
समलंब नियम (पु.)

trefoil
त्रिचापी (पु.)

triad
त्रिक (न.)

triadic
त्रिकीय

triadic expansion
त्रिकीय विस्तार

triangle
त्रिकोण (पु.) acute angled triangle लघुकोन त्रिकोण congruent triangle एकरुप त्रिकोण equiangular triangle समकोन त्रिकोण equilateral triangle समभुज त्रिकोण isosceles triangle समद्विभुज त्रिकोण obtuse angled triangle विशालकोन त्रिकोण pedal triangle पदिक

triangle inequality
त्रिकोण असमानता

triangulable space
त्रिभुजनक्षम अवकाश

triangular
त्रिकोणी

triangular number
त्रिकोण संख्या

triangular prism
त्रिकोणी चिति

triangular region
त्रिकोणी प्रदेश

triangulation
त्रिभुजन (न.)

trichotomic property
त्रिपर्यायी गुणधर्म

trichotomy
त्रिपर्याय (पु.)

trident
त्रिशूल (न.)

trigonometric
त्रिकोणमितीय

trigonometric
त्रिकोणमितीय

trigonometric equation
त्रिकोणमितीय समीकरण

trigonometric function
त्रिकोणमितीय फल

trigonometric series
त्रिकोणमितीय श्रेणी

trigonometry
त्रिकोणमिती (स्त्री.) plane trigonometry प्रतल त्रिकोणमिती spherical trigonometry गोलीय त्रिकोणमिती

trihedral angle
त्रितल कोन

trinomial
त्रिपदी (स्त्री.)

trinomial quadratic surd
त्रिपद द्विमूल करणी

triple
त्रिक, त्रि-

triple
त्रिकूट (न.)

triple integral
त्रिसंकलक

triple integration
त्रिसंकलक (न.)

triple point
त्रिक बिंदु

triple scalar product (of three vectors)
सदिश त्रयीचा अदिश गुणाकार

triplet
त्रिकूट (न.)

triplet
त्रिक, त्रि-

triplicate ratio
घन गुणोत्तर

trirectangular
त्रि काटकोनी

trisect
विभाजन करणे

trivial
क्षुल्लक ignorable

trivial solution
क्षुल्लक उकल

trivial topology
क्षुल्लक संस्थिति

trochoid
अराभ (पु.)

TRUE
सत्य (न.)

truncated
तिर्यक्छिन्न

truncated cone
तिर्यक्छिन्न शंकु

truncated function
तिर्यक्छिन्न फल

truth
सत्यता (स्त्री.)

truth function
सत्यता फल

truth set
सत्यता संच

truth table
सत्यता कोष्टक

truth value
सत्यता मूल्य

turning point
वळण बिंदु

twisted curve
मोटनित वक्र

two point property
द्विबिंदु गुणधर्म

two sided
द्विपक्षीय

two sided ideal
दुहेरी गुणजावली

two sided identity
दुहेरी अविकारक

two sided inverse
दुहेरी व्यस्त

two sided uniformity
द्विपक्षीय एकसमानता

Tychonoff space
तिखोनोव अवकाश

type
जाति (स्त्री.)

ultimate
परम final

ultra-
परा-

ultrafilter
परानिस्पंदक (पु.)

ultraspherical
परागोलीय

umbilic
समवक्रता बिंदु (पु.)

umbilical
समवक्रता-

umbilical point
समवक्रता बिंदु (पु.)

unaccountable
अगणनीय

unaccountable ordinal
अगणनीय क्रमदर्शकांक

unambiguous
असंदिग्ध accurate

unary
एकपद

unary operation
एकपद क्रिया

unbiased
पूर्वग्रहरहित

unbounded
अपरिबद्ध

uncertainty
अनिश्चितता (स्त्री.)

unconditional
बिनशर्त

unconditional convergence
बिनशर्त अभिसरण

unconditional inequality
बिनशर्त असमानता

uncountable ordinal
अगणनीय क्रमदर्शकांक

undecidability
अनिर्णेयता (स्त्री.)

undecidable
अव्याख्येय

undetermined
अनिर्धारित

undetermined coefficients
अनिर्धारित सहगुणक

unending decimal
निरंत दशांश

unequal
असमान

uniaxial
एकाक्षीय

unicursal curve
एकपथी वक्र

unified
एकत्रीकृत

uniform
एकसमान constant

uniform circular motion
एकसमान वृत्तीय गति

uniform continuity
एकसमान सांतत्य

uniform convergence
एकसमान अभिसरण

uniform cover
एकसमान आवरण

uniform covering system
एकसमान आवरणी माला

uniform neighbourbood system
एकसमान अवकाश संस्थिति

uniform structure
एकसमान संरचना

uniform velocity
एकसमान वेग

uniformisation
एकसमानीकरण (न.)

