गणितशास्त्र

Home » गणितशास्त्र

गणितशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 280 names in this directory beginning with the letter A.
a^
ए कॅप

a^
ए कॅप

a-
ए बार

a.
ए डॉट

a.e.
ब.स. (बव्हंशी सर्वत्र) (almost everywhere)

a'
ए डॅश

a"
ए डबल डॉट

a*
ई स्टार

a#
ए शार्प

a=
ए डबल बार

a~
ए टिल्डा

abacus
मणिगणक (पु.) (अंकगणितातील आकडेमोड करण्याचे साधन) (pl. abaci)

abelian extension
आबेली वर्धन

abelian group
आबेली गट

abscissa
भुज (पु.) ordinate कोटि (pl. abscissas or abscissae)

abslute unit
केवल एकक

absolute
१ केवल (absolute value केवल मूल्य) २ निरपेक्ष (absolute velocity निरपेक्ष वेग) ३ परम (absolute maximum) परम उच्चतम) ४ बिनशर्त (absolute inequality बिनशर्त असमानता)

absolute cnsistency
निरपेक्ष सुसंगतता

absolute consistency
निरपेक्ष सुसंगतता

absolute constant
केवल अचल

absolute convergence
केवल अभिसरण

absolute error
केवल दोष

absolute invariant
केवल अविकारी

absolute maximum of a function
फलाचे परम उच्चतम मूल्य

absolute measure
केवल मान

absolute minimum of a function
फलाचे परम निम्नतम मूल्य

absolute number
केवल संख्या

absolute position
१ निरपेक्ष स्थान २ निरपेक्ष स्थिति

absolute property
निरपेक्ष गुणधर्म

absolute space
निरपेक्ष अवकाश

absolute temperature
केवल तापमान

absolute value
केवल मूल्य

absolute velocity
निरपेक्ष वेग

absolute zero
केवल शून्य

absolutely
केवल

absolutely summable series
केवल समाकलनीय श्रेणी

abstract
अमूर्त imaginary

abstract geometry
अमूर्त भूमिति

abstract space
अमूर्त अवकाश

absurd
असंगत inconsistent

abundant number
अधिसंख्या (स्त्री.)

acceleration
त्वरण (न.)

accumulation point
संचय बिंदु

accuracy
यथार्थता (स्त्री.)

accurate
यथार्थ exact तंतोतंत sharp सूक्ष्म unambiguous असंदिग्ध

acnode
एकाकी गाठबिंदु (पु.) mode

action
क्रिया (स्त्री.)

acute angle
लघुकोन (पु.)

acute angled triangle
लघुकोन त्रिकोण

acyclic
अचक्रीय

ad infinitum
अनंताप्रत

add
१ बेरीज करणे २ मिळवणे  divide भागणे multiply गुणणे rationalise परिमेय करणे substract वजा करणे, उणे करणे

addend
योज्य (न.) (ज्या संख्यांची बेरीज करावयाची त्यापैकी एक उदा. २+३ मधील २ किंवा ३)

addend
योज्य

addition
बेरीज (स्त्री.), (बेरजेची क्रिया), योग (पु.) compond addition मिश्र बेरीज vector addition सदिश बेरीज

additive
१ योगशील २ योगकारी

additive identity
बेरीज अविकारक

additive inverse
बेरीज व्यस्त

additive structure
योगशील संरचना

additively
योगशः

additivity
योगशीलता (स्त्री.)

adherent point
संवृति बिंदु

adjacent
संलग्न

adjacent angles
संलग्न कोन

adjoin
जोडणे

adjoint
आयुग्मी

adjoint matrix
आयुग्मी सारणी

adjoint transformation
आयुग्मी रुपांतरण

admissible
अनुज्ञेय

affine
मितीरक्षी (preserving limitness)

affine geometry
मितिरक्षी भूमिति

affine transformation
अफाईन रुपांतरण

aggregate
समुच्चय (पु.)

algebra
१ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)

algebra
१ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)

algebra
१ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)

algebric
बैजिक

algebric
बैजिक

algebric closure
बैजिक संवृत्ति

algebric element
बैजिक घटक

algebric equation
बैजिक समीकरण

algebric expression
बैजिक पदावली

algebric exression
बैजिक पदावली

algebric extension
बैजिक विस्तार

algebric function
बैजिक फल

algebric geometry
बैजिक भूमिति

algebric idetity
बैजिक नित्यसमीकरण

algebric interger
बैजिक पूर्णांक

algebric number
बैजिक संख्या

algebric operation
बैजिक क्रिया

algebric operator
बैजिक परिकर्मी

algebric property
बैजिक गुणधर्म

algebric representation
बैजिक प्रतिरुपण

algebric structure
बैजिक संरचना

algebric sum
बैजिक बेरीज

algebric system
बैजिक प्रणाली

algebric topology
बैजिक संस्थिति

algebrically
बैजिकरित्या

algebrically
बैजिकरित्या

algebrically closed
बैजिकरित्या संवृत्त

algebrically closed
बैजिकरित्या संवृत्त

algorithm
रीत (स्त्री.)