uniformity
एकसमानता (स्त्री.) product uniformity गुणाकार एकसमानता relative uniformity सापेक्ष एकसमान two sided uniformity द्विपक्षीय एकसमानता

uniformity of continuous extension
संतत वर्धनाची एकसमानता

uniformity of uniform convergence
एकसमान अभिसरणाची एकसमानता

uniformly
एकसमानतः

unilateral surface
एक बाजू असलेले पृष्ठ

unimodular
एकमापांकी

union
संयोग (पु.)

union of sets
संचाचा संयोग

uniplanner
एकप्रतलीय

unique
एकमेव

uniquely defined
एकमेवतः निश्चित

uniquely determined
एकमेवतः निर्धारित

uniqueness
एकमेवता (स्त्री.)

uniqueness theorem
एकमेवता प्रमेय

unit
१ एकक (न.) (मापनपद्धतीतील) २ व्यस्तक्षम घटक (पु.)(वलयातील) absolute unit केवल एकक fundamental unit मूलभूत एकक standard unit मानक एकक

unit
एककी

unit circle
एककी वर्तुळ

unit cube
एककी घन

unit element
१ एकक घटक, अविकारी घटक २ व्यस्तक्षम घटक

unit matrix
एककी सारणी

unit sphere
एककी गोल

unit square
एककी चौरस

unit vector
एककी सदिश

unit's place
एकं स्थान

unitary
१ अंतररक्षी २ एकमान

unitary group
अंतररक्षी गट

unitary matrix
अंतररक्षी सारणी

unitary method
एकमान पद्धति

unitary module
एककी विमानक

unitary operator
अंतररक्षी परिकर्मी

unitary transformation
अंतररक्षी रुपांतरण

unity
१ एक (पु.) २ गुणाकार अविकारक (पु.)

unity element
१ एक (पु.) २ गुणाकार अविकारक

universal
सार्व, विश्व-

universal algebra
सार्व बैजिकी

universal net
सार्व जाल

universal quantifier
सार्व परिमाणक

universal set
विश्व संच, सार्व संच

universal space
सार्व अवकाश, विश्व अवकाश

universe
विश्व (न.)

unknotted
बिनगाठीचा

unknown
अज्ञात (न.)

unknown
अज्ञात

unknown quantity
अज्ञात राशि

unlike
विजातीय

unlimited
असीमित

unmixed
अमिश्रित

unmixed ideal
अमिश्रित गुणजावली

unordered pair
अक्रमित जोडी

unordered sum
अक्रमित बेरीज

unoriented
दिशा अनिदेशित

unprescribed
अविहित

unspecified
अनिर्दिष्ट

unstable
अस्थिर

upper
१ वरचा २ (in comb.) उत्-, वरुन

upper bar
शिरोरेखा (स्त्री.) (वाचन अ- हे शिरोरेखित ए असे वाचावे)

upper bound
उद्बंध (पु.)

upper face
वरचा फलक

upper limit (limit superior) of a sequence
क्रमिकेची उत्सीमा

upper limit of an integral
संकलकाची वरची सीमा

upper limit topology
उत्सीमा संस्थिति

upper Riemann integral
वरचा रीमान संकलक

upper semicontinuity
वरुन अर्धसांतत्य

upper semicontinuous
वरुन अर्धसंतत

upper semicontinuous
वरुन अर्धसंतत

upper semicontinuous decomposition
वरुन अर्धसंतत विघटन

upper semicontinuous function
वरुन अर्धसंतत फल

upper sum
वरची बेरीज

upper transit
उत्संक्रमण (न.)

usual metric
नेहमीचे दूरीक

usual topology
नेहमीची संस्थिती

usual uniformity
नेहमीची एकसमानता

valuation
मूल्यांकन (न.)

valuation ring
मूल्यांकन वलय

value
मूल्य (न.) absolute value केवल मूल्य boundary value सीमा मूल्य corresponding value संगत मूल्य eigenvalue उचित मूल्य integral value पूर्णांकी मूल्य intrinsic value निज मूल्य stationary value स्थायी मूल्य

vanish
शून्य होणे

vanishing
शून्यगामी

vanishing series
शून्यगामी श्रेणी

variable
चल (पु.) complex variable संमिश्र चल dependent variable परचल independent variable स्वचल random variable यादृच्छिक चल real variable वास्तव चल stochastic variable प्रसंभाव्य चल

variable
चल-

variance
प्रचरण (न.)

variation
१ विचरण (न.) २ चलन (न.) bounded variation परिबद्ध विचरण finite variation सांत विचरण negative variation ऋण विचरण positive variation धन विचरण total variation सकल विचरण direct variation समचलन inverse variation व्यस्त चलन joint variation संयुक्त चलन partial

variety
जाति (स्त्री.)

variety of groups
गट जाति

vary
बदल करणे, बदल होणे

vector
सदिश (पु.) column vector स्तंभ सदिश eigenvector उचित सदिश radius vector त्रिज्या सदिश resultant vector परिणामी सदिश row vector पंक्ति सदिश unit vector एककी सदिश velocity vector वेग सदिश

vector addition
सदिश बेरीज

vector algebra
सदिश बीजगणित

vector analysis
सदिश विश्लेषण

vector calculus
सदिश कलन

vector component
सदिश अंग

vector function
सदिश फल

vector multiplication
सदिश गुणन

vector product
सदिश गुणाकार

vector space
सदिश अवकाश

vector triple product
सदिश त्रयीचा सदिश गुणाकार

vectorial angle
धुवीय कोन

velocity
वेग (पु.) absolute velocity निरपेक्ष वेग angular velocity कोनीय वेग initial velocity प्रस्थान वेग, आरंभिक वेग radial velocity अरीय वेग relative velocity सापेक्ष वेग uniform velocity एकसमान वेग

velocity vector
वेग सदिश

venn diagram
वेन आकृति

verification
ताळा (पु.)

verify
पडताळणे

versed sine
व्हर्साइन (न.) (वेर्से x १- चोस् x)

vertex
शिरोबिंदु (पु.)

vertical
उभा

vertical angle
शिरकोन (पु.)

vertical component
उभा प्रक्षेप

vertical line
उभी रेषा

vertical plane
उभा प्रतल

vertically opposite angles
विरुद्ध कोन

vibrating
सकंप

vibrating string
सकंप रज्जु

vibration
कंपन (न.)

vicinity
परिसर (पु.)

vinculum
रेघी कंस (पु.) brackets

Vitali covering
विटाली आवरणी

void
रिक्त (पु.)

void set
रिक्त संच

Volterra's integral equations
व्होल्टेराची संकलक समीकरणे

volume
घनफळ (न.)

volume integral
घन संकलक

vortex
भ्रमी (स्त्री.)

vortex motion
भ्रमी गति

vulgar fraciton
व्यवहारी अपूर्णांक

wave
तरंग (पु.)

wave equation
तरंग समीकरण

wave length
तरंगलांबी (स्त्री.)

weak
अबल

weak compactness
अबल संहतता

weak completeness
अबल संपूर्णता

weak convergence
अबल अभिसरण

weak hereditary property
अबल वांशिक गुणधर्म

weak topology
अबल संस्थिति

wedge
पाचर (स्त्री.)

Weierstrassian elliptic function
वाएस्ट्रासी विवृत्ती फल

weight
भार (पु.)

weighted mean
भारित मध्य

well chained set
सुशृंखलित संच

well defined
सुव्याख्यात

well formed formula
सुरचित चिन्हबंध

well order
सुक्रम (पु.)

well ordered
सुक्रमित

well ordered set
सुक्रमित संच

well ordering principle
सुक्रमीकरण नियम

whirl
चक्रगति (स्त्री.)

whole number
पूर्ण संख्या

width
रुंदी (स्त्री.)

winding number
कुंडलन संख्या

witch of Agnesi
आन्येसीचा उत्साईन वक्र, विच ऑफ आन्येसी

word
अक्षरावली (स्त्री.)

work
१ कार्य (न.) (बलाचे) २ काम (न.) energy

world
जगत (न.)

world line
जगत रेषा

worth
किंमत (स्त्री.) प्रेसेन्त् वोर्थ् आजची किंमत

wrench
पीळ (पु.)

Wronskian
रॉन्स्कीय (पु.)

Wronskian
रॉन्स्कीय

x axis
x अक्ष (पु.)

x coordinate
x निर्देशक (पु.)

y axis
य् अक्ष (पु.)

y coordinate
य् निर्देशक (पु.)

year
वर्ष (न.) लेअप् येअर् लीप वर्ष

Youden square
यूडनचा चौरस

Young's modulus
यंगचा मापांक

z axis
ज़् अक्ष (पु.)

z coordinate
ज़् निर्देशक (पु.)

zenith
खस्वस्तिक (न.)

Zermelo's axiom
झर्मेलोचे गृहीतक

zero
शून्य (न.), शून्यक (पु.) absolute zero केवल शून्य multiple zero बहुल शून्य simple zero एकघात शून्य

zero angle
शून्य कोन

zero dimensional space
शून्य मितीय अवकाश

zero of a function
फलकाचा शून्यक

zero sequence
शून्य क्रमिका

zero vector
शून्य सदिश

zonal harmonic
कटिबंध संवादिक

zone
कटिबंध (पु.)

Zorn's lemma
झॉर्नचे सहायक प्रमेय