alignment
एकपंक्तिरचना (स्त्री.)

almost everywhere
बव्हंशी सर्वत्र (ब.स.) (a.e.)

almost periodic funcion
बव्हंशी आवर्तनी फल

alphabet
अक्षर (न.)

alternando
एकांतर प्रक्रिया (स्त्री.)

alternant
विसारणिक (पु.)

alternate angles
व्युत्क्रम कोन

alternate segment of a circle
विरुद्ध वतुरळखंड

alternate terms
एकांतरीत पदे

alternating grop
एकांतरित गट

alternating sequence
एकांतर श्रेणी

alternation
एकांतर प्रक्रिया (स्त्री.)

alternative denial
पर्यायी इन्कार

altitude
१ शिरोलंब (पु.) (भमिती) २ उंची (स्त्री.)

ambient space
समावेष्टक अवकाश

ambiguous
संदिग्ध inaccurate

ambiguous case
१ संदिग्ध प्रकार २ संदिग्ध बाब

amicable numbers
मित्र संख्या (ज्या दोन संख्यांपैकी प्रत्येक संख्या ही दुसऱ्या संख्येच्या (ती संख्या वगळून) सर्व विभाजकांच्या बेरजीवढी असते अशा दोन संख्या) उदा. २२०, २८४)

amount
रास (स्त्री.)

amplitude
१ परमप्रसर (पु.) २ कोनांक (पु.)

analogous
सदृश

analogue
सादृश्यदर्शक (पु.)

analogy
सादृश्य (न.)

analyse
विश्लेषण करणे

analysis
विश्लेषण combined analysis चयन विश्लेषण functional analysis फलीय विश्लेषण

analytic
वैश्लेषिक

analytic at a point
बिंदूशी (आणि आसमंतात) विकलनीय

analytic continuation
वैश्लेषिक संतनन

analytic curve
वैश्लेषिक वक्र

analytic function
वैश्लेषिक फल

analytic geometry
निर्देशक भूमिति

analytic proof
विश्लेषण सिद्धता

analytic structure
वैश्लेषिक संरचना

analytical geometry
निर्देशक भूमिति

analytical method
विश्लेषण पद्धति

anchor ring
नांगरकडे (न.)

and

AND

angle
कोन (पु.) acute angle लघुकोन adjacent angles संलग्न कोन alternate angles व्युत्क्रम कोन apsidal angle आरातीय कोन base angle तळकोन central angle केंद्रीय कोन common angle समाईक कोन complementary angle कोटि कोन conical angle शंकु कोन conjugate angles

angle of contingence
संस्पर्श कोन

angle of depression
अवनत कोन

angle of elevation
उन्नत कोन

angle of friction
घर्षण कोन

angle of incidence
आपतन कोन

angle of inclination
नति कोन

angle of intersection
छेदन कोन

angle of projection
प्रक्षेप कोन

angle of reference
संदर्भ कोन

angle of reflection
परावर्तन कोन

angle of refraction
अपवर्तन कोन

angle of repose
विश्राम कोन

angle of revolution
परिभ्रमण कोन

angle of rotation
घूर्णन कोन

angle of screw
स्क्रू कोन

angle of torsion
मोटन कोन

angular
कोनीय, कोन-

angular accelertion
कोनीय त्वरण

angular brackets
कोनीय कंस  brackets

angular displacement
कोनीय विस्थापन

angular measure
कोनीय माप

angular momentum
कोनीय संवेग

angular motion
कोनीय गति

angular point
कोन बिंदु

angular velocity
कोनीय वेग

annihilator
विलोपी (पु.)

annular
कंकणाकृति

annular space
कंकणाकृति अवकाश

annulus
कंकण (न.) (pl. annuli)

answer
उत्तर (न.) conclusion निष्कर्ष example उदाहरण exercise स्वाध्याय illstration १ उदाहरण २ दाखला problem समस्या, प्रश्न proof सिद्धता result परिणाम, निष्पत्ति solution १ उकल २ सिद्धी

antecedent
पूर्वपद (न.)

antecedent
पूर्व-

antecedent term
पूर्वपद (न.)

anticlockwise direction
घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का. वि. दिशा)

anticlockwise sense
घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का. वि. दिशा)

antiderivative
प्रतिविकलज (पु.)

antilog
प्रतिलाग (antilogarithm)

antiogarithm
प्रतिलाग (पु.) (antilog)

antipode
प्रतिव्यासांती (पु.)

antireflective relation
अस्वलक्षी संबंध

antisymmetric
प्रतिसममित

antisymmetric relation
प्रतिसममित संबंध

any
कोणताही

aperiodic
अनावर्तनी

apothem
केंद्रभुजांतर (न.)

appex
शिखाग्र (न.)

applicable
लागू, उपयोज्य

application
उपयोजन (न.)

applied
उउपयोजित

applied geometry
उउपयोजित भूमिति

applied mathematics
उउपयोजित गणित (विज्ञान, तंत्रविज्ञान व समाजशास्त्रे यांच्या अभ्यासाला उपयोगी पडणारी गणिताची शाखा)

apply
उपयोजन करणे, लागू करणे

approximate
जवळजवळ, निकट

approximate
आसन्न करणे, आसन्न होणे

approximately
जवळजवळ, निकटतः

approximately continuous function
निकटतः संतत फल

approximation
१ निकटन (न.) २ स्थूलमान (न.)

apse
आरातीयक (पु.)

apse
आरातीय

apsidal
आरातीयक (पु.)

apsidal
आरातीय

apsidal angle
आरातीय कोन

apsidal boundary
आरातीय मर्यादा

apsidal circle
आरातीय वतुरळ

apsidal distance
आरातीय अंतर

arbitary
कोणताही

arch
कमान (स्त्री.)

arcwise connected
चापशः संबद्ध

are
चाप (पु.) intercepted arc आंतरखंडित चाप major arc दीर्घ चाप minor arc लघु चाप simple arc साधा चाप simple closed Jordan's arc साधा संवृत जोर्दां चाप

area
क्षेत्रफळ (न.) सुपेर्फ़िचिअल् अरेअ पृष्ठफळ सुर्फ़चे अरेअ पृष्ठफळ

argument
१ कोनांक (पु.) २ युक्तिवाद (पु.)

argument of a function
फलाचा स्वचल

arithematic
गणित

arithemetic
अंकगणित (न.)

arithmetic mean
गणित मध्य

arithmetic progression
गणित श्रेढी

arm of an angle
कोन भुजा

arrangement
मांडणी (स्त्री.)

array
रचना (स्त्री.)

as
कारण की, ज्याअर्थी, यतः

ascending
चढता

ascending order
चढता क्रम

ascending order of magnitude
परिमाणाचा चढता क्रम

ascending series
चढती श्रेणी

assemblage
समुच्चय (पु.)

associate
सहचर (पु.)

associated
१ सहचारी २ आनुषंगिक

associated function
सहचारी फल

associated set
सहचारी संच

associated topology
आनुषंगिक संस्थिति

association
साहचर्य (न.)

associative law
साहचर्य नियम

associativity
सहचारिता (स्त्री.)

assume
गृहीत धरणे

assumption
गृहीत (न.)

asterisk
ताराचिन्ह (न.)

astroid
चतुःशृंगी (स्त्री.)

astronomy
खगोलशास्त्र (न.), ज्योतिःशास्त्र (न.)

asymmetrical relation
असममित संबंध

asymptote
अंनतोपगा (स्त्री.)

asymptotic
अपगामी

asymptotic curve
अपगामी वक्र

asymptotic direction
अपगामी दिशा

asymptotic series
अपगामी श्रेणी

at discount
कसरीने (विनिमयपत्रात), बट्ट्याने (खरेदीविक्रीत)

at infinity
अनंतस्थित

at par
सममूल्य, सममूल्याने

at premium
अधिमूल्य, अधिमूल्याने

at random
यदृच्छया

augmented
वर्धित

augmented matrix
वर्धित सारणी

auto
स्वयं-

automorphic
स्वयंरुपी

automorphic function
स्वयंरुपी फल

automorphism
स्वयंरुपता (स्त्री.)

autoregressive
स्वयमाश्रयी

autoregressive series
स्वयमाश्रयी श्रेणी

auxiliary
सहायक, सह

auxiliary circle
सहवतुरळ (न.)

auxiliary equation
सहायक समीकरण

auxiliary quadratic
सहायक द्विघाती

average
सरासरी, माध्य

axes of coordinates
निर्देशक अक्ष

axes of inertia
जडत्व अक्ष

axial
अक्षीय

aximatic geometry
गृहीतक भूमिति

axiom
गृहीतक (न.) theorem

axiom of choice
निवडीचे गृहीतक

axiomatic
गृहीतक-

axiomatics
गृहीतकी (स्त्री.)

axis
अक्ष (पु.) coordinate axes निर्देशक अक्ष major axis दीर्घ अक्ष minor axis लघु अक्ष oblique axes तिरपे अक्ष radical axis समस्पर्शिका अक्ष rectangular axes लंब अक्ष semimajor axis अर्ध दीर्घाक्ष transverse axis अर्ध लघु अक्ष x axis x अक्ष y axis y अक्ष z

axis of abscissa
भुज अक्ष

axis of ordinate
कोटि अक्ष

axis of reference
संदर्भ अक्ष

axis of revolution
परिभ्रमण अक्ष

axis of rotation
घूर्णन अक्ष

axis of symmetry
सममिति अक्ष

azimuth
दिगंश (पु.), क्षितिजांश (पु.)

azimuthal
दिगंशीय